Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE
Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Prednost u razmatranju će imati projekti koji zadovoljavaju neke od sledećih kriterijuma :

● unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;

● značaj projekta za informisanje i edukaciju dece i mladih;

● doprinos informisanju i unapređenju položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva;

● uvođenje novih informacionih tehnologija i razvoj medijske pismenosti

● doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;

● stvaranje uslova za radno angažovanje odnosno zapošljavanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;

● očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

● značaj projekta za razvoj Republike Srbije, regiona i/ili opštine.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

● značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;

● doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;

● validna argumentacija projekta;

● adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;

● održivost projekta.

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa istim projektom sa kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.

Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 2.000.000,00 dinara. Ministarstvo kulture pokriva do 80% ukupne vrednosti projekta.

Dodeljena budžetska sredstva moraju biti utrošena do kraja marta 2010. godine.

Ukupan iznos namenjenih sredstava je 80.000.000,00 dinara. U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 20.000.000,00 dinara, a Zaključkom Vlade RS od 25. juna 2009. godine „Mere za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize“ (05 broj: 4-3720/2009-3) opredenjeno je dodatnih 60.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 21.08.2009.godine.

Odvodnjavanje, uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Odvodnjavanje, uređenje atarskih puteva

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara,

II Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu od 120.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

I  Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju ili izgradnji otvorene kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka saveta mesne zajednice o realizaciji p

  rojekta;

 • Tehnička dokumentacija (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama kanala koji se rade, predmer i predračun radova)
 • Rešenje o odobrenju za izgradnju (dostavlja se ukoliko se radi o izgradnji novog objekta).

II  Uređenje atarskih puteva

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju atarskih puteva.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka saveta mesne zajednice o realizaciji projekta;
 • Tehnička dokumentacija (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama ili deonicama atarskih puteva koji se uređuju, predmer i predračun radova).

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 10.08.2009. godine.

zp8497586rq

Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

Sredstva za ovu namenu u iznosu od 6.000.000,00 dinara, obezbeđena su iz sopstvenih prihoda budžeta AP Vojvodine.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP

Vojvodine do 100% vrednosti izrade tehničke dokumentacije.

Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Kriterijumi za dodelu sredstava su stepen uređenosti poljoprivrednog zemljišta sa zaštitnim pojasevima i razvijenost opštine

Prijava na konkurs treba da sadrži:

Prijave se podnose zaključno sa 10.08.2009. godine.

zp8497586rq

Konkursi za jedinice lokalne samouprave

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Konkursi za jedinice lokalne samouprave

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkursi za jedinice lokalne samouprave

Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine na osamnaestoj sednici održanoj dana 17.07.2009. godine doneo je odluke o raspisivanju javnih konkursa, i to.

1. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju:

– projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– projekata izgradnje transfer stanica,

(konkurs otvoren do 20.09.2009. godine)

2. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju:

– izrade tehničke dokumentacije za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izrade tehničke dokumentacije za izgradnju transfer stanica,

(konkurs otvoren do 05.09.2009. godine)

3. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom

(konkurs otvoren do 20.08.2009. godine)

zp8497586rq

Dodela sredstava crkvama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Dodela sredstava crkvama

II  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

za 2009. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autono

mne Pokrajine Vojvodine.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 20. 08. 2009. godine.

zp8497586rq

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2009. godinu

Sredstva u iznosu od 5.350.000,00 (slovima: petmilionatristopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, služb

  e i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
 • troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Rok za podnošenje prijava je do 10. septembra 2009. godine.

zp8497586rq

Bespovratna sredstva za investicije

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Beograd
JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije

u oblastima proizvodnje, usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i istraživanja i razvoja. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih prema sledećim kriterijumima:
– referenca investitora;
– udeo domaćih dobavljača;
– održivost investicije;
– efekti investicije na istraživanje i razvoj;
– efekti investicije na ljudske resurse;
– ocena uticaja na životnu sredinu;
– obim međunarodnog prometa;
– efekti investicije na opštinu;
– pismo o namerama opštine u kojoj investitor namerava da investira.

Sredstva se dodeljuju po novom radnom mestu, i to:
– za investicije u proizvodne delatnosti: od 2.000 do 5.

000 evra po novom radnom mestu;
– za investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
– za investicije u sektor istraživanja i razvoja: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu.

