Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

civil-societyOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2016. godinu

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža po III. javnom konkursu za 2016. godinu iznosi 1.000.000,00 dinara.
Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-388/2016-I/A od dana 07.09.2016. godine kao prioritetna oblast za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po III. javnom konkursu u 2016. godini utvrđena je oblast pod rednim brojem: 10. i 12.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo ona udruženja građana koja svoje ciljeve ostvaruju prvenstveno u oblasti razvoja civilnog društva, odnosno kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i to potvrđuju rešenjem o upisu udruženja u Registar.

Rok za podnošenje prijava je 21. septembar 2016. godine, do 12,00 časova.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875–166 lok. 240 kod Piroške Daraban.

Detaljnije

Novi rok za podnošenje predloga projekata u septembarskoj rundi programa Aktivne zajednice

trag-fondacija-bannerTRAG FONDACIJA

Novi rok za podnošenje predloga projekata u septembarskoj rundi programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Trag fondacije  za program Aktivne zajednice. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta projekta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: kultura, međuetnička tolerancija i saradnja, rad sa decom i mladima, međugenercijska saradnja, zaštita životne sredine, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Posebna pažnja ovog puta će se obratiti na projekte čije su aktivnosti usmerene na decu bez roditeljskog staranja.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema. Građani i građanke će ovog puta imati mogućnost da glasaju za određene projekte u svojim zajednicama.

Novi rok za podnošenje predloga projekata je 30. septembar 2016. godine do 17 časova.

Trajnu podršku programu daju Fondacija Čarls Stjuart Mot, Fond braće Rokfeler, Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Kinderperspectief. Program se realizuje i uz podršku kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Aktivne zajednice, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@tragfondacija.org.

Detalnije

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

seloMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2016. godini.

Raspisanim Konkursom raspodeljuju se podsticaji za unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to kroz:

1.    program za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju,adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima i domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, sa sledećim vrstama podsticaja:
1) izgradnja novih objekata datih u Prilogu 1 Pravilnika – Autentični seoski objekti;
2) radovi investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
3) dogradnja i adaptacija kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
4) radovi investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača, koji su u funkciji seoskog turizma;
5) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugositeljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
6) izgradnja bazena (nadzemnih i ukopanih), površine veće od 12m2 i dubine veće od 1m;
7) parterno uređenje dvorišta;
8) opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2.    program za podršku investicijama za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, sa sledećim vrstama podsticaja:
1)  nabavka opreme radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti  koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom;

3.    program za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica, sa sledećim vrstama podsticaja:
1) troškovi promocije nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica.

Korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih troškova, uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos podsticaja, dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na konkurs i svi ostali detalji definisani su Konkursom.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 15.10.2016. godine. Podnošenje prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem preporučene pošte na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84 ili predajom Pisarnici republičkih organa uprave.

Adresa podnosioca Konkursne prijave i naziv Konkursa moraju biti jasno naznačeni na koverti, uz obaveznu naznaku:  „ Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima“.

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

roma-logoKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA,

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Pravo učešća na konkursu imaju:
•    Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
•    Jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
•    Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
•    Udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
•    Udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje osnovne principe ljudskih prava ili unapređenje i zaštitu položaja i prava osetljivih društvenih grupa.

KONKURS JE OTVOREN DO 14. 09. 2016. GODINE.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Pepublici Srbiji u 2016. godini

internet1MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Pepublici Srbiji u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:
– Bezbednost dece na internetu
– Podizanje nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja
– Kursevi programiranja za decu
– Obuka i prekvalifikacija žena za podizanje kompetencija u oblasti programiranja
– Takmičenje u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike
– Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju olakšanog pristupa licima sa invaliditetom informaciono-komunikacionim tehnologijama

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Rok za podnošenje programa je 26.09.2016.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Detaljnije

Peti Konkurs za proizvodnju zdravih ideja

NLB Organic 2016NLB ORGANIC

Peti Konkurs za proizvodnju zdravih ideja

Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, u Evropi i celom svetu. Sistem kontrole i sertifikacije proizvodnje i prerade organske hrane regulisan je zakonom i podržava održivu poljoprivredu, objedinjujući pri tome tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i životne sredine.

Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i aditive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida, kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je značajno manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.

Organska proizvodnja ima podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i celokupnom ugledu jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.

NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po peti put raspisuje Konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog Konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, da doprinese njenoj promociji i time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da obogate znanja i povećaju mogućnost da prošire svoju proizvodnju i preradu organsku hrane.

Cilj konkursa je i da podstakne poljoprivredne proizvođače i prerađivače organske hrane da naprave svoj najbolji projekat i da ga uz pomoć nagrade lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekti, po oceni stručnog žirija, biće nagrađeni na sledeći način:
1.    nagradom u iznosu neto 1.000.000 RSD (od čega se 300.000 RSD isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u NLB Banci, a ostatak od 700.000 RSD po priloženim fakturama vezanim za projekat).
2.    nagradom u iznosu neto 300.000 RSD (isplata na tekuci račun u NLB Banci).
3.    nagradom u iznosu neto 200.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci).

