Arhiva ‘Konkursi’

Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO FINANSIJA, ODELJENEJ ZA UGOVARANJE I FINANSIRANJE PROGRAM FINANSIRANIH OD STRANE EU

Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

Ko može da aplicira: lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva

Rok za koncept: 9. septembar 2016.

Trajanje: min. 12 max. 20 meseci

Vrednost: min 100.000, max. 1.000.000 evra (minimum kofinansiranja 51%, maksimum 85%)

Tipovi aktivnosti:
Infrastrukturni projekti na opštinskom nivou za razvoj trajnih stambenih rešenja i fizičke infrastrukture kao i propratne mere koje pozitivno utiču na romske zajednice u opštinama:
–    Razvoj  trajnih stambenih rešenja
–    Unapređenje prilaza u romska naselja
–    Razvoj fizičke infrastrukture (voda, kanačizacija, atmosferski odvodi)

Aktivnosti sa ciljem poboljšanja životnih okolnosti u romskim zajednicama u opštinama:
–    Izgradnja novih zgrada/kuća za Rome
–    Značajna rekonstrukcija postojećih zgrada/kuća u romskim naseljima
–    Manji radovi rekonstrukcije/adaptacije (popravka krova, dodavanje toaleta/kupatila, itd.) samo za kuće u jasnom vlasništvu
–    Nabavka opreme u direktnoj vezi sa aktivnostima za unapređenje infrastrukture
–    Izgradnja/rekonstrukcija javnih zgrada/kulturnih centara ili igrališta u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija puteva ili ulica u u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  vodosnabdevanja u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje kanalizacionog sistema u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  atmosferskih odvoda u romskim naseljima
–    Zaštita romskih naseljima od poplava (nasipi, regulacija rečnog korita, i sl.)
–    Snabdevanje opremom za sakupljanje/recikliranje otpada u romskim naseljima

Sledeće aktivnosti se priznaju samo u kombinaciji sa nekom od gorenavedenih aktivnosti:
–    Nadgledanje izgradnje
–    Propratne mere koje ciljaju lokalnu ne-romsku zajednicu (stanarski ugovori sa romskim porodicama)

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), u delu koji se odnosi na meru 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za koju se raspisuje ovaj javni poziv, sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

I.    Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije.
Ukoliko jedinica lokalne samouprave podnosi jednu prijavu za izradu više vrsta projektno-tehničke dokumentacije sva projektno-tehnička dokumentacije mora da se odnosi na isti infrastrukturni projekat.

II.    Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:
1.    prethodna studija opravdanosti;
2.    studija opravdanosti;
3.    studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
4.    generalni projekat;
5.    idejno rešenje;
6.    idejni projekat;
7.    projekat za građevinsku dozvolu;
8.    projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:
1.    razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);
2.    revitalizaciju braunfild lokacija;
3.    razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

III Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su podnele popunjen prijavni obrazac Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2.    da su obezbedile sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja odluke ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: Odluka);
3.    da je izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa ciljem i namenom Programa.

IV Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je:
1.    pravilno popunjen Obrazac 1 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije;
2.    izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja Odluke;
3.    projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije overen i potpisan od strane jedinice lokalne samouprave i investitora;
4.    dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima;
5.    akt nadležnog organa koji je uslov za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je podneta prijava;
6.    procenu troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije uz dostavljanje minimalno tri međusobno uporedive ponude koje se odnose na izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije.
Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i skenirana u elektronskom formatu na CD.

V.    Finansijski okvir
Za realizaciju Mere sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije predviđena su sredstva u visini od 80.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, i to u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:
1.    do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;
2.    do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;
3.    do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;
4.    do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Podnosilac prijave utvrđuje visinu zahteva za sufinansiranje u skladu sa cenom iz najniže dostavljene ponude.

Sve administrativne troškove koji nastanu prilikom izrade određene vrste  projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet sufinansiranja snosi jedinica lokalne samouprave i ne mogu biti sastavni deo prijave.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjivaće se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.
Jedinica lokalne samouprave ne može da koristi bespovratna sredstva za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je već dobila sredstva iz budžeta Republike Srbije.

VI.    Kriterijumi za odabir projekata
Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.
Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.
Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz Programa i javnog poziva.
U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata Programa, Komisija vrši rangiranje projekata.

Postupak odabira projekata sprovodi se po sledećim kriterijumima:
1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);
2) stepen razvijenosti;
3) efekti projekta;
4) održivost projekta;
5) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima.
Projekat može biti ocenjen maksimalno sa 100 bodova.

