Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna sredstva MSP-u

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2010. godinu

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa regionalnim agencijama/centrima za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija i testiranje);
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera, legalizacija softvera i sl.);
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
 • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i    procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu da konkurišu samo za jednu od ponuđenih oblasti.

Za odabranu aktivnost, preduzeće/radnja angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička  lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 60.000.000,00 dinara. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 500.000,00 dinara.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj uplaćuje odobren iznos sredstava (bez poreza na dodatu vrednost) na račun poslovnog subjekta nakon završetka svih aktivnosti predviđenih projektom i dostavljanja dokaza o isplati celokupne vrednosti usluge konsultantu. Svi iznosi treba da budu iskazani u dinarima. Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom odobrenih sredstava utvrđuju se Ugovorom koji zaključuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i korisnik sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i konsultanta.

Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2010. godini. Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata za oblasti pod rednim brojem II, III i IV je 1. septembar 2010. godine, a krajnji rok za završetak aktivnosti pod rednim brojem I je 30. novembar 2010. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10. maj 2010. godine.

Link

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

USLOVI KREDITIRANJA

mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

rok vraćanja kredita: 180 dana

primena valutne klauzule

kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou

obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

Konkurs je otvoren zaključno sa 05.05.2010. godine.
Link

Javni poziv zdravstvebim ustanovama – očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Javni poziv zainteresovanim zdravstvenim ustanovama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv za projekte iz Dekade Roma realizuje se u periodu od 12 marta do 12 aprila 2010. godine.
Od predloženih projekata očekuje se da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru Dekade Roma.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i nevladine organizacije za pripremu predloga projekata .

OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove u saradnji sa udruženjima.
Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator (edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije u okviru projekta stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).
U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima.

Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:

 1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
 2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
 3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
 4. Zdravstvena ustanova podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta  Ministarstvu zdravlja
 5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
 6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru iz zdravstvene ustanove koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.
Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 12.04.2010. godine.

Link

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća, žitarica, industrijskog bilja za 2010. godinu

Link

Otvoren godišnji konkurs Erste banke i BCIF-a Centrifuga 10

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE
Otvoren godišnji konkurs Erste banke i BCIF-a Centrifuga 10

Erste banka Novi Sad a.d. i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) objavljuju, četvrti put po redu konkurs za donacije u okviru programa Centrifuga 2010.

Konkurs je otvoren do 2. juna 2010. godine i namenjen je isključivo lokalnim omladinskim organizacijama/neprofitnim grupama kojima upravljaju mladi ljudi i bave se pitanjima mladih i kulture.

Cilj programa je da dodelom donacija u vrednosti od 100.000 do 400.000 dinara aktivira mlade od 15 do 30 godina da pokrenu kreativne kulturne sadržaje u opštinama/gradovima u kojima posluje Erste Banka (spisak opština nalazi se u dokumentu Objava konkursa), osim na teritorijama gradova Beograd, Niš i Novi Sad.

Za sve dodatne informacije i dokumenta (Objava konkursaAplikacioni formular) možete se obratitii kancelariji BCIF-a u Beogradu (011/ 26-22-511; 32-88-723) preuzeti sa sajta ili tražiti u kancelariji na adresi office@bcif.orgOva adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Link

Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

MINISTRASTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja


Uredba o utvrđivanju programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja za 2010. godinu

Link

Konkurs za (su)finansiranje implementacije LAP-a za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2010. godine.

Pravo učešća na konkursu:
Pravo učešća na konkursima imaju lokalne samouprave koje imaju zvanično otvorenu kancelariju za mlade i imaju usvojen Lokalni akcioni plan za mlade na skupštini opštine/grada i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i pro-grama može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.

‚Konkurs za (su)finansiranje implementacije LAP-a za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2010. godine.

Pravo učešća na konkursu:
Pravo učešća na konkursima imaju lokalne samouprave koje imaju zvanično otvorenu kancelariju za mlade i imaju usvojen Lokalni akcioni plan za mlade na skupštini opštine/grada i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i pro-grama može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Cilj konkursa je da se ohrabri ili olakša proizvodnja i distribucija audio i audiovizuelnih radova na regionalnim ili manjinskim jezicima. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje i/ili distribucije audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih javnih glasila, servisa novinskih agencija i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. . Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta., Najviši iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara. . Predlagači ne smeju konkurisati sa istim projektom kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture. Svaki predlagač može konkurisati sa jednim projektom.. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljen je 21.000.000,00 dinara, od čega je za informisanje romske nacionalne manjine i projekte/programe u okviru Dekade Roma namenjeno 5.000.000,00 dinara;

Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture i traje zaključno sa 19.04.2010.godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-899

Link

Javni poziv zdravstvebim ustanovama – očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv zainteresovanim zdravstvenim ustanovama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv za projekte iz Dekade Roma realizuje se u periodu od 12 marta do 12 aprila 2010. godine.
Od predloženih projekata očekuje se da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru Dekade Roma.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i nevladine organizacije za pripremu predloga projekata .

OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove u saradnji sa udruženjima.
Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator (edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije u okviru projekta stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).
U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima.

Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:

 1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
 2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
 3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
 4. Zdravstvena ustanova podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta  Ministarstvu zdravlja
 5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
 6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru iz zdravstvene ustanove koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.
Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 12.04.2010. godine.

Link