Arhiva ‘Konkursi’

Kratkoročni krediti za preduzetnike

FOND ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA
Kratkoročni krediti za preduzetnike

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita-preostalog iznosa od ukupnog finanansijskog okvira , radi  razvoja  preduzetništva,   na  teritoriji  opštine  Kanjiža. Ukupna vrednost sredstava za dodelu  iznosi  2.560.000,00 dinara.

1.    Cilj dodele sredstava

Osnovni cilj dodele sredstava je  pospešivanje  razvoja  privrede,  finansijski doprinos povećanju  broja  zaposlenih, ili održavanje postojećeg broja zaposlenih i  pospešivanje  efikasnosti  rada  malih i  srednjih  preduzeća.

2.   Namena  i  merila  dodele sredstava

Na  osnovu ovog  konkursa  se  dodeljuju  sredstva   malim i srednjim  preduzećima, preduzetnicima  čije  je sedište  registrovano  na  teritoriji opštine  Kanjiža, radi:

investiranja  u  osnovna  sredstva  (oprema).

Prilikom  dodele  sredstava  na  osnovu ovog konkursa prioritet   imaju   preduzeća  i preduzetnici,  koji   na  osnovu  investicije  mogu zapošljavati  više  radne  snage,  koji  u ukupnoj  vrednosti investicije  učestvuju  većim sopstvenim udelom.   Prioritete će imati  oni koji izrađuju  nove proizvode za  nova  tržišta.

Mimo  gore  navedenih,  merila  za  dodelu   sredstava Fonda   su  još:

 • najmanje  20%   sopstvenog  udela na  osnovu  predračunske vrednosti predmetnog kreditiranja,
 • ekonomska  opravdanost  zahteva.

3.    Zahtev koji se uručuje  za  dodelu  sredstava

Učesnici  ovog  konkursa  osim  formulara zahteva – koji se može dobiti  u Uslužnom centru Gradske kuće u Kanjiži, kao i pomoć za popunjavanje – treba  da prilože  i  sledeće:

 • poslovni plan,
 • predračun za  predmet  kreditiranja ili  overeni (pred)ugovor  o  kupoprodaji
 • potvrdu  nadležnog  organa  o  izmirenju poreza,
 • potvrdu  o  registraciji (isprava  o  osnivanju,  radna  dozvola),
 • Finansijske izveštaje  za 2007.  i 2008. godinu (završne račune).

Stručna  služba  donosi  svoj predlog na   osnovu   primljenih zahteva  i  kompletne dokumentacije,  na  osnovu  kog  predloga   Upravni odbor Fonda   dodeljuje   kredit.

4.    Uslovi kreditiranja

Rok  otplate iznosi  18 meseci, grejs period  od 6 meseci,

Kamatna  stopa  iznosi  5% (rečima: pet odsto) na  godišnjem nivou.

Primenjuje se klauzula  o  valuti.

Rate  otplate  kredita   se  obračunavaju  i naplaćuju  mesečno, odnosno prema poslovnoj politici banke, koja vrši kreditiranje.Banka obračunava i naplaćuje  bankarske troškove  za  usluge.

Jemstvo  za  dodeljena  sredstva  je  bankarska  garancija.

Sredstva dodeljena  od strane Fonda  se  mogu  koristiti  isključivo  na  osnovu  predračuna ili ugovora,  ista se doznačuju  na  žiro-račun dobavljača.

Konkurs  Fonda  za  razvoj opštine Kanjiža važi  do  25. 08. 2009. godine

Jadranski program prekogranične saradnje

MINISTARSTVO FINANSIJA
Jadranski program prekogranične saradnje

MINISTARSTVO FINANSIJA

Za Jadranski program prekogranične saradnje obezbeđeno 63,75 mil EUR – rok za prijavu projekata iz Srbije 29. oktobar

IPA Jadranski program prekogranične saradnje raspolaže sa 63,75 mil EUR i deo je instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije. U tom Jadranskom programu prekogranične saradnje učestvuju Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora i Slovenija.

Ministarstvo finansija Republike Srbije raspisalo je danas (3. avgust 2009. godine) poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, čime se partnerima iz naše zemlje omogućava da do kraja 2012. godine učestvuju u aktivnostima iz oblasti ekonomske, socijalne i institucionalane saradnje, prirodnih i kulturnih resursa i prevencija rizika, dostupnosti i mreže.

Rok za dostavljanje prijava je 29. oktobar 2009. godine.

