Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2017. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava za Konkurs je 3. mart 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola na sajam obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na sajam obrazovanja u Novom Sadu, za 2017. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na sajam obrazovanja u Novom Sadu, za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 21. februar 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs – unapređenje višejezičnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – unapređenje višejezičnosti

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2017. godinu.

Konkurs je otvoren do 03. 03. 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs – dekada Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – dekada Roma

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2017. godini.

Konkurs je otvoren od 6 februara do 03. marta 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini.

Konkurs je otvoren do 03. marta 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs – etničke zajednice

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – etničke zajednice

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Konkurs je otvoren od 06. februara do 03. marta 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, dana 25. januara 2017. godine, raspisuje Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 27. februar 2017. godine.

Detaljnije

Otvoren konkurs za “Start-up akcelerator”

FRANCUSKO-SRPSKA PRIVREDNA KOMORA

Otvoren konkurs za “Start-up akcelerator”

Mentorska podrška Francusko-srpske privredne komore start-up projektima

Francusko-srpska privredna komora otvorila je danas konkurs za mentorski program pod nazivom “START-UP AKCELERATOR” namenjen mladim preduzetnicima i menadžerima do 40. godine starosti koji žele da pokrenu ili ubrzaju rast svojih preduzeća. Program podrazumeva besplatnu jednogodišnju stručnu podršku grupe članova Francusko-srpske privredne komore u najvažnijim aspektima upravljanja biznisom (izrada business plana, pravne konsultacije, finansije, prodaja, marketing). Konkurs za „Start-up akcelerator“ je deo Francuske nedelje koja se održava od 17. do 24. novembra.

Prijavljivanje traje do kraja januara 2017.  Stručni žiri, koji čine članovi Upravnog odbora Komore, generalni direktori najvećih francuskih kompanija koje posluju u Srbiji, odabraće do tri preduzetnika ili tima koji će dobiti podršku za pokretanje ili dalji razvoj svog poslovnog rešenja. Kandidati se mogu prijavljivati nezavisno od sektora poslovanja, a prijavu podnose preko sajta Francusko-srpske privredne komore www.ccfs.rs, popunjavanjem formulara u nastavku.

Program će biti realizovan tokom godinu dana, počev od februara 2017. godine, a podrazumeva mentoring, sastanke, stručne konsultacije i praćenje razvoja projekta od strane Upravnog odbora Komore. Pored mentorske podrške, odabrani kandidati i projekti osvojiće jednogodišnje besplatno članstvo u Komori, priliku da prošire mrežu kontakata među direktorima, menadžerima i drugim zaposlenima francuskih preduzeća koja posluju u Srbiji, kao i podršku u promociji njihovog poslovnog projekta.

Na program se mogu kandidovati sve osobe sa prebivalištem u Srbiji do 40. godine starosti, koje imaju razrađenu poslovnu ideju ili su pokrenuli preduzeće pre manje od godinu dana. Mogu se prijaviti i timovi od najviše tri člana, a u kojima najviše jedna osoba može biti strani državljanin. Učesnici ovog programa moraju dobro vladati engleskim jezikom. Prioritet prilikom odabira projekata biće dat nivou kreativnosti i stepenu inovacija koje odlikuju projekat.

Francusko-srpska privredna komora na ovaj način želi da pruži dodatni podsticaj domaćim preduzetnicima koji žele da svojim inovativnim proizvodima ili uslugama konkurišu na globalnom tržištu, kao i da omogući bolje uslove za razvoj domaćeg preduzetničkog okruženja, a time i celokupnog poslovnog ambijenta u Srbiji.

Detaljnije

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), lokalne turističke organizacije, kao i nevladine organizacije za realizaciju projekata razvoja turizma.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (mtt.gov.rs).

Rok: 31.03.2017.

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

I  Podnosilac prijave projekta
Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu projekta.

II Visina sredstava za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu
Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 365.824.000,00 dinara.
Nevedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:
1) mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona;
2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem.

III Cilj i namena Programa
Cilj Programa je podrška razvoju poslovne infrastrukture, stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.
Namena Programa koja se realizuje kroz meru infrastrukturnog opremanja poslovnih zona je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture i objekata u poslovnoj zoni.
Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone i njeno funkcionalno integrisanje u okruženje.

IV Finansiranje projekta
Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) učestvuje u finansiranju projekta u visini do 60% vrednosti projekta bez PDV.
Iz budžeta Podnosioca prijave finansira se preostala vrednost projekta bez PDV kao i PDV na ukupnu vrednost celog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V Uslovi za dodelu sredstava Programa
Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1)    da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2)    da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;
3)    da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave.

VI Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta
Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:
1)    efekti projekta;
2)    održivost projekta;
3)    postojanje namere investitora za investiranje;
4)    planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta.

VII Dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:
1)    pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu;
2)    izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;
3)    projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD).
4)    Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
–    skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
–    tekstualne i grafičke priloge;
–    predmer i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova.
Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule;
–    skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
–    skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
–    skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.
Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
–    skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;
–    tekstualne i grafičke priloge;
–    predmer i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova.
Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule;
–    skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
–    skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
–    skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.
5)    akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;
6)    rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostavlja se akt nadležnog organa o toj činjenici);
7)    list nepokretnosti;
8)    izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone;
9)    najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;
10)    ugovor, odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom ili pisana namera potencijalnog investitora;
11)    izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.
Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.

VIII Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja
Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu, koji se preuzima na internet strani Ministarstva: www.privreda.gov.rs.
Uz prijavu projekta, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u glavi VII.  javnog poziva.
Prijavu projekta sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:
Ministarstvo privrede
Komisija za ocenjivanje i odabir projekata
11000 Beograd, Kneza Miloša 20
Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati.
Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.
U slučaju da se sredstva iz glave II. javnog poziva ne iskoriste u potpunosti, odnosno ukoliko u toku 2017. godine dođe do uštede prilikom ugovaranja projekta ili drugog razloga koji onemogućava početak realizacije projekta, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim projektima prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Ministarstvo može raspisati novi javni poziv.
Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.
Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta,  učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4247 i 011/333-4132.

Detaljnije