Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• podstiču dijalog u lokalnim romskim zajednicama i naseljima o običajima i obrascima ponašanja koji otežavaju lični razvoj i društvenu emancipaciju i predlažu načine za njihovo prevazilaženje;
• podržavaju razmenu dobre prakse između jedinica lokalne samouprave i uzajamno učenje u pogledu izrade i uvođenjanovih usluga socijalne zaštite i modela ekonomskog osnaživanja s ciljem da se smanji zavisnost porodica od dečjeg rada i osipanje dece iz redovnog obrazovanja.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva – prvenstveno romska udruženja građana, jedinice lokalne samouprave i druge javne institucije.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 23. MARTA 2018. GODINE.

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.
Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.
Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA
Ciljevi Konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz popunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika/učesnice konkursa;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika/učesnice konkursa (ne starije od 6 meseci)
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera i dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa i to fotokopija prijave na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu. Ukoliko je Učesnik/učesnica konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa i to potvrdu izdatu od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž.
7. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika/učesnica Konkursa;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnica konkursa;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici/učesnice konkursa predlažu za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnica konkursa izdatu od strane MUP;
13. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora;
14. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da oni i prodavci nepokretnosti nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju.

Prijave na Konkurs će se primati do 30. aprila 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2018.godini

Rok: 15.03.2018. godine

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

Namena i cilj programa
Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština.
Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca.

Vrste obuka
Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive, ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Izvođač obuke
Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licenciran izvođač obuke, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: izvođač obuke), a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Učešće u finansiranju programa obuke
U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati:
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku,
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja do 60% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku;

Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 80% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku i to:
– za najviše 20 procentnih poena ukoliko je poslodavac mali privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko je poslodavac srednji privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko se u obuke uključuju osobe sa invaliditetom ili osobe koje se teže zapošljavaju i to:
1. lica bez kvalifikacije, odnosno bez završene srednje škole
2. stariji od 50 godina
3. pripadnik etničkih manjina.

U slučaju kada obuka uključuje komponente i posebnog i opšteg usavršavanja koje se ne mogu razdvojiti, prilikom određivanja procenta učešća u finansiranju, primenjuje se procenat za posebno usavršavanje.

Sredstva dodeljena po programu obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog su horizontalna državna pomoć.

Opravdani troškovi obuke:
– troškovi predavača,
– putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smeštaj,
– drugi tekući troškovi, kao što su materijali i potrošna roba direktno povezani sa realizacijom obuke,
– troškovi amortizacije alata i opreme u obimu u kojem se isključivo koriste za realizaciju obuke,
– troškovi usmeravanja i savetodavnih usluga u vezi sa obukom,
– troškovi polaznika i
– opšti indirektni troškovi (administrativni troškovi, zakup, režijski troškovi), do visine ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova navedenih u prethodnim alinejama.

U pogledu troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati koje polaznik stvarno provede na obuci.

Ukoliko je privredni subjekt dobio sredstva od autonomne pokrajine i/ili jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravnog lica koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, za iste opravdane troškove za istu vrstu obuke i ista lica, ukupan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od propisanih ovim javnim pozivom.

Dinamika isplate sredstava na ime učešća u finansiranju troškova obuke

Ugovorena sredstva za realizaciju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu u celosti nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i stekli sertifikat.

Broj zaposlenih na koji se mogu odobriti sredstva na ime obuke
Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od šest do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dva zaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod sledećim uslovima:
– da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
– da u poslednjih 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
– da u poslednjih 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
– da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
– da ima plan usavršavanja zaposlenog sa predlogom izvođača obuke sa prilozima koji podrazumevaju akreditovan program obuke, koja je predmet zahteva poslodavca; posedovanje svih potrebnih uslova za realizaciju obuke u pogledu prostorno-materijalno-tehničkih uslova i kadrovskih kapaciteta;
– da u program obuke uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 24 meseca pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.

