Arhiva ‘Konkursi’

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 4.200.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (“Službeni list APV”, broj 20/2009) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, kao i turističke organizacije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji u januaru, februaru i martu 2010. godine planiraju izlaganje na sajmovima u Evropi.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:

 • troškovi zakupa štanda;
 • putni troškovi i troškovi smeštaja za najviše dve osobe;
 • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu.

3. Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

 • do 50% cene zakupa štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
 • do 50% ukupnog iznosa putnih troškova i troškova smeštaja;
 • do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

4. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. januar 2010. godine.

Link

Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE
Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2010. godinu

Sredstva u iznosu od 10.700.000,00 (slovima: desetmilionasedamstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
 • troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
 • procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
 • ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
 • postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
 • kontinuitet u finansiranju projekata od strane;
 • Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 28. februara 2010. godine.

Februarska runda programa Socijalna tranzicija

BCIF
Februarska runda programa Socijalna tranzicija

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Socijalna tranzicija.

Cilj programa jeste da dodelom donacija u maksimalnom iznosu do 20.000,00 eura podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima.
Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na sajtu BCIF-a, ili tražiti direktno kontaktiranjem kancelarije na e-mail adresi office@bcif.org.

Rok za podnošenje predloga projekata je: 11. februar 2010. godine.

Martovska runda programa Aktivne zajednice

BCIF
Martovska runda programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim grupama i njihova inkluzija, itd. Deo programa posvećen je pitanjima socijalne zaštite, te se ohrabruju organizacije da se prijave sa idejama koje se odnose na uspostavljanje servisa iz te oblasti, a doprinose sprovođenju i unapređenju reforme sistema socijalne zaštite.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je: 02. mart 2010. godine do 17 časova
Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na sajtu BCIF-a, ili tražiti p utem kancelarije na adresi office@bcif.org.

Javno zastupanje u lokalnim zajednicama

BCIF
Javno zastupanje u lokalnim zajednicama

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama” otvoren do 11.02. 2010. godine

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način BCIF uz finansijsku pomoć Odeljenja za međunarodni razvoj (DFID) želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

•  Na osnovu pristiglih prijava na konkurs, izabraće se do 10 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 10 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara, a ceo trening će biti organizovan u februaru, martu i aprilu 2010. godine.

•  Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekati dobiće novčanu podršku za početak realizacije, u iznosu do 12.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)

Rok: 11.02.2010. godine.

Konkurs crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava je 18.200.000,00 dinara, a po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 9.100.000,00 dinara (Bačka eparhija – 2.730.000,00 dinara; Banatska eparhija – 2.990.000,00 dinara i Sremska eparhija – 3.380.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 5.840.000,00 dinara (Subotička biskupija – 2.920.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.620.000,00 dinara i Srijemski vikarijat – 1.300.000,00 dinara); Islamska zajednica – 260.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 730.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 390.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 455.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 390.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 390.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 520.000,00 dinara.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 04. 02. 2010. godine.

Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih

zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00 dinara.

Nacionalna zajednica Ukupan iznos sredstava za organizacije etničkih zajednica

 • Mađari 14.820.000,00
 • Hrvati 3.130.000,00
 • Slovaci 3.130.000,00
 • Rumuni 2.330.000,00
 • Rusini 1.200.000,00
 • Bunjevci 1.100.000,00
 • Makedonci 680.000,00
 • Ukrajinci 424.000,00
 • Nemci 296.000,00
 • Ostali 3.390.000,00
 • Ukupno 30.500.000,00

II. USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i

unapređenju međunacionalne tolerancije.

• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.

• Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava u1086 odredi

ispunjenje dodatnih uslova;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2010. godine.

Konkurs bibliotekama

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs bibliotekama

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji u 2010. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti Republike Srbije.

Cilj konkursa je: očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkursu imaju programi/projekti koji ispunjavaju jedan ili više navedenih kriterijuma:

– doprinos zaštiti i korišćenju kulturnog nasleđa;

– doprinos integralnoj zaštiti kulturnog nasleđa i održivom razvoju;

– kategorija kulturnog dobra;

– stepen ugroženosti kulturnog nasleđa;

– obezbeđivanje uslova za dostupnost sadržaja, građe ili usluga javnosti;

– doprinos popularizaciji i promociji kulturnog nasleđa;

– doprinos saradnji i umrežavanju sa istorodnim i/ili raznorodnim ustanovama kulture, obrazovanja i/ili nauke;

– značaj za razvoj i unapređenje struke i postizanje novih naučnih rezultata;

– nastavak višegodišnjih programa/projekata koji su imali značajne rezultate u prethodnim godinama/ fazama;

– publikovanje i prezentacija rezultata istraživanja;

– doprinos primeni savremenih metoda, međunarodnih i evropskih standarda u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– doprinos razvoju međunarodne saradnje u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– kvalitet i sadržajna inovativnost ponuđenog programa/projekta;

– značaj za razvoj informacionog društva i društva znanja;

– doprinos stvaranju kulturnih sadržaja namenjenih deci i mladima;

– doprinos razvoju inkluzivnog društva;

– ostvarena podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju programa;

– obeležavanje značajnijih jubileja;

– procenat učešća drugih izvora finansiranja u realizaciji projekta.

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se U ČETIRI PRIMERKA na Obrascu za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji u 2010. godini, uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs

Rok: 31. januara 2010. godine.

Konkurs za sufinansirnaje programa/projekata

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture za 2010. godinu

Konkurs se odnosi na programe/projekte iz sledećih oblasti:

 1. pozorišno stvaralaštvo;
 2. plesno stvaralaštvo;
 3. muzičko stvaralaštvo;
 4. vizuelno stvaralaštvo i multimedija;
 5. kolonije, umetničke radionice i rezidencijalni programi za umetnike;
 6. kinematografije: filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije;
 7. kulturno-umetnički amaterizam, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 8. naučno-istraživački projekti u oblasti umetnosti i kulture;
 9. književne manifestacije i nagrade;
 10. izdavanje periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture;
 11. programi nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Republici Srbiji*;
 12. programi na Kosovu i Metohiji;
 13. programi koji predstavljaju podršku osobama sa invaliditetom;
 14. programi kulture dece i mladih;
 15. programi srpskog naroda koji živi izvan Republike Srbije*;
 16. međunarodna kulturna saradnja od značaja za Republiku:
 • – projekti/programi koji reprezentuju kulturu Srbije u inostranstvu i
  – prezentacija inostranih programa odnosno delova programa, vrhunskog kvaliteta i vrhunska ostvarenja u svim oblastima umetnosti, u Srbiji;
  -učešće mladih talenata na međunarodnim konkursima i takmičenjima.

Posebna pažnja biće posvećena programima/projektima koji su od: republičkog značaja, visokog umetničkog kvaliteta, promovišu nove umetničke forme i izraze, doprinose decentralizaciji kulture i interkulturnom dijalogu. U svim domenima prioritet će imati programi namenjeni deci i dečjem stvaralaštvu, stvaralaštvu mladih, kao i osobama sa posebnim potrebama.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, *osim za redni broj 15, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju:

programi ustanova kulture iz člana 2, stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, tj. «indirektni korisnik budžeta»;

Konkurs je otvoren od 18.12.2009. godine do 31.01.2010. godine

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/33-98-911.

Konkurs zemljoradničkim zadrugama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Konkurs zemljoradničkim zadrugama

Konkurs za odabir predstavmika zamljoradničkih zadruga u cilju realizacije projekta za jačanje ljudskih kapaciteta zamljoradničkih zadruga u 2009. godini

Link