Arhiva ‘Konkursi’

Kredit za košnice i opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za  košnice i opreme za pčelarstvo u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–         za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;

–          za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima

–         za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču  košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava- podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

–            originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)

–            fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)

–          procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010 do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu  u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Kreditiraće se nabavka pogonskih mašina jačine do 40KW
 • Maksimalan iznos kredita 15.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);

–            potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
 • Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra
 • grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.

2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi,

3.Pocinkovana žica

4.Opremu u vinogradarstvu –(sudovi, prese, burad itd.)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
 • originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku bagremovih stubova koji će izdavati JP «Vojvodinašume» ;JP „Nacionalni park Fruška Gora“
 • originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku betonskih i metalnih stubova
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku žice;
 • originalni predračun sa specifikacijom  opreme u vinogradarstvu

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za podizanje višegodišnjih zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 24 meseca,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se višegodišnji zasadi jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica;

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za nabavku novih zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

–         maksimalan iznos kredita 15.000 evra,

–         Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

–         rok otplate 36 meseci,

–         grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,

–         otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (obnevljenog u 2010. godini);

–            potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);

–            fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);

–         procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za nabavku novih sistema za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–          za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;

–          za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);

–            potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za ujednačavanje stepena razvijenosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti  jedinica lokalnih samouprava na teritoriji  AP Vojvodine.
Nakon razmatranja situacije na terenu, uočeno je da se mora poboljšati i unaprediti komunikacija između građana i lokalne samouprave, posebno po pitanju komunalnih usluga. Cilj Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u narednom periodu je da pomogne lokalnim samoupravama da pokrenu ovaj vid komunikacije sa građanima i da se na ovaj način pomogne u ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih samouprava.

Opšti cilj ovog konkursa za podnošenje projekata je ujednačavanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, realizacijom prioriteta koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem unapređenja efikasnosti  komunalnih usluga. Nepostojanje objedinjenog sistema komunikacije sa građanima, kao i objedinjenog menadžmenta upravljanja javnim komunalnim preduzećima, odeljenjima, inspektoratima i sl. za posledicu imaju veliki stepen nezadovoljstva građana nivoom komunalnih usluga u brojnim lokalnim samoupravama.

Zbog toga će Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansirati u 2010. godini projekte koji će na prvom mestu uspostaviti sistem komunikacije na relaciji građanin-lokalna samouprava-JKP sa ciljem podizanja nivoa i standardizacije nivoa komunalnih usluga u Vojvodini. Boraveći na terenu i razgovarajući sa predsednicima lokalnih samouprava, zaključili smo da je jedan od načina uspostavljanja tzv. «zelene linije», centri za komunikaiju ili sistema komunikacije poput primera «Sistema 48» koji se sprovodi u Inđiji, najbolja mogućnost da se građani direktno uključe u rešavanje komunalnih problema na lokalnom nivou.

Za ovaj Konkurs u budžetu pokrajinskog sekretarijata obezbeđena su sredstva u visino do 40.000.000,00 dinara.

U ostvarivanju glavnog cilja predviđeni su sledeći oblici aktivnosti koji će se finansirati:

–      aktivnosti na uspostavljanju mehanizama direktne komunikacije
građana sa lokalnom upravom i javnim komunalnim preduzećima
–    aktivnosti na upoznavanju građana sa novouspostavljenim mehanizmima komunikacije na relaciji građani – lokalna uprava – javna komunalna preduzeća;
–    nabavka nameštaja, opreme i manje investicije potrebne za realizaciju projektnih aktivnosti i aktivnosti nakon projekta koji će doprineti održivosti postignutih               rezultata;
–    nabavka softvera koji će doprineti postizanju ciljeva projekta;
–    tehnička pomoć od strane stručnjaka iz partnerske jedinice lokalne samouprave, udruženja građana, naučne institucije i dr. koje poseduju potrebno znanje,                iskustvo ili razvijene aktivnosti u oblasti u kojoj se realizuje projekat.

Rok: 10.09.2010. godine

Javni konkurs za dodelu kredita fonda za zaštitu životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OBJAVLJUJE

Javni konkurs za dodelu kredita fonda za zaštitu životne sredine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela kredita za ulaganja u projekte kojima je svrha:
– podsticanje upravljanja otpadom i emisijama (od gasova, otpadnih voda itd.) u cilju zaštite životne sredine;
– podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
– podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunca, vetra, biomase, geotermalne energije, itd.).
Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa. Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.
Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 200.000.000,00 dinara.
Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz prethodnog stava a najduže do 31.12.2010. godine.
Prenos sredstava korisnicima i otplata kredita obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su pravna lica (privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom, privatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom) i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove konkursa.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Zahtev za odobrenje kredita ( www.sepf.gov . rs ),
– investicioni program po metodologiji Fonda za razvoj (datum izrade programa ne može biti stariji od 6 meseci),
– odluka nadležnog organa o usvajanju investicionog programa,
– rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre,
– statut ili akt o osnivanju,
– rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja (PIB),
– obaveštenje o razvrstavanju privrednog društva,
– OD obrazac overen od strane Poreske uprave, za poslednji obračunati mesec,
– izjava o povezanim licima na priloženom obrascu,
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine
– bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu po tekućim računima za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama, dinarski i devizni,
– ponude ili profakture isporučioca opreme,
– dokumentacija za obezbeđenje kredita – jedan od instrumenata pod a), b) ili v)
a) pismo o namerama izdavanja garancija, odnosno avaliranja menice od strane poslovne banke, ili
b) dokazi o vlasništvu na nepokretnosti, i to:
1. izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ne stariji od 30 dana sa uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra; ili izvod iz novog katastra ne stariji od 30 dana sa potvrdom suda da na imovini nema tereta; ili tapija sa posedovnim listom, potvrdom suda da na imovini nema tereta i uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra, i
2. original kopije plana iz katastra,
3. procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane sudskog veštaka sa rešenjem o upisu u registar stalnih sudskih veštaka, ili ovlašćene agencije, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka,
4. fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti,
5. odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu,
6. rešenje o regiistraciji privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut ili akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je nalogodavac drugo pravno lice,
v) ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica – za iznose kredita do 3.000.000 dinara:
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine – bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće
razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu po tekućim računima za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama, dinarski i devizni,
– rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre,
– osnivački akt i/ili Statut jemca posle 2006. godine,
– izjava o spremnosti davanja jemstva overena od strane ovlašćenog lica jemca,
– dokaze o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa i to 1.200,00 dinara (pravna lica), odnosno 500,00 dinara (jemac) – navedene uplate je potrebno izvršiti
na račun Fonda za razvoj broj: 840-2724-07 uz poziv na broj 7123 za izveštaj Kreditnog biroa
– saglasnost korisnika-jemca za povlačenje izveštaja od kreditnog biroa,

4. Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:
– najviši iznosa kredita je 40.000.000,00 dinara,
– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 5 godina, sa odloženim rokom otplate do 1 godine u kome se obračunava interkalarna kamata u iznosu od 3% i pripisuje glavnom dugu,
– tromesečna otplata kredita (anuiteti)
Odluka o visini odobrenih sredstava donosi se u skladu sa ocenom investicionog programa koju vrši Fond za razvoj a koja obuhvata ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti, ocenu instrumenata obezbeđenja i ekonomsku ocenu projekta, a prema Programu rada Fonda za razvoj za 2010. godinu.
Prilikom prvog puštanja kredita u tečaj plaća se provizija Fondu za razvoj u iznosu 1% vrednosti odobrenog kredita.

