Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje programa za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

1. CILj KONKURSA
Cilj konkursa je realizacija programa/projekata koji će doprineti unapređivanju položaja Roma u Republici Srbiji.

2. PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je sufinansiranje programa/projekata u cilju realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

3. PRAVO  UČEŠĆA
Projekte mogu prijaviti sva registrovana udruženja građana koja se bave zaštitom i promovisanjem prava nacionalnih manjina.
Jedno udruženje građana može aplicirati sa više projekata.

4. TRAJANjE PROJEKATA I IZVEŠTAVANjE
Predloženi projekat se mora realizovati do 31.12.2011. godine.
U roku od 30 dana po završetku projekta, dostavlja se programski/narativni i detaljan finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (ugovori, izvodi, fakture, poreske prijave i dr.)

5. NAČIN FINANSIRANjA
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sufinansira projekte najviše do 90% vrednosti projekta.
Podnosilac projekta može da konkuriše za sredstva u iznosu od 100.000,00  do 1.500.000,00  dinara po projektu, nezavisno od vrednosti projekta.
Dinamika plaćanja projektnih ak

tivnosti biće uređena u skladu sa budžetskim mogućnostima.
Ukupan odobren iznos biće isplaćen najkasnije do 30.06.2011. godine.
Ministarstvo zadržava pravo da ne podeli sva sredstva na projekte, u skladu sa kvalitetom projekata.

6. ROK I NAČIN PRIJAVE
Rok za podnošenje predloga projekata je 28.02.2011. godine.
Prijave na konkurs podnose se na Obrascu za prijavu na konkurs za sufinansiranje programa/projekata za podizanje kapaciteta za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji koji je dostupan na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.
Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom ili ličnom dostavom na pisarnicu Ministarstva, i to 1 (jedan) overen i pečatiran primerak i u elektronskoj formi na jednom CD-u, na adresu:
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Sektor za pravne i opšte poslove
Bulevar Mihaila Pupina 2
11070 Beograd
sa naznakom  ZA KONKURS.
Pored Obrasca, potrebno je dostaviti i Izvod iz registra udruženja građana.

7. ROK I PROCEDURA EVALUACIJE
Stručna tročlana komisija Ministarstva za ljudska i manjinska prava će razmotriti dostavljene projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata u 2011. godini. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.
Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Neblagovremene i nepotpune prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Link

zp8497586rq

Konkurs za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija za projekte razvoja turizma u 2011. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2011. godini.

Korišćenje sredstava
Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne institucije za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:
• promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko-ugostiteljske ponude;
• razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
• edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
• izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
• izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
• uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektromreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (skistaze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
• izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
• rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane,

objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
• realizacija posebnihturističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3) razvoj turističkih prostora;
4) adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5) stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta, vreme realizacije projekta.
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava korisnika za infrastrukturne projekte sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i listu rizika.
Učešće bespovratnih sredstava u finansiranju projekata razvoja turizma lokalne samouprave i neprofitnih institucija (udruženja građana, sportska društva i sl.), kao i projekata promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje bespovratnih sredstava samo pojednom zahtevuutoku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15.12.2011. godine.

Ugovor o korišćenju beslovratnih sredstava O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava navedenih u stavu 1. uređujuse ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik bespovratnih sredstava.

Link

zp8497586rq

Podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu

1. Predmet
Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS br. 101/10) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu („Službeni glasnik RS” br. 1/2011). Za ove namene u budžetu za 2011. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2. Osnovni ciljevi
Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:
– izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja;
– restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;
– rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;
– unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
– dizajn, pripremu proizvodnjei proizvodnju suvenira.

3. Korišćenje kreditnih sredstava
Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:
1. malo i srednje privredno društvo kojem je ugostiteljska delatnost registrovana kao pretežna delatnost;
2. preduzetnik koji je registrovan za obavljanje ugostiteljske delatnosti;
3. poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljolrivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS”, br. 41/09), koje obavlja ugostiteljsku delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09,88/10).

4. Kriterijumi za ocenu projekata
Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa Strategijom razvojaturizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekata;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi
Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.
U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1. potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za pravno lice i preduzetnika;
2. spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kolijom obrasca OP za pravno lice;
3. rešenje o upisu privredno gdruštva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ili rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4. ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5. potvrdu banke o prometu natekućim računima zaprethodnu godinu i zatekući periodove godine, zapravno lice i preduzetnika;
6. investicioni program urađen po metodrlogiji fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7. dokaz da je objekat sastavni deo imovine podnosioca zahteva;
8. idejni projekat;
9. registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za pravno lice i preduzetnika;
10. dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja kredita – vlasništvo na nepokretnostima (kopija plana, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti ne stariji od šest meseci ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta ili pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju);
11. procenu tržiške vrednosti nepokretnosti, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
12. potvrdu da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za pravno lice i preduzetnika;
13. potvrdu da su izmirili poreske i druge dažbineu prethodne dve godine za sve podnosioce izčlana 3. ovog konkursa.
Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava
O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dikara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

7. Kreditni uslovi
Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.
Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.
Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1. sopstvena solo menica i
2. hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 ukupne vrednosti kreditnih sredstava, ili sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava
Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti za obezbeđenje kredita, Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom se automatski raskida.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom: „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
U toku budžetske godine može se podneti samo jedan zahtev za korišćenje kreditnih sredstava. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajnou arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 1.9.2011. godine.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma no uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava no ovoj uredbi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona: 011/2855271

Tekst konkursa i obrazac zahteva možete preuzeti na sajtu Ministarstva: www.turizam.merr.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, 1 sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. 2

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.200.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći:

 • Srpska pravoslavna crkva – 10.500.000,00 dinara

(Bačka eparhija – 3.150.000,00 dinara; Banatska eparhija – 3.450.000,00 dinara i Sremska eparhija – 3.900.000,00 dinara);

 • Rimokatolička crkva – 6.720.000,00 dinara

(Subotička biskupija – 3.360.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.866.000,00 dinara i Srijemski vikarijat – 1.494.000,00 dinara);

 • Islamska zajednica – 300.000,00 dinara;
 • Slovačka evangelistička a.v. crkva – 840.000,00 dinara;
 • Jevrejska zajednica – 450.000,00 dinara;
 • Reformatska hrišćanska crkva – 525.000,00 dinara;
 • Evangelistička hrišćanska crkva –   450.000,00   dinara;
 • Grkokatolička  crkva  –   450.000,00   dinara  i
 • Rumunska pravoslavna crkva – 600.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 01.03. 2011. godine.

Prijava mora da sadrži:
•    naziv računa;
•    naziv banke kod koje se vodi račun;
•    broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.
Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

–    pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu. Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
–    koje  su  podnela  neovlašćena  lica  i  subjekti  koji  nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

– koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
–    koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
–    bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
–    koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Link

Sufinansiranje programa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene, Finsijskim planom Sekretarijata, planirana su sredstva ukupnom iznosu od 15.522.353,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja

1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 3.822.521, 00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 4.968.031,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

• naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika i ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje;
• usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, monografija;
•    materijal za obrazovanje;
•    usluge usavršavanja zaposlenih.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini.

B) Nevladine organizacije

1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 3.019.418,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 3.712.383,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
•    obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja  i drugo;
•    obezbeđivanje materijala za usavršavanje zaposlenih, kao i poboljšanje uslova rada obrazovnih ustanova;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja, i
•    obezbeđivanje    uslova    obrazovanja    najtalentovanijim    učenicima,
učenicima sa posebnim potrebama i učenicima pripadnicima nacionalnih manjina.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije u AP Vojvodini.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    značaj programa (projekta) za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2.    ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekta),
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekta),
4.    kontinuitet u sufinansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekata).

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.    kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj programa/projekta, mesto održavanja, vreme održavanja, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost programa/projekta, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo, program realizacije aktivnosti i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa/projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
4.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE O PO ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANjA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, rešenjem na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početk realizacije programa (projekta). Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa (projekta).

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnim novinama “Dnevnik” i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Link

Javni poziv za izbor žena – ambasadora ženskog preduzetništva

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za izbor žena – ambasadora ženskog preduzetništva u okviru projekta evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva

Projekat sprovodi Konzorcijum koji čine: Nacionalna agencija za regionalni razvoj kao nosilac projekta, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena Srbije i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza.

Cilj projekta je da pospeši razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Srbije kroz podsticanje i podršku preduzetničkog potencijala i talenata žena. Zbog toga će se formirati Nacionalna mreža ambasadora ženskog preduzetništva  koja će imati zadatak da promoviše žensko preduzetništvo i podstiče žene da postanu preduzetnice i započnu sopstveni posao.

Svrha javnog poziva je izbor deset ambasadorki, koje su uspešne i priznate preduzetnice, a čija će uloga biti podrška budućim preduzetnicama da izgrade viziju i samouverenost, kako bi uspešno započele i vodile sopstveni biznis.

Prednosti za žene ambasadore:
•    mogućnost ostvarivanja poslovnih kontakata u EU, saradnja sa ženama ambasadorima iz EU, preporuka za poslovanje u EU – u okviru evropske mreže, odnosno u zemlji – u okviru nacionalne mreže
•    promocija sopstvenog privrednog subjekta, kroz predstavljanje motivišuće lične priče o uspehu, u elektronskim i štampanim medijima
•    mogućnost treninga sa ciljem usavršavanja komunikacionih veština
•    mogućnost uticaja na kreiranje politike razvoja preduzetništva, sa posebnim fokusom na mere za povećanje učešća žena u sektoru MSP
•    druženje i umrežavanje sa ženama koje žele da otpočnu svoj posao kao i sa postojećim preduzetnicama
•    mogućnost direktnog doprinosa popularizaciji preduzetništva, kako kod mladih pri izboru zanimanja, tako i među ženama koje biraju novi profesionalni put usled gubitka posla ili postojanja želje za promenom postojećeg posla/ličnim i poslovnim napretkom.

Uslovi učešća:
Buduće ambasadorke treba da poseduju sledeće karakteristike:
•    da su već uspešne preduzetnice u svojoj oblasti poslovanja
•    da su realizovale poslovnu ideju/projekat
•    da imaju pozitivan stav i veruju u svoje ideje
•    da aktivno upravljaju privrednim subjektom (privrednim društvom ili preduzetničkom radnjom), koji je u njihovom većinskom ili delimičnom vlasništvu, tj. da su direktorke privrednog subjekta.

Pravo prijave na javni poziv imaju vlasnice/suvlasnice privrednog subjekta koji je registrovan na teritoriji RS.

Kriterijumi za izbor ambasadorki:
Stručni žiri će se pri izboru ambasadorki ženskog preduzetništva rukovoditi sledećim kriterijumima koji se odnose sa jedne strane na profil privrednog subjekta, a sa druge strane na profil preduzetnica i to:

Profil privrednog subjekta:
o    uspešnost privrednog subjekta,
o    izvozna orijentacija,
o    broj novozaposlenih u 2010.,
o    ulaganje u inovacione aktivnosti u poslovanju,
o    orijentisanost na očuvanje životne sredine,
o    doprinos lokalnoj zajednici.

Profil preduzetnice:
o    komunikativnost,
o    lična angažovanost u akcijama od šireg društvenog značaja,
o    preduzimljivost,
o    posvećenost ideji razvoja ženskog preduzetništva,
o    proaktivnost i inicijativa,
o    znanje engleskog jezika
o    spremnost na putovanja u zemlji i inostranstvu.

Neophodna dokumentacija:
•    Popunjen obrazac prijave,
•    Radna biografija,
•    Motivaciono (propratno) pismo,
•    Eventualne preporuke profesionalnih udruženja, zaposlenih, lokalne zajednice, reference (nagrade, priznanja, pohvale)…
•    Izjava o istinitosti priloženih informacija.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave, a prema gore navedenim kriterijumima.

Stručni žiri, sastavljen od predstavnika konzorcijuma koji sprovodi projekat, kao i nezavisnih stručnjaka iz institucionalne, akademske i medijske sfere, doneće finalnu odluku o izboru ambasadorki, zadržavajući pravo eventualne posete preduzetnicama koje su ušle u uži izbor, u njihovim privrednim društvima/preduzetničkim radnjama.

Dostavljanje prijava:
Zainteresovane preduzetnice svoje prijave sa pratećom dokumentacijom mogu poslati na sledeće adrese:

Nacionalna agencija za regionalni razvoj
•    Nacionalni centar Zaječar
Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar
•    Kancelarija Beograd
Trg Nikole Pašića 5/6, 11000 Beograd

Krajnji rok za podnošenje prijava je 14. februar 2011.godine.

Javni poziv i opis projekta dostupni su na elektronskim stranama Nacionale agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u Nacionalnom centru u Zaječaru i Kancelariji u Beogradu.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionaloj agenciji za regionalni razvoj na telefone:
•    Nacionalna agencija za regionalni razvoj Zaječar
Ivana Tasić, viši stručni saradnik, 019/445-361
•    Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Kancelarija u Beogradu     Srđan Beljan, menadžer projekta, 011/2060-812
Jovanka Mavrenović, viši stručni saradnik 011/2060-813

Potrebna dokumentacija

Izjava o istinitosti priloženih informacija

Javni poziv

Obrazac prijave

Sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Predloge aktivnosti međunarodne saradnje prijavljuju registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije  AP Vojvodine, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci Sekretarijata, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00  dinara za 2011. godinu.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:

 • Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje
 • Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje
 • Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine
 • Naziv programa za koji se konkuriše
 • Naziv partnera iz inostranstva
 • Saglasnost stranog partnera o predlogu zajedničkog projekta (relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu za već prijavljene projekte odnosno pismo o namerama ili adekvatan dokument za projekte koji su u fazi pripreme)
 • Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu, kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom kao i spisak institucija učesnica na projektu, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperata koji će dati relevantnu ocenu (do 10 strana)

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i pravilnikom o sufiansiranju aktivnosti međunarodne saradnje.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 mr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.

Link

Sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2011. godini

U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučno-istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima.

Organizatori naučno-stručnog skupa, izuzetno, mogu biti i druge organizacije i udruženja, u slučaju da manifestacija koju organizuju ima za cilj prezentaciju i afirmaciju nauke, ukoliko za to dobiju pismenu podršku relevantne naučne institucije.

Ukoliko skup organizuje studentska organizacija, isti se može sufinansirati isključivo u delu koji ima elemente izlaganja rezultata naučnog rada.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:

 • da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučno-istraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa i finansijskom planu,
 • da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa:

a) odgovarajući prostor,
b) informaciono-tehničku podršku, i
c) izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan skupa,

 • da su konstituisani organizacioni i programski odbor skupa, i
 • da je prihvaćen program skupa.

Prednost u sufinansiranju skupova imaće: skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi sa realizacijom regionalnih naučno-istraživačkih projekata Vlade AP Vojvodine, interdisciplinarni skupovi, skupovi sa međunarodnim učešćem, skupovi sa više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova, skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup – zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 8.500.000,00 dinara za 2011. godinu.

Ovaj Javni poziv je otvoren u toku cele godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

Overene i potpisane Prijave sa dokumentacijom (dva primerka) se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”za naučno-stručne skupove”, najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.
Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021 /487-4575, ili  na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs.

Link

Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2011. godini

U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu, kao i studijski boravak studenata na patrnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae, do 300 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Ovaj konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:

1.    Da prijavu podnose:

 • registrovana naučno-istraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen, ili
 • mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su  pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup ili usavršavanje u inostranstvu odnosno za studijski boravak na partnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet.

2.    Da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnog i tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučno-istraživačke delatnosti i tehnološkog razvoja.

3.    Da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju Stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup ili usavršavanje), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje, izlaganje po pozivu ili poster uz potvrdu organizatora skupa, a ukoliko nije izlagač, a njegov boravak je u cilju afirmacije nauke i tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, poziv za učešće na skupu (usavršavanju) ili potvrdu o prihvatanju rada odnosno dokument iz kojeg se vidi da se nalazi na listi učesnika skupa.

4.    Da je rad prethodno verifikovan od strane Nastavnog veća fakulteta, Naučnog veća instituta, odnosno odgovarajućeg tela.

Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate od značaja za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači (asistenti pripravnici i istraživači pripravnici do 32 godine, magistri nauka do 40 i doktori nauka do 45 godina života).

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 9.100.000,00 dinara za 2011. godinu.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na naučnom skupu” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad, u dva primerka i na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima, usavršavanjima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima, usavršavanjima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021 /487-4575, ili  na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs.

Link

Realizacija ciljeva utvrđenih strategijom razvoja sporta

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

raspisuje konkurs za programe u oblasti sporta usmerene ka realizaciji ciljeva utvrđenih strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji koji se finansiraju  iz budžetskog fonda iz igara na sreću

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

•    da je organizacija u oblasti sporta ili druga organizacija koja prema svom Statutu, odnosno registrovanoj delatnosti ima za cilj obavljanje aktivnosti u oblasti sporta;
•    da je registrovana u skladu sa zakonom;
•    da ima sedište u Republici Srbiji;
•    da je direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa:
•    da ispunjava, u skladu sa zakonom, propisane uslove za obavljanje delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa;
•    da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
•    da nije u poslednje tri godine pravnosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup vezan za njenu delatnost;
•    da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    propratno pismo;
2.    obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:
1.    kopija rešenja o upisu u nadležni registar;
2.    kopija ugovora sa bankom;
3.    kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD).

Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:
•    da je u okvirima opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog zakonom, odnosno da unapređuje sport u Republici Srbiji;
•    da obuhvata aktivnosti utvrđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta;
•    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za Republiku Srbiju ili od šireg regionalnog značaja;
•    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog saveza u oblasti sporta;
•    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
•    da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
•    da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
•    da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
•    da se, po pravilu, realizuje u tekućoj godini.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
Sektor za sport
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce programa može se preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta  www.mos.gov.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: zorica.arsenic@mos.gov.rs

KONKURS JE OTVOREN DO 15.OKTOBRA 2011. GODINE,

s tim da se izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima programi mogu prihvatiti i kada su podneti posle ovog roka

Link