Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za učestvovanje na sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.500.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o privremenom finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine za period januar–mart 2009. godine (“Službeni list APV”, broj  23/2008), subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2009. godine u Republici Srbiji.

Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću ( u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji su u januaru i februaru izlagali, ili u martu 2009.

godine planiraju nastup na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 70% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:

 • troškovi zakupa i opremanja štanda i
 • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

 • 400.000,00 dinara za zakup i opremanje štanda po kompaniji,
 • 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 13. marta 2009. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Konkurs za učestvovanje na sajmovima

zp8497586rq

Javni radovi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O UPUĆIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU – U 2009. GODINI

Sredstva za organizovanje javnih radova obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, a posebnim aktom Vlade za javne radove od interesa za Republiku Srbiju u 2009. godini opredeljen je iznos od 650.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova koriste se:

1) za zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za nezaposlena lica uključena u javne radove;

2) za naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada;

3) za troškove obezbeđenja bezbednosti i zdravlja na radu;

4) za troškove izvođenja javnih radova, najviše do iznosa od 10% sredstava odobrenih za javne radove.

Izbor javnih radova vrši se donošenjem Odluke o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini, kojoj prethodi razmatranje i ocena programa javnih radova, primenom sledećih kriterijuma:

1) reference programa: oblast u kojoj se izvode javni radovi, dužina trajanja programa, ukupan broj nezaposlenih lica koja se uključuju u javne radove, broj nezaposlenih nekvalifikovanih lica koja se uključuju u javne radove, prethodno korišćena budžetska sredstva;

2) ciljevi koji se postižu: zapošljavanje rizičnih kategorija nezaposlenih lica, razvoj nerazvijenih i manje razvijenih opština, ravnomerni regionalni razvoj, mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme;

3) sufinansiranje javnih radova iz drugih izvora: budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, poklona, donacija, legata, kredita i dr.

Odluka o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za

Republiku Srbiju – u 2009. godini jeste osnov za ugovorni odnos između Ministarstva ekonomije u1080 è regionalnog razvoja, izvođača javnih radova i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ugovor sadrži: utvrđen predmet javnih radova, broj i kvalifikacionu strukturu nezaposlenih lica koja se uključuju, rok u kome se radovi obavljaju, konkretne obaveze ugovornih strana, način obezbeđenja i prenosa sredstava,

instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za javne radove ili za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta javnih radova i dr.

Izvođači javnih radova dužni su da u svakom momentu omoguće kontrolu realizacije javnih radova i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Odobrena sredstva po ovoj odluci su namenska i mogu da se koriste isključivo za organizovanje i sprovođenje javnih radova, i u skladu sa ugovorom.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava ugovor se raskida sa zahtevom za povraćaj prenetih sredstava, odnosno sa zahtevom za

aktiviranje instrumenta obezbeđenja, a primalac je dužan da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Nacionalna služba za zapošljavanje podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja izveštaje o sprovođenju javnih radova.

Izveštaji se dostavljaju kvartalno i nakon završetka javnih radova, na osnovu izveštaja izvođača javnih radova.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja podnosi Vladi godišnji izveštaj o realizaciji odobrenih javnih radova.

Izveštaji sadrže: podatke o stepenu realizacije javnih radova, o broju i strukturi nezaposlenih lica uključenih u javne radove, utrošenim sredstvima i dr.

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini odštampan je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj: 101-808/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

Javni radovi

zp8497586rq

Osnivanje opštinskih uslužnih centara

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU
Konkurs za sufinansiranje osnivanja opštinskih uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini za 2009. godinu

Cilj Konkursa je podrška opštinama za osnivanje opštinskih uslužnih centara u sklopu organa uprave, radi kvalitetnijih i efikasnijih administrativnih usluga građanima, putem sufinansiranja osnivanja opštinskih uslužnih centara.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće sa najviše 50% sredstava u sufinansiranju osnivanja opštinskih uslužnih centara, s tim što preostali deo vrednosti sredstava za

realizaciju projekta, obezbeđuju jedinice lokalnih samouprava, učesnice Konkursa. Maksimalni iznos za sufinansiranje koji obezbeđuje Sekretarijat, po jednom konkursnom zahtevu je 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju opštine/gradovi na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju formiran/funkcionalan opštinski uslužni centar. Svaka opština može da podnese samo jedan zahtev na raspisani Konkurs.

Sredstva za sufinansiranje po ovom Konkursu odobravaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 2.000.000,00 dinara po konkursnom zahtevu, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 05. 03. 2009. godine.

zp8497586rq

Krediti za poboljšanje ugostiteljske ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009. godinu

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude. Za ove namene u budžetu za 2009. godinu predviđeno je 320.000.000,00 dinara.

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:

izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih paciteta, restorana i sportsko  rekreativnih i zabavnih  kapaciteta;

rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;

restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;

unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;

dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima fizičko lice, malo i srednje preduzeće iz oblasti turizma koje:

je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti ili je kao poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih  gazdinstava;

u prethodne dve godine nije pravnosnažno kažnjavano za krivično delo, prekršaj ili privred

ni prestup u obavljanju  delatnosti;

je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodnoj godini.

