Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini

Predmet konkursa
Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2018. godini, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju.

Namena i visina sredstava
Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
1. troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2018. godini;

2. nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju:
• nabavka specijalizovane opreme za mehaničko regulisanje korova – razne vrste češljeva, zvezdaste drljače, oprema za suzbijanje korova putem plamena, putem vrele vode, potom medjurednih kultivatora i sl.
• nabavka čizel plugova (razrivači),
• nabavka opreme za tretiranje organskih useva (prskalice i atomizeri).

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 80% podrške od plaćenog iznosa za troškove kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 1.000.000,00 dinara.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključne mašine kupljene posle 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Korisnici sredstava:
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, a zemljoradnička zadruga ukoliko je razvrstana u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za obe namene (tačka 1. i tačka 2).

Uslovi za učešće na konkursu:

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i mora da se nalazi u aktivnom statusu;

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

5. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2017. godine;

6. podnosilac prijave mora izmiriti obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, zaključno sa 31.12.2017. godine;

7. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;

8. da se plaćanje vrši na tekući račun vršioca usluge, a plaćanje putem kompezacije i cesije neće biti priznata.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 1. novembrom 2018. godine.

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, putem telefona: 021/487-4601.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

I CILJ I PREDMET KONKURSA
U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno podsticanja razvoja jedinica lokalne samouprave raspored sredstava opredeljenih ovim konkursom vršiće se na sledeći način:

• 60% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti;
• 40% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.
Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, koja su povezana sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

• Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, za novozaposlene koji će biti u radnom odnosu najmanje narednih 36 meseci kod malih i srednjih privrednih društava, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih društava.
U slučaju da sredstva namenjena investicionim projektima u jedinicama lokalne samouprave treće i četvrte kategorije razvijenosti ne budu opredeljena, ista će biti raspoređena na investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave prve i druge kategorije razvijenosti.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 200.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 200.000.000,00 dinara.
Korisnici bespovratnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta, povezana sa realizacijom investicionog projekta vrednog najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

1. prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

2. drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

3. treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Da je privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita
10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima trgovine, čelika, uglja i sintetičkih vlakana.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijava za dodelu sredstava sadrži:

1. Biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu i potrebne izjave na propisanom obrascu;

2. Finansijski izveštaj podnosica/korisnika za 2017. godinu, javno objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako je podnosilac/korisnik u zakonskoj obavezi pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu (ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja).

3. Izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji (dokaz: Izvod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) o Obaveznim podacima privrednog subjekta, original ili overena kopija);

4. Dokaz da se u privrednom društvu ne vodi postupak stečaja ili likvidacije, da privredno društvo nije osuđivano za privredne prestupe i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (dokaz: Uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija);

5. Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (dokaz: Potvrda republičke Poreske uprave);

6. Potvrda o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (dokaz: Potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda – opštinska/gradska uprava);

7. Dokaz da zakonski kao i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta lica);

8. Dokaz da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika ne vodi krivični postupak (dokaz: Uverenje izdato od Osnovnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak);

9. Dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (dokaz: uverenje Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

10. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod podnosioca prijave u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava;

Dokumentacija koju podnosi strani državljanin mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.

Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 15. oktobra 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:
021/487 4071 Olga Knežević, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i
021/487 4158 Ognjen Dopuđ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Konkurs, Obrazac prijave sa biznis planom i Pravilnik o dodeli sredstava možete preuzeti OVDE

Detaljnije

Raspisuje se Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena za studije u inostranstvu

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Raspisuje se Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena za studije u inostranstvu

Na 81. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije održanoj 17. septembra 2018. godine, kojom je predsedavao predsednik Fonda za mlade talente Republike Srbije, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, doneta je Odluka o raspisivanju Konkursa za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2018/19. godinu.

Takođe, na 81. sednici Fonda usvojena je preliminarna Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i preliminarna Lista kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 1869 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 1423 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, dok 446 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do utorka, 25. septembra 2018. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika nagrada Fonda za mlade talente Republike Srbije

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Listu možete preuzeti OVDE.

Uz navedene liste objavljena je i informacija o načinu i rokovima podnošenja primedaba i dopuna dokumentacije po Konkursu.

