Arhiva ‘Konkursi’

Razvoj sela

MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
Razvoj sela

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju

:

1) Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava;

2) Preduzetnik;

3) Zemljoradnička zadruga;

4) Crkva, odnosno manastir;

5) Udruženje građana.

6) Stručne poljoprivredne službe

Rok: 10.09.2009. god.
Tekst konkursa

zp8497586rq

Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede

Konkurs za izbor kompanija čiji će se nastup na 42. Sajmu privrede u Celju, subvencionisati iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji imaju poslovni interes za zajednički nastup privrede AP Vojvodine na 42. Sajmu privrede u Celju, koji će se održati u periodu od 9. do 16. septembra 2009. godine.

2. Subvencionisaće cs “troškovi zakupa opremljenog zajedničkog štanda, troškovi zajedničkog prevoza za 2 osobe no učesniku, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

3. Učesnici sajma će snositi troškove boravka i izdavanja viza.

4. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika, sa potrebnim prilozima.

Tekst konkursa i navedenog upitnika može se preuzeti sa sa

jta svih regionalnih privrednih komora u AP Vojvodini ili dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 2. sprat, soba broj 5.

5. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Ne otvarati – prijava na Konkurs „ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

7. Odluku o izboru kompanija čiji će se nastup u Celju subvencionisati doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za privredu u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Rok: 15.07.2009.

zp8497586rq

Javni poziv

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Javni poziv

Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je upoznavanje šire javnosti o mogućnostima plasmana pšenice roda 2009. godine i nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, kroz delimičnu naturalnu razmenu i to do maksimalno 50% cene nove poljoprivredne mehanizacije.

Mogućnost prijave po javnom pozivu imaju:

– prodavci nove poljoprivredne mehanizacije, čiji kompletni podaci(uključujući pun naziv, adresu, šifru delatnosti, matični broj, poreski broj, kontakt telefon) sa asortimanom proizvoda icenama će biti istaknuti na web site ministarstva,

– fizička lica i zemljoradničke zadruge-isporučioci pšenice roda 2009. godine(u daljem tekstu: poljoprivredni proizvođači), koji su zaključili ugovor o skladištenju

pšenice roda 2009. godine i koji poseduju dokaz o izmirenju obaveza po osnovu troškova skladištenja do momenta kupoprodaje obraćaju se isporučiocu opreme po sopstvenom izboru(koristeći podatke sa web site ministarstva) u cilju plasmana pšenice roda 2009. godine i nabavke nove poljop

rivredne mehanizacije.

Uslovi nabavke:

– do 50% cene nove poljoprivredne mehanizacije plaća se uskladištenom pšenicom roda 2009. godine uz dokaz o izmirenju obaveza po osnovu uskladištenja do momenta kupoprodaje;

– ostatak cene nove poljoprivredne mehanizacije plaća se gotovinski ili iz sredstava obezbeđenih u okviru Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini(uz poštovanje uslova iz navedenog programa) ili drugih kredita;

– cena pšenice se utvrđuje u iznosu od najmanje 3 din/kg pšenice višom u odnosu na tržišnu cenu iste na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji(pri čemu je merodavan cenovnik Produktne berze u Novom Sadu);

– zaključenjem kupoprodajnog ugovora prodavac poljoprivredne mehanizacije stiče pravo svojine na pšenici roda 2009. godine i istu može staviti dalje u promet;

– ugovorena cena nove poljoprivredne mehanizacije je tekuća cena utvrđena zvaničnom evidencijom na tržištu prema mestu prodavca u vreme zaključenja ugovora.

Rok za prijavu ističe 01.oktobra 2009. godine

zp8497586rq

Podsticajna sredstva za investiciona ulaganja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za investiciona ulaganja

Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za realizaciju investicionih i drugih ulaganja – programa i projekata u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini na teritoriji Republike Srbije osim teritorija autonomnih pokrajina

Predmet ovog konkursa je prikupljanje (podnošenje) zahteva potencijalnih korisnika sredstava (investitora) sa potrebnom dokumentacijom u cilju finansiranja izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja i drugih aktivnosti na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, i to:

a) za sledeće namene i aktivnosti gde su korisnici sredstava (investitori) jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd):

1) geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje komasacije koje nisu okončane u proteklih 15-20 godina;

2) dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica, odnosno između fizičkih i pravnih lica;

3) biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala;

4) protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu;

