Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje opština u IPA projektima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje. Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010 godinu („Sl.list APV“ broj: 20/2009 i 18/2010-rebalans). Ukupna sredstva obezbeđena za ovu namenu su 20.000.000,00 dinara, i tona razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u iznosu od 15.000.000,00 dinara, a u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju  u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. dodeliće se podnosiocima projekta za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

CILjEVI KONKURSA

Opšti cilj ovog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata prekogranične saradnje.

Najviši iznos koji se dodeljuje za sufinansiranje učešća JLS po projektu prekogranične saradnje je do 1.000.000,00 dinara

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1.Pravo učešća na konkursu kao nosioci predloga projekta imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, koje imaju usvojene strateške planove razvoja i koje su neposredno odgovorne za pripremu i sprovođenje aktivnosti projekta sa svojim partnerima.

2. Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta. Podnosilac predloga projekta može da bude partner još na jednom predlogu projekta.

3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa smernicama za izradu predloga projekta (Aneks A).

Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u jednom štampanom originalu i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa i adresa podnosioca prijave i tekst:„ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

5. Krajnji rok za predaju prijava je 25. novembar 2010. godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. Konkursna komisija Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju doneće Odluku o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje podnetih projekata. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga  pravna sredstva.

8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, www.samouprava.vojvodina.gov.rs  i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju  bespovratnih sredstava za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42  radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Sufinansiranje invoacionih aktivnosti

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za sufinansiranje inovacionih aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2010. godini

I CILjEVI I OČEKIVANI REZULTATI

U cilju razvoja, realizacije i pospešivanja inovacione delatnosti, a radi podsticaja

aktivnosti stručnih društava pronalazača koje su u funkciji unapređivanja naučne i tehnološke baštine, po osnovu ovog javnog poziva finansiraju se aktivnosti stručnih društava-saveza/udruženja pronalazača koje predstavljaju doprinos u razvoju inovatorstva.

II USLOVI UČEŠĆA

Prijavu sa zahtevom za finansiranje po ovom javnom pozivu može da podnese organizacija (savez, društvo, udruženje) pronalazača, registrovana po važećim propisima o udruženjima građana (u daljem tekstu: stručno društvo).

III NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Učešće po ovom javnom pozivu se ostvaruje podnošenjem potpisane i overene prijave sa  zahtevom za sufinansiranje uz koji se podnosi:

1.      Popunjen obrazac Prijave sa zahtevom za finansiranje (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje stručnog društva.

2.      Popunjen obrazac Upitnika (sa web-portala Ministarstva www.nauka.gov.rs), potpisan i overen od strane predsednika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje  stručnog društva.

3.      Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, i to u iznosu od 1.000,00 dinara, na žiro račun broj: 840-742221843-57 , šifra plaćanja: 153, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha doznake: republička administrativna taksa za zahtev po javnom pozivu, korisnik: budžet Republike Srbije.

Ukoliko prijava sa zahtevom nije potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, ili uz nju nije priložen Upitnik popunjen u odnosu na sve tražene podatke, ili dokument iz tačke 3., prijave stručnog društva se ne uzima u razmatranje, odnosno odbacuje se kao nepotpuna.

IV ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijave (sa prilozima) po ovom pozivu podnose se u dva primerka Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj do 19.11.2010. godine preporučenom poštom na adresu Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd sa naznakom «za program finansiranja aktivnosti stručnih društava pronalazača», kao i u jednoj elektronskoj verziji koju je potrebno dostaviti putem mejla na adrese: tijana.knezevic@nauka.gov.rs ili sanja.pavlovic@nauka.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su Tijana Knežević i Sanja Pavlović, kontakt telefoni su: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lokal 107.

Link

Unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za podizanje kapaciteta i  unapređivanje  rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u RS

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od  1.000.000,00 dinara.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost jeste osnivanje, podizanje kapaciteta i unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji u cilju realizacije Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju i u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja/organizacije čiji programi će doprineti  osnivanju i/ili  podizanju kapaciteta i unapređivanju rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost. Na ovaj konkurs mogu se prijaviti organizacije koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, tj. telima za rodnu ravnopravnost, kojim se uređuje učestvovanje lokalne samouprave u aktivnostima koje su navedene u predlogu projekta (kroz obezbeđenje ljudskih resursa, prostora, dodatnih sredstava, itd.)

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 25.11.2010. godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti

Ministarstvu rada i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Beograd, Terazije 41, treći sprat

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1.  Smernice za podnosioce projekta
2.  Obrazac za pisanje predloga projekta (obavezno popuniti)
3.  Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta – Aneks1- (obavezno popuniti)
4.  Obrazac za narativni prikaz budžeta – Aneks 2 – (obavezno popuniti).

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike  www.minrzs.gov.rs (konkursi).

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2010. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 20/2009) obezbeđena su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 171.000.000,00 dinara.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica sa teritorije AP Vojvodine i to:

Sportske organizacije (klubovi) registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu i koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;

 1. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
 2. Sportske organizacije za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 3. Privredna društva i oblici privatnog preduzetništva koji su registrovani za obavljanje sportskih delatnosti;
 4. Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
 5. Organi lokalne samouprave – opštine;

Pravna lica od 1. do 4. iz prethodnog člana posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

− da postoje najmanje 2 godine, o čemu dokaz prilažu rešenje o registraciji;

− da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica i to:

 1. Omladinske i studentske organizacije i udruženja koja se bave mladima;
 2. Organi lokalne samouprave – opštine;
 3. Vaspitno-obrazovne i kulturne ustanove za mlade i udruženja;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

− delatnost organizacije u pretežnom delu mora da bude usmerena na stvaranje uslova za podizanje kvaliteta života mladih;

− da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev; − da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

2. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata; − Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;

− Programe kojima se doprinosi razvoju sporta, a posebno dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;

− Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;

− Programe podrške vrhunskim sportistima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine;

− Programe koji doprinose razvoju sporta u APV u skladu sa Akcionim planom projekta izrade Strategije razvoja sporta u APV;

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

− projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);

− organizovanje i realizacija edukativnih kampova za mlade; − izrada i realizacija Lokalnih akcionih planova za mlade;

− podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima- pomoć talentima ( takmičenja, stručni skupovi, seminari, studijska i sl. putovanja).

3. NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata.

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul . Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

4. ODLUČIVANjE PO ZAHTEVIMA:

O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinski sekretar za sport i omladinu na predlog Konkursnih komisija (za svaki sektor posebna) koje razmatraju pristigle zahteve. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstava za sufinansiranje određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2010. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2010. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu www.sio.vojvodina.gov.rs

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Obrasci

Sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini realizaciju međuopštinskih prioritetnih projekata koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i usklađivanju razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 11.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Ciljevi konkursa

Sredstva iz tačke I. dodeliće se za sufinansiranje projekata za:

–         podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština u pojedinim oblastima,

–         osposobljavanje ljudskih resursa za realizaciju međuopštinskih razvojnih projekata,

–         unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora,

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora. Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta,  imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
 2. Nosioci predloga projekta moraju da konkurišu u partnerstvu sa još najmanje jednom jedinicom lokalne samouprave. Nosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu i sa udruženjem građana sa sedištem u AP Vojvodini registrovane u Republici Srbiji.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice.Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs
 4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosiocatvaranje prijava“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 19. novembar 2010. godine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 7. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti ”Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 18.700.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu (“Službeni list APV”, br. 20/2009 i 18/10 – rebalans), za finansiranje projekata izgradnje lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Cilj finansiranja:

–         Razvoj telekomunikacione infrastukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine

–         Podizanje konkurentnosti privrede

–         Privlačenje stranih i domaćih investicija

–         Otvaranje novih radnih mesta

–         obezbedjenje pristupa domaćim i stranim podsticajnim fondovima

USLOVI KONKURSA:

1.     Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

2.     Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine.

3.     Prijave na Konkurs za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili na web site www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4.     Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini″, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.     Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik” tj. 19.11.2010.

6.     Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7.     Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8.           Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9.           Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje doneće pokrajinski sekretar za privredu, uz predhodno pribavljeno mišljenje komisije.

10.      Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11.       Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon: 021/487-43-16, 021/487-43-16 , putem faksa: 021/557-084, 021/557 084 ili elektronskom poštom: sanja.maksimovic@vojvodina.gov.rs

Link

Raspodela sredstava koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava

Javni pooziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara
na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave


CILJEVI

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 35.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 22.400.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 2. decembra 2010. godine.

Konkurs za unapređenje rada udruženja odgajivača stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Sredstva za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 3.510.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja  odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;
 2. Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja;
 3. Fotokopija PIB obrasca;
 4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 5. Program rada za 2010. godinu (teme, ciljevi, vreme i mesto realizacije).

Sufinansiranje dela troškova za unapređenje rada udruženja odgajivača stoke u  2010. godini,  vrši se za: edukaciju, razne manifestacije, poseta drugim udruženjima i razmena iskustava u oblasti stočarstva. Podržavanje programskih aktivnosti udruženjima takođe bi se ogledalo kod izrade propagandnih materijala, uređenja prostorija i nabavke neophodne opreme za rad udruženja (računar, digitalni fotoaparat, kamera, i dr.).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu:  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: “Konkurs za udruženja odgajivača stoke“.

Tekst  Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:

www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.

Konkurs za sprovođenje odgajivačkog programa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2010. godinu

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2010. godinu (u daljem tekstu: Program), u iznosu od 45.327.012,68 dinara koristiće se za:

Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu.

Raspored sredstava za sprovođenje mera odgajivačkog programa  raspodeliće se u odnosu 88% za rad osnovnih odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, a 12% za rad regionalnih odgajivačkih organizacija, sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukoliko se prema Programu, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, utvrđena visina novčanih sredstava za odgajivačke mere kod pojedinih vrsta stoke ne realizuje u celosti, ista se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmerava na odgajivačke mere kod drugih vrsta stoke (tabele 1-6.), a do planiranog maksimalnog godišnjeg obima odgajivačkih mera predviđenog Dugoročnim programom mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2010-2014. godine (“Službeni list APV”, broj 12/10).

Ukoliko se sprovede veći obim pojedinih odgajivačkih mera od predviđenih konkursom, a najviše do maksimalnog godišnjeg obima pojedinih mera utvrđenog Dugoročnim programom za period 2010-2014. godine, tada će cena po jedinici mere biti srazmerno niža.

Sredstva za finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija obezbeđuju se u visini do 3.327.012,68 dinara.

Sredstva za sprovođenje Programa koristiće se za:

1. Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;

2. Obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa.

Pravo učešća na konkursu iz tačke 1. imaju odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima  sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 7, 8, 9. i 10. Zakona o  stočarstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Pravo na  podnošenja zahteva za korišćenje sredstava za namene iz tačke 2. imaju odgajivačke organizacije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 9. Zakona o  stočarstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima (član 7. i 10. Zakona o  stočarstvu) konkurišu za nadoknadu troškova i ostvaruju pravo na sredstva, preko Regionalne odgajivačke organizacije (član 8.), na čijoj  su teritoriji izvršavali poslove, a koja kontroliše njihov rad i obrađuje dobijene podatke. Regionalna odgajivačka organizacija prikupljenu konkursnu dokumentaciju od organizacija na svom terenu, sa zbirnim spiskom organizacija koje ispunjavaju uslove konkursa, dostavlja ovom Sekretarijatu.

Potrebna dokumentacija: a) Prijava na konkurs; b) Izvod iz Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa podnosioca zahteva, podatke o području na kome se sprovodi program, podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa; v) Prijava po vrstama stoke; g) Fotokopija depo kartona; d) Overena fotokopija diplome lica koje radi na poslovima mera za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva; đ) Overena fotokopija radne knjižice; e) Rešenje izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 7, 8, 9. i 10. Zakona o  stočarstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09); ž) Regionalna odgajivačka organizacija treba da dostavi i zbirni spisak Osnovnih odgajivačkih organizacija na svojoj teritoriji, koje ispunjavaju uslove konkursa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Podnosilac zahteva može jednim zahtevom konkurisati za dodelu sredstava za više namena (tabele 1-6.).

Rok za podnošenje zahteva sa ostalom potrebnom dokumentacijom je zaključno sa 15. novembrom 2010. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: Konkurs za odgajivanje stoke”.

Tekst  Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:

www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.

Sredstva za očuvanje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Ova sredstva u ukupnom iznosu od 3.706.500,00 dinara, su namenjena za subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, odnosno za očuvanje, održivo korišćenje i unapređenje načina smeštaja, ishrane i nege ugroženih autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (podolac) i Svinjarstvo (mangulica), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (Član: 7, 8. i 9. Zakona o stočarstvu, „Službeni glasnik RS“, broj 41/09)

Planirana, a nerealizovana sredstva  kod pojedine vrste i autohtone rase stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na  drugu vrstu i autohtonu rasu stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;

2)   Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

3)   Fotokopija priloga 4 (podaci o vrsti i broju životinja i gazdinstvima na kojima se drže ili uzgajaju), koji se nalazi u Pravilniku o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 111/09);

4)   Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

5)   Fotokopija čekovne kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu kod banke;

6)   Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu:  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: “Konkurs za genetske resurse“.

Tekst Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.