Link

Novi ciklus Superste+ programa

ERSTE BANKA

Novi ciklus Superste+ programa

Prijavite se na program Superste+ do 17. oktobra 2018. godine

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama.
Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj podršku javnim ustanovama u unapređenju energetske efikasnosti

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 8.000.000,00 dinara (slovima: osammiliona dinara i 00/100);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije;
3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 300.000,00 dinara;
4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomne pokrajine Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
6. Rok za podnošenje prijave je 28. septembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI” , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
3. Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;
6. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne stariji od 30 dana od dana objave konkursa;
7. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
8. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
9. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
10. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena
preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o
budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena
sredstva;
c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.
11. Izjava podnosioca zahteva da će se izraditi elaborat u skladu sa članom 4 Pravilnika.
12. Dokaz o vlasništvu objekata, odnosno ukoliko nije vlasnik objekta dokaz o pravu korišćenja (dostaviti izvod iz katastra ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa);
13. Preporuka državnog organa u kojem je sadržan opis značaja za AP Vojvodinu (nije obavezan deo dokumentacije)
14. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU
(Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave u kovertama koje nisu obeležene prema zahtevu iz Pravilnika, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).
Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminenti stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.
Komisija sačinjava predlog o dodeli sredstava na osnovu Pravilnika o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama, koji se nalazi na sajtu Sekretarijata www.psemr.vojvodina.gov.rs
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar u ime Sekretarijata zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese narativni-opisni i finansijski izveštaj, na obrascu i prema uputstvu koje se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, sa priloženom pratećom dokumentacijom o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (dokumentaciju o sprovedenom postupku javnih nabavki, izvode iz Uprave za trezor, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.

Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet Konkursa, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koji se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

I Pravo učešća na Konkursu i namene usluge

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Izrada analiza stanja izabranih javnih zgrada objekte predškolskih ustanova i osnovnih škola, definisanje uslova uspešnog EPC projekta i priprema uslova za pilot tendersku proceduru EPC za izbor ESCO kompanije.

II Ciljevi projekta

Podrška javnim ustanovama u unapređenju energetske efikasnosti javnih zgrada (objekti predškolskih ustanova i osnovnih škola).

III Uslovi konkursa

1. Maksimalni broj jedinica lokalne samouprave kojima se usluga dodeljuje je 5.
2. Jedan podnosilac zahteva konkuriše za sve objekte osnovnih škola i predškolskih ustanova na svojoj teritoriji putem jedne prijave.
3. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
4. Rok za podnošenje prijave je 21. septembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI” , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
3. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
4. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
5. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
6. Izjava podnosioca zahteva da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama. (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata)

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave u kovertama koje nisu obeležene prema zahtevu iz Pravilnika, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli usluge

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i izradu predloga za dodelu usluge lokalnim samoupravama (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminentni stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu usluge i donosi odluku o dodeli usluge korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluka o dodeli usluge korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli usluge

Odlukom o dodeli usluge utvrdiće se pojedinačni broj analiza stanja izabranih javnih zgrada objekata predškolskih ustanova i osnovnih škola po korisniku.
Nakon donošenja odluke Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom usluge (jedinicom lokalne samouprave) ugovor o izvršenju usluge.
Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku
• broj planiranih usluga, broj školskih i predškolskih objekata
• namena usluge
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika usluge
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik usluge je obavezan da Sekretarijatu podnese narativni-opisni izveštaj koji mora da sadrži dokaze izvršenoj usluzi, na obrascu i prema uputstvu koje se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, sa priloženom pratećom dokumentacijom o realizaciji projekta (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Korisnici usluga po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se tiču usluge po javnom konkursu navedu da je u realizaciji usluge učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:
• za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornostI na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2018)
• za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2018)
• za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-03/2018)

Poziv za Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Nemačke razvojne saradnje kroz GIZ projekt „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“.

Poziv za Paket podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou i (3) Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske i implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz, obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Pravo na učešće:
1. Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 10 paketa podrške.

2. Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 6 paketa podrške.

3. Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou
Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 6 paketa podrške.

Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2018. godine.

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da ćemo u cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, organizovati info dane u sledećim gradovima:
• Niš – 19.09.2018, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske Komune bb
• Kragujevac – 20.09.2018, Uprava grada Kragujevca, Trg Slobode 3
• Novi Sad – 21.09.2018, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške, kao i prijava za učešće na info danima možete kontaktirati:

Andrea Gudurić Janjušević, telefon: +381 11 735 79 31, e-mail : andrea.guduric@skgo.org

Detaljnije

Raspisan konkurs za projekte održivog razvoja

BASF

Raspisan konkurs za projekte održivog razvoja

Najveća nemačka hemijska kompanija BASF raspisala je konkurs namenjen svim studentima prirodnih nauka u Srbiji putem kojeg će dodeliti 875.000 dinara za najbolje projekte koji nude rešenja za neke od problema održivog razvoja.