Uredbom je definisano da će se bespovratna sredstva dodeljivati u periodu od tri godine:

Rok za slanje prijava za deveti krug odobravanja finansijskih sredstava je od 28. jula do 23. oktobra 2009. godine.

Detaljna uputstva i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa internet prezentacije Agencije (www.siepa.gov.rs) ili lično u prostorijama Agencije.

Za dodatne informacije možete se obratiti na dole navedene telefone.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije
Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd
Telefon: 011/33 98 550,33 98 653,33 98 545,33 98 772;
Faks: 011/33 98 814

zp8497586rq

Prijavljivanje projekata za 2010. god.

NIP
Prijavljivanje projekata za 2010. god.

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni  investicioni plan Republike Srbije za 2010. godinu

Nacionalni investicioni plan (NIP) je jedan od instrumenata Vlade  koji omogućava ekonomski razvoj Srbije i kvalitetniji standard građana.

Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 10. jula do 10. septembra 2009. godine.

I PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA
Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina, grad ili opština.

Projekat se prijavljuje elektronskim putem tako što se popunjava Obrazac 1 – Prijava projekta za NIP na internetstranici Ministarstva (www.mnip.gov.rs). Projekti koji nisu prijavljeni na ovaj način neće se razmatrati.
Projekti NIP-a čije se sprovođenje nastavlja u narednoj godini (ranije odobreni projekti) moraju se prijaviti na isti način.

II PRIORITETI NIP-a

Prilikom odabira projekata koji će se finasirati iz sredstava NIP-a u 2010. godini prioritet će imati projekti koji se odnose na:
Razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

III USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Sufinansiranje

Realizacija projekata NIP-a predviđa obavezno sufinansiranje projekata u zavisnosti od vrste pro-jekta i stepena razvijenosti lokalne samouprave, i to na sledeći način:

– Nacionalni projekti se finansiraju u celokupnom iznosu sredstvima NIP-a,
– Regionalni projekti se finansiraju sredstvima NIP-a uz obavezno sufinansiranje od strane lokalnih samouprava u iznosu od 20% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om),
-Lokalni projekti se finansiraju sredstvima NIP-a uz obavezno sufinasiranje projekata od strane lokalnih samouprava, i to na sledeći način:

1.Lokalne samouprave: Novi Sad, Beograd, Subotica, Niš, Požarevac, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Užice, Kragujevac, Čačak, Senta, Arilje, Sombor, Smederevo, Jagodina, Bečej, Kikinda, Lajkovac, Vrbas, Kruševac, Apatin, Valjevo, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Bačka Palanka, Sremski Karlovci, Inđija, Beočin, Gornji Milanovac, Bačka Topola, Pećinci, Šabac, Kanjiža, Temerin, Čajetina, Kula i Kosjerić, u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata u iznosu od 50% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om);

2. Lokalne samouprave: Kraljevo, Pirot, Vranje, Ruma, Lapovo, Vrnjačka Banja, Ćuprija, Ada, Novi Kneževac, Zaječar, Bač, Sokobanja, Aranđelovac, Kladovo, Odžaci, Požega, Bački Petrovac, Paraćin, Kovin, Irig, Smederevska Palanka, Titel, Lučani, Srbobran, Novi Bečej, Šid i Topola, u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata u iznosu od 35% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om);

3.Lokalne samouprave: Trstenik, Bajina Bašta, Svilajnac, Velika Plana, Nova Varoš, Prokuplje, Ljig, Ub, Aleksinac, Kovačica, Ivanjica, Novi Pazar, Ljubovija, Aleksandrovac, Bor, Batočina, Despotovac, Mali Iđoš, Boljevac, Raška, Brus, Sečanj, Loznica, Čoka, Opovo, Bela Crkva, Ćićevac, Leskovac, Žabalj, Negotin, Priboj, Alibunar, Petrovac, Koceljeva, Dimitrovgrad, Veliko Gradište, Vladimirci, Osečina, Varvarin i Bogatić, u obavezi su da obezbede s

ufinansiranje projekata iznosu od 20% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om);

4. Lokalne samouprave: Žitište, Surdulica, Vlasotince, Mali Zvornik, Plandište, Rača, Knjaževac, Kučevo, Gadžin Han, Nova Crnja, Žitorađa, Mionica, Golubac, Lebane, Prijepolje, Krupanj, Majdanpek, Vladičin Han, Babušnica, Bujanovac, Doljevac, Preševo, Blace, Žagubica, Sjenica, Ražanj, Rekovac, Kuršumlija, Merošina, Crna Trava, Knić, Bosilegrad, Svrljig, Žabari, Malo Crniće, Tutin, Trgovište, Bela Palanka, Medveđa i Bojnik, nisu u obavezi da obezbede sufinansiranje predloženih projekata.

