Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za revitalizaciju ribljih plodišta, nabavka ribočuvarske opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za sufinansiranje radova na revitalizaciji ribljih plodišta i  sufinansiranje nabavke ribočuvarske opreme

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini bespovratnim sredstvima, sufinansiraće radove na revitalizaciji ribljih plodišta i nabavku ribočuvarske opreme u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara.

Programe

1. Uređenja i osposobljavanja ribljih plodišta na ribolovnim vodama u AP Vojvodini.

2. Dopunskog opremanja ribočuvarskih službi korisnika ribarskih područja u AP Vojvodini.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Za sufinansiranje Programa navedenog pod tačkom 1. mogu da konkurišu korisnici ribarskih područja sa prostora AP Vojvodine, koji su godišnjim programom unapređenja ribarstva, odnosno posebnim projektima – elaboratima predvideli radove na revitalizaciji ribljih plodišta u 2009. godini.

Za sufinansiranje Programa navedenog pod tačkom 2. mogu da konkurišu korisnici ribarskih područja sa teritorije AP Vojvodine, koji su godišnjim programom unapređenja ribarstva i planom nabavki opreme predvideli nabavku iste u 2009. godini.

Rok: 05.11.2009.

Konkurs za finansiranje udruženja sportskih ribolovaca

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za finansiranje programskih aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini, finansiraće programske aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 dinara.

Program

1. Aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca, koje se odnose na unapređenje ribolova, ribolovnog turizma i očuvanja ribljeg fonda.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Za finansiranje Programa navedenog pod tačkom 1. mogu da konkurišu registrovana udruženja sportskih ribolovaca, koja realizuju programom predviđene aktivnosti  na području AP Vojvodine, a kroz organizovanje škola ribolova, akcije uređenja priobalja, uređenja i popularizacije posebnih ribolovnih revira, volonterskog čuvanja ribolovnih voda, organizovanje ribolovnih takmičenja i drugih manifestacija  koje su neposredno vezane za unapređenje i popularizaciju ribarstva.

Rok: 05.11.2009. godine.

Konkurs – “Kup tolerancije 2009.”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE
Konkurs – “Kup tolerancije 2009.”

Konkurs za sufinansiranje projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini – podprojekta „Kup tolerancije 2009“

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini u 2009. godini – podprojekta „Kup tolerancije 2009“.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 5.500.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja i savezi sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na promovisanju razvoja školskog sporta na nivou Autonomne Pokrajine Vojvodine.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima.

• Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava 23. oktobar 2009. godine.

Konkurs za izbor prodajnih objekata starih zanata

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
Konkurs za izbor prodajnih objekata starih zanata

Javni poziv za učešće na konkursu za izbor proizvodno – izložbeno – prodajnih objekata starih zanata

I Ministarstvo trgovine i usluga poziva sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave da podnesu prijave za objekte koji mogu biti adaptirani i preuređeni za potrebe proizvodnje, izlaganja i prodaje proizvoda starih zanata.

II Komisija Ministarstva trgovine i usluga će izabrati objekte koji će sredstvima Nacionalnog investicionog plana, kojima Ministarstvo trgovine i usluga raspolaže u okviru projekta Podrška očuvanju i unapređenju starih zanata,

biti adaptirani za proizvodnju, izlaganje i prodaju proizvoda starih zanata.

Potrebno je da predloženi koncept razvoja prijavljenih objekata:

1. Obuhvati što veći broj starih zanata po kojima je lokalna sredina prepoznatljiva;

2. Doprinosi unapređenju svesti o značaju starih zanata za razvoj lokalne sredine;

3. Doprinosi povećanju broja zaposlenih u sektoru starih zanata;

4. Obezbeđuje uslove za povećanje obima poslovnih aktivnosti i proizvodnje proizvoda i usluga starih zanata;

5. Unapređuje prodaju proizvoda i usluga starih zanata;

6. Obezbeđuje efektnu prezentaciju proizvoda i usluga starih zanata i unapređuje tržišni nastup starih zanata;

7. Doprinosi pozicioniranju starih zanata kao važnog elementa identiteta nacionalnog brenda Srbije.

III Opšti uslovi konkursa

1. Prijavljeni objekat mora sadržati tri komponente, odnosno namene: proizvodni, prodajni i izložbeni deo.

2. Potrebno je da prijavljeni objekat bude u vlasništvu grada odnosno opštine.

3. Lokacija na kojoj se nalazi objekat mora imati svu neophodnu komunalnu infrastukturu.

4. Potrebno je da se objekat nalazi na reprezentativnoj gradskoj lokaciji.

5. Potrebno je da koncept razvoja objekta obuhvata najmanjetri stara zanata.

6. Potrebno je da proizvodi i usluge starih zanata koji će se naći u objektu imaju komercijalnu upotrebu.

7. Potrebno je da tehnički projekat uređenja prijavljenog objekta odgovara budućoj nameni objekta.

Rok za dostavljanje prijava je 22. oktobar 2009. god.

