Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

1.
Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Nevladine organizacije koje konkurišu moraju ispunjavati uslov da su registrovane najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Nevladina organizacija može prijaviti samo jedan program/projekat u toku kalendarske godine, koji se finansira iz budžeta AP Vojvodine, u okviru ovog Javnog konkursa.

2.
Za programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog rada nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
– obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada,
– poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
– sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačkog rada.

3.
Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada;
3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačke delatnosti;
5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
7) visine finansiranja iz drugih izvora;
8) ocene konkursne dokumentacije.

4.
Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ , treba da priloži:
– fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje o upisu u APR-a);
– fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– zvaničan dokaz o otvorenom računu u Upravi za trezor (podaci o podračunu korisnika javnih sredstava i fotokopija depo kartona)

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi (na CD-u, USB-u ili majlom) i u pisanoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom ”ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA”.

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava.

Kontakt osoba: Aleksandar Mihajlov, telefon: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Detaljnije

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

EVROPSKA KOMISIJA

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

Ciljevi:
– razvoj, testiranje i/ili implementacija inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, koje vode ka većem učešću žena na tržištu rada i boljoj podeli obaveza brige među muškarcima i ženama;
– razvoj održivih modela partnerstva na više nivoa koji bi olakšali sprovođenje inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu;
– negovanje znanja i razmene iskustava među zemljama članicama EU i/ili kompanija koje već sprovode uspešne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, sa jakim naglaskom na izazove sa kojima se susreću žene na tržištu rada i potrebe da se muškarci bolje uključe u dužnosti nege;
– olakšavanje pristupa individualnim informacijama o pravima na socijalnu zaštitu i finansijska sredstva;
– olakšavanje profesionalne i geografske mobilnosti ekonomski aktivne populacije;
– podrška modernizaciji sistema socijalne zaštite koja ih osposobljava da reaguju na izazove poput digitalizacije, promena u oblasti rada, starenja populacije.

Rok za podnošenje: 18.04.2018. godine

Trajanje projekta: 24-36 meseci

Vrednost: Ukupan fond za ovaj poziv je 10.000.000 evra, a planirana je podrška 5-7 predloga

Kofinansiranje: 80% EU sredstava, 20% sopstvenog učešća

Potencijalni aplikanti:
Vodeći – javna tela (nacionalna, regionalna i lokalna, službe za zapošljavanje)
Ko-aplikanti – javna tela, profitna ili neprofitna privatna tela.

Akcija mora da uključi bar 3 aplikanta ( 1 vodeći i 2 partnera)

Minimum jedan aplikant more biti socijalna partnerska organizacija na evropskom, nacionalnom ili lokalnom nivou.

Minimum jedan ko-aplikant mora biti registrovan i osnovan u zemlji van Evropske unije.

Više informacija i dokumentacija na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stava 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11-dr. zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 i 93/15), člana 2. Uputstva o sprovođenju Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-00-52/2014-04 od 10. januara 2014. godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-01-89/1/2018-11 od 19.01.2018. godine, upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije.
Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kao i negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kroz:

1. Promociju tekovina Prvog svetskog rata,
2. Podizanje kapaciteta udruženja koja deluju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

 • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
 • udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
 • udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
 • udruženja koja imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
 • udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru, na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom, latinicom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji budu dostavljeni bez elektronske verzije dokumentacije na CD-u ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.
Svako udruženje građana ima pravo da aplicira sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do devet meseci.

Obavezna dokumentacija:

 • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
 • Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta,
 • Aneks 3 – Narativni budžet,
 • Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (svi aneksi dostupni su na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs),
 • elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Poželjna dokumentacija:

 • Prilog 1 – model ugovora o partnerstvu, ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu sa udruženjem građana, lokalnom samoupravom, institucijom (dostupan na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs),
 • fotokopija rešenja o registraciji,
 • fotokopija izvoda iz statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
 • izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2017. godini (bilans stanja i bilans uspeha).

Prijavu za učešće na konkursu po Javnom pozivu podnosi ovlašćeno lice udruženja građana i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Udruženja građana, odnosno korisnici sredstava koji nisu ispunili ugovorne obaveze i poštovali procedure vezane za projekte finansirane od strane Ministarstva na konkursima u 2015, 2016. i 2017. godine, neće se uzeti u razmatranje.

KORIŠĆENJE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva udruženje građana može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženje građana ne može koristiti odobrena sredstva za:

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
 • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 • kupovinu vozila;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 7. februara 2018. godine u 10 časova.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakonom o kulturi.

Konkurs se raspisuje za programe i projekte u sledećim oblastima kulture:
• književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
• muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
• likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
• pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
• umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
• filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
• digitalno stvaralaštvo i multimedija;
• ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Kao i za programe i projekte u oblasti
• kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
• kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
• kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade
• kao i kulturnih delatnosti pripadnika drugih društveno osetljivih grupa
• izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
• naučno istraživačkih i edukativnih delatnosti u kulturi.

