Arhiva ‘Konkursi’

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravo na podsticaje imaju:
1. pravno lice,
2. preduzetnik i
3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za najmanje:
1. dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;
2. dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
3. deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;
4. pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;
5. tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova.

Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste tačke 2)-5) ovog člana ne utiče međusobna polna pripadnost grla.

Pravo na podsticaje u stočarstvu mogu se ostvariti i za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja i to:
1. od 21. marta do 31. jula tekuće godine;
2. od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Uz zahtev za podsticaje, podnosi se i izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.

Izuzetno u 2017. godini, podsticaj može da se ostvari i za više od 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava.

Pravilnik i zahtev za podsticaje možete preuzeti OVDE

 

Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravo na podsticaje imaju:
1. pravno lice,
2. preduzetnik i
3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lica koja imaju pravo na podsticaje moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaj se ostvaruje za oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku godinu od 15. aprila do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

Izuzetno u 2017. godini pravo na podsticaj može da se ostvari i ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

Podsticaj po kravi znosi 5000 dinara po grlu.

Kompletan tekst pravilnika i zahtev, možete preuzeti OVDE

 

Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:
1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje;
2) tov junadi;
3) tov jagnjadi;
4) tov jaradi;
5) tov svinja;
6) krave dojilje;
7) košnice pčela;
8) proizvodnju konzumne ribe;
9) krave za uzgoj teladi za tov;
10) kvalitetne priplodne mlečne krave;
11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove;
12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve;
13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove;
14) roditeljske kokoške teškog tipa;
15) roditeljske kokoške lakog tipa;
16) roditeljske ćurke;
17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;
18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u konvencionalnoj proizvodnji.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant.

Detaljnije

Regresiranje osiguranja useva i plodova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Regresiranje osiguranja useva i plodova

Subvencionisanje osiguranja useva i plodova sprovodi se već duži niz godina. Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza.

Pravo na korišćenje regresa ima:
1. pravno lice,
2. preduzetnik i
3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

Mogu se osigurati:
1) usevi i plodovi od rizika umanjenja prinosa;
2) rasadnici i mladi višegodišnji zasadi pre stupanja na rod
3) životinje

Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede -Upravi za trezor.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.

Uz zahtev se podnosi overena:
1. kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i

2. potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi:
1. potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran i
2. potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Pravilnik i zahtev za regresiranje osiguranja možete preuzeti OVDE

 

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju definisane su pravilnikom Ministarstva poljoprivrede objavljenog u Sl.glasniku RS broj broj 58/17.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju:
1) podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije, i to u iznosu do 3.000.000 dinara po korisniku (u daljem tekstu: podsticaji za podizanje matičnih zasada);

2) podsticaje za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja i to u iznosu do 500.000 dinara po korisniku (u daljem tekstu: podsticaji za proizvedene sadnice);

3) podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, i to u iznosu do 10.000.000 dinara po korisniku.

Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ostvaruje pravno lice i preduzetnik koji ispunjava sledeće uslove:
1) da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da ima prijavljene površine na kojima su podignuti matični zasadi pod odgovarajućim kulturama (sadni materijal voćaka, matičnjaci voćaka, sadni materijal vinove loze, matičnjaci vinove loze ili hmelj) i da se nalazi u aktivnom statusu u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;

2) da je upisano u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala;

3) da je vlasnik katastarskih parcela na kojima su podignuti matični zasadi ili da na tim parcelama ima pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju, overenog kod nadležnog organa, zaključenog sa fizičkim licem, na period od najmanje sedam godina za matične zasade voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno za period od najmanje dve godine za matične zasade jagode, računajući godinu od koje se ostvaruje pravo na podsticaje;

4) da poseduje saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), o investicionom ulaganju za podizanje višegodišnjih matičnih zasada (osim za matične zasade jagode) za zakupljeno zemljište u državnoj svojini na kome su podignuti matični zasadi;

5) da u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje zemljište na kome su podignuti matični zasadi nije pod teretom (hipotekom, plodouživanje i drugo), osim u slučajevima kada je hipoteka uspostavljena u korist namenskog kredita za podizanje zasada iz zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ili da je pokrenut postupak za skidanje tereta koji se mora okončati najkasnije do kraja tekuće godine u odnosu na godinu kada je podnet zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje;

