Arhiva ‘Konkursi’

Raspodela sredstava koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava

Javni pooziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara
na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave


CILJEVI

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 35.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 22.400.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 2. decembra 2010. godine.

Konkurs za unapređenje rada udruženja odgajivača stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Sredstva za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 3.510.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja  odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;
  2. Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja;
  3. Fotokopija PIB obrasca;
  4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
  5. Program rada za 2010. godinu (teme, ciljevi, vreme i mesto realizacije).

Sufinansiranje dela troškova za unapređenje rada udruženja odgajivača stoke u  2010. godini,  vrši se za: edukaciju, razne manifestacije, poseta drugim udruženjima i razmena iskustava u oblasti stočarstva. Podržavanje programskih aktivnosti udruženjima takođe bi se ogledalo kod izrade propagandnih materijala, uređenja prostorija i nabavke neophodne opreme za rad udruženja (računar, digitalni fotoaparat, kamera, i dr.).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu:  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: “Konkurs za udruženja odgajivača stoke“.

Tekst  Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:

www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.

Konkurs za sprovođenje odgajivačkog programa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2010. godinu

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2010. godinu (u daljem tekstu: Program), u iznosu od 45.327.012,68 dinara koristiće se za:

Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu.

Raspored sredstava za sprovođenje mera odgajivačkog programa  raspodeliće se u odnosu 88% za rad osnovnih odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, a 12% za rad regionalnih odgajivačkih organizacija, sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukoliko se prema Programu, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, utvrđena visina novčanih sredstava za odgajivačke mere kod pojedinih vrsta stoke ne realizuje u celosti, ista se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmerava na odgajivačke mere kod drugih vrsta stoke (tabele 1-6.), a do planiranog maksimalnog godišnjeg obima odgajivačkih mera predviđenog Dugoročnim programom mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2010-2014. godine (“Službeni list APV”, broj 12/10).

Ukoliko se sprovede veći obim pojedinih odgajivačkih mera od predviđenih konkursom, a najviše do maksimalnog godišnjeg obima pojedinih mera utvrđenog Dugoročnim programom za period 2010-2014. godine, tada će cena po jedinici mere biti srazmerno niža.

Sredstva za finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija obezbeđuju se u visini do 3.327.012,68 dinara.

Sredstva za sprovođenje Programa koristiće se za:

1. Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;

2. Obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa.

Pravo učešća na konkursu iz tačke 1. imaju odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima  sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 7, 8, 9. i 10. Zakona o  stočarstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Pravo na  podnošenja zahteva za korišćenje sredstava za namene iz tačke 2. imaju odgajivačke organizacije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 9. Zakona o  stočarstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima (član 7. i 10. Zakona o  stočarstvu) konkurišu za nadoknadu troškova i ostvaruju pravo na sredstva, preko Regionalne odgajivačke organizacije (član 8.), na čijoj  su teritoriji izvršavali poslove, a koja kontroliše njihov rad i obrađuje dobijene podatke. Regionalna odgajivačka organizacija prikupljenu konkursnu dokumentaciju od organizacija na svom terenu, sa zbirnim spiskom organizacija koje ispunjavaju uslove konkursa, dostavlja ovom Sekretarijatu.

Potrebna dokumentacija: a) Prijava na konkurs; b) Izvod iz Godišnjeg programa mera  za sprovođenje odgajivačkog programa podnosioca zahteva, podatke o području na kome se sprovodi program, podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa; v) Prijava po vrstama stoke; g) Fotokopija depo kartona; d) Overena fotokopija diplome lica koje radi na poslovima mera za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva; đ) Overena fotokopija radne knjižice; e) Rešenje izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 7, 8, 9. i 10. Zakona o  stočarstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 41/09); ž) Regionalna odgajivačka organizacija treba da dostavi i zbirni spisak Osnovnih odgajivačkih organizacija na svojoj teritoriji, koje ispunjavaju uslove konkursa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Podnosilac zahteva može jednim zahtevom konkurisati za dodelu sredstava za više namena (tabele 1-6.).

Rok za podnošenje zahteva sa ostalom potrebnom dokumentacijom je zaključno sa 15. novembrom 2010. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: Konkurs za odgajivanje stoke”.

