Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA

Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju međunarodna sportska takmičenja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, ili učestvuju na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
 • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
 • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
 • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
 • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;
 • da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Međunarodno takmičenje za čiju organizaciju se traže sredstva, treba da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da je međunarodno sportsko takmičenje u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
 • da ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja obezbeđeno mišljenje i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 162. Zakona o sportu.
 • da ispunjava i druge uslove za organizaciju sportske priredbe u skladu sa Zakonom o sportu.

Za učešće na međunarodnom sportskom takmičenju, sportska organizacija mora da ima prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 1.918.000,00 (jedanmiliondevestoosamnaest- hiljada) dinara.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja obaveštenja o raspisivanju konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 31. avgusta 2018. godine.
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za finasiranje organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu“ putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici
pokrajinskih organa. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Bespovratna sredstva bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA

Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od supružnika /vanbračnih partnera nije stariji id 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. Fotokopiju lične karte Učesnika konkursa;

2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa

3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika konkursa (ne starije od 6 meseci)

4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera i dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice;

5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa i to fotokopija prijave na penzijsko- invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu. Ukoliko je Učesnik/učesnica

konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa i to potvrdu izdatu od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž.

7. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat,građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika/učesnica Konkursa;

9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnica konkursa;

10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici/učesnice konkursa predlažu za kupovinu;

11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;

12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnica konkursa izdatu od strane MUP

13. Overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora;

14. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da oni i prodavci nepokretnosti nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju

Prijave na Konkurs će se primati do 25 septembra 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

II konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju:

– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su bušenje i opremanje bunara, izgradnja objekata i nabavka i ugradnja opreme za poboljšanje kvaliteta vode – fabrika vode, pumpnih stanica, nabavke i ugradnje cevovodne armature, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, javnih vodovodnih mreža, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije;

– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme i uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste do 208.000.000,00 dinara, i to:

● za vodne objekte u javnoj svojini – do 158.000.000,00 dinara;

● za objekte fekalne kanalizacije – do 50.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za objekte fekalne kanalizacije, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 10.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Korisnik sredstava po jednoj prijavi može konkurisati za jedan projekat. Maksimalan broj projekata za koji po ovom konkursu jedinice lokalne samouprave mogu podneti prijave su dva projekta – za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini i jedan projekat – za objekte fekalne kanalizacije. U slučaju dve podnete prijave za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini podnosilac mora označiti prioritet po projektima/prijavama, u slučaju da to ne učini, komisija zadržava pravo da odredi red prioriteta, obzirom da je to kriterijum bodovanja iz Pravilnika.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave (u daljem tekstu: Korisnici sredstava).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Korisnici sredstava moraju imati izmirene obaveze za vodne naknade za korišćenje vodnog dobra i za ispuštenu vodu, a zaključno sa 31.12.2017. godine, ili potpisan reprogram duga ili sporazum o odlaganju plaćanja duga. Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik naknade, treba dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Obrazac izjave može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu korisnika sredstava.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 18.07.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće na konkursu:
1. prijava na konkurs koja se može preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, a u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, s potpisom gradonačelnika ili predsednika opštine;
2. odluka opštinskog/gradskog veća o realizaciji investicije u kojoj je opredeljen iznos sopstvenog učešća (forma odluke može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs);
3. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, nepohodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
4. važeća građevinska dozvola, a za bušenje bunara i rešenje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kojim se odobrava izvođenje primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda;
5. izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, odnosno iz glavnog projekta, izrađenog po Zakonu o planiranju i izgradnji, odnosno u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta;
6. Predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta;
7. Ukoliko se radovi za koje se konkuriše izvode po fazama, a samo za pojedine faze podnosi prijava, potrebno je posebno naznačiti radove za koje se sredstva traže, sa iskazanim ukupnim predmerom i predračunom i posebno iskazanim predmerom i predračunom za fazu/faze za koju se podnosi prijava;
8. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika o tome da za fazu za koju se traže sredstava ranije nisu Pokrajinska vlada ili drugi izvori finansiranja dodeljivali sredstva;
9. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika kojom – pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću – garantuje da za projekte za koje se konkuriše nije pokrenut postupak javne nabavke radova i da nije već zaključen ugovor o izvođenju radova.
10. tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno tehnička kontrola glavnog projekta;
11. za rekonstrukciju objekata na koji se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, umesto dokumentacije utvrđene t. 4. i 5. ovog konkursa, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat;
12. za nabavku, zamenu i ugradnju opreme (bunara, fabrike vode, crpnih stanica vodovoda i kanalizacije, uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda), za koje se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi s čl. 2 stav 1 tačka 35. – sanacija, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat i priložiti predračun za opremu;
13. u slučaju da se projekat (za koji se podnosi prijava) odnosi na hitne radove, neophodno je dostaviti i dokumentaciju koja upućuje na hitnost u rešavanju (npr. zapisnik inspektora).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Sekretarijatu od 05.06.2018. godine-prečišćen tekst, a na osnovu kog je donet drugi Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godinu.

