Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica

Pokrajinski sekretarijat za kulturu će u 2010. godini ovim konkursom sufinansirti programe i projekte koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta nacionalnih manjina u AP Vojvodini, iz sredstva utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, i 6.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Na konkurs mogu da se prijave projekti iz oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva, koji podrazumeva duhovno i materijalno kulturno nasleđe.

Duhovna kultura:

1. Izvorni narodni ples:

 • očuvanje tradicionalnog plesa naroda,
 • prikupljanje podataka o izvornim narodnim plesovima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga izrada novih koreografija za folklorne ansamble,
 • programi, obezbeđivanje uslova za rad folklornih ansambala,
 • stručni seminari, škole i kursevi narodnih plesova,
 • letnji kampovi za podučavanje narodnih plesova,
 • folklorni festivali i takmičenja,
 • propagiranje značaja očuvanja izvornih narodnih plesova

2. Izvorne narodne pesme i muzika:

 • očuvanje izvornih narodnih pesama i muzike,
 • prikupljanje podataka o izvornoj narodnoj muzici manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • festivali i takmičenja izvorne narodne muzike i pesama,
 • škole narodne muzike i narodnih pesama
 • nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, koji su potrebni za obuku
 • letnji kampovi za podučavanje narodne muzike i pesama,
 • izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom
 • programi i rad izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa
 • propagiranje značaja očuvanja izvorne narodne muzike i pesama

3. Narodni običaji, verovanja

 • očuvanje narodnih običaja,
 • prikupljanje podataka o narodnim običajima manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • festivali i takmičenja vezana za narodne običaje,
 • letnji kampovi za podučavanje starih narodnih zanata
 • propagiranje značaja očuvanja narodnih običaja i verovanja

Materijalna kultura – stari narodni zanati

 • očuvanje starih narodnih zanata
 • prikuljanje podataka o starim narodnim zanatima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • škole starih narodnih zanata
 • stvaranje uslova za rad škola narodnih zanata (nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad)
 • iložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad)
 • takmičenja starih narodnih zanata
 • kursevi, škole, seminari za izradu nardonih nošnji
 • propagiranje značaja očuvanja starih narodnih zanata

USLOVI KONKURSA I NAČIN APLICIRANJA

Pravo učešća na Konkursu imaju isključivo registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije, udruženja i samostalni umetnici na teritoriji AP Vojvodine, koji svojim vrhunskim umetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju narodne umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijave se podnose u 2 (dva) primerka, isključivo na obrazcu – Upitnik Konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2010. godini. Navedeni upitnik sastavni je deo Konkursa i može se preuzeti sa veb adrese sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi

Uz prijavu se obavezno podnosi:

 • fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
 • fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 • Zvaničan dokaz o overenom računu u banci.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za finansiranje tekućih popravki za ustanove kulture

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini

Sredstva u iznosu od 7.500.000,00 dinara (slovima: sedammilionapetstotina-hiljadadinara) koristiti će se za finansiranje ili sufinansiranje:

tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, u iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i nabavku nove opreme, u iznosu od 3.500.000,00 dinara (slovima:tri-milionapetstohiljadadinara) – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme i nabavku nove opreme koje imaju cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju i prezentaciju projekata iz oblasti kulture i poboljšavanje uslova rada ustanova kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora).

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu kriterijuma:

 • ukupni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
 • postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
 • kontinuitet u finansiranju projekata Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put, i
 • ustanove kulture sa teritorije nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 1. do 15. februara 2010. godine.

Javni oglas za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Javni oglas za sufinansiranje  nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini  nabavku knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  sredstvima u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: tekući transferi ostalim nivoima vlasti i to: za matičnu delatnost 800.000,00 dinara, i 3.000.000,00 dinara za nabavku).

Sredstvima namenjenim za obavljanje matične delatnosti sufinansiraće se poslovi propisani članom 26. Zakona o bibliotečkoj delatnosti («Sl. Glasnik RS» broj:34/94 i 101/05) kao poslovi matične delatnosti, u iznosu od 100.000,00 dinara po biblioteci, i to:

1) vođenje registra biblioteka;

2) vođenje kataloga bibliotečke građe;

3) pružanje stručne pomoći bibliotekama;

4) nadzor nad stručnim radom biblioteka;

5) staranje o usavršavanju kadrova za obavljanje bibliotečke delatnosti,

6) praćenje i proučavanje stanja, potreba i uslova rada u bibliotečkoj delatnosti,

7) predlaganje mera za unapređivanje bibliotečke delatnosti i njihovo sprovođenje.

Sredstvima namenjenim za nabavku knjiga sufinansiraće se popunjavanje i  obnavljanje knjižnog fonda opštinskih i narodnih biblioteka na teritoriji AP Vojvodine, proporcionalno broju njihovih ogranaka, u iznosu od 11.000,00 dinara po ogranku.

Publikacije namenjene nabavci moraju ispunjavati izdavačke i bibliotečke standarde.

OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA

Na Javnom oglasu mogu da učestvuju biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

Prijava na Javni oglas podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  u  u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. 02. 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje  projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 14.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) amatersko i narodno stvaralaštvo:

 • projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije)
 • nabavku osnovnih sredstava neophodnih za rad ( isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih  programa, nabavka i popravka instrumenta)
 • naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja,  muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja,  narodne poezije),  čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija, muldimedijalnih zapisa

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  registrovana na teritoriji AP Vojvodine čija je pretežna delatnost kultura (ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti).

Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

Prijava na Konkurs podnosi se na formularu Upitnika za sufinansiranje programa i projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od 01. februara  do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za manifestacije od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  manifestacije od pokrajinskog značaja  u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 73.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 16.150.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 37.150.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) manifestacije od  pokrajinskog značaja za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji iz oblasti:

 • muzičko-scenskog stvaralaštva ;
 • pozorišnog stvaralaštva ;
 • likovnog stvaralaštva ;
 • književnog stvaralaštva : književne manifestacije i nagrade ;
 • vizuelnog  i multimedijalnog stvaralaštva ;
 • kinematografije: filmski festivali i manifestacije

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi (zadužbine, fondacije kao i privredna društva i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura).

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju  udruženja koja se bave amaterskim stvaralaštvom.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Upitnika za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od  01. februara 2010. godine do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte kojima se promoviše pomoć srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekte kojima se promoviše saradnja AP Vojvodine sa srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekti koji podrazumevaju razmenu i gostovanja kulturnih programa srpskih manjinskih zajednica u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link

Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte međunarodne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte kojima se, putem međuregionalne saradnje, promoviše savremeno i tradicionalno kulturno stvaralaštvo u Vojvodini,
 • projekte kojima se promoviše kulturna saradnja sa drugim evropskim regionima na osnovu potpisanih protokola o saradnji, ali i sa svim drugim evropskim regionima,
 • međuregionalni kulturni projekti u okviru evropskih asocijacija i manifestacija,
 • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju eksperata iz oblasti menadžmenta ustanova kulture, kulturnih industrija i zaštite kulturnog nasleđa,
 • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju umetnika

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje časopisa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini časopise koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz sredstva utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 3.650.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 750.000,00 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 800.000,00 – Ostale tekuće dotacije i transferi i 1.500.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

USLOVI KONKURSA I NAČIN APLICIRANJA

Pravo učešća na Konkursu imaju izdavači i druga pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću.

Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu – obrzac Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa.

Prijava za sufinansiranje objavljivanja časopisa može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu (zgrada Vlade AP Vojvodine, treći sprat, soba 20) ili na veb adresi Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi

Uz prijavu se obavezno podnosi:

fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;

fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;

Zvaničan dokaz o overenom računu u banci.

Uz prijavu na Konkurs treba dostaviti i poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu web site-a, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukpis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.
Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje programa  i projekata u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u 2010. godini

Opšti uslovi konkursa

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini programe i projekte od pokrajinskog značaja koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i promociji kulture i umetnosti u AP Vojvodini u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, u ukupnom iznosu od 20.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 8.900.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti; 9.200.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • muzičke, muzičko-scenske programe i projekte;
 • programe i projekte likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajna i umetničke fotografije;
 • programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti;
 • književne programe i projekte.

Posebni uslovi konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove kulture, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koji ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti,  a koji svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

Na Konkursu mogu da učestvuju programi i projekti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

2. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju: programi i projekti kulture i umetnosti ustanova čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji se redovno finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora.

3. Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

od pokrajinskog značaja u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže neophodna dokumentacija.

Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine.

Konkurs za proizvodnju kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  proizvodnju  kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih  i animiranih filmova  u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju dokumentarnih, dokumentarno-igranih, kratkometražnih  i animiranih filmova  u ukupnom iznosu od 4.050.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.800.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima i 1.250.000,00 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama),

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji su:

 • od posebnog značaja za razvoj filma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • predstavljaju vrhunski sadržinski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
 • doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
 • svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • u kojima se kreativno primenjuju nove tehnologije, alternativni smerovi i istraživanja u oblasti filmske umetnosti.

Opšti uslovi Konkursa

1. Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

2.  Producent može da prijavi najviše jedan dokumentarni i dokumentarno–igrani, kratkometražni i animirani  film .

Prijave na Konkurs podnose se od 1 do 15. februara   2010. godine

Link