Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Stari-zanatiPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti

Sekretarijat   dodeljuje bespovratna sredstva   obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, Programska aktivnost 1005 podrška umetničkim i starim zanatima  –  454- subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 2.000.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 3.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Konkurs predstavlja osnov za dodelu državne pomoći male vrednosti (deminimis državna pomoć).

CILJEVI FINANSIRANJA:
Podrška projektima koji će putem investicionih ulaganja u opremu obezbediti unapređenje i razvoj procesa proizvodnje u oblasti starih zanata ( kapitalne subvencije );
Podrška nabavci proizvodnog materijala kako bi se pomoglo da ožive gotovo nestale veštine pojedinih starih zanata  (tekuće subvencije ).

USLOVI KONKURSA:
Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Preduzetnici, mikro i mala pravna lica ( u daljem tekstu: preduzetnik/pravno lice ) iz sektora poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine u smislu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ( ”Službeni glasnik RS”, br. 56/2012 ), a registrovani u Agenciji za privredne registre.
Prednost kod dodele sredstava imaju preduzetnici koji poseduju sertifikat Ministarstva privrede.

2. Preduzetnik/pravno lice korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim deminimis  državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 95. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 , 97/13 i 119/14 ).

3. Preduzetnik/pravno lice može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća:
– od 300.000,00 dinara za kapitalne subvencije
– od 150.000,00 dinara za tekuće subvencije.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa  objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se
mogu preuzeti  sa sajta  www.spriv.vojvodina.gov.rs,i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljajuu zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom  “Ne otvarati – prijava na Konkurs za STARE ZANATE” poštom ili  preko pisarnice pokrajinskih organa.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpuneprijave se neće razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
Preduzetnik/pravno lice, prilikom zaključenja ugovora dužan je da Sekretarijatu preda blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem,  registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanjaobavezaprema Sekretarijatu.

Konkurs je otvoren do 17. februara 2016. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu  na telefon  021/487- 4668.

Detaljnije

sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

semaphore2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru programske aktivnosti Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture u Autonomnoj pokrajini Vojvodini,dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara (Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i razvoj biciklističkog saobraćaja u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Namene Konkursa su:
a) sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja;

b) sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova;

c) sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza;

d) sufinansiranje izgradnje biciklističkih odnosno pešačko-biciklističkih staza sa posebnim akcentom na turističke destinacije.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursuimaju lokalne samouprave u AP Vojvodini, koje su po prethodnim konkursima ispunile sve ugovorne obaveze prema Sekretarijatu.

Lokalne samouprave mogu da konkurišu isključivo sa jednom prijavom za jednu od namena Konkursa.

2. Najveći iznos traženih sredstava je ograničen, po namenama:
a) na 1.000.000,00 dinara,
b) na 1.500.000,00 dinara,
c) na 2.000.000,00 dinara i
d) na 3.000.000,00 dinara.

3. Minimalno sopstveno učešće lokalne samouprave je 20% u odnosu na ukupnu vrednost investicije sadržane u prijavi. Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave, koje obezbede veće sopstveno učešće.

4. Za slučaj izbora namene a, potrebno je dostaviti lokacijsku dozvolu ili lokacijske uslove, izdate od strane organa nadležnog za poslove urbanizma, kao i planiranu vrednost javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

U slučajevima izbora namene b, c i d uzimaće se u razmatranje isključivoprojektno-tehnička dokumentacija na osnovu koje se neposredno može pristupiti izvođenju radova. U slučaju da se prijava odnosi na više lokacija, za svaku je potrebno dostaviti odgovarajuću projektno-tehničku dokumentaciju.

5. Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca, koji se mogu preuzeti  sa sajta  www.spriv.vojvodina.gov.rsi sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljajuu zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2016.”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

6. Rok za podnošenje prijave je 29.02.2016. godine.

7. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtuSekretarijata,nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon:  021 487 43 24 ili e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

invalidMINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja osoba sa invaliditetom ili druge socijalno humanitarne organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije, a koji doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom do njihovog punog učešća u društvu kroz uklanjanje prepreka sa kojima se susreću u različitim oblastima društvenog života.
Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru Budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu ne većem od 50.000.000,00 dinara.

Prioriteti
U okviru ovog konkursa obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju programa koji za cilj imaju:
1.    poboljšanje pristupačnosti okruženja osobama sa invaliditetom;
2.    participaciju osoba sa invaliditetom u društvenom životu;
3.    ostvarivanje jednakosti osoba sa invaliditetom.

Kriterijumi
1.    Podnosioci predloga projekata moraju ispunjavati sledeće uslove:
•    da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta;
•    da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili;
•    da imaju odgovarajuće kapacitete za sprovođenje programa.

2.    Predlogom projekta trajanje projekta mora biti ograničeno na maksimalno 6 meseci.

Predlozi projekata se dostavljaju zaključno sa 25. novembrom 2016. godine.

