Arhiva ‘Konkursi’

Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica

Konkurs za učešće u finansiranju stručnog usavršavanja nezaposlenih lica – praktikanata

Nacionalna služba za zapošljavanje(u daljem tekstu:NSZ) raspisuje Konkurs za dodelu novčane pomoći za 1.325 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu praktikanata, bez zasnivanja radnog odnosa, radi podizanja nivoa kompetentnosti i zapošljivosti kroz radnu praksu i stručno usavršavanje.

U zavisnosti od kategorije složenosti posla i sadržaja programa, stručno usavršavanje traje od 3 do 6 meseci i u tom periodu praktikanti ostvaruju pravo na:

novčanu pomoć i to

– u mesečnom iznosu od 20.000 dinara, za lica sa visokim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju (minimum 240ESPB bodova) i prosečnom ocenom ostvarenom u toku osnovnih studija najmanje 8,5 (za 200 lica od ukupne kvote / 15% od predviđene kvote po filijalama)

– u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, za sva ostala lica od III do VII stepena stručne spreme uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje na propisanom obrascu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izvešta

j nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Izvod iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova za koje se praktikant usavršava1;

7) Angažovanje nezaposlenih lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

 • Mladi do '330 godina, bez radnog iskustva u struci koji su u 2008 ili 2009. godini završili školovanje;
 • Lica koja su na evidenciji nezaposlenih preko 6 meseci, bez radnog iskustva na željenim poslovima i u okviru stečenih kvalifikacija;
 • Lica sa zastarelim znanjima i veštinama u cilju sticanja znanja iz oblasti novih tehnologija, metoda i organizacija rada, ukoliko je to uslov za rad u struci prema standardu zanimanja/poslova;

8) Kod kriterijuma «Program stručnog osposobljavanja/usavršavanja», za podkriterijume 1 i 3 zahtev mora imati minimum po 10 bodova za svaki od podkriterijuma da bi bio uzet u razmatranje;

9) Radna biografija(CV) mentora/instruktora (mentor/instruktor mora, da ima najmanje 6 meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovama);

10) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Rok: do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq

Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs za dodelu subvencija zap odsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva od strane nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: Subvencija), odobravaju se u iznosu od 130.000,00 dinara za poljoprivredno gazdinstvo.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se za:

 • registraciju poljoprivrednog gazdinstva u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini, prema odluci Skupštine AP Vojvodine;
 • nezaposlenom licu koje pripada posebno ugroženeim kategorijama stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, Romi, izbegla, raseljena i prognana lica, osobe sa invaliditetom,  samohrani roditelji, žene sa sela i druga

  ugrožena lica);

 • lica koja udružuju iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za zapošljavanje u poljoprivredi, te lica koja udružuju subvenciju sa otpremninom.

PRIJAVE NA KONKURS – ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Nezaposleno lice podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (po mestu prebivališta), sa naznakom: “Konkurs za dodelu subvencija za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva“.

Podnosilac zahteva za dodelu subvencije podnosi:

 • popunjen zahtev (može se dobiti u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje);
 • izvod iz evidencije nezaposlenih sa naznakom: POLJOPRIVREDA;
 • fotokopiju lične karte.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Konkurs za novozapošljavanje

Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 30% subvencije odobrava se:

 • poslodavcu koji otvara deset ili više radnih mesta;
 • poslodavcu koji otvara radna mesta u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u APV;
 • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje pripada posebno ugroženoj kategoriji stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća APV);
 • poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje je iskoristilo pravo na novčanu naknadu kod NSZ, a nedostaje mu dve godine ili manje do sticanja prava na penziju po propisima PIO;
 • poslodavcu koji otvara radno mesto u preduzećima ili radnjama koje su registrovane za proizvodnju i prerađivačku delatnost, uslužnu, zanatsku ili poljoprivrednu delatnost.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq

Finansiranje pripravnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje pripravnika

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika  na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA

 • mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:
 • 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa visokom stručnom spremom.
 • 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa višom i srednjom stručnom spremom.

