Arhiva ‘Konkursi’

Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

The Defense Guide : center;”>Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2010. godini

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 51.551.951,16 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici) nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednog gazdinstva i to;

da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, da je stariji od 65 godina, da daje u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja ugovora.

da je Ugovor o dugoročnom zakupu, zaključen u godini u kojoj se podnosi zahtev, i da isti ne može biti zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

da nije korisnik penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika.

da već ne koristi podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini ;

do 6.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu, koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovom da zakupac nije stariji od 60 godina.

do 8.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

do 10.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Zahtev za odobravanje i korišćenje sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2010. godini, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostaviti do 15.10.2010. godine

Link

The Defense Guide

Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja
na jezicima nacionalnih manjina

I

Cilj konkursa je da se ohrabri ili olakša proizvodnja i distribucija audio i audiovizuelnih radova na regionalnim ili manjinskim jezicima. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje i/ili distribucije audio ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih javnih glasila, servisa novinskih agencija i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta,
Najviši iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Svaki predlagač može konkurisati sa jednim projektom.
Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

II

Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica, adkevatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti, kao i održivost projekta. Prednosni kriterijumi su: programi namenjeni deci i omladini, jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina, uvođenje novih informacionih tehnologija, dostupnost većem broju korisnika, programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica, kao i ciljeva zacrtanih u planu Alijanse civilizacija.

III

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 6.197.473,00 dinara;

IV

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva kulture, na stranici Sektora za medije, u opciji „Konkursi“.

Obavezna dokumentacija:

 • Obrazac 1 (manjine)
 • Obrazac 2 (specifikacija troškova)
 • dokument o pravnom statusu (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa, rešenja o registraciji pravnog lica i o registraciji javnog glasila iz Agencije za privredne registre)
 • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne poslovne godine
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika)
 • overena izjava javnog glasila ili više njih u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju tv i radijskog programa)
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 150.00 dinara na račun 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016;

Stručna komisija Ministarstva kulture RS će, uz prethodno pribavljena mišljenja nacionalnih saveta, razmotriti pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata za 2010. godinu. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.

Rezultati konkursa biće objavljeni na Internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.gov.rs.

Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje zaključno sa 30.07.2010.godine.

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs u oblasti informisanja nacionalnih manjina.

Neblagovremene i nepotpune prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Prijave korisnika kojima je Ministarstvo kulture 2009.godine dodelilo sredstva za sufinansiranje projekata/programa, a koji nisu podneli adekvatne izveštaje o njihovoj realizaciji, neće biti razmatrane. Ukoliko rok za podnošenje izveštaja, utvrđen Ugovorom, nije istekao, potrebno je podneti izveštaj za deo realizovanog projekta do momenta raspisivanja Konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.
Link

Sufinansiranje projekata u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja
pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

I

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u državama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji Osnovni kriterijumi konkursa su značaj projekta za unapređenje informisanja, razvoj srpske kulture i jezika.

II

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači/izdavači javnih glasila i pravna lica registrovana za produkciju i televizijskog i radio programa na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila. U budžetu Ministarstva kulture je za namenu ovog konkursa opredeljeno je 2.992.882,00 dinara.
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. Konkursna komisija Ministarstva kulture će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.

III

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili naći na sajtu : www.kultura.gov.rs u opciji «Konkursi». Prijave se podnose u 4 štampana primeraka i elektronskom obliku (disketa ili CD) na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom za Konkurs u oblasti informisanja Srba u zemljama regiona.

Obavezna dokumentacija:

 • Obrazac 1 (opis projekta);
 • Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta)
 • Dokument o pravnom statusu (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa, rešenje o registraciji);
 • Bilans stanja i bilans uspeha iz prošle godine;
 • Kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika)
 • Overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju i televizijskog i radio programa);

IV

Konkursna komisija će razmatrati pristigle predloge projekata na osnovu navedenih kriterijuma i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata. Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.gov.rs Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje zaključno sa 30.07.2010. godine. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Prijave korisnika kojima je Ministarstvo kulture 2009. godine dodelilo sredstva za sufinansiranje projekata/programa, a koji nisu podneli adekvatne izveštaje o njihovoj realizaciji, neće biti razmatrane. Ukoliko rok za podnošenje izveštaja, utvrđen Ugovorom, nije istekao, potrebno je podneti izveštaj za deo realizovanog projekta do momenta raspisivanja Konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.


