Arhiva ‘Konkursi’

Dodela sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 2.000.000 dinara.

Vrednost sredstava za ekonomsko osnaživanje iznosi 200.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: ”JAVNI POZIV – ekonomsko osnaživanje za izbeglice”.

Detaljnije

Poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave u stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica nabavkom građevinskog materijala po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 5.500.000 dinara.

Maksimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 550.000 dinara. Minimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika iznosi 200.000 dinara.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: ”JAVNI POZIV – građevinski materijal za izbeglice”.

Detaljnije

Poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant).

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave u stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant), po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 4.200.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava koji jedinica lokalne samouprave dodeljuje porodičnom domaćinstvu korisnika za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski i drugi materijal i/ili opremu (mali grant) iznosi 1.400.000 i to: 1.200.000 dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i 200.000 dinara za dodatnu pomoć (mali grant), po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Kriterijumi za učešće jedinica lokalne samouprave
Za učešće na Javnom pozivu, potrebno je da jedinica lokalne samouprave ispunjava sledeće kriterijume:
1) da je obrazovan Savet za migracije;

2) da je usvojen plan aktivnosti u kojem je navedena mera u oblasti upravljanja migracijama;

3) da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti (spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti);

4) da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične programe i projekte (da su jedinice lokalne samouprave dobile potvrdu Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2015. godine)/podneta dokumentacija;

5) da je za bazu trajnih rešenja Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavila podatke o izabranim korisnicima, po ugovorima zaklljučenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i jedinice lokalne samopurave zaključno sa 30. junom 2015. godine (osim za jedinice lokalne samouprave koje imaju važeće anekse ili su vratile neutrošena sredstva);

6) da je spremna da učestvuje u iznosu od najmanje 5%, odnosno najmanje 10% od vrednosti podsticaja, mere odnosno aktivnosti za koju se prijavljuje (nedovoljno razvijene, izrazito nedovoljno razvijene i jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranom području u iznosu od najmanje 5% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti, ostale jedinice lokalne samouprave u iznosu od najmanje 10% od iznosa sredstava koji je potreban za realizaciju aktivnosti. Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS” broj 104/14).

Obavezna dokumentacija
Jedinica lokalne samouprave, prilikom prijave na Javni poziv, dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen obrazac Prijave:
– fotokopiju akta o obrazovanju/formiranju Saveta za migracije;
– lokalni akcioni plan ili drugi strateški akt u kome je navedena aktivnost iz Javnog poziva;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih/građevinskih uslova za realizaciju aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana);
– fotokopiju potvrda Komesarijata o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osamostaljivanje izbeglica i interno raseljenih lica, za period od januara 2009. godine, zaključno sa sredstvima odobrenim po javnim pozivima Komesarijata za izbeglice i migracije iz juna 2015. godine ili fotokopiju potvrda o vraćenim neutrošenim sredstvima ili fotokopiju važećeg aneksa;
– izjavu o spremnosti jedinice lokalne samouprave da participira sopstvenim sredstvima u realizaciji aktivnosti (izjava mora biti zavedena i potpisana).

Prioritet pri izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant), utvrđuju se na osnovu sledećih kriterijuma:
– broja potencijalnih korisnika;
– opravdanosti i izvodljivosti predloženih aktivnosti;
– prethodnog iskustva u sprovođenju sličnih aktivnosti;
– opravdanih ranije dodeljenih sredstava za ove ili slične namene;
– nivoa ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: ”JAVNI POZIV – seoske kuće za izbeglice”. Pristigle zahteve razmatra Komisija za izbor jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstava namenjena stvaranju i poboljšanju uslovam stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant) (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa navedenim kriterijumima i utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove i kriterijume za dodelu sredstava.

Odluku o izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva donosi komesar, na predlog Komisije.

Detaljnije

10 konkursa Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2017. godini.
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2017. godini
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2017. godini
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku košnica i opreme za pčelarstvo u 2017. godini
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2017. godini
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017 godini
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku riblje mlađi i nove opreme za ribnjake u 2017. godini
 • KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2017. godini
 • KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2017. godini
 • KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2017. godini

Svi konkursi su otvoreni od 19. februara sve do utroška sredstava.

Detaljnije

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na Program “Evropa za građane i građanke” za 2017. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Očekuju se predlozi projekata za sledeće mere:
•    Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju  i različitosti)

•    Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
o    Mera 2.1 Bratimljenje gradova
o    Mera 2.2 Mreže gradova
o    Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje prijava je 1. mart 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA
Predlog programa odnosno projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta, uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Po svojoj sadržini projekti treba da se odnose na izgradnju, održavanje ili opremanje sportskih objekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u pogledu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji, kao i investiciono održavanje sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat ili predstavlja opremu koja služi obavljanju sportskih aktivnosti u tom sportskom objektu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA
Predlozi programa – projekata, treba da zadovoljavaju sledeće uslove i kriterijume:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;
 • da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je sportski objekat upisan u nacionalnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
 • da je u pitanju kapitalno (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija) ili investiciono održavanje sportskog objekta;
 • da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • da su predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađeni i da ih je overilo stručno lice;
 • da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
 • da je sportski objekat u javnoj svojini (u celini ili delimično);
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe;
 • da se izgradnja, održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javnoprivatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo;
 • da se ugovorom regulišu sva svojinska i imovinska pitanja u vezi sa izgradnjom sportskog objekta, u skladu sa zakonom kojim je uređena javna svojina i drugim zakonima.

