Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2017.godinu

Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih  ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.

Vrsta radova koji  su predmet ovog konkursa:
1. Čišćenje terena
2. Izrada nasipa
3. Korekcija krune postojećeg nasipa
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
5. Izgradnja obodnog kanala
6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
10. Razastiranje iskopanog materijala
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Rok: 15.09.2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za opremanje poljočuvarske službe u 2017. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za opremanje poljočuvarske službe u 2017. godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste opremanje poljočuvarskih službi s teritorije Autonomne pokrajine
Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina).

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Na ovom konkursu bespovratno se dodeljuje ukupno 10.000.000,00 dinara. Sredstva se
dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova (uključujući PDV).
Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Namena podsticajnih sredstava jeste sufinansiranje troškova nabavke opreme za rad
poljočuvarske službe, prema Pravilniku o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za
opremanje poljočuvarske službe.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURUSU
Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s
teritorije AP Vojvodine, koje su donele odluku kojom se predviđa funkcionisanje poljočuvarske
službe.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 13.04.2017. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4416 i 487-4405.

Detaljnije

Јavni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Јavni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa 2017.

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Oblast javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Opšti cilj javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su:
1) stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;
2) modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;
3) efikasno upravljanje zemljištem;
4) unapređenje stanja fizičkih resursa;
5) unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;
6) prilagođavanje i ublažavanje uticaja klimatskih promena;
7) tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;
8)ispitivanje tržišta i plasmana;
9) razvoj tržišnih lanaca;
10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;
11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;
12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala i
13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Detaljne informacije o načinu realizacije navedenih tematskih oblasti date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata po Javnom konkursu koje su sastavni deo Javnog konkursa.

Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem konkursa i u okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.

Opredeljena sredstva: 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara u bruto iznosu

Odabrani projekati biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Imajući u vidu da se prijave primaju u dva kruga, maksimalan broj projekata koji se može finansirati/sufinansirati u svakom od krugova nije određen već je uslovljen maksimalnim iznosom sredstava po jednom krugu – 1/2 od ukupno opredeljenih sredstava za ovaj konkurs, pri čemu iznos sredstava u drugom krugu može biti i veći od ½ imajući u vidu eventualno neutrošena sredstva opredeljena za prvi krug.

Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata: maj/juni 2017. godine.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:
– koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
– čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Rokovi za podnošenje prijava na Javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je od 21. marta do 10. aprila 2017. godine za prvi krug, od 3.jula do 21.jula 2017. godine za drugi krug.

NAPOMENA: U napred navedenim rokovima se mogu podneti prijave za projekte sa rokom realizacije tokom cele budžetske 2017. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/ 363-1667 i 011/361-6278.

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na viši nivo.

Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

Rok: 03.04.2017.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje u 2017. godini

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća, nabavku paleta za skladištenje proizvoda, opremanje sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje i opreme za preradu uljarica.

Rok: 31.05.2017.

Detaljnije

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2017. godini

Javni radovi od interesa za Opštinu kao  mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), naročito teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe  kao i očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javnim radovima se obuhvata sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Finansijski okvir programa za javne radove iznosi 4.000.000,00 dinara, koja stavka se nalazi na pozicijama 763,135 i 764, 765.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje opština Kanjiža na osnovu javnog poziva.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac-izvođač javnog rada podnosi prijavu Opštini Kanjiža – Komisiji za sprovođenje LAPZ opštine Kanjiža za 2017. godinu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Javni radovi od interesa za Opštinu mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture: uređenje i održavanje puteva i putnih pojaseva,nasipa,kanala,pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja- poboljšanja uslova stanovanja i drugi poslovi, kaoi
 • socijalnih, humanitarnih, kulturnih  delatnosti  i drugih delatnosti koje obuhvataju:aktivnosti u cilju pomoći starima, socijalno ugroženim licima i osoba sa invaliditetom, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj, bibliotečkoj i turističkoj delatnosti i drugi poslovi.
 • Održavanja i zaštite životne sredine i prirode: sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, osnivanje zelenih površina i drugi poslovi.

