Arhiva ‘Konkursi’

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

culture-musicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini

2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2016. godini

3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje muzičkog izdavaštva u oblasti umetničke muzike  u  2016. godini

4. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje  podsticanja izvođačke tamburaške umetničke produkcije od izuzetnog značaja u 2016. godini

5. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje podsticanja umetničkog tamburaškog muzičkog stvaralaštva od izuzetnog značaja u  2016. godini

6. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova
u AP Vojvodini u 2016. godini

Rok za podnošenje Prijave je 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas”

Detaljnije

Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

undef-2FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA DEMOKRATIJU (UNDEF)

Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji.

Projekti traju 2 godine. Aplikant može da dobije podršku u vrednosti od 100.000 do 300.000 dolara.

Predlozi projekta moraju da se odnose na neku od sledećih oblasti:
–    Društveni aktivizam
–    Vladavina prava i ljudska prava
–    Oruđe za znanje
–    Osnaživanje žena
–    Uključivanje omladine
–    Mediji i sloboda informacija
–    Jačanje interakcija sa vladom

Prijave na konkurs se vrše onlajn između 15. novembra i 15. decembra.

Za više informacija posetite http://www.un.org/democracyfund/apply-funding

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

cowsheeppiggoatchickenhorsePOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2016. godini

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara koristiće se za:
a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;
b) poslovima kontrole sprovođenja programa.

Konkurs je otvoren do 26.10.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

spicePOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016.godini

Cilj konkursa  za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini je podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača, nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje i preradu uljarica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.11.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo

bee-house-290x180POKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016.godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (udaljem tekstu: Konkurs) jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini (u daljem tekstu AP Vojvodina).

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.11.2016. godine.

Detaljnije

Javni konkurs – Korišćenje biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

biomasa-toplotna-energijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0501 Planiranje i sprovođenje energetske politike, Projekat 4004 Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, na poziciji 0582, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove  čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju javnim ustanovama mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, i to za:

A) nabavku i montažu novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptaciju postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod  tačkama  A) i B)  ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.)

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u energetske svrhe u javnim ustanovama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine sa ciljem:
•    ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje biomase u energetske svrhe, radi smanjenja troškova za energiju i enegrente;
•    smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
•    povećanja energetske samostalnosti u navedenim ustanovama;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    revitalizacije postojećih sistema za grejanje u navedenim ustanovama.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 13.000.000,00 dinara (slovima: trinaestmilionadinara i 00/100);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 5.000.000,00 dinara
3.    Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Rok za podnošenje prijave je 27. oktobar 2016. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI”, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj svakog radnog dana putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

VIRTUS nagrada

virtus10-godinaTRAG FONDACIJA

VIRTUS nagrada

Otkrivanjem „Ogledala dobrote“, koje je deo najavne kampanje „Da dobro ne ostane skriveno“, Trag fondacija objavljuje početak konkursa za desetu po redu VIRTUS nagradu za filantropiju. VIRTUS nagrada se dodeljuje u saradnji sa Evropskom unijom, Balkanskim fondom za demokratiju, Fondacijom braće Rokfeler (RBF), Fondacijom Č.S. Mot i Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Kao i ranijih godina, nagrade se dodeljuju korporacijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima, koji su tokom 2015/2016. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

„Ove godine raspisujemo jubilarni, deseti po redu konkurs za VIRTUS nagradu za filantropiju. Ponosni smo što nam svake godine pristiže sve veći broj prijava, posebno u kategorijama koje su namenjene malim i srednjim preduzećima i poslovnim subjektima koji grade dugoročna partnerstva sa neprofitnim sektorom. Kandidate za nagrade iz svih oblasti mogu da predlože svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća koji imaju programe iz oblasti korporativne filantropije“, izjavila je Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije Trag fondacije i dodala: „Svojim nesebičnim doprinosom i aktivnostima za opšte dobro, ovi filantropi stvaraju dodatne podsticaje građanima i građankama Srbije da se lično uključe u inicijative za unapređenje zajednica u kojima žive, kao i da podrže akcije za pomoć sugrađanima u nevolji“.

VIRTUS nagrada za 2016. godinu biće dodeljena u pet glavnih kategorija: Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou, Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, Nagrada za malo i srednje preduzeće, Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, kao i Nagrada za individualni doprinos filantropiji.

Prijava za jubilarni konkurs počinje 10. oktobra i trajaće sve do 17. novembra 2016. godine. Više informacija o prijavi i samoj nagradi možete pronaći na sledećem linku: pwww.tragfondacija.org/virtus

Konkurs – Mladi lideri

mladi-lideriMLADI LIDERI

U programu Mladi lideri, koji je 2012. godine pokrenuo Delta Holding, četiri generacije mladih, obrazovanih, ambicioznih ljudi proveli su godinu dana u kompaniji, radili u više sektora, stekli dodatna znanja i postali deo Deltinog poslovnog sistema.

O Mladim liderima i njihovim iskustvima možete da čitate na blogu mladilideri.rs.

Projekat Mladi lideri ulazi u peti ciklus, otvaranjem novog konkursa. Ako ste apsolvent ili diplomirani ekonomista, tehnolog, inženjer… ako vidite sebe kao deo jedne od najuspešnijih domaćih kompanija, prijavite se i proverite svoje znanje kroz online test!

U procesu selekcije odabraćemo najbolje kandidate, stručne, širokih znanja i visokih ambicija – jer mi verujemo u mlade!

Konkurs je otvoren do 23. oktobra 2016. u ponoć.

Prijavljivanje isključivo online!

Detaljnije

Javni konkursi Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AP VOJVODINE

  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike
  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture
  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Rok: 21.10.2016. godine do 16.00 časova

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine

rekultivierungPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih deponija i  sanacija i rekultivacija degradiranih površina.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od  8.000.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat).

Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 2.000.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–    detaljan opis projekta kao prilog koji sadrži:  pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…)
–    fotokopiju PIB obrasca,
–    fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste regiona i jedinica lokalne samouprave, koju donosi nadležno ministarstvo
–    stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–    visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju
–    dugoročni efekat projekta na životnu sredinu
–    funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine
–    medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije)

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 28.10.2016. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava: 02.11.2016.godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze: do 15.12.2016. godine,
–    rok za dostavljanje izveštaja o korišćenju sredstava 30.12.2016. godine
–    objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 02.11.2016. godine.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim projektima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava Izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta, vrsta i obim projekta, vreme realizacije projekta, obim i vrsta dodeljenih sredstava, vremenski plan upotrebe sredstava, način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 30.12.2016. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:   
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba je Sonja Atlas Ćulibrk na telefon: 021/4874640).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije