Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs “Sjaj neba weba – sajt na dar”

KROJAČEVA ŠKOLA WEB DIZAJNA

Konkurs “Sjaj neba weba – sajt na dar”

Otvoren je konkurs za domaća mala i srednja preduzeća za učešće u projektu “Sjaj neba weba – sajt na dar” koju realizuje Krojačeva škola web dizajna uz podršku Ministarstva za telekomunikacije i informacione tehnologije.

U okviru ovog nekomercijalnog projekta, odabrane firme će na dar dobiti poslovni web sajt koji će za njih realizovati učenici Krojačeve škole, budući web dizajneri.

Sajt koji će firme dobiti činiće:

– do 7 statičkih strana (pr. Početna, O nama, Proizvodi, Reference, Kontakt…)
– CMS modul za samostalno ažuriranje sadržaja, po izboru (Novosti, Galerija ili Proizvodi/Usluge)
– jednogodišnji hosting


NAČIN PRIJAVE:

Pravo učešća imaju domaća mala i srednja preduzeća i preduzetnici
Prijava se vrši na mail info@krojacevaskola.com
Subject mail-a: Prijava za konkurs “Sjaj neba weba”
U telu mail-a dostaviti: kratak opis delatnosti firme i dosadašnjih postignutih rezultata, kontakt podatke ovlašćene osobe, kao i kratak opis sajta koji bi izradili učenici Krojačeve škole.

Dodatne informacije: 011 3162 710, radnim danom od 10.00 do 17.00 časova.

NAPOMENA: Konkurs je stalnog karaktera, a prednost će imati firme za koje komisija stekne uvid o profesionalnom i odgovornom poslovanju, kao i one za koje oceni da će nastup na internetu doprineti unapređenju poslovanja, a učenicima biti dobra referenca.

Cilj projekta je da se i na ovaj način unapredi kvalitet internet nastupa domaćih firmi, kao i da učenici tokom školovanja dobiju reference i budu temeljno upoznati sa praktičnom stranom svog posla i tržišnog nastupa – od upoznavanja sa klijentom i razumevanja zahteva, preko izrade rešenja i sajta, do postavljanja i predaje projekta i pravljenja marketing kampanje. Budući da su učenici Krojačeve škole vođeni od strane uspešnih web stručnjaka, sajtovi za firme se rade u skladu sa svim potvrđenim aktuelnim web standardima.

NAJVAŽNIJI CILJ: Podrška firmama za razvoj internet nastupa i obezbeđivanje prestižne reference i preporuke učenicima Krojačeve škole web dizajna.

POGLEDAJTE DOSADAŠNJE RADOVE “Sjaj neba weba – sajt na dar”.

Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ broj 6/10 od 12.02.2010. godine) raspisuje:

1.) Konkurs za promociju i podršku radu sa mladima:

deo konkursa A: promocija saradnje i umrežavanja omladinskih organizacija
deo konkursa B: podrška udruženjima u cilju unapređivanja kvaliteta u radu sa mladima

Pravo konkurisanja za dodelu ovih sredstva imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

2.) Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka istraživanju položaja i potreba mladih u Republici SrbijiUsklađenost sadržaja projekata realizovanih u oblasti omladinske politike sa očekivanjima i potrebama mladih

Pravo konkurisanja za dodelu ovih sredstava imaju instituti i fakulteti, koji na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata ili programa.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 22. oktobar 2010. godine.

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs i na adresi www.zamislizivot.org. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 301 43 11 ili + 381 11 301 43 11 ili putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs.

Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

 • mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo;
 • ukazivanju na probleme u svojoj okolini;
 • rešavanju uočenih problema.

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

 • Obrati pažnju!

(zaštita životne sredine i uređenje javnih prostora u lokalnim zajednicama)

Zagađene obale reka, divlje deponije, zapušteni parkovi, napušteni domovi kulture… Poznato? Veliki broj mladih se obratio  Rešivoju sa idejama u vezi sa zaštitom životne sredine i sređivanja, ulepšavanja ili boljeg iskorišćavanja javnog prostora. Mnoge smo zajedno rešili. Idemo dalje! Traže se kreativni, inovativni i efektni predlozi akcija.

