Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

Za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 75.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe i koji su svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs,
 2. Kopija PIB obrazca,
 3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe (tabela 9. Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta),
 5. Overena kopija Saglasnosti Ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu,
 6. Overena kopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe,
 7. Overen spisak sa imenima angažovanih poljočuvara.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za finansiranje intezivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intezivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova

Za finansiranje intenzivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 100% u svrhu: nabavke opreme za navodnjavanje i opreme za aplikaciju mineralnih hraniva i zaštitnih sredstava preko sistema za navodnjavanje, sanaciju postojećeg sistema za navodnjavanje, nabavku sistema za zaštitu od mraza, nabavku konstruktivnih elemenata i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, nabavku zaštitnih protigradnih mreža i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs,
 2. Kopija PIB obrazca,
 3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. Predračuni za konstruktivne elemente, opremu i radove

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za realizaciju aktivnosti  može biti produžen.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405.

Link

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije, budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 15.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs
 2. Kopija PIB obrazca
 3. Kopija kartona deponovanih potpisa
 4. Overena kopija Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu
 5. Overena kopija izvoda iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za realizaciju postupka komasacije (Tabela: Program radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta)
 6. Program komasacije (na uvid)
 7. Overena kopija Saglasnosti na Program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 8. Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 30.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Bespovratna sredstva za povećanje konkurentnosti proizvoda

SIEPA

U skladu sa Programom dodele bespovratnih sredstava malim i srednjim privrednim društvima, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisuje

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za finaisiranje aktivnosti koje doprinose konkurentnosti proizvoda i usluga srpskih kompanija, i to:

•dizajn novog proizvoda,
•testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda,
•sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom,
•samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu,
•sticanje i potvrđivanje prava industrijske svojine,
•dizajn novog pakovanja proizvoda,
•dizajn promotivnih materijala – brošura i veb sajt,
•organizovani poslovni susreti u inostranstvu,
•organizovane posete stranim tržištima.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu i iznose 35.000.000,00 dinara. Navedene aktivnosti ne mogu biti započete npe objavljivanja ovog poziva. Rok za završetak aktivnosti je 15. decembar 2010. godine.

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

•da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
•da im u roku od dve godine npe podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
•da im u predhodnih godinu dana pre podnošenja prijave nije smanjen iznos upisanog kapitala za više od 50%,
•da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,
•da ne ispunjavaju uslove za pokretanje stečajnog postupka, u skladu sa Zakonom o stečaju.

Privredna društva koja ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost, a u zavisnosti od sledećih kriterijuma: prethodnog učešća u dodeli sredstava, stabilnosti izvora finansiranja, obima ostvarenog prometa roba i usluga ka inostranstvu u godini koja predhodi podnošenju prijave, broja zaposlenih u trenutku podnošenja prijave, značaja rezultata aktivnosti, sa stanovišta poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti proizvoda, ekomomske opravdanosti predložene aktivnosti i iskustva realizatora aktivnosti.

Privredna društva mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti. Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000.00 dinara, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu i sticanje i potvrđivalje prava industrijske svojine. Maksimalan ukupan iznos sredstava koji može biti odobren privrednom društvu iznosi 1.500.000,00 dinara.

Rok za podnošenja prijava je 3. novembar 2010.godine
Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava“ na dole navedenu adresu
Obrazac prijave za dodelu sredstava, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, može se preuzeti sa internet prezentacije Agencije (www.siepa.gov.rs).

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave u Jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini projekte za unapređenje rada lokalne uprave u oblasti podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja u jedinicama lokalne samouprave AP Vojvodine.

Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 5.000.000,00 dinara, Pokrajinskom skupštinskom Odlukom o rebalansu  budžeta AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list APV“, br. 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Cilj Konkursa je davanje doprinosa boljem poslovnom ambijentu na osnovama saradnje jedinica lokalnih samouprava i lokalnih udruženja preduzetnika, povećanje stepena integrisanosti lokalnih udruženja preduzetnika u rad JLS u oblasti lokalne ekonomske politike, povećanje stepena informisanosti lokalnih preduzetnika i podizanje kvaliteta zajedničkih nastupa JLS i lokalnih udruženja preduzetnika.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta JLS .

