Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje tekućih popravki i nabavke opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i
održavanja zgrada, objekata i opreme i za finansiranje ili sufinansiranje projektnog planiranja, nabavke mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 4.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.000.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).
Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju i prezentaciju projekata iz oblasti kulture i poboljšavanje uslova rada ustanova kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na  konkursu mogu da učestvuju ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta gradova i opština na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora) (u daljem testu: podnosilac prijave).
2.    Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim projektom za tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme i najviše sa jednim projektom za projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine.
3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog
umetničkog stvaralaštva Srba u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 13.000.000,00 dinara  4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

•    projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba, kao i organizovanje etno-manifestacija u zemlji i inostranstvu;

•    nabavku osnovnih sredstava neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo Srba (pod osnovnim sredstvima podrazumevaju se: nošnja i ostali odevni predmeti, kao  i materijali za izradu odevnih predmeta koji su neophodni za izvođenje folklornih programa, popravka i nabavka instrumenta);
•    naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja, muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja i  narodne poezije) i prezentovanje rezultata ovih istraživanja održavanjem izložbi, stručnih skupova, objavljivanjem publikacija, muldimedijalnih zapisa, i sl.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva, a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02.2011. godine.

Link

Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu finansiraće u 2011. godini programe od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 12.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 8.900.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne programe;
•    pozorišne programe,
•    multimedijalne programe i programe ulaganja u kulturu zaštite prirode.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za finansiranje programa od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini manifestacije od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 102.300.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 16.150.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 65.750.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne manifestacije;
•    manifestacije likovne i vizuelne umetnosti, primenjene umetnosti, multimedija, dizajna i umetničke fotografije;
•    manifestacije pozorišne i filmske umetnosti i
•    manifestacije u oblasti književnosti i jezika.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje izdavanja časopisa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje izdavanja časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u APV


I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini izdavanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 3.740.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 840.000,00 dinara – 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 800.000,00 dinara – 4651  Ostale tekuće dotacije i transferi i 1.500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo izdavači i druga pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje izdavanja časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link

Sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 16.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    projekte zaštite, konzervacije, restauracije, revitalizacije, rekonstrukcije i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa u AP Vojvodini (kategorisana kulturna dobra – graditeljsko nasleđe i arheološki lokaliteti);
•    projekte zaštite, čuvanja i prezentacije pokretnih kulturnih dobara (muzejske građe), i to: konzervatosko-restauratorsku zaštiti muzejske građe, projekte inoviranja stalnih muzejskih postavki i tematske izložbe kojima se promoviše najvrednije kulturnog nasleđa;
•    projekte zaštite, čuvanja i prezentacije arhivske građe;
•    projekte savremenih načina obrade, evidentiranja i prezentovanja kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    projekte kojima se promoviše zaštita, čuvanje i prezentovanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    projekte kojima se vrši edukacija, unapređuje struka, promovišu međunarodni standardi i uvode savremene metode u oblast zaštite kulturnog nasleđa;
•    projekte povezivanja i saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi organizovanja zajedničkih programa kojima se prezentuje kulturno nasleđe AP Vojvodine;
•    projekte kojima se promovišu principi multikulturalnosti kroz zaštitu kulturnog nasleđa, i
•    ostale projekte kojima se doprinosi istraživanju, obradi i prezentaciji kulturnog nasleđa od posebnog interesa za Pokrajinu.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, kao i ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa.
Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite.
Na Konkursu, sa projektima u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, mogu da učestvuju isključivo organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija projekta kao dokaz), određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti na projekat i izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu,  Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs  (telefon za informacije: 021/456 016, 487 45 34, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs).

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju, i
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje programa u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava

1. CILj KONKURSA
Cilj konkursa je realizacija programa/projekata koji će doprineti unapređenju stanja ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji.

2. PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji.

3. PRAVO  UČEŠĆA
Projekte mogu prijaviti sva registrovana udruženja građana koja se bave zaštitom i promovisanjem ljudskih i manjinskih prava.
Jedno udruženje građana može aplicirati sa više projekata.

