Arhiva ‘Konkursi’

Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji

USAID

Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti, kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. Kako navode iz USAID, cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima.

Kako bi ostvarili ove rezultate i unapređenje, kroz projekat će biti podržan razvoj jedinstvenog biznis modela po uzoru na akceleratore, čijom primenom će biti podržana preduzeća i početnici u ovom sektoru. Četiri biznis akceleratora – Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs – odabrana su kao ključni partneri ove aktivnosti, saopštio je USAID.

Kroz program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta, četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i HoReCa(HoteliRestoraniKafei) ciljana tržišta, koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje“.

Šesnaest proizvođača hrane će kroz taj projekat dobiti direktnu tehničku podršku akceleratora kroz unapređenje tehnologije, dizajn proizvoda, pristup finansijama i marketing, kako bi razvili bolje dizajnirane i inovativne proizvode i povećali prodaju i izvoz.

Prijave za učešće u projektu mogu da pošalju mala i srednja preduzeća, početnici, preduzetnici i asocijacije, i to do 1. aprila 2018. godine.

Detaljne informacije o proceduri i kriterijumima prijavljivanja nalaze se na veb-sajtovima akceleratora, ili OVDE.

Za detaljnije informacije o projektu svi zainteresovani se mogu obratiti i na poseban kontakt: Mirjana Jevtić, 062/623524, mjevtic@konkurentno.rs.

Detaljnije

Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Ministarstvo privrede uputilo je javni poziv lokalnim samoupravama za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i unapređenja industrijskih i poslovnih zona, inkubatora i klastera, obnavljanje braunfild lokacija, kao i razvijanje saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Javni poziv je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 16/18 od 5. marta 2018. godine.

Rezultati iz prethodne godine pokazali su da je ovaj vid podrške lokalnim samoupravama od velikog značaja i predstavlja dobru osnovu za pripremu kvalitetnih projekata i zato Ministarstvo, u okviru Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini, sa 143 miliona dinara nastavlja da, u zavisnosti od stepena razvijenosti lokalne samouprave, sufinansira ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, dok su gradovi i opštine u obavezi da finansiraju preostalu vrednost projekta.

Ministarstvo privrede je prošle godine zaključilo ugovore i sufinansiralo izradu projektno-tehničke dokumentacije za 48 jedinica lokalnih samouprava u vrednosti od 107,5 miliona dinara, od kojih su tri projekta regionalnog karaktera. Za 21 projekat nerazvijenih opština odobreno je 56,9 miliona dinara.

Više informacija o programu za ovu godinu, uslovima javnog poziva, načinu sufinansiranja, kriterijumima i potrebnoj dokumentaciji, zainteresovane lokalne samouprave mogu naći na internet stranici Ministarstva privrede.

Rok za podnošenje prijava počinje da teče od 6. marta 2018. godine, a završava se 20. marta 2018. godine.

Detaljnije

avni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programima „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat„ i “Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012 – „ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2018. godini

1) Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.

2) Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do šest meseci.
Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.
Svako pojedino udruženje, Savet ili organizacija može prijaviti samo jedan projekat bez obzira da li se isti odnosi na oblast finansiranje projekata ili na finansijsku podršku i pokroviteljstvo

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zravlja.
Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
– Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
– da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
– da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
– Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;
– Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite .
Prioritetne oblasti su:
1. prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
2. podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
3. reproduktivno zdravlje
4. zdravlje dece i mladih
5. bolesti zavisnosti
6. zarazne bolesti
7. mentalno zdravlje
8. zdravlje invalida
9. zdravlje starih
10. stomatološka zdravstvena zaštita
11. smanjenje svih oblika diskriminacije u pristupu zdravstvenoj zaštiti
12. podrška Nacionalnim programima i strategijama iz oblasti zdravstvene zaštite.

Projektna oblast pod rednim broj 10) sprovodi se isključivo u partnerstvu sa teritorijalno nadležnom zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.
Ovim konkursom nisu obuhvaćene sledeće aktivnosti:
– aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja;
– štampanje autorskih monografija;
– kulturne manifestacije;
– nabavka svih vidova opreme.

NAČIN PRIJAVE:
Sva zainteresovana udruženja svoje projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M4 uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Uz prijavu projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1. Fotokopiju izvoda o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre
2. fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
3. bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica;
4. preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa;
5. biografije predloženih edukatora;
6. podatak o visini iznosa kotizacije za učesnike na stručnom skupu

Ukoliko udruženje u okviru prijave projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Dokumenta pod rednim brojem 1 i 2 nije potrebno overavati.

PREDVIĐENI BUDŽET
Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja.
Svakom prihvaćenom projektu može biti dodeljeno maksimalno do 400.000 dinara.

