Arhiva ‘Konkursi’

“Digitalna škola”

MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Javni poziv za učešće u programu “Digitalna škola”

Program obuhvata opremanje digitalnih kabineta u osnovnim školama. Digitalni kabinet uključuje do 30 mesta za rad učenika na savremenim personalnim računarima, prateću opremu potrebnu nastavniku, odgovarajući softver i povezanost računara u kabinetu.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

U programu „Digitalna škola“ mogu učestvovati osnovne škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Svaka škola za učešće u Programu može prijaviti jedan ili više školskih objekata u kojima ta škola organizuje redovnu nastavu.

Za svaki prijavljeni školski objekat, škola se može opredeliti za jednu od sledećih opcija:

1. jedan digitalni kabinet sa 5, 10, 15, 20, 25 ili 30 mesta za rad učenika na računarima i jednim mestom za rad nastavnika na računaru, pri čemu broj mesta za rad učenika u digitalnom kabinetu ne može biti veći od jedne osmine broja učenika škole koji pohađaju nastavu u školskom objektu, a učionica koja je određena za digitalni kabinet mora da ima barem dva kvadratna metra po mestu za rad učenika;

ili

2. jedan prenosni računar i projektor, za šta se škola može opredeliti samo u slučaju da u školskom objektu nastavu pohađa manje od 40 učenika.

Škola koja je prijavila školski objekat za opremanje digitalnog kabineta treba da odredi učionicu u kojoj će obezbediti:

 1. električno napajanje na koje se može priključiti oprema snage do 150W po mestu za rad učenika i sa najmanje jednom šuko utičnicom na svakih deset mesta za rad učenika;
 2. vezu ka Internetu u učionici, preciznije RJ45 utičnicu za lokalnu mrežu preko koje se ostvaruje veza ka Internetu;
 3. da je učionica fizički obezbeđena od provala;
 4. stolove sa radnom površinom od barem 60 cm širine i 50 cm dubine po mestu za rad učenika.

Izuzetno, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će pomoći u obezbeđivanju uslova iz tačaka 1, 2 i 3, školama u jedinicama lokalne samouprave koje su Zakonom o regionalnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 30/2010) određene kao izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave.

Podnošenjem prijave škola se obavezuje da će:

1. odrediti nastavnika koji će biti zadužen da se stara o tehničkom funkcionisanju digitalnog kabineta, za koga će Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo organizovati obuku za tehničko postupanje sa opremom;

2. direktor osnovne škole izveštavati Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo o stanju i aktivnostima u digitalnom kabinetu za svako tromesečje školske godine, u roku od 15 dana po isteku tromesečja;

3. digitalni kabinet u vreme rada škole, a u periodima kada se u kabinetu ne održava nastava, biti slobodno dostupan đacima škole, da će postojati istaknut raspored slobodnih termina i biti organizovano dežurstvo nastavnika u tim terminima;

4. Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, odnosno licu koje  to ministarstvo odredi, radi praćenja realizacije Programa, omogućiti neposredan uvid u rad Digitalnog kabineta, uključujući i uvid u tehničku ispravnost opreme.

Prava i obaveze škole i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo u vezi realizacije opremanja digitalnog kabineta biće bliže uređene ugovorom koji će biti potpisan pre isporuke opreme.

POSTUPAK PRIJAVE

Obrazac prijave za program „Digitalna škola“ može se preuzeti u elektronskom obliku na veb stranici www.digitalnaskola.rs

Za svaki školski objekat koji se prijavljuje potrebno je posebno popuniti obrazac prijave u elektronskom obliku, odštampati ga, potpisati i overiti.

Uz prijavu, na listu papira formata A4, prilaže se crtež osnove učionice koja je određena za digitalni kabinet sa označenim dimenzijama, kao i položajem vrata, prozora, klupa, katedre i table.