6) da je pre podizanja matičnog zasada, u toku prethodne ili tekuće godine, na katastarskim parcelama izvršena hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj;

7) da je izvršeno rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta u toku prethodne ili tekuće godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti matični zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 m za matične zasade jagodastih vrsta voćaka;

8) da su izvršene analize zemljišta na prisustvo najbitnijih štetnih organizama i izvršeni pregledi od strane fitosanitarnog inspektora o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada najkasnije do dana podnošenja zahteva;

9) da je matični zasad jabučastih i koštičavih vrsta voćaka i badema podignut isključivo sa mrežanicima koji prekrivaju dati matični zasad;

10) da je primljeno najmanje 80% sadnica zasađenih u poslednjem kvartalu prethodne kalendarske godine i u prva dva kvartala godine za koju se podnosi zahtev, a kod matičnih zasada jagode i u trećem kvartalu godine za koju se podnosi zahtev, računajući od ukupnog broja zasađenih sadnica i da su sadnice zdravstveno i sortno ispravne;

11) da za matične zasade podignute sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti ima ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte za korišćenje reprodukcionog materijala te sorte;

12) da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticajna sredstava za podizanje istih matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja na istoj katastarskoj parceli.

Lice koje ispunjava osnovne uslove iz ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada, ako je podiglo matični zasad sa najmanje 200 sadnica predosnovne i osnovne kategorije, odnosno najmanje 2.000 podloga predosnovne i osnovne kategorije, bez obzira na taksonomsku pripadnost (različit po rodovima, vrstama, sortama, podlogama i klonovima).

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad sorti namenjen proizvodnji kalem grančica, odnosno plemki, reznica, kao i matični zasad namenjen proizvodnji semena, ostvaruje se pravo na podsticaje u sledećim iznosima:
1) jabučaste vrste voćaka do 1.200 dinara po sadnici;
2) koštičave vrste voćaka do 1.200 dinara po sadnici;
3) jezgraste vrste voćaka do 1.300 dinara po sadnici;
4) vinove loze do 500 dinara po sadnici;
5) hmelja do 200 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad vegetativnih podloga ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 140 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad za dobijanje semena ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 1.000 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad jagodastih vrsta voćaka, ostvaruje se pravo na podsticaje u sledećim iznosima:
1) maline do 50 dinara po sadnici;
2) jagode do 40 dinara po sadnici;
3) kupine do 100 dinara po sadnici;
4) borovnice do 400 dinara po sadnici;
5) ribizle i ogrozda do 150 dinara po sadnici.

Podsticaji za podizanje matičnih zasada, ostvaruju se na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje koji se za svaku kalendarsku godinu podnosi Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja od 1. do 15. oktobra kalendarske godine.

Kompletan pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja, možete preuzeti OVDE

 

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije Opštine Kanjiža za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Kroz program stručne prakse Nacionalna služba finansira nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
– 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem
– 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac sa teritorije opštine Kanjiža koji pripada:
a) privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%),

b) javnom sektoru, i to isključivo za poslove u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite (broj lica koja će biti uključena u program kod poslodavaca iz javnog sektora biće opredeljen na nivou svake filijale i ne sme preći 30% ukupno planiranog broja lica za uključivanje u program),

c) kategoriji udruženja koja imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja, odnosno upisana su u registar koji vodi Agencija za privredne registre;
i ispunjava sledeće uslove:
– da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

– da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na konkretnim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita;

– da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

– da osposobljava nezaposleno lice koji se vodi na evidenciji Filijale Kikinda – Ispostava Kanjiža, zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u program, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i:

o ima srednje, više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje,

o nema radnog iskustva u struci ili nema dovoljno radnog iskustva za sticanje uslova za polaganje stručnog/pripravničkog ispita,

o nije iskoristilo u celosti istu ili drugu meru u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci (izuzetno, lice koje se osposobljavalo sa srednjim stepenom obrazovanja i nakon toga steklo više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje);

– da osposobljava nezaposleno lice koje u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;

– da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

1) ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci ili

2) najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleni i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;

– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju,kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;

– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela; za poslodavce advokate – rešenje o upisu u Imenik advokata;

– uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;

– izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka

Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
– izvod iz banke o plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;

– izvod iz zakona gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita ili

– izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno obavljanje pripravničkog staža;

– dokaz o kadrovskom kapacitetu za stručno osposobljavanje lica, i to:

• dokaz o zaposlenju mentora kod podnosioca zahteva (potvrda o prijavi na obavezno socijalno osiguranje – obrazac M-A),
• dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma/sertifikat/licenca/uverenje),
• dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Informacije o programu mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe-Filijali Kikinda i Ispostavi Kanjiža, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine Kanjiža: www.kanjiza.rs

Javni poziv je otvoren do 30.06.2017.godine.

