Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave

POKRАJINSKI SEKRETАRIJАT ZА ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017.godini, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave – ponovljen

ROK ZA KONKURISANjE je 21. jul 2017.

Link: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/aktuelni-konkursi/item/538-gradjevinarstvo2017-2

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z APOLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. 08. 2017. godine.

Link: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21292

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva

POKRAJINSKI SKERATRIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2017. godinu

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Rok: 14.09.2017. godine.

Link: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21294

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Rok: 21.07.2017. godine

Link: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/aktuelni-konkursi/item/539-tpv2017

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici i učesnice konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.
Pod seoskim kućama iz stava 1 smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 43.000.000,00 dinara.
Učesnici i učesnice konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA
Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici i učesnice konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života
2. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina
4. da je bar jedan supružnik/partner u radnom odnosu
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
6. da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz popunjenu prijavu potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika/učesnice konkursa;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika/učesnice konkursa;
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika/učesnice konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa (prijava na zdravstveno osiguranje – M4, fotokopija Ugovora o radu i drugo)
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa (potvrda iz PIO fonda)
7. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat ili građevinsko zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika/učesnice Konkursa;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnice konkursa;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koja se predlaže za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnice konkursa
13. Izjava Učesnika/učesnice konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora.

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:
Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid.

Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno ona koja su se našla u predlogu Odluke o dodeli bespovratnih
sredstava.

4. Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora.
6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

Prijave na Konkurs će se primati do 30. septembra 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova na adresi www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 ili putem imejla zavod.ravnopravnost@gmail.com

Link: http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Кonkurs za učešće privrednih društava u programu radnih praksi

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

Кonkurs za učešće privrednih društava u programu radnih praksi

Pozivamo sva zainteresovana privredna društva da se prijave za učešće u programu radnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom u Srbiji, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Konkurs je raspisan u okviru projekta „PRAKSAM III – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse“, koji ima za cilj jačanje kapaciteta privrednih društava za sprovođenje programa radnih praksi, kao i pružanje podrške unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji.

Šta privredna društva dobijaju učešćem u programu praksi?

  • Ciljanu i stručnu selekciju praktikanata u skladu sa potrebama – stručni projektni tim će kreirati javni konkurs i voditi proces selekcije kandidata na osnovu analize potreba zainteresovanih privrednih društava. Predstavnici privrednih društava će imati priliku da učestvuju u odabiru praktikanata za pozicije u svom preduzeću.
  • Administriranje programa praksi od strane BOŠ-a bez opterećenja za privredna društva – sklapanje ugovora sa praktikantima i administriranje njihovih nadoknada za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka.
  • Podršku u procesu mentorstva tokom programa praksi – zaposleni iz odabranih privrednih društava će dobiti priliku da unaprede svoje mentorske veštine kroz specijalno dizajniranu obuku.
  • Kontinuiranu promociju na regionalnom i nacionalnom nivou – putem onlajn i medijskih kampanja koje budu organizovane u okviru projekta.
  • Obučene kadrove – ukoliko budu zadovoljni postignućima praktikanata u tromesečnom periodu, moći će da ih uvrste u svoj tim zaposlenih!

Do sada je kroz naše programe prakse prošlo preko 80 mladih ljudi, u preko 50 kompanija i javnih institucija, od kojih je oko 80% zaposleno po završetku prakse.

Privredna društva koja imaju potencijala za širenje poslovanja će učešćem u programu radnih praksi dobiti priliku da obrazovanim i talentovanim, a nezaposlenim mladim ljudima, omoguće da steknu neophodno radno iskustvo i povežu se sa svetom rada, bez dodatnog opterećenja za svoj budžet.

Pravo učešća na Konkursu imaju sva privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • Posluju na teritoriji Srbije i u većinskom su privatnom vlasništvu.
  • Imaju realne izglede za ostvarenje rasta i razvoja i potrebe za širenjem, odnosno zapošljavanjem novih radnika.
  • Mogu jasno da definišu poziciju i opis posla za koji im nedostaje praktikant, kao i da opišu profil praktikanta, potencijalnog zaposlenog.
  • Imaju mogućnosti da obezbede mladima praksu u trajanju od tri meseca, koja će trajati od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine.
  • Mogu da obezbede mentorstvo tokom prakse.

