Arhiva ‘Konkursi’

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu i to:

1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka i marketing, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka

2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa i marketing, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa

3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu voća, povrća i grožđa, uključujući i proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa

4) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing uljanih kultura: soja, uljana tikva, suncokret, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu uljanih kultura i marketing u sektoru prerade uljanih kultura

5) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u sektoru prerade gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja

6) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing pčelinjih proizvoda, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu pčelinjih proizvoda i marketing u sektoru prerade pčelinjih proizvoda

7) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing gajenih vrsta gljiva: šampinjona, bukovača i šitake, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu gajenih vrsta gljiva i marketing u sektoru prerade gajenih vrsta gljiva

8) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing plodova sakupljenih iz prirode, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu plodova sakupljenih iz prirode i marketing u sektoru prerade plodova sakupljenih iz prirode

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2) preduzetnik;

3) srednja škola;

4) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

5) privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu do 1. novembra tekuće godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine

I CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, koja će biti zadržana u narednih 36 meseci za mala i srednja privredna društva, odnosno 60 meseci za velika privredna društva.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 350.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017-rebalans i 39/2017-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici podsticajnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom vrednim najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

 • prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 • drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 • treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji odnosno privredno društvo sa sedištem u drugoj državi koji realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
 2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
 3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
 4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
 5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
 6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
 7. Da su realizovali ili ispunili sve ugovorne obaveze preuzete prethodno podržanim projektima, finansiranim iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
 8. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
 9. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
 10. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Obrazac prijave na konkurs;
 2. Biznis plan za ivesticioni projekat;
 3. Original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne starije od tri meseca koje je overio nadležni organ kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;
 4. Registrovani finansijski izveštaji investitora za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);
 5. Dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
 6. Pisana izjava o tome da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena;
 7. Dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji – potpisana izjava o tome da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu s propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;
 8. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih, vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava, kao i 12 meseci pre podnošenja prijave;
 9. Dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti;
 10. Dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak;
 11. Dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti;
 12. Dokaz da je privredni subjekt, korisnik sredstava, obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć – Izjava odgovornog lica (obrazac br.1).

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumantacija.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 01. decembra 2017. godine ili do utroška sredstava.

VI NAČIN OCENJIVANJA PRIJAVA I DODELE SREDSTAVA

Prijave ocenjuje Komisija formirana rešenjem pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a na osnovu kriterijuma i bodovne liste koji su sastavni deo Pravilnika o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojene politike Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu Pravilnik).

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, uzimajući u obzir i preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Sekretarijata.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VII USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

 1. Ugovori s korisnicima sredstava zaključuju se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu.
 2. Korisnik sredstava dužan je da prilikom potpisivanja ugovora priloži bankarsku garanciju koju je izdala poslovna banka registrovana na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist APV, sa rokom važnosti do 6 godina i 6 meseci za mala i srednja privredna duštva, odnosno do 8 godina i 6 meseci za velika privredna društva.
 3. Korisnik sredstava dužan je da priloži i dve registrovane potpisane blanko solo menice s potpisanim meničnim ovlašćenjem, radi naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.
 4. Korisnik sredstava nije dužan da priloži blanko solo menicu iz tačke 5. ako dostavi bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.
 5. U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja, na osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica – Sekretarijat može da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.
 6. Korisnik sredstava dužan je da novozaposlenim licima isplaćuje zaradu u iznosu 20% većem od minimalnne zarade, propisane od strane nadležnih organa

VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom
KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA SPROVOĐENJE MERA RAZVOJNE POLITIKE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.

Dodatne informacije možete dobiti na 021/487 4071 od 10.00 do 13.00 časova.

Detaljnije

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2017. godinu i Finansijskog plana za 2017. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata organizacija civilnog društva koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora.

Cilj konkursa: saradnja javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Mere i aktivnosti, koje se sprovode u okviru projekta moraju se realizovati na teritoriji AP Vojvodine, a trebale bi da doprinesu:
• podsticanju dijaloga i debata o procesu strateškog razvoja JLS (organizacija javnih rasprava, panel diskusija, fokus grupa, vezanih za teme koje se tiču lokalnog ekonomskog razvoja na teritoriji JLS);
• podsticanje povezivanja ljudi sa teritorije JLS radi razmene mišljenja o aktuelnim temama i definisanju zajedničkih prioriteta sa ciljem pokretanja inicijativa vezanih za lokalni ekonomski razvoj.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.500.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016 i 29/2017-rebalans) u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081002 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta tj. podnosilac mora obezbediti sopstveno učešće od minimalmno 15% vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 300.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5. Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6. Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora „

7. Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

8. Rok za predaju predloga projekta je 25. oktobar 2017. godine, do 12,00 časova – blagovremenim će se smatrati samo prijave koje budu predate (poštom ili na pisarnici) do istaknutog roka za predaju predloga projekata.

9. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10. Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12. Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

13. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4071, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2017. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilj konkursa: podsticanje jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine da imaju usvojene strateške planove razvoja, sektorske strategije i izrađene i revidirane akcione planove.

