Arhiva ‘Konkursi’

Podrška udruženjima i organizacijama

health-insuranceMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata  za realizaciju programa 1806 „Podrška udruženjima i  organizacijama“ projekat 0001-„Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“ u 2016. godini

1) Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.
2) Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do šest meseci.

Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

Svako pojedino udruženje, Savet ili organizacija može prijaviti samo jedan projekat bez obzira da li se isti odnosi na oblast finansiranje projekata ili na finansijsku podršku i pokroviteljstvo

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
•    Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
•    da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
•    da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
•    Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova  u toj oblasti;
•    Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite.

Prioritetne oblasti su:
•    prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
•    podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
•    reproduktivno zdravlje
•    zdravlje dece i mladih
•    bolesti zavisnosti
•    zarazne bolesti
•    mentalno zdravlje
•    zdravlje invalida
•    zdravlje starih
•    zdravlje Roma
•    sprečavanje nasilja u porodici
•    smanjenje svih oblika diskriminacije u pristupu zdravstvenoj zaštiti
•    podrška Nacionalnim programima i strategijama iz oblasti zdravstvene zaštite.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja su:
dr Vladimir Čakarević, e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović, e-mail: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs i
Dragan Đorđević, e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Kontakt telefoni:  011/ 2699-505 i  011/2147-608

Detaljnije

Dodela sredstava za unapređenje energetske efikasnosti

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, jp 1/16

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni Glasnik RS” 13/16)
•    Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 125 miliona dinara.
•    Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Novosti” 11. aprila 2016. godine
•    Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 16. maj 2016. godine do 15 sati.
•    Odluka o izboru biće objavljena u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava na internet stranici Ministarstva, link:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
•    Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: fondee@mre.gov.rs.
•    Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet prezentaciji Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini

turizam jezero,stolicaMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2016. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar tekuće godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:  011/3139697.

Detaljnije

Zajednici zajedno 2016

zz-baner-nis-home1NIS

Zajednici zajedno 2016

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i pomoći socijalno ugroženim grupama, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak, Kikinda i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

1. Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz oblasti koje su definisane strategijom društvene odgovornosti:

  • Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
  • Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
  • Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
  • Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
  • Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

2. Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Molimo vas da pažljivo pročitate uslove konkursa. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom na konkurs možete se obratiti na niže navedene kontakte za podršku.

Lokacija projektnih aktivnosti:
Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritoriji gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i Kikinda i opština: Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nocioci projekata moraju imati sedište u navedenim lokalnim zajednicama.

Oblast podrške:
Projekat se mora odnositi na jednu ili više oblasti definisanih NIS strategijom društvene odgovornosti: Energija sporta, Kultura bez granica, Energija znanja, Pomoć socijalno ugroženim grupama i Zaštita životne sredine, koje su bliže opisane u ciljevima ovoga Konkursa.

Nosioci projekta:
Na konkurs se mogu prijaviti:

1.    registrovane organizacije civilnog društva i to: udruženja građana, zadužbine i fondacije, omladinske organizacije, strukovna i sportska udruženja,

2.    javne ustanove (u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda):

Ustanove učeničkog standarda:
1.    dom učenika – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu i vaspitni rad;
2.    učenički centar – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i odmor;
3.    učeničko odmaralište – za ostvarivanje prava učenika na odmor i oporavak;
4.    učenički kulturni centar – za ostvarivanje prava učenika na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.

Ustanove studentskog standarda:
5.    studentski centar – za ostvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu;
6.    studentsko odmaralište – za ostvarivanje prava studenata na odmor i oporavak;
7.    studentski kulturni centar – za ostvarivanje prava studenata na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje. Studentsko odmaralište može da obezbeđuje i odmor i oporavak učenika.

3.    mesne zajednice i gradske opštine sa teritorija obuhvaćenih konkursom.

Neformalne grupe, pojedinci, preduzeća, privredna udruženja, skupštine stanara, međunarodne, verske, političke i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Svaka organizacija/ustanova može prijaviti samo jedan projekat za realizaciju u 2016. godini u svojstvu nosioca projekta.

Prilikom prijave projekata koji podrazumevaju partnerski angažman, potrebno je da nosilac projekta bude jedna organizacija/ustanova. Organizacija/ustanova može biti partner na više projekata na kojima nije nosilac. Partneri na projektu mogu biti i organizacije/ustanove van teritorija navedenih gradova i opština.

Minimalna vrednost projekta za finansiranje iznosi 300.000 dinara. Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta ne treba da prelazi 30% u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva namenjena lokalnoj samoupravi iz koje se konkuriše. Ukupna predviđena sredstva za svaku od lokalnih zajednica možete pogledati delu koji se odnosi na finansijski okvir konkursa.

