Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podizanje poljozaštitnih pojaseva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sisetma i lovnih remiza

Ukupno raspoloživa sredstva koja će se rasporediti putem konkursa do iznosa od 45.600.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 65%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza i koji su doneli odluku o podizanju poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs, overena i potpisana od ovlašćenog lica;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;
 5. Akt kojim je nadležni organ grada, odnosno opštine usvojio projektno tehničku dokumentaciju za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;
 6. Odluku nadležnog organa grada, odnosno opštine o pristupanju realizaciji radova na podizanju poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza po usvojenoj projektno tehničkoj dokumentaciji;
 7. Izvođački projekat kao i izvod iz projektno tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;

Izvođački projekat treba da sadrži: tekstualni deo, tabelarni deo i skicu

 1. Tekstualni deo Izvođačkog projekta sadrži mesto i površinu izvođenja radova (opštinu, katastarsku opštinu, katastarsku parcelu), opis ekoloških prilika, tehnologiju izvođenja sadnje, vrstu, količinu i starost sadnog materijala po hektaru i ukupno, krajnji rok za izvršenje podizanja poljozaštitnih pojaseva. Posebno navesti subjekte koji će biti nosioci poslova nege i zaštite nakon podizanja poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza.
 2. b. Tabelarni deo Izvođačkog projekta sadrži ekonomsko finansijsku analizu sa posebno iskazanom ukupnom cenom koštanja, obezbeđenim sopstvenim sredstvima i iznosom za koji se konkuriše.
 3. c. Skica površine na kojoj se planira izvođenje radova sa pravcem pružanja poljozaštitnih pojaseva.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu i odabir prijava je ukupno stanje šumovitosti na teritoriji gradova i opština.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom konkurs – podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-07 .

Link

Bespovratna sredstva za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u finansiranju rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju ribe bespovratnim sredstvima, u ukupnom iznosu do 128.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici i ribnjaci za sportski ribolov).

Korisnicima sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 100 % vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su registrovana ili ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti  mrešćenja i uzgoja ribe u ribnjacima (delatnost 05020) ili slatkovodne akvakulture (delatnost 0322).

Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjačkih površina:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Overena kopija PIB obrazca;
 3. Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 4. Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 5. Overena kopija Rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu sa veterinarsko – sanitarnim uslovima – registracija objekta;
 6. Overenu kopiju vodoprivredne dozvole i dokaz o plaćenim vodoprivrednim naknadama;
 7. Dokaz o vlasništvu na parcelama ribnjačkih površina (izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina);
 8. Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
 9. Predračun izvođača radova.

Potrebna dokumentacija za izgradnju objekata za proizvodnju ribe:

 • Prijava na konkurs;
 • Overena kopija PIB obrazca;
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 • Dokaz o vlasništvu na parcelama neobradivog poljoprivrednog zemljišta (izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina);
 • Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
 • Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
 • Rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, faza realizacije projekta i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 14.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “”za konkurs-rekonstrukcija i izgradnja ribnjaka””.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-18.

Link

Sredstva za poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2010. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 51.551.951,16 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici) nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednog gazdinstva i to;

1) da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, da je stariji od 65 godina, da daje u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja ugovora.

2) da je Ugovor o dugoročnom zakupu, zaključen u 2009. ili 2010. godini, i da isti ne može biti zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva..

3) da nije korisnik penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika.

4) da već ne koristi podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini ;

–      do 6.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu, koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovom da zakupac nije stariji od 60 godina.

–      do 8.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

–      do 10.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Budući korisnik podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup  mora podneti sledeću dokumentaciju   i to;

1) Obrazac zahteva koji mora biti čitko popunjen štampanim slovima.

2) Dokaz o vlasništvu obradivog zemljišta koje se daje u zakup izdat od strane nadležnog organa (posedovni list nepokretnosti iz katastra ne stariji od 30 dana), u toku 2010. godine (zakupodavac).

3) Ugovor o zakupu obradivog poljoprivrednog zemljišta, sa podacima o broju parcele, potesu, površini i ceni zakupa, propisno overenog od strane nadležnog organa.

4) Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva, koje izdaje uprava za trezor, za lice koje daje obradivo poljoprivredno zemljište u zakup (zakupodavac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom.

5) Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva, koje izdaje uprava za trezor za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup (zakupac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom.

6) Dokaz o otvorenom tekućem računu u banci (zakupodavac).

