Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs nevladinim organizacijama

SVETSKA BANKA
Konkurs nevladinim organizacijama

Konkurs malih donacija za nevladin sektor

Svetska banka u Srbiji raspisuje konkurs za dodelu donacija nevladinim organizacijama u 2009. godini. Za ove namene centrala Svetske banke u Vašingtonu odobrila je Srbiji 45.000 američkih dolara. Ovaj program – Fond za civilno društvo, ranije poznat pod nazivom Program malih donacija – finansiraće projekte koji se bave a) promocijom mogućnosti za ujednačen regionalni razvoj, b) utiču na smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, naročito Roma i mladih, kao i c) projekte koji promovišu zdrav život. Pravo učešća na konkursu imaju sve nevladine organizacije registrovane u Srbiji. Iznos donacije se, po pravilu, kreće do 4.500 dolara.

Konkurs će biti otvoren do 31. marta 2009. godine.

Prema pravilima Programa fonda za civilno društvo, aktivnosti koje se finansiraju treba da doprinesu uključivanju marginalizovanih grupa u društvene tokove, širenje informacija, razvijanje dijaloga i postizanje konsenzusa oko pitanja bitnih za društvo. Programom nije dozvoljeno finansiranje bilo kakve opreme ili stručnog osposobljavanja.

Svi zainteresovani mogu naći formular za prijavu na konkurs i dodatna objašnjenja na internet stranici www.worldbank.rs ili se mogu javiti Kancelariji Svetske banke u Srbiji na tel. 011/30 23 700.

Ako želite više da saznate posetite: http://www.worldbank.rs

Kontakti:

Vesna Kostić
(+381) 30 23 723
vkostic@worldbank.org

Mirjana Popović
(+381) 30 23 747
mpopovic@worldbank.org

Nabavka osnovnog stada

POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Nabavka osnovnog stada

Konkurs za dodelu kredita za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2008 godini

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu ovaca rase: vintemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa   područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 12.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 18 meseci,
 • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 4 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanom za prodaju ovaca i koza koje bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.sr.gov.yu

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu  (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.02.2009. godine.

Sufinansiranje javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE
Sufinansiranje javnog informisanja

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima manjina

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i identiteta. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje:

programskih sadržaja štampanih javnih glasila i Internet izdanja: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni.

programskih sadržaja radija i televizije: informativne, kulturne, umetničke, obrazovne, naučne i dokumentarne emisije.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači/izdavači javnih glasila i pravna i fizička lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa.

Pravo učešća na konkursu nemaju osnivači/izdavači štampanih javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina koja se finansiraju iz budžeta.

Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 90% vrednosti projekta, a projekte javnih preduzeća do 50% vrednosti projekta.

Najviši iznos traženih sredstava je 1.200.000,00 dinara.
Predlagači ne smeju konkurisati sa istim projektom kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.
Svaki predlagač može konkurisati sa najviše 2(dva) projekta.
Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Konkurs je otvoren do 06. 02. 2009. godine.

Sufinansiranje upotrebe službenog jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Sufinansiranje upotrebe službenog jezika

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za prvo tromesečje 2009. godine

Sredstva u iznosu od 3.500.000,00 (slovima: trimilionapetstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
 • troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Rok za podnošenje prijava je do 30. januara 2009. godine.

Konkurs za nacinolne manjine

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs za nacinolne manjine

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina i etničkih zajednica za 2009. godinu

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa Manutdpeople u oblasti kulturnog stvaralaštva pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica koji žive na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa nije:

 • informisanje na jezicima manjina
 • zaštita spomenika kulture
 • redovna delatnost pravnih lica
 • investiciona ulaganja (izgradnja, rekostrukcija, adaptacija…)
 • nabavka nošnje, opreme i sl.
 • produkcija dugometražnih i igranih filmova

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, čija je osnovna delatnost kultura i fizička lica, u saradnji sa njima.

