Arhiva ‘Konkursi’

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava MSP-u

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Program podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Cilj Programa je podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća u inovacije radi povećanja konkurentnosti, kroz sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

 • unapređenje organizacione strukture preduzeća (edukacija menadžmenta u vezi sa uvođenjem novih proizvoda ili procesa rada);
 • inovacije u oblasti marketinga (izrada prognoze tražnje za novim proizvodima, izrada marketing plana novog proizvoda ili usluge);
 • razvoj u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (intranet, računarsko povezivanje preduzeća sa dobavljačima i maloprodajom, uvođenje softvera za praćenje procesa proizvodnje, upravljanje zalihama).

II grupa aktivnosti

 • otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju, registrovanih pre datuma objavljivanja  javnog poziva;
 • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže;
 • uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove;  kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 31. marta 2011. godine.

Uslovi za učešće u Programu – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1)      da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2)      da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

3)      da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4)      da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5)      da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Finansijski okvir Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Programa ostvaruju pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava pravna lica su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 800.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni u Uputstvu za sprovođenje Programa na internet sajtu Ministarstva i Agencije, Komisija za selekciju i ocenjivanje zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti sufinansirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava – Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Programa, predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, zaključno sa 13. septembrom 2010. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Programa podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas i oglasna dokumentacija su dostupni na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs, Agencije na adresi:  www.narr.gov.rs i klastera Srbije http://klasteri.merr.gov.rs.

Obaveštenje o izboru –Agencija će pismeno obavestiti izabrane kandidate i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja pozivom na sledeće brojeve telefona 011/ 28 55 040; 011/ 28 55 235 ili slanjem pošte na elektronske adrese: jelena.stevanovic@merr.gov.rs ili milja.svrkota@merr.gov.rs.

Oktobarska runda programa Aktivne zajednice

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Oktobarska runda programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je
13. oktobra 2010. godine do 17 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde ili tražiti putem kancelarije na adresi office@bcif.org

zp8497586rq

Konkurs "Mladi su zakon"

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA RASPISUJE

Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“

Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da im se omogući aktivno uključivanje u proces izrade zakona i sprovođenja Nacionalne strategije za mlade. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da  se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu rešavanju uočenih potreba.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo, ukazivanju na potrebe mladih u svojoj okolini i rešavanju uočenih potreba sa kojima se danas suočavaju mladi u lokalnoj sredini.

Na konkurs mogu da se prijave registrovana omladinska udruženja i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i sl.) sa teritorije Južnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina, a u skladu sa ciljevima i principima Nacionalne strategije za mlade. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu.

Volonterska omladinska akcija može biti sprovedena isključivo na teritoriji Južnobanatskog okruga.

Prednost će imati organizacije/neformalne grupe koje :

 • pokažu visok stepen inovativnosti u predlogu volonterske omladinske akcije;
 • imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predložene inovativne akcije;
 • mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje pomenute manifestacije.

Posebno će se vrednovati akcije koje mogu da dokumentuju da:

 • se odnose na potrebe mladih iz ruralnih sredina;
 • uključuju veći broj mladih.

IZNOS SREDSTAVA I VREME IMPLEMENTACIJE:

Predložena akcija mora biti sprovedena u periodu od 01. do 20. oktobra 2010. godine. Maksimala vrednost predložene akcije može iznositi 80.000 dinara.

Udruženje   Građanska mreža će pružiti podršku odabranoj organizaciji/neformalnoj grupi tokom realizacije volonterske omladinske akcije i sukcesivno će direktno vršiti plaćanje troškova akcije u skladu sa dinamikom odvijanja aktivnosti pri realizaciji akcije.

Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti kroz pregovore sa podnosiocem prijave umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava potreban za realizaciju pojedinih aktivnosti na projektu nerealan.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLJUČITI:

Prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za realizaciju volonterske omladinske akcije i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.

Neprihvatljivi troškovi, odnosno troškovi koji se neće pokrivati iz budžeta projekta su: honorari nosioca aktivnosti volonterske omladinske akcije, kupovina tehničke opreme i kupovina ili štampanje promotivnog materijala kojim se ili narušava zdravlje ili se promovišu nezdravi načini života.

GDE I KAKO SE ŠALJU PRIJAVE, PROCENA I ODABIR

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara. Popunjen prijavni formular se dostavlja elektronskom poštom na adresu office@gradjanskamreza.org sa naznakom „Za konkurs: Mladi su zakon“ ili poštom na adresu:

Građanska mreža

Trg oslobođenja 3.6

Kovin

Nakon zatvaranja konkursa Komisija koju formira Udruženje Građanska mreža će odabrati jednu volontersku omladinsku akciju „Mladi su zakon“ koja će biti finansirana u iznosu do 80.000 dinara.