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata po pojedinačnom projektu je 250.000,00 dinara.

Preostali deo sredstava mora obezbediti podnosilac projekta,  iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje imaju usvojene Strategije lokalnog održivog razvoja.

Jedinice lokalne samouprave mogu učestvovati na konkursu samo sa jednim predlogom projekta.

Jedinice lokalne samouprave moraju da konkurišu sa jednom partnerskom organizacijom i to:

 • udruženjem građana osnovanim sa ciljem zaštite i                           unapređenja interesa preduzetnika sa sedištem u AP Vojvodini, registrovane u R.Srbiji.

Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim     obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta. Konkurs, Smernice za podnosioce predloga projekta i ostali prijavni konkursni obrazci mogu se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju; www.samouprava.vojvodina.gov.rs

Prijavni konkursni obrazci dostavljaju se u štampanom obliku,     jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju  do 02.11.2010 g.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar  za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugo pravno sredstvo.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet     stranici        Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i    međuopštinsku saradnju.

Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaključiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje rada lokalne uprave u Jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju,  a nakon realizacije projekta priložiće detaljne narativne i finansijske izveštaje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:psloksam@gmail.com ili putem telefona 021-487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.

Link

Sufinansiranje naučne saradnje između Srbije i Portugalije

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2011. – 2012. godine

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje uzajamnih poseta  istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju  u okviru projektnih aktivnosti programa  bilateralne naučne i tehnološke saradnje.

1. Opšte odredbe

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u ime srpske strane, i Ministarstvo nauke, tehnologije i visokog obrazovanja, koje predstavlja Fondacija za nauku i tehnologiju (FCT), u ime portugalske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se realizuje Program naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal (u daljem tekstu Koordinatori Programa). Cilj Programa je unapređenje i dalja saradnja između istraživača i istraživačkih grupa u onim oblastima istraživanja koje su od najvećeg interesa za obe zemlje.

2.  Uslovi konkursa

Na Javni poziv se prijavljuju istraživači koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, a ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Projekti koji budu izabrani biće zajednički finansirani iz sredstava Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Fondacije za nauku i tehnologiju Ministarstva nauke, tehnologije i visokog obrazovanja Republike Portugal.

3.    Zajednički projekti saradnje

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, koji su u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2010. do 2015., ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. 6. i 7. Okvirni program EU i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija).

Prioritet će se davati novostvarenim saradnjama i zajedničkim projektima sa relevantnim učešćem mladih naučnika.

Period realizacije projekata je do dve godine.

4.  Prioritetne oblasti

Prvi poziv, u okviru ovog Programa, obuhvataće sledeće prioritetne oblasti:

 • informacione tehnologije;
 • energetska efikasnost;
 • poljoprivreda, biotehnologije i proizvodnja hrane;
 • upravljanje vodenim resursima;
 • naučne i tehnološke politike.

5. Finansijska podrška

U okviru ovog Poziva, dve strane, će finansiranje poseta kojima se realizuje razmena istraživača  vršiti pod sledećim uslovima:

 • Strana koja šalje, svojim istraživačima će obezbediti troškove povratnog putovanja između glavnih gradova dve zemlje.
 • Strana koja prima, obezbediće: istraživačima iz Republike Srbije, odnosno iz Republike Portugal, troškove adekvatnog smeštaja, troškove ishrane i prevoza unutar zemlje u kojoj se realizuje poseta, u istom iznosu, kao i istraživačima iz drugih zemalja, prema uslovima primenjivim na bilateralne sporazume Republike Srbije, odnosno Republike Portugal sa drugim zemljama.

Koordinatori Programa, u obe zemlje, finansijski će  podržati realizaciju bilateralnih projekata po ovom Pozivu, u istom maksimalnom iznosu, od po najviše 2.000 evra (dve hiljade) po projektu i  po godini. Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti.

