Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2010. godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, groblja,rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
 • državanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje izaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

1. isplatu zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, i to:

– u visini neto zarade od 16.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;

– u visini neto zarade od 18.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III, IV stepenom stručne spreme;

– u visini neto zarade od 20.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;

– u visini neto zarade od 22.000,00 dinara uvećane za iznos

pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

Utvrđeni iznos neto zarade uvećan za pripadajuće poreze i doprinose ne može biti niži od minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, iskazanih u prijavi, a najviše u visini neoporezovanog iznosa, u skladu sa zakonom;

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova i to:

– u visini od 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti,

– u visini od 3.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sporovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Pravo učešća u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

 • organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave;
 • javne ustanove i javna preduzeća;
 • privredna društva;
 • preduzetnici;
 • udruženja građana.

Udruženja građana imaju pravo učešća na javnom konkursu kao podnosioci prijava, uz uslov da obezbede poslodavca izvođača javnog rada registrovanog za obavljanje delatnosti koja je predmet javnog rada.

Podnošenje prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno, prema sedištu poslodavca, u slučaju u1082 êada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada.

Prijava za sprovođenje javnog rada se podnosi lično ili putem pošte, u tri primerka, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs

Uslovi za podnošenje prijave

Poslodavac koji sprovodi javni rad zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba.

PRIORITETI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog konkursa i vrši rangiranje primljenih prijava na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet pri odobravanju sprovođenja javnih radova imaju poslodavci koji obezbeđuju:

 • zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe i korisnici materijalnog obezbeđenja i
 • sprovođenje javnih radova u nerazvijenim i najnerazvijenijim opštinama.

Rok: 10.03.2010. god.

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2010. godini

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu romske nacionalnosti u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

Ukoliko se više nezaposlenih lica romske nacionalnosti udruži u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice romske nacionalnosti može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:

– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za

zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

– pripadnik romske nacionalnosti;

– završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;

– za obavljanje delatnosti menjačnica, primarne poljoprivrede, taksi prevoza, kockanja i klađenja i dr.;

– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje ili preko programa samozapošljavanja Nacionalne službe;

– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

– Zahtev sa biznis planom,

– pismenu izjavu da je lice pripadnik romske nacionalnosti i

– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30.04.2010.godine.

Link

Otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2010. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, odobrava se poslodavcima koji otvaraju do 20 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica romske nacionalnosti koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu:  Nacionalna služba).

U toku trajanja Javnog poziva, poslodavac može samo jednom podneti zahteve za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:

– da broj zaposlenih nije, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, smanjivan, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;

– da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

– da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, izuzev preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

– da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci;

– da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine;

– da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu kod poslodavca –  podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

– državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i eksteritorijalne organizacije;

– podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost menjačnica, primarne poljoprivrede, taksi-prevoza, kockanja i klađenja i dr.;

– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;

– podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos prestao u periodu kraćem od 6 meseci od dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

– Zahtev sa biznis planom;

– fotokopija Rešenja nadležnog organa o upisu u registar;

– pismene izjave nezaposlenih lica da su pripadnici romske nacionalnosti;

– potvrda o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca

koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

– poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;

– završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije1;

– program za rešavanje viška zaposlenih sa predlogom mera za rešavanje viška i spiskom viška zaposlenih, ukoliko se programom zapošljavaju lica kod drugog podslodavca.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30.04.2010.godine.

Link

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2010 godini sa ukupnim iznosom od 2.850.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010 godinu («Službeni list APV», broj 20/2009) na poziciji broj 93, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa

1. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije – ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata, organizovanja turističkih manifestacija, navake opreme i investicionih ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji AP Vojvodine.

2. Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni  budžetski korisnici.

3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

4.   Rok za podnošenje prijava je 10. februar 2010 godine.

5.   Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, III sprat, soba 59, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

1.    Zvaničan dokaz o registraciji nevladine organizacije;

2.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju;

3.    Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci;

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj turizma u  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica

Pokrajinski sekretarijat za kulturu će u 2010. godini ovim konkursom sufinansirti programe i projekte koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta nacionalnih manjina u AP Vojvodini, iz sredstva utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, i 6.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Na konkurs mogu da se prijave projekti iz oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva, koji podrazumeva duhovno i materijalno kulturno nasleđe.

Duhovna kultura:

1. Izvorni narodni ples:

 • očuvanje tradicionalnog plesa naroda,
 • prikupljanje podataka o izvornim narodnim plesovima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga izrada novih koreografija za folklorne ansamble,
 • programi, obezbeđivanje uslova za rad folklornih ansambala,
 • stručni seminari, škole i kursevi narodnih plesova,
 • letnji kampovi za podučavanje narodnih plesova,
 • folklorni festivali i takmičenja,
 • propagiranje značaja očuvanja izvornih narodnih plesova

2. Izvorne narodne pesme i muzika:

 • očuvanje izvornih narodnih pesama i muzike,
 • prikupljanje podataka o izvornoj narodnoj muzici manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • festivali i takmičenja izvorne narodne muzike i pesama,
 • škole narodne muzike i narodnih pesama
 • nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, koji su potrebni za obuku
 • letnji kampovi za podučavanje narodne muzike i pesama,
 • izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom
 • programi i rad izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa
 • propagiranje značaja očuvanja izvorne narodne muzike i pesama