Cilj konkursa je: Usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

PRIORITETI FINANSIRANJA ILI SUFINANSIRANJA PROJEKATA PO OBLASTIMA:
1. Književnosti – manifestacije i nagrade
2. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture
3. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
4. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija):
5. Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
6. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
7. Umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
8. Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
9. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
10. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
11. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
12. Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
13. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima ovog Ministarstva, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.
Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multimedije).
Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

VAŽNE NAPOMENE:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
2. Podnosioci prijava moraju se opredeliti za jednu umetničku oblast ili za oblast kulturnih delatnosti jedne od gore navedenih društveno osetljivih grupa. Projekti, odnosno prijavni formulari na kojima nije jasno naznačena jedna oblast, neće biti razmatrani.
3. Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije), te je neophodno navesti umetničku oblast ili delatnosti društveno osetljivih grupa na prvoj strani formulara.
4. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta MORAJU biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

PRIJAVLJIVANJE
Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 23. januara 2018. do 23. februara 2018. godine.

Podnosilac prijave je obavezan da dostavi uredno popunjen i overen formular za prijavu na konkurs, u okviru koga je detaljan opis projekta, detaljno razrađen budžet projekta, kao i podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta, u pet primeraka za sve oblasti.

Po potrebi, dostaviti i :
1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje.
Podnosilac prijave, u skladu sa aktom o registraciji, dužan je da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta ( izjava se nalazi u prijavnom formularu) i tako odabere način pribavljanja akta o registraciji.

U obzir će se uzimati samo prijave koje su:
• uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, a u skladu sa oblašću za koju se konkuriše) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;
• dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2018. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;
• na koverti jasno označene, pored naznake za „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2018. godinu“, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara.

Detaljnije

ICR traži saradnike

Zahvaljujući marljivosti, aktivnosti i kreativnosti naših saradnika, Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona – ICR – uspešno izvršava radne obaveze i ostvaruje predviđene ciljeve!

Pošto je radnih zadataka sve više, konkurs za prijem spoljnih saradnika spremnih na poslovne izazove je stalno otvoren!

Ako biste voleli:
– da radite samostalno, ali i u timu,
– da razvijate svoje sposobnosti,
– da imate dinamičan posao,
– da gradite svoju karijeru,

Postanite deo našeg uspešnog tima!

Uslovi:
– fakultetska diploma
– visok stepen poznavanja mađarskog, srpskog i engleskog jezika
– prednost: iskustvo u rukovođenju projektima

Uz prijavu, dostavite sledeća dokumenta:
– kratku biografiju (CV) sa fotografijom
– motivaciono pismo

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja ili su Vam potrebne detaljnije informacije.
Telefon: +381 24 873 151
E-mail: info@icr.rs

Rok za prijavu: do 09.02.2018. godine do 12.00 časova.

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za sve mere programa, a poziv se zatvara 1. marta 2018. godine u 12 časova (podne).
U okviru prvog poglavlja programa „Evropsko sećanje” sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
• Demokratska tranzicija i pristupanje EU
• Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
• Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije

1918. Kraj Prvog svetskog rat

1938/1939 Početak Drugog svetskog rata

1948. Početak Hladnog rata

1948. Haška konferencija i integracija Evrope

1968. Studenstki protesti i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku.

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” (mere Bratimljenje gradova, Mreže gradova i Projekti organizacija civilnog društva) sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
• Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
• Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
• Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Ukupan budžet ovog poziva je 16,3 miliona evra, od čega 3,7 miliona za projekte u okviru prvog poglavlja, a 12,6 miliona za projekte u okviru drugog poglavlja.
Skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate
novi Programski vodič, kao i sajt EACEA. Novi Programski vodič sadrži i obaveštenje o mogućnostima za učešće aktera iz Velike Britanije, kao i naznaku u vezi sa učešćem u EFC projektima volontera iz Evropskih snaga solidarnosti(European Solidarity Corps)– učešće volontera je primarno predviđeno u projektima u okviru poglavlja Evropsko sećanje i mere Projekti organizacija civilnog društva, iako nije obavezno.

[1] Tokom 2018. godine moguće je podneti i projektne ideje koje se odnose na događaje čije je obeležavanje planirano za 2019. i 2020. godinu. Više o istorijskim događajima koji su predviđeni za obeležavanje: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Detaljnije

Konkurs za omladinske organizacije i organizacije za mlade Fondacije Ana i Vlade Divac

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Konkurs za omladinske organizacije i organizacije za mlade Fondacije Ana i Vlade Divac otvoren do 31.januara

Fondacija Ana i Vlade Divac otvorila je konkurs za institucionalnu podršku omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koje se zalažu za učešće mladih u proces donošenja odluka u zemljama Zapadnog Balkana i Turske u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

Cilj Mreže je da pokrene mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podstakne ih da se uključe, ali i motiviše donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi. U skladu sa tim, Mreža će podržati 15 omladinskih inicijativa u okviru omladinskih politika u 5 obuhvaćenih zemalja – Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Turskoj i Albaniji, koje će postati članica mreže.