5) istraživački radovi i projekti od značaja za jedinice lokalne samouprave i

6) korišćenje podataka iz javnih knjiga i odgovarajućih katastarskih planova kod službi za katastar nepokretnosti u opštinama i gradovima u cilju davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

b) za namene ulaganja gde su korisnici sredstava (investitori) ustanove koje imaju sopstvene ekonomije (srednje i više poljoprivredne škole, poljoprivredni fakulteti, instituti u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne stručne službe, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove, crkve i verske zajednice i zadužbine):

1) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje;

2) pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište;

3) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, i

4) melioracije livada i pašnjaka.

c) za namene gde su korisnici sredstava poljoprivredne stručne službe, odnosno registrovana poljoprivredna gazdinstva – fizička lica:

1) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva – fizička lica (u daljem tekstu: poljoprivrednici) koji su vlasnici, odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta prve do pete katastarske klase, odnosno za brdsko planinska područja prve do sedme katastarske klase.

Zahtev za kontrolu plodnosti poljoprivrednici podnose poljoprivrednoj stručnoj službi, koja pokriva područje gde se nalazi zemljište, najkasnije do 31.07.2009. godine (zahtev mogu preuzeti u poljoprivrednoj stručnoj službi ili na sajtu Ministarstva poljoprivrede www.minpolj.gov.rs).

Poljoprivredna stručna služba besplatno dostavlja izveštaj (agrohemijsku analizu zemljišta) i preporuku za đubrenje poljoprivrednicima.

Poljoprivredna stručna služba dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15.09.2008. godine sledeću dokumentaciju:

1. zahtev poljoprivrednika,

2. program kontrole plodnosti,

3. izveštaj sa preporukama, i

4. račun.

2) kalcifikacija kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta;

Pravo učešća na konkursu imaju poljoprivrednici koji su vlasnici odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta prve do pete katast

arske klase, odnosno za brdsko planinska područja od prve do sedme katastarske klase, na čijem zemljištu je kontrolom plodnosti utvrđena pH vrednost do pet.

Zahtev za kalcifikaciju poljoprivrednici podnose poljoprivrednoj stručnoj službi, koja pokriva područje gde se nalazi zemljište, najkasnije do 31.07.2009. godine (zahtev mogu preuzeti u poljoprivrednoj stručnoj službi ili na sajtu Ministarstva poljoprivrede www.minpolj.gov.rs).

Poljoprivredna stručna služba po dobijanju zahteva, a najkasnije u roku od 30 dana od dobijanjazahteva izradiće Program kalcifikacije za obradivo poljoprivredno zemljište poljoprivrednika.

Poljoprivrednici su dužni najkasnije do 1.09.2009. godine da dostave poljoprivrednoj stručnoj službi račun za kupljeni i isporučeni materijal za kalcifikaciju (propisan uredbom).

Poljoprivredna stručna služba dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15.09.2009. godine sledeću dokumentaciju:

1. zahtev poljoprivrednika,

2. program kalcifikacije,

3. račun za isporučeni materijal,

4. račun za usluge poljoprivredne stručne službe, i

5. pripremljen ugovor.

Zahtevi i potrebna dokumentacija za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava Republike Srbije za namene pod tačkom a i b:

1. Osnovni podaci o podnosiocu zahteva (korisniku sredstava odnosno investitoru) – pun naziv, adresa, telefon, faks, matični broj, poslovna banka sa tekućim računom, PIB, ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora;

2. Osnovni podaci o projektu (programu) ili drugoj aktivnosti, koja se namerava sufinansirati i podsticajnim sredstvima Republike Srbije:

– naziv i vrsta (namena) projekta, programa ili druge aktivnosti;

– opšti i posebni ciljevi i interesi realizacije navedenog projekta (programa) ili druge aktivnosti;

– projektno-tehnička i investiciona dokumentacija, sa iskazanim predmerom i predračunom radova, tehničkom strukturom ulaganja, odnosno specifikacija troškova.

3. Plan finansiranja projekta (programa) ili druge aktivnosti:

– iznos predviđenih ukupnih sredstava za realizaciju projekta (programa) ili druge aktivnosti;

– iznos traženih podsticajnih sredstava Republike Srbije zajedno sa iskazanim ostalim izvorima u konstrukciji finansiranja (sopstveno učešće i/ili drugi izvori) za realizaciju projekta (programa) ili druge aktivnosti.

– planirani rok početka realizacije nameravanih ulaganja – mesec i godina, i

– predviđeni završetak realizacije navedenog projekta (programa) ili druge aktivnosti – mesec i godina.

