Arhiva ‘Konkursi’

Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javni poziv za dodelu sredstava po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2009. godini

1. Sredstva po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Program) koriste se za sledeće namene:

I. finansiranje investicionih radova usmerenih ka obezbeđivanju, odnosno unapređivanju pristupačnosti radnog mesta osobama sa invaliditetom, podizanju

kvaliteta (prostorno – tehničkih) uslova i osnaživanju kapaciteta za obavljanje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije s ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

II. finansiranje nabavke nove opreme (delimično ili u potpunosti), s ciljem održanja i proširenja postojećih kapaciteta i uvođenja novih proizvodnih programa,

tržišno orijentisanih, primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usklađenih sa delatnošću preduzeća kojom se bavi pretežno, odnosno delatnošću za koju se poslodavac opredeljuje u narednom periodu, a u skladu sa dostavljenim biznis planom i perspektivama daljeg razvoja preduzeća.

2. Uslovi za dodelu sredstava

Pravo na podnošenje zahteva imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1) koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po Javnom pozivu za poboljšanje uslova rada i unapređenje proizvodnog programa u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida iz 2008. godine;

2) koja za iste aktivnosti i programe do sada nisu koristila budžetska sredstva.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jedan Program za namene utvrđene pod tačkama I. i II. ovog poziva.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po Programu iznosi 5.000.000,00 dinara.

Rok: 22. oktobar 2009. god.

Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju položaja i afirmaciji stvaralaštva žena na selu na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva  Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  2.000.000,00 dinara  (slovima:dvamilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena na selu  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  seoskih udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i      turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja,

– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena iz seoskih sredina na viši nivo sticanjem novih znanja i veština,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog stvaralaštva i unapređenjem položaja žena na selu.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
 • podatke o neprofitnoj organizaciji
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 15.10. 2009. godine.

IPA SRBIJA – MAĐARSKA

Evropska komisija
IPA Srbija – Mađarska 2007 – 2013

Javni poziv za prikupljanje projekata je objavljen na sajtu Ministarstva finansija http://www.evropa.gov.rs u okviru odeljka Cross Border Cooperation i otvoren je od 29. septembra 2009. do 31.decembra 2009. godine

Prioritetna osa 1

INFRASTRUKTURA I OKRUŽENJE

1.1 Infrastruktura za fizičku povezanost

1.1.1 Granična infrastruktura, izgradnja, rekonstrukcija prilaznih puteva – minimalno 500 000, a maksimalno 1 500 000 evra

1.1.2 Planiranje transportnih linija, harmonizacija javnog prevoza – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

1.2 Zajednička odgovornost prema okruženju

1.2.1 Manje akcije u raspolaganju vodom – minimalno 400 000, a maksimalno 1 000 000 evra

1.2.2 Nadzor zdravlja životinja, manje akcije za unapređenje okruženja – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

Prioritetna osa 2

EKONOMIJA, OBRAZOVANJE I KULTURA

2.1 Stimulacija sinergije ekonomije, turizma i istraživanja i razvoja

2.1.1 Obuke i olakšavanje pronalaženja poslovnih partnera – minimalno 50 000, a maksimalno 200 000 evra

2.1.2 Razvoj tematskih trasa kulturnog nasleđa – minimalno 100 000, a maksimalno 300 000 evra

2.1.3 Usklađene studije za teritorijalni i  sektorski regionalni razvoj – minimalno 50 000, a maksimalno 100 000 evra

2.1.4 Istraživanje orijentisano na proizvode, razvoj i inovacije – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

2.2 Obrazovanje i kultura za zajednički način razmišljanja

2.2.1 Saradnja u obrazovanju – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

2.2.2 People to people saradnja – minimalno 50 000, a maksimalno 100 000 evra

Prilikom definisanja budžeta projekta treba imati na umu da je obavezni deo za nacionalno kofinansiranje 15% od ukupne vrednosti projekta.

Trajanje projekata

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci, a maksimalno 18 meseci.

Konkurs za projekte za stara lica

BCIF
Konkurs za projekte za stara lica

Ovde možete pogledati tekst konkursa sa sajta BCIF-a

Konkurs je otvoren do 5. novembra 2009. god.

Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja u ukupnom iznosu do 17.081.000,00 dinara,

II Finansiranje izrade projekata otpadnih i atmosferskih voda u ukupnom iznosu do 43.600.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta; sprovedena javna nabavka o odabiru projektanske firme
 • Tehnička dokumentacija (projektni zadatak) obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama glavnih vodova, izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima i predračun izrade projekta.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 30.11.2009.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

Konkurs za izbor osnovnih objekata za vodosnabdevanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, NOVI SAD
Konkurs za izbor osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom u čijem finansiranju će u 2009. Učestvovati pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2009. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom, u ukupnom iznosu do 268.605.893,41 dinara.