Za stručne skupove sa međunarodnim učešćem maksimalno može biti dodeljeno do 80.000 dinara, a za stručne skupove bez međunarodnog učešća do 50.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata i stručnih skupova prema aktivnostima koje se sprovode.
Napomena:
– stručni skupovi kod kojih je predviđeno plaćanje kotizacija za učesnike neće biti finansirani.
– redovni troškovi rada udruženja (struja, voda, zakup prostora) se ne finansiraju;
– putni troškovi se pravdaju isključivo računima za gorivo, kartama za autobuski odnosno
železnički prevoz ili računima o pruženim taksi uslugama.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANJA UGOVORA

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje po okončanju projekta. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije projekta i utrošenim sredstvima.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Detaljnije

Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje faktora rizika koji dovosde do oštećenja srca i krvnih sudova), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2017. godini su :

1. prevencija bolesti srca i krvnih sudova

2. stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;

b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;

v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske, računarske ili bilo koje druge opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju preporučenom poštom i putem elektronske pošte, uz napomenu „Za javni poziv za realizaciju aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – NE OTVARATI” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.

Ukoliko zdravstvena ustanova koja podnosi prijavu planira da projekat sprovodi u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, uz prijavu dostavlja i primerak potpisanog sporazuma o saradnji, kojim se uređuju međusobni odnos, kao i prava i obaveze učesnika u projektu.

U suprotnom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Detaljnije

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• doprinose izgradnji konsenzusa i zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; predlažu modele i dobre interkulturalne prakse, naročito u oblasti obrazovanja; podstiču učešće mladih, posebno iz manjinskih zajednica u ovim procesima;
• doprinose informisanju građana o ciljevima i principima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu; doprinose približavanju stavova o poželjnom modelu interkulturalnog obrazovanja kroz dijalog roditelja, prosvetnih radnika i drugih zainteresovanih aktera iz većinske i manjinskih zajednica;
• prate i zalažu se za primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući primenu Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU; kontrolišu sprovođenje preporuka nadležnih nezavisnih tela i/ili drugih institucija nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; razvijaju primere dobre prakse primene prava etničkih manjina na lokalnom nivou.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.
Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.
Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 23. MARTA 2018. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• podstiču dijalog u lokalnim romskim zajednicama i naseljima o običajima i obrascima ponašanja koji otežavaju lični razvoj i društvenu emancipaciju i predlažu načine za njihovo prevazilaženje;
• podržavaju razmenu dobre prakse između jedinica lokalne samouprave i uzajamno učenje u pogledu izrade i uvođenjanovih usluga socijalne zaštite i modela ekonomskog osnaživanja s ciljem da se smanji zavisnost porodica od dečjeg rada i osipanje dece iz redovnog obrazovanja.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva – prvenstveno romska udruženja građana, jedinice lokalne samouprave i druge javne institucije.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 23. MARTA 2018. GODINE.

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.
Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.
Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA
Ciljevi Konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz popunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika/učesnice konkursa;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika/učesnice konkursa (ne starije od 6 meseci)
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera i dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa i to fotokopija prijave na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu. Ukoliko je Učesnik/učesnica konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa i to potvrdu izdatu od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž.
7. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika/učesnica Konkursa;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnica konkursa;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici/učesnice konkursa predlažu za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnica konkursa izdatu od strane MUP;
13. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora;
14. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da oni i prodavci nepokretnosti nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju.

Prijave na Konkurs će se primati do 30. aprila 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2018.godini

Rok: 15.03.2018. godine

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

Namena i cilj programa
Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština.
Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca.

Vrste obuka
Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive, ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Izvođač obuke
Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licenciran izvođač obuke, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: izvođač obuke), a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Učešće u finansiranju programa obuke
U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati:
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku,
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja do 60% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku;

Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 80% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku i to:
– za najviše 20 procentnih poena ukoliko je poslodavac mali privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko je poslodavac srednji privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko se u obuke uključuju osobe sa invaliditetom ili osobe koje se teže zapošljavaju i to:
1. lica bez kvalifikacije, odnosno bez završene srednje škole
2. stariji od 50 godina
3. pripadnik etničkih manjina.

U slučaju kada obuka uključuje komponente i posebnog i opšteg usavršavanja koje se ne mogu razdvojiti, prilikom određivanja procenta učešća u finansiranju, primenjuje se procenat za posebno usavršavanje.

Sredstva dodeljena po programu obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog su horizontalna državna pomoć.

Opravdani troškovi obuke:
– troškovi predavača,
– putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smeštaj,
– drugi tekući troškovi, kao što su materijali i potrošna roba direktno povezani sa realizacijom obuke,
– troškovi amortizacije alata i opreme u obimu u kojem se isključivo koriste za realizaciju obuke,
– troškovi usmeravanja i savetodavnih usluga u vezi sa obukom,
– troškovi polaznika i
– opšti indirektni troškovi (administrativni troškovi, zakup, režijski troškovi), do visine ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova navedenih u prethodnim alinejama.

U pogledu troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati koje polaznik stvarno provede na obuci.

Ukoliko je privredni subjekt dobio sredstva od autonomne pokrajine i/ili jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravnog lica koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, za iste opravdane troškove za istu vrstu obuke i ista lica, ukupan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od propisanih ovim javnim pozivom.