4. Pre podnošenja zahteva ovom ministarstvu korisnici sredstava (investitori) potrebno je da se prethodno u predviđenom postupku i proceduri ispoštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama – posebno kada je u pitanju izvođenje građevinskih i drugih radova, nabavka, transport i montaža opreme i i dr. putem javnog nadmetanja ili putem prikupljanja pisanih ponuda (u zavisnosti od njenog karaktera – nabavka male ili velike vrednosti).

Zahtevi za odobravanje podsticajnih sredstava Republike Srbije, zajedno sa dokumentacijom, podnose se u jednom primerku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Odsek za poljoprivredno zemljište), 11000 Beograd, Nemanjina br. 22-26, isključivo putem pošte ili predajom na istoj adresi na Pisarnici uprave za poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30-16,00 časova.

Rok za podnošenje zahteva, sa priloženom dokumentacijom, je

15.09.2009. godine.

Za sve eventualne nejasnoće vezane za konkursne uslove može se kontaktirati preko sledećih telefona: 011/334-8038; 011/334-8041 i 011/334-8049.

zp8497586rq

Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu 2009 /10

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO
Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu 2009 /10

Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu 2009 /10 za podnošenje predloga projekata koji unapređuju inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Fond za otvoreno društvo,  u okviru svoje Inicijative: Inkluzivno obrazovanje – od prakse, ka politici, podržava stvaranje uslova koji obezbeđuju  jednaku dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, posebno za onu decu i mlade koji su zbog svog etničkog porekla, socijalne deprivacije, mentalnih sposobnosti, invaliditeta ili bolesti marginalizovana, diskriminisana ili segregisana.

Konkurs za najinkluzivniju osnovnu školu objavljuje se već drugu godinu i predstavlja  vid podrške školama koje već imaju  inkluzivni pristup ali imaju ideje i plan kako da taj pristup unaprede, školama koje  nastavljaju da razvijaju obrazovnu praksu u skladu sa vrednostima inkluzivnog obrazovanja i  podstiču  institucionalizaciju inkluzivnog pristupa.

Pojedinačni ciljevi konkursa su:

 • Povećanje obuhvata dece iz marginalizovanih grupa (deca sa smetnjama u razvoju, romska deca, deca ispod praga siromaštva, hronično bolesna deca i druge marginalizovane grupe);
 • Obezbeđivanje  kvalitetne uključenosti dece sa smetnjama u razvoju i dece iz  drugih marginalizovanih grupa u obrazovni proces;
 • Povećanje kompetencija zaposlenih u školi da stvaraju prijateljsku i dostupnu obrazovnu sredinu za svu decu, primenjuju individ

  ualizaciju pristupa i programa i sarađuju međusobno na  povezivanju različitih nivoa obrazovanja;

 • Razvoj veština saradnje sa roditeljima i relevantnim institucijama u lokalnoj zajednici (institucije zdravstvenog, socijalnog sistema, nevladine organizacije…);
 • Širenje mreže praktičara koji primenjuju inkluzivni pristup;
 • Unošenje opredeljenja škole za razvoj inkluzivnog obrazovanja u relevantne dokumente škole: Razvojni plan Škole, Godišnji program rada, Planove stručnog usaršavanja, Planove rada Saveta roditelja, Planove  saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom;
 • Ugradnja kriterijuma i indikatora dobrih inkluzivnih praksi u stalni proces samoevaluacije rada Škole i adekvatno dokumentovanje planova za unapređivanje kvaliteta rada na osnovu rezultata njihove primene.

Pravo učešća imaju osnovne škole na teritoriji Srbije.

Prednost će imati škole koje su započele proces razvoja inkluzivnog obrazovanja uključivanjem učenika iz različitih marginalizovanih grupa u redovna odeljenja, stručnim usavršavanjem nastavnika, formiranjem multidisciplinarnih timova, uključivanjem roditelja u tim, povezivanjem sa lokalnom zajednicom kao i one koje imaju plan daljeg razvoja inkluzivnog obrazovanja u svojoj ustanovi.

U ovom konkursnom ciklusu odobravaće se projekti čije je trajanje ograničeno na 12 meseci. Iznos sredstava po projektu biće  do 700.000,00 dinara.

