Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2018. godini

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2018. godini.

Cilj Konkursa jeste podrška Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva,u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine, a koji će se realizovati kroz projektne aktivnosti (predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje) i upoznavanje učenika sa radom savremenih zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Konkurs je otvoren zaključno sa 19.10.2018. godine

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa Ministarstva zdravlja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“ projekat 0002- Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite“ , koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju :

1. jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje ranog otkrivanja malignih bolesti, lečenja i rehabilitacije onkoloških pacijenata;
2. uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga;
3. unapređenje kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
4. stručno usavršavanje lekara specijalista u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja malignih bolesti, pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista u inostranstvu u maksimalnom iznosu do 625.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:

– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom, donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane sredstavima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja, odnosno koje predviđaju nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Partner na projektu može biti isključivo druga zdravstvena ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, odnosno strukovno udruženje zdravstvenih radnika.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

Napomena: Edukacije iz oblasti skrininga mogu sprovoditi isključivo sertifikovani supervizori.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja. Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem preporučene pošte i putem elektronske pošte, uz napomenu „Za javni poziv za realizaciju aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite Srbija protiv raka” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.U protivnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Prijava se dostavlja na adresu :

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu,
Ul. Omladinskih brigada 1
11070 Beograd

Napomena: prijavu projekta mogu u partnerstvu podneti dve ili više zdravstvenih ustanova.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok podnošenja projekata je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva
zdravlja (25.10.2018.)

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:

  • dr Vesna Knjeginjić
    Email: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs
  • dr Vladimir Čakarević
    Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rstel: 011/2699-505

Detaljnije

Očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Javnog poziva
Član 1.
U skladu sa članom 6. Pravilnika o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena (“Službeni glasnik RS”, br. 110/2017) (u daljem tesktu: Pravilnik), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).
Javni poziv sadrži podatke o licima koja ostvaruju pravo na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje Javnog poziva.

Predmet podsticaja
Član 2.
Podsticaj iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvata podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa.
Podrška programu obezbeđuje se davanjem podsticaja za prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki koje su date u Prilogu Pravilnika – Tabela prihvatljivih aktivnosti po grlu/jedinki (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki za dijagnostička ispitivanja muških priplodnjaka odnose se na dijagnostička ispitivanja za koja po programu mera zdravstvene zaštite životinja nisu obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije.

Neprihvatljivi troškovi
Član 3.
Podsticajima se ne nadoknađuju:
1. porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2. carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3. troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4. naknade za aktivnosti iz Tabele izvršene putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje
Član 4.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) pravno lice;
2) preduzetnik.

Lice iz stava 1. ovog člana, pravo na podsticaj, ostvaruje ako:
1) je upisano u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 5.
Lice iz člana 4. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 2. ovog Javnog poziva ako:
1) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
2) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja.
3) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom.

III. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 6.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz člana 4. i 5. ovog Javnog poziva.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.
Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan zahtev po ovom Javnom pozivu i to za jedno grlo/jedinku.
Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana, sa propisanom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 7.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 05. oktobra 2018. godine do 19. oktobra 2018. godine.

Dokumentacija uz zahtev
Član 8.
Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, podnosilac zahteva dostavlja:
1) izvod iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo;
3) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, izdato od strane nadležne poreske uprave;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Forma dokumentacije
Član 9.
Dokumenta iz člana 8. ovoj Javnog poziva koja se dostavljaju uz zahtev u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Pribavljanje podataka po službenoj dužnosti
Član 10.
Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz člana 8. ovog Javnog poziva, Uprava po službenoj dužnosti, pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Administrativna obrada zahteva
Član 11.
Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje u skladu sa članom 4. ovog Javnog poziva ne ostvaruje pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po ovom Javnom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Rešenje povodom zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 12.
Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.
Rešenjem iz stava 1. ovog člana naročito se utvrđuju prihvatljivi troškovi, iznos podsticaja koji se isplaćuje korisniku podsticaja i rok za realizaciju programa u trajanju od 18 meseci od dana isplate.

Ukupna raspoloživa sredstava po Javnom pozivu
Član 13.
Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Iznos podsticaja
Član 15.
Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100% prihvatljivih troškova, u skladu sa Prilogom Pravilnika, a do maksimalnog iznosa podsticaja po korisniku podsticaja.
Maksimalni iznos podsticaja po prihvatljivim aktivnostima po grlu/jedinki dat je u Prilogu Pravilnika.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara po javnom pozivu.

