Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2011. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
 2. zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
 3. zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
 4. zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
 5. zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
 6. zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
 7. bibliotečko-informacione delatnosti.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe Republike Srbije.

Cilj konkursa je očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije za izbor projekata.

Merila za izbor projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji se može preuzeti sa Internet stranice Ministarstva kulture, odeljak Propisi.

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koji ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti, u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijave na Konkurs dostaviti:

 1. poštom ili lično na Pisarnici Ministarstva kulture (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs za kulturno nasleđe», pojedinačno za svaki projekat;
 2. u 4 primerka na Obrascu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2011. godinu (u daljem tekstu Obrazac za sve oblasti konkursa), uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na Internet stranici Ministarstva kulture, odeljak Konkursi.

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94).

Obrazac za prijavu na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku, na adresu: dusica.zivkovic@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:

“Prijava na konkurs – nepokretno kultuirno nasleđe“
“Prijava na konkurs – arheološko nasleđe“
„Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe“
“Prijava na konkurs – nematerijalno kultuirno nasleđe
„Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe“
„Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost“
„Prijava na konkurs – stare i retke bibliotečke građe“

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 11. decembra 2010. godine do 11. januara 2011. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva kulture, odeljak Konkursi.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/3398-514, svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

Link

Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini međuopštinske prioritetne projekate koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i usklađivanju razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 5.484.194,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Ciljevi konkursa

Sredstva iz tačke I. dodeliće se za sufinansiranje projekata za:

–      podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština u pojedinim oblastima,
–      osposobljavanje ljudskih resursa za realizaciju međuopštinskih razvojnih projekata,
–      unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora,

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora. Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta,  imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
 2. Nosioci predloga projekta moraju da konkurišu u partnerstvu sa još najmanje jednom jedinicom lokalne samouprave. Nosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu i sa udruženjem građana sa sedištem u AP Vojvodini registrovane u Republici Srbiji.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice.Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs
 4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15. decembar 2010. godine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 7. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Konkurs za stipendiranje mladih istraživača

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje mladih istraživača – postdoktoranata radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2011. godini

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) će stipendirati postdoktorsko usavršavanje do 20 mladih istraživača – doktora nauka u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu.

Stipendije će biti dodeljene kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa, a koji su doktorirali u sledećim oblastima nauka:

* Prirodne nauke;
* Tehničko – tehnološke nauke;
* Biotehničke nauke;
* Medicinske nauke;
* Društvene nauke;
* Humanističke nauke.

Ministarstvo će dodeliti po dve stipendije najbolje rangiranim kandidatima u svakoj od navedenih šest oblasti, a preostale stipendije će biti dodeljene najbolje rangiranim kandidatima sa zajedničke liste, koja će se formirati nakon izbora prvih 12 kandidata.

Pravo učešća na konkursu ima mladi istraživač – doktor nauka koji ispunjava sledeće uslove:

–    zaposlen je u registrovanoj organizaciji iz člana 104. stav 1. Zakona o
naučnoistraživačkoj delatnosti;
–       angažovan je na naučnoistraživačkom projektu Ministarstva u tekućem ciklusu istraživanja;
–       rođen je 1969. godine ili kasnije;
–       zna engleski, odnosno jezik zemlje u kojoj će se usavršavati;
–       ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će dodeliti stipendije mladim istraživačima za postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu koje će se realizovati u periodu od najduže šest meseci. Usavršavanje po odobrenoj stipendiji se može realizovati u roku od godinu dana od dana donošenja odluke.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa opštim uslovima i posebnim kriterijumima koji su objavljeni na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Kandidat podnosi, zajedno sa registrovanom organizacijom u kojoj je zaposlen, PRIJAVU na konkurs odn. poseban obrazac – popunjen, svojeručno potpisan i overen u registrovanoj organizaciji, kao i neophodnu dokumentaciju.

Obrazac za prijavu na konkurs kao i pregled neophodne dokumentacije, sa detaljnijim podacima o opštim uslovima učešća i posebnim kriterijumima za odobravanje postdoktorskih stipendija mladim istraživačima-doktorima nauka i procedurom konkurisanja, može se preuzeti sa sajta Ministarstva ili neposredno u Ministarstvu – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova, Nemanjina 22-26, krilo C, IV sprat/ kancelarija broj 8.

Detaljnije informacije se mogu dobiti preko telefona: 011/363-1908  i 2686-963, kao i na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs.

PRIJAVA na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa,

Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom «prijava na konkurs za postdoktorske stipendije».

Konkurs je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 28. januarom 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Ministarstva, a svi kandidati prijavljeni na konkurs kao i registrovane organizacije u kojima su zaposleni, pisanim putem će biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Link

Konkurs za učešće u Programu “Druga šansa”

MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za učešće u projektu „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji” (u daljem tekstu „Druga šansa“) koji se realizuje uz finansijsku podršku predpristupnih fondova EU IPA 08.

Projekat se odnosi na pilotiranje trogodišnjeg nastavnog plana i programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (uzrast iznad 15 godina). Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih je organizaciona i programska integracija osnovnog obrazovanja i stručnog obučavanja. Ono je namenjeno svima onima koji su stariji od 15 godina, a nisu stekli osnovno obrazovanje ili stručnu osposobljenost u zakonski predviđenom vremenu. Osnovne informacije o projektu nalaze se na internet adresi Ministarstva prosvete Republike Srbije (www.mp.gov.rs).

Učestvujući u projektu izabrane škole ostvaruju mogućnost da:

 • realizuju nove programe osnovnog obrazovanja odraslih koji mogu da- odgovore na potrebe društvene zajednice za unapređenjem znanja i veština odraslih ljudi, njihovim zapošljavanjem i uključivanjem u društvenu zajednicu;
 • osposobe nastavnike za implementaciju programa osnovnog obrazovanja odraslih i obezbede njihovu punu uposlenost;-
 • u realizaciji nastave koriste didaktičke priručnike i materijale za- učenje posebno razvijene za potrebe uspešne implementacije programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih;
 • dobiju osposobljenog pedagoškog (andragoškog) asistenta čija je- osnovna funkcija da nastavnicima pruže podršku u radu, a polaznicima podršku u učenju i prevazilaženju barijera u učenju;
 • kroz odvojeni ugovor, u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, dobiju odgovarajuću tehničku opremu.

Procedura prijavljivanja

Za učešće u projektu mogu se prijaviti sve osnovne škole i škole za osnovno obrazovanje odraslih sa teritorije Republike Srbije (izuzimajući Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju).
Za učešće u projektu škole se prijavljuju u pisanoj formi tako što dostavljaju neophodnu dokumentaciju koja je sastavni deo ovog konkursa.

Konkursna dokumentacija

Podnosilac prijave je dužan da uz prijavu priloži dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za učešće škole u projektu:

1. Prijava za učešće u Projektu „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji”
2. Pismo o namerama – overeno Pismo o namerama od strane lokalne zajednice, filijale za zapošljavanje, opštinskog centra za socijalni rad i najmanje dve srednje stručne škole iz neposrednog okruženja, kojim se izražava podrška osnovnoj školi za učešće u projektu (obrazac br.2);
3. Podaci o licima bez potpunog osnovnog obrazovanja u sedištu škole:
3.1 Overena potvda lokalne samouprave (Odeljenje za društvene delatnosti) o broju lica, starijih od 15 godina, bez potpunog osnovnog obrazovanja (obrazac br.3);
3.2 Overena potvrda lokalne filijale za zapošljavanje o broju nezaposlenih lica bez potpunog obrazovanja u sedištu škole (obrazac br. 4);
3.3 Overena potvrda opštinskog centra za socijalni rad o broju lica korisnika materijalne pomoći, starijih od 15 godina, a sa nezavršenim osnovnim obrazovanjem (obrazac br.5);
3.4 Podaci o učenicima koji nisu završili osnovnu školu u poslednjih 10 godina (obrazac br.6, tabela br.1);
3.5 Izjava direktora OŠ o verodostojnosti podataka o učenicima koji nisu završili osnovnu školu u poslednjih 10 godina (obrazac br.7);
4. Podaci o nastavnicima osnovne škole koji se mogu angažovati u realizaciji
nastave za tri odeljenja odraslih polaznika (obrazac br.8, tabela br.2);
5. Izjava direktora osnovne škole o posedovanju odgovarajućeg prostora i opreme
(obrazac br.9);
6. Odluka Nastavničkog veća o učešću u projektu „Druga šansa“ (obrazac br.10);
7. Odluka Školskog odbora o spremnosti škole za učešće u projektu „Druga
šansa“ (obrazac br.11).

