Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs Gradovi u fokusu 2018

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs Gradovi u fokusu 2018

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2018, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije -projekta.

Opšti ciljevi Programa:
1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
2. obogaćen kulturni život;
3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Programa:
1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim prioritetima;
2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe;
9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Uslovi/pravo učešća na konkursu
Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.[1]

Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).
Prilikom izbora JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, posebno će se voditi računa i o:
• Kvalitetu, konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, relevantnosti sadržaja, modelima evaluacije i indikatorima, uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata, participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa, afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta i tsl.);
• budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);
• stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih podprojekata
• vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti);

Opšti plan finansiranja:
Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za infrastrukturne podprojekte kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 33 dana, od dana raspisivanja konkursa.

Prijava na Konkurs traje od 25. decembra 2017. godine do 26. januara 2018. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 27. marta 2018. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Dani otvorenih vrata su utorak i četvrtak u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja (po zakazivanju).

Kontakt osobe: Đurđijana Jovanović tel: 011 3398 880; int. adr.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

Vesna Maricki Ostojić tel: 011 292 78 98; int. adr.: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs.

Link: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/gradovu-u-fokusu-2018-

Raspisan prvi poziv za IPARD – kupovina nove mehanizacije i opreme

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Raspisan prvi poziv za IPARD – kupovina nove mehanizacije i opreme

Javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine.

Javni poziv za kupovinu novih traktora biće raspisan 4. januara 2018. godine, a rok za podnošenje zahteva biće od tog dana do 26. februara 2018. godine.

Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 80 odsto, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća i ostali usevi (određene vrste žitarica i industrijskog bilja).

Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća i sektoru ostalih useva mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.

Prihvatljive investicije i troškovi odnose se na kupovinu nove mehanizacije, opreme i traktora i opšte troškove (troškovi za pripremu projekata i tehničke dokumentacije).

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/
Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960; 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Link: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Poziv za predaju projekata u okviru Erazmus+ Žan Mone programa za 2018. godinu

EACEA

Poziv za predaju projekata u okviru Erazmus+ Žan Mone programa za 2018. godinu

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) objavila je poziv za predaju projekata u okviru Žan Mone programa+ za 2018. godinu.
Aktivnosti u Žan Mone komponenti programa Erazmus+ namenjene su visokoškolskim ustanovama koje se bave izučavanjem, istraživanjem i analizom u oblasti evropskih integracija u širem smislu. Visokoškolske ustanove mogu da dobiju podršku za formiranje modula, katedri, centara izuzetnosti, mreža, projekata kao i za Žan Mone podršku asocijacijama.

Projektne prijave predaju se elektronskim putem Izvršnoj agencije do 22. februara 2017. godine u 12 časova.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Programskom vodiču za 2018. godinu.

Dodatno, više informacija o Žan Mone aktivnostima možete pronaći na stranici Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu u AP Vojvodini u 2017. godini

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti unapređivanja kvaliteta mesa u stočarstvu u AP Vojvodini.

Cilj Konkursa jeste podrška unapređivanju kvaliteta mesa u svinjarstvu, primenom odgajivačkih programa i kontrola kvaliteta polutki na liniji klanja, u cilju dobijanja mesnatijih tovljenika i stvaranja preduslova za plaćanje tovljenika na tržištu na osnovu kvaliteta polutki, odnosno procenta mesa.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava a zaključno sa 20.12.2017. godine.

Detaljnije

Otvoren Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Otvoren Javni poziv za dodelu Zelenih inovacionih vaučera

Zeleni inovacioni vaučeri vrednosti od 4.000 EUR do 20. 000 EUR, su bespovratna sredstva namenjena malim i srednjim preduzećima za pokrivanje do 90% troškova usluga istraživanja i razvoja u cilju povećanja resursne efikasnosti i lakše tranzicije prema zelenoj privredi.
EBRD u Srbiji pokrenuo je Program zelenih inovacionih vaučera. Program ima za cilj da poboljša proces uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća u oblasti resursne efikasnosti i na taj način podrži dugoročnu konkurentnost srpske privrede i smanji njen uticaj na klimatske promene.

Preduzećima će kroz ovaj program biti omogućeno da vaučerima pokriju veći deo troškova usluga istraživanja i razvoja koje će im pomoći da razviju inovativne proizvode, usluge ili procese u cilju smanjenja potrošnje resursa, kao na primer energije, vode i sirovina.
MSP koja ispunjavaju uslove mogu se prijaviti za dobijanje vaučera vrednosti do 20.000 EUR ( bez PDVa) za pokrivanje 90% troškova usluga istraživanja i razvoja, dok se od preduzeća očekuje da finansira najmanje 10% ukupnih troškova.

Usluge istraživanja i razvoja treba da pomognu realizaciji zelenih inovacija koje moraju imati merljiv pozitivan efekat na životnu sredinu.

Takve usluge obuhvataju:
• Proveru koncepta, razvoj, izradu prototipa, testiranje, sertifikaciju novog proizvoda, usluge ili procesa
• Inovativno unapređenje postojećeg proizvoda, usluge ili procesa
• Obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

Javni poziv je otvoren do 31.01.2018. godine.

Prijavni formular kao i detaljne informacije o Programu mogu se naći na internet stranici: www.inovacionivauceri.rs.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole i brzinski displeji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole i brzinski displeji

Sredstva za dodelu lokalnim samouprava u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole i brzinski displeji, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2017. godinu.
Sredstva se dodeljuju jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, u cilju izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u zonama škola i zonama usporenog saobraćaja, odnosno u cilju postavljanja brzinskih displeja u naseljenim mestima.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:
– sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u zonama škola i zonama usporenog saobraćaja;
– sufinansiranje postavljanja brzinskih displeja u naseljenim mestima.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmiliona dinara i 00/100);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije;
3. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi:
– za namenu izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u zonama škola i zonama usporenog saobraćaja je 1.200.000,00 dinara;
– za namenu postavljanja brzinskih displeja u naseljenim mestima je 500.000,00 dinara;
4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše na obe namene konkursa, sa po jednom prijavom.
5. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
6. Rok za podnošenje prijave je 11. decembar 2017. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom:
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2017. – zone škola”, odnosno
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2017. – brzinski displej”
, nazivom i adresom podnosioca prijave, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (Obrazac Prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

2. Karta puteva lokalne samouprave sa označenim lokacijama planiranih radova (L1,L2,…) i kategorijom puteva na kojima se planira investicija (Lok,Drž II,Drž I);

3. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;

4. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);

5. Tehnička dokumentacija, na osnovu koje se neposredno može pristupiti izvođenju radova.
Pod tehničkom dokumentacijom se podrazumeva, u zavisnosti od namene prijave:
– saobraćajni projekat ili
– projekat tehničkog regulisanja saobraćaja (ili izvod iz projekta tehničkog regulisanja saobraćaja) ili
– tehnička dokumentacija potrebna za građevinsku dozvolu ili za rešenje o odobrenju izvođenja radova.

Tehnička dokumentacija mora da bude usklađena sa važećim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji odnosno Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Tehnička dokumentacija mora da se odnosi na konkretnu investiciju koja je predmet prijave na konkursu.

Tehnička dokumentacija mora da sadrži predmer i predračun radova sa PDV-om, ne stariji od šest meseci.

6. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

7. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata),

8. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

9. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Sekretarijata, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i bodovanje pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.

Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravno sredstvo.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar u ime Sekretarijata zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku sredstava
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese narativni-opisni i finansijski izveštaj, na obrascu i prema uputstvu koje se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, sa priloženom pratećom dokumentacijom o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (dokumentaciju o sprovedenom postupku javnih nabavki, izvode iz Uprave za trezor, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.
Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.
Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.
Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet Konkursa, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koji se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite nabavkom protivgradnih raketa radi zaštite poljoprivrednih useva na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku protivgradnih raketa domaće proizvodnje.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu ukupno iznose 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za nabavku protivgradnih raketa domaće proizvodnje.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Preostali iznos sredstava obezbeđuje korisnik sredstava.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.000.000,00 dinara.

3. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 05.12.2017. godine.

4. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. čitko popunjen obrazac prijave, sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca;

2. specifikacija investicije koja treba da sadrži: osnovne karakteristike protivgradnih raketa, vrstu, količinu i procenjenu vrednost na osnovu
informativnih ponuda prikupljenih od potencijalnih ponuđača (uz specifikaciju dostavljaju se i navedene informativne ponude);

3. izjava da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

4. izvod iz plana javnih nabavki u kome se vidi da je lokalna samouprava predvidela u svom planu javnih nabavki i nabavku protivgradnih raketa, odnosno ukoliko nije – izjavu nadležnog organa (koju je potpisalo ovlašćeno lice) o tome da će izmeniti plan javnih nabavki;

5. dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta); ukoliko nema navedena sredstva, treba dostaviti izjavu nadležnog organa (koju je potpisalo ovlašćeno lice) o tome da će ih obezbediti.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Podnosioci prijava čije su prijave nepotpune biće pozvani da ih kompletiraju u roku od pet dana od dana prijema poziva. Poziv će biti upućen putem elektronske pošte i rok za dostavljanje tražene dokumentacije računaće se od dana slanja poziva. Ukoliko podnosilac prijave ne kompletira svoju prijavu u određenom roku, prijava će biti odbačena kao nepotupna.

6. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA

  • prispele prijave razmatraće komisija koju je obrazovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
  • neblagovremene prijave neće biti razmatrane;
  • konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na osnovu predloga komisije.
  • kriterijumi, sistem bodovanja i druga pitanja značajna za realizaciju ovog konkursa regulisana su Pravilnikom za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite;
  • prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom;
  • odobrena bespovratna sredstva isplaćuju se na sledeći način: 70% avansno nakon zaključenja ugovora sa Sekretarijatom, a 30 % nakon sprovedenog postupka javne nabavke i nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Sekretarijatu izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži:

1. dokumentaciju u vezi s postupkom javne nabavke (odluka o pokretanju postupka javne nabavke, rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi na portalu UJN, zapisnik o otvaranju ponuda, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, primerak zaključenog ugovora s dokazom o objavi obaveštenja o zaključenom ugovoru);

2. kopiju zapisnika o preuzimanju protivgradnih raketa;

3. kopiju rešenja o stavljanju u promet – atest nadležnog MUP-a;

4. kopiju dokumentacije s deklarisanim karakteristikama sredstava na osnovu, koje je izdat atest – rešenje o stavljanju u promet;

5. overene fotokopije računa i otpremnice;

6. izvod iz Uprave za trezor o izvršenom plaćanju.

7. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: „Konkurs za podizanje nivoa efikasnosti protivgradne zaštite” ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4430 od 10 do 14 časova.

9. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

EVROPSKA UNIJA

Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

Drugi poziv za projekte Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija je bio zvanično lansiran dana 27. novembar 2017. godine u Temišvaru.

Sa budžetom od oko 20 miliona evra, krajnji rok za dostavljenje projekata je 30. mart 2018. godine.

U okviru ovog poziva, finasiraće se projekti na osnovu 4 prioritetne ose, u oblasitma:
– promovisanje zapošljavanja i usluga za inkluzivni rast – 6.737.774 evra;
– zaštita životne sredine i upravljanje rizikom – 9.813.050 de evra,
– održiva mobilnost i pristupačnost – 2.007.553 evra,
– atraktivnost za održivi turizam – 1.717.943 evra.

Finansiranje projekata biće osigurano na sledeći način:
– Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA II (najviše 85%)
– Nacionalni doprinos rumunskog državnog budžeta (13%)
– Sopstveni doprinos rumunskih korisnika (najmanje 2%) i/ili srpskih korisnika (najmanje 15%)

Dostava projekata će se uraditi iskljućivo elekronskim putem, pristupanjem portalu e-MS: http://ems-rors.mdrap.ro

Vodič podnosioca zahteva može se pronaći na web stranici programa: www.romania-serbia.net.
Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija nastavlja finansiranje projekata za prekograničnu saradnju u rumunsko-srpskoj pograničnoj oblasti za programski period 2014-2020, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz podršku Evropske unije i vlada dveju država.

Ukupni budžet programa je 88.124.999 evra, od kojih 74.906.248 evra predstavlja nepovratno finasiranje iz fondova Evropske unije.

Prihvatljiva oblast obuhvata županja Timiš, Karaš Severin i Mehedinci (iz Ruminija) i okruzi Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (iz Srbije).

Rumunija ispunjava ulogu Upravljačkog tela (preko Ministarstva regionalnog razvoja, javne uprave i evropskih fondova), Nacionalni Autoritet je osnivan u okviru Ministarstva za evropske integracije Srbije, a Zajednički Sekretarijat je organizaovan u Temišvaru, u okviru Regionalne Kancelarije za prekograničnu saradnju Temišvar. Revizorski rad na nivou programa je realizovan od strane Revizorskog Autoriteta je pripao Računskom suda Rumunije, a zadatke sertifikacije će obavljati Upravljačko telo.

Potencijalni korisnici, kao i svi oni koji su zainteresovani za rumunsko-srpsku prekograničnu saradnju, u okviru Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija mogu dobiti više informacija pristupom sekciji 2014-2020 u okviru sajtova: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

Dodatne informacije
MDRAPFE upravlja, u programskom periodu 2014-2020, sa 14 operativnih programa za sufinansiranjem iz evropskih fondova: Regionalni operativni program – POR, Operativni program Administrativni Kapacitet- POCA i 12 programa evropske teritorialne saradnje.

Programi evropske teritorialne saradnje podrazumeju saradnju, kroz projekte koje zajednički upravljaju i upravljaju partneri u zemljama učesnicama, u nekim rumunskim regionima:
• sa regionima iz susednih zemalja, u okviru prekogranične saradnje – kroz koje se finansiraju projekti pristupačnosti (transport i tehnologija informacije), životna sredina i sprečavanje rizika, ekonomski I socijalni razvoj i aktivnosti „people to people”;

• sa regionima unutar određenog geografskog područja, u okviru transnacionalne saradnje – kroz koje se finansiraju aktivnosti i razvoj mreža koji vode integralnom teritorijalnom razvoju u oblastima kao što su: inoviranje, životna sredina, pristupačnost i gradski razvoj;

• sa regionima iz bilo koje države članice Evropske unije, u okviru međuregionalne saradnje – saradnja između javnih vlasti o pitanjima od zajedničkog interesa, prenos iskustva i dobre prakse između regiona EU, kroz umrežavanje gradova i istraživača EU.

Principi implementacije ovih programa uključuju: saradnja između država učesnica (svi projekti moraju biti zajednički razvijeni i implementirani), otvorena konkurentnost (u okviru određenjih tendera za prodloge zajedničkih projekata) i razvoj i implementacija proijekata u partnerstvu, između aplikanata / korisnika iz država učesnica u programu.

UREDBA (EU) BR. 1299/2013 o cilju evropske teritorijalne saradnje
Vladina odluka 274/22.04.2015 o osnivanju zajedničkih sekretarijata, zajedničkih tehničkih sekretarijata, nacionalne tačke, nacionalnih kontaktnih tačaka i nacionalne kontakt osobe, kao i jedinaca prvostepene kontrole, u cilju implementacije programa saradnje u kojima učestvuje Rumunija u programskom periodu 2014-2020.

Detaljnije

Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE

Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), sprovode projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Pozivamo lokalne samouprave, privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora, organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i akademske ustanove, kao i fizička lica, da podnesu svoje predloge inovativnih rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i borbu protiv klimatskih promena.

Pružajući podršku realizaciji ovih ideja, želimo da doprinesemo stvaranju zajednica koje mogu efektivno da odgovore na klimatske promene.

Projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ pokreće dva izazova za rešavanje izazova klimatskih promena i poziva sve zainteresovane da podnesu predloge inovativnih rešenja koja će na praktičan način doprineti smanjenju emisija GHG i jačanju otpornosti zajednice na klimatske promene, kao i da razrade, finansiraju i primene ova rešenja.

Predmet konkursa: Lokalni razvoj otporan na klimatske promene
1. Izazov otvorenih podataka
2. Izazov za inovativna rešenja

Cilj konkursa: rešavanje izazova klimatskih promena

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): lokalne samouprave, privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora, organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i akademske ustanove, kao i fizička lica

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima):
1. Izazov otvorenih podataka
Odabrana rešenja biće nagrađena novčanom nagradom u iznosu do 10.000 USD – za gradove (najviše pet gradova) i do 5.000 USD – za opštine (najviše pet opština).

2. Izazov za inovativna rešenja
5.000 USD za fizička lica
10.000 USD ostalim organizacijama i institucijama

Rok za podnošenje prijava:
1. Izazov otvorenih podataka do 28.02.2018.

2. Izazov za inovativna rešenja do 31.01.2018.

Kontakt:
1. otvorenipodaci@klimatskepromene.rs
2. inovativnaresenja@klimatskepromene.rs

Detaljnije

Podsticaji za unapređenje sistema prenosa znanja

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Podsticaji za unapređenje sistema prenosa znanja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku unapređenju sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji obuhvataju:
1) podsticaje za sprovođenje tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
2) podsticaje koji se odnose na razvoj prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja.

Zahtevi se podnose Upravi za agrarna plaćanja od 11. do 22. aprila tekuće kalendarske godine.

Detaljnije