Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u godini u 2017. godini

Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini dodeljuju se u visini od 2.200.000,00 dinara.

Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti:
1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač opština Kanjiža, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Period realizacije projekta je do 31.12.2017. godine.

Javni konkurs je otvoren od 29. marta 2017. do 27. aprila 2017. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 064-806-2073. Kontakt osoba: Anita Njilaš Leonov.

Detaljnije

Javni konkurus za su/finansiranje projekata udruženja u oblasti socijalnog stanovanja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurus za su/finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2017. godini na teritoriji Republike Srbije

CILJ JAVNOG KONKURSA

Glavni cilj javnog konkursa jeste realizacija projekata za izvođenje radova na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja (u daljem tekstu: Sigurne kuće), za koje se ne izdaje građevinska dozvola saglasno članu 144 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014. Kroz ovaj cilj doprinosi se i poboljšanju uslova stanovanja, za korisnike stambene podrške, pre svega za žrtve porodičnog nasilja, a što je u skladu sa članom 89. stav 4. tačka 3 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, odnosno Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije socijalnog stanovanja.

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 10.000.000,00 dinara obezbeđena su u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS“, br. 99/16) razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 0701 – Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450 – saobraćaj, programska aktivnost, 0005 – Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja.

Dodatni uslovi za učešće na Konkursu su:
– po navedenom Konkursu predlažu se  kratkoročni projekti, ne duži od četiri meseca, kako bi se sve faze projekta (uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja) završile u 2017. godini;
– jedna organizacija može predložiti jedan projekat;
– organizacija mora da ima potpisan pravni akt (memorandum, sporazum, itd.) o uzajamnoj saradnji i podršci sa jednom od Sigurnih kuća na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno konkursom opredeljena sredstva, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

Rok: 13.04.2017. god.

Detaljnije

COSME javni poziv za klastere

AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE

COSME javni poziv za klastere

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje saradnje klastera i poslovnih asocijacija širom Evrope, a u cilju formiranja Evropskog strateškog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster Partnerships).

Javni poziv – Cluster Go International COS-CLUSINT-2016-03-01 – namenjen je klaterima i poslovnim asocijacijama aktivnim u COSME zemljama zainteresovanim za formiranje i funkcionisanje ‘European Strategic Cluster Partnership-Going International’ (ESCP-4i).

Javni poziv biće realizovan u dve faze – faza pripreme (Strand 1.a i 1.b) i faza implementcije (Strand 2).

Kome je namenjen: Aplikanti moraju da formiraju konzorcijum u kojem svi članovi predstavljaju aktivne klastere i poslovne asocijacije registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na Evropskoj platformi za saradnju među klasterima (European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 23. maja 2017. do 17 časova.

Ukoliko ste konzorcijum, tražite partnere u cilju apliciranja za navedeni COSME javni poziv, ili konzorcijum koji je aktivan u sektoru/ima u kojima vi poslujete – više informacija možete da pronađete na ECCP stranici http://www.clustercollaboration.eu/partner-search.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Pre podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html. Ukoliko imate ranije otvoren nalog u okviru Horizon 2020 programa, nije potrebno da otvarate novi.

Period za evaluaciju prijave: jun – jul 2017. godine. Informacije o odobrenim sredstvima biće objavljene u periodu jul – avgust 2017. godine, a potpisivanje ugovora u novembru 2017. godine. Planirani početak realizacije projekata novembar – decembar 2017. godine.

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international.

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: 5.790.000 evra koji će biti realizovan u gore navedenim fazama:
Strand 1: 400,000 evra
Strand 2: 5,390,000 evra

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: kreće se od 200,000 evra (Strand 1.a I 1.b) do 448,750 evra (Strand 2). Očekuje se da će biti finansirano dva predloga za Strand 1.b, devet predloga za Strand 1.a i osam predloga za Strand 2.

Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta

Detaljnije

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

Na Konkursu za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspočažu srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme (u daljem tekstu: Konkurs) sredstva se dodeljuju kao podrška srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, s ciljem osavremenjavanja nastave u tim školama.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 14. 04. 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo – razvrstano u mikro i malo privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,
– udruženje građana,
– zemljoradnička zadruga

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 24. novembrom 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2017. godinu

Ciljevi Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2017. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jesu povećanje šumovitosti AP Vojvodine, širenje mreže šumskih puteva, unapređivanje rasadničke proizvodnje i finansiranje naučnoistraživačkog rada.
Predmet konkursa, visina i namena sredstava

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 143.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 390,00 hektara, u ukupnom iznosu do 54.000.000,00 dinara i to:
– pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima na površini do 190,00 hektara s jediničnom cenom 160.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 30.400.000,00 dinara;
– pošumljavanje mekim lišćarima na površini do 180,00 hektara s jediničnom cenom 120.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 21.600.000,00 dinara;
– pošumljavanje bagremom na površini do 20,00 hektara s jediničnom cenom 100.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

2. Izgradnja šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku) u ukupnoj dužini do 20 kilometara s jediničnom cenom 4.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 80.000.000,00 dinara.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara.

4. Naučnoistraživački rad u ukupnom iznosu do 4.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste:
– za tačke 1. i 2. zaključno sa 30.6.2017. godine.
– za tačke 3. i 4. zaključno sa 31.8.2017. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu

Sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu dodeljuju se u ukupnom iznosu od 10.440.000 dinara, prema sledećem:

1)  8.900.000 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U SLEDEĆIM OBLASTIMA:

 1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
 2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
 3. razvoj lokalne zajednice
 4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
 5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
 6. programa za obrazovanje
 7. programa za omladinu
 8. programa za stara lica
 9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
 10. razvoja civilnog društva
 11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
 12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
 13. volonterstva
 14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
 15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
 16. aktivnosti penzionerskih organizacija
 17. neformalnog obrazovanja
 18. afirmisanja ženskih prava
 19. za razvoj javnog informisanja
 20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

2) 1.540.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U OBLASTI POLJOPRIVREDE (organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, edukacija i stručno savetovanje, marketing, prekogranična saradnja, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja – zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme).

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) sa sedištem u opštini Kanjiža, odnosno one koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Rok za podnošenje prijave je 7. april 2017. godine.

Detaljnije

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini

Predmet „Poziva – Mobilnost 2017“ je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2017. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:
•    individualni    –  do    50.000,00 dinara
•    grupni                    –  do  200.000,00 dinara

Podržavaju se:
Pozivi iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja „Poziva – Mobilnost 2017“  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

„Poziv – Mobilnost 2017“ traje u periodu od 25. marta do 1. oktobra 2017. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Poziv – Mobilnost 2017“  Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113.

Detaljnije

Save

Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti  koji su podržani kroz međunarodne fondove

Predmet „Otvorenog poziva 2017“ je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2017. godini:
Programi EU:
•    Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
•    Programi prekogranične saradnje (IPA)
•    Dunavski program transnacionalne saradnje
•    Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
UNESKO
•    Centralno-evropska incijativa (CEI)
•    Evropska kulturna fondacija
•    drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Cilj „Otvorenog poziva 2017“ je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća na „Otvorenom pozivu 2017“ imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznos dostupne finansijske podrške
Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:
a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***
(*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)
(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)
(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

“Otvoreni poziv 2017“ traje od  25.  marta do 1. septembra 2017. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Otvoreni poziv 2017“ Ministarstva kulture i informisanja zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs  ili na telefon: 011 30 32 113.

Detaljnije

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2017. godini

Predmet Konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2017. godini.

Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:
•    programi likovnih i primenjenih umetnosti i multimedije
•    muzički programi
•    književna predstavljanja (obavezan prevod)
•    audio-vizuelne projekcije i programi predstavljanja autora/dela
•    tematski paneli, tribine, okrugli stolovi
•    manji scenski nastupi (uz obavezan prevod /titl)
•    promocija kulturnog nasleđa i sl.

Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni  upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene inostranoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz podršku projektima koji će biti (su)finansirani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u inostranstvu. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje kroz osnaživanje saradnje sa inostranim homolognim partnerima/institucijama/organizacijama.

Konkurs je otvoren od  25. marta do 25. aprila 2017. godine.  

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na navedenu elektronsku adresu:jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs   / tel: 011/ 3398 175 /

Detaljnije

Save