8. VREME ZAKLJUČENJA UGOVORA

Ugovori s korisnicima sredstava biće zaključeni najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete odluke o dodeli sredstava.

9. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1) sredstva za nabavku opreme i delova opreme kao rezervnih delova neće se dodeljivati;
2) sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa biće preneta nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja registrovane menice, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
3) korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
4) u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili da se ne iskoriste u predviđenom roku, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava;
5) Sekretarijat zadržava pravo da kontroliše utrošak sredstava uvidom u izvršenje radova i dokumentaciju putem ovlašćenih predstavnika Sekretarijata iz resornog sektora i predstavnika budžetske inspekcije;
6) korisnik sredstava dužan je da dodeljena sredstva iskoristi do 30.11.2018. godine.

10. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I ROKOVI

Prijave na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili predati lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, radnim danima od 9 do 14 časova.

11. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu, od 12 do 14 časova, putem broja telefona 021/4881-636. Osoba za kontakt: Slavica Stipac, mejl slavica.stipac@vojvodina.gov.rs

12. PODACI O PREUZIMANJA DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa i obrasci (prijave na konkurs, odluke i izjave) mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini – izrada aplikacija i organizovanje konferencija

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini – izrada aplikacija i organizovanje konferencija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno u oblasti izrade aplikacija za mobilne platforme u cilju postizanja bezbednosti dece Internetu i organizovanje regionalnih konferencija na temu razmene iskustva u oblasti podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa za temu Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju postizanja bezbednosti dece Internetu je 2.000.000,00 dinara, a maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa za temu Organizovanje regionalnih konferencija na temu razmene iskustva u oblasti podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija je 1.500.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 27.07.2018.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini

Predmet Konkursa
Član 1.
U skladu sa članom 11. Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima („Službeni glasnik RS“, broj 46/18 i 50/18), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs sadrži obrazac prijave na konkurs, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju, elemente rangiranja, način utvrđivanja rang liste, rok za podnošenje prijave na konkurs, kao i drugu dokumentaciju i ostale informacije.

II. VRSTE PODSTICAJA
Vrste programa
Član 3.
Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:
1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 4.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:
1) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;
2) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;
3) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
4) nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
5) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
6) nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
7) nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 5.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:
1) nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
2) nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
3) nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
4) nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
5) nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
6) nove opreme i mašina za pčelarstvo.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 6.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:
1) grla goveda, i to:
(1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;
2) grla ovaca i koza, i to:
(1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa onabavci,
(2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
3) grla svinja, i to:
(1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
4) selekcionisanih pčelinjih matica.

Prihvatljive investicije
Član 7.
Investicije za koje se odobravaju podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika i podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, date su u Prilogu 1 – Podsticaji i prihvatljive investicije u okviru programa koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1).

III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE
Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje
Član 9.
Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) ako:
1) u Registru nije bilo upisano kao nosilac niti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pre 1. januara 2017. godine;
2) na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
3) u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;
4) nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 10.
Lice iz člana 9. ovog Konkursa ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) nije započelo realizaciju investicije koja je predmet prijave u skladu sa ovim pravilnikom i konkursom;
2) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
3) za investiciju za koju podnosi prijavu na konkurs, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
6) dobavljač i podnosilac prijave na konkurs ne predstavljaju povezana lica;
7) po mestu na Rang listi postoje raspoloživa sredstva za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Konkursom.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 11.
Lice iz člana 9. ovog Konkursa koje ispunjava opšte uslove iz člana 10. ovog Konkursa, ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako:
1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
(1) manje 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru,
(2) manje od 2 ha jagodastog voća, odnosno manje od 5 ha ostalog voća,
(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
(4) manje od 3 ha povrća (na otvorenom polju),
(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
(6) manje od 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
(7) manje od 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
2) je predmet investicije vezan za proizvodnju tih biljnih kultura.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) podtačka (7) ovog člana, lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za nabavku nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 2. jula do 15. avgusta 2018. godine, zaključno.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Podrška investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVO

Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju u 2018. godini

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 2. jula do 17. septembra, zaključno.