Bruto iznos iz tačke 1. i 2. ovog stava predstavlja

zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Iznosi iz tačke 1. i 2. ovog stava, isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Poslodavcu koji ne obezbedi odgovarajuća sredstva obezbeđenja, navedeni iznosi će se refundirati svakog meseca po podnošenju dokaza o isplaćenoj bruto zaradi pripravnika.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVOM POZIVU

 • Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indirektni budžetski korisnici),
 • Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
 • Poslodavci koji su solvetni;
 • Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini.

zp8497586rq

Javni radovi na teritoriji APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv za prikupljanje projekata javnih radova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009. godini

Prikupljanje projekata javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u oblastima:

 • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, grobalja, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drug

  i poslovi);

 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Pravo učestvovanja

Pravo podnošenja projekata u postupku organizovanja javnih radova imaju privredna društva, javne ustanove, javna preduzeća,organi jedinica lokalne samouprave, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije i udruženja građana.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Projekti za organizovanje javnih radova na tertoriji AP Vojvodine podnose se do 01.06.2009. godine.

zp8497586rq

Subvencije za samozapošljavnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Subvencije za samozapošljavnje

Konkurs za dodelu subevncija za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za samozapošljavanje su namenjene nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja svojim interesima i sposobnostima samostalno ili putem udruživanja mogu obezbediti uslove za sopstveno zapošljavanje osnivanjem preduzeća, radnje, agencije ili drugih oblika poslovnog organizovanja.

Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se za novoregistrovane delatnosti u iznosu od 130.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se:

– nezaposlenom licu koje otvara radnju ili preduzeće u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini utvrđenim Odlukom o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2009. godini po kriterijumu zaposlenosti;

– nezaposlenom licu koje spada u posebno ugrožene kategorije stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća

APV);

– nezaposlenom licu koje udružuje iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za samozapošljavanje i

– nezaposlenom licu koja otvara

radnju ili preduzeće koje je registrovano za proizvodnu, prerađivačku, uslužnu, zanatsku delatnost ili poljoprivredu.

Dodatak na subvenciju može se ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno u maksimalnom iznosu od 25% subvencije.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruže, u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svaki pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju, a ukoliko ispunjava neki od navedenih uslova, i dodatka na subvenciju.

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala i rezervnih delova potrebnih za realizaciju programa, adaptaciju poslovnog prostora ili druge namene neophodne za obavljanje delatnosti.

USLOVI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA

Za subvencije za samozapošljavanje mogu konkurisati nezaposlena lica sa teritorije AP Vojvodine pod uslovom:

1) da se podnosilac zahteva nalazi na evidenciji NSZ;

2) da je poslovni program (biznis plan) ekonomski opravdan i da obezbeđuje povećanje zaposlenosti;

3) da je lice završilo obuku iz oblasti samozapošljavanja;

4) ukoliko je podnosilac zahteva koristio sredstva po programu samozapošljavanja preko NSZ, neophodno je da je ista realizovao u skladu sa ugovornom obavezom, kao i da je istekao period od najmanje 5 godina od

dana odobravanja sredstava.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq

Finansiranje zapošljavanja pripravnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje zapošljavanja pripravnika

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tektu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu

pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA

mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:

1) 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa visokom stručnom spremom.

2) 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa višom i srednjom stručnom spremom.

Bruto iznos iz tačke 1. i 2. ovog stava predstavlja zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Iznosi iz tačke 1. i 2. ovog stava, isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Poslodavcu koji ne obezbedi odgovarajuća sredstva obezbeđenja, navedeni iznosi će se refundirati svakog meseca po podnošenju dokaza o isplaćenoj bruto zaradi pripravnika.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVOM POZIVU

1. Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indi

rektni budžetski korisnici),

2. Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

3. Poslodavci koji su solvetni;

4. Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

OBAVEZE POSLODAVCA

1. Poslodavac je u obavezi da pripravniku isplati dve zarade, i to u visini od najmanje minimalne bruto zarade, tako što će jednu zaradu isplatiti u šestom mesecu, a drugu u devetom mesecu trajanja pripravničkog staža;

2. da u roku od 15 dana, od dana dostavljanja Odluke o dodeli sredstava, zasnuje radni odnos sa pripravnikom na određeno vreme, u trajanju od 12 meseci, te da mu nakon isteka pripravničkog staža omogući uslove za polaganje stručnog ispita i izda odgovarajuće uverenje o stručnoj

opsposobljenosti;

3. da nije smanjivao broj zaposlenih od 01.04.2009. godine i da ne smanjuje broj zaposlenih za vreme trajanja pripravničkog staža;

4. da mesečno uplaćuje zaradu i pripadajuće poreze i doprinose zaposlenom pripravniku i da o tome dostavi overenu fotokopiju OD obrasca iz prethodnog

tromesečja, kao uslov za isplatu sredstava za naredna tri meseca nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ.

