Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

Predmet
Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2018“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2018. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:

• individualni

– do 50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

• grupni

– do 200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Podržavaju se:
Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prednost pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Neće se uzimati u obzir:
• troškovi smeštaja i dnevnica;
• dobitnici stipendija na školskim i visokoškolskim ustanovama;
• troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

Cilj „Konkursa – Mobilnost 2018“ je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijava
• se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u periodu od 25. januara do 30. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Konkurs – Mobilnost 2018“ Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs i na telefon broj: 011 30 32 113, utorkom i četvrtkom u terminu od 12 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2018. godini

Predmet
Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2018. godini:

• Programi EU:

• Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
• Programi prekogranične saradnje (IPA)
• Dunavski program transnacionalne saradnje
• Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
• UNESKO
• Centralno-evropska incijativa (CEI)
• Evropska kulturna fondacija
• drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Ne razmatraju se:
• projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;
• projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

Cilj
Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznos dostupne finansijske podrške
Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o nosiocu projekta

Kriterijumi
Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Imajući u vidu da je 2018. godina proglašena za Evropsku godinu kulturnog nasleđa, posebna pažnja biće posvećena projektima međunarodne saradnje u oblasti kulturnog nasleđa.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs);

2. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda;

3. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);

4. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);

5. Detaljan opis projekta;

6. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2018. godini;

7. Biografije ključnih eksperata na projektu;

8. Opciono – dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u;

9. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijave
Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u periodu od 25. januara do 29. juna 2018. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs ili na telefon: 011 30 32 113.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje stvaralaštva i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta, a posebno u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Programski prioriteti konkursa su:
– Očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta;
– Jačanje stručnih kapaciteta u oblasti kulture pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
– Programi namenjeni deci i maloletnicima;
– Istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, a posebno u zemaljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji) u cilju jačanja kapaciteta, umrežavanja i profesionalizacije rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, a posebno u navedenim zemljama, uključenosti dece i mladih i multikulturalnosti. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturne delatnosti za decu i mlade i naučne, istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi, kao ni organizacije i udruženja registrovana u Republici Srbiji.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je do 16. marta 2018. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova: na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem;

2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem;

3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem;

4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom;

5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem;

6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom i

7. bibliotečko-informaciona delatnost.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 29. januara do 1. marta 2018. godine.

PREDMET KONKURSA je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem i bibliotečko-informacione delatnosti.

OPŠTI CILJ KONKURSA je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
Pravo učešća na ovom konkursu imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Projekte otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnog nasleđa od posebnog značaja za nacionalne manjine, decu i mlade, osobe sa invaliditetom i društveno osetljive grupe, kao i projekti koji se odnose na naučnoistraživački rad razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (nepokretno, arheološko, muzejsko, arhivsko, nematerijalno nasleđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost).

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisije za sve oblasti kulturnog nasleđa odluče o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju, odnosno sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs utvrđeni su članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) glase, uz poštovanje specifičnosti tih oblasti, i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prijave na konkurs podnose se Ministarstvu u roku od 29. januara do 1. marta 2018. godine,

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefone:

  • za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa: 011 3398-936
  • za oblast arheološkog nasleđa: 011 3398-027
  • za oblast muzejskog nasleđa: 011 3398-025
  • za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa: 011 3398-936
  • za oblast arhivske građe: 011 3398-936
  • za oblast bibliotečko-informacione delatnosti: 011 3398-027
  • za oblast stare i retke bibliotečke građe: 011 3398-027

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA
Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predlog programa odnosno projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta, uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Po svojoj sadržini projekti treba da se odnose na izgradnju, održavanje ili opremanje sportskih objekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 • Izgradnja novog sportskog objekta podrazumeva izgradnju objekta u pogledu izvođenja radova sa pratećom dokumetacijom i dozvolama u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.
 • Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u pogledu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji, kao i investiciono održavanje sportskog objekta.
 • Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat ili predstavlja opremu koja služi obavljanju sportskih aktivnosti u tom sportskom objektu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA
Predlozi programa – projekata, treba da zadovoljavaju sledeće uslove i kriterijume:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;
 • da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je u pitanju izgradnja ili kapitalno (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija) ili investiciono održavanje sportskog objekta;
 • da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata u skladu sa odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • da je predmer i predračun radova za izgradnju, odnosno za održavanje sportskog objekta urađen i da ga je overilo stručno lice;
 • da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
 • da je sportski objekat čije se održavanje planira u javnoj svojini (u celini ili delimično);
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade
  tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe i drugih pratećih troškova;
 • da se izgradnja, održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javnoprivatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo;

PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
Osnovna dokumentacija:

 • Propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, svrha, cilj, značaj, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava), i koje je potpisalo ovlašćeno lice;
 • Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular), čitko popunjen (otkucan ili odštampan).

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa mora biti priložena dokumentacija navedena u obrascu predloga programa (strane 7, 8 i 9).

Sportski centri, pored navedene dokumentacije, dostavljaju i saglasnost na predlog projekta od strane Jedinice lokalne samouprave koja je njihov osnivač.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 66.800.000,00 (šezdesetšestmiliona–osamstotinahiljada) dinara.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 28.septembra 2018. godine.

Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati na odlučivanje kvartalno, ili češće, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) sa naznakom na koverti “PRIJAVA ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA U APV”, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u toku trajanja konkusa na telefon (021) 487-4180, radnim danom između 10 i 13 časova ili putem elektronske pošte na adresu: radosav.scepanovic@vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike

FONDACIJA „ANA I VLADE DIVAC“

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ i projekat Nemačke razvojne saradnje Podsticanje zapošljavanja mladih u okviru zajedničkog projekta „Osnaživanje mladih preduzetnika u oblasti poljoprivrede“ raspisuju KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike.

