Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna sredstva NVO-ima

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Bespovratna sredstva NVO-ima

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj programa je podsticanje i unapređenje lokalnog i regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, dinamičnija saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora, podsticanje preduzetničkih aktivnosti, privlačenje stranih investicija i povećanje stepena zaposlenosti.

Aplikanti: Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava imaju nevladine organizacije:

 • koje su registrovane kao udruženja građana u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 • koje deluju najmanje dve godine;
 • koje su podnele popunjen zahtev u skladu sa namenom korišćenja sredstava;
 • koje za iste aktivnosti i projekte do sada nisu koristile budžetska sredstva.

Finansiranje: Minimalna suma koja se dodeljuje po zahtevu za dodelu sredstava je 200.000,00 din, a maksimalna 1.500.000,00 dinara, bez PDV.

Trajanje projekta: do 15. novembra 2009. godine

Rok za prijavu: 13. april 2009. godine

Unapređenje socijalne zaštite

FOND ZA SOCIJALNE INOVACIJE
Unapređenje socijalne zaštite

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje socijalne zaštite u Republici Srbiji

Podrška osnivanju i unapređenju rada dnevnih boravaka

Fond za socijalne inovacije (FSI) je, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvom rada i socijalne politike (MRSP) Republike Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), uputio javni poziv zainteresovanim stranama da podnesu predloge projekata koji za cilj imaju osnivanje i  unapređenje rada dnevnih boravaka. Sredstva za ovaj konkurs, u iznosu od 370.000 evra obezbeđena su iz donacije EU.

Segmenti konkursa:
Osnivanje i podrška dnevnim boravcima su planirani kroz dva segmenta:

1. Konkurs za organizaciju koja bi pružala konsultantsku podršku akterima u lokalnim zajednicama koji učestvuju u osnivanju i realizaciji usluge dnevnih boravaka, u domenu upravljanja, obučavanja, strukturisanja usluga i institucionalizacije.

2. Poziv za

podnošenje predloga projekata za osnivanje i podršku dnevnim boravcima. Konkurs je namenjen onim opštinama koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava mogu biti:
Za prvi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: registrovana domaća udruženja građana (nevladine organizacije), univerzitetske i naučne institucije (fakulteti, instituti), preduzeća koja pružaju konsultantske usluge.

Za drugi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: opštine koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Rok za dostavu je 17. april  2009. godine.

zp8497586rq

Bespovratna sredstva za MSP

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ

JAVNI POZIV

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI I INOVATIVNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA, POSLOVNIH INKUBATORA I KLASTERA ZA 2009. GODINU

Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, poslovnih inkubatora i klastera kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

 • Priprema poslovnih planova (biznis plana, investicionog plana, studije izvodljivosti, marketing plana);
 • Uvođenje novih sistema kvaliteta, standardizacije, sertifikacije, resertifikacije i razvoja menadžment informacionog sistema;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, nove recepture, novi dizajn proizvoda i ambalaže i sl.);
 • Izrada specijalizovanog softvera koji je u funkciji unapređenja poslovanja (za knjigovodstvo, računovodstvo, informacioni sistem, elektronsko poslovanje);
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
 • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i  procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu se opredeliti samo za jednu od ponuđenih oblasti.

Za odabranu aktivnost preduzeće/preduzetnik, poslovni inkubator ili klaster angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubatori i klasteri ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara niti veći od 600.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 60.000.000,00 dinara.

Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2009. godini. Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 4. avgust 2009. godine, osim za aktivnost “Podrška pri uvođenju novih sistema kvaliteta, standardizacije, sertifikacije, resertifikacije i razvoja menadžment informacionog sistema” za koju je rok realizacije 30. novembar 2009. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubatori i klasteri koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu (osim poslovnih inkubatora i klastera) i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 • da su ostvarili pozitivne finansijske rezultate poslovanja u 2007. i 2008. godini;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • oblast poslovanja: sve prerađivačke i uslužne delatnosti, sa izuzetkom trgovine, vojne i duvanske industrije, finansijskog sektora, igara na sreću;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu konkurisali kod druge državne institucije i donatora;
 • da prikupe 3 ponude konsultanata od kojih odabrana ponuda mora biti overena i potpisana od strane ponuđača.