Prednost na konkursu će imati mala i srednja preduzeća koja nemaju razvijen program praksi.

Rok za prijavu na konkurs je petak 14. jul 2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Tamari Stanojević na i-mejl adresu tamara.stanojevic@bos.rs ili putem telefona 011/3061-341.

Link: http://rpk-ki.co.rs/?p=29687

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje kardiovaskularnih bolesti i unapređenje dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2017. godini su :

1. prevencija bolesti srca i krvnih sudova

2. skraćenje lista čekanja za kardiohirurške intervencije

3. stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske, računarske ili bilo koje druge opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju preporučenom poštom i putem elektronske pošte, uz napomenu „Za javni poziv za realizaciju aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – NE OTVARATI” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove. U suprotnom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok podnošenja predloga projekata je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Prijave pristigle po proteku navedenog roka će se smatrati neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

5. TRAJANJE PROJEKATA
Projektne aktivnosti moraju se sprovesti do 15. decembra 2017.godine.

Narativni i finansijski izveštaj o sprovedenom projektu dostavlja se Ministarstvu zdravlja do 31. decembra 2017. godine.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
Dr Vesna Knjeginjić Email: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs
Dr Vladimir Čakarević Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
tel: 011/2699-505

lINK: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=147

Konkurs za finansiranje realizacije programa ,,Fond za talente“ za 2017. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje realizacije programa ,,Fond za talente“ za 2017. godinu

Projekti za realizaciju programa “Fond za talente” namenjeni su afirmisanim mladim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, poboljšanja uslova za njihov rad i napredovanja.

Na konkursu se dodeljuje ukupno 3.000.000 dinara.

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA
Pravo na učešće u raspodeli sredstava po programu “Fond za talente” imaju samo vaspitno-obrazovne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Finansiraju se:
– priprema i učešće mladih talenata na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu
– stručno usavršavanje mladih talenata
– poboljšanje uslova za rad i unapređivanje nastavnog procesa rada s mladim talentima u obrazovnoj ustanovi
– nabavka opreme i učila neophodnih za rad s mladim talentima
– studijska usavršavanja

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
– kopije stečenih diploma i nagrada mladog talenta na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu u jednoj ili više oblasti, kojima se dokazuje njegova dosadašnja uspešnost i kontinuitet rada;
– za studente, dokument kojim se dokazuje postignut prosek iznad 8,50 na studijama;
– preporuka mentora ili direktora škole;
– dokumentacija koja se odnosi na projekat (planirano takmičenje ili usavršavanje) za koji se traže sredstva.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROJEKATA
– postignuti dosadašnji rezultati učenika ili studenta na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu
– nivo takmičenja za koja se potražuju sredstva
– kontinuitet uspešnosti mladog talenta na takmičenjima
– opšti uspeh u redovnom školovanju
– prosek postignut na studijama
– celishodnost predloženih metoda i aktivnosti u radu s mladim talentom
– realan predlog potrebnih sredstava za realizaciju predviđenih aktivnosti
– preporuka mentora ili relevantnog stručnjaka
– aktivizam studenta u strukovnim ili studentskim organizacijama
– dosadašnje promovisanje postignuća u oblasti umetnosti (koncerti, izložbe)
– realan i dostižan cilj

Vaspitno – obrazovne ustanove koje imaju sedište na području AP Vojvodine, moraju da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekata i da nemaju blokadu računa.

Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).

Na konkurs jedan nosilac projekta može u toku godine dostavljati više predloga projekata, ali samo jedan može biti odobren.

