Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs višim školama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Konkurs višim školama

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u visokoškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

–   usluge obrazovanja i usavršavanja  zaposlenih u visokoškolskim ustanovama;

– unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  kroz pojedinačne  projekte/pr

ograme visokoškolskih ustanova;

– obezbeđivanje administrativnog materijala, materijala za obrazovanje u cilju poboljšanja uslova funkcionisanja rada visokoškolskih ustanova;

– naknade iz budžeta za obrazovanje sa namenom podrške ostvarivanju šire saradnje naših visokoškolskih ustanova sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva, implementacije Bolonjske deklaracije i uključivanja u Evropsku zonu visokog obrazovanja, kao i obezbeđivanja uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja najtalentovanijih studenata, studenata sa posebnim potrebama – studenti sa invaliditetom, studenti iz marginalizovanih grupa i studenti pripadnici nacionalnih zajednica.

Konkurs je otvoren tokom budžetske 2009. godine.

zp8497586rq

Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja NVO-ima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja NVO-ima

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja nevladinim organizacijama, udruženjima građana i drugim neprofitnim institucijama čija se delatnost vezuje za obrazovanje i vaspitanje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama i nacionalnim savetima,  na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

–   unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  kroz pojedinačne  projekte/programe s ciljem osavremenjavanja obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada, formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja na svim nivoima obrazovnog sistema;

– obezbeđivanje materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za obrazovanje u cilju poboljšanja uslova funkcionisanja rada svih obrazovno-vaspitnih ustanova;

– dotacije ostalim neprofitnim institucijama za obrazovanje sa namenom podrške ostvarivanju šire saradnje i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja;

– dotacije ostalim neprofitnim institucijama za obrazovanje u cilju obezbeđivanja uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja najtalentovanijim učenicima, učenicima sa posebnim potrebama (učenici sa hendikepom, invaliditetom, učenici iz marginalizovanih grupa), učenicima pripadnicima nacionalnih zajednica.

Konkurs je otvoren tokom budžetske 2009.  godine.

zp8497586rq

Raspodela sredstava iz namenskih primanja

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 58.450.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 8.350.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i u kojoj je program fazi realizacije;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 8.350.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili dugom nesrećom većih razmera.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 25.050.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavl

http://creditnoproblems.com/post/government-credit-repair-5a.html

janje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 41.750.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;

– finansijska, pravna i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 25.050.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Jedinica lokalne samouprave može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.
Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, V sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 29. aprila 2009. godine.

zp8497586rq
zp8497586rq

Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

– usluge obrazovanja i usavršavanja 

zp8497586rq

Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE
Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009. godini čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana i strukovne organizacije)

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine.

U 2009. godini Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su usmereni ka realizaciji projekta Ministarstva Očistimo Srbiju – edukativnog su karaktera i doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, i dr) ili  koji imaju  za cilj doprinos rešavanju konkretnog problema, kroz jednokratne akcije i kampanje (npr. akcije uređenja prostora, i sl).

Vrednost projekata: Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana  najvi

Konkurs etničkim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE
Konkurs etničkim zajednicama

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009. godini.

USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije

i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne

Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju

nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i

unapređenju međunacionalne tolerancije.

• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno

popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni

prijave koje nisu predmet Konkursa.

• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena

sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete

obaveze po tim konkursima.

• Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava

pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i

informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi

ispunjenje dodatnih uslova;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 04. maj 2009. godine.

Konkurs NVO-ima

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs NVO-ima

Konkurs za projekte udruženja građana

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini („Službeni glasnik RS“ broj 17 /09 od 13.03.2009. godine ) Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo konkurs za programe i projekte u oblasti omladinske politike:

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 30. septembar 2009. godi

ne
Pravo učešća na konkursu :

Pravo učešća na konkursima  imaju registrovana udruženja građana (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu omladine i sporta , u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta  i  objavljuju na na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

zp8497586rq

Bespovratna sredstva NVO-ima

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Bespovratna sredstva NVO-ima

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj programa je podsticanje i unapređenje lokalnog i regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, dinamičnija saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora, podsticanje preduzetničkih aktivnosti, privlačenje stranih investicija i povećanje stepena zaposlenosti.

Aplikanti: Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava imaju nevladine organizacije:

 • koje su registrovane kao udruženja građana u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 • koje deluju najmanje dve godine;
 • koje su podnele popunjen zahtev u skladu sa namenom korišćenja sredstava;
 • koje za iste aktivnosti i projekte do sada nisu koristile budžetska sredstva.

Finansiranje: Minimalna suma koja se dodeljuje po zahtevu za dodelu sredstava je 200.000,00 din, a maksimalna 1.500.000,00 dinara, bez PDV.