Link

Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

I

Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Prednost u razmatranju će imati projekti koji zadovoljavaju neke od sledećih kriterijuma

 • unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
 • značaj projekta za informisanje i edukaciju dece i mladih;
 • doprinos informisanju i unapređenju položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva;
 • uvođenje novih informacionih tehnologija i razvoj medijske pismenosti
 • doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
 • stvaranje uslova za radno angažovanje odnosno zapošljavanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
 • očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 • značaj projekta za razvoj Republike Srbije, regiona i/ili opštine.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 • značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
 • doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
 • validna argumentacija projekta;
 • adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
 • održivost projekta.

II

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, servisi novinskih agencija, kao i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa istim projektom sa kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.

Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 1.000.000,00 dinara. Ministarstvo kulture sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta.

Dodeljena budžetska sredstva moraju biti utrošena do kraja marta 2011. godine.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 20.000.000,00 dinara.

III

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta, na stranici Sektora za medije „Konkursi u oblasti medija“.

Obavezna dokumentacija:

 • Obrazac 1 (opis projekta);
 • Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta)
 • dokument o pravnom statusu (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa, rešenja o registraciji pravnog lica i o registraciji javnog glasila iz Agencije za privredne registre);
 • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne poslovne godine;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 150,00 dinara na račun 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, namena

Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama

Sl.glasnik RS, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07)

Prijave se podnose u 5 štampanih primeraka i elektronskom obliku (disketa ili CD) na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd , sa naznakom za Konkurs u oblasti informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.

IV

Konkursna komisija će razmatrati pristigle predloge projekata na osnovu navedenih kriterijuma i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata. Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture www.kultura.gov.rs.

Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje zaključno sa 30.07.2010.godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Link

Sufinansiranje projekata u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja
osoba sa invaliditetom

II

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje.

Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom.

Prijave korisnika kojima je Ministarstvo kulture ranije dodelilo sredstva za sufinansiranje projekata/programa, a koji nisu podneli adekvatne izveštaje o njihovoj realizaciji, neće biti razmatrane. Ukoliko rok za podnošenje izveštaja, utvrđen Ugovorom, nije istekao, potrebno je podneti izveštaj za deo realizovanog projekta do momenta raspisivanja Konkursa.

Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta.

II

Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost, dostupnost većem broju korisnika, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost, značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva i informisanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja njihovog položaja.

U budžetu Ministarstva kulture je za namenu ovog konkursa opredeljeno 2.000.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta, na stranici Sektora za medije „Konkursi u oblasti medija“.

Obavezna dokumentacija:

 • Obrazac 1 (opis projekta);
 • Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta)
 • dokument o pravnom statusu (rešenje o registraciji)
 • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne poslovne godine;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 150,00 dinara na račun 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, namena

Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama

Sl.glasnik RS, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07)

Prijave se podnose u 4 štampana primerka i elektronskom obliku (disketa ili CD) na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd , sa naznakom za Konkurs u oblasti informisanja.

Stručna komisija Ministarstva kulture RS će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata za 2010.godinu. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.

Rezultati konkursa biće objavljeni na Internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.gov.rs.

Konkurs je otvoren danom objavljivalja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje do 30.07.2010. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

III

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.

Link

Konkurs za poziciju menadžer u kulturi

FOKUS FONDACIJA ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO

Konkurs za poziciju menadžer u kulturi

Usled proširenja obima posla, raspisujemo konkurs za poziciju menadžer u kulturi (asistent projekt-menadžera), u projektu „WARC“ — koordinator/kinja za Suboticu, na određeno radno vreme (šest meseci) uz mogućnost produženja ugovora.
Projekat finansira Evropska unija u podprogramu „IPA – Prekogranični program Mađarska – Srbija“.

OPŠTI USLOVI:
– završena akademija/fakultet umetnosti (bilo koji smer) ili filozofski/filološki fakultet,
– profesionalni nivo poznavanja jezika sredine (mađarski, srpski) i osnovni nivo poznavanja engleskog jezika,
– kompjuterska pismenost

POŽELJNO:
– vozačka dozvola B kategorije,
– prethodni volonterski ili radni angažman u društvenoj ili nevladinoj organizaciji,
– iskustvo u radu na projektima kulture i umetnosti

OČEKUJEMO osobu koja je:
– spremna za izazovni i inovativni rad,
– spremna za rad u timskom okruženju,
– samoinicijativna, komunikativna,
– samostalna u donošenju odluka kada se to očekuje,
– poseduje osećaj za odgovornost,
– odgovorna i ažurna u izvršenju radnih zadataka,
– ekspeditivna uz analitički pristup zadacima.

