Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih

zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00 dinara.

Nacionalna zajednica Ukupan iznos sredstava za organizacije etničkih zajednica

 • Mađari 14.820.000,00
 • Hrvati 3.130.000,00
 • Slovaci 3.130.000,00
 • Rumuni 2.330.000,00
 • Rusini 1.200.000,00
 • Bunjevci 1.100.000,00
 • Makedonci 680.000,00
 • Ukrajinci 424.000,00
 • Nemci 296.000,00
 • Ostali 3.390.000,00
 • Ukupno 30.500.000,00

II. USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i

unapređenju međunacionalne tolerancije.

• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.

• Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava u1086 odredi

ispunjenje dodatnih uslova;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2010. godine.

Konkurs bibliotekama

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs bibliotekama

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji u 2010. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti Republike Srbije.

Cilj konkursa je: očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkursu imaju programi/projekti koji ispunjavaju jedan ili više navedenih kriterijuma:

– doprinos zaštiti i korišćenju kulturnog nasleđa;

– doprinos integralnoj zaštiti kulturnog nasleđa i održivom razvoju;

– kategorija kulturnog dobra;

– stepen ugroženosti kulturnog nasleđa;

– obezbeđivanje uslova za dostupnost sadržaja, građe ili usluga javnosti;

– doprinos popularizaciji i promociji kulturnog nasleđa;

– doprinos saradnji i umrežavanju sa istorodnim i/ili raznorodnim ustanovama kulture, obrazovanja i/ili nauke;

– značaj za razvoj i unapređenje struke i postizanje novih naučnih rezultata;

– nastavak višegodišnjih programa/projekata koji su imali značajne rezultate u prethodnim godinama/ fazama;

– publikovanje i prezentacija rezultata istraživanja;

– doprinos primeni savremenih metoda, međunarodnih i evropskih standarda u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– doprinos razvoju međunarodne saradnje u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– kvalitet i sadržajna inovativnost ponuđenog programa/projekta;

– značaj za razvoj informacionog društva i društva znanja;

– doprinos stvaranju kulturnih sadržaja namenjenih deci i mladima;

– doprinos razvoju inkluzivnog društva;

– ostvarena podrška jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju programa;

– obeležavanje značajnijih jubileja;

– procenat učešća drugih izvora finansiranja u realizaciji projekta.

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se U ČETIRI PRIMERKA na Obrascu za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji u 2010. godini, uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs

Rok: 31. januara 2010. godine.

Konkurs za sufinansirnaje programa/projekata

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs za sufinansiranje programa/projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture za 2010. godinu

Konkurs se odnosi na programe/projekte iz sledećih oblasti:

 1. pozorišno stvaralaštvo;
 2. plesno stvaralaštvo;
 3. muzičko stvaralaštvo;
 4. vizuelno stvaralaštvo i multimedija;
 5. kolonije, umetničke radionice i rezidencijalni programi za umetnike;
 6. kinematografije: filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije;
 7. kulturno-umetnički amaterizam, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 8. naučno-istraživački projekti u oblasti umetnosti i kulture;
 9. književne manifestacije i nagrade;
 10. izdavanje periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture;
 11. programi nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Republici Srbiji*;
 12. programi na Kosovu i Metohiji;
 13. programi koji predstavljaju podršku osobama sa invaliditetom;
 14. programi kulture dece i mladih;
 15. programi srpskog naroda koji živi izvan Republike Srbije*;
 16. međunarodna kulturna saradnja od značaja za Republiku:
 • – projekti/programi koji reprezentuju kulturu Srbije u inostranstvu i
  – prezentacija inostranih programa odnosno delova programa, vrhunskog kvaliteta i vrhunska ostvarenja u svim oblastima umetnosti, u Srbiji;
  -učešće mladih talenata na međunarodnim konkursima i takmičenjima.

Posebna pažnja biće posvećena programima/projektima koji su od: republičkog značaja, visokog umetničkog kvaliteta, promovišu nove umetničke forme i izraze, doprinose decentralizaciji kulture i interkulturnom dijalogu. U svim domenima prioritet će imati programi namenjeni deci i dečjem stvaralaštvu, stvaralaštvu mladih, kao i osobama sa posebnim potrebama.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, *osim za redni broj 15, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju:

programi ustanova kulture iz člana 2, stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, tj. «indirektni korisnik budžeta»;

Konkurs je otvoren od 18.12.2009. godine do 31.01.2010. godine

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/33-98-911.

Konkurs zemljoradničkim zadrugama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Konkurs zemljoradničkim zadrugama

Konkurs za odabir predstavmika zamljoradničkih zadruga u cilju realizacije projekta za jačanje ljudskih kapaciteta zamljoradničkih zadruga u 2009. godini

Link

Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI
Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata

Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

Program za civilno društvo Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, uz finansijsku podršku iz fondova IPA 2007 i 2008, raspisuje poziv za predloge projekata usmerenih na razvoj održivog dijaloga između civilnog društva Srbije i zemalja članica EU kroz:

 • Podršku saradnji između profesionalnih (strukovnih) organizacija u Srbiji i EU;
 • Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za formulisanje javnih politika, programskih analiza i zastupanje;
 • Podsticanje novih partnerstava i umrežavanja između organizacija civilnog društva u Srbiji i zemaljama članicama EU.