4. TRAJANjE PROJEKATA I IZVEŠTAVANjE
Predloženi projekat se mora realizovati do 31.12.2011. godine.
U roku od 30 dana po završetku projekta, dostavlja se programski/narativni i detaljan finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (ugovori, izvodi, fakture, poreske prijave i dr.)

5. NAČIN FINANSIRANjA
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sufinansira projekte najviše do 90% vrednosti projekta.
Podnosilac projekta može da konkuriše za sredstva u iznosu od 100.000,00  do 1.500.000,00  dinara po projektu, nezavisno od vrednosti projekta.
Dinamika plaćanja projektnih aktivnosti biće uređena u skladu sa budžetskim mogućnostima.
Ukupan odobren iznos biće isplaćen najkasnije do 30.06.2011. godine.
Ministarstvo zadržava pravo da ne dod

eli sva sredstva na projekte, u skladu sa kvalitetom projekata.

6. ROK I NAČIN PRIJAVE
Rok za podnošenje predloga projekata je 28.02.2011. godine.
Prijave na konkurs podnose se na Obrascu za prijavu na konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava dostupnom na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.
Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom ili ličnom dostavom na pisarnicu Ministarstva, i to 1 (jedan) overen i pečatiran primerak i u elektronskoj formi na jednom CD-u, na adresu:
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Sektor za pravne i opšte poslove
Bulevar Mihaila Pupina 2
11070 Beograd
sa naznakom  ZA KONKURS.

Pored Obrasca, potrebno je dostaviti i Izvod iz registra udruženja građana.

7. ROK I PROCEDURA EVALUACIJE
Stručna tročlana komisija Ministarstva za ljudska i manjinska prava će razmotriti dostavljene projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata u 2011. godini. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.
Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Neblagovremene i nepotpune prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

NAPOMENA: Sva dodatna pojašnjenja možete dobiti od Mirjane Cvetković (mirjana.cvetkovic@ljudskaprava.gov.rs) ili Vedrane Rodojičić (vedrana.radojicic@ljudskaprava.gov.rs) na telefon 011/311 2510, 011/311 2510

Link

zp8497586rq

Sufinansiranje programa za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata za podizanje kapaciteta za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

1. CILj KONKURSA
Cilj konkursa je realizacija programa/projekata koji će doprineti unapređivanju položaja Roma u Republici Srbiji.

2. PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je sufinansiranje programa/projekata u cilju realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

3. PRAVO  UČEŠĆA
Projekte mogu prijaviti sva registrovana udruženja građana koja se bave zaštitom i promovisanjem prava nacionalnih manjina.
Jedno udruženje građana može aplicirati sa više projekata.

4. TRAJANjE PROJEKATA I IZVEŠTAVANjE
Predloženi projekat se mora realizovati do 31.12.2011. godine.
U roku od 30 dana po završetku projekta, dostavlja se programski/narativni i detaljan finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (ugovori, izvodi, fakture, poreske prijave i dr.)

5. NAČIN FINANSIRANjA
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sufinansira projekte najviše do 90% vrednosti projekta.
Podnosilac projekta može da konkuriše za sredstva u iznosu od 100.000,00  do 1.500.000,00  dinara po projektu, nezavisno od vrednosti projekta.
Dinamika plaćanja projektnih ak

tivnosti biće uređena u skladu sa budžetskim mogućnostima.
Ukupan odobren iznos biće isplaćen najkasnije do 30.06.2011. godine.
Ministarstvo zadržava pravo da ne podeli sva sredstva na projekte, u skladu sa kvalitetom projekata.

6. ROK I NAČIN PRIJAVE
Rok za podnošenje predloga projekata je 28.02.2011. godine.
Prijave na konkurs podnose se na Obrascu za prijavu na konkurs za sufinansiranje programa/projekata za podizanje kapaciteta za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji koji je dostupan na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.
Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom ili ličnom dostavom na pisarnicu Ministarstva, i to 1 (jedan) overen i pečatiran primerak i u elektronskoj formi na jednom CD-u, na adresu:
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Sektor za pravne i opšte poslove
Bulevar Mihaila Pupina 2
11070 Beograd
sa naznakom  ZA KONKURS.
Pored Obrasca, potrebno je dostaviti i Izvod iz registra udruženja građana.

7. ROK I PROCEDURA EVALUACIJE
Stručna tročlana komisija Ministarstva za ljudska i manjinska prava će razmotriti dostavljene projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata u 2011. godini. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.
Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Neblagovremene i nepotpune prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Link

zp8497586rq

Konkurs za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija za projekte razvoja turizma u 2011. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2011. godini.

Korišćenje sredstava
Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 451, jedinice lokalne samouprave za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 463 i neprofitne institucije za projekte razvoja turizma sa ekonomske klasifikacije 481, ako se tim projektima obezbeđuje:
• promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko-ugostiteljske ponude;
• razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
• edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
• izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
• izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
• uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektromreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (skistaze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
• izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
• rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane,

objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
• realizacija posebnihturističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3) razvoj turističkih prostora;
4) adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5) stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta, vreme realizacije projekta.
Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava korisnika za infrastrukturne projekte sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i listu rizika.
Učešće bespovratnih sredstava u finansiranju projekata razvoja turizma lokalne samouprave i neprofitnih institucija (udruženja građana, sportska društva i sl.), kao i projekata promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje bespovratnih sredstava samo pojednom zahtevuutoku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 15.12.2011. godine.

Ugovor o korišćenju beslovratnih sredstava O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava navedenih u stavu 1. uređujuse ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik bespovratnih sredstava.

Link

zp8497586rq

Podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu

1. Predmet
Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS br. 101/10) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu („Službeni glasnik RS” br. 1/2011). Za ove namene u budžetu za 2011. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2. Osnovni ciljevi
Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:
– izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja;
– restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;
– rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;
– unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
– dizajn, pripremu proizvodnjei proizvodnju suvenira.

3. Korišćenje kreditnih sredstava
Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:
1. malo i srednje privredno društvo kojem je ugostiteljska delatnost registrovana kao pretežna delatnost;
2. preduzetnik koji je registrovan za obavljanje ugostiteljske delatnosti;
3. poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljolrivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS”, br. 41/09), koje obavlja ugostiteljsku delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09,88/10).

4. Kriterijumi za ocenu projekata
Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa Strategijom razvojaturizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekata;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi
Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.
U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1. potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za pravno lice i preduzetnika;
2. spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kolijom obrasca OP za pravno lice;
3. rešenje o upisu privredno gdruštva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ili rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4. ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5. potvrdu banke o prometu natekućim računima zaprethodnu godinu i zatekući periodove godine, zapravno lice i preduzetnika;
6. investicioni program urađen po metodrlogiji fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7. dokaz da je objekat sastavni deo imovine podnosioca zahteva;
8. idejni projekat;
9. registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za pravno lice i preduzetnika;
10. dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja kredita – vlasništvo na nepokretnostima (kopija plana, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti ne stariji od šest meseci ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta ili pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju);
11. procenu tržiške vrednosti nepokretnosti, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
12. potvrdu da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za pravno lice i preduzetnika;
13. potvrdu da su izmirili poreske i druge dažbineu prethodne dve godine za sve podnosioce izčlana 3. ovog konkursa.
Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava
O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dikara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

7. Kreditni uslovi
Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.
Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.
Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1. sopstvena solo menica i
2. hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 ukupne vrednosti kreditnih sredstava, ili sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava
Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti za obezbeđenje kredita, Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom se automatski raskida.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom: „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
U toku budžetske godine može se podneti samo jedan zahtev za korišćenje kreditnih sredstava. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajnou arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 1.9.2011. godine.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma no uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava no ovoj uredbi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona: 011/2855271

Tekst konkursa i obrazac zahteva možete preuzeti na sajtu Ministarstva: www.turizam.merr.gov.rs

Link