7) Potvrda-uverenje nadležog organa da podnosilac zahteva nije korisnik penzije po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, a za korisnike penzije poljoprivrednika nije potrebna ova potvrda osim fotokopija isečka primljene penzije.

8) Dokaz o vlasništvu nad parcelama obradivog poljoprivrednog zemljišta, izdat od strane nadležnog organa za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup u slučaju kad se njegove parcele graniče sa zemljištem koje se daje u zakup.

9) Kopija plana predmetnih parcela u slučaju kad se parcele obradivog poljoprivrednog zemljišta zakupodavca i zakupoprimca graniče.

10) Ako je član gazdinstva dao zemljište u zakup dostavlja izjavu sa kojom potvrđuje da je saglasan da se sredstva podsticaja prebacuju na račun nosioca RPG.

11) Fotokopija lične karte podnosioca zahteva

Nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su koristili sredstva podsticaja za zakup zemljišta u 2009 godini, na osnovu potpisanih ugovora, podnose dokumentaciju za produženje ugovora u 2010 godini i prilažu sledeću dokumentaciju;

1) čitko popunjen obrazac zahteva, sa naznakom da već koriste navedena sredstva po ugovoru (navesti broj ugovora i datum sklapanja ugovora)

2) posedovni list nepokretnosti katastra ne stariji od 30 dana, sa kojim se dokazuje da je predmetno zemljište i dalje u vlasništvu zakupodavca.

3)  Izvod iz RPG, koje izdaje uprava za trezor za lice koje je uzelo obradivo poljoprivredno zemljište u zakup (zakupac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom, sa kojim se dokazuje da je predmetno zemljište i dalje u korišćenju kod zakupca.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuje se Ugovorom na godišnjem nivou, koji  zaključuju Pokrajinski  sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i korisnik sredstava, a za naredne godine, ugovor se produžava uz dodatnu dokumentaciju, pod uslovom da su programom budžeta AP Vojvodine predviđena sredstva za ove namene.

Obradu dokumentacije vrši komisija Sekretarijata, odmah po prispeću zahteva. Nakon potpisivanja ugovora , isplata sredstava vrši se u skladu sa prilivom  sredstava u budžet AP Vojvodine, određenim za ove namene.

Zahtev za odobravanje i korišćenje sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2010. godini, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostaviti do 15.10.2010. godine Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina br. 16,  21000 Novi Sad, u Zatvorenoj koverti sa naznakom,, Konkurs za zakup zemljišta,,

Dodatne informacije mogu se dobit na telefon 021/456-267.

Link

Korišćenje solarne energije u domovima učenika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta ,,Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV”, broj: 20/2009), u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine koji bi bili pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: bolnice, studentski domovi, gerontološki centri, sportski centri, hoteli  itd…

Sredstva po ovom Konkursu se dodeljuju za sufinansiranje:

-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro –oprema)

-adaptacija/sanacija postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima ili

-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode. U cenu ulaze neophodni prateći mašinski i elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkurs imaju domovi učenika sa teritorije AP Vojvodine koje planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu u domovima učenika na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, s tim da se odobrena sredstva isključivo koriste za nabavku i montažu novoprojektovanih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama; adaptacija/sanacija postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima ili rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjm kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12.2010. godine.

3. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –”Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa  na  adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Link

Konkurs za korišćenje solarne energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv)   u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima,   kao i centrima za edukaciju na teritoriji AP Vojvodine,  koji su u privatnom vlasništvu

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV”, broj: 20/2009), u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Cilj projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u Sportsko- rekreativnim i turističkim objektima kao i edukativnim centrima u kombinaciji sa toplotnom pumpom, koji bi bili pilot projekti i dobar primer za sve slične projekte na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

–  izgradnje postrojenja za korišćenje energije tla sistemom toplotne pumpe voda/voda ili zemlja/voda za grejanje i klimatizaciju objekata u AP Vojvodini;

–  nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro – oprema);

–  adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima ili

–  rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode. U cenu ulaze neophodni prateći mašinski i elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju sportsko rekreativni objekti i turistički objekti (hoteli, salaši, spa-centri, turistički kampovi) i centri za edukaciju sa teritorije AP Vojvodine, koji su u privatnom vlasništvu, i planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vode (TPV), kao i toplotne pumpe voda/voda (sistem bunara) ili zemlja/voda (sistem sondi) za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju boravišnih (radnih) prostora u energetske svrhe na teritoriji AP Vojvodine u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, s tim da ostatak investicije obezbeđuju sami učesnici konkursa.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti kada učesnik konkursa priloži dokaz o utrošku sopstvenih sredstava, što će biti regulisano ugovorom.