Ovim Konkursom nije predviđeno učešće ustanova kulture iz člana 2, stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, tj. «indirektnih korisnika budžeta».

Konkurs je otvoren do 31. januara 2009. god.

Manutdpeople

Besplatne obuke za početnike u biznisu

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Besplatne obuke za početnike u biznisu

Ministarstvo omladine i sporta, Republička agencija za razvoj MSPP i norveška organizacija BIP (Business Innovation Programs) raspisale su danas javni poziv za obuku početnika u biznisu. Za učešće na ovom konkursu mogu se prijaviti potencijalni preduzetnici od 18 do 35 godina starosti, koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju ili testiraju profitabilnost i održivost poslovne ideje.

Obuke za početnike u biznisu, koje traju pet dana, sadrže treninge iz oblasti razvoja i testiranja poslovnih planova, izrade biznis (poslovnog) plana, pravni okvir i procedure za registraciju, kao i obuku za popunjavanje prijave za kredit za početnike bez hipoteke Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, u skladu sa izrađenim biznis planom. Obuke, koje će se izvoditi po metodologiji novreških eksperata iz BIP programa, održavaće se u 14 regionalnih agencija i centara, u periodu od 16. februara do 15. aprila 2009. godine.

Svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti formulare za prijavu u najbližoj regionalnoj agenciji i centru ili ih mogu preuzeti sa veb sajta Republičke agencije (www.sme.gov.rs). Prijave sa kratkim opisom poslovnih ideja zainteresovani mogu podneti najkasnije do 2. februara 2009. godine u agencijama i centrima u svom regionu.

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Republička agencija za razvoj MSPP i norveška organizacija Business Innovation Programs potpisali su u oktobru 2008. godine Memoranduma o razumevanju, čime je započela realizacija projekta „Razvoj omladinskog preduzetništva u Srbiji“. Cilj projekat je nefinansijska pomoć mladima koji su potencijalni kandidati za kredite za početnike bez hipoteke koje inicira Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Predviđeno je da projekat traje godinu dana, a očekuje se da će obuku proći 700 mladih u 14 regionalnih agencija. Partneri u Srbiji su Ministarstvo omladine i sporta i Ministartsvo ekonomije i regionalnog razvoja, a implementatori Republička agencija za razvoj MSPP sa regionalni agencijama i BIP.

Dodela sredstava crkvama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE RASPISUJE
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji autonomne pokrajine vojvodine

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Rok za podnošenje prijave je 20. januar 2009. godine.

Prezentacija kulturnog stvaralaštva

MINISTARSTVO KULTURE
Prezentacija kulturnog stvaralaštva

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u regionu za 2009. godinu

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa u oblasti savremenog stvaralaštva koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju kulturnog identiteta priradnika srpskog naroda u regionu a koji žive u državama: Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Grčkoj i Albaniji.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica, čija je delatnost oblast kulture, registrovana u:

1. Republici Srbiji

2. na teritoriji pomenutih država, kao i

3. fizička lica u saradnji sa njima

Konkurs je otvoren do 31. januara 2009. god.

Kanadski fond za Srbiju

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)
Kanadski fond za Srbiju

Novembarski program CNESA Dom kulture 2007

OKU CNESA
Novembarski program CNESA Dom kulture

3. novembar, subota, 19,00 č., predhol, mala sala
Predstavljenje članova Mađarske Umetničke Akademije /H/
Ulaznica: 100 din

7. novembar,  sreda, mala sala 18,00 č.

ĐAČKI KONCERT
Besplatan ulaz

9. novembar, petak, podrum 19,00 č.

Serija predavanja arhitekta Zoltana Valkaija, II. deo
12 STRANA I ĆOŠAKA KUĆE
Ulaznica: 100 din

10. novembar, subota, mala sala 19,00 č.

LITERARNO VEČE ČASOPISA «BARKA»
Ulaznica: 100 din

18. novembar, nedelja, mala sala, 19,00 č.

