Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje

medjunarodna saradnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

Prijave se podnose elektronskim putem popunjavanjem on-line formulara kao i u papirnoj formi zajedno sa potrebnom dokumentacijom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Rok za podnošenje prijava je 28. oktobar 2015. godine.

Kontakt osoba u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj: Dragica Koldžin, tel 487 4576, e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa unosom podataka i popunjavanjem on-line formulara kontakt osobe su na Fakultetu tehničkih nauka: tel 485 2246.

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

cowsheeppiggoatchickenhorsePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015. godini

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2015. godinu (u daljem tekstu: Program), u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara koristiće se za:
a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;
b) poslovima kontrole sprovođenja programa.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 06.11.2015. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom: „Konkurs za odgajivanje stoke”.

Tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487-4432 i 021/487-4414

Detaljnije

Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologij

information-technology 2MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2015. godini i osnovne informacije

Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start- ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Dodela kreditnih sredstava, odnosno start-ap i inovativnih kredita, realizuje se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Cilj dodele kreditnih sredstava je:
– Razvoj informacionog društva
– Podrška industriji IKT
– Razvoj start-ap kompanija u oblasti IKT
– Podrška invativnim projektima u oblasti IKT

PRAVO NA KORIŠĆENJE START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Start-ap i inovativne kredite mogu da koriste privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) pod sledećim uslovima:
– da je registrovan u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja Konkursa za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije. Pravo na kredit ima i podnosilac zahteva registrovan pre navedenog perioda u slučaju kada podnosi zahtev za dodelu kredita koji se odnosi na realizaciju inovativnog projekta;
– da je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti IKT, i to za:
o Izdavanje ostalih softvera
o Računarsko programiranje
o Izdavanje računarskih igara
o Konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija
o Upravljanje računarskom opremom
o Ostale usluge informacione tehnologije
o Obrada podataka, hosting i sl.
o Veb portale.
– da podnosilac zahteva nije bio vlasnik privrednog društva ili preduzetnik, odnosno da nije bio obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
– da je izmirio poreske i druge dažbine u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
– da nije pravnosnažno kažnjavan za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju delatnosti u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;
– da se protiv podnosioca zahteva (direktora ili osnivača ili preduzetnika), ne vodi istražni i/ili krivični postupak, niti da je podnosilac zahteva lice pravnosnažno osuđivano za krivična dela;
– da podnosilac zahteva (direktor ili osnivača ili preduzetnika) nije lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposleno u javnom preduzeću ili državnom organu.

Zahtev za start-ap kredit podnose privredni subjekti koji su registrovani u APR-u u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja ovog Konkursa.
Zahtev za inovativni kredit podnose privredni subjekti koji su registrovani duže od dve godine od momenta objavljivanja ovog Konkursa.

NAMENA START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (u daljem tekstu: Inovativni projekat) i mogu se koristiti za sledeću namenu:
– kupovina opreme (ne starije od pet godina);
– kupovina nematerijalne imovine (npr. softver);
– kupovina trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal) i
– plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta.

VISINA START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
Visina odobrenih kreditnih sredstava za start-ap i inovativne kredite iznosi:
– od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara – za preduzetnike;
– od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara – za pravna lica;
– rok otplate do četiri godine;
– grejs period do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine) i
– tromesečna otplata kredita.

Kamatna stopa za kreditna sredstva iz stava 1. ovog člana je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu. Valutna klauzula, predstavlja utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća, s tim da nominalna visina duga ne može biti niža od nominalnog iznosa puštenog kredita.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 30.10.2015. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu.

Detaljnije

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

clusterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, u okviru Programa 1504-Podsticaji razvoju privrede, programska aktivnost 1004 – Podrška poslovnom udruživanju i umrežavanju, ekonomska kalasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz Budžeta.

Pravo i uslovi za učešće na Konkursu

Pravo da konkurišu imajupravna lica ili udruženja, organizovana kao klaster organizacije registovana u APR-u (u daljem tekstu: klasteri), koja u osnivačkim aktima imaju za cilj unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine putem poslovnog udruživanja i umrežavanja pravnih lica sa potpornim organizacijama (razvojnim agencijama, školskim i visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i dr.), ukoliko kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1)       da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
2)      da imaju najmanje 10 članica čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3)      da u projektu učestvuje najmanje 5 članica klastera;
4)      da za članice imaju najmanje 60 odsto pravnih lica i/ili preduzetnika;
5)      da im za iste aktivnosti nisu odobrena sredstva koja potiču iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta Republike Srbije ili budžeta lokalne samouprave

Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

Klasteri koji ispunjavaju uslove mogu konkurisati sa jednim projektom na ovom Konkursu.Trajanje projekta može biti najduže šest meseci.

Namena sredstava
Sredstva su namenjena za podsticanje razvoja klastera na teritoriji AP Vojvodine, kroz projekte koji treba da sadrže:
– aktivnosti na jačanju klaster organizacija s ciljem unapređenja konkurentnosti privrede AP Vojvodine;
– aktivnosti na izradi strategija razvoja klastera sa akcionim planom za period od najmanje pet godina;
– aktivnosti na izradi i razvoju zajedničkih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanju postojećih proizvoda i/ili usluga kojima se doprinosi jačanju konkurentnosti članica klastera (izrada studija izvodljivosti, angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanje postojećih proizvoda i/ili usluga i sl.);
– aktivnosti na organizovanju „B2B” susreta (susreti privrednika) stručnih studijskih poseta i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera, kojima se doprinosi jačanju kapacitata klastera;
– aktivnosti na razvoju informacionih sistema koji su potrebni većini članica klastera, i uspostavljanje zajedničkih servisa kojima se unapređuje konkurentnost članica klastera;
– aktivnosti na umrežavanju u prekogranične i transnacionalne klastere.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs
1) popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;
2) budžet projekta;
3) pregled članica klastera i potpornih organizacija;
4) fotokopija Izvoda o registraciji iz APR;
5) fotokopija akta o osnivanju;
6) prikaz najuspešnijeg realizovanog projekta u 2014. godini.
Rok za podnošenje prijave na Konkurs je  30. 10. 2015. godine.
Informacije: 021/487-4248, radnim danom.