Aktivnosti koje će ovim konkursom biti finansirane:

• Definisanje novog ili revizija postojećeg strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine sa rokom do 2020.godine
• Izrada sektorskih strategija koje su u skladu sa aktuelnim strateškim planom razvoja jedinice lokalne samouprave (uslov da je aktuelnim strateškim planom razvoja jedinice lokalne samouprave do 2020.godine ovaj sektor definisan kao prioritetan)
• Izrada akcionih planova za 2018.godinu u skladu sa aktuelnim strateškim planom razvoja jedinice lokalne samouprave do 2020.godine

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 dinara, u zavisnosti od tipa aktivnosti. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

2) Podnosioci projekta su jedinice lokalne samouprave, i kao takve konkurišu samostalno.

3) Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.

4) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

1) Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “ KONKURS za sufinansiranje
projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u
oblasti regionalnog razvoja“, adresa podnosioca prijave i tekst:
“Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

2) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 20. oktobar 2017. godine.

3) Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

4) Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

5) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata zaregionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

6) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

7) Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-40-71, radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je povećanje produktivnosti i konkurentnosti klaster organizacija.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za:

1. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU DO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 100.000,00 do 500.000,00 dinara bez PDV-a;
– Opremu u visini od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.

2. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU PREKO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara bez PDV-a.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju klasteri sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede, kao i:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da su podneli prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom;
– da imaju najmanje 5 aktivnih članica i da više od polovine ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da za iste namene nisu koristili sredstva iz budžeta AP Vojvodine, Republike Srbije i lokalne samouprave u prethodnoj i tekućoj godini.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4302, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podsticanje jačanja kapaciteta poslovnih inkubatora sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva su namenjena za:

1. Aktivnosti usmerene na organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora.
Odobravaju se iznosi od 100.000,00 do 800.000,00 dinara (sa PDV-om).
2. Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme
Odobravaju se iznosi od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara (sa PDV-om).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju poslovni inkubatori sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovni inkubatori mogu podneti jednu prijavu na Javni konkurs, i to za obe namene uz sledeće uslove:
– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije
– da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno pružalac usluge nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima
– da nisu u blokadi.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4248, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa malih privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na Regionalnim sajmovima (u daljem tekstu: Regionalni sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva, sa ukupnim iznosom od 1.500.000,00 dinara, a namenjena su regionalnim privrednim komorama za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

Iznos sredstva, u skladu sa članom 20. Uredbe o pravilima za dodelu za dodelu državne pomoći, prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova do najviše 300.000,00 dinara.

Iznosi iz stava jedan ovog člana su sa uračunatim PDV-om.

Prilikom razmatranja podnetih prijava priznavaće se troškovi koji su dokumentovani računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke i drugim dokazima.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod sledećim uslovima:

– da je upisan u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine;
– da podnese najviše četiri prijave za različite Sajamske manifestacije;
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da Sajamska manifestacija ima utvrđen datum, vreme i mesto održavanja;
– da poseduje program Sajamske manifestacije.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 50% troškova nastalih iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda i to:

1. Za nastup na sajmu u Evropi – od 70.000,00 do 450.000,00 dinara (uračunat PDV);

2. Za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji – od 50.000,00 do 300.000,00 dinara (uračunat PDV).

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani kod Agencije za privredne registre pre 01.01.2016. godine.

Podnosilac prijave može podneti najviše dve prijave za prvo učestvovanje na određenom sajmu, i to jednu za nastup na sajmu u Evropi i jednu za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji, pod sledećim uslovima:

– da je registrovan u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2016. godine;
– da je šifra pretežne delatnosti proizvodna ili turistička;
– da nije koristio sredstva državne pomoći za nastup na Sajmu koji je predmet prijave;
– da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
– da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
– da prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
– da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
– da podnosilac prijave i dobavljač, podnosilac računa za izvršene usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica;
– da je podneta aplikacija-prijava na Sajam;

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487-4481 ili 021/487-4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima sa teritorije APV za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima sa teritorije Atonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini

Ciljevi Konkursa su: afirmacija kongresnog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine, podizanje profesionalnih standarda kongresnog turizma kao jednom od najprofitabilnijih oblika turističkih kretanja, unapređenje kongresno-turističke ponude, povećanje ukupne turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje kongresnog turizma, pozicioniranje AP Vojvodine kao poželjne kongresne destinacije.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa i odobravaju se u visini do 50% prihvatljivih troškova.

Odobravaju se iznosi od 50.000,00 do 350.000,00 dinara (bez PDV-a).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti sa teritorije AP Vojvodine koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom i to privredna društva, registrovana u APR, koja su prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro i mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i preduzetnici.

Privredni subjekti mogu podneti jednu prijavu na Konkurs, uz uslove propisane Pravilnikom, koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4172 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat radi povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Subvencionisani iznos se odobrava:

1. Za nabavku opreme u visini od 100.000,00 do 300.000,00 dinara (sa PDV-om);
2. Za nabavku repromaterijala u visini od 100.000,00 do 200.000,00 dinara (sa PDV-om);

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Učesnici na Javnom konkursu mogu podneti jednu prijavu za jednu namenu (oprema ili repromaterijal) pod sledećim uslovima:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;
– da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
– da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom za dodelu bespovratnih stredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2017. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4668, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije