Arhiva ‘Konkursi’

Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave.
1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život graðana na njenoj teritoriji.
2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogoðena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera
4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim graðanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Mogu konkurisati: Jedinice lokalne samouprave

Iznos: Ukupan iznos sredstava:
1. 42.000.000 dinara
2. 6.000.000 dinara
3. 6.000.000 dinara
4. 18.000.000 dinara
5. 30.000.000 dinara
6. 18.000.000 dinara

Otvoren do: 12.09.2009.

Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

Realizacija obuke na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama

Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom podrazumeva angažovanje jednog udruženja građana, agencije, fonda ili pravnog lica za

stručno-tehničku podršku u organizaciji i realizovanju treninga na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama.

Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama.

Sistemska briga o mladima je integralni deo strategije svake zemlje, a mladi treba da zauzmu neophodno mesto u procesima donošenja odluka. Kao prvi korak u uspostavljanju ovakvog sistema, Ministarstvo omladine i sporta je videlo u kreiranju Nacionalne strategije za mlade putem partnerskog odnosa između mladih i Ministarstva omladine i sporta, drugih ministarstava i vladinih institucija, predstavnika civilnog društva, poslovnog sektora, lokalne

samouprave, stručne javnosti.

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: Strategija) 9. maja 2008. godine a Akcioni plan za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) 22.01.2009. godine. U cilju ostvarivanja vizije Strategije i aktvnosti iz Akcionog plana izuzetno je važna međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike.

Ministarstvo omladine i sporta je od osnivanja aktivno na evropskoj omladinskoj sceni, posvećuje veliku pažnju povezivanju sa drugim međunarodnim akterima iz oblasti

omladinske politike i ima bogato iskustvo u organizovanju evropskih manifestacija.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, uočeno je da  konferencije/seminari/treninzi predstavljaju najbolju priliku da se na jednom mestu okupe predstavnici različitihzemalja, sektora i institucija i daju svoj doprinos daljem razvoju

omladinske politike na evropskom nivou.

 • Ministarstvo omladine i sporta organizovaće u saradnji sa Savetom Evrope trening „Demokratska participacija mladih“ (19-24. oktobar 2009). Cilj ovog treninga je uvođenje obrazovnih metoda Saveta Evrope u nacionalni okvir;
 • podizanje nivoa informisanosti i obučenosti mladih učesnika (25 mladih lidera) čiji zadatak će biti dalje širenje znanja stečenog tokom treninga;
 • stvaranja preduslova za uvođenje koncepta ko-menadžmenta i aktivnijeg učešća mladih u svim društvenim procesima, od lokalnog do evropskog nivoa;
 • podsticanje saradnje među različitim akterima u oblasti omladinske politike.

Donošenjem ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13.03.2009. godine), u okviru razdela 22 –

Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – aproprijacija 424 – za projekte i programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom, stvoreni su uslovi za organizovanje treninga u saradnji sa Obrazovnom jedinicom Saveta Evrope.

Planirani broj učesnika treninga je 40 (25 predstavnika nacionalnih omladinskih organizacija ili organizacija koje se bave mladima izabranih putem konkursa, čije smernice će definisati Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, 5 predstavnika međunarodnih organizacija izabranih od strane Saveta Evrope, 4 trenera, 4 facilitatora i 2 organizatora iz Ministarstva omladine i sporta i Saveta Evrope).

OPIS AKTIVNOSTI

Za podršku u realizaciji ovog konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje građana, agenciju, fond ili pravno lice koje će biti zaduženo za tehničko-stručnu podršku u pripremi i realizaciji treninga.

Konkretne obaveze odabrane organizacije pri realizaciji navedenog konkursa podrazumevaju:

1. Pripremu, organizaciju i realizaciju treninga kroz:

– obezbeđivanje smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnike treninga;

– logističku podršku u pripremi i realizaciji treninga;

– pripremu materijala;

– pripremu izveštaja.

2. Kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta prilikom pripreme i realizacije treninga.

TRAJANJE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 2 meseca u periodu septembar-oktobar 2009. godine.

Rok: 25. avgust 2009. god.

Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata
i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije

 1. Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike
 2. Obuka mladih za pisanje projekata u EU formatu

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira

projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

OPIS AKTIVNOSTI

Za podršku u realizaciji ovog dela konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće:

jedno udruženje građana, agenciju, fond ili pravno lice koje će sprovoditi obuku za pisanje projekata i vođenje projektnog ciklusa, pružiti administrativno-tehničku podršku u procesu evaluacije predloga projekata i biti zaduženo za praćenje realizacije odabranih projekata.

Zadatak ovog udruženja građana, agencije, fonda ili pravnog lica jeadministrativno-stručna podrška Ministarstvu omladine i sporta u realizaciji Konkursa za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata.

A. Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike

Konkretne obaveze odabrane organizacije pri realizaciji navedenog konkursa  uključuju:

1. Pripremu, organizaciju i realizaciju obuka za pripremu (pisanje) projekata i upravljanja projektnim ciklusom za 32 odabrane omladinske organizacije na Konkursu za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske

politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata;

2. Podnošenje evaluacionog izveštaja Ministarstvu omladine i sporta o rezultatima koje su omladinske organizacije postigle tokom obuke;

3. Pomoć omladinskim udruženjima koja su uključena u program obuke u razvijanju odobrenih projektnih ideja u kvalitetne predloge projekata i podnošenju predloga projekata Ministarstvu omladine i sporta;

4. Pružanje tehničko-administrativne podrške Ministarstvu omladine i sporta u procesu ugovaranja i isplate grantova (odobrenih novčanih sredstava) omladinskim udruženjima za odobrene projekte (prikupljanje podataka o računima u banci i ostale dokumentacije od omladinskih

udruženja i dostavanje istih Ministarstvu);

5. Pružanje stručne podrške omladinskim udruženjima prilikom realizacije projekata u svim fazama projektnog ciklusa i u procesu izveštavanja;

6. Podnošenje redovnih mesečnih i finalnih izveštaja Ministarstvu omladine i sporta, čiji je sastavni deo izveštaj o toku realizacije i sprovođenju projekata odobrenih na konkursu.

TRAJANJE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 10 meseci.

PRIORITET

Prioritet će imati udruženje građana, agencija, fond ili pravno lice koje:

 • može da demonstrira kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference;
 • ima iskustva i odgovarajuće kapacitete za izvođenje i organizaciju seminara, radionica i edukacija iz oblasti pisanja, monitoringa ievaluacije projekata;
 • ima iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom;
 • ima visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

Rok: 25. avgust 2009.

Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava kojima se ostvaruju ciljevi strategije i aktivnosti iz akcionog plana, stvaraju uslovi za razvoj omladinskog aktivizma i podstiče rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou

Pravila konkursa

Ova uputstva predstavljaju pravila za pripremu, podnošenje i selekciju projekata lokalnih samouprava.

Ko može da se prijavi

Na konkurs se mogu prijaviti lokalne samouprave koje imaju Kancelariju za mlade; koje nemaju izrađen LAP; koje nisu obuhvaćene projektima koje je Ministarstvo omladine i sporta izvodi/lo u saradnji sa međunarodnim partnerima i udruženjima građana a koji se odnose na proces izrade LAP-a za mlade i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata,kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuje na na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

Prioritet

Prioritet na konkursu će imati: lokalne samouprave koje do sada nisu bile finansirane od strane Ministarstva omladine i sporta, lokalne samouprave koje imaju Zaključak Opštinskog (Gradskog) veća o ulasku opštine (grada) u proces izrade LAP-a za mlade, lokalne samouprave koje su prošle obuku na temu izrade LAP-a za mlade, lokalne samouprave koje imaju sistematizovano radno mesto

koordinatora Kancelarije za mlade, lokalne samouprave koje imaju formiran Savet za mlade.

Rok: 25. avgust 2009. god.

Kratkoročni krediti za preduzetnike

FOND ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA
Kratkoročni krediti za preduzetnike

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita-preostalog iznosa od ukupnog finanansijskog okvira , radi  razvoja  preduzetništva,   na  teritoriji  opštine  Kanjiža. Ukupna vrednost sredstava za dodelu  iznosi  2.560.000,00 dinara.

1.    Cilj dodele sredstava

Osnovni cilj dodele sredstava je  pospešivanje  razvoja  privrede,  finansijski doprinos povećanju  broja  zaposlenih, ili održavanje postojećeg broja zaposlenih i  pospešivanje  efikasnosti  rada  malih i  srednjih  preduzeća.

2.   Namena  i  merila  dodele sredstava

Na  osnovu ovog  konkursa  se  dodeljuju  sredstva   malim i srednjim  preduzećima, preduzetnicima  čije  je sedište  registrovano  na  teritoriji opštine  Kanjiža, radi:

investiranja  u  osnovna  sredstva  (oprema).

Prilikom  dodele  sredstava  na  osnovu ovog konkursa prioritet   imaju   preduzeća  i preduzetnici,  koji   na  osnovu  investicije  mogu zapošljavati  više  radne  snage,  koji  u ukupnoj  vrednosti investicije  učestvuju  većim sopstvenim udelom.   Prioritete će imati  oni koji izrađuju  nove proizvode za  nova  tržišta.

Mimo  gore  navedenih,  merila  za  dodelu   sredstava Fonda   su  još:

 • najmanje  20%   sopstvenog  udela na  osnovu  predračunske vrednosti predmetnog kreditiranja,
 • ekonomska  opravdanost  zahteva.

3.    Zahtev koji se uručuje  za  dodelu  sredstava

Učesnici  ovog  konkursa  osim  formulara zahteva – koji se može dobiti  u Uslužnom centru Gradske kuće u Kanjiži, kao i pomoć za popunjavanje – treba  da prilože  i  sledeće:

 • poslovni plan,
 • predračun za  predmet  kreditiranja ili  overeni (pred)ugovor  o  kupoprodaji
 • potvrdu  nadležnog  organa  o  izmirenju poreza,
 • potvrdu  o  registraciji (isprava  o  osnivanju,  radna  dozvola),
 • Finansijske izveštaje  za 2007.  i 2008. godinu (završne račune).

Stručna  služba  donosi  svoj predlog na   osnovu   primljenih zahteva  i  kompletne dokumentacije,  na  osnovu  kog  predloga   Upravni odbor Fonda   dodeljuje   kredit.

4.    Uslovi kreditiranja

Rok  otplate iznosi  18 meseci, grejs period  od 6 meseci,

Kamatna  stopa  iznosi  5% (rečima: pet odsto) na  godišnjem nivou.

Primenjuje se klauzula  o  valuti.

Rate  otplate  kredita   se  obračunavaju  i naplaćuju  mesečno, odnosno prema poslovnoj politici banke, koja vrši kreditiranje.Banka obračunava i naplaćuje  bankarske troškove  za  usluge.

Jemstvo  za  dodeljena  sredstva  je  bankarska  garancija.

Sredstva dodeljena  od strane Fonda  se  mogu  koristiti  isključivo  na  osnovu  predračuna ili ugovora,  ista se doznačuju  na  žiro-račun dobavljača.

Konkurs  Fonda  za  razvoj opštine Kanjiža važi  do  25. 08. 2009. godine

Jadranski program prekogranične saradnje

MINISTARSTVO FINANSIJA
Jadranski program prekogranične saradnje

MINISTARSTVO FINANSIJA

Za Jadranski program prekogranične saradnje obezbeđeno 63,75 mil EUR – rok za prijavu projekata iz Srbije 29. oktobar

IPA Jadranski program prekogranične saradnje raspolaže sa 63,75 mil EUR i deo je instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije. U tom Jadranskom programu prekogranične saradnje učestvuju Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora i Slovenija.

Ministarstvo finansija Republike Srbije raspisalo je danas (3. avgust 2009. godine) poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, čime se partnerima iz naše zemlje omogućava da do kraja 2012. godine učestvuju u aktivnostima iz oblasti ekonomske, socijalne i institucionalane saradnje, prirodnih i kulturnih resursa i prevencija rizika, dostupnosti i mreže.

Rok za dostavljanje prijava je 29. oktobar 2009. godine.

CIP Javni poziv

CIP EKO-INOVACIJE – PROJEKTI PRVE PRIMENE I PONOVNOG UVOĐENJA NA TRŽIŠTE
CIP Javni poziv

Identifikator poziva: ENTR/CIP/09/D/N01S00

Eko-inovacije se odnose na promenu obrazaca proizvodnje i potrošnje i na razvoj tehnologija, proizvoda i usluga koje dovode do smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj eko-inovacija je povezivanje istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija.

Najvažnije informacije o pozivu:

 • poziv je objavljen 20. aprila 2009. godine.
 • krajnji rok za prijavu je 10. septembar 2009. godine.
 • projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
 • evaluacija projektnih predloga do kraja 2009. godine.
 • početak realizacije projekata mart/april 2010. godine.
 • procenat sufinansiranja od strane Zajednice do 50% opravdanih troškova.
 • projektne aktivnosti mogu maksimalno da traju 36 meseci.
 • ukupan budžet ~ 30 miliona evra, biće podržano ~ 40 projekata.

Više informacija o pozivu je dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Više informacija o eko-inovacijama je dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Ko može prijaviti projekat?

Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Švajcarska, Island), i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija i Izrael).

Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Poziv se odnosi na:

 • projekte prve primene ili ponovnog uvođenja na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi (tehnički uspešno demonstrirani, ali zbog određenih rizika još uvek nisu prodrli značajnije na tržište i zbog toga im je potrebna podrška).
 • tržišno-orijentisane aktivnosti vezane za razumevanje tehnologija zaštite životne sredine i eko-inovativnih aktivnosti od strane preduzetnika.
 • implementaciju novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama, kao što su upravljanje zaštitom životne sredine, kreiranje proizvoda, procesa i usluga koji nemaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Projekti koji spadaju u nadležnost drugih EU programa:

Projekti koji se odnose na upravljanje i planiranje upotrebe zemljišta, upravljanje prirodnim staništima, na urbane politike i projekte sa javnom dimenzijom trebaju da se prijave za LIFE+ ili FP7 program (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj).

Projekti koji se fokusiraju na povećanje korišćenja obnovljivih vidova energije i energetsku efikasnost trebaju da se prijave za program Inteligentna energije Evrope (IEE).

Projekti vezani za istraživanje i tehnološki razvoj trebaju biti prijavljeni za FP7 program.

Ciljevi poziva:

 • podsticanje novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama u oblastima kao što su upravljanje zaštitom životne sredine i stvaranje ekoloških proizvoda, procesa i usluga,
 • uklanjanje prepreka za šire korišćenje eko-inovacija,
 • kreiranje većeg tržišta za eko-inovativne proizvode i usluge,
 • povećanje inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

Vrste aktivnosti koje će se podržavati:

 • Čistiji proizvodni procesi (s naglaskom na sektore koji imaju veliki negativni uticaj na životnu sred

  inu, kao što su: građevinarstvo, hemijska industrija, prehrambena industrija, reciklaža).

 • Inovativni i ekološki proizvodi i usluge, inovativni pristupi eko-dizajnu proizvoda.
 • Podrška preduzećima (posebno malim i srednjim) u poboljšanju poslovanja, proizvoda, usluga (inovativni pristup ekološkom načinu upravljanja ili povećana eko-efikasnosti).