Dodatne informacije
Dodatne informacije o konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se, mogu dobiti i telefonskim putem pozivom na broj 011/3620-928 ili 011/3614-960.

Detaljnije

5 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

human rightsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA – 5 KONKURSA

 

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. 10. 2016. godine.

 

JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara 2016. godine.

 

KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara 2016. godine.

 

JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 15. februara 2016. godine.

 

JAVNI KONKURS za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara 2016. godine.

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora

young people jumpingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora, u AP Vojvodini za 2016. godinu

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodele sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji AP Vojvodine, podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

U okviru ovog konkursa, Sekretarijat će finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:
I. podrška sprovođenju omladinske politike;
II. podrška programu „Vojvođanski omladinski centar”;
III. realizacija programa „Fond za talente”;
IV. nagrađivanje učenika i njihovih mentora.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci zahteva moraju da imaju sedište na području AP Vojvodine, moraju da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekata i da nemaju blokadu poslovnog računa.
2. Na konkursu se dodeljuje ukupno 22.500.000 dinara.
3. Predlozi projekata podnose se na obrascima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije, u štampanoj formi ili na disku u elektronskoj formi.
4. Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).
5. Na opšti konkurs jedan nosilac projekta može u toku godine dostavljati više predloga projekata, ali samo jedan može biti odobren.
6. Prijave na konkurs podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, s naznakom ‒ „Opšti konkurs –omladina” ili lično u pisarnici Pokrajinske vlade, u periodu od 9.00 do 14.00 sati.
7. Prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, podnosioci zahteva plaćaju taksu u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV”, broj 20/2009). Prema članu 15, plaćanja takse oslobođeni su: jedinice lokalne samouprave, ustanove koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave itd.
8. Konkurs je otvoren do 5.12.2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini, a objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine”, u dnevnim novinama „Danas”, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

POSEBNI USLOVI KONKURSA
I Podrška sprovođenju omladinske politike
Projekat ne može trajati kraće od 60 dana i duže od osam (8) meseci.
Prioritet prilikom odlučivanja ‒ u okviru ovog konkursnog zadatka ‒ imaće projekti koji su u skladu sa Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu

II Podrška programu „Vojvođanski omladinski centar”
U okviru opšteg konkursa, Sekretarijat finansira projekte za podršku programa „Vojvođanski omladinski centar”, koji podrazumeva:

  • organizovanje i realizaciju jednodnevnih i višednevnih seminara, treninga, edukacija, promocija u oblastima iz Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine;
  • podršku omladinskim inicijativama i projektima.

III Realizacija programa „Fond za talente”
U okviru opšteg konkursa, Sekretarijat finansira projekte za realizaciju programa „Fond za talente”, namenjenog afirmisanim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, te poboljšavanja uslova za njihov rad i napredovanja.
Podnosioci zahteva po ovom konkursnom zadatku mogu biti isključivo vaspitno-obrazovne ustanove.
Sredstva su predviđena za finansiranje:

  • priprema i učešća mladih talenata na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu;
  • usavršavanja mladih talenata u zemlji ili inostranstvu;
  • poboljšanja uslova za rad i unapređivanje nastavnog procesa rada s mladim talentima u obrazovnoj ustanovi ‒ nabavkom opreme i učila neophodnih za rad s mladim talentima;
  • studijskih usavršavanja.

IV Nagrađivanje darovite dece i učenika i njihovih mentora
Pravo na novčanu nagradu imaju daroviti učenici osnovnih i srednjih škola, s prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su postigli vrhunske rezultate odnosno osvojili prvo mesto na republičkim takmičenjima ili postigli značajne rezultate u inostranstvu u oblasti obrazovanja, odnosno nauke, tehnike i umetnosti. Takođe, pravo na novčanu nagradu imaju i njihovi mentori.

Predloge za nagrađivanje darovitih učenika i njihovih mentora Komisiji za stručni pregled podnetih predloga dostavlja Komisija za nagrađivanje darovitih učenika osnovnih i srednjih škola ‒ obrazovana aktom o obrazovanju komisije, saglasno članu 7. Odluke o nagrađivanju darovitih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list APV”, broj 17/2005), do 30. novembra tekuće godine.

Prijave komisiji Komisiji za nagrađivanje darovitih učenika osnovnih i srednjih škola dostavljaju se u oktobru 2016. godine, najkasnije do 15. oktobra, a godišnje nagrade se dodeljuju u decembru 2016. godine

INFORMACIJE
Sve dodatne informacije u vezi s konkursom možete dobiti pozivom na broj telefona 021/487-4871, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati ili putem elektronske pošte na adresi mladi@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

sport1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Službeni list APV”, broj 53/14) za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta – koji su od interesa za AP Vojvodinu – u okviru opšteg konkursa planirano je ukupno 143.000.000,00 dinara.

PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu s Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta AP Vojvodine, po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:

1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine;
2. sportske organizacije registrovane kao udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu;
3. ustanove ili ustanove za sport, vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove;
4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave;
5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Da bi se njihovi zahtevi razmatrali, sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove:
1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2. da su iz grane sporta koja je posebno značajna za Republiku Srbiju;
3. da imaju sedište u AP Vojvodini;
4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa;
5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe;
7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu;
8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
Kada je finansiranje u pitanju, razmatraće se samo oni projekti i programi koji su po svojoj sadržini u skladu sa:
•    aktivnostima pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu;
•    godišnjim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    posebnim programima pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
•    stipendijama perspektivnih sportista u AP Vojvodini;
•    dodelom novčanih nagrada sportistima za godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor”.

Za ove namene planirano je ukupno 81.000.000,00 dinara.

1. Afirmacija sporta u AP Vojvodini
•    organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu;
•    učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacije i takmičenja);
•    predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 15.000.000,00 dinara.

2. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini
•    predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Za ove namene planirano je ukupno 5.000.000,00 dinara.

3. Održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara u AP Vojvodini
Za ove namene planirano je ukupno 42.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, strukovna udruženja i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.
Istom podnosiocu u toku godine može biti odobren samo jedan predlog projekta/programa, mada on može podneti više predloga projekata/programa po ovom konkursu.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu, na odgovarajućem obrascu i CD- u (CD koji treba da sadrži skeniranu formu svih dokumenata koje se dostavljaju u zahtevu) – u zavisnosti od vrste projekta/programa iz tačke 2. ovog konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.
Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata/programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2016. godini i objavljuje se u „Službenom listu AP Vojvodine”, u dnevnim novinama „Danas”, kao i na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije u vezi s realizacijom ovog konkursa zainteresovana lica mogu dobiti u Sekretarijatu odnosno putem telefona 021/487-4871.

Detaljnije

Prijava projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

heartacheMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju   Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje kardiovaskularnih bolesti i unapređenje dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2016. godini su :
1.    prevencija bolesti srca i krvnih sudova
2.    skraćenje lista čekanja za kardiohirurške intervencije
3.    stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava  odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u  Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević e-mail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević    e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović e-mail: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel:  011/2699-505

Detaljnije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

cancer ribbonsMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :
1.    jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje ranog otkrivanja malignih bolesti, lečenja  i rehabilitacije onkoloških pacijenata;
2.    uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3.    unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
4.    stručno usavršavanje lekara specijalista u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja malignih bolesti, pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista u inostranstvu  u  maksimalnom iznosu do 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene  ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta;  troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

Rok podnošenja projekata je 15 dana  od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
Dragan Đorđević    Email: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović    Email: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel:  011/2699-505

U Beogradu, 25. januara 2016. godine

Detaljnije

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

cosmeCOSME

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

COSME program raspisao je javni poziv za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama i modernom dizajnu.

Javni poziv odnosi se na mala i srednja preduzeća koja su u procesu komercijalizacije prototipa ovakvog proizvoda.
Cilj je da se malim i srednjim preduzećima pruži podrška u fazi rasta, odnosno u fazi plasmana novog inovativnog proizvoda na tržište, smanji vreme potrebno za plasman i poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

Na ovaj javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća i iz Srbije, ili konzorcijum formiran od strane malih i srednjih preduzeća, kao i i univerziteti, istraživački instituti.

Prijava se podnosi elektronski do 14. aprila 2016 do 17 časova.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji kompanija mora da otvori kako bi aplicirala za sredstva iz COSME programa.

Prosečna vrednost sredstava po projektu je od 800.000 do 1.000.000 evra, a podnoslilac projekta je u obavezi da obezbedi sufinansiranje od maksimalno 50 odsto ukupne vrednosti projekta.

Prijave će biti ocenjivane od aprila do jul 2016. godine. Informacije o kompanijama kojima su odobrena sredstva biće objavljene u septembru 2016. godine.

Potpisivanje ugovora biće sprovedeno tokom perioda novembar-decembar 2016. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijava na javni poziv dostupna je na linku Evropske komisije https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii

Izvor

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“

promohotel PorecPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 31. Međunarodnom sajmu prehrane,pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2016“ (Republika Hrvatska ),koji se održava u Poreču od 24. do 27. februara 2016. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 31. Međunarodnomsajmuprehrane,pića i opreme za turizam“PROMOHOTEL POREČ 2016“  predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“
i koje su zainteresovane za dobijanje znaka
–  Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu
proizvoda
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora
–  Izvoznici i potencijalni izvoznici
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo,hotelijerstvo)
–  Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Koizlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata sami obezbeđuju   put i smeštaj, te  samostalno donose robu-eksponate i promotivnimaterijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene PRIJAVE  dostaviti  na  mail ili fax.

KONTAKT:  Miroslav Nikić i Jovo Jovanović e-mail: jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Tel: 021/487 44 81; 44 89,
Fax: 021/557 084

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 28. 01. 2016. GODINE.

Detaljnije