Prijava za učešće u projektu i odgovarajući prilozi moraju biti u potpunosti popunjeni. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentaciju.

Dostavljanje prijave

Rok za podnošenje prijave i dostavljanje dokumentacije je do 25.12.2010. godine.
Prijavni formular popunjen u potpunosti i odgovarajući prilozi, moraju biti dostavljeni u pisanoj formi preporučenom poštom i elektronski, na adresu nadležne Školske uprave, kao i na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
8 sprat, kancelarija 29, SA NAZNAKOM: Konkurs za škole „Druga šansa“ (Mirjana Milanović).

Napomena:
Prijave i priložena dokumentacije se ne vraćaju.

Po isteku roka za dostavu prijava, Komisija za izbor škola, će izvršiti izbor škola. Rezultati izbora biće objavljeni na internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije. Škole koje budu izabrane za učešće u projektu biće blagovremeno obaveštene o narednim projektnim aktivnostima.
Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti na telefon 011/363 10 91 ili e-mail: mirjana.milanovic@mp.gov.rs.

Škole izabrane za učešće u projektu su dužne da:

 • prikupe najmanje tri odeljenja odraslih (75 polaznika) bez završene- osnovne škole i uključe ih u nastavu u školskoj 2011/12. (po jedno odelenje za I – IV razred, V i VI razred , VII i VIII razred).
 • obezbede potreban broj nastavnika za rad sa tri odeljenja odraslih u- školskoj 2011/12. i omoguće njihovo učešće na obukama za implementaciju obrazovnog programa koje će organizovati Projekat pre početka školske godine;
 • obezbede neophodne prostorne i tehničke uslove za realizaciju nastave sa odraslima;
 • aktivno sarađuju sa lokalnom zajedniciom, lokalnom filijalom za- zapošljavanje, centrom za socijalni rad, nevladinim organizacijama, u organizaciji nastave i prevazilaženju barijera u učenju polaznika;
 • obezbede učešće srednjih stručnih škola iz svog neposrednog okruženja- za realizaciju stručnih obuka koje su sastavni deo funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Kriterijumi za izbor škola

Izbor škola za učešće u projektu «Druga šansa» izvršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Stepen socijalno-ekonomskog razvoja opštine u kojoj se škola nalazi. Stepen socijalno ekonomskog razvoja se određuje na osnovu kombinacije indeksa razvoja (Welfare Index), stope nezaposlenosti i nivoa obrazovanja populacije starije od 15 godina u datoj opštini. Kombinovanje ovih pokazatelja omogućuje ujednačenu zastupljenost osnovnih škola iz ruralnih i urbanih područja Srbije u projektu;
2. Broj stanovnika u opštini, starijih od 15 godina, bez potpunog osnovnog obrazovanja (1. do 8. razred), u sedištu škola, a koji su potencijalni polaznici osnovnog obrazovanja odraslih;
3. Mogućnost škole da obezbedi potreban broj nastavnika za realizaciju nastave sa tri odeljenja odraslih;
4. Posedovanje odgovarajućeg prostora i opreme u školi koji obezbeđuju ambijent za učenje za najmanje 75 odraslih polaznika (tri odeljenja odraslih);
5. Zainteresovanost lokalnih partnera (lokalna zajednica, lokalne filijale za zapošljavanje, centra za socijalni rad i srednjih stručnih škola) za implementaciju Projekta;
6. Motivisanost školskog tima (direktor, nastavnici, stručni saradnici) da učestvuje u Projektu, što podrazumeva:
spremnost da se podrži pedagoški asistent u prikupljnju najmanje 75 polaznika (da bi se formirala tri odeljenja), izvrši upis polaznika i obezbedi minimalna stopa osipanja tokom nastave;
uspostavljanje školskog tima za implementaciju projekta u roku od dve nedelje od dana izbora škole za učešće u projektu;
uspostavljanje lokalnog partnerskog tima za podršku polaznicima u prevazilaženju socijalnih barijera i barijera u učenju;
učestvovanje u obukama i drugim aktivnostima koje organizuje Projekat;
učešće u procesu testiranja, revizije i ažuriranja nastavnog plana i programa fukcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (uključujući stručno obrazovanje i osposobljavanje).