Prioritetne oblasti i aktivnosti:

Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu. U 2009. godini prednost imaju sledeći sektori:

1) Reciklaža

 • bolje metode sortiranja i metode za otpadne materijale, građevinski otpad, industrijski otpad, električni i elektronski otpad s mogućnošću recikliranja i stara vozila.
 • inovativni proizvodi koji koriste reciklirane materijale ili olakšavaju reciklažu i zadovoljavaju međunarodne proizvodne standarde, napredne zahteve dizajna i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
 • inovacije poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo

 • inovativni proizvodi ili procesi u sektoru građevinarstva koji imaju za cilj racionalniju upotrebu prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.
 • ekološke usluge u građevinarstvu.
 • inovativni sistemi vodosnabdevanja u građevinarstvu, kao što su ušteda vode, sakupljanje i korišćenje kišnice i drugo.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)

 • čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale pakovanja, procesi i usluge s ciljem efikasnije upotrebe resursa.
 • čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije staklenih gasova i/ili povećanje reciklaže.
 • povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
 • čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu nastalog potrošnjom hrane i pića.

4) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka

U okviru ovog prioriteta podršku će imati inovativni pristupi sistemima upravljanja odnosima prema životnoj sredini, kao što su EMAS (Eco-Management and Auditing Scheme), povećana eko-efikasnost ili korišćenje znaka zaštite životne sredine („eco-label”) koji smanjuju negativni uticaj načina proizvodnje i potrošnje na ekološke i prirodne resurse. EMAS je upravljački alat za preduzeća i ostale organizacije kojim seocenjuje, izveštava i unapređuje odnos prema životnoj sredini. Znak zaštite životne sredine („eco-label”) je instrument koji potvrđuje da su proizvod ili usluga dobrog kvaliteta i performansi u smislu odnosa prema životnoj sredini.

Prioritet će imati klasteri ili lanci dobavljača i sektorski pristupi, kao što je na primer podsticanje korišćenja EMAS alata u industrijskim klasterima i distriktima malih i srednjih preduzeća.

Napomena:

Projekti se prijavljuju direktno u Briselu, isključivo elektronskim putem na internet adresi koja će u maju biti objavljena na:http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Krajnji rok za prijavu je 10. septembar 2009. godine.

zp8497586rq

IPA Program Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

EVROPSKA KOMISIJA
IPA Program Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Mnistarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (Agencija za regionalni razvoj, po akreditaciji) Republike Hrvatske i Delegacija evropske komisije u saradnji sa Ministarstvom finansija u Republici Srbiji potražuju predloge projekata u okviru dodele bespovratnih sredstava za promociju prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije, u Hrvatskoj i Srbiji, uz finansijsku podršku IPA Programa Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2007-2013. Predlog projekta bi morao da obuhvati jedan od sledećih ciljeva: da unapređuje poslovnu saradnju, da povećeva prekograničnu razmenu dobara, da razvija pokretnost tržišta radne snage, prekogranična istraživanja, razvoj i inovacije (RDI) i zajedničko ekonomsko planiranje; da stimuliše razvoj turizma i na osnovama prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara pograničnog regiona; da štiti i nadzire prirodna dobra pograničnog regiona kroz učešće u zajedničkim aktivnostima i podizanju svesti javnosti; da unapređuje dobrosusedske odnose između lokalnih zajednica sa obe strane granice.

Kompletna uputstva za podnosioce i Aplikacioni paket su dostupni za preuzimanje na sledećim Internet stranicama: http://www.mrrsvg.hr,http://www.evropa.gov.rs i  http://www.croatia-serbia.com.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 16. oktobar 2009 (U slučaju lične dostave, krajnji rok za predaju je u 16:00 časova po lokalnom vremenu  istog dana).

Informativni sastanci povodom ovog Javnog poziva za prijavljivanje predloga projekata će biti održani u Hrvatskoj i Srbiji. Datumi i mesta održavanja ovih sastanaka će biti objavljeni na Internet stranicama: http://www.mrrsvg.hrhttp://www.evropa.gov.rs ihttp://www.croatia-serbia.com.