Tekst  Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:

www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.

Sredstva za očuvanje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Ova sredstva u ukupnom iznosu od 3.706.500,00 dinara, su namenjena za subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, odnosno za očuvanje, održivo korišćenje i unapređenje načina smeštaja, ishrane i nege ugroženih autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (podolac) i Svinjarstvo (mangulica), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (Član: 7, 8. i 9. Zakona o stočarstvu, „Službeni glasnik RS“, broj 41/09)

Planirana, a nerealizovana sredstva  kod pojedine vrste i autohtone rase stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na  drugu vrstu i autohtonu rasu stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;

2)   Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

3)   Fotokopija priloga 4 (podaci o vrsti i broju životinja i gazdinstvima na kojima se drže ili uzgajaju), koji se nalazi u Pravilniku o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 111/09);

4)   Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

5)   Fotokopija čekovne kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu kod banke;

6)   Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu:  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: “Konkurs za genetske resurse“.

Tekst Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.

Sredstva za održavanje izložbi stoka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanja lokalnih i regionalnih izložbi  stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2010. godinu

Sredstva za sufinansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 3.243.500,00 dinara. Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje sredstava imaju udruženja građana – organizatori izložbi stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Predviđena raspodela sredstava za organizovanje izložbi goveda, ovaca i koza, kopitara i svinja vršiće se po vrstama stoke i to:

Govedarstvo 850.000,00

Ovčarstvo i kozarstvo 750.000,00

Kopitari 1.500.000,00

Svinjarstvo 143.500,00

UKUPNO, dinara 3.243.500,00

Planirana, a nerealizovana sredstva kod izložbi pojedinih vrsta stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na izložbe druge vrste stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtev koji treba da sadrži podatke o Programu održavanja i nazivu izložbe, datumu i mestu održavanja izložbe, vrsti i kategoriji stoke, broju grla na izložbi, specifikaciji troškova i iznos traženih sredstava;

2. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;

3. Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja;

4. Fotokopija PIB obrasca;

5. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

6. Fotokopije: Računa, Izvoda od banke o utrošku sredstava, Naloga blagajni za isplatu sredstava.

Sufinansiranje  dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškovi prevoza i osiguranja životinja, troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora, ozvučenje, mediji, bina, nagrade za najbolja grla i izrada pehara, medalja, plaketa, gravura, lenti, rozeti, diploma, zahvalnica i kataloga; rad komisije za ocenu stoke, dežurnog veterinara i radnika.

Sekretarijat će prihvatiti zahteve za već održane izložbe stoke u toku 2010. godine.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je 31.12.2010. godine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 12.11.2010. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,  sa naznakom: “Konkurs za izložbe stoke“.

Tekst  Konkursa i  Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Zahtevi koji se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti  razmatrani.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  telefon 021/456-267.

Bespovratna finansijska sredstva za investicije

SIEPA

Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije

u oblastima proizvodnje i usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

▪  referenca investitora;

▪  udela domaćih dobavljača i efekta investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru;

▪  održivosti investicije / trajnosti poslovanja;

▪  nove tehnologije i prenosivosti znanja i veština na domaće dobavljače

▪  efekata investicije na ljudske resurse;

▪  ocene uticaja na životnu sredinu;

▪  obima izvoza;

▪  supstitucije uvoza;

▪  efekata investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;

▪  pisma podrške, odnosno pisma o namerama opštine, odnosno grada, kojim se pružaju olakšice i povoljnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije u koje investitor namerava da ulaže.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenja kriterijuma predviđenih uredbom, i to:

▪  za investicije u proizvodni sektor: od 2.000 do 5.000 evra, odnosno od 4.000 do 10.000 evra za devastirana područja i područja od posebnog interesa (Zaječar, Kraljevo, Niš, Novi Pazar) po novom radnom mestu;

▪  za investicije u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija u područja od posebnog interesa: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

▪  za investicije u sektor usluga: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu.

Rok za podnošenje prijava za dvanaesti krug odobravanja finansijskih sredstava je petak, 10. decembar 2010. godine.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: “Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava” na dole navedenu adresu:

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije

ul. Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011 / 3398 550, 3398 545, 3398 750, 3398 653, ili 3398 629

Link

Konkurs za podizanje IKT kapaciteta

MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Konkurs za projekte namenjene podizanju IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave.