VII.    Postupak odabira prijava i način prenosa bespovratnih sredstava
Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.
Odluku donosi ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.
Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv projektno-tehničke dokumentacije, preliminarnu visinu odobrenih bespovratnih sredstava za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava sa izabranim jedinicama lokalne samouprave, nakon zaključenog ugovora između jedinice lokalne samouprave i projektanta (ponuđača), a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke koju sprovodi jedinica lokalne samouprave i izvršiti prenos pripadajućeg iznosa za sufinansiranje projektno-tehničke dokumentacije.
Ukoliko ugovorena vrednost prelazi odobrenu vrednost predviđenu Odlukom, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da finansira razliku.

Prilikom zaključenja ugovora između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, učešće Ministarstva u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.
Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne iskoristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 15. novembra 2016. godine.

VIII.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije Srbije: www.ras.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (22.07.2016.)

Tačno popunjen prijavni formular koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs. i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu:
Ministarstvo privrede
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona Ministarstva privrede: 011/333-4165, 011/333-4189 i 011/333-4174.

Detaljnije

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na na dugi krug programa “Evropa za građane i građanke” za 2016. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju. Ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj unapređenje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su povezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:
Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
o    Mera 2.1 Bratimljenje gradova
o    Mera 2.2 Mreže gradova
Rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2016. godine.

U okviru junskog roka, organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu na obe mere.
Više informacija možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en  dok programski vodič na vise jezika možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Kontakt:
Osoba zadužena za program: Marina Tadić
Tel: +381 11 3130 968
e-mail: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs
marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

Detaljnije

Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

handshakeNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

Cilj programa
Podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata.

Programi prekogranične saradnje
Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija i organizacija u pograničnim oblastima susednih država.

Programi prekogranične/teritorijalne saradnje predstavljaju finansijsku podršku saradnji navedenih područja na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Ovakvi programi se sprovode od početka 90-ih godina, a od 2004. godine u programe teritorijalne saradnje se uključuju i države koje nisu članice EU, kada je u ovaj vid saradnje prvi put uključena i Republika Srbija (u to vreme su se nazivali Susedski programi).

Sadašnji programi prekogranične i transnacionalne saradnje deo su finansijske perspektive 2014.-2020. godine i imaju višestruki značaj ,jer pomažu institucijama u Srbiji da se upoznaju i rade u skladu sa pravilima strukturnih fondova koja važe za zemlje članice EU.

Imajući u vidu sve veći značaj programa prekogranične/teritorijalne saradnje sa jedne strane, kao i rastući interes institucija i organizacija iz Srbije za uključivanjem u navedene programe sa druge strane, Nacionalna agencija je pripremila Program podrške projektima prekogranične saradnje u vidu sufinansiranja učešća (kontribucije) projektnih partnera iz Srbije. U pitanju je šest programa prekogranične saradnje iz finansijskog perioda (perspektive) 2014.-2020. godine, i to:
• Mađarska-Srbija;
• Rumunija-Srbija;
• Bugarska-Srbija;
• Hrvatska-Srbija;
• Srbija-Bosna i Hercegovina;
• Srbija-Crna Gora.

Kroz Program podrške NARR, moguće je aplicirati za sufinansiranje projekata koji bi bili podržani kroz gore navedene programe, otvorene u trenutku objavljivanja javnog poziva, kao i za one koji će biti otvoreni za vreme trajanja javnog poziva.

Pojedinačni iznos sufinansiranja-učešća NARR ne može biti veći od 10% vrednosti udela u projektu za svakog partnera-aplikanta iz Srbije.

OPŠTI USLOVI JAVNOG POZIVA
Kandidat-podnosilac zahteva treba ispuniti sledeće uslove:
• u većinskom domaćem vlasništvu, registrovan na teritoriji Republike Srbije;
• ispunjava opšte uslove poziva Programa prekogranične saradnje;
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

POSEBNI USLOVI JAVNOG POZIVA
Projekat (predložen za sufinansiranje) treba da bude usmeren ka postizanju posebnih ciljeva:

 • jačanje konkurentnosti MSPP;
 • kreiranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta;
 • unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja;
 • unapređenje kvaliteta radne snage;
 • podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo;
 • unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSP i preduzetništva;
 • optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastrukture;
 • jačanje inovativnosti u MSPP;
 • stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranja lanaca vrednosti internacionalizacija poslovanja MSPP;
 • podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu podrška ravnomernom regionalnom razvoju;
 • unapređivanje i jačanje saradnje sa institucijama susednih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou;
 • promocija važnosti pridruživanja EU za razvoj konkurentnosti MSPP;
 • unapređivanje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