NUDIMO VAM:

– radno mesto u kreativnom timu,
– mogućnost ličnog razvoja i usavršavanje različitih kompetencija,
– rad u internacionalnom timu (u trajanju projekta),
– rad na području severnobačkog okruga i Segedinu,
– mogućnost produženja ugovora o radu.

OPIS POSLA:
– administrativna, tehnička i koordinatorska podrška, asistencija projekt menadžeru u implementaciji projekta „WARC“,
– organizovanje i koordinacija aktivnostu u projektu,
– komuniciranje sa svim ciljnim grupama u projektu,
– kreiranje i arhiviranje svih projektnih dokumenata,
– pisanje narativnih i finansijskih izveštaja (na engleskom jeziku),
– podrška u drugim organizacijskim poslovima Fokus fondacije.

Kratku biografiju, fotokopiju diplome i motivaciono pismo (ne duže od pola A4 stranice) slati isključivo preporučenom pošiljkom na:
FOKUS

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo
Partizanska 14/1
24000 Subotica.
e-mail: office@fokus-su.rs
Konkurs je otvoren od 9. do 23. jula 2010. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Fondacije, te u javnim glasilima na teritoriji Grada Subotice.

Link

Dobrodošli u Nemačku

AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE I EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Ambasada Savezne Republike Nemačke i Evropski pokret u Srbiji raspisuju konkurs pod nazivom «Dobrodošli u Nemačku» za društveno aktivne studente druge, treće i četvrte godine fakulteta Univerziteta u Srbiji.

Projekat se realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), Ministarstva inostranih poslova, državne kancelarije pokrajine Bavarske, Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ), Bavarskog Univerzitetskog centra za srednju, istočnu i južnu Evropu (BAYHOST) i nemačkih političkih fondacija (Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Heinrch Boll i Hanns Seidel

Cilj konkursa je da se omogući da 60 društveno aktivnih studenata, koji do sada nisu putovali u inostranstvo ili boravili u nekoj zemlji članici EU, u dve grupe, u oktobru ili novembru, provedu dve nedelje u studijskoj poseti Nemačkoj i upoznaju državu osnivača Evropske unije, kao i njene političke, ekonomske i kulturne osobenosti.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su:

1. Prijave mogu podneti isključivo državljanke i državljani Republike Srbije
2. Društveni aktivizam kandidata – humanitarni ili volonterski rad, članstvo ili saradnja sa nevladinim organizacijama, sindikatima, političkim partijama (kandidat podnosi pismo preporuke ili neki drugi dokument kojim potvrđuje svoj angažman)
3. Da su studenti druge, treće i četvrte godine fakulteta (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine)
4. Uspeh studenta:
a. Prosečna ocena 8 i više (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
b. Dužina studiranja
5. Znanje stranog jezika – znanje engleskog je obavezno, a znanje nemačkog će se uzimati kao prednost

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo.

Prijavni formular, uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa internet sajta projekta: www.dobrodosliunemacku.org

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:

Za konkurs «Dobrodošli u Nemačku»
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31
11 000 Beograd

Konkurs je otvoren od 28. juna do 10. septembra 2010. godine.

Informacije možete dobiti na
e-mail: partneri@dobrodosliunemacku.org

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2010. godini putem ovog konkursa sledeće programe i projekte:

1.  Proširene reprodukcije šuma, podizanje novih šuma i melioracije degradiranih šuma u iznosu od 25.000.000,00 dinara;

2. Unapređenja semenske i rasadničke proizvodnje i poboljšanje kvaliteta semena i sadnog materijala autohtonih vrsta drveća u iznosu od 8.000.000,00 dinara;

3. Unapređenje lovstva putem izgradnje i rekonstrukcije lovno tehničkih objekata u iznosu od 21.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkurs imaju:

– pod tačkom 1. pravna lica korisnici šuma i šumskog zemljišta sa područja AP Vojvodine. Prednost u sufinansiranju imaju projekti, podizanja šuma zaštitnog karaktera, područja sa niskom šumovitošću, kao i projekti za koje je podnosilac obezbedio veće sopstveno učešće.

