Arhiva ‘Konkursi’

Izgradnja mini pič terena

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Izgradnja mini pič terena

Početak realizacije projekta mini pič terena za mlade

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje početak realizacije zajedničkog projekta „Izgradnja mini pič terena za mlade“, koji finansira Ministarstvo, Fudbalski savez Srbije i Vlada Kraljevina Norveška. Projektom se finansira izgradnja i opremanje mini pič terena (veštačka trava, standardizovana ograda, koševi, golovi i mreža za odbojku).

Osnovni ciljevi  projekta usklađeni su  prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:
-doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;
-stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;
-sistemsko planiranje razvoja i održavanja sportskih terena;
-unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajedn

click here How to win back your ex

ica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano nacionalnoj, verskoj osnovi).

Kriterijumi i uslovi:
Opšti kriterijumi za učešće u projektu:
1. Obezebeđivanje lokacije za izgradnju terena
2. Obezbeđivanje sopstvenih finansijskih sredstava (finasiranje pripremnih radova, održavanje terena)
3. Aktivno učešće opštinskih sportskih saveza i  kancelarija za mlade (kao i drugih zainteresovanih strana) u realizaciji ciljeva utvrđenih projektom.

Lokalne samouprave koje žele da učestvuju u ovom projektu treba da kontaktiraju Ministartsvo omladine i sporta za dobijanje aplikacionog formulara i preuzimanje konkursne dokumentacije, koju treba popuniti i dostaviti najkasnije do 10. aprila 2009. godine.

Ministartsvo omladine i sporta i Fudbalski savez Srbije održaće 23. marta 2009. godine  prezentaciju projekta. Molimo sve zainteresovane lokalne samouprave da se prijave za učešće na prezentaciji na e-mail adresu sport.tereni@mos.gov.rs najkasnije do 20. 3.2009.godine.

zp8497586rq

Konkurs za snabdevanje naselja vodom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za izbor osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom u čijem finansiranju će u 2009. učestvovati Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2009. godini bespovratnim sredstvima u finansiranjuizgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom.

Pod snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod osnovnim objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će Sekretarijat učestvovati u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u

finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa učestvovati sa najviše 60 % od vrednosti radova ili objekata sa opremom. Pravo učeš

Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE

PROJEKATA KOJIMA SE PODSTIČE ZAPOŠLjAVANjE

POSEBNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru sprovodjenja aktivnih mera zapošljavanja u AP Vojvodini dodeljuje bespovratna sredstva za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva. U navedenu kategoriju spadaju: osobe sa invaliditetom, osobe mladje od 30 godina, osobe starije od 50 godina, žene i izbegla, prognana i raseljena lica.

Ukupan iznos sredstava predvidjen za realizaciju projekata iznosi 4.800.000,00 dinara.

Projekti kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva se odnose na:

1. poboljšanje informisanja o zakonskoj regulativi u oblasti zapošljavanja i podsticajnim merama za zapošljavanje;

2. organizovanje obuke za poslovnu komunikaciju i samozapošljavanje i druge veštine radi lakšeg nalaženja posla;

3. organizovanje seminara, tribina i kampanja radi razvijanja preduzetničkog duha;

4. organizovanje konferencija o povezivanju lokalnih vlasti i organizacija koje podstiču zapošljavanje u cilju predstavljanja kapaciteta lokalnog tržišta rada.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti

– podizanje sposobnosti zapošljavanja posebno ugroženih kategorija stanovništva na viši nivo,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja gradjana i organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine,

2. Najviši iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom udruženju je 400.000,00 (četiristotinehiljada) dinara.

3. Prijave na Konkurs se podnose na formularima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu o nazivu, sedištu i pravnom statusu nosioca projekta, sa obra

zloženjem projekta, ciljevima i aktivnostima u projektu, vremenu i mestu realizacije projekta, očekivanim rezultatima i iznosu sredstava koja su potrebna za realizacijuprojekta, sa detaljno navedenim budžetskim stavkama pri čemu indirektni troškovi ne mogu

premašiti 20% od ukupnih troškova projekta.

5. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na

adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad,

Bulevar Mihajla Pupina 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Nablagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno dodatne uslove ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata doneće, na predlog Komisije, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

9. Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.przpr.vojvodina.gov.rs

10. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kojim se utvrćuju medjusobna prava i obaveze, iznos sredstava finansiranja projekta, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

KONKURS JE OTVOREN DO 20.03.2009. GODINE.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje

i ravnopravnost polova: tel. 021/487-4610

zp8497586rq

Kredit za podizanje zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze u 2008. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Fond neće kreditirati manju površinu za podizanje vinograda od 0,1 hektara niti veću od 2 hektara,
 • grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 24 meseca,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati  5000 loznih kalemova po hektaru ili ožiljene standardne reznice.

