Arhiva ‘Konkursi’

Kredit za podizanje zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze u 2008. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Fond neće kreditirati manju površinu za podizanje vinograda od 0,1 hektara niti veću od 2 hektara,
 • grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 24 meseca,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati  5000 loznih kalemova po hektaru ili ožiljene standardne reznice.

2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi ( do 800 stubova po hektaru),

3.Pocinkovane žice, i to  1200 kg po hektaru

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sled

eću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku bagremovih stubova koji će izdavati JP «Vojvodinašume» ;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku betonskih i metalnih stubova
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku žice;

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije ,
 • pismo o namerama izdavanja garancije
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti kuće izdata od ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren do 15. marta 2009. godine.

zp8497586rq

Kredit za zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA AZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za zaštićenih bašta

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici i opreme u njima) u 2009. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,4% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 10.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseci,
 • grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Pored popun

jene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini),
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.marta 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za podsticajna sredstva

SIEPA
Konkurs za podsticajna sredstva

Agencija za promociju izvoza i strana ulaganja SIEPA raspisala je  novi konkurs za podsticajna sredstva namenjena srpskim izvoznicima.

Sredstva će biti odobrena za ulaganje u proizvodnju i to od 2.000 do 5.000 evra po novom radnom mestu, pri čemu je uslov da se otvori najmanje 50 radnih mesta i da je investicija vredna najmanje između milion i tri miliona evra, u zavisnosti od stope nezaposlenosti u opštini u kojoj se ulaže.

Za investicije u sektoru usluga ulagači mogu dobiti između 2.000 i 10.000 evra po novom radnom mestu, a uslovi su investicija od najmanje 500.000 evra i otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Ulagači u sektor istraživanja i razvoja mogu dobiti između 5.000 i 10.000 evra za investiciju od najmanje 250.000 evra uz otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih prema kriterijumima:

reference investitora,

udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,

održivost investicije/trajnost poslovanja,

efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,

efekti investicije na ljudske resurse,

uticaj investicije na životnu sredinu,

obim međunarodnog prometa usluga za investicije u sektoru usluga,

efekti investicije na razvoj opštine

podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave za dodelu sredstava podnose se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti dodeljivana izabranim kompanijama u skladu sa ukupnim brojem bodova. Isplata će biti vršena periodično tokom trajanja projekta u jednakim iznosima od 25 % vrednosti dodeljenih sredstava i to:

     po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;

     po dobijanju građevinske dozvole;

     po dobijanju upotrebne dozvole;

     po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Konkurs je otvoren 03. marta, a  prijavljivanje traje do 24. aprila.

zp8497586rq

Kredit za nabavku sistema za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini


Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,8 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesn

ici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku), ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu(za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • fotokopija lične karte( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja(ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.mart.2009 godine.


zp8497586rq

Kredit za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za pčelarstvo

Konkurs a dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, novih  košnica i opreme za pčelarstvo  u 2009. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • Za nabavku pčelinjih rojeva, minimalni iznos kredita od 1.000 evra a maksimalni iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda ob

  računavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu  (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu(za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • fotokopija lične karte( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.marta 2009 godine

zp8497586rq

Konkurs za industrijske parkove

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  projekata izgradnje saobraćajne signalizacije i infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u lokalnim samoupavama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru ''Programa rasporeda i korišćenja sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu iz prihoda od privatizacije, za period januar-mart 2009. godine, namenjenih za razvoj saobraćajne i telekomunikacione infrastrukture i infrastrukturno opremanje industrijskih zona u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini'', dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 24.500.000,00 dinara sa PDV-om, obezbeđena Odlukom o privremenom finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine za period januar – mart 2009. godine, za sufinansiranje projekata izgradnje saobraćajne signalizacije i infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u lokalnim samoupavama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Sredstva su namenjena za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima i izgradnju infrastrukture u

industrijskim zonama.

Ciljevi sufinansiranja:

 • Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda;
 • Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju;
 • Povećanje atraktivnosti za investiranje u lokalnim zajednicama;
 • Povećanje proizvodnje;
 • Otvaranje novih radnih mesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izgradnju saobraćajne signalizacije i infrastrukturno opremanje industrijskih zona.

Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima i infrastrukturno opremanje industrijskih zona u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se odnosi na: servisne saobraćajnice, elektroinstalacije (trafo stanice, nisko-naponska mreža, javno osvetljenje), vodovodnu mrežu, kanalizacionu mrežu, protivpožarnu mrežu, telekomunikacionu infrastrukturu, vrelovod, gasne instalacije i sl.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ''Dnevnik''. (10. mart 2009. godine)

zp8497586rq

Kredit za višegodišnjih zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za višegodišnjih zasada voća

Konkurs s za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2009 godini

Sredstva će se dodeljivati registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima -fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 5.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata),
 • Kreditiraće se višegodišnji zasadi jabučastog,koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanom za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da pod

nesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica

*napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.marta 2009. godine.

zp8497586rq

Konkurs za učestvovanje na sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.500.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o privremenom finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine za period januar–mart 2009. godine (“Službeni list APV”, broj  23/2008), subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine u Republici Srbiji.

Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću ( u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji su u januaru i februaru izlagali, ili u martu 2009.

godine planiraju nastup na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 70% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:

 • troškovi zakupa i opremanja štanda i
 • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

 • 400.000,00 dinara za zakup i opremanje štanda po kompaniji,
 • 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 13. marta 2009. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Konkurs za učestvovanje na sajmovima

zp8497586rq

Javni radovi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O UPUĆIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU – U 2009. GODINI

Sredstva za organizovanje javnih radova obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, a posebnim aktom Vlade za javne radove od interesa za Republiku Srbiju u 2009. godini opredeljen je iznos od 650.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova koriste se:

1) za zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za nezaposlena lica uključena u javne radove;

2) za naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada;

3) za troškove obezbeđenja bezbednosti i zdravlja na radu;

4) za troškove izvođenja javnih radova, najviše do iznosa od 10% sredstava odobrenih za javne radove.

Izbor javnih radova vrši se donošenjem Odluke o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini, kojoj prethodi razmatranje i ocena programa javnih radova, primenom sledećih kriterijuma:

1) reference programa: oblast u kojoj se izvode javni radovi, dužina trajanja programa, ukupan broj nezaposlenih lica koja se uključuju u javne radove, broj nezaposlenih nekvalifikovanih lica koja se uključuju u javne radove, prethodno korišćena budžetska sredstva;

2) ciljevi koji se postižu: zapošljavanje rizičnih kategorija nezaposlenih lica, razvoj nerazvijenih i manje razvijenih opština, ravnomerni regionalni razvoj, mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme;

3) sufinansiranje javnih radova iz drugih izvora: budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, poklona, donacija, legata, kredita i dr.

Odluka o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za

Republiku Srbiju – u 2009. godini jeste osnov za ugovorni odnos između Ministarstva ekonomije u1080 è regionalnog razvoja, izvođača javnih radova i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ugovor sadrži: utvrđen predmet javnih radova, broj i kvalifikacionu strukturu nezaposlenih lica koja se uključuju, rok u kome se radovi obavljaju, konkretne obaveze ugovornih strana, način obezbeđenja i prenosa sredstava,

instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za javne radove ili za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta javnih radova i dr.

Izvođači javnih radova dužni su da u svakom momentu omoguće kontrolu realizacije javnih radova i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Odobrena sredstva po ovoj odluci su namenska i mogu da se koriste isključivo za organizovanje i sprovođenje javnih radova, i u skladu sa ugovorom.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava ugovor se raskida sa zahtevom za povraćaj prenetih sredstava, odnosno sa zahtevom za

aktiviranje instrumenta obezbeđenja, a primalac je dužan da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Nacionalna služba za zapošljavanje podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja izveštaje o sprovođenju javnih radova.

Izveštaji se dostavljaju kvartalno i nakon završetka javnih radova, na osnovu izveštaja izvođača javnih radova.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja podnosi Vladi godišnji izveštaj o realizaciji odobrenih javnih radova.

Izveštaji sadrže: podatke o stepenu realizacije javnih radova, o broju i strukturi nezaposlenih lica uključenih u javne radove, utrošenim sredstvima i dr.

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini odštampan je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj: 101-808/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

Javni radovi

zp8497586rq

Osnivanje opštinskih uslužnih centara

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU
Konkurs za sufinansiranje osnivanja opštinskih uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini za 2009. godinu

Cilj Konkursa je podrška opštinama za osnivanje opštinskih uslužnih centara u sklopu organa uprave, radi kvalitetnijih i efikasnijih administrativnih usluga građanima, putem sufinansiranja osnivanja opštinskih uslužnih centara.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće sa najviše 50% sredstava u sufinansiranju osnivanja opštinskih uslužnih centara, s tim što preostali deo vrednosti sredstava za

realizaciju projekta, obezbeđuju jedinice lokalnih samouprava, učesnice Konkursa. Maksimalni iznos za sufinansiranje koji obezbeđuje Sekretarijat, po jednom konkursnom zahtevu je 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju opštine/gradovi na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju formiran/funkcionalan opštinski uslužni centar. Svaka opština može da podnese samo jedan zahtev na raspisani Konkurs.

Sredstva za sufinansiranje po ovom Konkursu odobravaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 2.000.000,00 dinara po konkursnom zahtevu, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 05. 03. 2009. godine.

zp8497586rq