Konkurs je otvoren od 12. avgusta do 20. septembra 2010. godine

Rezultati konkursa biće objavljeni do 30. septembra nakon odluke Komisije na sajtu Ministarstva omladine i sporta, www.mos.gov.rs i omladinskom Internet portalu www.zamislizivot.org.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje nose datum pošiljke nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: office@gradjanskamreza.org ili telefonom 013/742-279 (064/24-23-561).

zp8497586rq

Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija


MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv za kandidovanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije škola i obdaništa, zdravstvenih ustanova, sportskih objekata, institucija kulture, objekata stanogradnje i drugih objekata od javnog značaja u 2010./2011. godini

I KANDIDOVANJE PROJEKATA

Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i Autonomna pokrajina Vojvodina preko Fonda za kapitalna ulaganja.

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava Obrazac 1  – Prijava projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata od javnog značaja (Obrazac 1).

II PRIORITETI

Prilikom odabira projekata prioritet u realizaciji imaće projekti koji ispunjavaju uslove iz Programa vanredne podrške građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize u 2010. godini (u daljem tekstu: Program (Program možete preuzeti na internet adresi Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja www.ekoplan.gov.rs), a prema vremenu prispeća kandidature projekta.

III USLOVI KANDIDOVANJA PROJEKATA

Sufinansiranje

Realizacija projekata predviđa obavezno sufinansiranje projekta, i to na sledeći način:

 • Republika Srbija obezbeđuje 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetu 2010/2011.;
 • Gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave koje su zainteresovane da kandiduju projekte za finansiranje u skladu sa Programom, obezbeđuju 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetima 2010/2011.;
 • Autonomna pokrajina Vojvodina, ukoliko je zainteresovana da kandiduje projekte koji se realizuju na njenoj teritoriji, nezavisno od projekata koje kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, obezbeđuje 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetu 2010/2011.;
 • Domaće poslovne banke obezbeđuju finansiranje 80% vrednosti projekta (sa PDV-om). Sredstva obezbeđena iz kredita poslovnih banaka otplaćuju se od strane Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u odnosu 50%:50%. Ročnost kredita je pet godina sa jednom godinom perioda počeka i kamatnom stopom koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za 2,5%

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekta (Obrazac 1) dostavi dokumentaciju kojom dokazuje  minimum tehničke spremnosti predloženog projekta:

 1. Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
 2. Lokacijsku dozvolu ili odobrenje za izgradnju i glavni projekt;
 3. Odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o obezbeđenju sredstava  u budžetu za 2010/2011. godinu za učešće u finansiranju projekta;
 4. Odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o prihvatanju obaveze servisiranja duga u periodu od 5 godina od dana povlačenja sredstava, odnosno datuma efektuiranja ugovora o kreditu.

Rok za prijavu projekata i dostavljanje dokumentacije

Rok za prijavu projekata i dostavljanje dokumentacije je 1. oktobar 2010. godine.

Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave projekta koje imaju druge formalne nedostatke  neće se razmatrati.

IV  KONTAKT

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja poziva ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Obrasca 1 – Prijava projekta izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekata od javnog značaja i dostavom dokumentacije iz tačke III ovog javnog poziva na adresu:

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

(Palata Beograd)
Masarikova 5, 11000 Beograd
XIV sprat, kancelarija broj 1408

Kontakt osobe: Branislav Đelić i Miloš Panjković, broj telefona: 011/362-22-72

Link

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje zahteva za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

1. Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da, ukoliko žele da ostvare pravo na su/finansiranje izrade planskih dokumenata, u skladusa Zakonom, odnosnoda ostvare prioritetno mesto na listi sačinjenoj prema kriterijumima propisanim Pravilnikom, da podnesu zahtev Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije (udaljem tekstu: Ministarstvo).

2. Zahtev iz 1. ovog poziva obavezno sadrži:
– naziv jedinice lokalne samouprave;
– naziv planskog dokumenta i podatke o planskom osnovu za njegovu izradu;
– površinu obuhvata plana;
-ponudu nosioca izrade plana za koju se opredelila jedinica lokalne samouprave.
Uz zahtev se dostavlja odluka o izradi planskog dokumenta.

3. Ukoliko do dana podnošenja zahteva nije doneta odluka o izradi planskog dokumenta, pored podataka navedenih gore pod tačkom
2. zahtev treba da sadrži i:
– cilj donošenja planskog dokumenta;
– podatke o pribavljanju podloga za izradu planskog dokumenta;
– rok izrade;
– predlog načina finansiranja;
– podatke o obavezi izrade ili nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu.

4. Rok za podnošenje zahteva za su/finansiranje izrade planskih dokumenata je 10.9. 2010. godine.

O izboru jedinica lokalne samouprave sa kojima će Ministarstvo zaključiti Ugovor o su/finansiranju izrade planskih dokumenata, po osnovu ovog javnog poziva odlučuje Ministarstvo na osnovu prioritetnog mesta na listi sačinjenoj prema kriterijumima utvrđenim Pravilnikom, a ceneći sve okolnosti iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev.