 • Pomoć prijatelja

(socijalna inkluzija i borba protiv diskriminacije u lokalnim zajednicama)

Rešivoje se bori protiv svih predrasuda i stereotipa u okruženju. Njegov ideal jeste okruženje u kojem vladaju solidarnost i jednakost šansi. Otuda podržava sve akcije mladih koje imaju za cilj socijalnu uključenost i borbu protiv svih oblika diskriminacije u lokalnim zajednicama.

 • Reci ne!

(borba protiv nasilja među mladima)

Rešivoje ne žmuri pred nasiljem i nasilnicima. Bez obzira da li je ono na internetu, u školi, na stadionu…On diže svoj glas protiv njega i poziva mlade na (re)akciju.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i sl.). Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu. Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu.

Kako stojimo sa vremenom?

Konkurs traje od do 1. novembra 2010. godine.

Gde da predložim svoju akciju?

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem online prijavnog formulara. Formular se može popuniti ovde. U obzir će biti uzete prijave dostavljene ISKLJUČIVO preko online formulara, potpuno popunjene i poslate zaključno sa datumom završetka konkursa. Prijave koje stignu nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

I onda…

Pristigle prijave razmatra Komisija za podršku omladinskim akcijama/inicijativama (u daljem tekstu „Komisija konkursa“).

Nakon zatvaranja konkursa Komisija konkursa odabraće najmanje 15 najboljih predloženih akcija i  podržati njihovu realizaciju u iznosu do 50. 000 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni nakon odluke Komisije konkursa (novembar 2010.godine) na sajtu www.resivoje.rs

Predložene akcije moraju biti sprovedene u periodu od 6.decembra 2010. do 10. februara 2011.godine.

Društvene akcije se sprovode isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: resivoje@emins.org

Konkurs za usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program: Edukacija i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva i podsticanje na udruživanje

Ovim konkursom finansira se: organizovanje treninga, seminara i obuka.

Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja stočara, voćara, vinogradara, vinara, pčelara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja i dobrovoljna vatrogasna društva sa područja AP Vojvodine izuzev udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog Sekretarijata a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Program edukacije (tema, ciljevi, vreme i mesto održavanja, kalkulacija troškova)

3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac

4)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

5)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

6)    Fotokopija Statuta udruženja građana

Ukupna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 10.500.000,00 dinara.

Podsticajnim sredstvima finansiraće se programi koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bul. Mihajla Pupina 16/I, Novi Sad) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 25. oktobrom  2010. godine.


Link

Bespovratna sredstva za finansiranje aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do  10.000.000,00 dinara, kojima će se finansirati aktivnosti udruženja građana u 2010. godini, čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju.

Sredstva će se koristiti za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Održavanje tradicionalnih manifestacija (kod ove aktivnosti sredstva će se dodeljivati i za refundaciju troškova nastalih tokom 2010 godine).

2. Realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana, osim programa vezanih za edukaciju članova udruženja.

3. Poboljšanje uslova rada udruženja građana (izradu projektno tehniče dokumentacije, adaptaciju objekata udruženja, nabavku opreme).

4. Izdavanje i štampanje publikacija, novina, brošura vezanih za poljoprivrednu proizvodnju.

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju udruženja građana sa područja AP Vojvodine čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju izuzev udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog Sekretarijata a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

Potrebna dokumentacija:

1.     Prijava na konkurs.

2.     Kratak opis projekta.

3.     Fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja građana.

4.     Fotokopija PIB obrazca.

5.     Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

6.     Fotokopija Statuta udruženja građana.

7.     Fotokopija lične karte odgovornog lica.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznake sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odobrenih projekata je godinu dana od doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, prvi sprat kancelarija 47 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs. Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 25. oktobrom 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-13

Link

Za čistije i zelenije škole u Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE I POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i ODRŽIVI RAZVOJ

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ 2010/2011. godina

U cilju podizanja svesti i ličnoj odgovornosti za brigu o životnoj sredini,  kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama, učeničkim domovima i lokalnim sredinama, nastavlja se program „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“, koji treba da doprinese:

 • razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave,
 • razvijanju sposobnosti za timski rad učenika i nastavnika,
 • razvijanju takmičarskog duha, komunikativnosti, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu,
 • uključivanju u neposredni istraživački rad
 • razvijanju saradnje sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima).

Ove godine, posebna pažnja će biti usmerena na vrednovanje projekata koji će razviti saradnju sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima) i zajedno sa njima napraviti plan zajedničkih aktivnosti za realizaciju projekta u ustanovama/školama i odabranim javnim mestima (ulice, trgovi, šetališta, parkovi i sl).

Ustanove i škole koje se uključe u Program imaju obavezu da:

1. SNIME POČETNO STANjE u ustanovi/školi i odabranim javnim mestima i da ga prikažu u Izveštaju o realizovanim aktivnostima, koje će doprineti postizanju i negovanju/očuvanju trajno čistijeg i zelenijeg ambijenta u ustanovi, školi, i lokalnoj sredini;

2.NAPRAVE PLAN AKTIVNOSTI za period 15.  oktobar 2010.  –  15.   maj 2011. godine, koji treba da obuhvata, između ostalog:

– uređenje školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće, ili školske zgrade, učionica, sakupljanje papirne, plastične i limene ambalaže i postavljanje kontejnera za recikliranje, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.),

– čišćenje,  uređenje i ulepšavanje odabranih javnih mesta:  ulice,  trgovi,

– šetališta, parkovi (veličina očišćene, uređene i zasađene površine, planirani broj učesnika u akciji, sadnja cveća, žbunja ili drveća, krečenje/farbanje),

– učešće najmanje još jedne predškolske ustanove-škole, učeničkog doma, komunalnog preduzeća, predstavnika lokalne samouprave (uprava za urbanizam, životnu sredinu, komunalne delatnosti, obrazovanje i sl.) i stanovništva,

– medijsku propraćenost akcije,

– edukaciju dece/učenika i prosvetnih radnika, roditelja i ostalog stanovništva,

– održavanje edukativnih i kreativnih radionica,

– organizovanje eko patrola, uvođenje i vođenje ekološke sveske (poželjno je dokumentovanje fotozapisima),

– uređenje eko kutka i uređivanje i izdavanje eko novina, zidnih (eko) novina, internet stranica i/ili sajta.

3. PRATE REALIZACIJU I OSTVARIVANjE PLANIRANIH AKTIVNOSTI

o čemu se pravi baza podataka (fotografije, zapisi o akcijama, video zapisi ….). Pored toga, priprema se i PowerPoint prezentacija, koja je sastavni deo Izveštaja o realizovanim aktivnostima.

4. REALIZUJU OSTALE AKTIVNOSTI (u skladu sa sopstvenim programom)

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru uređenja školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće ili školske zgrade, učioničkog prostora, postavljanje kontejnera za recikliranje papirne, plastične i limene ambalaže, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.) dobijaju:

a) publikacije (o kompostiranju, sadnji drveća, pravilnom postupanju sa otpadom), flajere i plakate, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kontakt osoba: Tamara Orlović, viši saradnik, tel: 021/487-4484 i Pokret gorana Vojvodine, kontakt osoba: Dušica Milenković, tel: 021/451-788,

b) obrazovni materijal (brošure, letke, postere, materijal za nastavnike, film o reciklaži limenki, potrebne sadržaje za odlaganje limenki-kontejnere) i seminare za one škole, koje se između ostalog odluče za ovu aktivnost, obezbeđuje RECAN – fond za povraćaj i reciklažu limenki u okviru akcije „ Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“, kontakt osoba: Jelena Kiš, menadžerka fonda, tel: 011/2087 466, e-mail: jelena_kis@recan.org.

v) 10 sadnica po ustanovi koje obezbeđuje JP „ Vojvodinašume“, kontakt osoba: Ivana Grujičić, samostalni referent za zaštitu životne sredine, tel: 021/431-144.

g) priručnik za nastavnike Edukacija za trajno održivi razvoj, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, kontakt osoba: Jelena Kriš Piger, savetnik, tel: 021/487 41 83.