5. Instrumenti obezbeđenja
– sopstvene menice sa avalom poslovne banke ili garancija banke, ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima (građevinskim objektima i građevinskom zemljištu) – odnos između prihvaćene tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa odobrenog kredita utvrđuje se u skladu sa Programom Fonda za razvoj, i to:
– 80% procene vrednosti stambenog objekta,
– 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora,
– 50% tržišne vrednosti poslovnog prostora proizvodnih hala,
– 70% tržišne vrednosti zemljišta sa navodnjavanjem,
– 50% tržišne vrednosti zemljišta bez navodnjavanja; ili
– zaloga na opremi (80% vrednosti nove opreme i 50% procene vrednosti opreme starije od dve godine)
– ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga – za iznose kredita do 3.000.000 dinara, i
– ostali instrumenti obezbeđenja u skladu sa Programom rada Fonda za razvoj za 2010. godinu, prihvatljivi za Fond za razvoj.
U slučaju nedovoljnog boniteta investitora može se prihvatiti više različitih instrumenata obezbeđenja.
Korisnici kredita dužni su da snose sve troškove u vezi sa instrumentima obezbeđenja. Pored navedenih instrumenata obezbeđenja podnosilac zahteva dostvlja i
odgovarajući broj blanko sopstvenih menica, što se reguliše Ugovorom.

6. Realizacija dodeljenih sredstava
Upravni odbor Fonda donosi odluku o dodeli kredita. Odluke se donose mesečno. Na osnovu navedene odluke Fond i Fond za razvoj sa korisnikom sredstava zaključiju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Za svaku godinu se zaključuje poseban ugovor.

7. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Zahtev za odobrenje kredita“
Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.
Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se u dva primerka na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, dr Ivana Ribara 91,
sa naznakom: „Prijava za dodelu kredita Fonda za zaštitu životne sredine“- ne otvarati.
Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.
Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“ i na internet strani Fonda: www.sepf.gov. rs

Kontakt osoba: Biljana Blažević Zec
(tel: 011/2169-368, 011/22-77-442; e-mail: biljana.blazevic-zec@sepf.gov.rs)
Broj: 401-00-188/2010-01

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava MSP-u

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Program podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Cilj Programa je podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća u inovacije radi povećanja konkurentnosti, kroz sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

 • unapređenje organizacione strukture preduzeća (edukacija menadžmenta u vezi sa uvođenjem novih proizvoda ili procesa rada);
 • inovacije u oblasti marketinga (izrada prognoze tražnje za novim proizvodima, izrada marketing plana novog proizvoda ili usluge);
 • razvoj u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (intranet, računarsko povezivanje preduzeća sa dobavljačima i maloprodajom, uvođenje softvera za praćenje procesa proizvodnje, upravljanje zalihama).

II grupa aktivnosti

 • otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju, registrovanih pre datuma objavljivanja  javnog poziva;
 • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže;
 • uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove;  kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 31. marta 2011. godine.

Uslovi za učešće u Programu – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1)      da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2)      da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

3)      da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4)      da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5)      da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Finansijski okvir Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Programa ostvaruju pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava pravna lica su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 800.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni u Uputstvu za sprovođenje Programa na internet sajtu Ministarstva i Agencije, Komisija za selekciju i ocenjivanje zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti sufinansirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava – Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Programa, predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, zaključno sa 13. septembrom 2010. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Programa podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas i oglasna dokumentacija su dostupni na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs, Agencije na adresi:  www.narr.gov.rs i klastera Srbije http://klasteri.merr.gov.rs.

Obaveštenje o izboru –Agencija će pismeno obavestiti izabrane kandidate i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja pozivom na sledeće brojeve telefona 011/ 28 55 040; 011/ 28 55 235 ili slanjem pošte na elektronske adrese: jelena.stevanovic@merr.gov.rs ili milja.svrkota@merr.gov.rs.

Oktobarska runda programa Aktivne zajednice

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Oktobarska runda programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je
13. oktobra 2010. godine do 17 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde ili tražiti putem kancelarije na adresi office@bcif.org

zp8497586rq