Konkurs je otvoren do 13.10.2017. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2017. godini.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete dobiti pozivom na broj telefona 021/487-4871, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati ili putem elektronske pošte na adresi mladi@vojvodina.gov.rs

Link: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/78-omladina/konkursi-omladina/omladina-2017/1027-konkurs-omladina-fondtalenti

„Zajednici zajedno“ 2017

NIS

„Zajednici zajedno“ 2017

U 2017. godini program „Zajednici zajedno“ ima za cilj da podrži realizaciju kapitalnih projekata koji će imati dugoročni značaj za lokalnu zajednicu. U kontekstu ovogodišnjeg konkursa, kapitalni projekti su projekti od najvećeg prioriteta za svaku lokalnu zajednicu, obuhvataju veliku ciljnu grupu, rezultati su usmereni na najširu populaciju i od presudnog su značaja za budući rast i razvoj grada/opštine.

Nastojeći da stekne obuhvatniji uvid u prioritetne potrebe zajednice, kompanija NIS a.d. je krajem 2016. godine sprovela anketno istraživanje građana u navedenim gradovima i opštinama na temu ključnih oblasti za ulaganje u sredinama u kojima žive.

Istraživanje je pokazalo da su građanima od najveće važnosti projekti rekonstrukcije, izgradnje i opremanja ustanova i projekti uređenja javnih prostora i površina čime je potvrđena opredeljenost Kompanije da u ovoj godini podrži kapitalne projekte.

Osim anketnog istraživanja građana, uvidom u strateške planove i planove finansijskih ulaganja lokalnih samouprava došlo se do značajnih informacija vezanih za definisanje prioritetnih oblasti koje će po lokalnim zajednicama biti obuhvaćene ovogodišnjim konkursom.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Molimo vas da pažljivo pročitate uslove konkursa. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom na konkurs možete se obratiti Centru za razvoj liderstva na telefon 060/0212260 ili na mejl adresu zajednicizajedno@nis.eu.

U kojim gradovima i opštinama se realizuju projektne aktivnosti?
Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritorijama lokalnih zajednica na kojima kompanija NIS ostvaruje svoju delatnost, i to sa gradovima : Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i Kikinda, i opštinama: Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nosioci projekata moraju imati sedište u navedenim teritorijalnim jedinicama.

Koje su oblasti podrške?
Oblasti podrške su definisani posebno za svaki grad/opštinu u skladu sa prioritetnim potrebama lokalnog stanovništva i merama definisanim u lokalnim strateškim i akcionim planovima.

Maksimalan broj konkursom definisanih oblasti je tri, a iz oblasti obuhvaćenih programom Kompanije: sport, kultura, ekologija, nauka/obrazovanje i javno zdravlje i socijalna zaštita.

Prednost na konkursu imaće projekti koji svojim aktivnostima obuhvataju više od jedne ponuđene oblasti.

Ko mogu biti nosioci projekta?
1. registrovane organizacije civilnog društva: udruženja građana, zadužbine i fondacije, omladinske organizacije, strukovna i sportska udruženja
2. javne ustanove u oblasti: obrazovanja, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda
3. mesne zajednice i gradske opštine sa teritorija obuhvaćenih konkursom

Kontakt podaci: Ljubica Maksimović, tel: 060/0212260;
skajp ime: ljubica.maksimovic, e-mail: zajednicizajedno@nis.eu

Konkurs je otvoren od 3. jula 2017. godine do 08. septembra 2017. godine do 16 časova.

 

Link: http://zajednicizajedno.nis.eu/o-programu

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja.
Specifični ciljevi javnog konkursa su poboljšanje uslova rada ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja, unapređenje postojeće mreže ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja, obezbeđenje jednake mogućnosti i dostupnosti za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, povećanje obuhvata dece sistemom predškolskog obrazovanja i vaspitanja, posebno iz društveno osetljivih i marginalizovanih grupa stanovništva, smanjenje socijalne isključenosti dece.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016 i 29/2017), u članu 11, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1010 – Podrška projektima u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 72.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na tekuće i investiciono održavanje.
Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju projekata na svojoj teritoriji.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.
Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Javni konkurs je otvoren od 04.07.2017. do 14.07.2017. godine do 16.00 časova.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021 4881 795, svakog radnog od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 04.07.2017. godine do 14.07.2017. godine, ili putem elektronske pošte na adresu goran.vukovic@vojvodina.gov.rs

Link: http://kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/konkursi/