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru čišćenja, uređenja i ulepšavanja odabranih javnih mesta dobijaju:

d) seme cveća za sadnju (obezbeđuje Fondacija Ćesarov – Bern)

Pravo učešća u Programu imaju sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju, škole za obrazovanje odraslih i učenički domovi) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do 11. oktobra 2010. godine.

Link

Kredit izgradnju, adaptaciju skladišnih kapaciteta

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno kreditiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi dodele sredstava

Osnovni ciljevi dodele sredstava su povećanje skladišnih kapaciteta u ratarskoj, povrtarskoj, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj i živinarskoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u cilju stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

Realizacija Konkursa sprovodiće se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje davanjem dugoročnih kredita u saradnji sa Fondom za razvoj AP Vojvodine u 2010. i 2011. godini.

Korisnici kredita

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. pravna lica sa većinskim privatnim kapitalom
 2. preduzetnici
 3. zemljoradničke zadruge i
 4. fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,

svi sa sedištem/prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Namena sredstava

Krediti su namenjeni za dugoročno finansiranje izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata namenjenih skladištenju, kao i za opremanje objekata navedene namene nabavkom nove opreme, a odobravaće se i realizovati na osnovu priložene tražene dokumentacije. Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu zemljišta.

Uslovi kreditiranja

 • mogući odobreni iznos kredita: do 40.000.000,00 dinara
 • sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
 • rok vraćanja kredita: 5 godina, u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci. U periodu mirovanja otplate kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:

–         2,10% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom ili avaliranim menicama

–         3,15% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom.

 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
 • instrumenti obezbeđenja kredita:

–         garancija poslovne banke ili

–         menice avalirane od strane poslovne banke ili

–         založno pravo na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja obaveza korisnika (osim fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstva) je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

Krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i u višem iznosu obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili avaliranim menicama.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.


Link

Dodela kompjutera seoskim udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.

Kompjuteri, u ukupnoj vrednosti od 5.300.000,00 dinara, biće obezbeđeni iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

Podnošenje zahteva i rok

Učešće na Javnom pozivu organizacije mogu prijaviti podnošenjem Zahteva za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije, Komisiji za dodelu kompjutera, na adresu Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera“.

Uz Zahtev podneti:

– Dokaz o registraciji organizacije;

– Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);

– Opis dosadašnjih aktivnosti i realizovanih projekata;

– Plan aktivnosti organizacije u narednom periodu.

Kriterijumi za dodelu kompjutera

1.  Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;

2.  Informatička opremljenost organizacije;

3.  Izveštaj o realizaciji dobijenih sredstava po dosadašnjim konkursima

Donošenje odluke o dodeli kompjutera

Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o organizacijama, kojima će biti dodeljeni kompjuteri, doneće pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, tel. 021 487 46 10 begin_of_the_skype_highlighting              021 487 46 10      end_of_the_skype_highlighting ili putem elektronske pošte na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 30.10.2010. godine.

Link

Konkurs za dodelu nagrade najboljoj lokalnoj inicijativi

FOND MESTA U SRCU

Konkurs za dodelu nagrade najboljoj lokalnoj inicijativi i najboljem lokalnom partnerstvu za 2009. godinu

Fond Mesta u srcu, tradicionalno peti put dodeljuje nagradu organizacijama civilnog društva, odnosno neformalnim grupama koje su u 2009. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama.

