Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podnošenje predloga projekata

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje predloga projekata

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija raspisala je konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru programa u sledećim oblastima:
•    Suzbijanje ekstremizma
•    Položaj etničkih manjina
•    Inkluzija Roma
•    Položaj i prava pripadnika LGBT zajednice.

Rok za podnošenje predloga projekata je 13. mart 2016. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana

zastita-zivotne-sredine_3POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2016. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, očuvanje i unapređenje prirodnih vrednosti, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 2.000.000,00 dinara

Rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 11.03.2016. godine;
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 28.03.2016. godine;
– rok izvršenja ugovorene obaveze: do 01.12.2016. godine, a podnošenje konačnog izveštaja do 15.12.2016. godine;

Detaljnije

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima

zasticeno podrucjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2016. godine

Projektne oblasti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:
1.    Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa;
2.    Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume);
3.    Promocija zaštićenih područja.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
•    dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 01.09.2016. godine;
•    donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
•    rok izvršenja ugovorene obaveze: 01.12.2016. godine;
•    rok dostavljanja izveštaja o korišćenju sredstava: 15.12.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

PlansPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata i to:
1.    plana generalne regulacije
2.    plana detaljne regulacije

u cilju stvaranja planskog osnova i podsticanja planskog uređenja prostora, a time i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije, turizma i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 11.000.000,00 dinara.
2.     Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansuranja pojedinačnog planskog dokumenta ne može preći iznos od 1.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2016. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkuriše.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta.
5.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sredstva za izradu planskog dokumenta čija je izrada planirana u 2015. i 2016. godini;
6.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje izrade planskog dokumenta koji je isključivo finansiran iz budžetskih sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planske dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Sofija Šumaruna i Branislav Vukajlov-na telefon: 021/456-851 i 021/487-4577, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs  i  branislav.vukajlov@vojvodina.gov.rs

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.)
2.    U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3.    Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–    odluku jedinice lokalne samouprave o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u 2015. i 2016. godini u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), i objavljenu u službenom glasilu;
–    iskazanu procenu finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje odluke o izradi planskog dokumenta (iz obrazloženja odluke);
–    dokaz o  sprovedenom postupku javne nabavke i Ugovor sa odabranim obrađivačem planskog dokumenta za odluke donete u 2015. godini;
–    ukoliko postupak javne nabavke za izradu planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, još uvek nije sproveden, nadležni organ JLS treba da dostavi izjavu da će sprovesti postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
–    overenu fotokopiju PIB obrasca;
–    overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
–    overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2016. godinu.

Kriterijumi za dodelu sredstava
Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1.    prioritetnost planskog dokumenta;
2.    površina obuhvata planskog dokumenta,
3.    broj stanovnika jedinice lokalne samouprave;
4.    značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave, šireg okruženja i razvoj AP Vojvodine;
5.    faza postupka izrade  planskog dokumenta;
6.    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014);
7.    raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta.

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ 24.02.2016. do 24.03.2016. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  07.04.2016. godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 01.12.2016. godine,
–    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
–    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Detaljnije

Javni konkurs preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke opreme

machinePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 75.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu. Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme.

Subvencionisani iznos sredstava se odobrava na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Predračun mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine i/ili opreme, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova.

VISINA SREDSTAVA
Visina subvencije utvrđuje se u iznosu od najviše 50% od ukupne vrednosti mašine i/ili opreme (sa PDV) iz dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Iznos odobrenih sredstava može biti niži od traženog iznosa, ali ne manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 2.000.000,00 dinara (sa PDV).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:
•    da su registrovani najmanje šest meseci pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine;
•    da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;
Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.

 

Rok za podnošenje prijave je do 21. marta 2016. godine.

Uputstvo u vezi sa Javnim konkursom nalazi se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na broj telefona  021/487-4072.

Detaljnije

4 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO OINFORMISANJE

1.    Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2016. godini

2.    Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2016. godini

3.    Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2016. godini

4.    Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i udruženja Srba u Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji u 2016. godini

Konkurs je otvoren do 04.03.2016. godine

Detaljnije

Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za  samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2016. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Sredstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), ujednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanjanovoregistrovane delatnostina teritoriji AP Vojvodine.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonomsvako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje iostvarivanje prava na Subvenciju.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
–    na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZi
–    završilo obuku iz preduzetništvapo planu i programuobuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajućeorganizacije.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećimslučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva,zadruge i udruženja,
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade ujednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko je lice za istu namenu već koristilo Subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili Sekretarijata.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–  zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
–  dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
–  pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne zaodlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva ivrši rangiranje primljenih zahteva na osnovuocene biznis plana po unapred definisanim kriterijumima.Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana i delatnosti koju će lice obavljati.