Isplata podsticaja
Član 16.
Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.
Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Obaveze korisnika podsticaja
Član 17.
Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godine od dana isplate podsticaja, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Korisnik podsticaja, u roku za realizaciju programa iz člana 12. stav 2. ovog Javnog poziva proizvodi i konzervira 1.000 doza semena.
Korisnik podsticaja po realizaciji programa, a najkasnije u roku od tri meseca od isteka roka za realizaciju programa Upravi dostavlja izveštaj koji sadrži podatke o sprovođenju svih planiranih aktivnosti, kao i račune i dokaze o izvršenom plaćanju tih aktivnosti i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke.
Korisnik podsticaja trajno čuva konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja.
Korisnik podsticaja koristi konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja za osemenjavanje životinja samo uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Informacije
Član 18.
Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Dodela finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata u okviru Programa raspodele investicionih sredstava

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije za realizaciju investicionih projekata u okviru Programa raspodele investicionih sredstava MPNTR za 2019. godinu

Program raspodele investicionih sredstava u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvata kako projekte izgradnji, dogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, parternog uređenja kompleksa tako i projekte investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata kao i projekte opremanja ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda, sa osnovnim ciljem održavanja dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova kao i unapređivanja istog u skladu sa novim standardima.

Zahtev za dodelu finansijskih sredstava iz Budžeta Republike Srbije za realizaciju investicionih projekata u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2019. godinu, podnosi se u pisanoj formi i to:

1. Na Obrascu 1 – za investicione projekte koji se odnose na finansiranje projekata izgradnji, nadogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, parternog uređenja kompleksa i projekata investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata (građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi). U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 1, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću imovinsko-pravnu, projektno-tehničku dokumentaciju i dr. kojom se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju;

2. Na Obrascu 2 – za Investicione projekte koji se odnose na finansiranje projekata opremanja novoizgrađenih sadržaja kao i projekata zamene dotrajale opreme i nabavke nove opreme i dobara, koja obezbeđuje unapređenje uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata kako u objektima za odvijanje nastave tako i u objektima za smeštaj i ishranu učenika i studenata. U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 2, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću projektno-tehničku dokumentaciju (samo ukoliko je to neophodno) sa detaljnom specifikacijom dobara i opreme i kopijom kataloškog materijala kojom se dokazuju odgovarajuće tehničke karakteristike, kapacitet, kvalitet i ostale neophodne karakteristike dobara i opreme, kao i realno procenjena tržišna vrednost dobara-opreme, čime se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju.

Podnosilac zahteva uz prijavu projekta (Obrazac 1) dostavlja kopije dokumentacije kojom dokazuje tehničku spremnost predloženog projekta za realizaciju, koja podrazumeva dostavljanje dokumentacije propisane Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl. glasnik RS”, br.72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), što u zavisnosti od vrste projekta podrazumeva dostavljanje kopija sledeće dokumentacije:

A. Za projekte tekućeg održavanja objekata:
– kopiju Predmera i predračuna radova overenog od strane licenciranog projektanta za odgovarajuću vrstu radova.

B. Za projekte investicionog održavanja objekata:
– kopiju Idejnog projekta koji sadrži tehnički opis radova i predmer i predračun
radova za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta,
– kopiju Rešenja o odobrenju izvođenja radova na investicionom održavanju objekta,

V. Za projekte koji podležu obavezi pribavljanja Građevinske dozvole:
– kopiju Građevinske dozvole,
– kopiju Predmera i predračuna radova iz Projekta za izvođenje radova,
– kopiju opštih tekstualnih, numeričkih i grafičkih sadržaja iz Projekta za izvođenje radova (kopiju projektnog
zadatka, tehničkog opisa, karakterističnih osnova, preseka i fasada).

Napomena: U postupku realizacije projekata obuhvaćenih Programom raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2019. godinu, ustanove su u obavezi da u saradnji sa organima lokalne samouprave obezbede:

  • finansijska sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje, finansiranje svih uslova, saglasnosti, troškova priključaka i naknada za uređenje zemljišta), kao i da finansiraju uslugu stručnog nadzora i komisije za tehnički pregled. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ne preuzima obavezu obezbeđenja finansijskih sredstava za ove namene.

Zahtevi se u pisanoj formi podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, na adresu: 11000 Beograd, ul. Nemanjina br.22-26, a krajnji rok za dostavljanje zahteva je 01.11.2018.godine.

Za sve dodatne informacije u vezi učešća na konkursu možete se obratiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije – Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata, 11 000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, tel. 011/ 363-1830 i 3065-446, kontakt osoba Irena Grujičić

Detaljnije

Konkurs Fonda za studije u inostranstvu

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs Fonda za studije u inostranstvu

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je 28. septembra 2018. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2018/2019. godinu.

Odluka o raspisivanju konkursa je doneta na 81. sednici Fonda za mlade talente kojom je predsedavao Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a konkurs će biti otvoren do 1. novembra 2018. godine. Konkurs je namenjen studentima koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima u školskoj 2018/19. godini.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Informer“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na Konkurs, Lista vodećih svetskih univerziteta, izjava o saglasnosti za pribavljanje podataka primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora i model ugovora o stipendiranju možete preuzeti ovde.

Fond za mlade talente je od 2008. godine do danas dodelio preko 3800 stipendija studentima koji su svoje studije nastavili u inostranstvu na najboljim svetskim univerzitetima.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima

News conference

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim projektima koji doprinose unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 5.764.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 300.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 1.000.000,00 dinara.
Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:
1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa ne može da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na Konkursu.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Opšti kriterijumi su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
• Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
• Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
• Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• Da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije).
• Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi su:
1. Obrada tema: podizanje svesti javnosti o značaju medijskih sloboda, medijskog pluralizma i bezbednog rada novinara; unapređenje medijske pismenosti; istraživanja i analize o stanju u medijskoj oblasti; unapređenje i promocija medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije; jačanje stručnih kapaciteta medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.); upoznavanje javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru; ekonomski položaj novinara.

DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u četiri primeraka:

• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.
Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
• dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
• fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
• izjava učesnika na Konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

Konkurs se raspisuje u periodu od 20. septembra do 10. oktobra 2018.godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon: 011/3398-671.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini

Predmet konkursa
Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2018. godini, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju.

Namena i visina sredstava
Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
1. troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2018. godini;

2. nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju:
• nabavka specijalizovane opreme za mehaničko regulisanje korova – razne vrste češljeva, zvezdaste drljače, oprema za suzbijanje korova putem plamena, putem vrele vode, potom medjurednih kultivatora i sl.
• nabavka čizel plugova (razrivači),
• nabavka opreme za tretiranje organskih useva (prskalice i atomizeri).

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 80% podrške od plaćenog iznosa za troškove kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 1.000.000,00 dinara.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključne mašine kupljene posle 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Korisnici sredstava:
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, a zemljoradnička zadruga ukoliko je razvrstana u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za obe namene (tačka 1. i tačka 2).

Uslovi za učešće na konkursu:

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i mora da se nalazi u aktivnom statusu;

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

4. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

5. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2017. godine;

6. podnosilac prijave mora izmiriti obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, zaključno sa 31.12.2017. godine;

7. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;

8. da se plaćanje vrši na tekući račun vršioca usluge, a plaćanje putem kompezacije i cesije neće biti priznata.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 1. novembrom 2018. godine.

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, putem telefona: 021/487-4601.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

I CILJ I PREDMET KONKURSA
U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno podsticanja razvoja jedinica lokalne samouprave raspored sredstava opredeljenih ovim konkursom vršiće se na sledeći način:

• 60% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti;
• 40% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.
Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, koja su povezana sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

• Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, za novozaposlene koji će biti u radnom odnosu najmanje narednih 36 meseci kod malih i srednjih privrednih društava, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih društava.
U slučaju da sredstva namenjena investicionim projektima u jedinicama lokalne samouprave treće i četvrte kategorije razvijenosti ne budu opredeljena, ista će biti raspoređena na investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave prve i druge kategorije razvijenosti.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 200.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 200.000.000,00 dinara.
Korisnici bespovratnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta, povezana sa realizacijom investicionog projekta vrednog najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

1. prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

2. drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

3. treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Da je privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita
10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima trgovine, čelika, uglja i sintetičkih vlakana.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijava za dodelu sredstava sadrži:

1. Biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu i potrebne izjave na propisanom obrascu;

2. Finansijski izveštaj podnosica/korisnika za 2017. godinu, javno objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako je podnosilac/korisnik u zakonskoj obavezi pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu (ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja).

3. Izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji (dokaz: Izvod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) o Obaveznim podacima privrednog subjekta, original ili overena kopija);

4. Dokaz da se u privrednom društvu ne vodi postupak stečaja ili likvidacije, da privredno društvo nije osuđivano za privredne prestupe i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (dokaz: Uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija);

5. Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (dokaz: Potvrda republičke Poreske uprave);

6. Potvrda o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (dokaz: Potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda – opštinska/gradska uprava);

7. Dokaz da zakonski kao i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta lica);

8. Dokaz da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika ne vodi krivični postupak (dokaz: Uverenje izdato od Osnovnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak);

9. Dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (dokaz: uverenje Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

10. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod podnosioca prijave u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava;

Dokumentacija koju podnosi strani državljanin mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.

Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 15. oktobra 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:
021/487 4071 Olga Knežević, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i
021/487 4158 Ognjen Dopuđ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Konkurs, Obrazac prijave sa biznis planom i Pravilnik o dodeli sredstava možete preuzeti OVDE

Detaljnije

Raspisuje se Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena za studije u inostranstvu

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Raspisuje se Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena za studije u inostranstvu

Na 81. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije održanoj 17. septembra 2018. godine, kojom je predsedavao predsednik Fonda za mlade talente Republike Srbije, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, doneta je Odluka o raspisivanju Konkursa za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2018/19. godinu.

Takođe, na 81. sednici Fonda usvojena je preliminarna Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i preliminarna Lista kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 1869 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 1423 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, dok 446 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do utorka, 25. septembra 2018. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika nagrada Fonda za mlade talente Republike Srbije

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Listu možete preuzeti OVDE.

Uz navedene liste objavljena je i informacija o načinu i rokovima podnošenja primedaba i dopuna dokumentacije po Konkursu.

Link

Novi ciklus Superste+ programa

ERSTE BANKA

Novi ciklus Superste+ programa

Prijavite se na program Superste+ do 17. oktobra 2018. godine

Detaljnije