Konkurs “Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE – BCIF
Konkurs “Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način BCIF u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.
Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs, izabraće se do 10 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 10 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara, a ceo trening će biti organizovan u decembru 2009. godine, januaru i februaru 2010. godine.

• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekati dobiće novčanu podršku za početak realizacije, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti)

Rok prijave: do 16. novembra 2009. godine (do 17h).

Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javni poziv za dodelu sredstava po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2009. godini

1. Sredstva po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Program) koriste se za sledeće namene:

I. finansiranje investicionih radova usmerenih ka obezbeđivanju, odnosno unapređivanju pristupačnosti radnog mesta osobama sa invaliditetom, podizanju

kvaliteta (prostorno – tehničkih) uslova i osnaživanju kapaciteta za obavljanje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije s ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

II. finansiranje nabavke nove opreme (delimično ili u potpunosti), s ciljem održanja i proširenja postojećih kapaciteta i uvođenja novih proizvodnih programa,

tržišno orijentisanih, primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usklađenih sa delatnošću preduzeća kojom se bavi pretežno, odnosno delatnošću za koju se poslodavac opredeljuje u narednom periodu, a u skladu sa dostavljenim biznis planom i perspektivama daljeg razvoja preduzeća.

2. Uslovi za dodelu sredstava

Pravo na podnošenje zahteva imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1) koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po Javnom pozivu za poboljšanje uslova rada i unapređenje proizvodnog programa u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida iz 2008. godine;

2) koja za iste aktivnosti i programe do sada nisu koristila budžetska sredstva.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jedan Program za namene utvrđene pod tačkama I. i II. ovog poziva.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po Programu iznosi 5.000.000,00 dinara.

Rok: 22. oktobar 2009. god.

Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju položaja i afirmaciji stvaralaštva žena na selu na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva  Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  2.000.000,00 dinara  (slovima:dvamilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena na selu  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  seoskih udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i      turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja,

– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena iz seoskih sredina na viši nivo sticanjem novih znanja i veština,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog stvaralaštva i unapređenjem položaja žena na selu.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

  • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
  • podatke o neprofitnoj organizaciji
  • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 15.10. 2009. godine.

IPA SRBIJA – MAĐARSKA

Evropska komisija
IPA Srbija – Mađarska 2007 – 2013

Javni poziv za prikupljanje projekata je objavljen na sajtu Ministarstva finansija http://www.evropa.gov.rs u okviru odeljka Cross Border Cooperation i otvoren je od 29. septembra 2009. do 31.decembra 2009. godine

Prioritetna osa 1

INFRASTRUKTURA I OKRUŽENJE

1.1 Infrastruktura za fizičku povezanost

1.1.1 Granična infrastruktura, izgradnja, rekonstrukcija prilaznih puteva – minimalno 500 000, a maksimalno 1 500 000 evra

1.1.2 Planiranje transportnih linija, harmonizacija javnog prevoza – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

1.2 Zajednička odgovornost prema okruženju

1.2.1 Manje akcije u raspolaganju vodom – minimalno 400 000, a maksimalno 1 000 000 evra

1.2.2 Nadzor zdravlja životinja, manje akcije za unapređenje okruženja – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

Prioritetna osa 2

EKONOMIJA, OBRAZOVANJE I KULTURA

2.1 Stimulacija sinergije ekonomije, turizma i istraživanja i razvoja

2.1.1 Obuke i olakšavanje pronalaženja poslovnih partnera – minimalno 50 000, a maksimalno 200 000 evra

2.1.2 Razvoj tematskih trasa kulturnog nasleđa – minimalno 100 000, a maksimalno 300 000 evra

2.1.3 Usklađene studije za teritorijalni i  sektorski regionalni razvoj – minimalno 50 000, a maksimalno 100 000 evra

2.1.4 Istraživanje orijentisano na proizvode, razvoj i inovacije – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

2.2 Obrazovanje i kultura za zajednički način razmišljanja

2.2.1 Saradnja u obrazovanju – minimalno 100 000, a maksimalno 400 000 evra

2.2.2 People to people saradnja – minimalno 50 000, a maksimalno 100 000 evra

Prilikom definisanja budžeta projekta treba imati na umu da je obavezni deo za nacionalno kofinansiranje 15% od ukupne vrednosti projekta.

Trajanje projekata

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci, a maksimalno 18 meseci.

Konkurs za projekte za stara lica

BCIF
Konkurs za projekte za stara lica

Ovde možete pogledati tekst konkursa sa sajta BCIF-a

Konkurs je otvoren do 5. novembra 2009. god.

Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja u ukupnom iznosu do 17.081.000,00 dinara,

II Finansiranje izrade projekata otpadnih i atmosferskih voda u ukupnom iznosu do 43.600.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs;
  • Fotokopija PIB obrazca;
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
  • Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta; sprovedena javna nabavka o odabiru projektanske firme
  • Tehnička dokumentacija (projektni zadatak) obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama glavnih vodova, izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima i predračun izrade projekta.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 30.11.2009.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu