Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u 2017. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta.
Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala- najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.

U smislu ovog konkursa:
Pod atarskim putem podrazumeva se saobraćajna površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a koja doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

Pod otresištem se podrazumeva  površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta sa javnim putem više kategorije, a koja je uređena na taj način da se na njoj uklone sve nečistoće sa vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.03.2017. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pravo učešća na Javnom konkursu ima pravno lice čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine pod uslovom da je ugovorna strana na Projektu, odnosno da je nosilac Projekta ili partner na Projektu i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta APV.

Rok za podnošenje Prijava počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 26. maj 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Projekti koji se finansiraju po osnovu ovog Konkursa predstavljaju projekte za podršku u osnivanju kancelarija za mlade, funkcionisanju kancelarija za mlade (kroz nabavku opreme potrebne za rad kancelarija za mlade i za realizaciju njihovih programskih aktivnosti, kao i za honorar lica angažovanog za rad u kancelariji).

Na konkurs jedan nosilac projekta može dostaviti jedan predlog projekta.

Na konkursu se dodeljuje ukupno 10.000.000,00 (desetmiliona) dinara.

Konkurs će biti otvoren do 30 juna 2017. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) u zapečaćenoj koverti sa naznakom “prijava za Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanju i osnaživanju rada kancelarija za mlade“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije

Konkurs za regresiranje putnih troškova

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za regresiranje putnih troškova

Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 129/2007, 83/2014 dr.zakon i 101/2016), člana 71. stav 1. tačka 5. Statuta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 4/2014 prečišćen tekst, 8/14, 4/16 i 15/16 i  Odluke o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV”, br. 1/2013 i 5/2017), novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu, predsednik opštine Kanjiža dana 7. marta 2017. godine raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata-putnika.

Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se u 2017. godini.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove     visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Konkurs je otvoren od 7.03.2017. do  14.03.2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Učešće građana u demokratskom upravljanju

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    doprinose informisanom učešću što većeg broja organizacija građanskog društva kao i neformalnih grupa građana u reformskim procesima;
•    omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća građana;
•    doprinose otvorenosti i participativnosti procesa pregovora Srbije sa EU o članstvu.
Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd. Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 19. MARTA 2017. GODINE.  

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    doprinose otvaranju dijaloga unutar romske zajednice o običajima i obrascima života koji otežavaju lični razvoj i društvenu pokretljivost pripadnika zajednice, predlažu nove održive modele emancipacije i podržavaju članove zajednice da usvoje nove prakse;
•    zagovaraju uvođenje novih afirmativnih mera i programa (samo)zapošljavanja i socijalne zaštite kako bi se povećala zapošljivost pripadnika romske zajednice i smanjila zavisnost porodica od dečijeg rada.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva – prvenstveno romska udruženja građana, javne institucije i policy instituti.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 26. MARTA 2017. GODINE.  

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; i/ili predlažu modele njihove primene naročito u oblasti obrazovanja i javnog informisanja;
•    doprinose približavanju stavova i postizanju konsensusa između „većine“i „manjina“ o potrebi i načinima jačanja interkulturalizma ili doprinose unapređenju interkulturnih kompetencija građana i javnih i drugih institucija (škola, medija, institucija kulture i sl.);
•    doprinose širenju razumevanja građana o ciljevima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu naročito u oblasti obrazovanja s ciljem da se obezbedi kvalifikovano i efektivnoučestvovanje roditelja, prosvetnih radnika, njihovih udruženja i drugih zainteresovanih aktera  iz većinske i manjinskih zajednica, kao i približavanju njihovih stavova o poželjnom modelu interkulturalnog obrazovanja;
•    zagovaraju primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući sprovođenje Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU (politički kriterijumi i poglavlja 23, 26 i 10); kontrolišu sprovođenje preporuka Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta REM i/ili drugih organa i tela nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; i vrše građanski nadzor nad radom ovih tela i organa;
•    unapređuju primenu prava na informisanje na maternjem jeziku, a naročito ostvarivanje slobode medija na jezicima etničkih manjina.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše.

