Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za manifestacije od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  manifestacije od pokrajinskog značaja  u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 73.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 16.150.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 37.150.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) manifestacije od  pokrajinskog značaja za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji iz oblasti:

 • muzičko-scenskog stvaralaštva ;
 • pozorišnog stvaralaštva ;
 • likovnog stvaralaštva ;
 • književnog stvaralaštva : književne manifestacije i nagrade ;
 • vizuelnog  i multimedijalnog stvaralaštva ;
 • kinematografije: filmski festivali i manifestacije

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi (zadužbine, fondacije kao i privredna društva i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura).

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju  udruženja koja se bave amaterskim stvaralaštvom.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Upitnika za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od  01. februara 2010. godine do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte kojima se promoviše pomoć srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekte kojima se promoviše saradnja AP Vojvodine sa srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekti koji podrazumevaju razmenu i gostovanja kulturnih programa srpskih manjinskih zajednica u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link

Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte međunarodne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte kojima se, putem međuregionalne saradnje, promoviše savremeno i tradicionalno kulturno stvaralaštvo u Vojvodini,
 • projekte kojima se promoviše kulturna saradnja sa drugim evropskim regionima na osnovu potpisanih protokola o saradnji, ali i sa svim drugim evropskim regionima,
 • međuregionalni kulturni projekti u okviru evropskih asocijacija i manifestacija,
 • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju eksperata iz oblasti menadžmenta ustanova kulture, kulturnih industrija i zaštite kulturnog nasleđa,
 • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju umetnika

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje časopisa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini časopise koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz sredstva utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 3.650.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 750.000,00 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 800.000,00 – Ostale tekuće dotacije i transferi i 1.500.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

USLOVI KONKURSA I NAČIN APLICIRANJA

Pravo učešća na Konkursu imaju izdavači i druga pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću.

Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu – obrzac Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa.

Prijava za sufinansiranje objavljivanja časopisa može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu (zgrada Vlade AP Vojvodine, treći sprat, soba 20) ili na veb adresi Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi

Uz prijavu se obavezno podnosi:

fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;

fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;

Zvaničan dokaz o overenom računu u banci.

Uz prijavu na Konkurs treba dostaviti i poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu web site-a, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukpis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.
Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje programa  i projekata u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u 2010. godini

Opšti uslovi konkursa

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini programe i projekte od pokrajinskog značaja koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i promociji kulture i umetnosti u AP Vojvodini u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, u ukupnom iznosu od 20.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 8.900.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti; 9.200.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • muzičke, muzičko-scenske programe i projekte;
 • programe i projekte likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajna i umetničke fotografije;
 • programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti;
 • književne programe i projekte.

Posebni uslovi konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove kulture, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koji ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti,  a koji svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

Na Konkursu mogu da učestvuju programi i projekti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

2. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju: programi i projekti kulture i umetnosti ustanova čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji se redovno finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora.

3. Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

od pokrajinskog značaja u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže neophodna dokumentacija.

Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine.

Konkurs za proizvodnju kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  proizvodnju  kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih  i animiranih filmova  u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju dokumentarnih, dokumentarno-igranih, kratkometražnih  i animiranih filmova  u ukupnom iznosu od 4.050.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.800.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima i 1.250.000,00 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama),

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji su:

 • od posebnog značaja za razvoj filma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • predstavljaju vrhunski sadržinski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
 • doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
 • svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • u kojima se kreativno primenjuju nove tehnologije, alternativni smerovi i istraživanja u oblasti filmske umetnosti.

Opšti uslovi Konkursa

1. Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

2.  Producent može da prijavi najviše jedan dokumentarni i dokumentarno–igrani, kratkometražni i animirani  film .

Prijave na Konkurs podnose se od 1 do 15. februara   2010. godine

Link

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju igranih filmova koji doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine finansijski sredstvima u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima),

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji:

 • doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine predstavljaju vrhunski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva u Vojvodini;
 • doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
 • svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • kreativno primenjivanje  novih tehnologija, alternativnih smerova i istraživanja u oblasti filmske umetnosti;
 • doprinose obeležavanju značajnih jubileja;
 • imaju obezbeđenu podršku sufinansiranja i drugih izvora i subjekata u realizaciji projekta.

Opšti uslovi Konkursa

1. Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

2. Producent može da prijavi najviše jedan igrani   film .

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za sufinansiranje igranih filmova u AP Vojvodini za 2010. godinu Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija.

Navedena prijava sastavni je deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za  kulturu, ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara  2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs  za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu u cilju unapređenja izdavačke delatnosti, razvoja kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica kao i afirmisanja kulturne osobenosti AP Vojvodine, u 2010. godini sufinansiraće objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i prevođenje značajnih dela u ukupnom iznosu od 13.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.400.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 7.500.000,00-ostale tekuće dotacije i transferi i 1.700.000,00 –dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

 • objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica;
 • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski ili jezike nacionalnih zajednica;
 • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih manjina.
 • Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora biti primarna, a ne sporedna ili povremena poslovna aktivnost podnosioca projekta

Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. i 2. jedan izdavač može podneti ukupno najviše pet prijava, a za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 3 jedan izdavač može podneti najviše pet prijava

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP  Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini. Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata zakulturu:www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi ili se može  dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Mihajla Pupina 16, treći sprat, kancelarija br. 49 ili na web adresi Sekretarijata

Rok za podnošenje prijava je od 1. do 15. februara 2010. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 14.400.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 13.900.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima  vlasti i 500.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte arheoloških istraživanja, iskopavanja i prezentovanja lokaliteta u AP Vojvodine;
 • projekte zaštite, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije najvrednijeg graditeljskog nasleđa u AP Vojvodini (kategorisani spomenici kulture);
 • projekte konzervacije i restauracije pokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za očuvanje kulturnog nasleđa AP Vojvodine;
 • projekte inoviranja stalnih muzejskih postavki ustanova na teritoriji AP Vojvodine kojima se doprinosi savremenoj promociji kulturnog nasleđa;
 • projekte savremenih načina prezentovanja programa zaštite kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
 • projekte kojima se promoviše zaštita, čuvanje i prezentovanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih,
 • projekte kojima se vrši edukacija, unapređuje struka i promovišu međunarodni i evropski standardi i uvode savremene metode u oblast zaštite kulturnog nasleđa;
 • organizovanje tematskih izložbi od značaja za Pokrajinu kojima se promoviše njeno najvrednije kulturno nasleđe;
 • projekte povezivanja i saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi organizovanja zajedničkih programa kojima se prezentuje najvrednije kulturno nasleđe AP Vojvodine, i
 • projekte kojima se promovišu principi multikulturnog,  multinacionalnog i kulturno raznovrsnog društva u Vojvodini kroz zaštitu kulturnog nasleđa, i ostale projekte kojima se doprinosi istraživanju, obradi i prezentaciji kulturnog nasleđa od posebnog interesa za Pokrajinu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522,), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite.

Na Konkursu, sa projektima u oblasti zaštite građevinskog nasleđa, mogu da učestvuju ISKLJUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite nepokretnih kulurnih dobara i to sa projektima zaštite kategorizovanih spomenika kulture za koje je:

izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja projekat kao dokaz), određena namena i korisnik,

izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova,

izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnoti na projekat, i izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine.

Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014. god.

Na konkurs se mogu prijaviti pravna lica u svojstvu udruženja koja imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će od prispelih prijava na konkurs, izabrati jedno udruženje koje će raditi na pripremi i izradi svih neophodnih dokumenata i procedura u procesu izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014 god.

Očekuje se da udruženje obrazuje projektni tim stručnih konsultanata čiji će zadatak biti pružanje administrativno-stručne podrške radi izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014 god. treba da sadrži devet oblasti, te se u projektnom predlogu očekuju aktivnosti i mere vezane za ove oblasti:

 • Obrazovanje mladih
 • Zapošljavanje mladih
 • Zdravlje mladih
 • Kultura i slobodno vreme mladih
 • Aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam
 • Mobilnost i informisanje mladih
 • Ekologija i održivi razvoj
 • Socijalna politika mladih
 • Bezbednost mladih

Prioritet na konkursu će imati udruženje koje ispunjava sledeće preduslove: da može na zadovoljavajući način da demonstrira kapacitete za vođenje  projekata i programa neophodnih radi izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini; da ima odgovarajuće kapacitete za adekvatnu koordinaciju između javnog, profitnog i nevladinog sektora; da ima iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i neprofitnim sektorom; da poznaje probleme i potrebe mladih i ima iskustvo sa mladima; ima visok nivo uspešnosti u realizaciji projektnih aktivnosti ukoliko je već dobijalo sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu radi realizacije projekata iz oblasti omladinske politike; ima iskustvo prilikom prethodne izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodine.

Kriterijumi za ocenu predloga projekata:

 • Predlog aktivnosti i hronologija;
 • Kvalitet i plan očekivanih rezultata predloženih projektnih aktivnosti;
 • Kapaciteti organizacije za sprovođenje projekata;
 • Kapaciteti i iskustvo predloženog tima stručnih konsultanata (obavezne biografije);
 • Predlog budžeta i racionalnost troškova;

USLOVI KONKURSA:

 • Predlozi projekata se podnose isključivo na formularu koji se nalazi na sajtu ovog Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs;
 • Ukupan iznos sredstava na ovom konkursu iznosi 1.000.000,00 dinara;
 • Prijava na konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu, iznos sredstava koja su potrebna za realizaciju projekta sa detaljno navedenim budžetskim stavkama;
 • Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor;
 • Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Službe opštih i zajedničkih poslova Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00 – 15,00 sati, u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014. god.”. Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu predloga projekta: naziv udruženja, adresu, kontakt telefon, kontakt osobu;
 • Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu zadržava pravo da, u cilju što kvalitetnije realizacije projekta u dogovoru sa njegovim nosiocem, utiče na njegovo sprovođenje;
 • Rok podnošenja prijave je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa;
 • Rok realizacije projekta po konkursu je jedna godina od dana dodele sredstava.

Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Rok: 5.februar 2010. godine.

Link