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Radi efikasnije realizacije projekata NIP-a u 2010. godini ovlašćeni podnosilac je dužan da obezbedi minimum tehničke spremnosti predloženog projekta:
1. Akt o rešenim imovinsko-pravnim odnosima,
2. Idejno rešenje (generalni projekat),
3. Akt o urbanističkim uslovima,
4. Idejni projekat,
5. Glavni projekat.

Ovlašćeni podnosioci nacionalnih i regionalnih projekata nisu u obavezi da obezbede idejni i glavni projekat.

Radi efikasnije realizacije projekata NIP-a u 2010. godini ovlašćeni podnosilac je dužan da obezbedi odgovarajuća akta/dokumenta:
1. Potvrdu daće biti obezbeđen deo sredstava za sufinansiranje projekta NIP-a u toku naredne budžetske godine,
2. Potpisan Akt o saradnji jedinica lokalnih samouprava u realizaciji regionalnog projekta.

Sredstva NIP-a se ne mogu koristiti za:
1. Kupovinu i zakup zemljišta i objekata, naknadu za građevinsko zemljište i druge takse i naknade,
2. Tekuće održavanje, amortizaciju i troškove tekućeg poslovanja,
3. Troškove izrade akata i strateških dokumenata, troškove upravljanja projektima NIP-a i troškove reklama i promocija,
4. Troškove špedicije i skladištenja,
5. Subvencije,
6. Bankarske poslove, troškove garancija, troškove lizinga, troškove osiguranja,
7. Troškove konverzije, gubitke koji nastaju pri konverziji, kamate na dug, zaostale kamate, kao i druge finansijske troškove,
8. Novčane kazne, finansijske penale i troškove sudskih postupaka,
9. Izradu planske dokumentacije,
10. Izradu projektno-tehničke dokumentacije.
Sredstva NIP-a se mogu koristiti za izradu projektno-tehničke dokumentacije samo u slučaju nacionalnih i regionalnih projekata.

IV ODABIR PROJEKATA

Nepotpuna prijava projekta, prijava projekta koja ima druge formalne nedostatke i prijava projekta koja nije blagovremena neće se razmatrati.
Odabir projekata obaviće se u skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi (“Službeni glasnik RS”, broj 29/08 i 49/09).

V KONTAKT

Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan poziva ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Obrasca 1 – Prijava projekta za NIP na internetstranici Ministarstva (www.mnip.gov.rs), kako bismo zajedno realizovali projekte i pokrenuli razvoj zemlje i lokalnih samouprava.

Telefoni za informacije: 011/333-41-73, 333-41-77
Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan Vlajkovićeva 10, Beograd

Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 1. avgusta do 1. oktobra 2009. godine.

zp8497586rq

Sistem bezbednosti i kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Sistem bezbednosti i kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Konkurs za raspodelu i korišćenje podsticajnih sredstava za unapređenje sistema bezbednosti i kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2009. godini

Podsticajna sredstva koriste se za pokriće dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, i to:

1) sistema upravljanja bezbednosti hrane prema ISO 22000;

2) sistema kvaliteta hrane prema HALAL standardu;

3) sistema kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;

4) dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu.

Podsticajna sredstva koriste se i za troškove kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, koja je izvršena od strane kontrolnih organizacija.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) zemljoradničke zadruge;

2) fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava;

3) preduzetnici;

4) privredna društva.

Navedena lica imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako se bave proizvodnjom hrane i hrane za životinje i ako su u 2009. godini izvršila sertifikaciju prema odgovarajućem standardu, odnosno izvršili kontrolu procesa proizvodnje za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom.

Zemljoradničke zadruge, fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i privredna društva imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu izdatom u 2009. godini od strane sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikaciju GLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS-Keln-Nema

Krediti za poljoprivrednu mehanizaciju

GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

Pravo učešća na konkursu imaju individualni poljoprivredni proizvođači  – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije  do 30. septembra 2009. godine.

zp8497586rq