Obrazac prijave poslati i u elektronskom obliku i poštom, i to:

– Popunjen obrazac prijave za program „Digitalna škola“ u elektronskom obliku poslati elektronskom poštom na adresu digitalna.skola@mtid.gov.rs. Ukoliko škola ima tehničke mogućnosti, elektronskom poštom treba poslati i crtež osnove učionice.

– Popunjen, odštampan, potpisan i overen obrazac prijave za program „Digitalna škola“  sa priloženim crtežom osnove učionice poslati na adresu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, sa naznakom „Prijava za program Digitalna škola“.

Rok za podnenje prijava je 15. septembar 2010. godine.

Primer popunjenog obrasca prijave i primer crteža osnove učionice, kao i sve druge informacije u vezi programa „Digitalna škola“ mogu se pronaći na veb adresi www.digitalnaskola.rs

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem, škole se mogu obratiti telefonom na broj 011/ 20 20 200 ili elektronskom poštom na adresu digitalna.skola@mtid.gov.rs

Konkurs za projekte iz oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata ostalih nivoa vlasti u 2010. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine, razvoj sistema regionalnog planiranja upravljanja otpadom, smanjenje zagađenja životne sredine i degradacije prostora.

Projektne aktivnosti koje će se (su)finansirati su:

1. Izrada i implementacija Projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija, oplemenjivanje degradiranih prostora i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva)

2. Nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom)

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju opštine, gradovi sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

2.Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje projekata je 06. septembar 2010. godine.

3. Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 1.900.000,00 dinara,  s tim što su sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 1. planirana u iznosu od 1.000.000,00 dinara a sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 2. planirana u iznosu od 900.000,00 dinara. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.

6. Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

– unapređenje sistema upravljanja otpadom;

– stepen obuhvaćenosti organizovanog sakupljanja otpada

7. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 13. septembar 2010. godine.

8. Rok završetka projekta je 31.12.2010. godine.

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini» Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4735, kontakt osoba Svetlana Marušić).

12. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Link

Kredit za košnice i opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za  košnice i opreme za pčelarstvo u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–         za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;

–          za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima

–         za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču  košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava- podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

–            originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)

–            fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)

–          procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010 do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu  u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Kreditiraće se nabavka pogonskih mašina jačine do 40KW
 • Maksimalan iznos kredita 15.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);

–            potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
 • Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra
 • grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.

2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi,

3.Pocinkovana žica

4.Opremu u vinogradarstvu –(sudovi, prese, burad itd.)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
 • originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku bagremovih stubova koji će izdavati JP «Vojvodinašume» ;JP „Nacionalni park Fruška Gora“
 • originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku betonskih i metalnih stubova
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku žice;
 • originalni predračun sa specifikacijom  opreme u vinogradarstvu

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za podizanje višegodišnjih zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 24 meseca,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se višegodišnji zasadi jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica;

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za nabavku novih zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

–         maksimalan iznos kredita 15.000 evra,

–         Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

–         rok otplate 36 meseci,

–         grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,

–         otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (obnevljenog u 2010. godini);

–            potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);

–            fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);

–         procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za nabavku novih sistema za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–          za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;

–          za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);

–            potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za ujednačavanje stepena razvijenosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti  jedinica lokalnih samouprava na teritoriji  AP Vojvodine.
Nakon razmatranja situacije na terenu, uočeno je da se mora poboljšati i unaprediti komunikacija između građana i lokalne samouprave, posebno po pitanju komunalnih usluga. Cilj Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u narednom periodu je da pomogne lokalnim samoupravama da pokrenu ovaj vid komunikacije sa građanima i da se na ovaj način pomogne u ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih samouprava.

Opšti cilj ovog konkursa za podnošenje projekata je ujednačavanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, realizacijom prioriteta koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem unapređenja efikasnosti  komunalnih usluga. Nepostojanje objedinjenog sistema komunikacije sa građanima, kao i objedinjenog menadžmenta upravljanja javnim komunalnim preduzećima, odeljenjima, inspektoratima i sl. za posledicu imaju veliki stepen nezadovoljstva građana nivoom komunalnih usluga u brojnim lokalnim samoupravama.