Odobrena sredstva za ove namene koristeće se isključivo za nabavku i montažu novoprojektovanih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama; adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima ili rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorim i za sufinansiranje izgradnje postrojenja za korišćenje energije tla sistemom toplotne pumpe voda/voda ili zemlja/voda za grejanje/klimatizaciju objekata.

Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati.

Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat ”Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima, kao i centrima za edukaciju u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju istih na teritoriji AP Vojvodine”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi

Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i projekat za navedenu namenu. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.


Link

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) utvrđen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 55/10).

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu definiše kriterijume za  sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ), predviđenih u lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

Jedinica lokalne samouprave koja, u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

I.   PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, programi ili mere APZ koji se sufinansiraju su:

 • program pripravnika;
 • obuke;
 • subvencije za zapošljavanje, i to:

–  subvencije za samozapošljavanje,

–  subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim

mestima.

II.  USLOVI

Uslov za odobravanje  sufinansiranja programa ili mera APZ je da teritorijalna autonomija, odnosno jedinica lokalne samouprave ima:

 • Formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • Donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu;
 • Opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa  ili mera APZ;
 • Usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

III.   KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja su:

 • Stepen razvijenosti opštine;
 • Indikatori na lokalnom tržištu rada;
 • Predviđen (očekivani) efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

IV.   PRIORITETI

Prioritet u sufinansiranju programa ili mera APZ u 2011. godini imaju jedinice lokalne samouprave  koje:

 • prema  stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, a posebno devastirana područja. Lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđena je Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 51/2010);
 • imaju izrazito nepovoljne pokazatelje na tržištu rada (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti i aktivnosti);
 • predlažu programe ili mere koje imaju veći obuhvat lica a pri tome obezbeđuju održivost zapošljavanja.

Jedinicama lokalne samouprave koje prema  stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i kada je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

V.   NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011.godini;
 2. Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje;
 3. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu.

VI.   DOSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANjE

Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i u prostorijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.

VII.   ODLUČIVANjE

Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje tako što pregleda prispele zahteve i daje mišljenje o podnetim zahtevima Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja odlučuje o zahtevu teritorijalne autonomije odnosno jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Programe i mere APZ (po odobrenim zahtevima) realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje nakon uplate sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i budžeta RS.

Link

„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

MINISTASRTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za diverzifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2010. godinu, u okviru projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma.

Ovaj konkurs će dati prioritet akcijama čiji je cilj:

 • uspostavljanje i osnazivanje partnerstva između javnog, privatnog i civilnog  sektora;
 • razvijanje partnerstvo unutar lanca proizvodnje i marketinga proizvoda i usluga ruralnog turizma;
 • osnaživanje svesti lokalnog stanovništva o ruralnom turizmu;
 • sprovođenje LEADER pristupa Evropske unije;
 • razvijanje ekonomske inicijative za uspostavljanje udruženja vođenih

interesom;

 • stimulacija saradnje sa privatnim sektorom prema realizaciji  aktivnosti koje će doprineti održivom razvoju ruralne ekonomije.

Stoga, ovaj konkurs će podržavati inicijative, koje uspostavljaju veze  i donose povezivanje preduzetnika lokalnog ruralnog razvoja, rezultirajući jednom vezom koja će doprineti razvoju lokalne ruralne ekonomije i poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima.

TEME PREDVIĐENE ZA SPROVOĐENjE GRANT ŠEME

U skladu sa definisanim problemima i prioritetima u oblasti diverzifikacije ruralne ekonomije kroz podršku razvoju ruralnog turizma u ime Zajedničkog programa Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica  iz dole navedena četiri regiona Republike Srbije da dostave svoje prijave za dodelu grantova od strane španskog MDG fonda za sledeće teme:

 1. Proizvodnja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i aktivnosti za potrebe lokalnog/regionalnog turističkog tržišta;
 2. Podrška za projekte ekološki održivog turizma.

Aktivnosti koje se odnose na temu 2 moraju predstavljati partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora i uključivati neke od sledećih tema:

 • zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa;
 • razvoj turizma kroz aktivno učenje;

Napomena:

Navedene aktivnosti koje se odnose na temu 2 predstavljaju samo predloge, a udruženja imaju pravo da predlažu i druge aktivnosti koje smatraju odgovarajućim.

