Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za srednjoškolce i srednjoškolke za izradu aplikacija za mobilne uređaje

MTS

Konkurs za srednjoškolce i srednjoškolke za izradu aplikacija za mobilne uređaje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržava konkurs „MTS APP“ kompanije Telekom Srbija, koji je namenjen specijalizovanim gimnazijama i odeljenjima učenika i učenica sa posebnim sposobnostima za matematiku i računarstvo i informatiku.

Zadatak za učenike i učenice je da osmisle i naprave zanimljivu, inovativnu i pre svega korisnu aplikaciju za mobilni telefon ili tablet u Android OS-u ili iOS-u.

Konkurs traje do 28. novembra 2018. godine.

Opšti uslovi konkursa nalaze se na linku www.appkonkurs.mts.rs , u delu koji se odnosi na prijavljivanje.

Konkurs se raspisuje osmi put, regionalnog je karaktera i doprinosi razvoju timskog rada i preduzetničkih veština talentovanih gimnazijalaca i gimnazijalki.

Detaljnije

Konkurs za ekonomsko osnaživanje žena – Ja sam ODVAŽNA!

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Konkurs za ekonomsko osnaživanje žena – Ja sam ODVAŽNA!

IKEA Srbija, MasterCard i Fondacija Ana i Vlade Divac okupile su se se oko zajedničkog projekta „Ja sam ODVAŽNA!” usmerenog na podršku ekonomskom osnaživanju žena u Srbiji. Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja žena u radnom i društvenom okruženju, gradeći ravnopravnost žena i kod kuće.

U okviru projekta realizuje se konkurs „Ja sam ODVAŽNA“ kroz koji će biti podržani biznisi osnovani od strane žena i/ili oni koje vode žene, kao i pravni subjekti koji zapošljavaju najmanje 50% žena, a koji će kroz ovaj konkurs otvoriti najmanje jedno radno mesto za žene. Osnovna delatnost pravnih subjekata koji će biti podržani je proizvodna delatnost (igračke, tekstilni proizvodi, stari zanati, hrana, pića/sokovi/sirupi, ukrasni/upotrebni predmeti, proizvodi za decu i sl). Projekti će biti odabrani na osnovu njihovog uticaja na zapošljavanje žena, relevantnosti i kapaciteta za ostvarenje poslovnog napretka i održivosti nakon isteka projekta.

Da bi mogli da se prijave za dodeljivanje sredstava, podnosioci prijave moraju da budu registrovani pravni subjekti u vlasništvu žena, oni koje vode žene ili pravni subjekti koji među zaposlenima imaju najmanje 50% žena. Aktivnosti se moraju realizovati isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Sledeća pravna lica mogu da podnesu prijavu na ovaj konkurs:

• Mikro preduzeća
• Zadruge, poljoprivredna gazdinstva
• Preduzetnik/ca
• Preduzeća koja zapošljavaju marginalizovane i socijalno ugrožene žene
• Udruženja građana koja imaju misiju da unapređuju ekonomsku samostalnost i položaj žena u društvu, a imaju komercijalnu aktivnost koja zapošljava žene.

Uslovi za učešće u konkursu:

• da su registrovani u Agenciji za privredne registre ili da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava najmanje 2 godine od dana raspisivanja konkursa;
• da su podneli popunjen prijavni formular i anekse sa potrebnom pratećom dokumentacijom;
• da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Iznos podrške:
Pravna lica sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u rasponu od 5.000 do 7.000 evra.

Konkurs je otvoren od 1.11.2018. do 15.12.2018. godine do 17 časova.

Smernice za podnošenje prijava, kao i prijavni formulari mogu se preuzeti sa sajta www.divac.com/jasamodvazna, dok sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs možete postaviti putem e-maila na jasamodvazna@divac.com ili na broj telefona 062 77 87 96 radnim danom od 12 do 15 časova. Prijava se vrši slanjem prijavne dokumentacije (osnovne, prateće i poželjne dokumentacije) popunjavanjem on-line forme koja je dostupna OVDE. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili poštom) neće biti uzete u razmatranje. Fondacija će svakom prispelom predlogu projekta dodeliti redni broj, a spisak pristiglih prijava biće postavljen na adresi www.divac.com/jasamodvazna.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu.
Sredstva se dodeljuju javnim ustanovama, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, u cilju realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata:
Namena A) korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima koje koriste javne ustanove, nabavkom i montažom novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema), pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu. U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, nabavkom i montažom novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema). U cenu postrojenja ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.).

Namena C) primene toplotnih pumpi sa korišćenjem energije vode ili tla za zagrevanje/hlađenje u objektima koje koriste javne ustanove, nabavkom i montažom novih postrojenja sa toplotnim pumpama za rad u monovalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva celokupne potrebe za grejanjem/hlađenjem objekta) ili bivalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva osnovno grejno opterećenje dok sistem sa konvencionalnim izvorom toplote pokriva vršna opterećenja), sa pratećim instalacijama (cevovodi, grejna tela, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema). U cenu postrojenja ulaze i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
• sve vrste građevinskih radova;
• kupovinu polovne opreme i materijala;
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva dodeljuju se sa ciljem:
• ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
• sigurnijeg snabdevanja energijom;
• smanjenja zavisnosti od uvoza fosilnih goriva;
• revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 40.037.281,37 dinara

I. Od čega za namenu A minimalno 7.500.000,00 dinara
II. Od čega za namenu B minimalno 10.000.000,00 dinara
III. Od čega za namenu C minimalno 7.000.000,00 dinara

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDVa;

3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu za

I. Namenu A je 2.500.000,00 dinara;
II. Namenu B je 2.500.000,00 dinara;
III. Namenu C je 3.500.000,00 dinara;

4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom po nameni;

5. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomne pokrajine Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;

6. Rok za podnošenje prijave je 16. novembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI” , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Zajednička dokumentacija za sve tri namene:

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);

2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);

3. Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;

4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

5. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;

6. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne stariji od 30 dana od dana objave konkursa;

7. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

8. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

9. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika, odnosno kasnije Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

10. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):

a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena
preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;

b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o
budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena
sredstva;

c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.

11. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU. (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja).

Namena A) – dodatna dokumentacija

1. Idejni mašinski i prateći elektro projekat solarnog postrojenja za pripremu tople potrošne vode ili overena fotokopija istih, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji. Izradu projektne dokumentacije kao i naknadno vođenje izvođenja radova po projektima za koja su dodeljena sredstva, mogu da obavljaju samo inženjeri odgovarajuće struke i sa odgovarajućim licencama za obavljanje ovih delatnosti;

2. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize urađene od strane licencirane firme radi opravdanosti ulaganja u projekat (može se dostaviti kao samostalni dokument ili u sastavu idejnog projekta), koja treba da sadrži prikaz ostvarenih ušteda na godišnjem nivou izraženo u procentima (%) i u kilovatsatima (kWh) i iz toga izveden prost period povraćaja investicije, kao i efekte na zaštitu životne sredine (smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou izraženo u tonama i procentima). Navedene vrednosti treba da budu date putem proračuna.

Namena B) – dodatna dokumentacija

1. Idejni mašinski i prateći elektro projekat nove kotlarnice na biomasu sa predmerom i predračunom (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta, koji će se realizovati nakon dodele sredstava), u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji;

2. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje novog kotla; u izvodu mora biti data ukupna godišnja proizvodnja toplotne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), smanjenje učešća fosilnih goriva/električne energije za proizvodnju toplotne energije izraženo u kWh i % na godišnjem nivou, finansijska ušteda za troškove nabavke energenata (u dinarima i %), smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou izraženo u tonama i procentima, ukupna vrednost investicije kao i period otplate investicije, iskazane vrednosti prikazati sa proračunima.

Namena C) – dodatna dokumentacija

1. Idejni mašinski i prateći elektro projekat postrojenja toplotne pumpe voda-voda ili zemlja-voda za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene ili overena fotokopija istih, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji. Izradu projektne dokumentacije kao i naknadno vođenje izvođenja radova po projektima za koja su dodeljena sredstva, mogu da obavljaju samo inženjeri odgovarajuće struke i sa odgovarajućim licencama za obavljanje ovih delatnosti;

2. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize urađene od strane licencirane firme radi opravdanosti ulaganja u projekat (može se dostaviti kao samostalni dokument ili u sastavu idejnog projekta). U izvodu treba prikazati smanjenje učešća fosilnih goriva/električne energije za energetske/toplotne potrebe izraženo u kWh i % na godišnjem nivou, finansijsku uštedu za troškove nabavke energenata (u dinarima i %), smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou izraženo u tonama i procentima, ukupna vrednost investicije kao i period otplate investicije. Navedene vrednosti treba da budu date putem proračuna;

3. Rešenje-odobrenje za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja izdato od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ili podnet zahtev za odobrenje izvođenja primenjenih geoloških istraživanja u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima (“Službeni glasniki RS”, br. 101/2015);
4. Dokaz o plaćenoj naknadi za geološka istraživanja za tekuću godinu propisan Uredbom o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora (“Službeni glasniki RS”, br. 10/2016);

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama.
Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
• sve vrste građevinskih radova;
• kupovinu polovne opreme i materijala;
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
• ugradnje energetski efikasnije opreme sa većim stepenom korisnog dejstva, radi smanjenja troškova za energiju i enegrente;
• smanjenja potrošnje fosilnih goriva;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• revitalizacije postojećih sistema za grejanje u navedenim ustanovama.

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 17.500.000,00 dinara (slovima: sedamnaestmilionapetstotinahiljada dinara i 00/100);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDVa;
3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 2.500.000,00 dinara;
4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomne pokrajine Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
6. Rok za podnošenje prijave je 16. novembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI” , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena Prijava za učešće na Konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
3. Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;
6. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda, ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja konkursa;
7. Idejni mašinski i prateći elektro projekat nove kotlarnice sa predmerom i predračunom (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta, koji će se realizovati nakon dodele sredstava; faza mora biti funkcionalna celina) u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji;
8. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje novog kotla; u izvodu mora biti data ukupna godišnja potrošnja toplotne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna godišnja ušteda toplotne energije primenom novog rešenja (u kWh i u %), proračun ukupne godišnje emisije SO2 sa postojećim i novim rešenjem (u tonama), ukupno godišnje smanjenje emisije SO2 primenom novog rešenja (u tonama i u %), ukupna vrednost investicije kao i period otplate investicije;
9. Ukoliko se ugrađuje kotao na prirodni gas, dostaviti kopiju ugovora sa ditributerom gasa ili dokaz o postajanju priključka na distributivnu gasnu mrežu;
10. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
11. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
13. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;
14. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z APRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava je 19.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018. godinu

Rok za podnošenje prijava je 26.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole, brzinski displeji i semafori

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole, brzinski displeji i semafori

Sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole, brzinski displeji i semafori planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

I. sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u zonama škola i zonama usporenog saobraćaja;
II. sufinansiranje postavljanja brzinskih displeja u naseljenim mestima;
III. sufinansiranje opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica i pešačkih prelaza u naseljenim mestima.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini..

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.891.448,37 dinara

I. Od čega za namenu I minimalno 1.600.000,00 dinara
II. Od čega za namenu II minimalno 800.000,00 dinara
III. Od čega za namenu III ukupno 15.000.000,00 dinara

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije

3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu za

I. Namenu I je 800.000,00 dinara;
II. Namenu II je 400.000,00 dinara;
III. Namenu III je 3.000.000,00 dinara;

4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom po nameni;

5. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;

6. Rok za podnošenje prijave je 16. novembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca (koji se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte:

– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2018. – zone škola”, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2018. – brzinski displej”, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2018. – semafori”.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :

Zajednička dokumentacija za sve tri namene:
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (Obrazac Prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
2. Karta puteva lokalne samouprave sa označenim lokacijama planiranih radova (L1,L2,…) i kategorijom puteva na kojima se planira investicija (Lok, Drž II, Drž I);
3. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
4. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
5. Tehnička dokumentacija, na osnovu koje se neposredno može pristupiti izvođenju radova.

Pod tehničkom dokumentacijom se podrazumeva, u zavisnosti od namene prijave:
– saobraćajni projekat ili
– projekat tehničkog regulisanja saobraćaja (ili izvod iz projekta tehničkog regulisanja saobraćaja) ili
– tehnička dokumentacija potrebna za građevinsku dozvolu ili za rešenje o odobrenju izvođenja radova.

Tehnička dokumentacija mora da bude usklađena sa važećim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, odnosno Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Tehnička dokumentacija mora da se odnosi na konkretnu investiciju koja je predmet prijave na konkursu.
Tehnička dokumentacija mora da sadrži predmer i predračun radova sa PDV-om, ne stariji od šest meseci.

6. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
7. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
8. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
9. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Sekretarijata, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i bodovanje pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.
Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravno sredstvo.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava
Odlukom o dodeli sredstava utvrđuju se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.
Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku sredstava
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.

Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta ( izvode iz banaka, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.

Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet ugovora, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave

Predmet javnog poziva je dodela bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave, i to za:
– Izveštaj o obavljenom energetskom pregledu u skladu sa pravilnicima, a prema postojećem (zatečenom) stanju objekta;
– Sertifikat o energetskim svojstvima zgrada – energetski pasoš (prema Izveštaju o obavljenom energetskom pregledu),
– Elaborat energetske efikasnosti sa predlozima građevinskih i termotehničkih paketa mera za unapređenje energetske efikasnosti u dva nivoa (računajući energetske potrebe zgrade koje uključuju energiju za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i osvetljenje, a koje odgovaraju uobičajenom načinu korišćenja zgrade, imajući u vidu vreme korišćenja objekta prema realnom stanju), i to:

o Prvi nivo energetske sanacije koji obezbeđuje unapređenje objekta za jedan razred i
o Drugi nivo energetske sanacije koji obezbeđuje unapređenje objekta u „C“ razred

Predmer i predračun radova prema pozicijama koje obuhvataju postupak energetske sanacije za oba nivoa unapređenje;

– Podaci o potrošnji objekta za zadnje tri godine (računi za grejanje, računi za energente ukoliko je sopstveno grejanje, računi za električnu energiju);

a u cilju unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije zgrada javne namene, stvaranja preduslova za pribavljanje sredstava za realizaciju investicija u energetskoj efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i širenja svesti o važnosti ove teme.

Pravo učešća na javnom pozivu i obezbeđena sredstva
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom pozivu je 5.000.000,00 (pet miliona) dinara, koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Programska aktivnost/projekat 0003 – Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i građevinskih proizvoda, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

1. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave, ne mogu preći iznos od 480.000,00 (četiristotineosamdesethiljada) dinara, odnosno najviše do 80% od cene izrade tehničke dokumentacije.

2. Sredstva se dodeljuju isključivo za navedenu namenu, i ne mogu se dodeliti retroaktivno, odnosno za već urađenu tehničku dokumentaciju.

3. Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno opredeljena sredstva za predmetnu namenu na osnovu izveštaja Komisije.

4. Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje su u budžetu za 2018. godinu, obezbedile deo sopstvenih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti.

Način podnošenja prijave na javni poziv
Prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za javni poziv za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samoupraveˮ ili neposredno na pisarnici republičkih organa (u zatvorenoj koverti sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte).

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 011/3612-304 (kontakt osoba za prijave je Obrad Topić, e-mail: obrad.topic@mgsi.gov.rs).

Prijave poslate na bilo koji drugi način, faksom, elektronskom poštom i dr. ili na pogrešnu adresu neće biti razmatrane. Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju zahteve iz ovog javnog poziva ili prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, neće biti razmatrane.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na javni poziv dostavlja se Ministarstvu na obrascu „Prijava za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samoupraveˮ koji je objavljen na internet stranici Ministarstva (www.mgsi.gov.rs).

2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.

3. Prijavu na javni poziv podnosi jedinica lokalne samouprave u pisanoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac je dužan da dostavi:
– fotokopiju PIB obrasca,
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
– izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2018. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za unapređenje energetske efikasnosti,
– dokaz da je objekat u svojini jedinice lokalne samopuprave – izvod iz lista nepokretnosti (i upotrebnu dozvolu ukoliko ista nije upisana u list nepokretnosti).

Podnosilac prijave je dužan da na zahtev Ministarstva dostavi i druge podatke i dokumentaciju koji su potrebni za odlučivanje o predlogu za dodelu sredstava.

Kriterijumi za dodelu sredstava
Kriterijumi za dodelu sredstava su:

1. Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku podnošenja zahteva

2. Poštovanje ravnomernosti

3. Raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila za unapređenje energetske efikasnosti u godini podnošenja zahteva

4. Visina bespovratnih sredstava koje JLS traži od Ministarstva

5. Neto površina objekta

6. Godina izgradnje objekta

7. Tehnička dokumentacija postojećeg objekta (projekat izvedenog stanja)

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom o dodeli sredstava radi sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene, u svojini jedinica lokalne samouprave.

Rokovi za sprovođenje javnog poziva
– dostavljanje prijava: dvadeset (20) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog poziva na interent stranici Ministarstva u roku koji ne može biti duži od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava,
– krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je 31.03.2019. godine,
– nakon realizacije ugovorne obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti sa primerkom tehničke dokumentacije i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava,
– rok za dostavljanja izveštaja o realizaciji i utrošenim sredstvima: najkasnije trideset (30) dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja. Sredstva su namenjena za opremanje gimnazija za realizaciju programa nastave i učenja u prvom razredu opšteg srednjeg obrazovanja.