Detaljnije

Konkurs opštinama – Uklanjanje objekata koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole

Građevinska-dozvola-1024x6781-1024x480MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo) jedinicama lokalne samouprave radi uklanjanja objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole, a koji su u nadležnosti lokalnih saomouprava.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1. Uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, finansiraće se iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Finansijskog plana Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj: 401-00-126/5/2015-02 od 01.09.2015. godine, Program: 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, Programska aktivnost 005 – regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija, Funkcija 620 – razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija: 4631 – Transferi – Rušenje bespravno sagrađenih objekata, a na osnovu „transfera ostalim nivoima vlasti“, u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 din.

2. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo nisu bespovratna, s obzirom da je odredbom člana 171. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji propisano da troškovi izvršenja inspekcijskog nadzora padaju na teret budžeta nadležnog organa, do naplate od izvršenika. Nakon naplate sredstava od izvršenika, jedinice lokalne samouprave vrše povraćaj sredstava u budžet Republike Srbije.

3. Pravo na dodelu sredstava imaju sve jedinice lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu budžetskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole” ili neposredno na pisarnici republičkih organa.
(Kontakt osoba za prijave je Katarina Vučenović, telefon: 011/21-38-311 , e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na konkurs dostavlja se Ministarstvu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs)
2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke
3. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
– Pravosnažno rešenje o uklanjanju objekta ili dela objekta,
– overenu fotokopiju PIB obrasca,
– overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

Konkurs je objavljen je na internet stranici Ministarstva dana 07. oktobra 2015. godine i traje 8 dana od dana objavljivanja.

Kontakt osoba u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je Katarina Vučenović (tel: 011/21-38-311, e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs)

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Program 1507, Programska aktivnost 1001 razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 5.000.000,00 dinara , iz izvora finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta.

Ciljevi finansiranja:

a.Subvencionisanje izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacijei investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonom.
a.1.  troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

b. Opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima, u skladu sa zakonom,koji turistu treba da zadrže dan duže u postojećem objektu  u cilju unapređenja poslovanja ugostiteljskog objekta,
b.1.  troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ugostitelji (privredno društvo, preduzetnici i druga pravna lica) koji obavljaju ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili je ista evidentirana u Registru turizma i pružaju usluge :
– smeštajaiposeduju minimum 10 ležajeva,
– pripremanja i usluživanja hrane i pića i poseduju minimum 50 mesta za sedenje u ugostiteljskom  objektu.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina subvencije utvrđuje se u iznosu od 80% troškova od ukupnog iznosa projekta i ne može biti:
– manja od 800.000,00 dinara niti veća od 1.000.000,00 dinaraza tačkea.i b. ciljeva finansiranja;

3. Podnosilac prijave je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 20% sopstvenih sredstava. Podnosiocu prijave koji je započeo realizaciju projekta u 2015. godini, kao učešće će se priznati i njegovo investiciono ulaganje do odluke o dodeli sredstava.

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti:
– koji posluju u okviru turističkih destinacija, turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine,
– koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,
– koji imaju sklopljene ugovore o dovođenju gostiju sa turističkim agencijama iz Srbije ili inostranstva
– koji prilože potvrde da redovno izmiruju obaveze po ostvarenim boravišnim taksama.
– kojima do sada nisu dodeljivane subvencije za ciljeve a. i b. ovog konkursa a da ispunjavaju sve uslove ovog konkursa.

5. Podnosioci prijave koji su dobili sredstva u 2015. godini po osnovu Konkursa za kapitalne subvencije iz oblasti turizma i oni koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu, prema Sekretarijatu do objavljivanja ovog Konkursa, biće izuzeti od prava na dodelu sredstava.

6. Prijava na Konkurs,koja je sastavni deo Konkursa,  podnosi se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – 4542 kapitalne subvencije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 16.10. 2015. godine .

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava  objaviće se na sajtuSekretarijata,nakon čega su korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

10.Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos  su dve istovetne blanko solo menice i dodatno sredstvo obezbeđenja – garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021-487 45 80; 021-487-43-02; 021-456-790; 021- 487-46-69.

Detaljnije

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

stipendijeMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

Ministarstvo omladine i sporta – Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije raspisali su danas Konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija.

Konkurs je otvoren za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2015/16. godinu.

Konkurs će biti otvoren do 13. novembra 2015. godine.

Fond za mlade talente je od 2008. godine do danas na osnovu ovog konkursa stipendirao više od 7200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija na državnim univerzitetima u Srbiji.

Detaljnije

sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode

solar panel for hot waterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.

Detaljnije

Finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

rekultivierungPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara.

Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje NVO sektora za unapređenje saznanja dece

növényekaz-iskolábanPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2015.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2015.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na područiju AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.

Rok za podnošenje prijave je 30.oktobar 2015. godine.

Detaljnije