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
Osnovna dokumentacija:
Propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava), i koje je potpisalo ovlašćeno lice;

Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular), čitko popunjen (otkucan ili odštampan).

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa mora biti priložena dokumentacija navedena u obrascu predloga programa (strane 7, 8 i 9).
Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 36.300.000,00 (tridesetšestmilonatristahiljada) dinara. Od navedene visine sredstava, sredstva za projekte namenjene sportskim organizacijama iznose 3.000.000,00 dinara, a sredstva za projekte namenjene drugim nivoima vlasti (škole, ustanove, institucije, jedinice lokalne samouprave) 33.300.000,00 dinara.

Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 28. april 2017. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u APV” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Jedan podnosilac predloga programa, može da podnese samo jedan predlog programa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati. Dodatne informacije mogu se dobiti u toku trajanja konkusa na telefon (021) 487-4180, radnim danom između 10 i 13 časova ili putem elektronske pošte na adresu: radosav.scepanovic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 9.958.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći:

 • Srpska pravoslavna crkva – 5.277.000,00 dinara (Bačka eparhija – 1.554.000,00 dinara; Banatska eparhija – 1.622.000,00 dinara; Sremska eparhija – 1.955.000,00 dinara i Šabačka eparhija – 106.000,00  dinara);
 • Rimokatolička crkva – 2.888.000,00  dinara (Subotička biskupija – 1.444.000,00  dinara, Zrenjaninska biskupija – 802.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 642.000,00 dinara);
 • Islamska zajednica – 219.000,00 dinara;
 • Slovačka evangelistička a.v. crkva – 408.000,00 dinara;
 • Jevrejska zajednica – 209.000,00 dinara;
 • Reformatska hrišćanska crkva – 219.000,00 dinara;
 • Evangelistička hrišćanska crkva – 200.000,00 dinara;
 • Grkokatolička crkva – 219.000,00 dinara i
 • Rumunska pravoslavna crkva – 319.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 13.03.2017. godine.

Prijava mora da sadrži:
–    Osnovni opis potreba obnove hrama – crkve kao što su: naziv hrama; mesto gde se nalazi hram; kada je sagrađen; datum od kada se vodi kao zaštićeni spomenik kulture i kraći opis investicionog zahvata sa specifikacijom troškova.
–    broj računa otvoren u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:
–    pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
–    koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:
–    koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
–    koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
–    bez odgovarajućeg računa otvorenog u Upravi za trezor Ministarstva finansija;
–    koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca  koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2017. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama. Dakle,korisnici sredstava su dužni da postupe u skladu sa ovim zakonom.
Rešenje o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar. Rezultati i ishod konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu  Sekretarijata. Rešenje o dodeli sredstava je konačno.
Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Detaljnije

8 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa  Srba u regionu u 2017. godini

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina- nacionalnih zajednica u APV u 2017. godini

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2017. godini – SAJAM KULTURE

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi, u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2017. godini

Detaljnije

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pozivaju se:
– zainteresovana pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu da dostave investicioni plan koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

Ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije jesu sva ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod ili novi proizvod, kao i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja kao sirovinu koriste glavne i sporedne proizvode poreklom iz poljoprivrede. Ulaganja u sektor poljoprivrede jesu i ulaganja u oblasti unapređenja genetskog potencijala u stočarstvu.

Uslovi za podnošenje zahteva (opšta i posebna merila za ocenu investicionog plana:
Pravo na podnošenje zahteva imaju sva zainteresovana pravna lica koja su upisana Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva, a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, od čega minimum ulaganja u prerađivačke kapacitete iznosi 500 evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje 30% investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivrede su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva, a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje 30% investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Posebna merila za ocenu investicionog plana su:
1) reference podnosioca zahteva, odnosno njemu povezanih lica ukoliko su navedena u investicionom planu (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);
2) vrsta i iznos investicije ukupno, odnosno po hektaru;
3) predviđeni broj novootvorenih radnih mesta;
4)doprinos investicije poboljšanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, odnosno poljoprivredno-prerađivačke industrije;
5)udeo domaćih dobavljača u realizaciji investicije i doprinos investicije poboljšanju poslovanja ostalih domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica, odnosno poljoprivrednih proizvođača;
6) prihvatljivost investicije sa aspekta zaštite životne sredine;
7)da se investicija ne odnosi isključivo na ulaganje u izgradnju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, sadnju vinograda i voćnjaka, izgradnju ribnjaka;
8) povećanje obima izvoza;
9) uticaj na spoljnotrgovinsku razmenu;
10) doprinos razvoju jedinice lokalne samouprave, u koju se investicija realizuje;
11) mesto registracije podnosioca zahteva (sedište) u toku važenja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u odnosu na jedinicu lokalne samouprave u kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište koje je predmet izdavanja po pravu prvenstva zakupa;
12) udeo domaćih dobavljača u poslovanju, podnosioca zahteva koji se odnosi na poslovanje proisteklo iz realizacije investicije na osnovu koje je zaključen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Prihvatljivom investicijom smatra se investicija u novu opremu i objekte, koja će se realizovati nakon dobijanja saglasnosti na podneti zahtev sa investicionim planom.