Rok za podnošenje projektne dokumentacije je 31. 7.2009.

zp8497586rq

Dodela sredstava za decu i porodicu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU
Dodela sredstava za decu i porodicu

Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009 godini za decu i porodicu

I

Na osnovu člana 16. i 17. stav 3. Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br.4/2009) Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju u ovoj budžetskoj godini planirana sredstva u iznosu od 406.000.000,00 dinara usmeriće za naknade iz budžeta za decu i porodicu i to:

 • za realizaciju Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete („Sl.list AP Vojvodine“, broj:13/2005) sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara
 • za realizaciju Odluke o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodice u kojoj se rode blizanci („Sl.list AP Vojvodine“, broj:9/2006) sredstva u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara
 • za realizaciju Odluke o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodice u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke („Sl.list AP Vojvodine ,broj: 8/2005) sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara

II

Uslovi za sticanje prava po javnom oglasu:

Pravo na roditeljski dodatak za prvo dete u iznosu od 30.000,00 dinara ostvaruje majka za svoje prvo dete, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i da neposredno brine o detetu.

Neophodna dokumentacija  / pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza :

 • izvoda iz matične knjige rođenih,
 • fotokopije lične karte , odnosno izbegličke legitimacije
 • izjave majke da neposredno brine o svom prvom detetu, a izuzetno
  aktom organa starateljstva, po zahtevu organa uprave koji vodi postupak
 • fotokopije štedne knjižice ili tekućeg računa

U slučaju da majka nije živa, da je napustila dete, ili je iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o detetu, pravo umesto majke deteta, može ostvariti otac deteta. Kada otac ostvaruje pravo na roditeljski dodatak za prvo dete, uz zahtev on treba da dostavi za sebe gore navedene dokaze i jedan od sledećih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku
 • uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete,
 • rešenje da je majka lišena roditeljskog prava,
 • potvrdu nadležnog zdravstvenog organa o teškoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete podnosi se najkasnije do navršene prve godine života deteta, opštinskoj odnosno gradskoj upravi u kojoj je prebivalište, odnosno boravište podnosioca zahteva.

Pravo na novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci u iznosu od 400.000,00 dinara ostvaruje majka koja rodi blizance i koja u trenutku rođenja blizanaca ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i neposredno brine o rođenoj deci.

Neophodna dokumentacija / pravo na novčanu pomoć ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza:

 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine-grada na teritoriji AP Vojvodine (fotokopija lične karte)
 • izvoda iz matične knjige rođenih za blizance
 • fotokopije štedne knjižice ili tekućeg računa

Ovo pravo može da ostvari otac ukoliko majka nije živa ili je napustila blizance ili je iz opravdanih razloga sprečena da neposreno brine o rođenoj deci. Kada otac ostvaruje pravo na novčanu pomoć, uz zahtev on treba da dostavi za sebe  gore navedene dokaze i jedan od sledećih dokaza :

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku,
 • uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila blizance,
 • rešenje da je majka lišena roditeljskog prava,
 • potvrdu nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se najkasnije do navršene godine dana života blizanaca Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina br.16. Novi Sad.

Pravo na novčanu pomoć porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke u iznosu od 600.000,00 dinara ostvaruje porodica koja u trenutku rođenja trojki, odnosno četvorki ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine i neposredno brine o rođenoj deci.

U ime porodice ovo pravo može da ostvari majka,odnosno otac, ukoliko je majka iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o rođenoj deci.

Neophodna dokumentacija / pravo na novčanu pomoć ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokaza:

 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine-grada na teritoriji AP Vojvodine
 • izvod iz matične knjige rođenih za trojke, odnosno četvorke

Kada pravo na novčanu pomoć ostvaruje otac, uz podneti zahtev i gore navedene dokaze, podnosi i jedan od sledećih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku,
 • uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila trojke,odnosno četvorke
 • rešenje da je majka lišena roditeljskog prava,
 • potvrdu nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se najkasnije do navršene godine dana života trojki, odnosno četvorki Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju, Mihajla Pupina br.16. Novi Sad.

III

Ovaj javni oglas je otvoren tokom cele godine.

IV

Sva lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje navedenih prava mogu da podnesu zahtev sa potrebnom dokumentacijom na adrese navedene u ovom oglasu, kao i da  se detaljnije informišu u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju, Mihajla Pupina br.16. Novi Sad, II sprat soba 48. telefon: 021/ 487-4510 i 021/487-4511 i na internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.demograf.vojvodina.gov.rs

V

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju na osnovu podnetih zahteva, priložene dokumentacije i u skladu sa raspoloživim sredstvima pokrajinskog budžeta za 2009.godinu, utvrdiće pravo i dodeliti sredstva u skladu sa navedenim odlukama u javnom oglasu.

