Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Službeni list APV“, broj 20/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima:sedammilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena i mladih u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena i mladih,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti starih zanata,
– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena i mladih iz nerazvijenih i nedovoljno razvijenih sredina, kao i seoskih sredina bez obzira na nivo razvijenosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije i udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 (slovima:tristohiljadadinara).
3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– podatke o organizaciji/udruženju
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine“.
5. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije istog.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2010. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti finansiranje objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti finansiranje objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2010. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom, u ukupnom iznosu do 255.000.000,00 dinara.

Pod  snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u finansiranju objekata na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara, u zavisnosti od vrednosti radova ili objekata sa opremom. Pravo učešća na konkursu imaju svi investitori    (Opštine, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine) osnovnih  objekata za vodosnabdevanje, izuzev investitora industrijskih objekata.

Smatra se da je investitor ispunio uslove za učešće na konkursu ukoliko je:

–  Sekretarijatu izmirio obavezu za vodoprivrednu naknadu za korišćenje voda, a zaključno sa januarom 2010. godine;

–  Dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su pristigli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);

– Obezbedio investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;

–  Pribavio dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;

–  Pribavio uverenje nadležnog organa lokalne samouprave (Opština)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).

–  Pribavio prethodne uslove i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa i institucija.

– Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prijave na konkurs primaju se  zaključno sa 24.05.2010. godine

Link

Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu  u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu.             Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Kreditiraće se nabavka pogonskih mašina jačine do 40KW
 • Maksimalan iznos kredita 15.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
 • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);
 • potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 9. maja 2010. do 30. maja 2010. godine.

Bespovratna sredstva MSP-u

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2010. godinu

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa regionalnim agencijama/centrima za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija i testiranje);
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera, legalizacija softvera i sl.);
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
 • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i    procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu da konkurišu samo za jednu od ponuđenih oblasti.

Za odabranu aktivnost, preduzeće/radnja angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička  lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 60.000.000,00 dinara. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 500.000,00 dinara.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj uplaćuje odobren iznos sredstava (bez poreza na dodatu vrednost) na račun poslovnog subjekta nakon završetka svih aktivnosti predviđenih projektom i dostavljanja dokaza o isplati celokupne vrednosti usluge konsultantu. Svi iznosi treba da budu iskazani u dinarima. Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom odobrenih sredstava utvrđuju se Ugovorom koji zaključuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i korisnik sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i konsultanta.

Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2010. godini. Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata za oblasti pod rednim brojem II, III i IV je 1. septembar 2010. godine, a krajnji rok za završetak aktivnosti pod rednim brojem I je 30. novembar 2010. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10. maj 2010. godine.

Link

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

USLOVI KREDITIRANJA

mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

rok vraćanja kredita: 180 dana

primena valutne klauzule

kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou

obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

Konkurs je otvoren zaključno sa 05.05.2010. godine.
Link

Javni poziv zdravstvebim ustanovama – očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Javni poziv zainteresovanim zdravstvenim ustanovama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv za projekte iz Dekade Roma realizuje se u periodu od 12 marta do 12 aprila 2010. godine.
Od predloženih projekata očekuje se da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru Dekade Roma.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i nevladine organizacije za pripremu predloga projekata .

OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove u saradnji sa udruženjima.
Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator (edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije u okviru projekta stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).
U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima.

Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:

 1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
 2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
 3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
 4. Zdravstvena ustanova podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta  Ministarstvu zdravlja
 5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
 6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru iz zdravstvene ustanove koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.
Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 12.04.2010. godine.

Link

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća, žitarica, industrijskog bilja za 2010. godinu

Link

Otvoren godišnji konkurs Erste banke i BCIF-a Centrifuga 10

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE
Otvoren godišnji konkurs Erste banke i BCIF-a Centrifuga 10

Erste banka Novi Sad a.d. i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) objavljuju, četvrti put po redu konkurs za donacije u okviru programa Centrifuga 2010.

Konkurs je otvoren do 2. juna 2010. godine i namenjen je isključivo lokalnim omladinskim organizacijama/neprofitnim grupama kojima upravljaju mladi ljudi i bave se pitanjima mladih i kulture.

Cilj programa je da dodelom donacija u vrednosti od 100.000 do 400.000 dinara aktivira mlade od 15 do 30 godina da pokrenu kreativne kulturne sadržaje u opštinama/gradovima u kojima posluje Erste Banka (spisak opština nalazi se u dokumentu Objava konkursa), osim na teritorijama gradova Beograd, Niš i Novi Sad.

Za sve dodatne informacije i dokumenta (Objava konkursaAplikacioni formular) možete se obratitii kancelariji BCIF-a u Beogradu (011/ 26-22-511; 32-88-723) preuzeti sa sajta ili tražiti u kancelariji na adresi office@bcif.orgOva adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Link

Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

MINISTRASTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja


Uredba o utvrđivanju programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja za 2010. godinu

Link

Konkurs za (su)finansiranje implementacije LAP-a za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2010. godine.

Pravo učešća na konkursu:
Pravo učešća na konkursima imaju lokalne samouprave koje imaju zvanično otvorenu kancelariju za mlade i imaju usvojen Lokalni akcioni plan za mlade na skupštini opštine/grada i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i pro-grama može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.