Detalje možete pogledati na sledećim linkovima:
1. Bespovratna podsticajna sredstva za opremu u pčelarstvu Ministarstva poljoprivrede
2. Subvencije za nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka
3. Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja Ministarstva poljoprivrede
4. Bespovratna sredstva za nabavku opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane Ministarstva poljoprivrede
5. Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv možete pogledati OVDE.

Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2018. godini

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 2. jula do 17. septembra 2018. godine, zaključno.

Detalje možete pogledati na sledećim linkovima:
1. Subvencije za navodnjavanje Ministarstva poljoprivrede
2. Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede
3. Subvencije za plastenike Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv možete pogledati OVDE.

 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Photovoltaikanlage

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima – Namena B

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:
Namena B) korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema. U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovne opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata iz člana 1. Pravilnika, koji imaju za cilj:
Namena B) Poljoprivredna gazdinstva koja koriste solarnu energiju u zalivnim sistemima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem
• ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za enegrente;
• smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
• povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
• revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmiliona dinara);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po konkursu iznosi:
a. Za projekte registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja koriste solarnu energiju u zalivnim sistemima sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine: 800.000,00 dinara (osamstohiljada dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu
5. Rok za podnošenje prijave je 13. jul 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI”, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinska sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenja omladinske politike II

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenja omladinske politike II

Konkurs je objavljen u nedelju 1.7.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do
31.7.2018. godine za Udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i saveze.

Uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa zahtevom za finansiranje predloga projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti u prilogu.

Detaljnije

Sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE ‒ NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV”, br. 57/2017, 17/2018 i 29/2018) i to: za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 70.000.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 17.000.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda 5.000.000,00 dinara i za predškolske ustanove 8.000.000,00 dinara).

Sredstva su namenjena za izvođenje radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i za investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a za koje rešenje o odobravanju izvođenja radova izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole prema članu 145. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr.,64/2010-odluka US, 24/2011,121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje, sa tim da je učešće ustanove u sufinansiranju radova obavezno sa minimum 30% vrednosti radova.

Sredstva se ne dodeljuju za sufinansiranje izvođenja radova izgradnje, dogradnje i tekućeg održavanja objekta.

Sredstva se ne dodeljuju za radove čije je finansiranje u punom iznosu obezbeđeno iz drugih izvora.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Podnosioci prijave su:
– škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave;
– jedinice lokalne samouprave (isključivo za potrebe predškolskih ustanova) na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, kao i po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine jesu:
1. značaj realizacije projekta kada je reč o bezbednosti učenika, nastavnika odnosno dece, vaspitača i zaposlenih koji koriste objekte;
2. značaj realizacije projekta za obezbeđivanje kvalitetnih uslova za boravak i izvođenje vaspitno-obrazovnog rada;
3. finansijska opravdanost projekta;
4. održivost projekta;
5. lokalni odnosno regionalni značaj projekta;
6. aktivnosti koje su preduzete s ciljem realizacije projekta;
7. obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta (preko propisanog obaveznog učešća od 30%).

OPŠTE SMERNICE KONKURSA
Ukoliko je tehnički moguće projekat realizovati u više nezavisnih faza izvođenja radova, podnosilac prijave treba da podnese prijavu s jasno navedenim fazama za izvođenje radova i naznačenim finansijskim sredstvima za sve faze.

Priloženi predmer i predračun radova treba da budu sa precizno utvrđenom količinom radova i sa tržišnim cenama, jer će se sredstva podnosiocu prijave prenositi u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke (a najviše do odobrenog iznosa). Viškove radova i nepredviđene radove Sekretarijat neće moći da finansira.

Podnosilac prijave, koji je za određeni projekat konkurisao i na drugim mestima, ima pravo podnošenja prijave i na predmetni konkurs ukoliko u momentu podnošenja prijave nije imao, niti je mogao imati saznanje o tome da li su mu odobrena sredstva po drugom konkursu za predmetni projekat.