VI

Javni oglas se objavljuje u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“,  dnevnom listu „Dnevnik“ i na  internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.demograf.vojvodina.gov.rs

zp8497586rq

Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini na teritoriji Republike Srbije izuzev teritorija autonomnih pokrajina

Predmet ovog konkursa je prikupljanje zahteva zajedno sa potrebnom dokumentacijom od strane potencijalnih korisnika u cilju ostvarivanja prava na korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici), nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, starija od 65 godina, koji su vlasnici

poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava (“Službeni glasnik

RS”, broj 119/08 i 21/09-u daljem tekstu Uredba), pod sledećim uslovima:

1) da daje u zakup obradivo poljoprivredno zemljište površine od najmanje 1 do najviše 10 hektara, na period od najmanje 5 godina od dana zaključenja ugovora;

2) da je ugovor o zakupu zaključen u 2009. godini, uz uslov da ugovor o zakupu ne može biti zaključen između članova istog poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnik sredstava, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini od :

1) 5.000 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i čije se zemljište ne graniči sa zemljištem koje se daje u zakup;

2) 10.000 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva a nije stariji od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Uz zahtev, koji je sastavni deo konkursa i

koji mora biti čitko popunjen štampanimslovima, budući korisnik podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup mora podneti sledeću dokumentaciju najkasnije do 15.09.2009. godine, i to:

1) Dokaz o vlasništvu obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se daje u

zakup (Izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili Izvod iz listanepokretnosti);

2) Ugovor o zakupu obradivog poljoprivrednog zemljišta. Ugovor mora biti propisno overen od strane nadležne opštinske službe ili suda;

3) Kopiju legitimacije nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili Uverenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za lice koje daje obradivo poljoprivredno zemljište u zakup;

4) Kopiju legitimacije nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili Uverenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup;

5) Dokaz o otvorenom tekućem računu u banci;

6) Dokaz o vlasništvu nad parcelama obradivog poljoprivrednog zemljišta (Izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili Izvod iz lista nepokretnosti) za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup u slučaju kada se

njegove parcele graniče sa zemljištem koje se daje u zakup;

7) Kopija plana predmetnih parcela u slučaju kada se parcele obradivog poljoprivrednog zemljišta zakupodavca i zakupoprimca graniče. Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Isplata prve rate novčanog iznosa vrši se nakon potpisivanja ugovora sa ovim ministarstvom a sledećih godina (od 2.-5.) jednom godišnje po isteku svakih 13 meseci od meseca kada je potpisan ugovor. Iznos sredstava se godišnje usklađuje prema rastu cena na malo utvrđenih prema podacima koje objavljuje organizacija nadležna za poslove statistike.

Rok: 15.09.2009.

zp8497586rq

Konkurs za jačanje kapacitet mreže ruralnog razvoja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Konkurs za raspodelu i korišćenje podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2009. godini

Podsticajna sredstva raspodeljuju se za projekat koji se odnosi na organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj, a koji sadrži sledeće aktivnosti:

1) uspostavljanje kvalitetnog sistema za pružanje informaciono-razvojne podrške ruralnom razvoju;

2) obezbeđenje interaktivne veze između ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i lokalnog ruralnog stanovništva, kao i nosioca ruralnog razvoja na lokalu, u cilju povećanja efikasnosti rada ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u procesu prepoznavanja potreba ruralnog razvoja, programiranja i sprovođenja podrške u oblasti politike ruralnog razvoja;

3) obezbeđenje participacije lokalnog stanovništva u cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba ruralnih sredina, a posebno osetljivih i ugroženih grupa ruralnog stanovništva na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija;

4) obezbeđenje efektivne pripreme i praćenje implementacije projekata u svim oblastima od značaja za ruralni razvoj i rad na diseminaciji pozitivne prakse i stečenog iskustva;

5) podrška lokalnom stanovništvu u prepoznavanju i formulisanju projekata i pronalaženje izvora za finansiranje projekata od značaja za ruralni razvoj.

Neophodna dokumentacija za konkurisanje :

1) dokaz o registraciji podnosioca projekta (originalan dokument ili overena fotokopija);

2) bezbeđena podrška kroz partnerstvo sa najmanje pet drugih udruženja građana ili društvenih organizacija, čiji su ciljevi udruživanja usmereni na ruralni razvoj;

3) program rada za period od 15. juna 2009. godine do 15. maja 2010. godine, razrađen na osnovu projektnog zadatka datog u prilogu konkursa.