Konkurs se sprovodi pod pokroviteljstvom Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, koji je rekao da je važno da se privatni sektor uključi u podsticanje preduzetništva kod mladih tako da oni koriste svoje znanje za razvoj inovativnih rešenja sa globalnim tržisnim potencijalom.

Popović je dodao da je konkurs “BASF start up science” primer dobre prakse i da će takve inicijative uvek imati podršku Vlade Srbije.

“Neretko su ideje koje dolaze iz Srbije iz korena menjale čitave industrije i društvo. Kroz ovakve projekte mladi se usmeravaju na rešavanje konkretnih problema za koje postoji realno tržiste i zato je važno da to podržimo”, rekao je Popović novinarima.

Podsetio da je budžet za inovacije Vlade Srbije ove godine povećan pet puta u odnosu na prethodnu, što je, kako kaže, dokaz opredeljenosti Vlade Srbije da snažno podrži sve što je vezano za digitalizaciju, inovacije, i preduzetništvo kod mladih.

Popović je naveo da njegovo ministarstvo dodeljuje sredstva do 80.000 evra za početničke kompanije i do 300.000 evra za ideje koje već imaju poziciju na tržištu.

Ministar je rekao i da se radi na otvaranju regionalnih inovacionih start-ap centara kako bi mladi iz svih delova Srbije mogli da dobiju pravnu, administrativnu, marketinšku i mentorsku podršku za svoje ideje.

“Rešenja za probleme moraju imati tržišnu vrednost”

Popović je naveo da je kompanija BASF svetski gigant te da će od ovog konkursa korist imati i pojedinci i celo društvo.

“Rešenja za probleme koje će studenti ponuditi moraju imati tržišnu vrednost jer nauka ne postoji zbog nauke, već zbog društva kome treba da ponudi rešenja”, zaključio je Popović.

Direktor kompanije BASF u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji Simon Franko rekao je da je konkurs naišao na veliku podršku i razumevanje u Vladi Srbije i istakao da Srbija napreduje na polju inovacija.

Kako je naveo, stvaranje održive budućnosti je jedan od najvažnijih ciljeva kompanije BASF, a efikasno iznalaženje rešenja za probleme održivog razvoja trasiraće dalji put čovečanstva u celini.

“Nedostatak kapitala čest je razlog zbog koga inovatori ne uspevaju da objave svoje patente, naučnici ne dovrše svoje radove, a dobre ideje ne budu realizovane. Imajući to u vidu mi smo organizovali ovaj konkurs koji će obezbediti novčanu podršku projektima najmlađih naučnika i istraživacaa u Srbiji koji vrlo teško dolaze do preko potrebnih sredstava”, istakao je Popović.

Pravo učešća imaju svi studenti
Franko je naveo da pravo za učešće u konkursu imaju studenti svih godina osnovnih, master, doktorskih i specijalističkih studija.

Ambasador projekta i student Hemijskog fakulteta u Beogradu Bojan Đokić rekao da je ovo prvi put da se ovakav konkurs održava u Srbiji i naveo da studenti mogu prijaviti projekte koji se odnose na tri teme: urbano stanovanje, pametni gradovi i pametna energija.

Rekao je da prijave počinju danas i traju do 11. novembra, a da zainteresovani mogu da se prijave kao pojedinci ili u timovima koji sadrže do pet članova.

Potom će žiri izabrati dest najboljih ideja koje će biti prezentovane 20. decembra.

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje faktora rizika koji dovosde do oštećenja srca i krvnih sudova), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2018. godini su :

1. prevencija bolesti srca i krvnih sudova

2. stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;

b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;

c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske, računarske ili bilo koje druge opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza, troškove hotelskog smeštaja i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju preporučenom poštom i putem elektronske pošte, uz napomenu „Za javni poziv za realizaciju aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – NE OTVARATI” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.

Ukoliko zdravstvena ustanova koja podnosi prijavu planira da projekat sprovodi u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, uz prijavu dostavlja i primerak potpisanog sporazuma o saradnji, kojim se uređuju međusobni odnos, kao i prava i obaveze učesnika u projektu.

U suprotnom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Prijava se dostavlja na adresu :

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu,
Ul. Omladinskih brigada 1
11070 Beograd

Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
Dr Vesna Knjeginjić vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs
dr Vladimir Čakarević vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
tel: 011/2699-505

Detaljnije

Osnaživanje žena koje žive u ruralnom područjima u Srbiji

UN WOMEN PROGRAMME OFFICE IN SERBIA

Osnaživanje žena koje žive u ruralnom područjima u Srbiji

Ko može da se prijavi: ženske NVO

Rok za prijavu: 29.09.2018. godine

Detaljnije