2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi ( do 800 stubova po hektaru),

3.Pocinkovane žice, i to  1200 kg po hektaru

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sled

eću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku bagremovih stubova koji će izdavati JP «Vojvodinašume» ;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku betonskih i metalnih stubova
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku žice;

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije ,
 • pismo o namerama izdavanja garancije
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti kuće izdata od ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren do 15. marta 2009. godine.

zp8497586rq

Kredit za zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA AZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za zaštićenih bašta

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici i opreme u njima) u 2009. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,4% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 10.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseci,
 • grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Pored popun

jene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini),
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.marta 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za podsticajna sredstva

SIEPA
Konkurs za podsticajna sredstva

Agencija za promociju izvoza i strana ulaganja SIEPA raspisala je  novi konkurs za podsticajna sredstva namenjena srpskim izvoznicima.

Sredstva će biti odobrena za ulaganje u proizvodnju i to od 2.000 do 5.000 evra po novom radnom mestu, pri čemu je uslov da se otvori najmanje 50 radnih mesta i da je investicija vredna najmanje između milion i tri miliona evra, u zavisnosti od stope nezaposlenosti u opštini u kojoj se ulaže.

Za investicije u sektoru usluga ulagači mogu dobiti između 2.000 i 10.000 evra po novom radnom mestu, a uslovi su investicija od najmanje 500.000 evra i otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Ulagači u sektor istraživanja i razvoja mogu dobiti između 5.000 i 10.000 evra za investiciju od najmanje 250.000 evra uz otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih prema kriterijumima:

reference investitora,

udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,

održivost investicije/trajnost poslovanja,

efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,

efekti investicije na ljudske resurse,

uticaj investicije na životnu sredinu,

obim međunarodnog prometa usluga za investicije u sektoru usluga,

efekti investicije na razvoj opštine

podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave za dodelu sredstava podnose se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti dodeljivana izabranim kompanijama u skladu sa ukupnim brojem bodova. Isplata će biti vršena periodično tokom trajanja projekta u jednakim iznosima od 25 % vrednosti dodeljenih sredstava i to:

     po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;

     po dobijanju građevinske dozvole;

     po dobijanju upotrebne dozvole;

     po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Konkurs je otvoren 03. marta, a  prijavljivanje traje do 24. aprila.

zp8497586rq

Kredit za nabavku sistema za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini


Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,8 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesn

ici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku), ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu(za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • fotokopija lične karte( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja(ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.mart.2009 godine.


zp8497586rq

Kredit za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za pčelarstvo

Konkurs a dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, novih  košnica i opreme za pčelarstvo  u 2009. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • Za nabavku pčelinjih rojeva, minimalni iznos kredita od 1.000 evra a maksimalni iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda ob

  računavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu  (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu(za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • fotokopija lične karte( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.marta 2009 godine

zp8497586rq

Konkurs za industrijske parkove

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  projekata izgradnje saobraćajne signalizacije i infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u lokalnim samoupavama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru ''Programa rasporeda i korišćenja sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu iz prihoda od privatizacije, za period januar-mart 2009. godine, namenjenih za razvoj saobraćajne i telekomunikacione infrastrukture i infrastrukturno opremanje industrijskih zona u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini'', dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 24.500.000,00 dinara sa PDV-om, obezbeđena Odlukom o privremenom finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine za period januar – mart 2009. godine, za sufinansiranje projekata izgradnje saobraćajne signalizacije i infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u lokalnim samoupavama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Sredstva su namenjena za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima i izgradnju infrastrukture u

industrijskim zonama.

Ciljevi sufinansiranja:

 • Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda;
 • Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju;
 • Povećanje atraktivnosti za investiranje u lokalnim zajednicama;
 • Povećanje proizvodnje;
 • Otvaranje novih radnih mesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izgradnju saobraćajne signalizacije i infrastrukturno opremanje industrijskih zona.

Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima i infrastrukturno opremanje industrijskih zona u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se odnosi na: servisne saobraćajnice, elektroinstalacije (trafo stanice, nisko-naponska mreža, javno osvetljenje), vodovodnu mrežu, kanalizacionu mrežu, protivpožarnu mrežu, telekomunikacionu infrastrukturu, vrelovod, gasne instalacije i sl.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ''Dnevnik''. (10. mart 2009. godine)

zp8497586rq

Kredit za višegodišnjih zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za višegodišnjih zasada voća

Konkurs s za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2009 godini

Sredstva će se dodeljivati registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima -fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 5.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata),
 • Kreditiraće se višegodišnji zasadi jabučastog,koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanom za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da pod

nesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica

*napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.marta 2009. godine.

zp8497586rq