Objavljen Konkurs za zvaničan srpski EXPO 2010 suvenir

SIEPA
Objavljen Konkurs za zvaničan srpski EXPO 2010 suvenir

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije objavila je 1. avgusta raspis Konkursa za zvanične suvenire Srbije na Svetskoj izložbi EXPO 2010. Mogućnost učešća na Konkursu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije. Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2009. godine u 15 časova, a šifrovani radovi se predaju u prostorijama SIEPA, Vlajkovićeva 3, sprat 5.

Na Konkursu će biti dodeljene tri glavne nagrade u vrednosti od:

 1. Prva nagrada:    150.000,00 dinara
 2. Druga nagrada:  100.000,00 dinara
 3. Treća nagrada:    80.000,00 dinara

i najmanje deset otkupnih nagrada svaka u vrednosti od 50.000,00 dinara.

Za više informacija u vezi sa Konkursom za zvanični srpski EXPO 2010 suvenir možete kontaktirati Gorana Radosavljevića nagoran.radosavljevic@siepa.gov.rs ili Milicu Zatezalo na milica.zatezalo@siepa.gov.rs ili putem telefona  011 / 3398 772 i 3398 774.

„Novi srpski suvenir” – konkurs za zvanične suvenire Srbije na EXPO 2010

Suveniri će predstavljati deo propratne ponude na EXPO izložbi, a kako Srbija u ovom trenutku ima ograničen izbor adekvatnih suvenira koje može da ponudi posetiocima srpskog paviljona, postoji potreba za kreiranjem novih suvenira koji će dobiti status zvaničnog srpskog suvenira na EXPO 2010.

Kao što je i najavljeno, Konkurs za zvanične suvenire Srbije na Svetskoj izložbi u Šangaju je objavljen 1. avgusta 2009. godine. Konkurs je promovisan tematskom izložbom u beogradskoj galeriji O3ONE (20 – 29. jula 2009. godine), pod imenom Srbija@EXPO2010. Izložbu je organizovala Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije u saradnji sa galerijom O3ONE.

U okviru izložbe održana je i javna tribina na temu zvaničnih srpskih suvenira na EXPO 2010 u organizaciji SIEPA, galerije O3ONE, Krojač d.o.o. – Suveniri Srbije, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Beograda, na kojoj se mogao videti presek trenutne ponude suvenira u Srbiji, kao i čuti preporuke kreatorima suvenira u pogledu specifičnih potreba nastupa Srbije na EXPO 2010.

Sama izložba bila je prilika da se akciji udahne život i motivišu talentovani autori da se uključe u ovu akciju, a privukla je i dosta pažnje medija, kako pisanih, tako i elektronskih.

Rok: 15. oktobar 2009. god.

Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE
Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Prednost u razmatranju će imati projekti koji zadovoljavaju neke od sledećih kriterijuma :

● unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;

● značaj projekta za informisanje i edukaciju dece i mladih;

● doprinos informisanju i unapređenju položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva;

● uvođenje novih informacionih tehnologija i razvoj medijske pismenosti

● doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;

● stvaranje uslova za radno angažovanje odnosno zapošljavanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;

● očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

● značaj projekta za razvoj Republike Srbije, regiona i/ili opštine.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

● značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;

● doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;

● validna argumentacija projekta;

● adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;

● održivost projekta.

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa istim projektom sa kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.

Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 2.000.000,00 dinara. Ministarstvo kulture pokriva do 80% ukupne vrednosti projekta.

Dodeljena budžetska sredstva moraju biti utrošena do kraja marta 2010. godine.

Ukupan iznos namenjenih sredstava je 80.000.000,00 dinara. U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 20.000.000,00 dinara, a Zaključkom Vlade RS od 25. juna 2009. godine „Mere za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize“ (05 broj: 4-3720/2009-3) opredenjeno je dodatnih 60.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 21.08.2009.godine.