Obe Strane će podsticati razmenu istraživača i to do maksimalno po 2 (dve) posete po odobrenom zajedničkom projektu godišnje.

6.  Procedura za prijavljivanje

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno  prijavljuju Koordinatorima Programa obe Strane. Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima –  Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Portugal – Fondaciji za nauku i tehnologiju, u aplikaciji koja se preuzima na internet adresi Fondacije: www.fct.mctes.pt.

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, projekta prijava na Javni poziv sadrži ispunjen i potpisan  prijavni Obrazac na srpskom Obrazac na engleskom jeziku.

Projektnu prijavu potrebno je dostaviti u po dva primerka  i na srpskom i na engleskom jeziku i u jednoj elektronskoj kopiji na CD-u, (lično, poštom ili preporučeno) Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,  od 20. oktobra do 30. novembra 2010.

Predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

7.  Selekcija projektnih predloga i kriterijumi za ocenu

Finansiranje za odabrane projekte će se obezbediti u skladu sa nacionalnim pravilima i procedurama. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:

– aktuelnost i stepen inovativnosti projekta;
– komplementarnost istraživačkih grupa, podnosilaca predloga projekta;
– učešće mladih istraživača;
– metodološka i sadržajna komplementarnost grupe istraživača u zajedničkom projektu;
– naučni značaj i mogućnost industrijske primene rezultata projekta;
– saradnja sa inostranim partnerom,
– adekvatno planiranje uzajamnih poseta.

Selekciju prijavljenih predloga projekata, kao i ocenu godišnjeg i završnog izveštaja rukovodilaca zajedničkog projekta        vrše Koordinatori Programa.

8. Izveštavanje

Rukovodioci odobrenih projekta za finansiranje dužni su da dostave godišnji  i završni izveštaj o realizaciji projekta, u roku od 15 dana nakon završetka projektne godine, odnosno nakon završetka projekta.

9. Dodatne informacije

U Srbiji:

Snežana Omić

Ministarsvo za nauku i tehnološki razvoj

Nemanjina 22-26

Tel: 011 3640 219, 011 3640 219

E-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Web adresa:   http://www.nauka.gov.rs/cir/index.php?option=com_content&task=view&id=1184&Itemid=39

U Portugalu:

Maria Teresa Delicado Martins

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Av. D. Carlos I, n. 126 – 7., 1249-074, 1249-074 Lisboa

Tel: 00351 21 3911540, 00351 21 3911540

Fax: 00351 3957284

E-mail: Teresa.Delicado@fct.mctes.pt

Konkurs za dodelu nagrade “Izvoznik godine 2010”

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisuje Konkurs za dodelu nagrade “Izvoznik godine 2010″ najboljim izvoznicima koji uspešno promovišu našu privredu u svetu. Po sedmi put SIEPA odaje priznanje dodelom nagrade za najbolje izvoznike u kategorijama:

NAJBOLJI IZVOZNIK GODINE

NAJBOLJI NOVI IZVOZNI PROIZVOD – nagrada

OSVAJANJE NOVOG IZVOZNOG TRŽIŠTA – nagrada

NAJBOLJI IZVOZNIK u kategoriji malih i srednjih privrednih društava – nagrada

NAJBOLJI IZVOZNIK u kategoriji društveno odgovornog poslovanja

Pravo učešća imaju sva izvozna privredna društva sa centrom poslovnih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije.

Za dodatne informacije možete se obratiti:

– Ines Novosel  ines.novosel@siepa.gov.rs ili
– Mirjani Aleksić  mirjana.aleksic@siepa.gov.rs

– ili putem telefona: 011/3398-772, 011/3398-772, 3398-550, 3398-550, 3398-774, 3398-774

Rok za podnošenje prijava je 1. decembar 2010. godine.

Prijave slati na adresu:

SIEPA

Nagrada IZVOZNIK GODINE 2010

Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

ili putem mail-a:  izvoznik_godine@siepa.gov.rs

Prijave koje stignu nakon ovog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs “Dekada inkluzije Roma”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2010. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2010. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 26. oktobar 2010. godine.

 • Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost usmerena na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2010. godini.
 • Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
 • Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
 • Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
 • Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

www.puma.vojvodina.gov.rs

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završnih godina: osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2010/11. godinu

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

– za studente završnih godina da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente diplomskih akademskih studija-master da je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;

– da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;

– da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente diplomskih akademskih studija-master i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom zatvaranja konkursa;

– da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

–  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

–  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

– potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

– original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatih od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:

–  da  su  položili  sve  ispite  iz  prethodnih  godina  studija  sa  navedenom  ukupnom prosečnom ocenom;

– školska  godina  u kojoj su prvi put  upisani  na osnovne  akademske  ili  integrisane akademske studije;

–  koliko semestara traju studije koje pohađaju.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA – MASTER OBAVEZNI DA DOSTAVE:

– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

–  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

–  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

– potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu diplomskih akademskih studija – master fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;

– za studente koji upisuju završnu godinu diplomskih akademskih studija-master koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine diplomskih akademskih studija-master, koji su predviđeni za polaganje u toku prve godine studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici  Srbiji  najmanje pet  godina  po  završetku  studija,  u skladu sa  tačkom  4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2010/11. godinu.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2010/11. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 1. novembra 2010. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na vebsajtu www.mos.gov.rs i portalu www.zamislizivot.org

Konkurs “Sjaj neba weba – sajt na dar”

KROJAČEVA ŠKOLA WEB DIZAJNA

Konkurs “Sjaj neba weba – sajt na dar”

Otvoren je konkurs za domaća mala i srednja preduzeća za učešće u projektu “Sjaj neba weba – sajt na dar” koju realizuje Krojačeva škola web dizajna uz podršku Ministarstva za telekomunikacije i informacione tehnologije.

U okviru ovog nekomercijalnog projekta, odabrane firme će na dar dobiti poslovni web sajt koji će za njih realizovati učenici Krojačeve škole, budući web dizajneri.

Sajt koji će firme dobiti činiće:

– do 7 statičkih strana (pr. Početna, O nama, Proizvodi, Reference, Kontakt…)
– CMS modul za samostalno ažuriranje sadržaja, po izboru (Novosti, Galerija ili Proizvodi/Usluge)
– jednogodišnji hosting


NAČIN PRIJAVE:

Pravo učešća imaju domaća mala i srednja preduzeća i preduzetnici
Prijava se vrši na mail info@krojacevaskola.com
Subject mail-a: Prijava za konkurs “Sjaj neba weba”
U telu mail-a dostaviti: kratak opis delatnosti firme i dosadašnjih postignutih rezultata, kontakt podatke ovlašćene osobe, kao i kratak opis sajta koji bi izradili učenici Krojačeve škole.

Dodatne informacije: 011 3162 710, radnim danom od 10.00 do 17.00 časova.

NAPOMENA: Konkurs je stalnog karaktera, a prednost će imati firme za koje komisija stekne uvid o profesionalnom i odgovornom poslovanju, kao i one za koje oceni da će nastup na internetu doprineti unapređenju poslovanja, a učenicima biti dobra referenca.

Cilj projekta je da se i na ovaj način unapredi kvalitet internet nastupa domaćih firmi, kao i da učenici tokom školovanja dobiju reference i budu temeljno upoznati sa praktičnom stranom svog posla i tržišnog nastupa – od upoznavanja sa klijentom i razumevanja zahteva, preko izrade rešenja i sajta, do postavljanja i predaje projekta i pravljenja marketing kampanje. Budući da su učenici Krojačeve škole vođeni od strane uspešnih web stručnjaka, sajtovi za firme se rade u skladu sa svim potvrđenim aktuelnim web standardima.

NAJVAŽNIJI CILJ: Podrška firmama za razvoj internet nastupa i obezbeđivanje prestižne reference i preporuke učenicima Krojačeve škole web dizajna.

POGLEDAJTE DOSADAŠNJE RADOVE “Sjaj neba weba – sajt na dar”.