CIP Javni poziv

CIP EKO-INOVACIJE – PROJEKTI PRVE PRIMENE I PONOVNOG UVOĐENJA NA TRŽIŠTE
CIP Javni poziv

Identifikator poziva: ENTR/CIP/09/D/N01S00

Eko-inovacije se odnose na promenu obrazaca proizvodnje i potrošnje i na razvoj tehnologija, proizvoda i usluga koje dovode do smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj eko-inovacija je povezivanje istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija.

Najvažnije informacije o pozivu:

 • poziv je objavljen 20. aprila 2009. godine.
 • krajnji rok za prijavu je 10. septembar 2009. godine.
 • projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
 • evaluacija projektnih predloga do kraja 2009. godine.
 • početak realizacije projekata mart/april 2010. godine.
 • procenat sufinansiranja od strane Zajednice do 50% opravdanih troškova.
 • projektne aktivnosti mogu maksimalno da traju 36 meseci.
 • ukupan budžet ~ 30 miliona evra, biće podržano ~ 40 projekata.

Više informacija o pozivu je dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Više informacija o eko-inovacijama je dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Ko može prijaviti projekat?

Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Švajcarska, Island), i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija i Izrael).

Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Poziv se odnosi na:

 • projekte prve primene ili ponovnog uvođenja na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi (tehnički uspešno demonstrirani, ali zbog određenih rizika još uvek nisu prodrli značajnije na tržište i zbog toga im je potrebna podrška).
 • tržišno-orijentisane aktivnosti vezane za razumevanje tehnologija zaštite životne sredine i eko-inovativnih aktivnosti od strane preduzetnika.
 • implementaciju novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama, kao što su upravljanje zaštitom životne sredine, kreiranje proizvoda, procesa i usluga koji nemaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Projekti koji spadaju u nadležnost drugih EU programa:

Projekti koji se odnose na upravljanje i planiranje upotrebe zemljišta, upravljanje prirodnim staništima, na urbane politike i projekte sa javnom dimenzijom trebaju da se prijave za LIFE+ ili FP7 program (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj).

Projekti koji se fokusiraju na povećanje korišćenja obnovljivih vidova energije i energetsku efikasnost trebaju da se prijave za program Inteligentna energije Evrope (IEE).

Projekti vezani za istraživanje i tehnološki razvoj trebaju biti prijavljeni za FP7 program.

Ciljevi poziva:

 • podsticanje novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama u oblastima kao što su upravljanje zaštitom životne sredine i stvaranje ekoloških proizvoda, procesa i usluga,
 • uklanjanje prepreka za šire korišćenje eko-inovacija,
 • kreiranje većeg tržišta za eko-inovativne proizvode i usluge,
 • povećanje inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

Vrste aktivnosti koje će se podržavati:

 • Čistiji proizvodni procesi (s naglaskom na sektore koji imaju veliki negativni uticaj na životnu sred

  inu, kao što su: građevinarstvo, hemijska industrija, prehrambena industrija, reciklaža).

 • Inovativni i ekološki proizvodi i usluge, inovativni pristupi eko-dizajnu proizvoda.
 • Podrška preduzećima (posebno malim i srednjim) u poboljšanju poslovanja, proizvoda, usluga (inovativni pristup ekološkom načinu upravljanja ili povećana eko-efikasnosti).

Prioritetne oblasti i aktivnosti:

Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu. U 2009. godini prednost imaju sledeći sektori:

1) Reciklaža

 • bolje metode sortiranja i metode za otpadne materijale, građevinski otpad, industrijski otpad, električni i elektronski otpad s mogućnošću recikliranja i stara vozila.
 • inovativni proizvodi koji koriste reciklirane materijale ili olakšavaju reciklažu i zadovoljavaju međunarodne proizvodne standarde, napredne zahteve dizajna i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
 • inovacije poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo

 • inovativni proizvodi ili procesi u sektoru građevinarstva koji imaju za cilj racionalniju upotrebu prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.
 • ekološke usluge u građevinarstvu.
 • inovativni sistemi vodosnabdevanja u građevinarstvu, kao što su ušteda vode, sakupljanje i korišćenje kišnice i drugo.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)

 • čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale pakovanja, procesi i usluge s ciljem efikasnije upotrebe resursa.
 • čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije staklenih gasova i/ili povećanje reciklaže.
 • povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
 • čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu nastalog potrošnjom hrane i pića.

4) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka

U okviru ovog prioriteta podršku će imati inovativni pristupi sistemima upravljanja odnosima prema životnoj sredini, kao što su EMAS (Eco-Management and Auditing Scheme), povećana eko-efikasnost ili korišćenje znaka zaštite životne sredine („eco-label”) koji smanjuju negativni uticaj načina proizvodnje i potrošnje na ekološke i prirodne resurse. EMAS je upravljački alat za preduzeća i ostale organizacije kojim seocenjuje, izveštava i unapređuje odnos prema životnoj sredini. Znak zaštite životne sredine („eco-label”) je instrument koji potvrđuje da su proizvod ili usluga dobrog kvaliteta i performansi u smislu odnosa prema životnoj sredini.

Prioritet će imati klasteri ili lanci dobavljača i sektorski pristupi, kao što je na primer podsticanje korišćenja EMAS alata u industrijskim klasterima i distriktima malih i srednjih preduzeća.

Napomena:

Projekti se prijavljuju direktno u Briselu, isključivo elektronskim putem na internet adresi koja će u maju biti objavljena na:http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Krajnji rok za prijavu je 10. septembar 2009. godine.

zp8497586rq

IPA Program Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

EVROPSKA KOMISIJA
IPA Program Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Mnistarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (Agencija za regionalni razvoj, po akreditaciji) Republike Hrvatske i Delegacija evropske komisije u saradnji sa Ministarstvom finansija u Republici Srbiji potražuju predloge projekata u okviru dodele bespovratnih sredstava za promociju prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije, u Hrvatskoj i Srbiji, uz finansijsku podršku IPA Programa Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2007-2013. Predlog projekta bi morao da obuhvati jedan od sledećih ciljeva: da unapređuje poslovnu saradnju, da povećeva prekograničnu razmenu dobara, da razvija pokretnost tržišta radne snage, prekogranična istraživanja, razvoj i inovacije (RDI) i zajedničko ekonomsko planiranje; da stimuliše razvoj turizma i na osnovama prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara pograničnog regiona; da štiti i nadzire prirodna dobra pograničnog regiona kroz učešće u zajedničkim aktivnostima i podizanju svesti javnosti; da unapređuje dobrosusedske odnose između lokalnih zajednica sa obe strane granice.

Kompletna uputstva za podnosioce i Aplikacioni paket su dostupni za preuzimanje na sledećim Internet stranicama: http://www.mrrsvg.hr,http://www.evropa.gov.rs i  http://www.croatia-serbia.com.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 16. oktobar 2009 (U slučaju lične dostave, krajnji rok za predaju je u 16:00 časova po lokalnom vremenu  istog dana).

Informativni sastanci povodom ovog Javnog poziva za prijavljivanje predloga projekata će biti održani u Hrvatskoj i Srbiji. Datumi i mesta održavanja ovih sastanaka će biti objavljeni na Internet stranicama: http://www.mrrsvg.hrhttp://www.evropa.gov.rs ihttp://www.croatia-serbia.com.

Objavljen Konkurs za zvaničan srpski EXPO 2010 suvenir

SIEPA
Objavljen Konkurs za zvaničan srpski EXPO 2010 suvenir

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije objavila je 1. avgusta raspis Konkursa za zvanične suvenire Srbije na Svetskoj izložbi EXPO 2010. Mogućnost učešća na Konkursu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije. Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2009. godine u 15 časova, a šifrovani radovi se predaju u prostorijama SIEPA, Vlajkovićeva 3, sprat 5.

Na Konkursu će biti dodeljene tri glavne nagrade u vrednosti od:

 1. Prva nagrada:    150.000,00 dinara
 2. Druga nagrada:  100.000,00 dinara
 3. Treća nagrada:    80.000,00 dinara

i najmanje deset otkupnih nagrada svaka u vrednosti od 50.000,00 dinara.

Za više informacija u vezi sa Konkursom za zvanični srpski EXPO 2010 suvenir možete kontaktirati Gorana Radosavljevića nagoran.radosavljevic@siepa.gov.rs ili Milicu Zatezalo na milica.zatezalo@siepa.gov.rs ili putem telefona  011 / 3398 772 i 3398 774.

„Novi srpski suvenir” – konkurs za zvanične suvenire Srbije na EXPO 2010

Suveniri će predstavljati deo propratne ponude na EXPO izložbi, a kako Srbija u ovom trenutku ima ograničen izbor adekvatnih suvenira koje može da ponudi posetiocima srpskog paviljona, postoji potreba za kreiranjem novih suvenira koji će dobiti status zvaničnog srpskog suvenira na EXPO 2010.