– pod tačkom 2. pravna lica i registrovana poljoprivredna gazdinstva koji imaju registrovan rasadnik šumskog sadnog materijala. Prednost imaju proizvođači autohtonih šumskih vrsta (hrast, jasen, brest, domaće topole, dud, lipa i dr.), koje se koriste za potrebe podizanja i veštačkog obnavljanja šuma na području AP Vojvodine;

– pod tačkom 3. korisnici lovišta na teritorji AP Vojvodina i to za:

3.a – izgradnju i rekonstrukciju lovačkih domova

3.b – izgradnju i rekonstrukciju lovno tehničkih objekata za uzgoj divljači (prihvatilište, pojilišta, hranilišta)

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  podnose se zaključno sa 10. julom 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Link

Program podrške udruženjima preduzetnika

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Program podrške udruženjima preduzetnika

Program podrške udruženjima preduzetnika za 2010. godinu podrazumeva podršku udruženjima preduzetnika u Republici Srbiji za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja. Podrška se odnosi na odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za projekte:

–      opšte usavršavanje menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, kroz obuke koje obezbeđuju kvalifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja – za ovu namenu može se odobriti do 80%  iznosa troškova obuke (troškovi predavača, zakupa prostora i opreme, opravdani troškovi polaznika);

–      projekti poslovne saradnje sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, velikim preduzećima i multinacionalnim kompanijama (troškovi izrade i realizacije projekata koji doprinose jačanju inovativnosti udruženja i njihovih članova, organizovanje praktične obuke za učenike i studenate, uključivanja u lanac  dobavljača…) – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od karaktera troškova;

–      izrada projekata za posticanje razvoja preduzetništva na lokalnom nivou i za posebne ciljne grupe: mladi, žene preduzetnici, izbegla i raseljena lica, invalidi – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od karaktera troškova;

–      učešće na sajmovima i izložbama (troškovi iznajmljivanja, postavljanja i vođenja štandova  udruženja, pod uslovom da se organizuje nastup članova udruženja koji prvi put učestvuju na određenom sajmu ili izložbi) – može se odobriti do 50% opravdanih troškova;

–      administrativni troškovi koji se odnose na promotivne aktivnosti (kao na primer izrada internet strane ili kataloga udruženja) za privlačenje novih članova i poslovnih partnera, organizaciju radionica, sajmova, izložbi, takmičenja i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, poslovno povezivanje i umrežavanje – može se odobriti do 100% iznosa opravdanih troškova.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju udruženja preduzetnika koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre ili su otpočela proces preregistracije, shodno Zakonu o Udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 od 14.07.2009.godine), pre dana objavljivanja Javnog poziva za podršku udruženjima preduzetnika.

Udruženja preduzetnika, u smislu ovog Programa, su udruženja čije su članovi mala i srednja preduzeća, preduzetnici ili fizička lica koja se bave umetničkim i starim zanatima i domaćom radinošću.

Bespovratna sredstva se ne mogu odobriti udruženjima preduzetnika koja su obuhvaćena programima za razvoj klastera Ministarstva ekonomije i regonalnog razvoja, realizovanim u prethodne tri godine.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 11.000.000,00 dinara. Minimalna suma dostupna udruženjima preduzetnika je 100.000,00 dinara, a maksimalna 500.000,00 dinara.

Javni poziv za podršku udruženjima preduzetnika je otvoren od 23. juna do 16. jula 2010. godine.

Javni poziv, uputstvo, obrazac prijave i drugi prateći obrasci, kao i potrebna dokumentacija, dostupni su na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 2060-810, 2060-820, 2060-829, 2060-831, 2060-844 ili 2060-845.

Link

Otvoren novi konkurs u okviru programa Dobrota

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE – BCIF

Otvoren novi konkurs u okviru programa Dobrota

Otvoren je novi konkurs Državne lutrije Srbije (DLS) u okviru programa Dobrota koji administrira Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF). Za program Dobrota mogu da se prijave lokalne neprofitne organizacije koje deluju u zajednicama u Srbiji (osim u gradskim jezgrima Beograda, Niša i Novog Sada) i bave se unapređenjem kvaliteta života starih lica. Maksimalan iznos donacije po organizaciji je 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje predloga projekata je 20. avgust 2010. godine do 17 časova

Projekti koji će biti podržani moraju biti namenjeni starim licima (iznad 65 godina), a prioritet će imati oni projekti koji nude nešto novo u odnosu na aktivnosti koje institucije već sprovode i koji šire uključuju društvenu zajednicu (građani/građanke, volonteri, ustanove kulture, socijalne ustanove, obrazovne ustanove, lokalna samouprava, privrednici i sl).

Glavni cilj ovog konkursa je poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života starih lica, kroz pokretanje aktivnosti za podsticanje njihovog aktivnog učešća u različitim oblastima društvenog i i kulturnog života i unapređenje socijalne brige u opštinama/gradovima u Srbiji, posebno u mestima gde takav vid podrške ne postoji.

Za dodatne informacije obratite se na jelena@bcif.org ili nas kontaktirajte:

Jelena Mihailović , Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), mob 069 202 4065

Link