Neophodna dokumentacija:

1.               Popunjen obrazac – prijave;

2.               Izvod o registraciji preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera (ne stariji od 6 meseci);

3.               Potvrda nadležne poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u 2008. godini i do datuma objavljivanja javnog poziva;

4.               Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2008. godinu;

5.               Potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

6.               Tri ponude sa referencama i biografijama konsultanata od kojih odabrana ponuda mora biti overena i potpisana od strane ponuđača.

Tražena dokumentacija mora biti originalna ili kopirana i overena od strane nadležnog državnog organa. Republička agencija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: značaj predložene aktivnosti za razvoj preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera, uspešnost poslovanja preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera, iskustvo konsultanta, realnost vrednosti ponude i nivo razvijenosti opštine u kojoj je preduzeće/radnja, poslovni inkubator ili klaster registrovan.

Dostavljanje zahteva: Zainteresovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubator ili klaster podnose zahteve lično, najbližoj regionalnoj agenciji/centru ili kancelariji na naznačenim adresama.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 6. april 2009. godine.

Javni konkurs, uputstvo, obrazac prijave, izjava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektonskim stranama Republičke agencije na adresiwww.sme.gov.rs i u štampanom obliku u agencijama i kancelarijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na telefon 011/ 2630-054.

Unapređenje položaja invalida

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u

Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih po osnovu Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija i Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1. Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija

Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom

Intenzivne dnevne aktivnosti (Dnevni boravci)

Stimulativni i inkluzivni programi

2. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

Uklanjanje arhitektonskih barijera

3. Usluge podrške osamostaljivanja korisnika

Edukacije u cilju podizanja svesti o osobama sa invaliditetom ka ostvarivanju njihove uspešnije društvene integrac

ije

Edukacije u cilju podizanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom

Podnosioci predloga projekta mogu biti:       Udruženja/organizacije osoba sa invaliditetom, kao i druga udruženja/organizacije čiji programi predlažu rešavanje konkretnih problema u gore navedenim oblastima.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 02.04. 2009. godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Unapređenje položaja invalida

zp8497586rq

Subvencije za nova radna mesta

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Subvencije za nova radna mesta

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta za 2009. godinu i opis programa i visina sredstava

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu odobrava se poslodavcima koji otvaraju do 50 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), odnosno viška zaposlenih u skladu sa Programom rešavanja viška zaposlenih.

Visina subvencije, koja se odobrava po licu, zavisi od razvijenosti opštine* u kojoj se lica zapošljavaju, i iznosi:

– 160.000,00 dinara u najnerazvijenijim opštinama,

– 130.000,00 dinara u

nerazvijenim opštinama,

– 80.000,00 dinara u ostalim opštinama.

PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet u odobravanju ima poslodavac čije je sedište na teritoriji nerazvijene ili najnerazvijenije opštine, kao i poslodavac koji zapošljava lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica, i to:

– Lica sa invaliditetom;

– Romi;

– lica starija od 45 (žene), odnosno 50 godina (muškarci);

– dugoročno nezaposleni (na evidenciji Nacionalne službe duže od 12 meseci),

– izbegla i raseljena lica,

– lica u readmisiji i

– žene.

ROK: do kraja 2009. godine.

zp8497586rq

Povezivanje građana sa državnom upravom

Balkanski fond za demokratiju
Povezivanje građana sa državnom upravom

Balkanski fond za demokratiju

“The Balkan Trust for Democracy”, Projekat Nemačkog Maršal fonda; USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Povezivanje građana sa državnom upravom; Regionalna saradnja

Cilj programa/projekta

Program Povezivanje građana sa državnom upravom dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na poboljšanju uključivanju građana u rad državnih organa, podsticanju participatornog odlučivanja u rešavanja problema, aktivnog građanstva, političkih reformi, građanskog obrazovanja, nadzora nad radom državnih organa i na drugim kreativnim i efikasnim projektima vezanim za demokratsko konsolidovanje; i

Regionalna saradnja – program se uklapa u gore navedene kriterijume ali je cilj da se podrže projekti kojima se podstiču napori na uspostavljanju prekogranične i regionalne saradnje kako bi se razmenjivali primeri najbolje prakse, rešavali zajednički problemi demokratskog razvoja i stvarale mreže kontakata između vlada, nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i drugih institucija koje rade na boljem razumevanju i saradnji širom regiona.