Detaljnije

Volonterski Izazov

REGIONALNI VOLONTERSKI CENTAR

Volonterski Izazov

Volonterski Izazov je takmičenje volonterskih akcija realizovanih od strane svih ljudi dobre volje koji žele da naprave pozitivnu promenu u svom okruženju. Našu misiju ostvarujemo tako što inspirišemo i podstičemo ljude sa teritorije Balkana da kreiraju društvene promene kroz proces građanskog angažmana i doživotnog učešća u volonterskim programima. Možemo reći da je volontiranje za nas smisao života.

Volonterski izazov pokrenut je 2017. godine po prvi put od strane Regionalnog volonterskog centra (RVC). RVC je dobrovoljna mreža organizatora volontiranja sa teritorije Južnog Banata, koja afirmiše i promoviše aktivnu i pozitivnu ulogu volontiranja u društvu, kroz razvoj volonterskih programa i vrednovanje i nagrađivanje volonterskog rada. Radom RVC-a administrira organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“ iz Pančeva.

Volonterski izazov pruža priliku da se javnost upozna sa pokretačima promena, volonterskim akcijama i njihovim značajem. Nagradom želimo da učinimo vidljivim sve heroje i heroine koji svojim zalaganjem naše male svetove čine boljim. Želimo da im se zahvalimo, znajući da volontiranje nema cenu.

Volonterske akcije mogu da budu iz sledećih oblasti: Prevencija zavisnosti, Socijalne aktivnosti za decu i mlade, Briga o starijima, Kultura i umetnost, Zaštita okoline, Zaštita i zbrinjavanje životinja, Briga o siromašnima, Briga o beskućnicima, Briga o osobama sa poteškoćama u razvoju, Podrška izbeglicama, Mentorstvo i savetovanje.

Povodom Međunarodnog dana volontera 5. Decembra na tradicionalnom Sajmu volontiranja u organizaciji Regionalnog volonterskog centra i grada Pančeva biće proglašeni pobednici Volonterskog Izazova u 2017. godine i dodeljeni vaučeri u vrednosti od 75.000 dinara.

Ko može da se prijavi?
Pojedinci, neformalne grupe, udruženja građana i građanki i kompanije koje su realizovale volontersku akciju na teritoriji Srbije u periodu od 1. novembra 2016. godine do 1. oktobra 2017. godine.

Akcija
Volonterske akcije mogu da budu iz sledećih oblasti: Prevencija zavisnosti, Socijalne aktivnosti za decu i mlade, Briga o starijima, Kultura i umetnost, Zaštita okoline, Zaštita i zbrinjavanje životinja, Briga o siromašnima, Briga o beskućnicima, Briga o osobama sa poteškoćama u razvoju, Podrška izbeglicama, Mentorstvo i savetovanje.

Volonterski Izazov otvoren je do 15. oktobra 2017. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti Hoti Denizu na telefon: +381 63 305 816 ili putem elektronske pošte deniz.hoti@connecting.org.rs.

Detalji

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje“

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje“ u 2017. godini

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim organizacijama da podnesu predlog Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2017. godini, koji se finansira iz budžeta Ministarstva.

Na osnovu člana 74. stav 4. ovog zakona, kao deo aktivnosti, Vlada svake godine donosi Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja ,,Dečje nedelje”.

,,Dečja nedelja” se tradicionalno održava u mesecu oktobru, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na njihove potrebe i prava u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Ciljevi ,,Dečje nedelje” su:
• skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
• ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
• prezentacija do sada postignutih rezultata;
• ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
• podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
• promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
• pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Program aktivnosti ,,Dečje nedelje” čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz puno učešće dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Ovo će biti još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na razvoj ispunjen ljubavlju, razumevanjem i poštovanjem, što se posebno može postići podsticanjem međugeneracijske solidarnosti.

Naime, međugeneracijska solidarnost je jedna od vrednosti života svakog deteta u porodici koja ima unutrašnju stabilnost i socijalnu sigurnost, u kojoj su svi njeni članovi uključeni u rad i stvaranje, svako prema svojim mogućnostima.