2. Cilj javnog poziva je unapređivanje uslova u kojima se ostvaruje nastava i učenje. Gimnazije sredstva mogu koristiti za opremanje kabineta nastavnih predmeta koji u svojim programima imaju laboratorijske vežbe ili za IKT opremu. Opremanjem kabineta obezbeđuje se kvalitetnija nastava koja će doprineti kako razvoju znanja tako i razvoju veština i kritičkog mišljenja. Praktične vežbe doprinose principu očiglednosti u nastavi što utiče na kvalitet ishoda učenja.

3. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Gimnazija koja dobije finansijska sredstva može ih iskoristiti za kupovinu opreme za kabinete za biologiju, fiziku, hemiju, informatiku i računarstvo ili za multimedijalne učionice.

4. Učesnici poziva su:
Gimnazije i srednje škole koje imaju gimnazijska odeljenja na teritoriji Republike Srbije.

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Reference – učešće u projektima u poslednjih pet godina, učešće u projektima koji su za cilj imali opremanje škola, ocene spoljašnjeg vrednovanja, itd.

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:

1) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja interesa učenika, stepen unapređenja stanja u očiglednosti nastave i učenja;

2) broj učenika u prvom razredu gimnazije;

3) rezultati spoljašnjeg vrednovanja rada škole odnosno odnos ocene za oblast «Nastava i učenje» i ocene za oblast «Resursi».

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija u roku koji ne može biti duži od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.

8. Odluku o izboru gimnazija kojima se dodeljuju finansijska sredstva donosi ministar.
Odluka ministra se donosi na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju javnog poziva za finansiranje opremanja gimnazija obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 9.500.000,00 dinara. Planirano je da finansijska sredstva za određenu gimnaziju dostižu iznos do 500.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru gimnazija, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju projekta 4002 – Reforma opšteg srednjeg obrazovanja 512 – Mašine i oprema, Ministarstvo zaključuje ugovor/ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.
Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužna je da Ministarstvu podnese izveštaj o utrošku finansijskih sredstava.

11. Gimnazije prijavu na javni poziv podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju podizanja uslova za ostvarivanje nastave “ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat III, Krilo C, Kancelarija 13.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-527.

Detaljnije

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

EVROPSKA UNIJA

Podrška Evropske unije razvoju opština – EU PRO: Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Želite da unapredite socijalnu koheziju i inkluziju u vašoj zajednici i doprinesete razvoju vaše opštine?
Imate ideje koja mogu doprineti poboljšanju socio-ekonomskog položaja ranjivih i marginalizovanih grupa, boljoj integraciji nacionalnih manjina i unapređenju međuetničkih odnosa?

Ko može da se prijavi?
Organizacije civilnog društva i institucije lokalnih samouprava iz 32 multietničke opštine: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Golubac, Dimitrovgrad, Doljevac, Žagubica, Žitorađa, Koceljeva, Kučevo, Lajkovac, Lebane, Leskovac, Majdanpek, Medveđa, Merošina, Negotin, Novi Pazar, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Preševo, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Surdulica i Tutin

Vrednosti i trajanje projekata?
• Partija 1 (međuopštinski projekti): od 15,000 evra do 30,000 evra
• Partija 2 (pojedinačne opštine): od 10,000 evra do 15,000 evra
• Ukupni budžet poziva: 400,000 evra
• Od 8 do 12 meseci

Kako se prijaviti?
• Preuzmite detaljne informacije o pozivu, kao i formulare za prijavu, sa internet stranice www.eupro.org.rs
• Pošaljite aplikaciju u skladu sa uslovima poziva najkasnije do 05. decembra 2018. na rsoc.applications@unops.org

Informišite se detaljnije o pozivu:
• Posetite jednu od šest info sesija na kojima će biti predstavljeni uslovi poziva. Prijavljivanje za učešće na info sesijama vrši se putem mejla biljanak@unops.org

o Kučevo, Hotel „Rudnik”, utorak, 30. oktobar u 11 časova
o Borsko jezero, Hotel „Jezero”, sreda, 31. oktobar u 11 časova
o Valjevo, Hotel „Grand”, petak, 02. novembar u 11 časova
o Sjenica, Hotel „Lane”, utorak, 06. novembar u 11 časova
o Niš, New City Hotel, sreda, 07. novembar u 11 časova
o Vranje, Dom vojske, četvrtak, 08. novembar u 11 časova

• Za pojašnjenja pošaljite mejl na rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 23. novembra 2018.

Detaljnije