Arhiva ‘Konkursi’

Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja u ukupnom iznosu do 17.081.000,00 dinara,

II Finansiranje izrade projekata otpadnih i atmosferskih voda u ukupnom iznosu do 43.600.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta; sprovedena javna nabavka o odabiru projektanske firme
 • Tehnička dokumentacija (projektni zadatak) obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama glavnih vodova, izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima i predračun izrade projekta.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 30.11.2009.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

Konkurs za izbor osnovnih objekata za vodosnabdevanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, NOVI SAD
Konkurs za izbor osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom u čijem finansiranju će u 2009. Učestvovati pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2009. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom, u ukupnom iznosu do 268.605.893,41 dinara.

Pod  snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod osnovnim objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati sa najviše 5.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju svi investitori    (Opštine, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine) osnovnih  objekata za vodosnabdevanje, izuzev investitora industrijskih objekata.

Smatra se da je investitor ispunio uslove za učešće na konkursu ukoliko je:

–  Sekretarijatu izmirio obavezu za vodoprivrednu naknadu za korišćenje voda, a zaključno sa avgustom 2009. godine;

–  Dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima (ako je bio korisnik sredstava);

– Obezbedio investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;

–  Pribavio dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;

–  Pribavio uverenje nadležnog organa lokalne samouprave (Opština)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).

Prijave prispele, na konkurs, razmatraće Stručna komisija Sekretarijata Konačnu odluku po ovom konkursu donosi Sekretar na osnovu izveštaja  Stručne komisije. U odluci će se utvrditi lista prioriteta koja će  biti osnova za uplatu odobrenih sredstava.

Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati po redosledu sa liste prioriteta i po dinamici koja bude omogućena prihodima od  vodoprivredne naknade za korišćenje voda.

Kod utvrđivanja liste prioriteta uzimaće su u obzir naročito:

 1. Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
 2. Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
 3. Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
 4. Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
 5. Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava;
 6. Da li je investitor već koristio sredstva iz Budžeta AP Vojvodine;
 7. Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće).

Prijave na konkurs primaju se  zaključno sa 07.10.2009. godine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

Krediti za nabavku novih zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Krediti za nabavku novih zaštićenih bašta

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseci,
 • grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Konkurs je otvoren do 05.10.2009. godine.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Krediti za nabavku opreme za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Krediti za nabavku opreme za navodnjavanje

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,7% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sle

deći način:

 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Konkurs je otvoren do 05.10.2009. godine.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih filmova

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih filmova

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova
Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti proizvodnje filmova na teritoriji Republike Srbije, šifra delatnosti 92110, koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju sledeće uslove:

1. Da se delo snima na srpskom jeziku ili na jeziku pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica Republike Srbije;
2. Da većina (50% plus 1) članova autorske, saradničke i izvođačke ekipe imaju državljanstvo Republike Srbije;
3. Da se delo u celosti ili pretežno snima na teritoriji Republike Srbije;
4. Da je delo sa tematikom iz kulturnog prostora Republike Srbije;

Zainteresovani učesnici konkursa, dužni su da dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: završnu verziju scenarija za dugometražni film, rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće, dokaz o regulisanim autorskim pravima vezanim za scenario, kopije ugovora zaključenih sa autorima i ostalim značajnim učesnicima projekta, budžet filma, odnosno plan finansiranja sa relevantnim dokazima za zatvaranje finansijske konstrukcije i detaljan plan realizacije filma zaključno sa terminom tonske obrade.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

1. Preduzetnici – učesnici konkursa, moraju biti državljani Republike Srbije, registrovani za delatnost organizovanja i finansiranja proizvodnje kinematografskih dela na teritoriji Republike Srbije i upisani u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Takođe moraju posedovati saglasnost autora scenarija da u njegovo ime i za njegov račun učestvuju na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela, kao i odgovarajuće dokaze o autorstvu za autora, u smislu odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, preduzetnici dostavljaju fotokopiju lične karte, kao i izjavu autora scenarija, overenu od strane nadležnog organa, kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je autorsko delo koje je deo projekta koji učestvuje na konkursu isključivo njegovo autorsko delo, da isto do sada nije iskorišćavano od strane autora, kao i da autorska prava nisu preneta na neko drugo lice u bilo kom obimu i kojom daje svoju saglasnost da preduzetnik kao učesnik konkursa može u njegovo ime i za njegov račun učestvovati na konkursu prezentiranjem njegovog autorskog dela. Tekst završne verzije scenarija mora biti dostavljen sa svojeručnim potpisom autora na svakoj pisanoj stranici scenarija, najmanje na jednom primerku;

2. Pravna lica – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanim pravom obavljanja delatnosti proizvodnje kinematografskih dela i takođe moraju posedovati izjavu saglasnosti autora scenarija kao i ostale dokaze o autorstvu u smislu odredaba tačke 1. ovog stava teksta konkursa.

Ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 2. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, odnosno ”indirektni korisnici budžeta”, članovi Upravnog odbora, članovi konkursne komisije, zaposleni u Filmskom centru Srbije kao i druga lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Rok za prijem prijava 16.10.2009. god.

Filmski centar Srbije

Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI  RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na nivou AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata udruženja građana u 2009. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji AP Vojvodine.

Programske aktivnosti koje će se sufinansirati podeljene su u dve oblasti:

 • Inicijative i aktivnosti na sprovođenju zaštite životne sredine.
 • Organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa radi podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

Rok za podnošenje projekata je 28. septembar 2009. godine.

Dogoročni krediti za privredu

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Dogoročni krediti za privredu

Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti privrede na teritoriji AP Vojvodine u 2009. godini

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su podsticanje privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti privrede, stvaranje uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje prehrambenih proizvoda, podizanje stepena konkurentnosti i povećanje izvoza i zaposlenosti.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati:

2.1. U oblasti proizvodnje i usluga za nabavku osnovnih sredstava – opreme i licencnih prava.

Pravo učešća imaju mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom i preduzetnici, svi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2.2. U oblasti poljoprivrede za nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, višegodišnjih zasada voća i vinove loze, osnovnog stada i matičnog jata.

Pravo učešća imaju:

 • mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom,
 • preduzetnici,
 • zemljoradničke zadruge i
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 • svi sa sedištem, odnosno prebivalištem (fizička lica) na teritoriji AP Vojvodine.

Finansirani projekti po navedenim namenama moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu i izgradnju novih ili adaptaciju postojećih građevinskih objekata, za kupovinu zemljišta, za opremanje ugostiteljskih objekata i trgovine, za nabavku putničkih automobila i za obrtna sredstva.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANJA

Mogući odobreni iznos kredita:

 • mala preduzeća i preduzetnici

– koji posluju u periodu kraćem od tri godine do 2.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

 • srednja preduzeća

– ko

ja posluju u periodu kraćem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 10.000.000,00 dinara

 • zemljoradničke zadruge do 5.000.000,00 dinara
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva do 2.000.000,00 dinara.

Sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)

Rok vraćanja kredita: 3 godine u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci, odnosno 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period otplate kredita od 24 meseca za kredite kojima se finansira kupovina osnovnog stada i višegodišnjih zasada. U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.

Primena valutne klauzule

Kamatna stopa:

 • 2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke
 • 4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita:

 • garancija poslovne banke ili
 • menice avalirane od strane poslovne banke ili
 • založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
 • založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 1.000.000,00 dinara  ili
 • založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Krediti u iznosu od 5.000.000,00 i više dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren zaključno sa 28.10. 2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq

Finansijska pomoć izvoznicima

SIEPA
Finansijska pomoć izvoznicima

Osmi krug Programa finansijske pomoći izvoznicima

– SIEPA je raspisala osmi krug konkursa za dodelu preostalih 26 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima za izvozni marketing. Iznos sredstava koji može biti odobren po aktivnosti iznosi maksimalno 200.000 dinara. Rok za podnošenje prijave je 25. septembar. –

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije (SIEPA) raspisala je po osmi put konkurs za dodelu preostalih 26 miliona dinara bespovratnih sredstava za domaća izvozna preduzeća. Ukupno je za ovu godinu iz budžeta izdvojeno 48 miliona dinara za taj program. Sredstva će se dodeljivati putem javnog konkursa, a iznos koji može biti odobren pojedinačnom preduzeću po aktivnosti iznosi maksimalnih 200.000 dinara, osim za sertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom i samostalno učešće na sajmovima u inostranstvu. Maksimalan ukupan iznos sredstava po preduzeću može iznositi 1.000.000 dinara, s tim da će se troškovi za odabrane aktivnosti refundirati u visini od 50 odsto, bez PDV-a. Javni poziv preduzećima da konkurišu za Program internacionalizacije preduzeća (PIP) trajaće do 25. septembra ove godine.

Aktivnosti i troškovi za koje mogu biti odobrena sredstva podrazumevaju učešće na privredn

im sajmovima u inostranstvu, izradu dizajna novog pakovanja, testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, kao i izradu promotivnih materijala, reklamiranje u stranim časopisima. Ova bespovratna finansijska pomoć je pre svega namenjena uspešnim malim i srednjim preduzećima koja se bave proizvodnjom robe ili pružanjem usluga namenjenih izvozu i trenutno nemaju većinsku zastupljenost na tržištima u inostranstvu ali poseduju potencijal i dobre poslovne projekte da to ostvare.

U prethodnih sedam krugova Programa bespovratne finansijske pomoći isplaćeno je ukupno 252 miliona dinara. Od početka programa, sredinom 2006. godine, sredstva su dobila 543 preduzeća od ukupno 924 prijavljenih. Najviše firmi dobilo je sredstva za učešće na međunarodnim sajmovima i izradu promotivnih materijala. Pomoć je usmerena isključivo na marketinške aktivnosti, kojima većina srpskih firmami ne poklanja dovoljno pažnje. Te aktivnosti su od velikog značaja za sve kompanije, jer bez dobrog marketinškog plana i pratećih aktivnosti nema ni zapaženog uspeha na stranim tržištima.

Rok: 25. septembar 2009.

zp8497586rq

Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 50%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenjapoljoprivrednog zemljišta predvideli izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs,
 • Fotokopija PIB obrazca,
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
 • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
 • Overena fotokopija Saglasnosti ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija Odluke kojom je donet opštinski Program

  zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,

 • Overena fotokopija Ugovora zaključenog sa subjektom koji izrađuje studiju ili projekat.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim studijama i projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom '' konkurs- izrada studija i projekata''.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine.

zp8497586rq

Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe i koji su doneli odluku o osnivanju ili odluku o angažovanju poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs,
 • Fotokopija PIB obrazca,
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
 • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe,
 • Overena fotokopija Saglasnosti ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija Odluke kojom je donet opštinski Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe,
 • Overen spisak sa i

  menima angažovanih poljočuvara,

 • Pravdanje za sredstava dodeljena za opremanje poljočuvarske službe u 2008. godini (dostavljaju gradovi i opštine koji su u 2008. godini sa Sekretarijatom zaključili ugovor o finansiranju opremanja poljočuvarske službe) .

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ''konkurs- poljočuvarska služba''.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-05 .

Rok: 21.09.2009. god.

zp8497586rq