Za organizovanje i sprovođenje javnih radova opština Kanjiža poslodavcu – izvođaču javnog rada prenosi sredstva za:
–    zaradu lica koja su angažovana na javnim radovima,
–    troškove dolaska i odlaska sa rada za lica koja su zaposlena na javnim radovima i
–    troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1.    isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u neto iznosu od:
–    18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, (bruto 30.500,00)
–    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.
2.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova u visini od:
–    2.000,00 dinara po licu za sprovođenje javnih radova.
Poslodavac-izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi opština Kanjiža.

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
–    javne ustanove i javna preduzeća
–    opštinska uprava
–    privredna društva
–    preduzetnici i zadruge i
–    organizacije i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Poslodavci – izvođači javnih radova moraju imati sedište na području opštine Kanjiža.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovima da:
–    uredno popuni prijavu za sprovođenje javnog rada;
–    angažuje po mogućnosti nezaposlena lica koja spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica, a mogu biti angažovana i ostala lica koja nisu iz teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica.
–    je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnih radova (termin plan);
–    da je izmirio ugovorne obaveze prema opštini Kanjiža, osim za obaveze čija je realizacija u toku

Javni poziv je otvoren od 17.03.2017. do 24.03.2017. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za tu namenu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u  opštini Kanjiža, kancelarija 21, telefon 024 875-166.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

Privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru ili u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon – najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednim društvima u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

Sredstva se mogu dodeliti za:
1. investicione projekte u proizvodnom sektoru:

 • kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 100.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;
 • kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 200.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;
 • kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 300.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;
 • kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 400.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;
 • kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 500.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;

2. investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme;

3. investicione projekte u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih.

Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

 • reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);
 • procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;
  broj, odnosno procenat visoko kvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;
  visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;
 • tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;
  prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;
 • efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);
 • prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);
  finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.).

Sredstva u visini 420.000.000,00 dinara za realizaciju ovog javnog poziva obezbeđena su u finansijskom planu Razvojne agencije Srbije.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).

Prijavu za dodelu sredstava podsticaja kao i propratnu dokumentaciju slati putem pošte na adresu Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.

Za detaljna uputstva i dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: investicije@ras.gov.rs
Ministarstvo privrede Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
Telefon: 011/3642-787; Faks: 011/3642-787

Detaljnije

Konkurs za dodelu kredita za nabavku priplodnih i tovnih grla u ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku priplodnih i tovnih grla u  ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2017 godini

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu  priplodnih grla ovaca, koza, svinja i grla za tov.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa    područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 20.000 evra,
–    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
–    rok otplate 24 meseca,
–    grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
–    otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču odnosno izdavaocu predračuna koje bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu  (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 12. marta 2017. godine do iskorišćenja planiranih sredstava za tu namenu.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkursi za sufinansiranje projekata 2017.

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

Konkursi za sufinansiranje projekata 2017.

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurse koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore. Konkursi su otvoreni od 13. marta do 03. aprila.

Tekst konkursa – REGION
Tekst konkursa – DIJASPORA

Predmet oba konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj: 1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta; 2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

OBLASTI KONKURSA
Na konkursima učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih oblasti, koje je obavezno naznačiti na prijavnom formularu skraćenom formulacijom:

•    Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.
•    Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba u regionu – skraćeno: KNJIGE.
•    Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u regionu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE.
•    Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima u regionu – skraćeno: KOMUNIKACIJA.
•    Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze i matične države i Srba u regionu – skraćeno:   IZDAVAŠTVO.
•    Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R Srbije i Srba u regionu (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno STATUS.
•    Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R Srbije i Srba u regionu – skraćeno EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju: 1) organizacije, udruženja građana pripadnika srpske zajednice iz regiona  2) registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji; Pravo učešća na konkursu nemaju: 1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, 2) pojedinci, 3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija za podnosioce predloga projekata je:
•    Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)
•    Popunjen Obrazac 2 – predlog budžeta projekta
•    Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.
•    za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje fotokopije instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave).

Organizacije koje su upisane u Evidenciju organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u evidenciju. Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjna prateća dokumentacija za podnosioce predloga projekata:
•    Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera
•    Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva, crkvenih i verskih zajednica, pojedinaca.

Realizacija projekata predviđena je u toku 2017. godine. Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom. Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga i čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe predškolskih ustanova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava za Konkurs je 13. april 2017. godine.

Detaljnije