Zbog toga će Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansirati u 2010. godini projekte koji će na prvom mestu uspostaviti sistem komunikacije na relaciji građanin-lokalna samouprava-JKP sa ciljem podizanja nivoa i standardizacije nivoa komunalnih usluga u Vojvodini. Boraveći na terenu i razgovarajući sa predsednicima lokalnih samouprava, zaključili smo da je jedan od načina uspostavljanja tzv. «zelene linije», centri za komunikaiju ili sistema komunikacije poput primera «Sistema 48» koji se sprovodi u Inđiji, najbolja mogućnost da se građani direktno uključe u rešavanje komunalnih problema na lokalnom nivou.

Za ovaj Konkurs u budžetu pokrajinskog sekretarijata obezbeđena su sredstva u visino do 40.000.000,00 dinara.

U ostvarivanju glavnog cilja predviđeni su sledeći oblici aktivnosti koji će se finansirati:

–      aktivnosti na uspostavljanju mehanizama direktne komunikacije
građana sa lokalnom upravom i javnim komunalnim preduzećima
–    aktivnosti na upoznavanju građana sa novouspostavljenim mehanizmima komunikacije na relaciji građani – lokalna uprava – javna komunalna preduzeća;
–    nabavka nameštaja, opreme i manje investicije potrebne za realizaciju projektnih aktivnosti i aktivnosti nakon projekta koji će doprineti održivosti postignutih               rezultata;
–    nabavka softvera koji će doprineti postizanju ciljeva projekta;
–    tehnička pomoć od strane stručnjaka iz partnerske jedinice lokalne samouprave, udruženja građana, naučne institucije i dr. koje poseduju potrebno znanje,                iskustvo ili razvijene aktivnosti u oblasti u kojoj se realizuje projekat.

Rok: 10.09.2010. godine

Javni konkurs za dodelu kredita fonda za zaštitu životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OBJAVLJUJE

Javni konkurs za dodelu kredita fonda za zaštitu životne sredine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela kredita za ulaganja u projekte kojima je svrha:
– podsticanje upravljanja otpadom i emisijama (od gasova, otpadnih voda itd.) u cilju zaštite životne sredine;
– podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
– podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunca, vetra, biomase, geotermalne energije, itd.).
Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa. Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.
Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 200.000.000,00 dinara.
Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz prethodnog stava a najduže do 31.12.2010. godine.
Prenos sredstava korisnicima i otplata kredita obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su pravna lica (privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom, privatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom) i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove konkursa.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Zahtev za odobrenje kredita ( www.sepf.gov . rs ),
– investicioni program po metodologiji Fonda za razvoj (datum izrade programa ne može biti stariji od 6 meseci),
– odluka nadležnog organa o usvajanju investicionog programa,
– rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre,
– statut ili akt o osnivanju,
– rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja (PIB),
– obaveštenje o razvrstavanju privrednog društva,
– OD obrazac overen od strane Poreske uprave, za poslednji obračunati mesec,
– izjava o povezanim licima na priloženom obrascu,
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine
– bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu po tekućim računima za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama, dinarski i devizni,
– ponude ili profakture isporučioca opreme,
– dokumentacija za obezbeđenje kredita – jedan od instrumenata pod a), b) ili v)
a) pismo o namerama izdavanja garancija, odnosno avaliranja menice od strane poslovne banke, ili
b) dokazi o vlasništvu na nepokretnosti, i to:
1. izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ne stariji od 30 dana sa uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra; ili izvod iz novog katastra ne stariji od 30 dana sa potvrdom suda da na imovini nema tereta; ili tapija sa posedovnim listom, potvrdom suda da na imovini nema tereta i uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra, i
2. original kopije plana iz katastra,
3. procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane sudskog veštaka sa rešenjem o upisu u registar stalnih sudskih veštaka, ili ovlašćene agencije, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka,
4. fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti,
5. odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu,
6. rešenje o regiistraciji privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut ili akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je nalogodavac drugo pravno lice,
v) ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica – za iznose kredita do 3.000.000 dinara:
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine – bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće
razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu po tekućim računima za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama, dinarski i devizni,
– rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre,
– osnivački akt i/ili Statut jemca posle 2006. godine,
– izjava o spremnosti davanja jemstva overena od strane ovlašćenog lica jemca,
– dokaze o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa i to 1.200,00 dinara (pravna lica), odnosno 500,00 dinara (jemac) – navedene uplate je potrebno izvršiti
na račun Fonda za razvoj broj: 840-2724-07 uz poziv na broj 7123 za izveštaj Kreditnog biroa
– saglasnost korisnika-jemca za povlačenje izveštaja od kreditnog biroa,

4. Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:
– najviši iznosa kredita je 40.000.000,00 dinara,
– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 5 godina, sa odloženim rokom otplate do 1 godine u kome se obračunava interkalarna kamata u iznosu od 3% i pripisuje glavnom dugu,
– tromesečna otplata kredita (anuiteti)
Odluka o visini odobrenih sredstava donosi se u skladu sa ocenom investicionog programa koju vrši Fond za razvoj a koja obuhvata ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti, ocenu instrumenata obezbeđenja i ekonomsku ocenu projekta, a prema Programu rada Fonda za razvoj za 2010. godinu.
Prilikom prvog puštanja kredita u tečaj plaća se provizija Fondu za razvoj u iznosu 1% vrednosti odobrenog kredita.

5. Instrumenti obezbeđenja
– sopstvene menice sa avalom poslovne banke ili garancija banke, ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima (građevinskim objektima i građevinskom zemljištu) – odnos između prihvaćene tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa odobrenog kredita utvrđuje se u skladu sa Programom Fonda za razvoj, i to:
– 80% procene vrednosti stambenog objekta,
– 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora,
– 50% tržišne vrednosti poslovnog prostora proizvodnih hala,
– 70% tržišne vrednosti zemljišta sa navodnjavanjem,
– 50% tržišne vrednosti zemljišta bez navodnjavanja; ili
– zaloga na opremi (80% vrednosti nove opreme i 50% procene vrednosti opreme starije od dve godine)
– ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga – za iznose kredita do 3.000.000 dinara, i
– ostali instrumenti obezbeđenja u skladu sa Programom rada Fonda za razvoj za 2010. godinu, prihvatljivi za Fond za razvoj.
U slučaju nedovoljnog boniteta investitora može se prihvatiti više različitih instrumenata obezbeđenja.
Korisnici kredita dužni su da snose sve troškove u vezi sa instrumentima obezbeđenja. Pored navedenih instrumenata obezbeđenja podnosilac zahteva dostvlja i
odgovarajući broj blanko sopstvenih menica, što se reguliše Ugovorom.

6. Realizacija dodeljenih sredstava
Upravni odbor Fonda donosi odluku o dodeli kredita. Odluke se donose mesečno. Na osnovu navedene odluke Fond i Fond za razvoj sa korisnikom sredstava zaključiju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Za svaku godinu se zaključuje poseban ugovor.

7. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Zahtev za odobrenje kredita“
Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.
Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se u dva primerka na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, dr Ivana Ribara 91,
sa naznakom: „Prijava za dodelu kredita Fonda za zaštitu životne sredine“- ne otvarati.
Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.
Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“ i na internet strani Fonda: www.sepf.gov. rs

Kontakt osoba: Biljana Blažević Zec
(tel: 011/2169-368, 011/22-77-442; e-mail: biljana.blazevic-zec@sepf.gov.rs)
Broj: 401-00-188/2010-01