Prednost pri rangiranju ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica – mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoći, Romi, izbegla i raseljena lica i lica iz porodica u kojima su oba supružnika nezaposlena.

Korisnik sredstava Subvencije dužan je da:
–    registrovanu delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine, najmanje 12 meseci, počev od danaotpočinjanja obavljanja delatnosti i
–    redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje, najmanje 12meseci i dostavi dokaze o uplati istih i
–    obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jediniciNacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, ličnoili  putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakojorganizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rsiliwww.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jediniciNacionalne službe.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik“-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Detalji

Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2016. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Sredstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine,u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Subvencija), u jednokratnom iznosu od 140.000,00 dinara po nezaposlenom, odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu Subvencije.

Izuzetno, poslodavcusemožeomogućitiponovnopodnošenjezahtevaidodela Subvencije po istom Javnom pozivu, poduslovomda za svaki zahtev obezbedi sredstvo obezbeđenja koje odgovara ukupnom iznosu dodeljenih subvencija (Odeljak V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA – Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza).

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na Subvenciju  može ostvaritiposlodavac pod uslovom:

1.       da ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine;
2.       da nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih (prestanak radnog odnosa na određeno vreme, ostvarivanje prava na penziju i dr.);
3.       da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
4.       da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja,a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
5.       da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
6.       da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
7.       da se nezaposleno lice na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ;
8.       da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, prestao najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva;
9.       da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na Subvenciju ne mogu ostvariti:
1.       državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, zadruge i udruženja;
2.       podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva(šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);
3.       korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi za zapoljavanjeili Sekretarijatu, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
4.       privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica -stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).

U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli Subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava dužan je da:
1.       zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa;
2.       redovno isplaćuje zarade i izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati istih;
3.       obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju zamene lica, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih pre realizacije zamene lica, ali ne i u momentu podnošenja zahteva.

Korisnik sredstava dužan je da  toku ugovorne obaveze delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionim jedinicama NSZ.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik“-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Detalji

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine  u 2016. godini

I  OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa Pokrajinski  akcionim planom zapošljavanja  u AP Vojvodini za 2016. godinu, u cilju radnog angažovanja nezaposlenih lica kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javni rad sprovodi izvođač javnog rada koga određuje Sekretarijat na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima,  je  četiri  meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Sredstva za sprovođenja javnih radova, u ukupnom iznosu od 49.200.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001– Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II OBLASTI SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA

Javni radovi na teritoriji AP Vojvodine mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

–              Socijalnih i humanitarnih delatnosti,

–              Održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,

–              Održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

– isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do  18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.

Utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava  za pripadajući  porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom.

–  naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

–  naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja , u visini:
•         1.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  mesec dana;
•         1.500,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  dva   meseca;
•         2.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

IV USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje  sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju:

udruženjakoja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Uslovi za podnošenje prijave:

§  da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;

§  da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;

§  da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),

§  da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi.

Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora.

Dokumentacija za podnošenje prijave

§  prijava za javne radove na propisanom obrascu,

§  fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar,

§  fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere dokumentacije i bodovanja koju vrši Filijala NSZ.

Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova, na osnovu Predloga direktora Filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje,  donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog konkursa.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Sekretarijat,  Filijala NSZ i podnosilac prijave javnog rada, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
§  ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;

§  novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;

§  specifikacija sredstava/materijala za rad u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;

§  potvrda banke o otvorenom poslovnom računu i karton deponovanih potpisa,

§  sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;

§  potvrda o prijemu Zahteva za registraciju menice;

§  fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava i

§   ugovor o poslovnoj saradnji podnosioca prijave i poslodavca – izvođača javnog rada (ukoliko postoji).

V OBAVEZE PODNOSIOCA
Podnosilac  javnog rada u obavezi je da:

§  nezaposleno lice angažovano na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka angažovanja, poslodavac je u obavezi da, u roku od 15 dana od dana prestanka angažovanja, angažuje drugo nezaposleno lice za preostalo vreme trajanja ugovora;

§  organizuje zaštitu i bezbednost na radu angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

§  mesečno:

1.       vrši isplatu naknade za obavljen posao, uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, u zakonskim rokovima na tekući račun lica;

2.       vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada angažovanim licima na sprovođenju javnog rada;

3.       Filijali NSZ dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za angažovana lica na sprovođenju javnog rada;

4.       Filijali NSZ dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove isplate naknade angažovanim licima, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

§  Filijali NSZ i Sekretarijatu omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

§  Filijali NSZ, nakon završetka sprovođenja javnog rada dostavi foto dokumentaciju o toku i stanju posle realizovanog javnog rada;

§  obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene i

§  u slučaju zamene lica koje je angažovano u javnom radu, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih na dan angažovanja, ali ne mora biti u momentu započinjanja javnog rada.