Podrška će se satojati iz tri komponente: obuka, finansijska podrška i umrežavanje.

Ukupan iznos sredstava koja će biti dodijeljena po Konkursu za omladinske inicijative je 188.790 EUR. Iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu kreće se između:
• Minimalno: 10.000 €
• Maksimalno: 14.000 €

Vrste omladinskih inicijativa koje će biti podržane u okviru ovog poziva su sledeće, ali lista nije organičena:
1. Javno zagovaranje i monitoring u vezi sa uspostavljanjem i jačanjem političkog dijaloga o položaju mladih na lokalnom nivou
2. Omladinske inicijative koje promovišu aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
3. Omladinske inicijative koje imaju za cilj da istaknu značaj aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se odnose na politička, ekonomska i socijalna pitanja
4. Omladinske inicijative koje uvode pitanje participacije mladih u javni politički diskurs i promovišu pravo mladih na uključivanje u proces donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou
5. Istraživanja o trenutnom položaju i potrebama mladih kako bi podstakli aktivno učešće mladih
6. Analize potreba mladih koje zahtevaju međusektorski pristup
7. Omladinske inicijative koje podstiču dijaloga između mladih, omladinskih organizacija, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2018. godine a sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se OVDE.

Projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ realizuje pet omladinskih organizacija iz ovih zemalja, i to: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Prima (Crna Gora), Mladiinfo International (Makedonija), Partners Albania – Centar za upravljanje konfliktima (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska). Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini – međunarodna takmičenja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno u okviru sledeće teme: 1.1 Međunarodna takmičenja u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru.

Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 19.02.2018.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu decu i mlade u riziku od socijalnog isključivanja, žene, osobe sa invaliditetom, starije osobe, LGBTI osobe, izbeglice i interno raseljena lica;

2. Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije;

3. Unapređenje praćenja preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava u cilju poboljšanja položaja posebno osetljivih društvenih grupa.

KONKURS JE OTVOREN OD 22.01.2018. DO 07.02.2018. GODINE

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza
Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza (u daljem tekstu Program). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
Ova komponenta je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja prihoda izvozom.

Uslovi za učešće u programu
Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada
Podnosioci prijave moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1) da su registrovani u APR pre 1. januara 2015. godine;
2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć;
8) da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da imaju funkcionalnu internet prezentaciju (preglednu, ažuriranu) čiji sadržaj je dostupan na bar jednom stranom jeziku.
Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
• zakup i izgradnju izlagačkog prostora;
• izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i
• organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

Da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji podnosilac prijave podnosi zahtev:
• mora da bude međunarodnog karaktera, tj. da se održava u inostranstvu;
• da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i
• da se održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.
Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog Programa podrazumevaju se:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;
5. projekti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Jedan privredni subjekat po ovom Programu može podneti prijavu za samo jedan projekat.

Iznos bespovratnih sredstava
RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.
Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000.000,00 dinara.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane odabranog korisnika, pod uslovom:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
4) da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Pod opravdanim troškovima sajamskih aktivnosti podrazumevaju se:
1. Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu:
• troškovi zakupa izlagačkog prostora,
• troškovi izgradnje štanda,
• administrativni troškovi (upisnina),
• tehničke usluge (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet)

2. Troškovi izrade promotivnog materijala – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD.

3. Troškovi organizacije uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD. Može da obuhvata:
• troškove prevoza,
• troškove smeštaja,
• troškove angažovanja prevodioca.

Rok za realizaciju uzvratne posete je dva meseca od dana završetka sajamskih aktivnosti.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
4) carinske troškove;
5) troškove prinudne naplate;
6) PDV;
7) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u organizaciji Privredne komore Srbije i RAS.
8) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u okviru zajedničkog, grupnog, učešća.

Maksimalno trajanje projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, overena i potpisana);
2) Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
3) Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
4) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. (U slučaju da je pružalac usluga iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike u slučaju nabavke usluge iz inostranstva snosi potencijalni korisnik);
5) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
6) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
7) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
8) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR. (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
9) Popunjen formular Evropske mreže preduzetništva za traženje poslovnog partnera u inostranstvu od strane podnosioca prijave.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije (RRA), sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu promocije izvoza, komponenta 1 – Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.
Spisak Regionalni razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

Javni poziv za Komponentu 1 je otvoren do utroška sredstava.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na: sajam@ras.gov.rs

Detaljnije