Zahtev za učešće u programu obuke se neće odobravati za zaposlenog koji:
– obavlja pripravnički staž ili
– ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do dve godine.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– plan usavršavanja zaposlenog na propisanom obrascu Nacionalne službe
– spisak zaposlenih koji će se uključiti u program obuke na propisanom obrascu Nacionalne službe

– specifikaciju troškova obuke potpisanu i overenu od strane nadležnog lica poslodavca na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokumentacija o izvođaču obuke – izjava izvođača obuke da će sprovesti aktivnosti u realizaciji tražene obuke; dokaz o akreditaciji/licenci za izvođenje obuke; plan i program obuke; opis prostorno-materijalno-tehničkih uslova za realizaciju obuke; podaci o kadrovskim kapacitetima; opis načina i kriterijuma za procenu znanja; podaci o sertifikatu; predračun troškova obuke
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
– uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev – za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;
– izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz za zaposlene koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama ili imaju status osobe sa invaliditetom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Način podnošenja zahteva
Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs .

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava se donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na osnovu provere podnetog zahteva za učešće u programu.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze. Datum početka obuke mora biti nakon datuma donošenja odluke, a u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka. U slučaju da od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine u kojoj je doneta odluka ima manje od 45 dana, ugovor između Nacionalne službe i poslodavca mora biti zaljučen do kraja kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora sa poslodavcem
U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da dostavi
-konkretan plan i dinamiku realizacije obuke (datum početka i završetka obuke, broj i spisak polaznika po grupi, datum polaganja konačnog ispita i datum izdavanja sertifikata),
– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, i to:

1. Za preduzetnika:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

2. Za pravno lice:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

Uz dostavljena sredstva obezbeđenja neophodno je priložiti:
– potvrdu o prijemu zahteva za registraciju menica (za pravna lica);
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke;
– fotokopiju/očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica korisnika sredstava/žiranta i
– druge dokaze u zavisnosti od statusa žiranta.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da tokom trajanja programa:
– obezbedi potrebne kadrovske, prostorne, tehničke i druge uslove za realizaciju programa obuke u saradnji sa izvođačem obuke,
– upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama,
– omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
– po završetku obuke dostavi Nacionalnoj službi pisani izveštaj o realizaciji obuke i kopije izdatih sertifikata;

– zadrži zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme još najmanje 24 meseca nakon sticanja sertifikata o stečenim kompetencijama.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza korisnik sredstava postaje dužnik Nacionalne službe i u obavezi je da vrati celokupan iznos sredstava isplaćenih u skladu sa ugovorom na ime obuke zaposlenog, sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave, u koje spadaju: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja komunalne infrastrukture, radovi na objektima-zgradama jedinice lokalne samouprave, radovi na objektima škola, radovi na objektima predškolskih ustanova, radovi na objektima kulture, radovi na sportskim objektima, radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 256.147.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, razlozi zbog kojih je realizacija započetog projekta prekinuta, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta za fazu za koju nije pokrenut postupak javne nabavke, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
1) pravilno popunjen Obrazac za cilj 1;

2) izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta;

3) projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD).

4) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
– skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
– skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;

5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji ili skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 48.027.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva modernizacije lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

– pravilno popunjen Obrazac za cilj 2;
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 16.009.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– namena, način, merila i kriterijumi za izbor projekata iz oblasti kulture, sporta, turizma i umetnosti koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji jedinica lokalne samouprave;
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– pravilno popunjen Obrazac za cilj 3;
– Plan i program finansiranja konkretnog kulturnog, sportskog, turističkog ili drugog događaja koji je od posebnog značaja za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se na Obrascu – Obrazac br. 1-za cilj 1; Obrazac br. 2- za cilj 2 i Obrazac br. 3 – za cilj 3, koji se preuzimaju na internet strani Ministarstva: www.mduls.gov.rs.
Uz zahtev, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.
Zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava
11000 Beograd, Birčaninova 6

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.
Odluka o raspodeli sredstava (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.
Jedinici lokalne samouprave (opštini, gradu i gradu Beogradu) mogu se odobriti sredstva po jednom zahtevu, u toku kalendarske godine.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave broj: 011/3060-101; 011/3060-107 i 011/3060-119.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Podsticajna sredstva investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, dodeljuju se u cilju podsticanja privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocije potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Podsticajna sredstva dodeljuju se Investitoru kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova, a sve u skladu sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa Uredbom nemaju organi i organizacije Republike Srbije, odnosno organi i službe lokalne vlasti, javna preduzeća, fondovi i direkcije, kao i ustanove osnovane od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti.

U slučaju da je Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, dodelilo državnu pomoć za proizvodnju audiovizuelnog dela u bilo kom obliku, ukupan iznos dodeljenih sredstava državne pomoći i sredstava podsticaja dodeljenih po osnovu Uredbe, ne može biti veći od 50% budžeta produkcije, odnosno 50% ukupnog iznosa sredstava namenjenih za proizvodnju audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva koja se dodeljuju za namenski film dodeljuju se u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova, s tim da ukupan iznos odobrenih sredstava koja se dodeljuju u toku tri uzastopne fiskalne godine ne prelazi propisani maksimalni iznos državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć), u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Kao kvalifikovani (prihvatljivi) troškovi, priznaju se:
1) troškovi u vezi sa izradom audiovizuelnog dela koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, a koji su u vezi sa nabavljenom robom i pruženim uslugama, upotrebom lokacija, isplatama honorara članovima ekipe koji su državljani Republike Srbije ili strancima koji imaju boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) troškovi nastali u vezi sa upotrebom dobara, odnosno iznajmljivanjem pokretnih i nepokretnih stvari mogu se priznati samo u slučaju da su dobra, odnosno pokretne stvari i nepokretnosti, u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica, sa teritorije Republike Srbije.
Troškovi koji se naročito ne priznaju kao kvalifikovani troškovi nastali u vezi sa izradom audiovizuelnog dela su: troškovi marketinga, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti, troškovi distribucije i troškovi poreza na dodatu vrednost.

Vrste i sadržinu obrazloženja kvalifikovanih, kao i nekvalifikovanih troškova i obrasce zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava bliže propisuje ministar nadležan za poslove privrede.

II KORISNIK PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava može biti pravno ili fizičko lice za čiji se račun i čijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Investitor).

Podnosilac zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) jeste Investitor ili domaće pravno ili fizičko lice koje u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo.

Pravo na podsticajna sredstva nema Investitor, odnosno Podnosilac zahteva:
1) nad kojim je pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija;

2) koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda u Republici Srbiji i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Filmskog centra Srbije: 011/26 25 131

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

I CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:
• Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, koja će biti zadržana u narednih 36 meseci za mala i srednja privredna društva, odnosno 60 meseci za velika privredna društva.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 250.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici podsticajnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa ulaganjem u materijalnu imovinu vrednim najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

1. prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
2. drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
3. treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita
10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima čelika, uglja i sintetičkih vlakana

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu ( Obrazac prijave se biznis planom kao i ostali dokazi vezani za projekciju biznis plana) ;

2. registrovani finansijski izveštaji podnosilaca/korisnika za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ukoliko posluju kraće od 3 godine, finansijski izveštaji se odnose na period u kome su poslovali ( dokaz : Izvodi izdati od strane Agencije za privredne registre – APR u originalu ili overenoj kopiji);

3. izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji ( dokaz: izvodi APR-a o Obaveznim podacima privrednog subjekta, original ili overena kopija );

4. dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija ( dokaz: izvod APR-a ili uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija );

5. pisanu izjavu o tome da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena ( dokaz : izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave – 1b );

6. potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji ( dokaz : potvrda Republičke poreske uprave izdata u filijali u sedištu podnosioca/korisnika ) ;

7. potvrda o izmirenju obaveza prema Lokalnoj poreskoj administraciji ( dokaz : potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda-izdaju je opštinska ili gradska uprava) ;

8. izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava ( dokaz : tabelarni ili narativni prikaz zaposlenih kod podnosioca/korisnika koji vodi i izdaje Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja – „CROSO izvod“ sa mesečnim pregledom stanja zaposlenih kod podnosioca u proteklih godinu dana pre podnošenja prijave , original ili overena kopija ) ;

9. dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti ( dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta odgovornog lica, a ukoliko ima više odgovornih lica za svako posebno ) ;

10. dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak ( dokaz : Uverenje izdato od mesno nadležnog osnovnog suda da se protiv lica ne vodi postupak ) ;

11. dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Mup-a mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

12. dokaz da je privredni subjekt korisnik sredstava obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć ( dokaz: izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave – izjava 1);

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatnu dokumentaciju.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 02. aprila 2018. godine

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i 021/487 4158 Ognjen Dopuđ ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija

I CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj ovog konkursa je dodela sredstava za kupovinu opreme za mala i srednja privredna društva, povezanim sa realizacijom investicije opisane Obrascem prijave, na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđena :

Kupovina opreme za početak, povećanje ili unapređenje proizvodnje čija nabavna (profakturna/predračunska /predugovorna) vrednost ne može biti niža od 4.000.000 dinara (četirimilionadinara) bez uračunatog pdv-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova

Oprema za čiju kupovinu se sredstva odobravaju mora da bude nova.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI
Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 100.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici podsticajnih sredstava su mala i srednja privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisnicima sredstava odobravaju se sredstva do 50% vrednosti opreme u skladu sa Pravilnikom.

Korisniku sredstava dodeljuju se sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investiciju na teritoriji AP Vojvodine

2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija

3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći

4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda

5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave

6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva

7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći

8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita

10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima:

• Čelika, uglja, sintetičkih vlakana,
• Primarne poljoprivredne proizvodnje,
• Igara na sreću,
• Uslužne delatnosti ( marketinške, konsultantske, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta)
• Saobraćaja i transporta
• Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme
• Proizvodnja nafte i naftnih derivata

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Obrazac prijave sa izjavama po javnom pozivu (popunjen u celosti od strane ovlašćenih lica) ;

2. registrovani finansijski izveštaji podnosilaca/korisnika za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ukoliko posluju kraće od 3 godine, finansijski izveštaji se odnose na period u kome su poslovali ( dokaz : Izvodi izdati od strane Agencije za privredne registre – APR u originalu ili overenoj kopiji) ;

3. izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji ( dokaz: izvodi APR-a o Obaveznim podacima privrednog subjekta, original ili overena kopija ) ;

4. dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija ( dokaz: izvod APR-a ili uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija ) ;

5. pisanu izjavu o tome da za realizaciju iste investicije, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena ( dokaz : izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave) ;

6. potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji ( dokaz : potvrda Republičke poreske uprave izdata u filijali u sedištu podnosioca) ;

7. potvrda o izmirenju obaveza prema Lokalnoj poreskoj administraciji ( dokaz : potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda-izdaju je opštinska ili gradska uprava) ;

8. izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava ( dokaz : tabelarni ili narativni prikaz zaposlenih kod podnosioca/korisnika koji vodi i izdaje Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja – „CROSO izvod“ sa mesečnim pregledom stanja zaposlenih kod podnosioca u proteklih godinu dana pre podnošenja prijave , original ili overena kopija ) ;

9. dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta odgovornog lica, a ukoliko ima više odgovornih lica za svako posebno ) ;

10. dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak (dokaz : Uverenje izdato od mesno nadležnog osnovnog suda da se protiv lica ne vodi postupak ) ;

11. dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Mup-a mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

12. dokaz da je privredni subjekt korisnik sredstava obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć ( dokaz: izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave)

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumantacija.

V VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 02. aprila 2018. godine

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i 021/487 4158 Ognjen Dopuđ ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Program stipendiranja Vlade Republike Koreje za strane studente

VLADA REPUBLIKE KOREJE

Program stipendiranja Vlade Republike Koreje za strane studente

Ambasada Republike Koreje u Beogradu je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavila poziv Vlade Republike Koreje za studiranje na Univerzitetima u Koreji.

Informacije o programu stipendiranja i studijskim programima možete potražiti na sajtu: http://www.studyinkorea.go.kr.

Prijave sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti ambasadi Republike Koreje.

Za dodatne informacije možete kontaktirati ambasadu:
Imejl: koreaemb.rs@mofa.go.kr
Telefon: 011/3674225

Rok za prijavu je 15.03.2018. godine

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 30.11.2018. godine.

Detaljnije