Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI  RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na nivou AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata udruženja građana u 2009. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji AP Vojvodine.

Programske aktivnosti koje će se sufinansirati podeljene su u dve oblasti:

 • Inicijative i aktivnosti na sprovođenju zaštite životne sredine.
 • Organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa radi podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

Rok za podnošenje projekata je 28. septembar 2009. godine.

Dogoročni krediti za privredu

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Dogoročni krediti za privredu

Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti privrede na teritoriji AP Vojvodine u 2009. godini

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su podsticanje privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti privrede, stvaranje uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje prehrambenih proizvoda, podizanje stepena konkurentnosti i povećanje izvoza i zaposlenosti.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati:

2.1. U oblasti proizvodnje i usluga za nabavku osnovnih sredstava – opreme i licencnih prava.

Pravo učešća imaju mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom i preduzetnici, svi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2.2. U oblasti poljoprivrede za nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, višegodišnjih zasada voća i vinove loze, osnovnog stada i matičnog jata.

Pravo učešća imaju:

 • mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom,
 • preduzetnici,
 • zemljoradničke zadruge i
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 • svi sa sedištem, odnosno prebivalištem (fizička lica) na teritoriji AP Vojvodine.

Finansirani projekti po navedenim namenama moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu i izgradnju novih ili adaptaciju postojećih građevinskih objekata, za kupovinu zemljišta, za opremanje ugostiteljskih objekata i trgovine, za nabavku putničkih automobila i za obrtna sredstva.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANJA

Mogući odobreni iznos kredita:

 • mala preduzeća i preduzetnici

– koji posluju u periodu kraćem od tri godine do 2.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

 • srednja preduzeća

– ko

ja posluju u periodu kraćem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 10.000.000,00 dinara

 • zemljoradničke zadruge do 5.000.000,00 dinara
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva do 2.000.000,00 dinara.

Sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)

Rok vraćanja kredita: 3 godine u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci, odnosno 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period otplate kredita od 24 meseca za kredite kojima se finansira kupovina osnovnog stada i višegodišnjih zasada. U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.

Primena valutne klauzule

Kamatna stopa:

 • 2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke
 • 4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita:

 • garancija poslovne banke ili
 • menice avalirane od strane poslovne banke ili
 • založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
 • založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 1.000.000,00 dinara  ili
 • založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Krediti u iznosu od 5.000.000,00 i više dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren zaključno sa 28.10. 2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq

Finansijska pomoć izvoznicima

SIEPA
Finansijska pomoć izvoznicima

Osmi krug Programa finansijske pomoći izvoznicima

– SIEPA je raspisala osmi krug konkursa za dodelu preostalih 26 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima za izvozni marketing. Iznos sredstava koji može biti odobren po aktivnosti iznosi maksimalno 200.000 dinara. Rok za podnošenje prijave je 25. septembar. –

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije (SIEPA) raspisala je po osmi put konkurs za dodelu preostalih 26 miliona dinara bespovratnih sredstava za domaća izvozna preduzeća. Ukupno je za ovu godinu iz budžeta izdvojeno 48 miliona dinara za taj program. Sredstva će se dodeljivati putem javnog konkursa, a iznos koji može biti odobren pojedinačnom preduzeću po aktivnosti iznosi maksimalnih 200.000 dinara, osim za sertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom i samostalno učešće na sajmovima u inostranstvu. Maksimalan ukupan iznos sredstava po preduzeću može iznositi 1.000.000 dinara, s tim da će se troškovi za odabrane aktivnosti refundirati u visini od 50 odsto, bez PDV-a. Javni poziv preduzećima da konkurišu za Program internacionalizacije preduzeća (PIP) trajaće do 25. septembra ove godine.

Aktivnosti i troškovi za koje mogu biti odobrena sredstva podrazumevaju učešće na privredn

im sajmovima u inostranstvu, izradu dizajna novog pakovanja, testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, kao i izradu promotivnih materijala, reklamiranje u stranim časopisima. Ova bespovratna finansijska pomoć je pre svega namenjena uspešnim malim i srednjim preduzećima koja se bave proizvodnjom robe ili pružanjem usluga namenjenih izvozu i trenutno nemaju većinsku zastupljenost na tržištima u inostranstvu ali poseduju potencijal i dobre poslovne projekte da to ostvare.

U prethodnih sedam krugova Programa bespovratne finansijske pomoći isplaćeno je ukupno 252 miliona dinara. Od početka programa, sredinom 2006. godine, sredstva su dobila 543 preduzeća od ukupno 924 prijavljenih. Najviše firmi dobilo je sredstva za učešće na međunarodnim sajmovima i izradu promotivnih materijala. Pomoć je usmerena isključivo na marketinške aktivnosti, kojima većina srpskih firmami ne poklanja dovoljno pažnje. Te aktivnosti su od velikog značaja za sve kompanije, jer bez dobrog marketinškog plana i pratećih aktivnosti nema ni zapaženog uspeha na stranim tržištima.

Rok: 25. septembar 2009.

zp8497586rq

Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 50%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenjapoljoprivrednog zemljišta predvideli izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs,
 • Fotokopija PIB obrazca,
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
 • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
 • Overena fotokopija Saglasnosti ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija Odluke kojom je donet opštinski Program

  zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,

 • Overena fotokopija Ugovora zaključenog sa subjektom koji izrađuje studiju ili projekat.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim studijama i projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom '' konkurs- izrada studija i projekata''.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine.

zp8497586rq

Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe i koji su doneli odluku o osnivanju ili odluku o angažovanju poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs,
 • Fotokopija PIB obrazca,
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
 • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe,
 • Overena fotokopija Saglasnosti ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija Odluke kojom je donet opštinski Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe,
 • Overen spisak sa i

  menima angažovanih poljočuvara,

 • Pravdanje za sredstava dodeljena za opremanje poljočuvarske službe u 2008. godini (dostavljaju gradovi i opštine koji su u 2008. godini sa Sekretarijatom zaključili ugovor o finansiranju opremanja poljočuvarske službe) .

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ''konkurs- poljočuvarska služba''.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-05 .

Rok: 21.09.2009. god.

zp8497586rq

Kratkoročni krediti za izvoz

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Kratkoročni krediti za izvoz

1.  CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

2.  KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

4. USLOVI KREDITIRANJA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • rok vraćanja kredita: 180 dana
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
 • obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

5.  PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU KREDITA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplati iznosa od 10.000,00 dinara na ime naknade za obradu kreditnog zahteva i 1.200,00 dinara na ime naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev za dodelu kredita podnosi se sledeća dokumentacija:

 • popunjen obrazac zahteva sa dokazom o izvršenim uplatama
 • popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
 • rešenje o upisu preduzeća kod Agencije za privredne registre
 • fotokopija osnivačkog akta
 • potvrda nadležnog

  poreskog organa o izmirenim obavezama za poreze, doprinose i druge javne prihode, ne starija od 30 dana

 • rešenje o utvrđivanju poreskog indetifikacionog broja – PIB
 • odluka o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 • dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor)
 • dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica koja se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura)
 • obrasci finansijskog izveštaja za 2008. godinu
 • scoring privrednog društva, izdat od strane NBS
 • potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci
 • potvrdu poslovne banke o dugovnom i potražnom prometu na deviznom računu u prethodnih godinu dana
 • pismo o namerama poslovne banke da će, u slučaju odobrenja kredita, biti garant za taj kredit.

U slučaju umanjene kreditne sposobnosti podnosioca kreditnog zahteva Fond može tražiti garanciju druge poslovne banke koja bi bila garant vraćanja odobrenog kredita u odnosu na banku koja je izdala pismo o namerama izdavanja garancije.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:

 • sa nižim stepenom ukupne zaduženosti
 • čiji je iznos kreditnog zahteva srazmeran visini deviznog priliva u prethodnoj godini
 • koji se bave proizvodnjom/pružanjem usluga, odnosno izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača
 • koji do sada nisu koristili kredite Fonda
 • koji su uredno izmirivali obaveze po do sada korišćenim sredstvima Fonda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq

Konkurs za ublažavanje posledica ekonomske krize

FOND ZA OTVORNEO DRUŠTVO
Konkurs za podršku projektima za ublažavanje socijalnih posledica ekonomske krize

Ekonomska kriza je dovela do smanjenja privrednih aktivnosti i rasta nezaposlenosti. Kriza proizvodi značajne negativne socijalne posledice kao što su smanjenje kvaliteta ličnog i života u lokalnoj zajednici, sužavanje mogućnosti za zadovoljavanje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih sličnih potreba građana, sužavanje prostora za efektivno ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava i otežano planiranje i obezbeđivanje uslova za održivi razvoj.

Zbog toga je Fond odlučio da razvije novi program i podrži projekte i aktivnosti koje doprinose ublažavaju društvenih posledica ekonomske krize, smanjivanju negativnih efekata krize na koheziju društva i na dalje pogoršavanje položaja pripadnika posebno ranjivih grupa stanovništva.

