Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

foliasatorPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji ap vojvodine u 2016.godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 60.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV‐a.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

Fizičko lice–nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva s teritorije AP Vojvodine,

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016.godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487‐44‐24 od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

protivgradna mreza2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za protivgradnu zaštitu sa naslonom/bez naslona (Tabele a i b Pravilnika).

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 270.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
A. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 8.000.000,00 dinara odnosno do 800.000,00 dinara po hektaru.

B. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona‒stubova) za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 4.900.000,00 dinara odnosno do 490.000,00 dinara po hektaru.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
• Fizička lica – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva s teritorije AP Vojvodine;
• Pravna lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva s teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456‐267, od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara

irrigationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO RASPISUJE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini jeste povećanje obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: izgradnje eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, sistema za navodnjavanje, sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi do 300.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme.
Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 25.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
‐ Fizička lica;
‐ Pravna lica.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave i mesto realizacije investicije moraju biti s teritorije AP Vojvodine;
3. Da je registrovan u Agenciji za privredne registre (za sva pravna lica);
4. Da ima najmanje pet zadrugara ‐ članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u pomenuti registar u skladu s Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini i nalaze se u aktivnom statusu (za zemljoradničke zadruge);
5. Da nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije, odnosno, da nije bilo više od 30 dana u blokadi u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave na konkurs (za sva pravna lica);
6. Da je podnosilac prijave regulisao obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje, zaključno sa 31.12.2015.godine;
7. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge javne dažbine za 2015. godinu (za sva pravna lica);
8. Da fizička lica koja grade eksploatacione bunare dubine preko pedeset metara, kao i sva pravna lic,a imaju Rešenje o odobravanju izvođenja detaljnih geoloških istraživanja na istražnom prostoru;
9. Da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta;
10. Da podnosilac prijave nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (udaljem tekstu: Sekretarijat) po osnovu ranije potpisanih ugovora;
11. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica;
12. Plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;
13. Pretežna delatnost dobavljača opreme u APR‐u mora biti proizvodnja i trgovina opreme koja je predmet prijave.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016.godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487‐4379; od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

EVROPSKA KOMISIJA

Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

Evropska komisija, kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – European Enterprise Promotion Awards (EEPA), i ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte/inicijative/programe na polju razvoja preduzetništva.

Rok za prijavu je 15. jun 2016. godine.

Više informacija možete videti na http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Ministarstvo privrede

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

Konkurs je objavljen u sredu 24.02.2016. u dnevnom listu „Danas“ i traje do 10.03.2016.

Projekti koji će se finansirati:
•    Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•    Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;

Sportske organizacije i savezi koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište u AP Vojvodini,
4.    da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5.    da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Detaljnije

Konkursi Ministarstva kulture i informisanja

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkursi Ministarstva kulture i informisanja

Više rokova u 2016. godini.

Detaljnije

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2016. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;

3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;

6. sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja;

7. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;

8. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;

9. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;

10. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 29.03.2016. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kao i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje predloga projekata

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje predloga projekata

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija raspisala je konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru programa u sledećim oblastima:
•    Suzbijanje ekstremizma
•    Položaj etničkih manjina
•    Inkluzija Roma
•    Položaj i prava pripadnika LGBT zajednice.

Rok za podnošenje predloga projekata je 13. mart 2016. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana

zastita-zivotne-sredine_3POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2016. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, očuvanje i unapređenje prirodnih vrednosti, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 2.000.000,00 dinara

Rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 11.03.2016. godine;
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 28.03.2016. godine;
– rok izvršenja ugovorene obaveze: do 01.12.2016. godine, a podnošenje konačnog izveštaja do 15.12.2016. godine;

Detaljnije

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima

zasticeno podrucjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2016. godine

Projektne oblasti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:
1.    Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa;
2.    Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume);
3.    Promocija zaštićenih područja.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
•    dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 01.09.2016. godine;
•    donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
•    rok izvršenja ugovorene obaveze: 01.12.2016. godine;
•    rok dostavljanja izveštaja o korišćenju sredstava: 15.12.2016. godine.

Detaljnije