KATEGORIJE KANDIDATA
Kandidati/podnosioci zahteva mogu biti svi legitimni korisnici Programa prekogranične saradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Popunjena prijava, koja se sastoji od Obrasca 1 i Obrasca 2 (mogu se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs);
2. Izvod o registraciji institucije/organizacije, odnosno dokaz o identitetu (original ili overena kopija);
3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, izdata najduže 15 dana pre podnošenja zahteva(original ili overena kopija);
4. Izjava o prihvatanju uslova javnog poziva (potpisana i pečatirana; Obrazac 3 – može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs);
5. Dokaz o podnetoj aplikaciji za „IPA“ prekogranični program;

• U prvoj fazi je potrebno u okviru konkursne dokumentacije dostaviti NARR potvrdu (dokaz) o podnetoj aplikaciji/projektu, dok će ugovor sa NARR biti potpisan nakon potpisivanja programskog ugovora sa Upravljačkim telom programa.

• Konačan obračun/isplata će biti realizovani po okončanju projekta koji se sufinansira i iznos sufinansiranja će biti preciziran u odnosu na ukupna utrošena/realizovana sredstva. Pojedinačni iznos ne može da pređe 10% od vrednosti projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 45.000.000 dinara.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ, Terazije 23/7, Beograd
Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – PROGRAM SUFINANSIRANJA PREKOGRANIČNE SARADNJE 2015.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 011/20-60-814 ili putem elektronske pošte na adrese jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs i milan.vujovic@narr.gov.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO UTROŠKA SREDSTAVA, ODNOSNO DO KRAJA KALENDARSKE 2016.

Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama

trag fondacijaTRAG FONADCIJA

Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama

Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA i u okviru projekta „Real say on policy” raspisuje poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Analize i predlozi praktičnih politika koje budu podržane kroz ovaj konkurs, treba da budu kreirane na jednostavan i razumljiv način kako bi se postojeće politike i propisi približili drugim organizacijama i građanima/kama.

Projekat “Real say on policy” sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u analizi javnih politika i javnom zastupanju. Izveštaji i analize javnih politika na jednostavan i razumljiv način treba da približe politike i propise, kao i predložena rešenja, drugim organizacijama civilnog društva i građanima/kama. Kroz ovaj konkurs biće podržane ideje koje se odnose na analize javnih politka u sledećim oblastima, za koje su građani/ke pokazali najviše interesovanja tokom izbora:
•    Ostvarivanje prava na rad;
•    Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva;
•    Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju;
•    Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje;
•    Biračko pravo građana (aktivno i pasivno);
•    Pravo na pravično suđenje;
•    Ljudska i građanska prava kroz ustavnu reformu.

Budući dobitnici donacija treba da kreiraju analizu prethodnog stanja politika i propisa u okviru navedenih oblasti koja se odnosi na period do početka mandata nove Vlade Republike Srbije. Pored toga, neophodno je da za svaku od odabranih oblasti izrade i dva izveštaja o napretku koji će sadržati i preporuke za unapređenje propisa u ovim oblastima. Posebno naglašavamo da izveštaji treba da se odnose na sledeće vremenske periode: prvih 100 dana Vlade Republike Srbije, kao i izveštaj nakon šest meseci od izbora nove vlade.

Visina donacije je do 2500 $ pri čemu se do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove.

Na konkurs mogu da se prijave registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa područja Srbije koje imaju minimum dve godine iskustva u oblastima za koje se prijavljuju i koje imaju ostvarene rezultate u analizama javnih politika i u procesu javnog zastupanja.

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDŽET. Navedena dokumenta potrebno je proslediti na sledeću e-mail adresu: zastupanje@tragfondacija.org do 11.jula 2016.godine (16h).

Detaljnije

Program podrške privrednicima kroz Italijansku kreditnu liniju

Italijanska kreditna linijaMINISTARSTVO PFINANSIJA

Program podrške privrednicima kroz Italijansku kreditnu liniju

Nakon veoma uspešne realizacije prve Kreditne linije, Italijanska Vlada je odobrila i Program druge Kreditne linije u vrednosti od 30 miliona evra, koji u Srbiji implementira Ambasada Italije zajedno sa Ministarstvom Finansija Srbije. Svrha Kreditne linije je da preko domaćeg bankarskog sistema doprinese ekonomskom rastu Srbije kroz podsticanje razvoja privatnog sektora i proširenje odnosa sa Evropskom unijom, kao i da pomogne u unapređivanju osnovnih lokalnih usluga koje pružaju javna komunalna preduzeća, kroz lakši pristup kreditnim sredstvima koja se odobravaju po povoljnim uslovima. Ovaj Program realizuje se preko devet lokalnih banaka.