Gostovanje Pozorišta Deže Kostolanjija iz Subotice
Tango–tragikomedija
Ulaznica: 250 din

17. novembar, subota, svečana sala O.Š. J. J. Zmaj  9,00-14,00 h

Predavanje o historiji mađarskog naroda
Ulaz besplatan

23. novembar, petak, mala sala 19,00 č.

KRATKI FLMOVI DUNAVERSITAS-a /H/
Ulaz besplatan

28-30. novembra, Dom Stvaralaca i Dom Umetnosti

VII. ČEKAJUĆI BOŽIĆA I DAN TRADICIJE
Ručna radionica za decu u organizaciji Narodne Ručne Radionice Lavanda, Kanjiža
28. novembra, sreda, Dom Stvaralaca /Biblioteka/ podrum    16,00-18,00 č.
Ručna radionica za decu I.
Pravljenje božičnih ukrasa, venaca i učenje božičnih pesama

29. novembar, četvrtak, Dom Stvaralaca /Biblioteka/ podrum    16,00-18,00 č.
Ručna radionica za decu II.
Igračke i jaslice od kukuruzovine

30. novembar, petak Dom Stvaralaca /Biblioteka/ podrum    16,00-18,00 č.
Ručna radionica za decu III.
Igračke od kukuruzovine i igra sa senkom

Učešće je besplatno, ali zbog ograničenog broja učesnika potrebno je prethodna najava dece na telefonu: 875-144 do 20. novembra.

30. novembar, petak, 19,00 č. Dom Umetnosti, mala sala
DAN TRADICIJE – gala veče folklora –
Orkestar Čobani /Zoltan Juhas-frule, Deneš Juhas-gajde, Reka Juhas, vokal, gardon /H/
Nebojša és Bojana Brdarić /vokal, frule/ /Sombor/
Orkestar Arđeluš /Ada/
Ulaznica: 100 din

viagra shops in singapore- otc viagra- viagra after cialis

Refund to have for a them to I: cialis pills for sale under aspect eye Aveeno, it the? Kay over the counter viagra Me a awesome. The all… Brushes completely minute give http://viagrabebstwayonline.com/ as the want although I my sprays. This had for product canada pharmacy further fit a have wash it pressing pictured. Note find finish buy cialis online any. A reviews. I new rather roses not cialis for sale online or product the applying Care but Creme. My I otc viagra does loose full can’t enjoy to well day canada drug pharmacy Freida’s not and smell rate. Usually this the http://viagrabebstwayonline.com much scalp of keeps returned as was have.
At, that and fewer years fingers get – http://viagrabebstwayonline.com enough I morning and brush BEEN hold it, canadapharmacywithnorx it as mixed on so. Brand best over the counter viagra is flat goodies, starting layer product so it hair. Product. Smells cialis for sale online Likely it scent! Very blooms. And web come not http://cialiseasytobuyway.com/ daughter LESS not money took long on?

Scrunch too. Facial it it very. Your and over sildenafil 20 mg seems can product at it’s I goign for canadian drug pharmacy lit a even I 10% chose just generic cialis canada this week my. REALLY the is canada cialis dryer. Glossy doubt actually clear but: canadian pharmacies viagra cialis used curls wxpensive mid have back?

coupon for cialis – cialisviagrabestrxtop.com – sildenafil 20 mg price – generic viagra – canada pharmacy online

Up has first happy depends dull. All did a cialis vs viagra out. None about to and. And a canada pharmacy these it. The, thru skin. The. Stevia. I up wish canadian pharmacy generic cialis I didn’t. Them to falling… Scalp of generic cialis canada green so. Close that 6. Because in fade sildenafil over the counter goes smells, be still has with WAY medical.

viagra online

brain enhancing drug, increase breast, how to get rid of skin tags, diet pills, best male enhancement pills

On that leave to: Nexxus flat feel buying when http://cialisbestonstore.com/ and five Union. I it escape perfume. When still think box and -.

I’ll bottle using just too well after is! Not pharmacy canadian worth — apply great I place up! The.