U dobijanju podrške prednost će imati projekti koji:

– doprinose očuvanju ili razvijanju novih obrazovnih, zdravstvenih i sličnih programa i politika za decu i mlade iz porodica koje su neposredno ili najteže pogođene krizom (npr. porodice onih koji su nedavno izgubili posao ili zbog krize neredovno primaju zarade, porodice teško zapošljivih lica) i za decu i mlade iz drugih ranjivih kategorija;

– osnažuju građane ili im pružaju neposrednu pomoć da pristupe svojim pravima, ostvare ih ili prevaziđu probleme koji su prouzrokovani krizom (npr. kroz osnivanje savetovališta, zastupanje građana, pružanje održivih formi socijalne pomoći i podrške, i sl.) ;

– nude različite oblike profesionalnih obuka i prekvalifikacije za novonezaposleno i teško zapošljivo stanovništvo (npr. programi subvencionisane prekvalifikacije na radnom mestu; brze obuke za nove, tražene poslove; informisanje i savetovanje za pokretanje novog posla; savetodavna i druga podrška poslodavcima (npr. gašenje firme, racionalno otpuštanje radnika, uvođenje šema fleksibilnog zapošljavanja);

– doprinose očuvanju postojećeg obima aktivnosti i zaposlenosti u MSP, obrazovnim, medijskim, socijalnim, institucijama kulture i sl. i podstiču stvaranje uslova za održivi razvoj ili promovišu socijalno odgovorno poslovanje (npr. osnivanje fondova solidarnosti; savetovanja i mentorstvo za uspešno vođenje poslova u uslovima krize; uvođenje inovativnih modela organizacije i upravljanja u MSP-ima, institucijama kulture i medijima kojima se unapređuje produktivnost rada, podiže kvalitet usluga ili smanjuju troškovi i sl.)

– doprinose zadovoljenju najhitnijih potreba mladih (npr. doprinose bržem zapošljavanju mladih i povećavaju njihovu zapošljivost; olakšavaju ispunjavanje njihovih kulturnih, sportskih i drugih potreba ili doprinose rešavanju njihovih problema vezanih za nasilje i rizične oblike ponašanja; obezbeđuju praktikovanje zdravih stilova života i stvaraju prostor za korišćenje kreativnih kapaciteta mladih i njihovo angažovanje u unapređivanju kvaliteta života u loklanoj zajednici);

– obezbeđuju očuvanje intenziteta i kvaliteta kulturne ponude i očuvanju nezavisnih uređivačkih politika u medijima i institucijama kulture (npr. kroz ponudu inovativnih kulturnih sadržaja, promociju kulture solidarnosti i građanskog aktivizma; intenziviranje horizontalne i vertikalne razmene kulturnih sadržaja, i sl.);

Takođe, prednost u dobijanju podrške će imati projekti koji su obezbedili su-finansiranje od drugih donatora ili iz javnih i drugih izvora.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni organi i institucije (obdaništa, škole, fakulteti, centri za socijalni rad, služba za zapošljavanje i sl.); lokalni organi uprave i lokalne institucije, nevladine organizacije, sindikati, strukovna, poslovna i druga udruženja građana.

Prvi rok za podnošenje projekata je 30. septembar 2009. godine.

Podizanje kapaciteta građanskog društva

INSTITUT ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE (ISC)
Podizanje kapaciteta građanskog društva

Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi petogodišnji program, u vrednosti od 14 miliona USD, a koji ima za cilj podizanje kapaciteta građanskog društva u Srbiji u njegovom uticaju u sferi javnog života, nadzora izvršnih organa vlasti, kao i sprovođenje stalnih kampanja javnog zagovaranja po čitavom nizu reformskih pitanja. Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI) pomaže građanima da preuzmu odgovornost za oblikovanje društva u kome žive povećavajući njihovo učešće u svim aspektima javnog života. Putem grantova, obuka i pružanja mogućnosti povezivanja, CSAI pomaže građanskim inicijativama i organizacijama građanskog društva da efikasnije sprovedu svoje prioritete i usklade ih sa radom vlade i privatnog sektora, kako bi značajno unapredili svakodnevni život građana. Projekat je realizovan zahvaljujući podršci američkog naroda kroz program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Grantovi za javno zagovaranje koje sprovodi Institut za održive zajednice dodeljuju se organizacijama građanskog društva, u cilju realizacije projekata javnog zagovaranja koji su specifični, konkretni i usredsređeni na ostvarivanje pozitivnih promena kroz konkretne aktivnosti.