Osnovni kriterijumi za podršku projektima:
•    Projekat donosi konkretno, merljivo i vidljivo unapređenje fizičkih uslova za razvoj oblasti u kojoj se konkuriše (sport, kultura, obrazovanje, zaštita životne sredine, pomoć socijalno ugroženim grupama);
•    Projekat je usmeren na dugoročna rešenja i širu dobrobit za lokalnu zajednicu kroz uticaj na poboljšanje kvaliteta života za sve sugrađane;
•    Projekat direktno uključuje i podstiče mlade ljude da unapređuju razvoj čitave lokalne zajednice;
•    Projekat je usmeren na identifikovane specifične probleme u lokalnoj zajednici i doprinosi trajnim promenama u zajednici predviđajući jasan plan održivosti nakon završetka finansiranja od strane NIS.

Kroz Konkurs neće biti podržane sledeće aktivnosti:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovina zemlje ili zgrada
•    kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovina vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta ( na primer, lica navedena kao članovi projektnog osoblja ne mogu biti dodatno plaćena za realizaciju drugih aktivnosti na projektu).

3. Rok za konkurisanje i trajanje projekta
Konkurs je otvoren do 21. juna 2016. godine do 16 časova.

 

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa prijavom na konkurs, molimo vas da ih pošaljete na mejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu.

Detaljnije

Javni konkurs preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Kanjiža za 2016. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 19/2015 i 2/2016), člana 11. Odluke o osnivanju budžetskog fonda za razvoj privrede i preduzetništva opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 19/2015) i Programa mera razvoja privrede i preduzetništva na teritoriji opštine Kanjiža u 2016. godini Komisija za dodelu sredstava za razvoj privrede i preduzetništva na teritoriji opštine predsednik opštine raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima.

Dodeljuju se bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara utvrđena Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2016. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 19/2015 i 2/2016) u okviru Programa 3 – lokalni ekonomski razvoj, projekat 1501-P1 – Stvaranje uslova za poboljšanje poslovanja privrednih subjekata, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja – 01 prihodi iz budžeta, sa ciljem povećanja broja zaposlenih, podsticanja i povećanja efikasnosti proizvodnih i uslužnih delatnosti i unapređenja stepena konkurentnosti.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Konkurs je otvoren do 31.05.2016. godine

Detaljnije

Sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Rok za podnošenje prijave je 20. april 2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

Sredstva se dodeljuju kao podrška srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine za intenziviranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku opreme, a s ciljem osavremenjivanja nastave u srednjim poljoprivrednim školama.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se zaključno sa 22.04.2016. godine

Detaljnije

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

IPA inrreg_ipa_madjarska_srbijaЕVROPSKA UNIJA

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

U okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji sufinansira Evropska unija putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), objavljen je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim budžetom u vrednosti 24.800.000 evra,  namenjen projektima od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije.

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1601 biće otvoren do 26. avgusta 2016. godine za strateške projekte, koji su u skladu sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju mogućnost da unaprede kvalitet života u Programskoj oblasti.

Za više informacija kliknite ovde.

Izvor

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija

agriculture eventPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine

PREDMET I CILJ KONKURSA
Predmet konkursa je dodela sredstava kojima će se sufinansirati organizovanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini, na teritoriji AP Vojvodine, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija iznosi 10.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 700.000,00 dinara.

KORISNICI PODSTICAJNIH SREDSTAVA
1. Naučno–stručne manifestacije, vezane za oblast: poljoprivrede, preradu, sigurnost hrane i kvalitet proizvoda, organizovanje poljoprivrednih proizvođača kao i ruralni razvoj.
Korisnici: obrazovne ustanove i naučno – istraživačke ustanove sa teritorije AP Vojvodine, korisnici budžetskih sredstava osnovani od strane Republike Srbije ili AP Vojvodine.

2. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj.
Korisnici:
– lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine – udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne
aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom, u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni).

3. Za lokalno–tradicionalne manifestacije sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i očuvanja proizvodnje lokalnih proizvoda.
Korisnici:
– lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine – udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, osim kulturno umetničkih društava.

Za manifestacije pod rednim brojem 2. i 3. mogu konkurisati udruženja građana koja su upisana u APR pre 01.01.2016.godine.

USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA
Sredstva za sufinansiranje tradicionalnih manifestacija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno; Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu na Konkurs i samo po jednom osnovu.

Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje; Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Da su izmirene obaveze prema Sekretarijatu po ugovorima iz prethodnih godina, a zaključenim za namene određene ovim Konkursom.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.04.2016. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4601. Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti sa: www.psp.vojvodina.gov.rs

Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

Fond za razvoj RS logoFOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od 11. marta, počinje sa prijemom zahteva za četiri kreditne linije.

Reč je o:

  1. kreditima za trajna obrtna sredstva,
  2. za tekuću likvidnost i
  3. kratkoročnim kreditima,
  4. kao i kreditima za investiciona ulaganja.

Zainteresovani preduzetnici i pravna lica zahtev podnose lično na adrese Fonda
–       Centrala: Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš;
–       Filijala Beograd: Knez Mihailova 14 , Beograd.

Sve dodatne informacije, kao i spisak o  potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva mogu se naći na internet prezentaciji Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Fond za razvoj  svoje aktivnosti realizuje u okviru široke inicijative Vlade Srbije – Godina preduzetništva 2016.

Godina preduzetništva 2016. je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.