O ispunjenosti svih napred navedenih uslova podnose se odgovarajući dokazi.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu kreditnih sredstava utvrđuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će sa korisnicima kojima se odobre sredstva zaključivati ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 2.000.000,00 dinara. Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

– odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i hipoteka na nepokretnosti građevinskog objekta i građevinskog zemljišta u privatnoj svojini u odnosu 1:1 od ukupne vrednost kreditnih sredstava ili odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i garancija poslovne banke odnosno avalirane menice od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren: 1. septembar 2009. godine

zp8497586rq

Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita  za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

Pravo učešća na konkursu imaju individualni poljoprivredni proizvođači  – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije  do 30. septembra 2009. godine.

zp8497586rq

Poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj socijalnih usluga

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj socijalnih usluga u zajednici za opštine uključene u Projekat ''Podrška sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite''

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, uz finansijsku i stručnu podršku Vlade Velike Britanije, kroz Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID) i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, realizuje treću fazu projekta ''Podrška sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite''.

Jedna komponenta ovog projekta posebno je usmerena na unapređenje planiranja socijalne politike na lokalnom nivou, odnosno razvoj održivih lokalnih i međuopštinskih usluga socijalne zaštite.

Tokom prve faze realizacije, a na osnovu javnog konkursa, u 2007. godini, izabrane su ukupno 24 opštine, sa kojima je potpisan Memorandum o saradnji, čime su stvoreni uslovi za podršku procesu razvoja lokalnih i međuopštinskih strateških dokumenata u oblasti socijalne politike.

Opštine uključene u proje

kat:
Subotica, Kikinda, Kanjiža, Stara Pazova, Zrenjanin, Vršas, Bela Crkva, Plandište, Alibunar, Loznica, Valjevo, Čačak, Ivanjica, Kruševac, Bor, Zaječar, Knjaževac, Sokobanja, Jagodina, Svilajnac, Despotovac, Rekovac, Paraćin, Ćuprija.

Druga faza projekta bila je usmerena na podršku sprovođenju usvojenih strateških dokumenata, kroz sufinansiranje uspostavljanja novih i/ili unaprećenja postojećih usluga socijalne zaštite. U skadu s tim, tokom 2008. godine, na otvorenom konkursu, podržani su projekti u okviru kojih su uspostavljane i razvijane socijalne usluge u navedenim gradovima(1) /opštinama.

Treća faza projekta, koja treba da se realizuje tokom 2009. godine, predstavlja nastavak podrške uspostavljanju novih i/ili unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite za 24 grada/opštine, koji su uspešno okončali proces strateškog planiranja u prethodnim fazama.

Opšti i posebni uslovi konkursa, procedure i rokovi sadržani su u Smernicama za podnosioce prijava. Formati / obrasci za prijavu sa smernicama za njihovo popunjavanje nalaze se u prilogu ovog poziva.

Rok za podnošenje prijave: 2. mart 2009.

zp8497586rq

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola i studentima

FOND ZA MLADE TALENTE
Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola i studentima za postignute izuzetne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima u toku 2008. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije nagrađuje učenike srednjih škola i studente za postignute izuzetne uspehe na republičkim i međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) takmičenjima u toku 2008. godine.

USLOVI KOJE KANDIDATI/KINJE TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

 • Da su državljani/ke Republike Srbije ili imaju status izbeglica;
 • Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boraviš

  te – za lica koja imaju status izbeglica;

 • Da nisu navršili 25 godina života do 31.12.2008. godine;
 • Da su u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2008. godine osvojili jedno od prva tri mesta/nagrade na međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) ili republičkim takmičenjima u pojedinačnoj konkurenciji koja su priznata od strane Ministarstva prosvete;
 • Da su u vreme osvajanja nagrade imali status učenika srednjih škola ili studenata fakulteta/univerziteta koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 9. marta 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Konkurs za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude

Konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009. godinu

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude. Za ove namene u budžetu za 2009. godinu predviđeno je 320.000.000,00 dinara.

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:

 • izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih paciteta, restorana i sportsko  rekreativnih i zabavnih  kapaciteta;
 • rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;
 • restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;
 • unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
 • dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima fizičko lice, malo i srednje preduzeće iz oblasti turizma koje:

 • je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti ili je kao poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih  gazdinstava;
 • u prethodne dve godine ni

  je pravnosnažno kažnjavano za krivično delo, prekršaj ili privredni prestup u obavljanju  delatnosti;

 • je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodnoj godini.

O ispunjenosti svih napred navedenih uslova podnose se odgovarajući dokazi.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu kreditnih sredstava utvrđuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će sa korisnicima kojima se odobre sredstva zaključivati ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 2.000.000,00 dinara. Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

Uslovi
Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

– odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i hipoteka na nepokretnosti građevinskog objekta i građevinskog zemljišta u privatnoj svojini u odnosu 1:1 od ukupne vrednost kreditnih sredstava ili odgovarajući broj blanko sopstvenih menica i garancija poslovne banke odnosno avalirane menice od strane poslovne banke.

zp8497586rq

Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma u 2009. Godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2009. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma  sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne organizacije, sportske i omladinske organizacije i udruženja građana za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:

 • edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
 • izrada prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture;
 • izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
 • uređenje građevinskog zemljišta k

  ao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

 • uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
 • izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
 • rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
 • realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje i sortiranje čvrstog otpada itd.).
zp8497586rq

Konkurs za razvoj turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma u 2009. Godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2009. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma  sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne organizacije, sportske i omladinske organizacije i udruženja građana za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:

 • edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
 • izrada prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture;
 • izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
 • uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju

  turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

 • uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
 • izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
 • rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
 • realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje i sortiranje čvrstog otpada itd.).

Konkurs je otvoren do: 31.12.2009. godine

zp8497586rq