U slučaju da podnosilac javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati neopravdani deo isplaćenih sredstva, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da na tekući račun Podnosioca izvrši uplatu sredstava, i to:
1.       iznos sredstava za troškove sporvođenja javnog rada – nakon potpisivanja ugovora i
2.       mesečno, iznos sredstava za troškove naknade za obavljen posao sa pripadajućim porezima i doprinosima i troškove odlaska i dolaska sa rada, nakon dostavljanja obračuna i zahteva za isplatu.

VII OSTALE INFORMACIJE

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka,  neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakojorganizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rsiliwww.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jediniciNacionalne službe.

Javni konkurs traje do 03.03.2016. godine.

Detalji

Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

PROGRAM STRUČNE PRAKSE namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa.

Sredstva za realizaciju programa stručne prakse, u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001– Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Program stručne prakse traje najduže 12 meseci, u skladu sa opštim ili posebnim zakonom.

Poslodavac može podneti zahev za stručno osposobljavanjejednog nezaposlenog  lica.

Lice koje se stručno osposobilo kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, može se uključiti u program za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita.

Tokom trajanja stručne prakse Sekretarijat preuzima obavezu da poslodavcu, koji pripada privatnom sektoru i registrovan je za proizvodnu delatnost isplati:

Novčanu naknadu u neto mesečnom iznosu od 16.000,00 dinara za lica sa  najmanje stečenim  četvorogodišnjim visokim obrazovanjem i

Iznos za isplatu pripadajućih poreza i doprinosa.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA

Pravo učešća imaju  poslodavci koji:
– pripadaju privatnom sektoru, odnosno da je udeo privatnog kapitala 100% u vlasničkoj strukturi;
– da ima registrovanu proizvodnu delatnost;
– da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
– da ima odgovarajućeg mentora za stručno osposobljavanje lica;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Sekretarijatu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
–  da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), koje nema radnog iskustva u struci(odnosno koje ima iskustvo kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita) i koje ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i
– da nije korisnik programa po javnom pozivu iz 2015.godine.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu;
-izvod iz Agencije za privredne registre, ne starije od 6 meseci;
– poreska prijava o obačunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kom je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave.

III DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju sprovođenja programa Stručna praksa donosi se na osnovu provere dokumentacije i bodovanja koje vrši Filijala NSZ.

Odluku o odobravanju sprovođenja programa Stručna praksa, na osnovu Predloga direktora Filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje,  donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog konkursa.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Sekretarijat, Filijala NSZ i Poslodavac, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, a nakon zaključenja ugovora između poslodavca i izabranog lica, zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– Ugovor sa izabranim licem koje se stručno osposobljava i usavršava – datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja Odluke;
-sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;
– karton deponovanih potpisa;
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu otvorenom kod Uprave za trezor, ukoliko je poslodavac registrovan kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo).

V OBAVEZE POSLODAVCA
Poslodavac je u obavezi da:
-Nezaposleno lice osposobi za samostalan rad u struci;
-Nezaposleno lice stručno osposobljava najmanje u dužini trajanja ugovorne obaveze;
-U toku stručnog osposobljavanja, odnosno nakon proteka svakog meseca, Filijali NSZ, dostavi izveštaj o prisutnosti lica i redovnoj isplati novčane nadoknade i uplate doprinosa za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti;
– Obezbedi licu uslove za polaganje stručnog ispita;
– Izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi uz izveštaj o izvršenim aktivnostima u toku stručne prakse;
– Obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem koje ispunjava uslove utvrđene javnim konkursom, odnosno da se nalazi na evidenciji NSZ u momentu zamene, a za preostalo vreme definisano ugovorom.

Ukoliko ne izvrši zamenu lica, Poslodavac mora izvršiti povraćaj sredstava za nerealizovani deo ugovorne obaveze sa zakonskom zateznom kamatom od dana uplate sredstava.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da na tekući račun Poslodavca izvrši uplatu sredstava u jednokratnom iznosu, nakon potpisivanja ugovora između Sekretarijata, Filijale NSZ i Poslodavca i dostavljanja sredstva obezbeđenja ugovorne obaveze.

Eventualnu razliku u iznosima poreza i doprinosa, nastalu u toku realizacije programa isplaćuje poslodavac, bez prava na refundaciju.

VII OSTALE INFORMACIJE
Zahtev se podnosi neposredno ili putem pošte  nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili preuzeti sa sajta Sekretarijata  www.spriv.vojvodina.gov.rsiwww.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jediniciNacionalne službe.

Javni konkurs traje do 03.03.2016. godine.

Detalji