U Program su uvedene određene olakšice, pa tako sada korisnici italijanske kreditne linije mogu biti i preduzetnici i sva preduzeća registrovana u Srbiji, bez obzira na državljanstvo vlasnika kompanije.

Iznos kredita kreće se od 5.000 evra do 1 milion evra za mikro preduzeća i preduzetnike, za mala i srednja preduzeća od 50.000 do 1 milion evra, a od 150.000 do 2 miliona evra za javna komunalna preduzeća.

Najmanje 70% kredita mora se iskoristiti za kupovinu opreme, tehnologije, tehničke pomoći, rezervnih delova i industrijskih licenci italijanske proizvodnje, dok je najviše 30% iznosa moguće iskoristiti za pokrivanje lokalnih troškova i obrtnih sredstava neophodnih za potrebe investicionog projekta.

Sredstva iz italijanske Kreditne linije mogu se iskoristiti i za kupovinu polovne opreme direktno od italijanskih dobavljača, ali i od lokalnih distributera.

Sva oprema kupljena ovim sredstvima oslobođena je plaćanja PDV-a.

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje

cowsgreenbluePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2016. godini

1. Cilj i predmet konkursa
Ciljevi konkursa jesu poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova
domaćinstva koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.
Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa standardima Evropske unije u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovne ili naučno‐istraživačka institucija, što će finansirati Sekretarijat.

2. Visina i namena sredstava:
Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos do 30.000.000,00 dinara.
Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije, umanjenom za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost investicije.

Sufinansiraće se sledeće investicije:
1. adaptacija objekata za preradu mleka i mesa;
2. nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih
proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka;
3. nabavka novih linija, opreme i mašina, radi modernizacije kapaciteta u pogledu higijene i
kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 3.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara_______.

3. Korisnici sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici s teritorije AP Vojvodine:

Za sektor mleko:
fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
pravna lica – mikro i mali privredni subjekti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava s
teritorije AP Vojvodine;
preduzetnici – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava s teritorije AP Vojvodine.

Za sektor meso:
pravna lica – mikro i mali privredni subjekti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava s
teritorije AP Vojvodine;
preduzetnici – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava s teritorije AP Vojvodine.

4. Uslovi za učešće na konkursu
• fizičko lice: da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gadinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
• za pravna lica i preduzetnike – da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, da su pravno lice i preduzetnik registrovani u Agenciji za privredne registre, da se bavi delatnošću za koju konkuriše, kao i to da se nalazi u aktivnom statusu;
• za pravna lica – da nije pokrenut postupak stečaja i likvidacije i da nije bilo više od 30 dana u
blokadi u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave na konkurs;
• da su izmirene poreske obaveze, propisane zakonom, za 2015. godinu;
• da ima dokaz o vlasništvu objekata, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o njihovom zakupu, koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava;
• da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu po osnovu ranije potpisanih ugovora;
• da nije koristio podsticajna sredstva iz Sekretarijata u 2014. i 2015. godini za iste namene;
• dokaz o izmirenim obavezama o plaćenoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2015. godine;
• izmirene dospele obaveze o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta.

Korisnici, ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za adaptaciju objekata i nabavku nove opreme za preradu mleka i mesa ako:
‐ za preradu mleka: poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu, koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati
prostorija za mlekaru u domaćinstvu i poseduje određen broj muznih grla (minimum 10 muznih
krava ili 30 ovaca ili 30 koza);
‐ za preradu mesa: poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu, koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati prostorija za preradu mesa i poseduje određen broj tovnih grla (minimum deset tovnih svinja ili pet tovnih junadi ili petsto jedinki živine).

Konkurs je otvoren do 31. 07. 2016. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487‐4414 u periodu od 10 do 12 časova.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

medjunacionalna tolerancijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2016. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2016. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 9.000.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA
Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja, asocijacija i drugih subjekata, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2016. godini, namenjenih naročito za:
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
– nabavku opreme, opremanje i adaptaciju prostora i investiciona ulaganja;
– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II USLOVI KONKURSA
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo neprofitne organizacije (udruženja, asocijacije, fondacije i zadužbine i druge neprofitne organizacije).
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

III POSEBNI USLOVI
Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANJA
• Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 01.06.2016. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2. Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor.