Dinamika isplate sredstava na ime učešća u finansiranju troškova obuke

Ugovorena sredstva za realizaciju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu u celosti nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i stekli sertifikat.

Broj zaposlenih na koji se mogu odobriti sredstva na ime obuke
Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od šest do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dva zaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod sledećim uslovima:
– da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
– da u poslednjih 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
– da u poslednjih 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
– da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
– da ima plan usavršavanja zaposlenog sa predlogom izvođača obuke sa prilozima koji podrazumevaju akreditovan program obuke, koja je predmet zahteva poslodavca; posedovanje svih potrebnih uslova za realizaciju obuke u pogledu prostorno-materijalno-tehničkih uslova i kadrovskih kapaciteta;
– da u program obuke uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 24 meseca pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.

Zahtev za učešće u programu obuke se neće odobravati za zaposlenog koji:
– obavlja pripravnički staž ili
– ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do dve godine.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– plan usavršavanja zaposlenog na propisanom obrascu Nacionalne službe
– spisak zaposlenih koji će se uključiti u program obuke na propisanom obrascu Nacionalne službe

– specifikaciju troškova obuke potpisanu i overenu od strane nadležnog lica poslodavca na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokumentacija o izvođaču obuke – izjava izvođača obuke da će sprovesti aktivnosti u realizaciji tražene obuke; dokaz o akreditaciji/licenci za izvođenje obuke; plan i program obuke; opis prostorno-materijalno-tehničkih uslova za realizaciju obuke; podaci o kadrovskim kapacitetima; opis načina i kriterijuma za procenu znanja; podaci o sertifikatu; predračun troškova obuke
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
– uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev – za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;
– izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz za zaposlene koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama ili imaju status osobe sa invaliditetom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Način podnošenja zahteva
Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs .

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava se donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na osnovu provere podnetog zahteva za učešće u programu.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze. Datum početka obuke mora biti nakon datuma donošenja odluke, a u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka. U slučaju da od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine u kojoj je doneta odluka ima manje od 45 dana, ugovor između Nacionalne službe i poslodavca mora biti zaljučen do kraja kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora sa poslodavcem
U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da dostavi
-konkretan plan i dinamiku realizacije obuke (datum početka i završetka obuke, broj i spisak polaznika po grupi, datum polaganja konačnog ispita i datum izdavanja sertifikata),
– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, i to:

1. Za preduzetnika:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

2. Za pravno lice:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

Uz dostavljena sredstva obezbeđenja neophodno je priložiti:
– potvrdu o prijemu zahteva za registraciju menica (za pravna lica);
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke;
– fotokopiju/očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica korisnika sredstava/žiranta i
– druge dokaze u zavisnosti od statusa žiranta.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da tokom trajanja programa:
– obezbedi potrebne kadrovske, prostorne, tehničke i druge uslove za realizaciju programa obuke u saradnji sa izvođačem obuke,
– upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama,
– omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
– po završetku obuke dostavi Nacionalnoj službi pisani izveštaj o realizaciji obuke i kopije izdatih sertifikata;

– zadrži zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme još najmanje 24 meseca nakon sticanja sertifikata o stečenim kompetencijama.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza korisnik sredstava postaje dužnik Nacionalne službe i u obavezi je da vrati celokupan iznos sredstava isplaćenih u skladu sa ugovorom na ime obuke zaposlenog, sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave, u koje spadaju: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja komunalne infrastrukture, radovi na objektima-zgradama jedinice lokalne samouprave, radovi na objektima škola, radovi na objektima predškolskih ustanova, radovi na objektima kulture, radovi na sportskim objektima, radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 256.147.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, razlozi zbog kojih je realizacija započetog projekta prekinuta, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta za fazu za koju nije pokrenut postupak javne nabavke, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
1) pravilno popunjen Obrazac za cilj 1;

2) izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta;

3) projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD).

4) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
– skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
– skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;

5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji ili skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 48.027.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva modernizacije lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

– pravilno popunjen Obrazac za cilj 2;
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 16.009.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– namena, način, merila i kriterijumi za izbor projekata iz oblasti kulture, sporta, turizma i umetnosti koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji jedinica lokalne samouprave;
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– pravilno popunjen Obrazac za cilj 3;
– Plan i program finansiranja konkretnog kulturnog, sportskog, turističkog ili drugog događaja koji je od posebnog značaja za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se na Obrascu – Obrazac br. 1-za cilj 1; Obrazac br. 2- za cilj 2 i Obrazac br. 3 – za cilj 3, koji se preuzimaju na internet strani Ministarstva: www.mduls.gov.rs.
Uz zahtev, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.
Zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava
11000 Beograd, Birčaninova 6

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.
Odluka o raspodeli sredstava (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.
Jedinici lokalne samouprave (opštini, gradu i gradu Beogradu) mogu se odobriti sredstva po jednom zahtevu, u toku kalendarske godine.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave broj: 011/3060-101; 011/3060-107 i 011/3060-119.

Detaljnije