Program rada treba da sadrži:

1) polazne osno

ve: opis postojećeg stanja na području na koje se program odnosi. Akcenat treba staviti na potrebe lokalnog ruralnog stanovništva, kaoi na razloge za izgradnju sistema podrške ruralnog razvoja na ruralnom području;

2) pregled aktivnosti po mesecima sa definisanim minimalnim brojem izvršilaca i odgovornim licem;

3) budžet sadrži: troškove osoblja koje je angažovano na projektu i troškove opreme i projektnih aktivnosti.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) registrovana pravna lica koja se u poslednje tri godine bave poslovima ruralnog razvoja u sredini u kojoj obavljaju delatnost;

2) udruženja građana i društvene organizacije koje su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94-dr.zakon, 28/96-dr.zakon i 73/00-dr.zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni

glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83-ispravka, 17/84, 50/84, 45/85-dr.zakon i 12/89- dr.zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94- dr.zakon i 101/05-dr.zakon), kao i druge neprofitne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica, čije se aktivnosti odvijaju na regionalnom nivou. Lica iz tačke 2) moraju da imaju obezbeđenu podršku kroz partnerstvo sa najmanje pet drugih udruženja građana ili društvenih organizacija, čiji su ciljevi udruživanja usmereni na ruralni razvoj.

Trajanje konkursa

Konkurs za raspodelu i korišćenje podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2009. godini traje 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i „Službenom glasniku Republike Srbije”.

zp8497586rq

Bezpovratna sredstva za razvoj klastera

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Bezpovratna sredstva za razvoj klastera

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za razvoj klastera za 2009. godinu

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Republička agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa iznose 29.600.000,00 dinara.

Cilj programa je doprinos povećanju konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća, preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera.

Korisnici programa – za dodelu sredstava mogu da se prijave pravna lica koja:

 • su registrovana kao udruženje građana, fond ili privredno društvo; sa najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i najmanje tri potporne institucije, od kojih je jedna istraživačko – razvojna institucija)
 • imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
 • imaju definisanu osnovnu delatnost
 • su podnela zahtev Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava

Za korišćenje sredstava ne mogu da konkurišu pravna lica koja su u stečajnom postupku, postupku prinudnog poravnanja ili likvidacije i koja imaju neizmirene obaveze prema državi.

Namena programa – programom se sredstva dodeljuju za projekte:

 • novoosnovanih klastera – u početnoj fazi rada, koji su registrovani najranije 1. januara 2009. godine, s tim da je minimalni iznos koji se dodeljuje po klasteru 400.000,00 dinara, a maksimalni 800.000,00 dinara. Ukupno raspolo

Bespovratna sredtsva za podsticaj inovativnosti

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Bespovratna sredtsva za podsticaj inovativnosti

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru projekta podsticaja preduzeća za investiranje u jačanje inovativnosti u 2009. godini

Projekat sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 44.400.000,00 dinara.

Cilj projekta je podrška razvoju inovativnosti u malim i srednjim preduzećima radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u refundiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

 • unapređenje organizacione strukture preduzeća (uključujući edukaciju zaposlenih u vezi sa uvođenjem novih proizvoda ili procesa rada, kreiranje nove organizacione šeme preduzeća);
 • inovacije u oblasti marketinga (uključujući usluge benčmarkinga, izradu prognoze tražnje za novim proizvodima, izradu marketing plana novog proizvoda ili usluge);
 • razvoj u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući intranet, računarsko povezivanje preduzeća sa dobavljačima i maloprodajom, uvođenje softvera za praćenje procesa proizvodnje, upravljanje zalihama).

II grupa aktivnosti

 • otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju, registrovanih pre datuma objavljivanja  javnog poziva;
 • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže;
 • uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
 • i druge aktivnosti iz gore navedenih ob

  lasti, a koje su od značaja za unapređenje inovativnosti u poslovanju preduzeća.

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju projekta se ne mogu koristiti za: kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
 • da su podneli popunjen zahtev Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 • da u ovoj godini za iste aktivnosti nisu već koristila sredstva budžeta Republike Srbije, lokalne samouprave ili donatora.
 • Finansijski okvir  – Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici projekta ostvaruju pravo na refundiranje do 50% opravdanih troškova realizovanih inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali deo sredstava pravna lica su obavezna da obezbede iz sopstvenog učešća. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 800.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Rok: 29. junom 2009. godine do 10 časova.

zp8497586rq