Sredstva obezbeđena na ime učešća ustanove mogu biti sopstvena, iz donacija i iz budžeta svih nivoa vlasti i ova sredstva mogu biti novčana i nenovčana. Nenovčana sredstva su neugrađen građevinski materijal.

Nakon dodele sredstva po Konkursu, Korisnik će biti dužan da:

 • potpiše ugovor o dodeli budžetskih sredstava sa Sekretarijatom, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana;
 • pre objavljivanja javne nabavke na Portalu uprave za javne nabavke, dostavi Sekretarijatu fotokopiju predloga odluke o pokretanju postupka javne nabavke sa procenjenom vrednosti radova i sa tačno navedenim podacima o izvorima finansiranja radova (ukoliko je Sekretarijat saglasan sa predlogom odluke o pokretanju postupka javne nabavke izdaće korisniku Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke);
 • sprovede postupak javne nabavke (za izbor ponuđača odgovoran je Korisnik i odgovorno lice u njemu);
 • dostavi fotokopiju bankarske garancije izabranog izvođača radova za dobro izvršenje posla;
 • dostavi fotokopiju bankarske garancije izabranog izvođača radova za povraćaj avansnog plaćanja ukoliko je Korisnik ugovorio avansno plaćanje sa izabranim ponuđačem;
 • angažuje nezavisno lice kao stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova;
 • dostavi rešenje o odobrenju izvođenja predmetnih radova izdato od strane organa opštinske/gradske uprave nadležne za izdavanje građevinske dozvole.

Ukoliko se, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, između Korisnika i izabranog izvođača radova zaključi ugovor sa iznosom koji je niži od procenjene vrednosti radova sa kojim je Korisnik aplicirao na konkurs, aneksiraće se ugovor kojim se dodeljuju Korisniku sredstva od strane Sekretarijata. Aneksiranjem se umanjuje dodeljeni iznos sredstava od strane Sekretarijata u skladu sa stvarno ugovorenim iznosom radova na koji je zaključen ugovor između Korisnika i izabranog izvođača radova, pri čemu se ne umanjuje iznos sa kojim učestvuje sufinansijer.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave se podnose na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 27.06.2018. godine na veb-adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice s naznakom „Za konkurs – za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (prizemlje zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na konkurs, prilaže se:
1. kopija tehničke dokumentacije na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao rešenje o odobrenju izvođenja radova (u slučaju da ustanova, čiji je osnivač AP Vojvodina, nije pribavila rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ova ustanova podnosi kopiju tehničke dokumentacije na osnovu koje će nakon pribavljanja saglasnosti za izvođenje radova od strane Pokrajinske vlade, nadležan organ izdati rešenje o odobrenju izvođenja radova);

2. kopija rešenja o odobrenju za izvođenje radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole (ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, koje nisu pribavile rešenje o odobrenju za izvođenje radova, podnose akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da je priložena tehnička dokumentacija kompletna i odgovarajuća, na osnovu koje će se po dobijanju saglasnosti Pokrajinske vlade za izvođenje radova izdati rešenje o odobrenju za izvođenje radova);

3. predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);

4. u slučaju novčanog sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje radova (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave i slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom o učešću u sufinaniranju predmetnih radova u iznosu od minimum 30% od vrednosti radova (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi);

5. u slučaju nenovčanog sufinansiranja (neugrađeni građevinski materijal), dokaz o istraživanju tržišne cene građevinskog materijala na teritoriji APV saglasno Zakonu o javnim nabavkama, zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom Korisnika o sufinansiranju predmetnih radova sa neugrađenim građevinskim materijalom (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi uz navođenje vrste, količine i vrednosti građevinskog materijala koji će se upotrebiti);

6. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju ustanove obrazovanja odnosno za predškolske ustanove ‒ jedinice lokalne samouprave (osnivača ustanove).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 18.07.2018. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Komisija neće razmatrati:

 • nepotpune prijave;
 • neblagovremene prijave (prijave poslate nakon roka koji je označen kao poslednji dan konkursa);
 • nedopuštene prijave (prijave koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom);
 • prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene;
 • prijave korisnika koji u prethodnom periodu finansijskim i narativnim izveštajima nisu opravdali sredstva dodeljena iz pokrajinskog budžeta.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet prezentaciji Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi s realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona: 021/487 4262 i 021/ 487 4614.

Detaljnije