KRITERIJUM PODOBNOSTI – TERITORIJALNI OBIM

Projekti mogu biti implementirani isključivo u predmetna četiri ciljna regiona – Centralna Srbija, Donje Podunavlje, Južni Banat i Istočna Srbija, koji obuhvataju sledeće opštine:

1. Centralna Srbija: Ljig, Valjevo, Kosjerić, Mionica, Gornji Milanovac;

2. Donje Podunavlje: Golubac, Kladovo, Majdanpek, Požarevac, Veliko Gradište;

3. Južni Banat: Alibunar, Bela Crkva, Kovin, Vršac; i

4. Istočna Srbija: Knjaževac, Zaječar, Pirot, Dimitrovgrad, Negotin.

PODOBNOST APLIKANATA: KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Kako bi imali pravo na grant, aplikanti moraju biti:

 • grupe registrovanih zemljoradnika, preduzetnika i drugih stanovnika sela koji se bave pružanjem usluga u turizmu, organizovanih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva razvoja ruralnog turizma, a koji imaju najmanje šest meseci stalnog boravka i imovinu u ciljnim regionima za projekte na području četiri projektna ciljna regiona (za temu 1);
 • pripadnici lokalnih ruralnih zajednica ili klasteri tih zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji 4 projektna ciljna regiona, koji predlažu zajedničke aktivnosti koje će doprineti razvoju integrisanih turističkih ponuda na nivou opština ili regiona definisanih u projektu (za temu 1); i
 • udruženja građana registrovana na teritoriji ciljnih regiona, u partnerstvu sa institucijama javnog sektora i privatnim sektorom (za temu 2).

Kako bi dobili mogućnost da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu, grupe registrovanih zemljoradnika, malih i srednjih preduzeća i drugih stanovnika sela, pripadnici lokalnih zajednica ili klasteri zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji ciljnih regiona, moraju da kroz projekat za koji traže finansijsku pomoć demonstriraju sposobnost ostvarenja ekonomske koristi kroz zajedničku akciju.

Kako bi imali mogućnost da se prijave za sredstva, koja se dodeljuju na ovom konkursu, udruženja moraju da ispune sledeće kriterijume:

 • da budu registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije i da imaju sedište u nekoj od navedenih opština ciljnih regiona na čijoj će se teritoriji sprovoditi aktivnosti;
 • da imaju obezbeđeno inicijalno partnerstvo nevladinih organizacija (NVO) sa privatnim sektorom i  javnim sektorom iz svog ciljnog regiona, s tim da će prioritet prilikom evaluacije projekata biti dat onim partnerstvima koja uključuju veći broj opština iz svog ciljnog regiona;
 • da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;
 • da imaju sposobnost uspostavljanja komunikacije i partnerstva sa predstavnicima  javnog sektora i privatnog sektora;
 • da imaju sposobnost da pripremaju izveštaje na srpskom; kao i
 • da se predložene aktivnosti sprovode na teritoriji/teritorijama opština navedenih ciljnih regiona i da budu usklađene sa lokalnim razvojnim strategijama (ukoliko postoje).

Napomene za sve podnosioce konkursne prijave:

Grantovi se ne mogu dodeljivati individualnim kandidatima, bilo da se radi o privatnim poslovnim entitetima, organizacijama – udruženjima, ili individualnim zemljoradnicima ili stanovnicima sela, kao i institucijama javnog sektora.

TRAJANjE

Vremenski rok predviđen za sprovođenje projektnih aktivnosti iznosi šest meseci od dana potpisivanja ugovora.

Rok za slanje prijava na konkurs je 10. Oktobar 2010. godine sa evidentnim datumom slanja, pečatom na pošiljci ili datumom dokaza o uplati poštarine za preporučenu pošiljku. U slučaju ličnih predaja, rok za prijem je 10. oktobar 2010 godine u 12 časova, evidentiran potpisom i datumom prijema.

http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Javni konkurs za sufinansiranje pogona

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 455.000.000,00 dinara za 2010. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava

 1. Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.
 2. Privredno društvo koje dobije sredstva u skladu sa Javnim pozivom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
 3. Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine AP Vojvodine, iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za godišnji iznos zarade za 50% novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine ukupno odobrenih sredstava.
 4. Privredno društvo koje je učestvovalo na javnom pozivu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom pozivu u 2010 god. uz dostavljanje nove prijave, pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

Prednost prilikom odlučivanja imaće:

 1. Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
 2. Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
 3. Projekti od posebnog značaja za ostvarivanje ravnomernog razvoja pokrajine
 4. Projekti od izuzetnog značaja za korišćenje obnovljivih izvora energije
 5. Privredna društva koja su učestvovala na javnom pozivu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u realizaciji prve faze projekta.

Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:

–          izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,

–          adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,

–          nabavku novih mašina i opreme,

–          nabavku repromaterijala,

–          zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologije” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, u tri primerka kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.

VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju

Konkurs za VIRTUS nagradu za korporativnu filantropiju otvara se u utorak, 7. septembra 2010. godine.

Balkanski fond za lokalne inicijative, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), dodeljuje ovu nagradu već četvrti put za redom.

Konkurs će biti otvoren do 7. oktobra 2010. godine, a mogu se prijaviti sve domaće i strane kompanije, javna i državna, mala i srednja preduzeća, medijske kuće, kao i korporativni fondovi i fondacije, sa izuzetkom neprofitnih organizacija i državnih institucija. Kandidate za nagrade mogu nominovati svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije, a i same kompanije mogu prijaviti svoje programe. Fond takođe poziva i celokupnu javnost da podrži i nominuje kandidate za koje veruje da zaslužuju ovo ugledno priznanje.

Nagrada se već tradicionalno dodeljuje kompanijama i preduzećima koja su tokom 2009/10. godine, materijalnom i finansijskom podrškom nekoj društvenoj ili neprofitnoj akciji ili organizaciji i svojim ulaganjima u opšte dobro potpomogli reafirmaciju ideje filantropije u svetu odgovornog poslovanja.

VIRTUS nagrada za 2010. godinu biće dodeljena u četiri glavne i dve posebne kategorije:
glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou, nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, nagrada za malo i srednje preduzeće i nagrada za podršku najinovativnijem projektu godine.

Pored glavnih kategorija, kao i prethodnih godina biće dodeljena i posebna priznanja, Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora i Specijalna nagrada za medijski doprinos. Svečana ceremonija proglašenja dobitnika biće održana u Beogradu, početkom decembra meseca. Odluku o dobitnicima nagrada doneće nezavisni žiri koji čine istaknuti pojedinci iz sveta privrede, nevladinog sektora, medija i marketinga.

Link

Krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Garancijski fond Vojvodine odobrava kredite za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Garancijski fond Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje dugoročnih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije namenjen malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.

Direktorka Garancijskog fonda Teodora Vlahović rekla je na konferenciji za novinare da je za realizaciju konkursa predviđen garantni potencijal fonda u iznosu od 150 miliona dinara i kreditna linija Razvojne banke Vojvodine u iznosu od 100 miliona.

Do 30. novembra za te kredite mogu konkurisati registrovana poljoprivredna preduzeća iz Vojvodine koja se bave primarnom proizvodnjom više od dve godine, imaju završni račun veći od 10 miliona dinara, posluju sa dobitkom i nisu bila u blokadi duže od 15 dana.

Po ovom konkursu garancije se izdaju za kredite iz sredstava Razvojne banke Vojvodine, kao i krediti koji su sufinasirani u visini od 40% preko Ministarstva poljoprivrede.

Direktorka Direkcije za upravljanje poslovnim projektima Razvojne banke Jelena Cvjetan rekla je da je po prvom modelu minimalan iznos kredita milion, a maksimalan 15 miliona dinara.

Nominalna kamatna stopa iznosi 7,5% na godišnjem nivou, sa rokom otplate od sedam godina i grejs periodom do 15. juna 2011. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa odobrenog kredita.

Kredit uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede daje se sa rokom otplate od pet godina, a može minimalno iznositi 10.000 EUR, dok je maksimalan iznos 150.000 EUR.

Fiksna nominalna kamatna stopa je 7,5% na godišnjem nivou na 60% iznosa kredita koja se obračunava do isteka prve tri godine otplate. Poslednje dve godine otplate kredita su bez kamate i odnose se na 40% preostalog iznosa.

Period mirovanja otplate kredita je do 15. juna 2011. godine, a korisnici plaćaju i naknadu za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 1,8% od kredita odobrenog iz sredstava Razvojne banke.

Kako je danas najavljeno, aktuelna kreditna linija Razvojne banke Vojvodine i Garancijskog fonda namenjena individualnim proizvođačima za nabavku poljoprivredne mehanizacije biće otvorena do kraja septembra.

Od početka marta Razvojna banka odobrila je 48 takvih kredita i plasirala preko milion evra. Kupovani su uglavnom traktori, a svi korisnici opredelili su se za model kreditiranja uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede.

Link