Fondacija će dati prednost projektima organizacija koje u svoj rad uključuju pripadnike etničkih manjina jačajući njihov aktivizam; odvijaju se u multietničkim sredinama i/ili se istovremeno obraćaju građanima različite etničke pripadnosti; praktikuju različite forme međuetničke razmene; koriste kreativne i inovativne metodologije rada, imaju razrađenu strategiju komunikacije sa građanima, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 26. MARTA 2017. GODINE.

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs „Mali grantovi 2017” – prijem projektnih prijava

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE

Konkurs „Mali grantovi 2017” – prijem projektnih prijava

Ambasada Republike Poljske u Beogradu sa zadovoljstvom obaveštava da je otvoren ovogodišnji konkurs „Mali grantovi 2017” koji se finansira iz budžeta Republike Poljske

Za finansiranje projekata mogu konkurisati:
• nevladine organizacije;
• ustanove od javnog značaja;
• administracija na centralnom i lokalnom nivou;
• katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski    motivisane organizacije

Projekti u okviru „Malih grantova” treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice. Projekat treba nedvosmisleno da pokaže kakav će uticaj imati na korisnke (beneficijente), kao i da bude kompletno realizovan (uključujući i monitoring predstavnika Ambasade RP u Beogradu) do 31. decembra 2017. godine. Rezultati projekta treba da budu održivi i nakon završetka projekta. Svi projekti treba da doprinose realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020, tj.: ljudski kapital, preduzetništvo i privatni sektor, održiva poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita životne sredine.

1) ljudski kapital:
–  poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;
– inkluzivno obrazovanje i  dostupnost visokog obrazovanja;
– građansko obrazovanje;
– socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

2) preduzetništvo i privatni sektor:
– konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;
– socijalno preduzetništvo;
– preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;
– obučavanje i stručno usavršavanje;

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:
– bezbednost prehrambenih proizvoda;
– jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;
– pristup tržištu;
– upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;
– modernizacija lokalne infrastrukture;

4)  zaštita životne sredine:
– obnovljivi izvori energije;
– energetska efikasnost;
– upravljanje vodnim resursima;
– upravljanje otpadom;
– sprečavanje posledica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;
– promocija održivog razvoja;
– borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;
– zaštita prirodnih resursa;

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja:
Adriana Vitezović
Viši referent za razvojnu pomoć i kulturu
+381 11 2065 333 (na srpskom jeziku)
adriana.vitezovic@msz.gov.pl

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 3. aprila 2017. godine.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

Cilj Programa podrške izvoznicima je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika u cilju prisutnosti i ostvarivanja prihoda na inostranim tržištima. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS). Program se sastoji iz 2 komponente.

KOMPONENTA 1 – PRIPREMA ZA IZVOZ
Komponenta 1 je namenjena pripremi za izvoz mikro, malih i srednjih privrednih društvava i preduzetnika koji još uvek ne izvoze, ali poseduju potencijal, odnosno zainteresovane su za izvoz.

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

KOMPONENTA 2 – UNAPREĐENjE KAPACITETA IZVOZNIKA
Komponenta 2 je namenjena mikro, malim, srednjim privrednim društvima i preduzetnicima koji su realizovale makar jedan izvozni posao. MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili udruženo (kao Konzorcijum) u zavisnosti od vrste aktivnosti.

Javni poziv za Komponentu 2 je otvoren do utroška sredstava.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na: pripremazaizvoz@ras.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.

Pravo na učešće u Komponenti 1 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MMSPP koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR). Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra delatnosti MMSPP odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave se bavi proizvodnjom ili preradom potrebno je da dostavi odgovarajuće dokaze, a na osnovu čega će Komisija oceniti ispunjenost ovog uslova;
2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
3) da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
4) da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u prethodne dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
9) da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
10) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

Javni poziv za Komoponentu 1 je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na elektronsku adresu podizanjekapaciteta@ras.gov.rs.

Detaljnije