Prednosti

Prilikom donošenja konačne odluke o izboru škola vodiće se računa o:
nivou privredne (ne)razvijenosti regiona /opštine – prednost će imati škole sa nižim nivoom razvijenosti,-
broju nastavnika sa nepunim radnim vremenom u osnovnoj školi koja konkuriše i ostalim osnovnim školama u lokalnoj zajednici,-
stopi nezaposlenosti lica bez potpunog osnovnog obrazovanja,-
potrebama tržišta rada za kratkotrajnim oblicima obrazovanja,-
broju i vrsti srednjih stručnih škola u bližem okruženju.-

Link

Sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom.

Regionalni plan upravljanja otpadom izrađuje se u skladu sa čl. 12. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, 36/09).

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog  iznosa od 20.000.000,00 dinara.

Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Više jedinica lokalne samouprave koje čine region podnose zajedničku prijavu, tj. prijavu podnosi opština nosilac projekta u ime svih ostalih opština.

Prijave ne mogu podnositi jedinice  lokalne samouprave kojima su ranije dodeljena sredstva za izradu Regionalnog plana upravljanja otpadom.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
–     popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–     kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa :

1. potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,
2. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnih budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
3. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine (za svaku opštinu članicu regiona posebno),
4. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom.“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i  nedeljko.curic@skgo.org U odeljku Subject navesti: regionalni plan upravljanja otpadom.

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslov je potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona.

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 4.000.000,00 dinara.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba: Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za:

– sanaciju deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izgradnju transfer stanica

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 30.000.000,00 dinara.

Upinik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
–       popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–       kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,
2. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,
3. vlasnički list (izvod iz katastra),
4. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,
5. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
6. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
7. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
8. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom  i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),
9. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org.  U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr. tehnička dokumentacija za sanaciju deponije).

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) usvojen Urbanistički plan (kojim  su definisana pravila uređenja i građenja, a kojim je obuhvaćena lokacija deponije/transfer stanice).

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od:

– 800.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– 1.500.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za izgradnju transfer stanica.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba:  Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Sufinansiranje projekata sanacije deponija

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od:

– 200.000.000,00 dinara za sanacije deponija,
– 200.000.000,00 dinara za izgradnju transfer stanica.

Sredstva koja se ne rasporede po jednom predmetu konkursa mogu se rasporediti po drugom.

U okviru projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada Fond će sufinansirati sledeće aktivnosti: ograđivanje deponije, nivelisanje postojećeg otpada i radovi na prekrivanju postojećeg otpada, drenažni (obodni) kanali-hidrograđevinski radovi, degazacija, rekultivacija i ozelenjavanje.

Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs internet stranici SKGO www.skgo.org.

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf.gov.rs),
–       popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–       kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,

2. važeći urbanistički plan kojim su definisana pravila uređenja i pravila građenja, koji obuhvata lokaciju deponije/transfer stanice,

3. revidovan glavni projekat (fotokopija naslova, sadržaja, predmera i predračuna),

4. saglasnost na projekat sanacije (izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja),

5. rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja transfer stanice na životnu sredinu ili rešenje o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu (izdaje nadležni organ),

6. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,

7. vlasnički list (izvod iz katastra),

8. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,

9. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),

10.  dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,

11.  potvrda Uprave za trezor o kreditnoj sposobnosti opštine,

12.  potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,

13. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),

14.  ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi.

Prijave za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica podnose se do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd.

sa naznakom: „Poziv za javno prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada/izgradnje transfer stanica.“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org. U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr: sanacija deponije).

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati od strane Fonda.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) tehnička dokumentacija (glavni projekat)

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs , www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 50.000.000,00 dinara.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba:  Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u 2011. godini

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2011. godini su finansira sledeće programske aktivnosti:

 1. Izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih dela;
 2. Organizovanje naučnih skupova u zemlji;
 3. Aktivnosti naučnih i naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređivanja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o očuvanju naučne i tehnološke baštine;
 4. Kolektivne članarine u međunarodnim  udruženjima/ organizacijama;
 5. Učešće naših naučnika na naučnim skupovima u inostranstvu;
 6. Boravak stranih naučnika po pozivu;
 7. Završnu obradu doktorskih disertacija.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu za prve četiri programske aktivnosti je 27.12. 010. godine, a za programsku aktivnost izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih publikacija će se drugi javni poziv objaviti do kraja prve polovine 2011. godine.

Konkurs po ovom pozivu za petu, šestu i sedmu programsku aktivnost je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem pošte na adresu: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa  naznakom „prijava na javni poziv – sa nazivom programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju finansiraće u 2010. godini projekat za izradu plana komunikacije i promociju primera dobre prakse „Izbor za naj-gradonačelnika u AP Vojvodine“. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 700.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Mere i aktivnosti koje će biti finansirane se odnose na izradu plana komunikacije, promociju primera dobre prakse u podsticanju lokalnog razvoja i promociju izbora za naj-gradonačelnika, izrada akcionog plana za realizaciju programa izbor za naj-gradonačelnika.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta imaju udruženja građana i druge neprofitne organizacije na teritoriji AP Vojvodine.
 2. Podnosioci predloga projekta mogu da konkurišu samo sa jednim predlogom projekta.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i

međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs

Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku:

 • jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i
tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za  otvaranje prijava“.

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu
samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla
Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u
zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 04. decembar 2010. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku
saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za finansiranje
projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor
za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU,  URBANIZAM I GRADITELJSTVO

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

U cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo će u skladu sa Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2010. godinu i likvidnim mogućnostima budžeta su/finansirati :

– prostorne planove jedinica lokalne samouprave
– planove generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika

Visina ukupnih sredstava predviđenih za dodelu po javnom konkursu je 10.953.850,00 dinara.

Opšti uslovi konkursa

Na javnom konkursu za su/finansiranje izrade planskih dokumenata mogu da učestvuju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosioci prijave na konkurs mogu da konkurišu za sredstva samo sa jednom prijavom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.arhiurb.vojvodina.gov.rs., i sadrži:

1) naziv jedinice lokalne samouprave;

2) naziv planskog dokumenta

3) podatke o planskom osnovu za njegovu izradu

4) podatke koji ukazuju na značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave.

Prijava na javni konkurs mora biti overena i potpisana od strane ovlašćenog lica jedinice lokalne samouprave.

Uz prijavu se podnose:

1. Odluka o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa doneta od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog, odnosno gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta;

2. dokumentaciju u skladu sa članom 47. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», broj 72/09 i 81/09), odnosno ugovor o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa ukoliko je takav ugovor zaključen pre raspisivanja konkursa.

3.  fotokopija PIB obrasca

4.  fotokopija kartona deponovanih potpisa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Prijave koje nisu predmet konkursa, koje su neblagovremene, nepotpune i koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim javnim konkursom neće se razmatrati.


Rok za podnošenje prijava je 03. decembar 2010. godine.

Razmatranje, sačinjavanje liste prispelih prijava i predloga odluke o raspodeli sredstava po konkursu vršiće komisija koju obrazuje pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana,
 • stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj  Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
 • stepen završenosti-usaglašenosti planskog dokumenta po Zakonu o    planiranju i izgradnji,
 • visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i jedinice lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva regulisaće se ugovorom.

Rok za objavljivanje rezultata javnog konkursa je 13.12.2010. godine i biće objavljeni na sajtu Sekretarijata.

Rok završetka izrade planskih dokumenata je 31.08.2011. godine.

Prijave na javni konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine» Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4529).

Jedinica lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku izrade planskog dokumenta, odnosno najkasnije do 31.08.2011. godine dostavi izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova overenom od strane odgovornog lica (kompletan postupak javne nabavke, ugovor, račune i izvode).

Link