Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju igranih filmova koji doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine finansijski sredstvima u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima),

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji:

 • doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine predstavljaju vrhunski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva u Vojvodini;
 • doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
 • svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • kreativno primenjivanje  novih tehnologija, alternativnih smerova i istraživanja u oblasti filmske umetnosti;
 • doprinose obeležavanju značajnih jubileja;
 • imaju obezbeđenu podršku sufinansiranja i drugih izvora i subjekata u realizaciji projekta.

Opšti uslovi Konkursa

1. Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

2. Producent može da prijavi najviše jedan igrani   film .

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za sufinansiranje igranih filmova u AP Vojvodini za 2010. godinu Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija.

Navedena prijava sastavni je deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za  kulturu, ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara  2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs  za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu u cilju unapređenja izdavačke delatnosti, razvoja kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica kao i afirmisanja kulturne osobenosti AP Vojvodine, u 2010. godini sufinansiraće objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i prevođenje značajnih dela u ukupnom iznosu od 13.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.400.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 7.500.000,00-ostale tekuće dotacije i transferi i 1.700.000,00 –dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

 • objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica;
 • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski ili jezike nacionalnih zajednica;
 • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih manjina.
 • Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora biti primarna, a ne sporedna ili povremena poslovna aktivnost podnosioca projekta

Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. i 2. jedan izdavač može podneti ukupno najviše pet prijava, a za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 3 jedan izdavač može podneti najviše pet prijava

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP  Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini. Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata zakulturu:www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi ili se može  dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Mihajla Pupina 16, treći sprat, kancelarija br. 49 ili na web adresi Sekretarijata

Rok za podnošenje prijava je od 1. do 15. februara 2010. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 14.400.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 13.900.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima  vlasti i 500.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte arheoloških istraživanja, iskopavanja i prezentovanja lokaliteta u AP Vojvodine;
 • projekte zaštite, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije najvrednijeg graditeljskog nasleđa u AP Vojvodini (kategorisani spomenici kulture);
 • projekte konzervacije i restauracije pokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za očuvanje kulturnog nasleđa AP Vojvodine;
 • projekte inoviranja stalnih muzejskih postavki ustanova na teritoriji AP Vojvodine kojima se doprinosi savremenoj promociji kulturnog nasleđa;
 • projekte savremenih načina prezentovanja programa zaštite kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
 • projekte kojima se promoviše zaštita, čuvanje i prezentovanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih,
 • projekte kojima se vrši edukacija, unapređuje struka i promovišu međunarodni i evropski standardi i uvode savremene metode u oblast zaštite kulturnog nasleđa;
 • organizovanje tematskih izložbi od značaja za Pokrajinu kojima se promoviše njeno najvrednije kulturno nasleđe;
 • projekte povezivanja i saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi organizovanja zajedničkih programa kojima se prezentuje najvrednije kulturno nasleđe AP Vojvodine, i
 • projekte kojima se promovišu principi multikulturnog,  multinacionalnog i kulturno raznovrsnog društva u Vojvodini kroz zaštitu kulturnog nasleđa, i ostale projekte kojima se doprinosi istraživanju, obradi i prezentaciji kulturnog nasleđa od posebnog interesa za Pokrajinu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522,), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite.

Na Konkursu, sa projektima u oblasti zaštite građevinskog nasleđa, mogu da učestvuju ISKLJUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite nepokretnih kulurnih dobara i to sa projektima zaštite kategorizovanih spomenika kulture za koje je:

izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja projekat kao dokaz), određena namena i korisnik,

izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova,

izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnoti na projekat, i izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine.

Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Konkurs za izradu akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014. god.

Na konkurs se mogu prijaviti pravna lica u svojstvu udruženja koja imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će od prispelih prijava na konkurs, izabrati jedno udruženje koje će raditi na pripremi i izradi svih neophodnih dokumenata i procedura u procesu izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014 god.

Očekuje se da udruženje obrazuje projektni tim stručnih konsultanata čiji će zadatak biti pružanje administrativno-stručne podrške radi izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014 god. treba da sadrži devet oblasti, te se u projektnom predlogu očekuju aktivnosti i mere vezane za ove oblasti:

 • Obrazovanje mladih
 • Zapošljavanje mladih
 • Zdravlje mladih
 • Kultura i slobodno vreme mladih
 • Aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam
 • Mobilnost i informisanje mladih
 • Ekologija i održivi razvoj
 • Socijalna politika mladih
 • Bezbednost mladih

Prioritet na konkursu će imati udruženje koje ispunjava sledeće preduslove: da može na zadovoljavajući način da demonstrira kapacitete za vođenje  projekata i programa neophodnih radi izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini; da ima odgovarajuće kapacitete za adekvatnu koordinaciju između javnog, profitnog i nevladinog sektora; da ima iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i neprofitnim sektorom; da poznaje probleme i potrebe mladih i ima iskustvo sa mladima; ima visok nivo uspešnosti u realizaciji projektnih aktivnosti ukoliko je već dobijalo sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu radi realizacije projekata iz oblasti omladinske politike; ima iskustvo prilikom prethodne izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodine.