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

• Konkurs je otvoren do 09.06.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa i projekata čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja  u AP Vojvodini za 2016. godinu

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa i projekata čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini za 2016. godinu

I.    RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 600.000,00 dinara, od kojih je za nivo osnovnog obrazovanja predviđeno 300.000 dinara i za nivo srednjeg obrazovanja 300.000 dinara za programe i projekte čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i zaštite životne sredine u AP Vojvodini za 2016. godinu

II.    USLOVI I PRAVILA KONKURSA

1.    Pravo da učestvuju na konkursu imaju udruženja građana  sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela edukaciju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Korisnici).
2.    Podnete prijave razmatra Komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar).
3.    Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4.    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava uzeće se u obzir kriterijumi definisani Pravilnikom o dodeli budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini:
–    Odgovor na temu projekta (ciljevi i aktivnosti projekta su u skladu sa prioritetima konkursa, ciljevi projekta su jasni, konkretni i ostvarivi, aktivnosti su realne i adekvatne za postizanje ciljeva),
–    Uticaj predloženog projekta (veličina ciljne grupe, stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je projekat namenjen, vidljivost projekta, održivost rezultata projekta),
–    Kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo (dosadašnja iskustva u realizaciji projekata koji doprinose unapređenju obrazovno-vaspitnog rada)
–    Protokol o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat)
5.    Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
6.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.
7.    Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga Komisije.
8.    Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek.
9.    Rezultati Konkursa se objavljuju na sajtu Sekretarijata, pri čemu Sekretarijat nije u obavezi da obrazloži svoje odluke.
10.    Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Sekretarijat će zaključiti ugovor o sufinansiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Rok za podnošenje prijava je 06.06.2016. godine.

Detaljnije

Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

COSME

Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

Naziv: Javni poziv za pravne subjekte za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama (COS-APP-2016-2-05: Improving SMEs’ access to public procurement)

Opis: Cilj javnog poziva je da doprinese unapređenju učešća malih i srednjih preduzeća u tenderima, posebno međunarodnim, a kroz aktivnosti posredničkih organizacija, koje treba da pruže podršku malim i srednjim preuzećima prilikom učešća u javnim nabavkama.

Kako se potrebe malih i srednjih preduzeća razlikuju od zemlje do zemlje, kao i između sektora, organizacije koje budu podnele predloge projekata za finansiranje moraju da obuhvate aktivnosti za unapređenje svojih usluga, a u skladu sa realnim potrebama malih i srednjih preduzeća sa kojima sarađuju. Svaki od navedenih predloga projekata mora da obuhvati segment prekogranične saradnje, pokrivajući najmanje tri zemlje članice COSME programa, koje su članice konzorcijuma.

Predlog projekta koji se podnosi mora da pokrije sledeće vrste aktivnosti:
1.    Razmenu informacija o javnim nabavkama između zemalja članica COSME (javni pozivi i vodiči za apliciranje na javne pozive za određenu zemlju);
2.    Trening i konsultantske usluge za mala i srednja preduzeća (npr. promene uvedene novim Direktivama, upotreba elektronskih servisa za javne nabavke, pisanje predloga i sl.) ;
3.    Organizacija poslovnih susreta (matchmaking) ;
4.    Obuka/mentoring za učešće u javnim nabavkama u drugim zemljama članicama COSME;
5.    Organizacija događaja za povezivanje kompanija sa kupcima (procurers);
6.    Obuka/mentoring za zajedničko učešće u javnim nadmetanjima;
7.    Mentoring aktivnosti između velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća.

Očekivani rezultati ovog javnog poziva uključuju sledeće:
1.    Posredničke organizacije koje nude bolje usluge za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti javnih nabavki, posebno u javnim nabavkama kao delu prekogranične saradnje;
2.    Bolje informisana i pripremljena mala i srednja preduzeća za učešće u javnim nabavkama;
3.    Više malih i srednjih preduzeća koja učestvuju u javnim nabavkama, posebno u javnim nabavkama u okviru prekogranične saradnje;
4.    Izrada promotivnog materijala o specifičnostima javnih nabavki u zemljama članicama COSME programa;
5.    Bolje informisanje kupaca o specifičnostima MSP sektora i trenutno raspoloživim tehnologijama na tržištu;
6.    Formiranje konzorcijuma malih i srednjih preduzeća u cilju učešća na javnim pozivima za tendere.

Kome je namenjen: Na ovaj javni poziv mogu da se prijave pravni subjekti koji su formirali konzorcijum. Cilj javnog poziva je da se sredstva dodele konzorcijumima sastavljenim od najmanje tri pravna subjekta iz tri zemalje članice EU ili zemalja koje učestvuju u programu COSME.

Pravni subjekti, koji učestvuju u konzorcijumu, moraju da budu organizacije čija osnovna delatnost je podrška poslovanju i/ili promocija učešća malih i srednjih preduzeća u javnim nabavkama.

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 28. jula 2016. godine do 17 časova. Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koje članice konzoricijuma mora da otvore kako bi aplicirale za sredstva iz COSME programa.

Detaljnije