Zahteve dostaviti na sledeću adresu:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje
Nemanjina br. 22-26,11000 Beograd
Dodatne informacije se mogu dobiti preko telefona: 011/362-22-72, 011/362-51-92
Osobe za kontakt su: Branislav Đelić i Božana Lukić.

Link

Podsticajna sredstva za ruralni razvoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini

SVRHA KONKURSA

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Podsticaji se koriste za sledeće namene:

1)      izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao što su: mleko; voće i povrće; uljane kulture; lekovito, začinsko i aromatično bilje; pčelinji proizvodi i gajene vrste gljiva (šampinjoni, bukovača i šitake);

2)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja iz prirode;

3)      nabavku nove opreme za proizvodnju rakije i vina;

4)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji već imaju oznaku geografskog porekla, izuzev vina i rakije;

5)      laboratorijske analize koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla, za proizvode koji su u procesu izrade elaborata, kao i za proizvode koji još nisu ušli u proces izrade elaborata;

6)      izgradnju hladnjača za čuvanje sadnog materijala ukrasnog bilja minimalnog kapaciteta 1000 metara kubnih a maksimalnog kapaciteta 2000 metara kubnih, nabavku nove opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (seme, lukovica, sadnica), kao i nabavku nove sadilice za sadnju podloga sadnog materijala ukrasnog bilja;

7)      nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (ISO 22000, HALAL, KOSHER i GLOBALG.A.P. standarda); nadoknadu dela troškove kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i vina i rakije sa geografskim poreklom čija je kontrola proizvodnje završena u 2010. godini od strane kontrolnih organizacija; nadoknadu dela troškove sertifikacije proizvoda dobijeni po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode u 2010. godini.

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na konkurs.

PODNOSIOCI PRIJAVE

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju:

 • fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva
 • pravno lice
 • preduzetnik

1. Fizičko lice- nosilac poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje podsticaja za:

1)      izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao što su: mleko; voće i povrće; uljane kulture; lekovito, začinsko i aromatično bilje; pčelinji proizvodi i gajene vrste gljiva (šampinjoni, bukovača i šitake);

2)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja iz prirode;

3)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji već imaju oznaku geografskog porekla, izuzev vina i rakije;

4)      laboratorijske analize koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla, za proizvode koji su u procesu izrade elaborata, kao i za proizvode koji još nisu ušli u proces izrade elaborata.

5)      nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (GLOBALG.A.P. standarda); nadoknadu dela troškove kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola proizvodnje završena u 2010. godini od strane kontrolnih organizacija; nadoknadu dela troškove sertifikacije proizvoda dobijeni po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode u 2010. godini.

2. Pravno lice ima pravo na korišćenje podsticaja za:

1)      izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao što su: mleko; voće i povrće; uljane kulture; lekovito, začinsko i aromatično bilje; pčelinji proizvodi i gajene vrste gljiva (šampinjoni, bukovača i šitake);

2)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja iz prirode;

3)      nabavku opreme za proizvodnju rakije i vina;

4)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji već imaju oznaku geografskog porekla, izuzev vina i rakije;

5)      laboratorijske analize koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla, za proizvode koji su u procesu izrade elaborata, kao i za proizvode koji još nisu ušli u proces izrade elaborata;

6)      nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (ISO 22000, HALAL, KOSHER i GLOBALG.A.P. standarda); nadoknadu dela troškove kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i vina i rakije sa geografskim poreklom čija je kontrola proizvodnje završena u 2010. godini od strane kontrolnih organizacija; nadoknadu dela troškove sertifikacije proizvoda dobijeni po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode u 2010. godini

2a. Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticaja za sve namene kao i druga pravna lica, ali ima prava i na korišćenje podsticaja za:

1)      izgradnju hladnjača za čuvanje sadnog materijala ukrasnog bilja minimalnog kapaciteta 1000 metara kubnih a maksimalnog kapaciteta 2000 metara kubnih, nabavku nove opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (seme, lukovica, sadnica), kao i nabavku nove sadilice za sadnju podloga sadnog materijala ukrasnog bilja.

3. Preduzetnik ima pravo na korišćenje podsticaja za:

1)      izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao što su: mleko; voće i povrće; uljane kulture; lekovito, začinsko i aromatično bilje; pčelinji proizvodi i gajene vrste gljiva (šampinjoni, bukovača i šitake);

2)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja iz prirode;

3)      nabavku opreme za proizvodnju rakije i vina;

4)      rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji već imaju oznaku geografskog porekla, izuzev vina i rakije;

5)      laboratorijske analize koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla, za proizvode koji su u procesu izrade elaborata, kao i za proizvode koji još nisu ušli u proces izrade elaborata;

6)      nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (ISO 22000, HALAL, KOSHER i GLOBALG.A.P.