Kriterijumi za ocenu predloga projekata:

 • Predlog aktivnosti i hronologija;
 • Kvalitet i plan očekivanih rezultata predloženih projektnih aktivnosti;
 • Kapaciteti organizacije za sprovođenje projekata;
 • Kapaciteti i iskustvo predloženog tima stručnih konsultanata (obavezne biografije);
 • Predlog budžeta i racionalnost troškova;

USLOVI KONKURSA:

 • Predlozi projekata se podnose isključivo na formularu koji se nalazi na sajtu ovog Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs;
 • Ukupan iznos sredstava na ovom konkursu iznosi 1.000.000,00 dinara;
 • Prijava na konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu, iznos sredstava koja su potrebna za realizaciju projekta sa detaljno navedenim budžetskim stavkama;
 • Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor;
 • Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Službe opštih i zajedničkih poslova Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00 – 15,00 sati, u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u periodu 2010-2014. god.”. Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu predloga projekta: naziv udruženja, adresu, kontakt telefon, kontakt osobu;
 • Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu zadržava pravo da, u cilju što kvalitetnije realizacije projekta u dogovoru sa njegovim nosiocem, utiče na njegovo sprovođenje;
 • Rok podnošenja prijave je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa;
 • Rok realizacije projekta po konkursu je jedna godina od dana dodele sredstava.

Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Rok: 5.februar 2010. godine.

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 4.200.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (“Službeni list APV”, broj 20/2009) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2010. godine.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, kao i turističke organizacije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji u januaru, februaru i martu 2010. godine planiraju izlaganje na sajmovima u Evropi.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:

 • troškovi zakupa štanda;
 • putni troškovi i troškovi smeštaja za najviše dve osobe;
 • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu.

3. Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

 • do 50% cene zakupa štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
 • do 50% ukupnog iznosa putnih troškova i troškova smeštaja;
 • do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

4. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. januar 2010. godine.

Link

Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE
Konkurs organizacijama u čijem radu su upotrebi jezici i pisama nacionalnih manjina

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2010. godinu

Sredstva u iznosu od 10.700.000,00 (slovima: desetmilionasedamstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
 • troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
 • procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
 • ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
 • postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
 • kontinuitet u finansiranju projekata od strane;
 • Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 28. februara 2010. godine.

Februarska runda programa Socijalna tranzicija

BCIF
Februarska runda programa Socijalna tranzicija

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Socijalna tranzicija.

Cilj programa jeste da dodelom donacija u maksimalnom iznosu do 20.000,00 eura podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima.
Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na sajtu BCIF-a, ili tražiti direktno kontaktiranjem kancelarije na e-mail adresi office@bcif.org.

Rok za podnošenje predloga projekata je: 11. februar 2010. godine.

Martovska runda programa Aktivne zajednice

BCIF
Martovska runda programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim grupama i njihova inkluzija, itd. Deo programa posvećen je pitanjima socijalne zaštite, te se ohrabruju organizacije da se prijave sa idejama koje se odnose na uspostavljanje servisa iz te oblasti, a doprinose sprovođenju i unapređenju reforme sistema socijalne zaštite.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je: 02. mart 2010. godine do 17 časova
Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na sajtu BCIF-a, ili tražiti p utem kancelarije na adresi office@bcif.org.

Javno zastupanje u lokalnim zajednicama

BCIF
Javno zastupanje u lokalnim zajednicama

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama” otvoren do 11.02. 2010. godine

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način BCIF uz finansijsku pomoć Odeljenja za međunarodni razvoj (DFID) želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

•  Na osnovu pristiglih prijava na konkurs, izabraće se do 10 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 10 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara, a ceo trening će biti organizovan u februaru, martu i aprilu 2010. godine.

•  Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekati dobiće novčanu podršku za početak realizacije, u iznosu do 12.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)

Rok: 11.02.2010. godine.

Konkurs crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava je 18.200.000,00 dinara, a po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 9.100.000,00 dinara (Bačka eparhija – 2.730.000,00 dinara; Banatska eparhija – 2.990.000,00 dinara i Sremska eparhija – 3.380.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 5.840.000,00 dinara (Subotička biskupija – 2.920.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.620.000,00 dinara i Srijemski vikarijat – 1.300.000,00 dinara); Islamska zajednica – 260.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 730.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 390.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 455.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 390.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 390.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 520.000,00 dinara.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 04. 02. 2010. godine.