5. da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala na teritoriji AP Vojvodine omogući kontrolu uslova rada i realizaciju ugovornih obaveza.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq

Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih

Konkurs za učešće u finansiranju programa prkvelifikacije/dokvalifikacije nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) u skladu sa Programom rada NSZ za 2009. godinu, raspisuje Konkurs za učešće u finansiranju programa prekvalifikacije/dokvalifikacije (u daljem tekstu: program) 2.589 nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija nezaposlenih lica se organizuje za potrebe poslodavaca u slučaju da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema nezaposlenih lica traženog zanimanja ili ne poseduju znanja i veštine neophodne za rad na slobodnim poslovima.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija može se realizovati:

– po internom programu poslodavca

– kombinovano, po programu poslodavca i obrazovne ustanove i u skladu sa nivoima stručne pripreme :

Nivo 1: Demonstracija do 1 nedelje

Nije potrebno radno iskustvo niti prethodna znanja i veštine za obavljanje poslova.

Nezaposlenima je potrebno nekoliko dana, a manje od 40 časova obuke da bi mogli da se uvedu u posao. Obično im iskusniji radnik pokazuje kako se radi, a lica na obuci prate instrukcije i ponavljaju operacije.

Nivo 2: Osnovni nivo pripreme do 4 nedelje

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koje se odnose na posao mogu biti korisni, ali se obično ne zahtevaju. Nezaposlenima je potrebno od 40 do 160 časova obuke da bi mogli da steknu praktična znanja i veštine, najčešće radeći sa iskusnijim radnicima. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za pružanje usluga.

Nivo 3: Srednji nivo pripreme do 8 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine relevantna za obavljanje posla se uglavnom

zahtevaju. Nezaposlenima je potrebno od 160 do 320 časova obuke da steknu praktična u1079 çnanja i veštine i osposobe se za samostalan rad, najčešće radeći sa iskusnijim radnicima i kroz kombinovanje kraće teorijske pripreme i prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja

i veština za rad na složenijim industrijskim mašinama.

Nivo 4: Viši srednji nivo pripreme do 12 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 320 do 480 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje kraće teorijske pripreme i intenzivnije prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za rad na poslovima višeg nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije.

Nivo 5: Viši nivo pripreme do 16 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 480 do 640 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje teorijske pripreme i intenzivnije prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za rad na poslovima višeg nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije. Za obavljanje nekih poslova se zahteva licenca ili atest.

Nivo 6: Ekstenzivni nivo pripreme do 24 nedelje

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 640 do 1040 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje duže teorijske pripreme i intenzivne prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje visokog nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije. Standardizacija zanimanja najčešće podrazumeva sticanje formalnih kvalifikacija ili licenci za obavljanje posla.

Uslovi

Pravo na učešće u finansiranju programa imaju pravna lica na području Republike Srbije koja su:

– registrovana u Agenciji za privredne registre,

– redovno uplaćuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih

– ispunila ugovorne obaveze u poslednje 3 godine po programu prekvalifikacije i dokvalifikacije za potrebe poznatog poslodavca (ukoliko su korišćena sredstva).

Konkurs traje do popunjenja predviđene kvote, a najkasnije do 20.12.2009. godine

zp8497586rq

Konkurs poslodavcima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Konkurs za poslodavce – Dodela subvencije za zapošljavanje i stručno osposobljavanje 10 hiljada pripravnika

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ) raspisuju Konkurs za dodelu subvencija za stručno sposobljavanje i zapošljavanje deset hiljada pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme.

Za vreme trajanja pripravničkog staža, poslodavac ostvaruje pravo na:

– subvenciju u mesečnom iznosu od:

I 20.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju do 12 meseci.

II 18.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa višim ili v

isokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci, sa mogućnošću produžetka za 3 meseca.

III 16.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, sa mogućnošću produžetka za 6 meseci.

– refundaciju svih troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji idu na teret zaposlenog i poslodavca.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU IMAJU:

1) Poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru

2) Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;

3) Poslodavci koji su solventni;

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev najbližoj jedinici NZS prema mestu rada pripravnika, a najkasnije do 20.12.2009. godine odnosno do popunjenja kvote.

zp8497586rq

Konkurs višim školama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Konkurs višim školama

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u visokoškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

–   usluge obrazovanja i usavršavanja  zaposlenih u visokoškolskim ustanovama;

– unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  kroz pojedinačne  projekte/pr

ograme visokoškolskih ustanova;

– obezbeđivanje administrativnog materijala, materijala za obrazovanje u cilju poboljšanja uslova funkcionisanja rada visokoškolskih ustanova;

– naknade iz budžeta za obrazovanje sa namenom podrške ostvarivanju šire saradnje naših visokoškolskih ustanova sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva, implementacije Bolonjske deklaracije i uključivanja u Evropsku zonu visokog obrazovanja, kao i obezbeđivanja uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja najtalentovanijih studenata, studenata sa posebnim potrebama – studenti sa invaliditetom, studenti iz marginalizovanih grupa i studenti pripadnici nacionalnih zajednica.

Konkurs je otvoren tokom budžetske 2009. godine.

zp8497586rq