7)      standarda); nadoknadu dela troškove kontrole proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i vina i rakije sa geografskim poreklom čija je kontrola proizvodnje završena u 2010. godini od strane kontrolnih organizacija; nadoknadu dela troškove sertifikacije proizvoda dobijeni po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode u 2010. godini

Rok: 05.09.2010. godine.


Link

Sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE RASPISUJE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2010. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 11.761.000,00 dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 16. avgust 2010. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja i asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji projekti su usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, odnosno manifestacije, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ili manifestacija ostvariti.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti, odnosno manifestacije, koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

NAČIN APLICIRANJA

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 02. avgusta 2010. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi :

 • Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
 • Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
 • Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (Ugovor sa bankom i sl.).

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Prijave se podnose lično,  predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u

Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

click here How to win back your ex

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 16.

zp8497586rq

Subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice, kukuruza i smrznute maline

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Pod subvencionisanim troškovima skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine podrazumevaju se troškovi čuvanja robe bez dodatnih troškova prijema i otpreme, kao i pripreme robe za skladištenje.

Pod subvencionisanim troškovima skladištenja smrznute maline roda 2010. godine podrazumevaju se troškovi čuvanja robe sa troškovima prijema i otpreme, kao i pripreme robe za skladištenje.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ima fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10-u daljem tekstu: Pravilnik);

2) se nalazi u aktivnom statusu pod sledećim uslovima: – da je izmirilo poreske obaveze za 2009. godinu,

– da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je na dan 13. avgusta 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini utvrđenih obaveza za 2009. godinu, osim za fizičko lice-nosioca poljoprivrednog gazdinstva kome je svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda utvrđeno u 2010. godini, i to do dana podnošenja zahteva.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na podsticajna sredstva za troškove skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine, osim za troškove prijema i otpreme, na period do šest meseci i u mesečnom iznosu od:

 • 80 dinara  po toni za A-1 klasu  pšenice i durum pšenice;
 • 70  dinara po toni za A-2 klasu  pšenice i durum pšenice;
 • 50 dinara po toni za A-3 klasu  pšenice i durum pšenice;
 • 50 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva ostvaruju se za uskladištenu količinu, a najviše do šest tona po hektaru za površinu zasejanu pšenicom i durum pšenicom, odnosno osam tona po hektaru za površinu zasejanu kukuruzom.

Podsticajna sredstva se ostvaruju za pšenicu, durum pšenicu i kukuruz za površinu do 100 ha, koja je prijavljena u skladu sa Pravilnikom.

Fizičko lice ima pravo na podsticajna sredstva za troškove skladištenja smrznute maline roda 2010. godine, na period do šest meseci i u mesečnom iznosu do 700 dinara po toni.

Podsticajna sredstva ostvaruju se za uskladištenu količinu, a najviše do šest tona po hektaru za površinu do 10 ha zasejanu malinom, koja je prijavljena u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu-Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Link

zp8497586rq

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 42.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 18.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 29.500.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 18.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.
____________________________________________________________________

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da pre dostavljanja zahteva za učešće u raspodeli sredstava, kako bi on bio uzet u razmatranje, dostavi izveštaj o realizaciji ciljeva i načinu utroška sredstava koja su joj odobrena po ranijim javnim pozivima ili delimični izveštaj ukoliko je realizacija u toku.
Jedinica lokalne samouprave (opština, grad i grad Beograd) može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.
Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, V sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Link

zp8497586rq

Podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem, koje imaju iskustva u podizanju svesti javnosti za ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost i koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, odnosno telima za rodnu ravnopravnost.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti u vezi sa Nacionalnom Strategijom za suzbijanje porodičnog nasilja u Republici Srbiji i pratećim dokumentima, i to u periodu kampanje „16 dana aktivizma“, (organizacija relevantnih kampanja, izrada informativnih brošura, javni događaji, fokus grupe, radionice, i druge aktivnosti vezane za podizanje svesti javnosti).

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme biti manja od 5000 dolara i ne sme prelaziti ukupan iznos od 8 000 dolara.

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa možete preuzeti ovde i nju čine:
· Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1
· Tabelarni budžet – Dokument 2
· Narativni budžet – Dokument 3
· Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta
· Uputstvo za popunjavanje budžeta

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata koja se mogu preuzeti na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (www.undp.org.rs),  kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“
Koče Kapetana 35
11000 Beograd

Konkurs je otvoren 15. jula 2010. godine, a krajnji rok za prijem prijava je 31. avgust 2010. godine do 12 časova. Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti  Projektu „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ na telefone: 011/3860 672, 2422 684 ili elektronskim putem na srzn@minrzs.gov.rs Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli.

Link

zp8497586rq