Pod  snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod osnovnim objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati sa najviše 5.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju svi investitori    (Opštine, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine) osnovnih  objekata za vodosnabdevanje, izuzev investitora industrijskih objekata.

Smatra se da je investitor ispunio uslove za učešće na konkursu ukoliko je:

–  Sekretarijatu izmirio obavezu za vodoprivrednu naknadu za korišćenje voda, a zaključno sa avgustom 2009. godine;

–  Dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima (ako je bio korisnik sredstava);

– Obezbedio investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;

–  Pribavio dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;

–  Pribavio uverenje nadležnog organa lokalne samouprave (Opština)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).

Prijave prispele, na konkurs, razmatraće Stručna komisija Sekretarijata Konačnu odluku po ovom konkursu donosi Sekretar na osnovu izveštaja  Stručne komisije. U odluci će se utvrditi lista prioriteta koja će  biti osnova za uplatu odobrenih sredstava.

Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati po redosledu sa liste prioriteta i po dinamici koja bude omogućena prihodima od  vodoprivredne naknade za korišćenje voda.

Kod utvrđivanja liste prioriteta uzimaće su u obzir naročito:

 1. Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
 2. Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
 3. Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
 4. Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
 5. Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava;
 6. Da li je investitor već koristio sredstva iz Budžeta AP Vojvodine;
 7. Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće).

Prijave na konkurs primaju se  zaključno sa 07.10.2009. godine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

Krediti za nabavku novih zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Krediti za nabavku novih zaštićenih bašta

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseci,
 • grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Konkurs je otvoren do 05.10.2009. godine.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Krediti za nabavku opreme za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Krediti za nabavku opreme za navodnjavanje

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,7% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sle

deći način:

 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Konkurs je otvoren do 05.10.2009. godine.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih filmova

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih filmova

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova
Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti proizvodnje filmova na teritoriji Republike Srbije, šifra delatnosti 92110, koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju sledeće uslove:

1. Da se delo snima na srpskom jeziku ili na jeziku pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica Republike Srbije;
2. Da većina (50% plus 1) članova autorske, saradničke i izvođačke ekipe imaju državljanstvo Republike Srbije;
3. Da se delo u celosti ili pretežno snima na teritoriji Republike Srbije;
4. Da je delo sa tematikom iz kulturnog prostora Republike Srbije;

Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: završnu verziju scenarija za dugometražni film, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće, dokaz o regulisanim autorskim pravima vezanim za scenario, kopije ugovora zaključenih sa autorima i ostalim značajnim učesnicima projekta, budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije i detaljan plan realizacije filma zaključno sa terminom tonske obrade.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

1. Preduzetnici – učesnici konkursa, moraju biti državljani Republike Srbije, registrovani za delatnost organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela na teritoriji Republike Srbije i upisani u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Takođe moraju posedovati saglasnost autora scenarija da u njegovo ime i za njegov račun učestvuju na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela, kao i odgovarajuće dokaze o autorstvu za autora, u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, preduzetnici dostavljaju fotokopiju lične karte, kao i izjavu autora scenarija, overenu od strane nadležnog organa, kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je autorsko delo koje je deo projekta koji učestvuje na konkursu isključivo njegovo autorsko delo, da isto do sada nije iskorišćavano od strane autora, kao i da autorska prava nisu preneta na neko drugo lice u bilo kom obimu i kojom daje svoju saglasnost da preduzetnik kao učesnik konkursa može u njegovo ime i za njegov račun učestvovati na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela. Tekst završne verzije scenarija mora biti dostavljen sa svojeručnim potpisom autora na svakoj pisanoj stranici scenarija, najmanje na jednom primerku;

2. Pravna lica – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti proizvodnje kinematografskih dela i takođe moraju posedovati izjavu saglasnosti autora scenarija kao i ostale dokaze o autorstvu u smislu odredaba tačke 1. ovog stava teksta konkursa.

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ”indirektni korisnici budžeta”, članovi Upravnog odbora, članovi konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Rok za prijem prijava 16.10.2009. god.

Filmski centar Srbije

Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI  RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na nivou AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata udruženja građana u 2009. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji AP Vojvodine.

Programske aktivnosti koje će se sufinansirati podeljene su u dve oblasti:

 • Inicijative i aktivnosti na sprovođenju zaštite životne sredine.
 • Organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa radi podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

Rok za podnošenje projekata je 28. septembar 2009. godine.