Predlozi projekata kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu treba da obuhvataju realizaciju lokalnih projekata iz oblasti IKT (informaciono-komunikacionih tehnologija) koji za svoj cilj imaju uspostavljanje novih servisa eUprave iz nadležnosti lokalnih samouprava, podizanje nivoa sofisticiranosti nekog od postojećih servisa eUprave, omogućavanje dostupnosti servisa građanima i podizanje kapaciteta hardvera, softvera i komunikacione infrastrukture u cilju održivosti i unapređenja postojećih servisa u izabranim jedinicama lokalne samouprave.

Na konkursu mogu učestvovati sve jedinice lokalne samouprave koje ispune uslove definisane u ovom javnom pozivu, a to su: dostavljen predlog projekta koji u svemu zadovoljava uslove ovog Konkursa; uredno popunjena i dostavljena prijava; izjava o sufinansiranju projekta; objavljen najmanje jedan potpuni elektronski servis, (elektronski formular sa integrisanim plaćanjem) na Portalu eUprava. Za jednu jedninice lokalne samouprave može se finansirati najviše jedan projekat.

Odabir projekata vrši Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, na osnovu izvršene provere ispunjenosti uslova Konkursa i projekata od strane komisije za ocenu projekata, formirane od strane Republičkog zavoda za informatiku i internet. U ovoj godini biće odabrano najviše dvadeset jedinica lokalne samouprave.

Nakon izvršenog odabira projekata, Ministastvo za telekomunikacije i informaciono društvo i jedinica lokalne samouprave čiji su projekti odabrani za finansiranje, potpisaće ugovor o realizaciji projekta.

Sastavne delove prijave čine sledeći prilozi:

  • Dokument predloga projekta
  • Izjava predsednika opštine ili gradonačelnika o sufinansiranju projekta

Rok za podnošenje prijava je 29. novembar 2010. godine.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem, jedinice lokalne samouprave se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: office@rzii.gov.rs .

Prijave za Konkurs slati elektronskom poštom na adresu: office@rzii.gov.rs .

Link

Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju vatrogasnih domova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

– ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH VATROGASNIH DOMOVA

Finansira se adaptacija i rekonstrukcija objekata vatrogasnih društava, sa teritorije AP Vojvodine, bez prava promene namene.

Korisnici sredstava su dobrovoljna vatrogasna društva.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

5)    Fotokopija akta o registraciji društva i PIB obrazac

6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

7)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 10.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Salašarski, etno i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

1. SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

1.1. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija salaša

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.

Pravo učešća na konkurs imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:

– za izgradnju i rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu

5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu

8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

1.2. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija etno kuća

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija objekata po ugledu na autentične seoske kuće koji prikazuju i čuvaju tradicionalnu kulturu i arhitekturu sa prostora Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva i udruženja građana sa područja AP Vojvodine registrovana za pružanje usluga u turizmu.

Potrebna  dokumentacija:

– za registrovana gazdinstva:

1) Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu

5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu

8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

– za udruženja građana registrovana za pružanje usluga u turizmu:

1)   Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

5)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac

6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

1.3. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat (Informacija o lokaciji i Građevinska dozvola ili Dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole)

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija rešenja o upisu u Vinarski registar i registracioni broj

5)    Dokaz o izvršenoj prenameni poljoprivrednog u građevinsko zemljište (samo za poljoprivredno zemljište)

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre i PIB obrazac

8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

9)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

10) Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 70.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Konkurs za izgradnju i rekonstrukciju pijaca i vašarišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

– IZGRADNjA NOVIH  I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH PIJACA I VAŠARIŠTA

Finansira se: izgradnja novih seoskih pijaca i vašarišta kao i rekonstrukcija postojećih seoskih pijaca i vašarišta, sa teritorije AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su opštine i mesne zajednice.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Odluka nadležnog organa opštine odnosno Odluka Saveta mesne zajednice o realizaciji projekta

3)    Saglasnost opštine (ukoliko je podnosilac zahteva mesna zajednica)

4)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat – za izgradnju i rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

5)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 19.500.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.


Link