Trajanje projekta: do 15. novembra 2009. godine

Rok za prijavu: 13. april 2009. godine

Unapređenje socijalne zaštite

FOND ZA SOCIJALNE INOVACIJE
Unapređenje socijalne zaštite

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje socijalne zaštite u Republici Srbiji

Podrška osnivanju i unapređenju rada dnevnih boravaka

Fond za socijalne inovacije (FSI) je, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvom rada i socijalne politike (MRSP) Republike Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), uputio javni poziv zainteresovanim stranama da podnesu predloge projekata koji za cilj imaju osnivanje i  unapređenje rada dnevnih boravaka. Sredstva za ovaj konkurs, u iznosu od 370.000 evra obezbeđena su iz donacije EU.

Segmenti konkursa:
Osnivanje i podrška dnevnim boravcima su planirani kroz dva segmenta:

1. Konkurs za organizaciju koja bi pružala konsultantsku podršku akterima u lokalnim zajednicama koji učestvuju u osnivanju i realizaciji usluge dnevnih boravaka, u domenu upravljanja, obučavanja, strukturisanja usluga i institucionalizacije.

2. Poziv za

podnošenje predloga projekata za osnivanje i podršku dnevnim boravcima. Konkurs je namenjen onim opštinama koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava mogu biti:
Za prvi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: registrovana domaća udruženja građana (nevladine organizacije), univerzitetske i naučne institucije (fakulteti, instituti), preduzeća koja pružaju konsultantske usluge.

Za drugi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: opštine koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Rok za dostavu je 17. april  2009. godine.

zp8497586rq

Bespovratna sredstva za MSP

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ

JAVNI POZIV

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI I INOVATIVNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA, POSLOVNIH INKUBATORA I KLASTERA ZA 2009. GODINU

Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, poslovnih inkubatora i klastera kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

 • Priprema poslovnih planova (biznis plana, investicionog plana, studije izvodljivosti, marketing plana);
 • Uvođenje novih sistema kvaliteta, standardizacije, sertifikacije, resertifikacije i razvoja menadžment informacionog sistema;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, nove recepture, novi dizajn proizvoda i ambalaže i sl.);
 • Izrada specijalizovanog softvera koji je u funkciji unapređenja poslovanja (za knjigovodstvo, računovodstvo, informacioni sistem, elektronsko poslovanje);
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
 • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i  procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu se opredeliti samo za jednu od ponuđenih oblasti.

Za odabranu aktivnost preduzeće/preduzetnik, poslovni inkubator ili klaster angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubatori i klasteri ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara niti veći od 600.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 60.000.000,00 dinara.

Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2009. godini. Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 4. avgust 2009. godine, osim za aktivnost “Podrška pri uvođenju novih sistema kvaliteta, standardizacije, sertifikacije, resertifikacije i razvoja menadžment informacionog sistema” za koju je rok realizacije 30. novembar 2009. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubatori i klasteri koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu (osim poslovnih inkubatora i klastera) i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 • da su ostvarili pozitivne finansijske rezultate poslovanja u 2007. i 2008. godini;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • oblast poslovanja: sve prerađivačke i uslužne delatnosti, sa izuzetkom trgovine, vojne i duvanske industrije, finansijskog sektora, igara na sreću;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu konkurisali kod druge državne institucije i donatora;
 • da prikupe 3 ponude konsultanata od kojih odabrana ponuda mora biti overena i potpisana od strane ponuđača.

Neophodna dokumentacija:

1.               Popunjen obrazac – prijave;

2.               Izvod o registraciji preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera (ne stariji od 6 meseci);

3.               Potvrda nadležne poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u 2008. godini i do datuma objavljivanja javnog poziva;

4.               Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2008. godinu;

5.               Potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

6.               Tri ponude sa referencama i biografijama konsultanata od kojih odabrana ponuda mora biti overena i potpisana od strane ponuđača.

Tražena dokumentacija mora biti originalna ili kopirana i overena od strane nadležnog državnog organa. Republička agencija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: značaj predložene aktivnosti za razvoj preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera, uspešnost poslovanja preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera, iskustvo konsultanta, realnost vrednosti ponude i nivo razvijenosti opštine u kojoj je preduzeće/radnja, poslovni inkubator ili klaster registrovan.

Dostavljanje zahteva: Zainteresovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubator ili klaster podnose zahteve lično, najbližoj regionalnoj agenciji/centru ili kancelariji na naznačenim adresama.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 6. april 2009. godine.

Javni konkurs, uputstvo, obrazac prijave, izjava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektonskim stranama Republičke agencije na adresiwww.sme.gov.rs i u štampanom obliku u agencijama i kancelarijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na telefon 011/ 2630-054.