Geografska oblast

Srbija (i susedni region za regionalnu saradnju)

Ko može

da konkuriše

Sredstva se dodeljuju lokalnim građanskim grupama i nevladinim organizacijama u zemlji, lokalnim i nacionalnim vladama, obrazovnim institucijama i medijima iz zemalja koje mogu da konkurišu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavljivanje dostupni su na našem vebsajtu. Obično kontaktiramo organizaciju koja je konkurisala za donaciju 6 do 10 nedelja od dana podnošenja prijave.

Minimalni/maksimalni iznos

Dodeljujemo sredstva u rasponu d 5.000 do 75.000 USD. Većina donacija kreće se u rasponu od 10.000 do 25.000 USD.

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Pojedinci i političke partije ne mogu da konkurišu za sredstva. Organizacije koje nisu iz zemlje domaćina ne mogu da konkurišu za direktne donacije. Međutim, uzimaju se u razmatranje projekti koji se realizuju u okviru saradnje između stranih i lokanih organizacija. Balkanski fond ne dodeljuje sredstva za akademska istraživanja, stipendije, putovanja, humanitarnu pomoć, projekte povratka izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, šeme mikrofinansiranja, inicijative za razvoj poslovnog sektora, kreiranje i održavanje vebsajtova, umetnost i nauku.

Kontakt

Dobračina 44, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3036 454; +381 11 3288 022

E-mail: balkantrust@gmfus.org

www.gmfus.org/balkantrust

zp8497586rq

Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

Spasimo decu Ujedinjeno Kraljevstvo, Program za Jugoistočnu Evropu u Srbiji
Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

“Save the Children UK SEE Serbia Programme”

Naziv programa

“Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”

Cilj programa/projekta

Promocija inkluzije marginalizovanih grupa dece i njihovih porodica, kroz neformalne oblike obrazovanja i rehabilitacije (Rehabilitacija u zajednici – Community Based Rehabilitatioin – CBR) u njihovim zajednicama.

Razvoj “povezanih usluga” na lokalnom nivou (opština) u oblasti socijalnih usluga i zaštite dece.

Oblast podrške

Obezbeđivanje tehničke i materijalne pomoći udruženjima roditelja (UR) u uspostavljanju i vođenju “Biblioteka igračaka” (CBR inicijativa) u njihovim zajednicama.

Obezbeđivanje tehničke i materijalne pomoći Centrima za socijalni rad i jedinicama za razvojno savetovanje u odabranim opštinama, za razvoj integrisanih usluga za decu sa invaliditetom i za njihove porodice.

how to make your ex want you back

ong>Geograska oblast

Teritorija Centralne Srbije i Vojvodine, bez Kosova i Metohije.

Ko može da konkuriše?

Videti Ograničenja

Konkursna procedura i vremenski rok

Videti Ograničenja

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Februar 2006 – Februar 2010

Ograničenja

Projekat se sprovodi u saradnji sa Republičkim Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba (MNRO). Razvijen je proces procene i selekcije za potencijalne partnere koji sprovode projekat. Nezavisne aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Molimo vas da pogledate Ograničenja.

Kontakt

Dusanka Gacic Bradic, Menadžerka programa – Inkluzivno obrazovanje

Save the Children UK, Serbia Programme

Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011 3671 476, 3671 477, 3066 926 (ext. 131)

Faks: 011 367 27 01

E-mail: d.gacic@savethechildren.org.rs

zp8497586rq