Kao što je i najavljeno, Konkurs za zvanične suvenire Srbije na Svetskoj izložbi u Šangaju je objavljen 1. avgusta 2009. godine. Konkurs je promovisan tematskom izložbom u beogradskoj galeriji O3ONE (20 – 29. jula 2009. godine), pod imenom Srbija@EXPO2010. Izložbu je organizovala Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije u saradnji sa galerijom O3ONE.

U okviru izložbe održana je i javna tribina na temu zvaničnih srpskih suvenira na EXPO 2010 u organizaciji SIEPA, galerije O3ONE, Krojač d.o.o. – Suveniri Srbije, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Beograda, na kojoj se mogao videti presek trenutne ponude suvenira u Srbiji, kao i čuti preporuke kreatorima suvenira u pogledu specifičnih potreba nastupa Srbije na EXPO 2010.

Sama izložba bila je prilika da se akciji udahne život i motivišu talentovani autori da se uključe u ovu akciju, a privukla je i dosta pažnje medija, kako pisanih, tako i elektronskih.

Rok: 15. oktobar 2009. god.

Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE
Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Prednost u razmatranju će imati projekti koji zadovoljavaju neke od sledećih kriterijuma :

● unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;

● značaj projekta za informisanje i edukaciju dece i mladih;

● doprinos informisanju i unapređenju položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva;

● uvođenje novih informacionih tehnologija i razvoj medijske pismenosti

● doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;

● stvaranje uslova za radno angažovanje odnosno zapošljavanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;

● očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

● značaj projekta za razvoj Republike Srbije, regiona i/ili opštine.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

● značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;

● doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;

● validna argumentacija projekta;

● adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;

● održivost projekta.

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa istim projektom sa kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.

Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 2.000.000,00 dinara. Ministarstvo kulture pokriva do 80% ukupne vrednosti projekta.

Dodeljena budžetska sredstva moraju biti utrošena do kraja marta 2010. godine.

Ukupan iznos namenjenih sredstava je 80.000.000,00 dinara. U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 20.000.000,00 dinara, a Zaključkom Vlade RS od 25. juna 2009. godine „Mere za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize“ (05 broj: 4-3720/2009-3) opredenjeno je dodatnih 60.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 21.08.2009.godine.

Odvodnjavanje, uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Odvodnjavanje, uređenje atarskih puteva

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara,

II Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu od 120.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

I  Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju ili izgradnji otvorene kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka saveta mesne zajednice o realizaciji p

  rojekta;

 • Tehnička dokumentacija (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama kanala koji se rade, predmer i predračun radova)
 • Rešenje o odobrenju za izgradnju (dostavlja se ukoliko se radi o izgradnji novog objekta).

II  Uređenje atarskih puteva

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju atarskih puteva.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka saveta mesne zajednice o realizaciji projekta;
 • Tehnička dokumentacija (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama ili deonicama atarskih puteva koji se uređuju, predmer i predračun radova).

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 10.08.2009. godine.

zp8497586rq

Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

Sredstva za ovu namenu u iznosu od 6.000.000,00 dinara, obezbeđena su iz sopstvenih prihoda budžeta AP Vojvodine.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP

Vojvodine do 100% vrednosti izrade tehničke dokumentacije.

Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Kriterijumi za dodelu sredstava su stepen uređenosti poljoprivrednog zemljišta sa zaštitnim pojasevima i razvijenost opštine

Prijava na konkurs treba da sadrži:

Prijave se podnose zaključno sa 10.08.2009. godine.

zp8497586rq

Konkursi za jedinice lokalne samouprave

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Konkursi za jedinice lokalne samouprave

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkursi za jedinice lokalne samouprave

Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine na osamnaestoj sednici održanoj dana 17.07.2009. godine doneo je odluke o raspisivanju javnih konkursa, i to.

1. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju:

– projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– projekata izgradnje transfer stanica,

(konkurs otvoren do 20.09.2009. godine)

2. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju:

– izrade tehničke dokumentacije za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izrade tehničke dokumentacije za izgradnju transfer stanica,

(konkurs otvoren do 05.09.2009. godine)

3. Javni konkurs za prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom

(konkurs otvoren do 20.08.2009. godine)

zp8497586rq

Dodela sredstava crkvama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Dodela sredstava crkvama

II  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

za 2009. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autono

mne Pokrajine Vojvodine.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 20. 08. 2009. godine.

zp8497586rq