Istovremeno, na taj način Dečja nedelja podseća i podržava značaj porodice i porodičnih vrednosti u čemu nezamenljivu ulogu ima razmena znanja i iskustva među decom sa odraslim i starim članovima društa.

Pravo dece na život u porodici, u kojoj se formira njihova ličnost, i određuje psiho-socijalni život, najbolje se ostvaruje u široj porodici, pa je i njena uloga nezamenljiva.

Stoga, u 2017. godini ,,Dečja nedelja” se održava pod nazivom:

Gradimo mostove među generacijama
ZA RADOST SVAKOG DETETA

Program aktivnosti u vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2017. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa organizacijom koja ovim pozivom bude odabrana.

Podnosioci predloga programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja), koje u svojim programima delovanja imaju aktivnosti koje doprinose ciljevima ,,Dečje nedelje”, a koje imaju najmanje pet godina iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.

Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referent listi.

Zainteresovane organizacije dužne su da svoje predloge dostave do 22.06.2017. godine, u 13 časova.

Ovaj Poziv objavljuje se na web adresi http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2017. godinu i Finansijskog plana za 2017. godinu, realizuje Program stručne, finansijske i administrativne podrške merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja putem sufinansiranja realizacije projekata akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Opšti cilj konkursa: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike.

Specifični ciljevi:

  • Kreiranje okvira za praćenje pripreme i sprovođenja projekata iz Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 na lokalnom i regionalnom nivou;
  • Prikupljanje i analiza podataka o realizovanim projektima tokom 2016;
  • Definisanje preporuka za reviziju i unapređenje procesa sprovođenja Akcionog plana za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 15051001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 465 Ostale dotacije i transferi.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju akreditovane regionalne razvojne agencije na teritoriji AP Vojvodine.

2) Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3) Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4) Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5) Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6) Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta mora biti najmanje 15% od ukupne vrednosti projekta.

7) Na koverti mora da stoji: „NE OTVARATI – KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.“

8) Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9) Rok za predaju predloga projekta je 30. juni 2017. godine.

10) Rok realizacije projektnih aktivnosti je 31. decembar 2017. godine.

11) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

12) Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

13) Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

14) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

15) Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

16) Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja u vezi procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-40-71, radnim danom od 9 do 14 časova

 

Konkurs “Putujemo u Evropu”

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Konkurs “Putujemo u Evropu”

Konkurs “Putujemo u Evropu”, namenjen najboljim studentima završnih godina osnovnih i master studija i apsolventima fakulteta univerziteta u Srbiji otvoren je još sedam dana. U okviru konkursa se bira 50 najboljih studenata Srbije, starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom studiranja od najmanje osam i po, koji će proveti tri nedelje tokom leta upoznajući Evropu.

Pobednici na konkursu dobijaju Inter-Rail karte za 22 dana putovanja evropskim železnicama, Raiffeisen Club paket račun i platnu karticu sa džeparcem i Uniqa međunarodno putno osiguranje.

Prva stanica putovanja će biti Berlin, posle čega će studenti putovati dalje prema sopstvenim željama. Projekat „Putujemo u Evropu” sprovodi se i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, i studenti iz celog regiona susreću se u Berlinu tokom trodnevnog programa koji organizuje Fondacija Robert Boš iz Nemačke.

Projekat „Putujemo u Evropu“, u Srbiji od 2005. godine sprovodi Evropski pokret u Srbiji. Zahvaljujući brojnim donatorima i prijateljima projekta do sada je više od 1400 studenata iz Srbije imalo priliku da upozna zemlje i kulture Evrope i predstavlja Srbiju na najbolji način.

Prijave se primaju isključivo poštom na adresu Evropskog pokreta u Srbiji, a formular za prijavljivanje, uputstvo za konkurisanje i druge informacije o konkursu, dostupni su na internet stranici: www.putujemouevropu.org.

Donatori projekta su: Fondacija Robert Boš, Balkanski fond za demokratiju, Raiffeisen Banka, Uniqa osiguranje i Srbija Voz.
Medijski pokrovitelji je MTV Srbija.
Prijatelj je EU info centar.

Informacije: Maša Živojinović, 063 8369 279, masa.zivojinovic@emins.org

Konkurs za studente „Putujemo u Evropu“ otvoren do 16. juna

Detaljnije

Save