Propozicije konkursa
Na Konkurs se mogu prijaviti svi individualni poljoprivredni proizvodjači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sertifikovani za organsku proizvodnju i preradu hrane kao i oni koji su u procesu sertifikacije.

Projekti se dostavljaju do 1. septembra 2016. godine.

Dodela nagrada je planirana za 20.09.2016.

Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje.

Detaljne informacije o Konkursu biće na raspolaganju zainteresovanima na internet sajtu i u svim ekspoziturama NLB Banke.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente:
•    Kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta).
•    Ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta.
•    Detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju.
•    Troškove realizacije projekta.
•    Očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije projekta.
•    Potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava.
•    Dokaz o sertifikaciji (sertifikat o organskoj proizvodnji) ili zaključen ugovor sa sertifikacionom kućom kao dokaz da je sertifikacija u toku.

Detaljnije

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

omladinskapolitikaMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima  omladinskog sektora

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursima:
– Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;
– Pravo učešća na konkursima 2 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 16. avgusta 2016. godine.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti ovde:
1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 8. avgusta 2016. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.
Ministarstvo omladine i sporta je 4. marta 2016. godine objavilo prvi krug javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i objavilo rezultate krajem maja/početkom juna 2016. godine. Rezultate tih konkursa možete pogledati OVDE.

Link

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

innovationchalkFOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

Fond za inovacionu delatnost raspisao je danas javni poziv za sufinansiranje inovativnih projekata koji za cilj imaju stvaranje novih, komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija u ranoj fazi koje mogu imati značaj za budući razvoj i tržišni potencijal

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da sprovode zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte.

Podobni podnosioci prijava projekata su konzorcijumi koji se sastoje od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privatnog preduzeća osnovanog u Srbiji kao vođe konzorcijuma, i najmanje jedne registrovane javne naučno-istraživačke organizacije iz Srbije kao glavnog partnera. Konzorcijum može imati najviše pet članica.

U okviru ovog programa, Fond za inovacionu delatnost dodeljuje sufinansiranje u iznosu do 300,000 evra za razvojne projekte u trajanju od 12 meseci do 24 meseca, čime se pokriva najviše 70% ukupno dozvoljenih projektnih troškova. Obavezno sufinansiranje od strane korisnika iznosi najmanje 30% ukupnog budžeta projekta i mora se obezbediti u novcu, u kvartalnim ratama.

Sve pojedinosti vezane za Program saradnje nauke i privrede, uključujući detaljne kriterijume podobnosti podnosioca prijave, mogu se naći u Priručniku Programa.

Da biste se prijavili za Program saradnje nauke i privrede, molimo Vas da se registrujete na internet Portalu Fonda za inovacionu delatnost.

Ukoliko imate pitanja vezana za Program saradnje nauke i privrede i njegove pojedinosti, kontaktirajte nas putem e-maila na cgs@inovacionifond.rs

Javni poziv traje do 23. septembra 2016. godine do 17 časova.

Finansiranje za ovaj program obezbedila je Evropska unija, u iznosu od 2.4 miliona evra i Republika Srbija, u iznosu od 1 milion evra.

Link

Međunarodni konkurs za kratki eko-film “Green-Go”

go greenCEEWEB FOR BIODIVERSITY

Međunarodni konkurs za kratki eko-film “Green-Go”

“CEEweb for Biodiversity”, mreža nevladinih ekoloških organizacija iz centralne i istočne Evrope sa sedištem u Budimpešti, , otvorila je konkurs za kratke filmove u oblasti ekologije.

Rok za prijavu je 31. oktobar.

Filmovi koji konkurišu za “Green-Go” nagradu treba da utiču na podizanje sveti o specifičnim problemima ili usmeravaju na rešenja, kao i da pozivaju građane i donosioce odluka na aktivnost i promenu ponašanja.

Radovi mogu biti bilo kog žanra, ali ne bi trebali da budu duži od 4 minuta. Preporuka je da filmovi traju 60 do 90 sekundi.

Prva nagrada iznosi 700 evra u obliku vaučera za jednu od on–line prodavnica, prenosi portal najstudent.com

Detaljnije informacije o konkursu, uslovima i načinu prijave radova, kao i sam obrazac prijave, mogu se pronaći ovde.

“Green-Go Short Film” takmičenje organizuje se od 2011. godine.

Link

Finansijska sredstva nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama značajnim za obrazovanje

education2MINISTARSTVO PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za  učešće  u korišćenju finansijskih sredstava Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, namenjenim za dotacije nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama značajnim za obrazovanje u 2016. godini

Rok za podnošenje prijave: 12.08.2016. godine

Detaljnije