Ovaj konkurs je otvoren za učenike završnog razreda srednjih poljoprivrednih škola:
• „Svetan Petrović – Brile“ iz Rume, i
• „Ljubo Mićić“ iz Požege,
koji su zainteresovani da se po završetku srednje škole vrate na porodično poljoprivredno gazdinstvo, preuzmu deo poslovanja i razvijaju sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju. Učenici sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u visini do 240.000 dinara.

Rok za prijavu na konkurs je 19. februar 2018. godine.

Detaljne informacije o konkursu pogledajte na www.divac.com/poljoprivreda

Uslovi za učesnike u konkursu:
• da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
• da su članovi registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla na registrovanom sopstvenim/porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, a ne da deluju u svojstvu posrednika,
• da su koordinatoru projekta u svojoj školi podneli adekvatno popunjen i potpisan prijavni formular.
Projekat se realizuje uz podršku opštine Požega i opštine Ruma, kao i u saradnji sa srednjim poljoprivrednim školama “Svetan Petrović – Brile” iz Rume i “Ljubo Mićić” iz Požege.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2018. godini

U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će ( u daljem tekstu Sekretarijat), u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate na naučnim skupovima u inostranstvu, do 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Ovaj konkurs je otvoren do 1. decembra 2018. godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najmanje 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
1. da prijavu podnosi:
– registrovana naučnoistraživačka organizacija s teritorije AP Vojvodine u kojoj je kandidat zaposlen;
– mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup u inostranstvu. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet;

2. da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnoistraživačkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučnoistraživačke delatnosti;

3. da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno zvanje ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje / poster izlaganje u koji je uneta afilijacija pripadajućeg univerziteta, poziv za učešće na skupu ili potvrda o prihvatanju rada odnosno dokument na osnovu kog se vidi da je kandidat na listi učesnika skupa.

4. da je rad prethodno verifikovalo nastavno-naučno veće fakulteta, naučno veće instituta, odnosno odgovarajuće telo institucije podnosioca prijave.

Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate značajne za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači do 35 godina života.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na naučnom skupu” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16,21000 Novi Sad, u dva primerka, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, na telefon 021-487-4633, ili na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i Odlukom o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, finansiraće odnosno sufinansiraće prevoz studenata u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Pravo učestvovanja na konkursu imaju opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2.
Kriterijumi raspodele sredstava:

1) broj studenata u školskoj 2017/2018. godini s područja opštine ili grada koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine ili grada; svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija;

2) mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju navedene uslove iz prethodne alineje;

3) pod međugradskim prevozom studenata, odnosno međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada;

4) Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopija mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

3.
Prijave za dodelu finansijskih sredstava podnose se na Obrascu br. 6, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

4.
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Marina Ristić, telefon 021/487-4519, imejl: Marina.Ristic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

1.
Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Nevladine organizacije koje konkurišu moraju ispunjavati uslov da su registrovane najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Nevladina organizacija može prijaviti samo jedan program/projekat u toku kalendarske godine, koji se finansira iz budžeta AP Vojvodine, u okviru ovog Javnog konkursa.

2.
Za programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog rada nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
– obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada,
– poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
– sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačkog rada.

3.
Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada;
3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačke delatnosti;
5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
7) visine finansiranja iz drugih izvora;
8) ocene konkursne dokumentacije.

4.
Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ , treba da priloži:
– fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje o upisu u APR-a);
– fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– zvaničan dokaz o otvorenom računu u Upravi za trezor (podaci o podračunu korisnika javnih sredstava i fotokopija depo kartona)

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi (na CD-u, USB-u ili majlom) i u pisanoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom ”ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA”.

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava.

Kontakt osoba: Aleksandar Mihajlov, telefon: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Detaljnije

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

EVROPSKA KOMISIJA

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

Ciljevi:
– razvoj, testiranje i/ili implementacija inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, koje vode ka većem učešću žena na tržištu rada i boljoj podeli obaveza brige među muškarcima i ženama;
– razvoj održivih modela partnerstva na više nivoa koji bi olakšali sprovođenje inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu;
– negovanje znanja i razmene iskustava među zemljama članicama EU i/ili kompanija koje već sprovode uspešne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, sa jakim naglaskom na izazove sa kojima se susreću žene na tržištu rada i potrebe da se muškarci bolje uključe u dužnosti nege;
– olakšavanje pristupa individualnim informacijama o pravima na socijalnu zaštitu i finansijska sredstva;
– olakšavanje profesionalne i geografske mobilnosti ekonomski aktivne populacije;
– podrška modernizaciji sistema socijalne zaštite koja ih osposobljava da reaguju na izazove poput digitalizacije, promena u oblasti rada, starenja populacije.

Rok za podnošenje: 18.04.2018. godine

Trajanje projekta: 24-36 meseci

Vrednost: Ukupan fond za ovaj poziv je 10.000.000 evra, a planirana je podrška 5-7 predloga

Kofinansiranje: 80% EU sredstava, 20% sopstvenog učešća

Potencijalni aplikanti:
Vodeći – javna tela (nacionalna, regionalna i lokalna, službe za zapošljavanje)
Ko-aplikanti – javna tela, profitna ili neprofitna privatna tela.

Akcija mora da uključi bar 3 aplikanta ( 1 vodeći i 2 partnera)

Minimum jedan aplikant more biti socijalna partnerska organizacija na evropskom, nacionalnom ili lokalnom nivou.

Minimum jedan ko-aplikant mora biti registrovan i osnovan u zemlji van Evropske unije.

Više informacija i dokumentacija na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes