Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program: Edukacija i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva i podsticanje na udruživanje

Ovim konkursom finansira se: organizovanje treninga, seminara i obuka.

Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja stočara, voćara, vinogradara, vinara, pčelara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja i dobrovoljna vatrogasna društva sa područja AP Vojvodine izuzev udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog Sekretarijata a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Program edukacije (tema, ciljevi, vreme i mesto održavanja, kalkulacija troškova)

3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac

4)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

5)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

6)    Fotokopija Statuta udruženja građana

Ukupna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 10.500.000,00 dinara.

Podsticajnim sredstvima finansiraće se programi koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bul. Mihajla Pupina 16/I, Novi Sad) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 25. oktobrom  2010. godine.


Link

Bespovratna sredstva za finansiranje aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do  10.000.000,00 dinara, kojima će se finansirati aktivnosti udruženja građana u 2010. godini, čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju.

Sredstva će se koristiti za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Održavanje tradicionalnih manifestacija (kod ove aktivnosti sredstva će se dodeljivati i za refundaciju troškova nastalih tokom 2010 godine).

2. Realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana, osim programa vezanih za edukaciju članova udruženja.

3. Poboljšanje uslova rada udruženja građana (izradu projektno tehniče dokumentacije, adaptaciju objekata udruženja, nabavku opreme).

4. Izdavanje i štampanje publikacija, novina, brošura vezanih za poljoprivrednu proizvodnju.

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju udruženja građana sa područja AP Vojvodine čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju izuzev udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog Sekretarijata a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

Potrebna dokumentacija:

1.     Prijava na konkurs.

2.     Kratak opis projekta.

3.     Fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja građana.

4.     Fotokopija PIB obrazca.

5.     Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

6.     Fotokopija Statuta udruženja građana.

7.     Fotokopija lične karte odgovornog lica.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznake sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odobrenih projekata je godinu dana od doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, prvi sprat kancelarija 47 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs. Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 25. oktobrom 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-13

Link

Za čistije i zelenije škole u Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE I POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i ODRŽIVI RAZVOJ

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ 2010/2011. godina

U cilju podizanja svesti i ličnoj odgovornosti za brigu o životnoj sredini,  kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama, učeničkim domovima i lokalnim sredinama, nastavlja se program „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“, koji treba da doprinese:

 • razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave,
 • razvijanju sposobnosti za timski rad učenika i nastavnika,
 • razvijanju takmičarskog duha, komunikativnosti, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu,
 • uključivanju u neposredni istraživački rad
 • razvijanju saradnje sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima).

Ove godine, posebna pažnja će biti usmerena na vrednovanje projekata koji će razviti saradnju sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima) i zajedno sa njima napraviti plan zajedničkih aktivnosti za realizaciju projekta u ustanovama/školama i odabranim javnim mestima (ulice, trgovi, šetališta, parkovi i sl).

Ustanove i škole koje se uključe u Program imaju obavezu da:

1. SNIME POČETNO STANjE u ustanovi/školi i odabranim javnim mestima i da ga prikažu u Izveštaju o realizovanim aktivnostima, koje će doprineti postizanju i negovanju/očuvanju trajno čistijeg i zelenijeg ambijenta u ustanovi, školi, i lokalnoj sredini;

2.NAPRAVE PLAN AKTIVNOSTI za period 15.  oktobar 2010.  –  15.   maj 2011. godine, koji treba da obuhvata, između ostalog:

– uređenje školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće, ili školske zgrade, učionica, sakupljanje papirne, plastične i limene ambalaže i postavljanje kontejnera za recikliranje, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.),

– čišćenje,  uređenje i ulepšavanje odabranih javnih mesta:  ulice,  trgovi,

– šetališta, parkovi (veličina očišćene, uređene i zasađene površine, planirani broj učesnika u akciji, sadnja cveća, žbunja ili drveća, krečenje/farbanje),

– učešće najmanje još jedne predškolske ustanove-škole, učeničkog doma, komunalnog preduzeća, predstavnika lokalne samouprave (uprava za urbanizam, životnu sredinu, komunalne delatnosti, obrazovanje i sl.) i stanovništva,

– medijsku propraćenost akcije,

– edukaciju dece/učenika i prosvetnih radnika, roditelja i ostalog stanovništva,

– održavanje edukativnih i kreativnih radionica,

– organizovanje eko patrola, uvođenje i vođenje ekološke sveske (poželjno je dokumentovanje fotozapisima),

– uređenje eko kutka i uređivanje i izdavanje eko novina, zidnih (eko) novina, internet stranica i/ili sajta.

3. PRATE REALIZACIJU I OSTVARIVANjE PLANIRANIH AKTIVNOSTI

o čemu se pravi baza podataka (fotografije, zapisi o akcijama, video zapisi ….). Pored toga, priprema se i PowerPoint prezentacija, koja je sastavni deo Izveštaja o realizovanim aktivnostima.

4. REALIZUJU OSTALE AKTIVNOSTI (u skladu sa sopstvenim programom)

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru uređenja školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće ili školske zgrade, učioničkog prostora, postavljanje kontejnera za recikliranje papirne, plastične i limene ambalaže, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.) dobijaju:

a) publikacije (o kompostiranju, sadnji drveća, pravilnom postupanju sa otpadom), flajere i plakate, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kontakt osoba: Tamara Orlović, viši saradnik, tel: 021/487-4484 i Pokret gorana Vojvodine, kontakt osoba: Dušica Milenković, tel: 021/451-788,

b) obrazovni materijal (brošure, letke, postere, materijal za nastavnike, film o reciklaži limenki, potrebne sadržaje za odlaganje limenki-kontejnere) i seminare za one škole, koje se između ostalog odluče za ovu aktivnost, obezbeđuje RECAN – fond za povraćaj i reciklažu limenki u okviru akcije „ Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“, kontakt osoba: Jelena Kiš, menadžerka fonda, tel: 011/2087 466, e-mail: jelena_kis@recan.org.

v) 10 sadnica po ustanovi koje obezbeđuje JP „ Vojvodinašume“, kontakt osoba: Ivana Grujičić, samostalni referent za zaštitu životne sredine, tel: 021/431-144.

g) priručnik za nastavnike Edukacija za trajno održivi razvoj, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, kontakt osoba: Jelena Kriš Piger, savetnik, tel: 021/487 41 83.

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru čišćenja, uređenja i ulepšavanja odabranih javnih mesta dobijaju:

d) seme cveća za sadnju (obezbeđuje Fondacija Ćesarov – Bern)

Pravo učešća u Programu imaju sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju, škole za obrazovanje odraslih i učenički domovi) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do 11. oktobra 2010. godine.

Link

Kredit izgradnju, adaptaciju skladišnih kapaciteta

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno kreditiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi dodele sredstava

Osnovni ciljevi dodele sredstava su povećanje skladišnih kapaciteta u ratarskoj, povrtarskoj, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj i živinarskoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u cilju stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

Realizacija Konkursa sprovodiće se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje davanjem dugoročnih kredita u saradnji sa Fondom za razvoj AP Vojvodine u 2010. i 2011. godini.

Korisnici kredita

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. pravna lica sa većinskim privatnim kapitalom
 2. preduzetnici
 3. zemljoradničke zadruge i
 4. fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,

svi sa sedištem/prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Namena sredstava

Krediti su namenjeni za dugoročno finansiranje izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata namenjenih skladištenju, kao i za opremanje objekata navedene namene nabavkom nove opreme, a odobravaće se i realizovati na osnovu priložene tražene dokumentacije. Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu zemljišta.

Uslovi kreditiranja

 • mogući odobreni iznos kredita: do 40.000.000,00 dinara
 • sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
 • rok vraćanja kredita: 5 godina, u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci. U periodu mirovanja otplate kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:

–         2,10% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom ili avaliranim menicama

–         3,15% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom.

 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
 • instrumenti obezbeđenja kredita:

–         garancija poslovne banke ili

–         menice avalirane od strane poslovne banke ili

–         založno pravo na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja obaveza korisnika (osim fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstva) je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

Krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i u višem iznosu obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili avaliranim menicama.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.


Link

Dodela kompjutera seoskim udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.

Kompjuteri, u ukupnoj vrednosti od 5.300.000,00 dinara, biće obezbeđeni iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

Podnošenje zahteva i rok

Učešće na Javnom pozivu organizacije mogu prijaviti podnošenjem Zahteva za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije, Komisiji za dodelu kompjutera, na adresu Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera“.

Uz Zahtev podneti:

– Dokaz o registraciji organizacije;

– Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);

– Opis dosadašnjih aktivnosti i realizovanih projekata;

– Plan aktivnosti organizacije u narednom periodu.

Kriterijumi za dodelu kompjutera

1.  Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;

2.  Informatička opremljenost organizacije;

3.  Izveštaj o realizaciji dobijenih sredstava po dosadašnjim konkursima

Donošenje odluke o dodeli kompjutera

Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o organizacijama, kojima će biti dodeljeni kompjuteri, doneće pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, tel. 021 487 46 10 begin_of_the_skype_highlighting              021 487 46 10      end_of_the_skype_highlighting ili putem elektronske pošte na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 30.10.2010. godine.

Link

Konkurs za dodelu nagrade najboljoj lokalnoj inicijativi

FOND MESTA U SRCU

Konkurs za dodelu nagrade najboljoj lokalnoj inicijativi i najboljem lokalnom partnerstvu za 2009. godinu

Fond Mesta u srcu, tradicionalno peti put dodeljuje nagradu organizacijama civilnog društva, odnosno neformalnim grupama koje su u 2009. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama.

Ove godine, uz podršku i u saradnji sa kancelarijom za tehničku podršku organizacijama civilnog društva (TACSO) EU ustanovljena je i nagrada za najbolje lokalno partnerstvo. Svrha  TACSO projekta je pružanje podrške civilnom društvu u zemljama korisnicama IPA sredstava. Podrška podrazumeva sprovođenje programa za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, tehničku podršku organizacijama u sprovođenju njihovih aktivnosti, i unapređenje društvenog ambijenta za delovanje civilnog društva. Sama nagrada ima za cilj promovisanje i podsticanje razvoja partnerstva između civilnog sektora i javnog i privatnog sektora.

Na konkurs se mogu u obe kategorije prijaviti organizacije civilnog društva/udruženja građana ili neformalne grupe koje su nosioci projekta i koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 1. Projekat/ inicijativa/ akcija realizovana u 2009. godini
 2. Odnosi se na lokalnu zajednicu (opština, grad, ulica, MZ, selo)
 3. Bavi se problemom koji je zajednički za veći broj ljudi u zajednici
 4. Donosi promenu za veći broj ljudi u toj zajednici
 5. Uključuje građane u realizaciju (kao i volonterski angažman ljudi iz zajednice)
 6. Uključuje na različite načine aktere u zajednici (javni i privatni/poslovni sektor).

Za nagradu za najbolje partnerstvo dodatan kriterijum:

 1. Razvija partnerstvo sa javnim i privatnim/poslovnim sektorom

Konkurs je otvoren do srede, 27. oktobra 2010. godine.

Prijavu za konkurs možete preuzeti na stranici: www.mestausrcu.org/obrasci.html

Izbornu komisiju čine istaknuti predstavnici savremenog srpskog društva, različitih profesionalnih opredeljenja.

Na svečanosti u novembru 2010, pobedniku će biti uručene nagrade sponzora.

Više informacija kao i spisak ranijih dobitnika za najbolju lokalnu inicijativu možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.mestausrcu.org

Prijave slati na elektronsu adresu: office@mestausrcu.org, tel: 3288-723, fax: 2629-374

Socijalna tranzicija

BCIF

Socijalna tranzicija

Pronalaženje inovativnih i održivih načina za pružanje usluga onima kojima je pomoć preko potrebna je u srži socijalne tranzicije kojoj težimo. Smatramo da u ovom procesu važnan činilac mogu biti neprofitne organizacije koje su često u intenzivnom kontaktu sa ugroženim i marginalizovanim licima – stariji, osobe sa invaliditetom, žene, deca, mladi, HIV pozitivne osobe, zavisnici, siromašni, beskućnici itd.

U saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, pokrenuli smo program Socijalna tranzicija koji omogućava donacije do 1.500.000 dinara (15.000 evra) neprofitnim organizacijama koje imaju alternativna rešenja i inovativne pristupe u uspostavljanju i poboljšanju kvaliteta socijalnih usluga za osetljive društvene grupe.

Naša pomoć usmerena je na neprofitne organizacije koje se bave pitanjima socijalne brige i žele da doprinesu menjanju socijalnog sistema i prelasku na savremene metode prevencije i delovanja. Naročito podstičemo uključivanje samih korisnika u sprovođenje tretmana i usluga (npr. obuka roditelja dece sa posebnim potrebama da samostalno rade sa svojom decom), uključivanje volontera/ki kao i povezivanje institucija, lokalnih vlasti i privatnog sektora.

Rok za konkurisanje:

Projekti za program Socijalna tranzicija se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima dva ili tri puta godišnje. Odbor za donacije samo preporučuje projekte Kooperativi holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, koja donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će finansijski podržati.

Procedura dodele donacija

Za sve programe BCIF ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom javnog procesa selekcije projektni predlozi za program Socijalna tranzicije se razmatraju na četiri nivoa:

1. Kancelarija BCIF-a
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Socijalnu tranziciju
4. Konačnu odluku o finansiranju projekata donosi Kooperativa holandskih fondacija za    centralnu i istočnu Evropu

Link

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini

Svrha konkursa

Usled tehničkih problema sa uspostavljanjem Registra javnih skladišta u skladu sa Zakonom o javnim skladištima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) te nemogućnosti ispunjavanja kriterijuma definisanog Konkursom (najavljenog u Službenom Glasniku RS broj 23/2010 i objavljenog na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumasrtva i vodoprivrede), Minstarstvo poljoprivrede, šumasrtva i vodoprivrede raspisuje konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini.

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Podsticaji se koriste za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i kontrolu parametara bitnih za održavanje kvaliteta uskladištenih zrnastih proizoda.

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na konkurs.

Podnosioci prijave

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom, imaju pravna lica upisana u Registar javnih skladišta. (u daljem tekstu pravno lice)

Opšti uslovi za korišćenje podsticaja

Pravno lice  ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

1)      je registrovano kod Agencije za privredne registre;

2)      ima izmirene poreske obaveze za 2009. Godinu

3)      je upisano u Registar javnih skladišta (u daljem tekstu Registar) u skladu sa Zakonom o javnim skladištima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) zaključno sa 31.12.2010.

Rokovi

Rok za podnošenje zahteva za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda je počev od 01.10.2010., zaključno sa 31.10.2010. godine.

Link

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja i koordinatora kancelarija za mlade za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije.
– deo konkursa A: podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike
– deo konkursa B: podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije za mlade i evropske integracije

Rok za dostavljanje predloga projekata je 07. oktobar 2010. godine.

Pravo učešća na konkursima:

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji). Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs i na adresi www.zamislizivot.org.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 301 43 11, + 381 11 301 43 11       ili putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs.

Stipendija srednjoškolcima pripadnicima romske nacionalnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE

Konkurs za stipendiranje redovnih učenika  četvrtog i trećeg  razreda trećeg stepena  srednjih škola, pripadnika romske nacionalne manjine, na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2010/2011. godinu raspisan je od 27. septembra do 08. oktobra  2010.godine

Uslovi konkursa

–          Na konkurs se mogu prijaviti svi redovni učenici romske nacionalnosti koji su upisani u  četvrti ili treći razred trećeg stepena srednje škole na teritoriji AP Vojvodine u  školskoj 2010/2011. godini;

–          Učenici se mogu prijaviti na konkurs isključivo preko škole u kojoj su redovni učenici

–          Učenici se ne mogu prijaviti ukoliko ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju

Potrebna dokumenta:

–          Popunjena prijava za konkurs (u prilogu);

–          Overena preporuka od strane lokalnog Udruženja Roma;

–          Kopija svedočanstva iz prethodno završenog razreda

Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata:

–          Učenici popunjene prijave i overenu potvrdu Udruženja Roma dostavljaju matičnoj srednjoj školi;

–          Objedinjene prijave svih zainteresovanih učenika sa kompletnom dokumentacijom,  srednje škole dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje sa naznakom „Stipendije za srednjoškolce Rome“, najkasnije do 08. oktobra 2010. godine.

Link