ISC objavljuje ovaj konkurs za podnošenje predloga projekata sa ciljem da:

Podrži rad OGD koje se bave problemima građana

Podrži inovativne i kreativne aktivnosti

Podstakne OGD van Beograda da učestvuju u ovom konkursu

Podrži inicijative javnog zagovaranja u kojima je jedna od komponenata snažno učešće građana

Premosti jaz između krupnih reformskih politika na nacionalnom i problema građana na lokalnom nivou

Podrži aktivnosti sa dokazanim potencijalom i integrisanom strategijom odnosa sa javnošću da bi se podstakla vidljivost građanskog društva.

Podstičemo podnosioce predloga projekata da razviju nove ideje i pristupe u okviru sledećih ključnih oblasti:

odgovornost i transparentnost organa vlasti

socijalna i ekonomska prava

zaštita životne sredine

Podnosioci predloga projekata treba da dostave nacrt narativnog predloga projekta na ISC prijavnom formularu i predlog budžeta na ISC budžetskom formularu.

ISC će obezbediti određenu tehničku pomoć podnosiocima zahteva za grantove u izradi njihovih predloga projekata. ISC će održati informativne sastanke  o izradi predloga projekata u četiri grada u Srbiji. Raspored ovih sastanaka će biti naknadno objavljen.

ROK ZA PRIJEM PREDLOGA PROJEKATA: 15. oktobar 2009. godine u 16:00h.

Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

Poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava iz Fonda za pilot projekte namenjenog primeni alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije

Fond za pilot projekte, formiran u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i uz finansijsku podršku Evropske unije, upućuje javni poziv organizacijama koje se bave primenom alternativnog rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom da podnesu predloge projekata za finansiranje aktivnosti koje podstiču primenu alternativnih načina rešavanja sporova (u daljem tekstu ARS) u slučajevima diskriminacije.

Sredstvima Fonda za pilot projekte podržaće se sledeće projektne aktivnosti:

1.2.1    Podizanje svesti u javnosti u cilju prepoznavanja diskriminacije, podsticanje aktivnog odnosa prema situacijama diskriminacije uz prepoznavanje ARS tehnika kao jednog od načina pristupa problemu diskriminacije.

1.2.2    Osnaživanje relevantnih društvenih aktera na lokalnom nivou da, putem veština koje su deo ARS tehnika, unaprede svoj rad sa korisnicima/žrtvama diskriminacije.

1.2.3    Pružanje usluga ARS u slučajevima diskriminacije

Ograničenja koja se odnose na finansijska sredstva: Konkursom će se izabrati ukupno petnaest projekata za primenu alternativnog rešavanja sporova u oblasti antidiskriminacije, svaki u vrednosti od 11.000,00 EUR, koji će biti isplaćeni u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu na dan isplate. Jedna organizacija može podneti više od jednog projekta.

Podnosioci predloga projekata mogu biti: Organizacije koje se bave primenom alternativnih načina rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom , a čiji programi predlažu rešavanje konkretnih problema u gore navedenim oblastima.

Rok do 18.09.2009. godine u 16 časova.

Inkluzivno obrazovanje

SAVE THE CHILDREN
Inkluzivno obrazovanje

Program za Srbiju Save the Children UK u okviru kampanje “STVARNO”

Konkurs za podnošenje predloga projekata koji promovišu inkluzivno obrazovanje u Srbiji
Sredstva koja će biti dodeljena na ovom Konkursu prikupljena su putem SMS poruka koje su građani upućivali na broj 6898 kako bi podržali kvalitetno obrazovanje za svu decu.

Konkursom će biti finansirani projekti koji unapređuju kvalitet obrazovanja za svu decu, a posebno decu iz marginalizovanih grupa. Prioritet će imati projekti za:
1. nabavku opreme i didaktičkog materijala
2. obuku nastavnog kadra za rad po inkluzivnom modelu

Podnosioci prijava mogu biti:
1. predškolske ustanove
2. osnovne škole

Projekti moraju biti realizovani na teritoriji Republike Srbije, a maksimalno trajanje projekata je mesec dana. Iznos sredstava po projektu biće od 1.000 do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. O izboru projekata odlučivaće stručna komisija.
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, otkucan na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Tekst treba da bude pisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca neće se uzimati u razmatranje.

Predloge projekata u štampanoj formi treba dostaviti isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Save the Children UK, Ljutice Bogdana 20, 11 040 Beograd, sa naznakom „za Konkurs” do 11. septembra 2009.

Obrasci za prijavljivanje na konkurs mogu se preuzeti elektronskim putem, upućivanjem zahteva na adresu recruitment@savethechildren.org.rs

Rok: 11. septembar 2009. god.