Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MSPP

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Konkurs za početnike bez hipoteke

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP.

OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije, po ovom programu u 2009. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2008.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikad ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

programe primarne poljoprivredne proizvodnje;

kreditiranje infrastrukture;

kreditiranje trgovine;

kreditiranje kupovine putničkih  vozila;

kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija.

Potencijalni korisnici sredstava, zahteve podnose Fondu ili najbližoj ekspozituri Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve. Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši namensku kontrolu kredita, nakon isteka perioda počeka otplate kredita.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, odnosno imaju prednost na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom Fonda.

KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,  Nacionalne službe zapošljavanja i drugih programa Vlade);

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republička agencija za MSPP.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

u iznosu  od 500.000,00 dinara do 1.300.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

rokom otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) ;

menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;

ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;

hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripad

ajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene  menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–           u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračuvanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

–           rok otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

–           hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću  kamatu,

–           ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane  pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca  duga.

–           ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima koje će Fond  doneti za  sprovođenje ovog programa.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu, u roku do 60 dana od  donošenja odluke.

IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2009.godini, za ove namene, opredeljena su sredstva u iznosu 3.100.000.000,00 dinara.

Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu, Statutom Fonda i programom.

Planirana dinamika povlačenja sredstava je 775.000.000,00 dinara po svakom kvartalu.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će, šestomesečno, dostavljati, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će izveštaj o realizaciji ovog programa, šestomesečno,  dostavljati Vladi.

KONTAKT

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva preko Regionalnih agencija/centara, odnosno kancelarija Republičke agencije za MSPP ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja afirmacije multikulturalnosti i razvoja višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja afirmacije multikulturalnosti i razvoja višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 3.500.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.
Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje tematskih rubrika, emisija, feljtona, serijala, analiza, reportaža i drugih sadržaja u štampanim i elektronskim javnim glasilima na jezicima nacionalnih zajednica i u višejezičkim javnim glasilima u Vojvodini, kao i u internet izdanjima tih javnih glasila.

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih zajednica u AP Vojvodini na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoj obrazovanja, negovanje sopstvene kulture i identiteta i razvoj višejezičkih programa, razvoj raznovrsnosti medija, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa, razvoj

jezičke kulture, razvijanje građanske svesti, demokratskih potencijala i informisanje o evropskim integrativnim procesima,.

Kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih zajednica, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika i programi multikulturnog i interkulturalnog sadržaja.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači novina i osnivači radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog i/ili televizijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou kao i audio i video produkcije koje i maju potpisane ugovore o emitovanju emisija sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Rok: 22.06.2009.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u medijski nedovoljno razvijenim sredinama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u medijski nedovoljno razvijenim sredinama

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 5.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Vojvodini značajnih za ostvarivanje javnog interesa u medijski nedovoljno razvijenim lokalnim sredinama Vojvodine. Sufinansiraju se projekti kojima se  informiše javnost u lokalnim samoupravama koje nemaju pokrajinska i regionalna javna glasila ili koje istovremeno nemaju lokalne novine, radio i televiziju.

Cilj konkursa je: razvoj raznovrsnosti medija i ostvarivanje prava građana na javno informisanje u medijski nedovoljno razvijenim sredinama.
Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje, kvalitet, originalnost i aktuelnost autorskog pristupa, značaj projekta za razvoj opštine u manjim  i medijski nedovoljno razvijenim sredinama u AP Vojvodini.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači lokalnih novina, radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog ili televizijskog programa na lokalnom nivou kao i audio i video produkcije koje i maju potpisane ugovore o emitovanju emisija sa emiterima koji imaju dozvolu RRA, sa sedištem u medijski nedovoljno razvijenim sredinama, koje su navedene u sledećoj tabeli:

ADA

ALIBUNAR APATIN BAČ
BAČKA PALANKA BAČKA TOPOLA BAČKI PETROVAC BELA CRKVA
BEOČIN BEČEJ ŽABALJ ŽITIŠTE
INĐIJA IRIG KANJIŽA KOVAČICA
KOVIN KULA MALI IĐOŠ NOVA CRNJA
NOVI BEČEJ NOVI KNEŽEVAC OPOVO PEĆINCI
PLANDIŠTE RUMA SENTA SEČANJ
SRBOBRAN SREM. KARLOVCI STARA PAZOVA TEMERIN
TITEL ČOKA

Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

Rok: 22.06.2009.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje novih projekata podsticanja javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je: Podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja kreiranjem i proizvodnjom novih sadržaja ili putem poboljšanja i inoviranja postojećih sadržaja, koji se odnose posebno na aktuelnu ekonomsku i ukupnu društvenu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, zatim položaja mladih i starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, afirmaciju multikulturalnosti AP Vojvodine, razvoj interkulturalizma, inform

isanje o evropskim integrativnim procesima, razvoj građanske svesti, afirmaciju demokratskih potencijala i druge aktuelne teme.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru,

finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čiji osnivač ima sedište u AP Vojvodini.

Pravo podnošenja prijave na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači novina, osnivači radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog ili televizijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou, kao i audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Rok: 22.06.2009. god.

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje:

Organizovanje seminara i tribina koje se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti koji su dostupni većem broju korisnika

Pravo učešća na konkursu imaju profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva koje se bave medijskom problematikom čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije. Komisija satavljena od predstavnika pokrajinskih organa, strukovnih udruženja i nevladinih organizacija razmatraće pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata.

Rok: 22.06.2009. god.

Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija

POKRAJINSKI SEKRETRAIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata javnih glasila nevladinih organizacija i drugih neprofitnih organizacija

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 5.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata javnog informisanja preko javnih glasila kojima su osnivači nevladine i druge neprofitne organizacije.

Sufinansira se izdavanje novina i proizvodnja radijskog i televizijskog programa,  internet prezentacije javnih glasila, kao i prevod televizijskog programa sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik.

Cilj konkursa je: razvoj raznovrsnosti medija, ostvarivanje prava građana na javno informisanje i obaveštenost, afirmacija multikulturalnosti AP Vojvodine,razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa, razvijanje građanske svesti i afirmacija demokratskih potencijala i podrška civilnom sektoru.

best backyard aquaponics

“font-weight: normal;”>Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru, kao i značaj projekta za razvoj civilnog sektora, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čiji osnivač ima sedište u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine i druge neprofitne organizacije koje: su registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa, a imaju dozvolu za emitovanje od RRA, izdaju novine koje imaju karakter javnog glasila, imaju internet prezentaciju koja ima karakter javnog glasila.

Prelagači mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu, izuzev javnih glasila koji emituju televizijski program, koji mogu podneti još jedan predlog za prevođenje emisija sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik.

Rok: 22.06.2009. god.

zp8497586rq