Celokupan tekst “Smernica za podnosioce predloga projekata” dostupan je u:

Kancelariji Projekta “Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU” Palmotićeva 20a/3, 11000 Beograd, Srbija i na sledećim internet stranicama: webgate.ec.europa.eu/eur opeaidwww.europa.rswww.dijalog.org.rs.

Rok: 01.03.2010. god.

EXCHANGE 3 – otovoren konkrus

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
EXCHANGE 3 – otovoren konkrus

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKATA 1
Budžetska linija: 07SER01/02/31

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisuje poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa sopstvenim razvojnim prioritetima. Projekti će biti finansirani u okviruprograma EXCHANGE 3, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.
Posebni ciljevi ovog poziva za podnošenje predloga projekata su:

 • Unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje, menadžment i pružanje usluga
 • Poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou
 • Zaštita životne sredine kroz održivo korišćenje resursa

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
Nosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti – opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije.

Kandidati moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom:
(1) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije, i/ili
(2) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština (okrug) iz države članice EU .

Pored navedenih obaveznih partnera, sledeće organizacije takođe mogu učestvovati kao partneri:
(a) Nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji,
(b) Organizacije i institucije koje su potpuno/delimično finansirane iz republičkog ili gradskog/opštinskog budžeta,
(c) Regionalne/okružne razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji,
(d) Regionalne vlasti iz zemalja članica EU.

VELIČINA DONACIJA
Donacije za odobrene projekte iznosiće između €100,000 i €300,000 za period realizacije od minimum 12 do maksimum 15 meseci.

Konkurs za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose 70.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici) nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednog gazdinstva i to;

 • da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, da je stariji od 65 godina, da daje u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja ugovora.
 • da je Ugovor o dugoročnom zakupu, zaključen u godini u kojoj se podnosi zahtev, i da isti ne može biti zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
 • da nije korisnik penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika.
 • da već ne koristi podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini ;

 • do 5.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu, koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovom da zakupac nije stariji od 60 godina.
 • do 8.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.
 • do 10.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Uz zahtev, koji je sastavni deo konkursa, i koji mora biti čitko popunjen štampanim slovima, budući korisnik podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zamljište dato u zakup mora podneti sledeću dokumentaciju najkasnije do 20.12.2009. godine.

Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za  fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  258.000,00 dinara  (slovima:dvestapedesetosamhiljada dinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju arhitektonske pristupačnosti u lokalnom okruženjju  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

– preduzimanje aktivnosti za uklanjanje prepreka koje onemogućavaju jednako učešće građana/ki  u fizičkoj sredini

USLOVI KONKURSA:

1.        Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • osnovne podatke o lokalnoj samoupravi
 • popunjen konkursni  obrazac  uz opis projekta
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 14.12. 2009. godine, do 10 časova.

Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju kulturnog stvaralaštva žena na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  164.000,00 dinara  (slovima:stošezdesetčetirihiljadadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju kulturnog stvaralaštva žena u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  kulturnim stvaralaštvom sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta ženskih organizacija za unapređenje kulturne ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog kulturnog stvaralaštva.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
 • podatke o neprofitnoj organizaciji
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 11.12. 2009. godine.

Jačanje dijaloga civilnih društava Srbije i Evrope

Evropska Komisija
Jačanje dijaloga civilnih društava Srbije i Evrope

JAČANJE DIJALOGA CIVILNIH DRUŠTAVA SRBIJE I EVROPE

STRENGTHENING SERBIA-EU CIVIL SOCIETY DIALOGUE

Rok: 01.03.2010.

Ukupan iznos donacije: 3.500.000 EUR

Minimalan iznos projekta: 50.000 EUR
Maksimalan iznos projekta: 100.000 EUR

Sopstveno učešće: minimum 10%
Tip finansiranja: Predfinansiranje 80% (kao susedski do sada)

Opšti ciljevi: razvoj održivog dijaloga između civilnih društava iz Srbije i  iz zemalja članica Evropske Unije.

Posebni ciljevi: Podrška saradnje između stručnih organizacija u Srbiji i EU putem jačanja kontakata i uzajamne razmene iskustava između udruženja preduzetnika, stručnih organizacija i društvenih udruženja.
Poboljšanje kapaciteta društvenih organizacija u formulaciji javih regulativa, njihove analize i zagovaranje.
Podsticanje novih partnerstava i mreženja između civilnih organizacija između Srbije i zemalja članica Evropske Unije.

Ko može da konkuriše:
–    neprofitna pravna lica koja pripadaju sledećim tipovima organizacija:
–    stručne organizacije,
–    učesnici na tržištu rada (sindikati, unije poslodavaca),
–    organizacije koje predstavljaju društvene i ekonomske učesnike,
–    nevladine organizacije i nove organizacije,
–    kulturne organizacije, umetnički klubovi i asocijacije,
–    udruženja medija.