Ove godine, uz podršku i u saradnji sa kancelarijom za tehničku podršku organizacijama civilnog društva (TACSO) EU ustanovljena je i nagrada za najbolje lokalno partnerstvo. Svrha  TACSO projekta je pružanje podrške civilnom društvu u zemljama korisnicama IPA sredstava. Podrška podrazumeva sprovođenje programa za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, tehničku podršku organizacijama u sprovođenju njihovih aktivnosti, i unapređenje društvenog ambijenta za delovanje civilnog društva. Sama nagrada ima za cilj promovisanje i podsticanje razvoja partnerstva između civilnog sektora i javnog i privatnog sektora.

Na konkurs se mogu u obe kategorije prijaviti organizacije civilnog društva/udruženja građana ili neformalne grupe koje su nosioci projekta i koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 1. Projekat/ inicijativa/ akcija realizovana u 2009. godini
 2. Odnosi se na lokalnu zajednicu (opština, grad, ulica, MZ, selo)
 3. Bavi se problemom koji je zajednički za veći broj ljudi u zajednici
 4. Donosi promenu za veći broj ljudi u toj zajednici
 5. Uključuje građane u realizaciju (kao i volonterski angažman ljudi iz zajednice)
 6. Uključuje na različite načine aktere u zajednici (javni i privatni/poslovni sektor).

Za nagradu za najbolje partnerstvo dodatan kriterijum:

 1. Razvija partnerstvo sa javnim i privatnim/poslovnim sektorom

Konkurs je otvoren do srede, 27. oktobra 2010. godine.

Prijavu za konkurs možete preuzeti na stranici: www.mestausrcu.org/obrasci.html

Izbornu komisiju čine istaknuti predstavnici savremenog srpskog društva, različitih profesionalnih opredeljenja.

Na svečanosti u novembru 2010, pobedniku će biti uručene nagrade sponzora.

Više informacija kao i spisak ranijih dobitnika za najbolju lokalnu inicijativu možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.mestausrcu.org

Prijave slati na elektronsu adresu: office@mestausrcu.org, tel: 3288-723, fax: 2629-374

Socijalna tranzicija

BCIF

Socijalna tranzicija

Pronalaženje inovativnih i održivih načina za pružanje usluga onima kojima je pomoć preko potrebna je u srži socijalne tranzicije kojoj težimo. Smatramo da u ovom procesu važnan činilac mogu biti neprofitne organizacije koje su često u intenzivnom kontaktu sa ugroženim i marginalizovanim licima – stariji, osobe sa invaliditetom, žene, deca, mladi, HIV pozitivne osobe, zavisnici, siromašni, beskućnici itd.

U saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, pokrenuli smo program Socijalna tranzicija koji omogućava donacije do 1.500.000 dinara (15.000 evra) neprofitnim organizacijama koje imaju alternativna rešenja i inovativne pristupe u uspostavljanju i poboljšanju kvaliteta socijalnih usluga za osetljive društvene grupe.

Naša pomoć usmerena je na neprofitne organizacije koje se bave pitanjima socijalne brige i žele da doprinesu menjanju socijalnog sistema i prelasku na savremene metode prevencije i delovanja. Naročito podstičemo uključivanje samih korisnika u sprovođenje tretmana i usluga (npr. obuka roditelja dece sa posebnim potrebama da samostalno rade sa svojom decom), uključivanje volontera/ki kao i povezivanje institucija, lokalnih vlasti i privatnog sektora.

Rok za konkurisanje:

Projekti za program Socijalna tranzicija se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima dva ili tri puta godišnje. Odbor za donacije samo preporučuje projekte Kooperativi holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, koja donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će finansijski podržati.

Procedura dodele donacija

Za sve programe BCIF ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom javnog procesa selekcije projektni predlozi za program Socijalna tranzicije se razmatraju na četiri nivoa:

1. Kancelarija BCIF-a
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Socijalnu tranziciju
4. Konačnu odluku o finansiranju projekata donosi Kooperativa holandskih fondacija za    centralnu i istočnu Evropu

Link