3. Narodni običaji, verovanja

 • očuvanje narodnih običaja,
 • prikupljanje podataka o narodnim običajima manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • festivali i takmičenja vezana za narodne običaje,
 • letnji kampovi za podučavanje starih narodnih zanata
 • propagiranje značaja očuvanja narodnih običaja i verovanja

Materijalna kultura – stari narodni zanati

 • očuvanje starih narodnih zanata
 • prikuljanje podataka o starim narodnim zanatima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
 • škole starih narodnih zanata
 • stvaranje uslova za rad škola narodnih zanata (nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad)
 • iložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad)
 • takmičenja starih narodnih zanata
 • kursevi, škole, seminari za izradu nardonih nošnji
 • propagiranje značaja očuvanja starih narodnih zanata

USLOVI KONKURSA I NAČIN APLICIRANJA

Pravo učešća na Konkursu imaju isključivo registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije, udruženja i samostalni umetnici na teritoriji AP Vojvodine, koji svojim vrhunskim umetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju narodne umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijave se podnose u 2 (dva) primerka, isključivo na obrazcu – Upitnik Konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2010. godini. Navedeni upitnik sastavni je deo Konkursa i može se preuzeti sa veb adrese sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi

Uz prijavu se obavezno podnosi:

 • fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
 • fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 • Zvaničan dokaz o overenom računu u banci.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za finansiranje tekućih popravki za ustanove kulture

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini

Sredstva u iznosu od 7.500.000,00 dinara (slovima: sedammilionapetstotina-hiljadadinara) koristiti će se za finansiranje ili sufinansiranje:

tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, u iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i nabavku nove opreme, u iznosu od 3.500.000,00 dinara (slovima:tri-milionapetstohiljadadinara) – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme i nabavku nove opreme koje imaju cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju i prezentaciju projekata iz oblasti kulture i poboljšavanje uslova rada ustanova kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora).

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu kriterijuma:

 • ukupni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
 • postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
 • kontinuitet u finansiranju projekata Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put, i
 • ustanove kulture sa teritorije nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 1. do 15. februara 2010. godine.

Javni oglas za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Javni oglas za sufinansiranje  nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini  nabavku knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  sredstvima u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: tekući transferi ostalim nivoima vlasti i to: za matičnu delatnost 800.000,00 dinara, i 3.000.000,00 dinara za nabavku).

Sredstvima namenjenim za obavljanje matične delatnosti sufinansiraće se poslovi propisani članom 26. Zakona o bibliotečkoj delatnosti («Sl. Glasnik RS» broj:34/94 i 101/05) kao poslovi matične delatnosti, u iznosu od 100.000,00 dinara po biblioteci, i to:

1) vođenje registra biblioteka;

2) vođenje kataloga bibliotečke građe;

3) pružanje stručne pomoći bibliotekama;

4) nadzor nad stručnim radom biblioteka;

5) staranje o usavršavanju kadrova za obavljanje bibliotečke delatnosti,

6) praćenje i proučavanje stanja, potreba i uslova rada u bibliotečkoj delatnosti,

7) predlaganje mera za unapređivanje bibliotečke delatnosti i njihovo sprovođenje.

Sredstvima namenjenim za nabavku knjiga sufinansiraće se popunjavanje i  obnavljanje knjižnog fonda opštinskih i narodnih biblioteka na teritoriji AP Vojvodine, proporcionalno broju njihovih ogranaka, u iznosu od 11.000,00 dinara po ogranku.

Publikacije namenjene nabavci moraju ispunjavati izdavačke i bibliotečke standarde.

OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA

Na Javnom oglasu mogu da učestvuju biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

Prijava na Javni oglas podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  u  u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. 02. 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje  projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 14.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) amatersko i narodno stvaralaštvo:

 • projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije)
 • nabavku osnovnih sredstava neophodnih za rad ( isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih  programa, nabavka i popravka instrumenta)
 • naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja,  muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja,  narodne poezije),  čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija, muldimedijalnih zapisa

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  registrovana na teritoriji AP Vojvodine čija je pretežna delatnost kultura (ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti).

Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

Prijava na Konkurs podnosi se na formularu Upitnika za sufinansiranje programa i projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od 01. februara  do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za manifestacije od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  manifestacije od pokrajinskog značaja  u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 73.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 16.150.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 37.150.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) manifestacije od  pokrajinskog značaja za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji iz oblasti:

 • muzičko-scenskog stvaralaštva ;
 • pozorišnog stvaralaštva ;
 • likovnog stvaralaštva ;
 • književnog stvaralaštva : književne manifestacije i nagrade ;
 • vizuelnog  i multimedijalnog stvaralaštva ;
 • kinematografije: filmski festivali i manifestacije

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi (zadužbine, fondacije kao i privredna društva i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura).

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju  udruženja koja se bave amaterskim stvaralaštvom.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Upitnika za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od  01. februara 2010. godine do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte kojima se promoviše pomoć srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekte kojima se promoviše saradnja AP Vojvodine sa srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekti koji podrazumevaju razmenu i gostovanja kulturnih programa srpskih manjinskih zajednica u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link