Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA
Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predlog programa odnosno projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta, uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Po svojoj sadržini projekti treba da se odnose na izgradnju, održavanje ili opremanje sportskih objekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 • Izgradnja novog sportskog objekta podrazumeva izgradnju objekta u pogledu izvođenja radova sa pratećom dokumetacijom i dozvolama u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.
 • Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u pogledu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji, kao i investiciono održavanje sportskog objekta.
 • Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat ili predstavlja opremu koja služi obavljanju sportskih aktivnosti u tom sportskom objektu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA
Predlozi programa – projekata, treba da zadovoljavaju sledeće uslove i kriterijume:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;
 • da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je u pitanju izgradnja ili kapitalno (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija) ili investiciono održavanje sportskog objekta;
 • da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata u skladu sa odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • da je predmer i predračun radova za izgradnju, odnosno za održavanje sportskog objekta urađen i da ga je overilo stručno lice;
 • da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
 • da je sportski objekat čije se održavanje planira u javnoj svojini (u celini ili delimično);
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade
  tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe i drugih pratećih troškova;
 • da se izgradnja, održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javnoprivatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo;

PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
Osnovna dokumentacija:

 • Propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, svrha, cilj, značaj, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava), i koje je potpisalo ovlašćeno lice;
 • Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular), čitko popunjen (otkucan ili odštampan).

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa mora biti priložena dokumentacija navedena u obrascu predloga programa (strane 7, 8 i 9).

Sportski centri, pored navedene dokumentacije, dostavljaju i saglasnost na predlog projekta od strane Jedinice lokalne samouprave koja je njihov osnivač.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 66.800.000,00 (šezdesetšestmiliona–osamstotinahiljada) dinara.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 28.septembra 2018. godine.

Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati na odlučivanje kvartalno, ili češće, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) sa naznakom na koverti “PRIJAVA ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA U APV”, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u toku trajanja konkusa na telefon (021) 487-4180, radnim danom između 10 i 13 časova ili putem elektronske pošte na adresu: radosav.scepanovic@vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike

FONDACIJA „ANA I VLADE DIVAC“

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ i projekat Nemačke razvojne saradnje Podsticanje zapošljavanja mladih u okviru zajedničkog projekta „Osnaživanje mladih preduzetnika u oblasti poljoprivrede“ raspisuju KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike.

Ovaj konkurs je otvoren za učenike završnog razreda srednjih poljoprivrednih škola:
• „Svetan Petrović – Brile“ iz Rume, i
• „Ljubo Mićić“ iz Požege,
koji su zainteresovani da se po završetku srednje škole vrate na porodično poljoprivredno gazdinstvo, preuzmu deo poslovanja i razvijaju sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju. Učenici sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u visini do 240.000 dinara.

Rok za prijavu na konkurs je 19. februar 2018. godine.

Detaljne informacije o konkursu pogledajte na www.divac.com/poljoprivreda

Uslovi za učesnike u konkursu:
• da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
• da su članovi registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla na registrovanom sopstvenim/porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, a ne da deluju u svojstvu posrednika,
• da su koordinatoru projekta u svojoj školi podneli adekvatno popunjen i potpisan prijavni formular.
Projekat se realizuje uz podršku opštine Požega i opštine Ruma, kao i u saradnji sa srednjim poljoprivrednim školama “Svetan Petrović – Brile” iz Rume i “Ljubo Mićić” iz Požege.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2018. godini

U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će ( u daljem tekstu Sekretarijat), u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate na naučnim skupovima u inostranstvu, do 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Ovaj konkurs je otvoren do 1. decembra 2018. godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najmanje 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
1. da prijavu podnosi:
– registrovana naučnoistraživačka organizacija s teritorije AP Vojvodine u kojoj je kandidat zaposlen;
– mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup u inostranstvu. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet;

2. da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnoistraživačkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučnoistraživačke delatnosti;

3. da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno zvanje ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje / poster izlaganje u koji je uneta afilijacija pripadajućeg univerziteta, poziv za učešće na skupu ili potvrda o prihvatanju rada odnosno dokument na osnovu kog se vidi da je kandidat na listi učesnika skupa.

4. da je rad prethodno verifikovalo nastavno-naučno veće fakulteta, naučno veće instituta, odnosno odgovarajuće telo institucije podnosioca prijave.

Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate značajne za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači do 35 godina života.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na naučnom skupu” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16,21000 Novi Sad, u dva primerka, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, na telefon 021-487-4633, ili na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2018. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i Odlukom o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, finansiraće odnosno sufinansiraće prevoz studenata u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Pravo učestvovanja na konkursu imaju opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2.
Kriterijumi raspodele sredstava:

1) broj studenata u školskoj 2017/2018. godini s područja opštine ili grada koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine ili grada; svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija;

2) mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju navedene uslove iz prethodne alineje;

3) pod međugradskim prevozom studenata, odnosno međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada;

4) Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopija mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

3.
Prijave za dodelu finansijskih sredstava podnose se na Obrascu br. 6, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

4.
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Marina Ristić, telefon 021/487-4519, imejl: Marina.Ristic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

1.
Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Nevladine organizacije koje konkurišu moraju ispunjavati uslov da su registrovane najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Nevladina organizacija može prijaviti samo jedan program/projekat u toku kalendarske godine, koji se finansira iz budžeta AP Vojvodine, u okviru ovog Javnog konkursa.

2.
Za programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog rada nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
– obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada,
– poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
– sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačkog rada.

3.
Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada;
3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačke delatnosti;
5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
7) visine finansiranja iz drugih izvora;
8) ocene konkursne dokumentacije.

4.
Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ , treba da priloži:
– fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje o upisu u APR-a);
– fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– zvaničan dokaz o otvorenom računu u Upravi za trezor (podaci o podračunu korisnika javnih sredstava i fotokopija depo kartona)

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi (na CD-u, USB-u ili majlom) i u pisanoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom ”ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA”.

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava.

Kontakt osoba: Aleksandar Mihajlov, telefon: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Detaljnije

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

EVROPSKA KOMISIJA

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

Ciljevi:
– razvoj, testiranje i/ili implementacija inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, koje vode ka većem učešću žena na tržištu rada i boljoj podeli obaveza brige među muškarcima i ženama;
– razvoj održivih modela partnerstva na više nivoa koji bi olakšali sprovođenje inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu;
– negovanje znanja i razmene iskustava među zemljama članicama EU i/ili kompanija koje već sprovode uspešne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, sa jakim naglaskom na izazove sa kojima se susreću žene na tržištu rada i potrebe da se muškarci bolje uključe u dužnosti nege;
– olakšavanje pristupa individualnim informacijama o pravima na socijalnu zaštitu i finansijska sredstva;
– olakšavanje profesionalne i geografske mobilnosti ekonomski aktivne populacije;
– podrška modernizaciji sistema socijalne zaštite koja ih osposobljava da reaguju na izazove poput digitalizacije, promena u oblasti rada, starenja populacije.

Rok za podnošenje: 18.04.2018. godine

Trajanje projekta: 24-36 meseci

Vrednost: Ukupan fond za ovaj poziv je 10.000.000 evra, a planirana je podrška 5-7 predloga

Kofinansiranje: 80% EU sredstava, 20% sopstvenog učešća

Potencijalni aplikanti:
Vodeći – javna tela (nacionalna, regionalna i lokalna, službe za zapošljavanje)
Ko-aplikanti – javna tela, profitna ili neprofitna privatna tela.

Akcija mora da uključi bar 3 aplikanta ( 1 vodeći i 2 partnera)

Minimum jedan aplikant more biti socijalna partnerska organizacija na evropskom, nacionalnom ili lokalnom nivou.

Minimum jedan ko-aplikant mora biti registrovan i osnovan u zemlji van Evropske unije.

Više informacija i dokumentacija na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stava 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11-dr. zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 i 93/15), člana 2. Uputstva o sprovođenju Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-00-52/2014-04 od 10. januara 2014. godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-01-89/1/2018-11 od 19.01.2018. godine, upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije.
Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kao i negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kroz:

1. Promociju tekovina Prvog svetskog rata,
2. Podizanje kapaciteta udruženja koja deluju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

 • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
 • udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
 • udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
 • udruženja koja imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
 • udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru, na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom, latinicom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji budu dostavljeni bez elektronske verzije dokumentacije na CD-u ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.
Svako udruženje građana ima pravo da aplicira sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do devet meseci.

Obavezna dokumentacija:

 • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
 • Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta,
 • Aneks 3 – Narativni budžet,
 • Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (svi aneksi dostupni su na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs),
 • elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Poželjna dokumentacija:

 • Prilog 1 – model ugovora o partnerstvu, ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu sa udruženjem građana, lokalnom samoupravom, institucijom (dostupan na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs),
 • fotokopija rešenja o registraciji,
 • fotokopija izvoda iz statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
 • izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2017. godini (bilans stanja i bilans uspeha).

Prijavu za učešće na konkursu po Javnom pozivu podnosi ovlašćeno lice udruženja građana i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Udruženja građana, odnosno korisnici sredstava koji nisu ispunili ugovorne obaveze i poštovali procedure vezane za projekte finansirane od strane Ministarstva na konkursima u 2015, 2016. i 2017. godine, neće se uzeti u razmatranje.

KORIŠĆENJE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva udruženje građana može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženje građana ne može koristiti odobrena sredstva za:

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
 • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 • kupovinu vozila;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 7. februara 2018. godine u 10 časova.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakonom o kulturi.