Potrebna dokumentacija koja se predaje Komisiji za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprovrivrednog zemljišta:

1)    Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa na obrascu koji je objavljen na internet strani Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine koji obavezno sadrži:
a) poslovno ime, sedište i matični broj podnosioca zahteva;
b) ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;
v) potpis ovlašćenog lica;
g) osnovne podatke o podnosiocu zahteva, kao i njegovim povezanim licima;
d) skraćeni izveštaj o poslovanju za prethodni period i podatke o okvirnom broju zaposlenih na neodređeno i određeno vreme;
đ) opis investicionog ulaganja;
e) podatke o području i bližoj lokaciji za koju postoji interesovanje za ulaganje, sa predlogom površine, odnosno sa predlogom katastarskih parcela koje bi bile predmet zakupa;
ž) excel tabelu sa katastarskim parcelama, odštampanu, potpisanu i pečatiranu (Istu, dostaviti uz Zahtev, a takođe i u elektronskom obliku na mail adresu naznačenu u ovom javnom pozivu).

Zahtev mora biti overen pečatom pravnog lica.

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva su naročito podaci o kvalifikovanosti podnosioca zahteva, odnosno kvalifikovanosti lica koja će učestvovati u upravljanju projektom ulaganja, iskustvu u bavljenju poljoprivrednom delatnošću, odnosno delatnošću u oblasti poljoprivredno-prerađivačke industrije, podaci o ranijem učešću u realizaciji sličnih investicionih projekata ukoliko ih je bilo i njihovoj uspešnosti i drugi podaci koji se odnose na reference podnosioca zahteva.

2)    Investicioni plan (kreiran u obaveznoj formi, prema uputstvima iz dokumenta: „Sadržaj investicionog plana”, sa sajta Ministarstva) koji mora da sadrži:
a) predmet investicionog plana;
b) opis, vrstu investicije i svrhu investiranja;
v) pregled razvojnih mogućnosti za realizaciju investicije;
g) proizvodni program i tehničko-tehnološka rešenja;
d) opis lokacije;
đ)podatke o planiranom broju zaposlenih, kao i njihovoj kvalifikacionoj strukturi;
e) predračun investicionog ulaganja

Pored ovih podataka, investicioni plan može da sadrži i druge podatke, analize i procene, za koje podnosilac zahteva smatra da su od bitnog uticaja za realizaciju investicionog ulaganja, kao i druge elemente ili podatke za koje podnosilac zahteva smatra da mogu biti od značaja za sprovođenje ulaganja i ostvarivanje prava prvenstva zakupa, uključujući i informaciju o eventualnim alternativnim lokacijama za koje postoji interesovanje za ulaganje.

3)    Izjavu odgovornog lica, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da protiv podnosioca zahteva nije pokrenut prethodni stečajni postupak ili postupak stečaja ili likvidacije – Obrazac 1;

4)    Izjavu odgovornog lica, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da podnosilac zahteva ili njegova povezana lica nisu učestvovala u neuspelim privatizacijama- Obrazac 2;

5)    Izjavu odgovornog lica, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da podnosilac zahteva nema neizmirene obaveze prema Republici Srbiji- Obrazac 3.

Izjave treba da budu date na dan podnošenja zahteva.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u originalu ili overenim kopijama koje moraju biti čitljive.

Obrazac zahteva i obrasci izjava iz tačke 3,4,5 potrebne dokumentacije koja se predaje Komisiji za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprovrivrednog zemljišta, mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 15. mart 2017. godine. Zahtev podnet po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim.

Komisija razmatra zahtev i investicioni plan podnosioca zahteva u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Komisija, preko ministarstva, može da traži od podnosioca zahteva da dostavi i druge podatke koje smatra da su od značaja za ocenu investicionog plana, odnosno dopunu dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana razmatranja zahteva.

Podnosilac zahteva može Komisiji da dostavi dopunu dokumentacije najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za dopunu dokumentacije.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini” / za Komisiju za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta/.

Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je: Marko Majstorović, kontakt telefon:  011/328-24-35, email: marko.majstorovic@minpolj.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Ciljevi programa su :
– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;
– podsticanje zapošljavanja;
– podsticanje održivog i  sveobuhvatnog razvoja;

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda  za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.
Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike  ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;
– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu

Standardizovanog seta usluga za MSPP, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na adrese Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strana Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

Detaljnije