Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma u 2009. Godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2009. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma  sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne organizacije, sportske i omladinske organizacije i udruženja građana za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:

 • edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
 • izrada prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture;
 • izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
 • uređenje građevinskog zemljišta k

  ao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

 • uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
 • izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
 • rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
 • realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje i sortiranje čvrstog otpada itd.).
zp8497586rq

Konkurs za razvoj turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Konkurs za dodelu sredstava za projekte razvoja turizma u 2009. Godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2009. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma  sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne organizacije, sportske i omladinske organizacije i udruženja građana za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:

 • edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
 • izrada prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture;
 • izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
 • uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju

  turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

 • uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
 • izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
 • rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
 • realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje i sortiranje čvrstog otpada itd.).

Konkurs je otvoren do: 31.12.2009. godine

zp8497586rq

Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

Poziv vaspitno-obrazovnim ustanovama sa teritorije AP Vojvodine radi prijavljivanja za sprovodjenje obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

Program realizuje se na sledeći način:

– pravo na stručno osposobljavanje imaju nezaposlena lica sa evidencije NSZ,

– osposobljavanje se vrši u sledećim oblastima: osnovna informatička obuka, obuke za stare, zaboravljene, tradicionalne i umetničke zanate, za deficitarna zanimanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i sticanje novih znanja prema zahtevu Nacionalne službe za zapošljavanje (obuke za zavarivače, poslovne sekretare, zidare, tesare, rodomontere, armirače, vaspitače za decu sa posebnim potrebama, negovateljice, šivače, obućare i dr.), a na osnovu odluke Komisije za izbor vrste obuke i izbor izvodjača obuke, osposobljavanje vrše vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole koje su u mreži ustanova čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne smaouprave) i visokoškolske ustanove, kao korisnici budžetskih sredstava, sa teritorije AP Vojvodine koje imaju registrovanu proširenu delatnost pod šifrom 80420 – obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja,

– ugovori izmedju stručne službe za realizaciju programa Privrednog razvoja AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i vaspitno-obrazovne ustanove zaključuju se u skladu sa članom 2. Zakona o javnim nabavkama,

– obuke se realizuju u saradnji i prema pravilima Nacionalne službe za zapošljavanje koje se odnose na cenu obuke, kvalitet obuke i druge uslove,

– vaspitno-obrazovne ustanove uz prijavu dostavljaju ponudu koja treba da sadrži: vrstu obuke, period izvodjenja obuke, broj časova, broj polaznika, trajanje teorijskog i praktičnog dela, imena predavača koji će vršiti obuku sa kratkom biografijom i fotokopijom diplome i rešenje o registraciji u kojem je navedena proširena delatnost pod šifrom 80420.

Vaspitno-obrazovna ustanova mora da ispunjava sledeće uslove:

– da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine,

– da ima registrovanu proširenu delatnost pod šifrom 80420 – obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja.

Vaspitno-obrazovne ustanove dostavljaju:

– ponudu na obrascu koji mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata, a koja treba da sadrži: vrstu obuke, period izvodjenja obuke, broj časova, trajanje teorijskog i praktičnog dela, imena predavača sa biografijom,

– fotokopiju diplome predavača i

– fotokopiju rešenja o registraciji.

Cenu za pojedine obuke odredjuje Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova prema kriterijumima NSZ, a na predlog Komisije za realizaciju programa koju čine predstavnici Sekretarijata i NSZ-Pokrajinske službe.

Odluku o izboru vaspitno-obrazovne ustanove koja će vršiti svaku pojedinačnu obuku donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog Komisije, uz uvažavanje kriterijuma:

– da osnovna delatnost vaspitno-obrazovne ustanove, stručni kadrovi i prethodna praksa garantuju kvalitetnu obuku,

– preporuke NSZ ili druge institucije na osnovu prethodnih iskustava,

– geografska podudarnost sedišta vaspitno-obrazovne ustanove i mesta prebivališta

nezaposlenih lica.

Zainteresovane vaspitno-obrazovne ustanove prijave sa dokumentacijom ostavljaju, lično ili preko pisarnice pokrajinskih organa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Mihajla Pupina 16, sa naznakom „Izvodjenje obuke za nezaposlena lica”.

Rok za dostavljanje prijava je do 15.03.2009.godine.

Sufinansiranje kulturnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje  manifestacija od posebnog značaja  za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji  u 2009. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2009. godini :

manifestacije iz oblasti muzičko-scenskog, pozorišnog, likovnog, književnog i multimedijalnog stvaralaštva

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove kulture, nevladine organizacije, privatna i javna preduzeća, udruženja građana koja se bave prezentacijom  kulturnog stvaralaštva  u AP Vojvodini .

Prijave na Konkurs podnose se od dana objavljivanja konkursa 20.02.2009. do 27.02.2009. godine

Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih

Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije AP Vojvodine

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

1. USLOVI ZA ODOBRAVANJE SUBVENCIJE POSLODAVCU

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je sedište poslodavca na teritoriji AP Vojvodine;

2) da je privredni subjekt ekonomski sposoban;

3) da nad poslodavcem u1085 nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

4) da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celini izvršen plan reorganizacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci;

5) da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine. Izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju;

6) da novoosnovani privredni subjekt koji nema period poslovanja od najmanje 12 meseci obezbedi bankarsku garanciju;

7) da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje;

9) da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidatkinja za zapošljavanje.

Konkurs je otvoren do 25.02.2009. godine

Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih

relationship advice

tpics/Samozaposljavanje11022009.pdf” target=”_blank”>Ovde možete pogledati tekst konkursa sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za rad i zapošljavanje

zp8497586rq