Konkurs se raspisuje za programe i projekte u sledećim oblastima kulture:
• književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
• muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
• likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
• pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
• umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
• filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
• digitalno stvaralaštvo i multimedija;
• ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Kao i za programe i projekte u oblasti
• kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
• kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom
• kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade
• kao i kulturnih delatnosti pripadnika drugih društveno osetljivih grupa
• izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
• naučno istraživačkih i edukativnih delatnosti u kulturi.

Cilj konkursa je: Usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

PRIORITETI FINANSIRANJA ILI SUFINANSIRANJA PROJEKATA PO OBLASTIMA:
1. Književnosti – manifestacije i nagrade
2. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture
3. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
4. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija):
5. Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
6. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
7. Umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
8. Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
9. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
10. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
11. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
12. Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
13. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima ovog Ministarstva, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.
Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multimedije).
Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

VAŽNE NAPOMENE:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
2. Podnosioci prijava moraju se opredeliti za jednu umetničku oblast ili za oblast kulturnih delatnosti jedne od gore navedenih društveno osetljivih grupa. Projekti, odnosno prijavni formulari na kojima nije jasno naznačena jedna oblast, neće biti razmatrani.
3. Projekte u oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije), te je neophodno navesti umetničku oblast ili delatnosti društveno osetljivih grupa na prvoj strani formulara.
4. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta MORAJU biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

PRIJAVLJIVANJE
Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 23. januara 2018. do 23. februara 2018. godine.

Podnosilac prijave je obavezan da dostavi uredno popunjen i overen formular za prijavu na konkurs, u okviru koga je detaljan opis projekta, detaljno razrađen budžet projekta, kao i podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta, u pet primeraka za sve oblasti.

Po potrebi, dostaviti i :
1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje.
Podnosilac prijave, u skladu sa aktom o registraciji, dužan je da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta ( izjava se nalazi u prijavnom formularu) i tako odabere način pribavljanja akta o registraciji.

U obzir će se uzimati samo prijave koje su:
• uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, a u skladu sa oblašću za koju se konkuriše) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;
• dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2018. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;
• na koverti jasno označene, pored naznake za „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2018. godinu“, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara.

Detaljnije

ICR traži saradnike

Zahvaljujući marljivosti, aktivnosti i kreativnosti naših saradnika, Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona – ICR – uspešno izvršava radne obaveze i ostvaruje predviđene ciljeve!

Pošto je radnih zadataka sve više, konkurs za prijem spoljnih saradnika spremnih na poslovne izazove je stalno otvoren!

Ako biste voleli:
– da radite samostalno, ali i u timu,
– da razvijate svoje sposobnosti,
– da imate dinamičan posao,
– da gradite svoju karijeru,

Postanite deo našeg uspešnog tima!

Uslovi:
– fakultetska diploma
– visok stepen poznavanja mađarskog, srpskog i engleskog jezika
– prednost: iskustvo u rukovođenju projektima

Uz prijavu, dostavite sledeća dokumenta:
– kratku biografiju (CV) sa fotografijom
– motivaciono pismo

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja ili su Vam potrebne detaljnije informacije.
Telefon: +381 24 873 151
E-mail: info@icr.rs

Rok za prijavu: do 09.02.2018. godine do 12.00 časova.

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za sve mere programa, a poziv se zatvara 1. marta 2018. godine u 12 časova (podne).
U okviru prvog poglavlja programa „Evropsko sećanje” sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
• Demokratska tranzicija i pristupanje EU
• Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
• Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije

1918. Kraj Prvog svetskog rat

1938/1939 Početak Drugog svetskog rata

1948. Početak Hladnog rata

1948. Haška konferencija i integracija Evrope

1968. Studenstki protesti i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku.

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” (mere Bratimljenje gradova, Mreže gradova i Projekti organizacija civilnog društva) sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
• Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
• Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
• Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Ukupan budžet ovog poziva je 16,3 miliona evra, od čega 3,7 miliona za projekte u okviru prvog poglavlja, a 12,6 miliona za projekte u okviru drugog poglavlja.
Skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate
novi Programski vodič, kao i sajt EACEA. Novi Programski vodič sadrži i obaveštenje o mogućnostima za učešće aktera iz Velike Britanije, kao i naznaku u vezi sa učešćem u EFC projektima volontera iz Evropskih snaga solidarnosti(European Solidarity Corps)– učešće volontera je primarno predviđeno u projektima u okviru poglavlja Evropsko sećanje i mere Projekti organizacija civilnog društva, iako nije obavezno.

[1] Tokom 2018. godine moguće je podneti i projektne ideje koje se odnose na događaje čije je obeležavanje planirano za 2019. i 2020. godinu. Više o istorijskim događajima koji su predviđeni za obeležavanje: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Detaljnije