Arhiva ‘Konkursi’

PROGRESS ; Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice

Evropska komisija
PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice.

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj Programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Socijalne agende 2005-2010, ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice Evropske unije, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od 2 meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću od 350-500 hiljada evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju od 12 do 24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije d

ozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina fluktuacije sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

–          Zapošljavanje (Employment): Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, mionap@merr.sr.gov.yu (zamenik člana Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije);

–          Uslovi rada (Working Conditions): Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike, jelena.miljkovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Socijalna zaštita i socijalna inkluzija (Social Protection and Social Inclusion): Biserka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike,biserka.terzic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Borba protiv diskriminacije (Non-discrimination and Diversity): Ivana Banković, Ministarstvo rada i socijalne politike,ivana.bankovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Rodna ravnopravnost (Gender Equality): Ana Milčanović, Ministarstvo rada i socijalne politike, ana.milcanovic@minrzs.sr.gov.yu;

–          Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije: Ivan Sekulović, Ministarstvo rada i socijalne politike,isekulovic@minrzs.sr.gov.yu.

zp8497586rq

Start-up i krediti bez hipoteke

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MSPP
Start-up i krediti bez hipoteke

Konkurs za početnike bez hipoteke

Konkurs START-UP krediti za preduzetnike i pravna lica

Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP.

OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije, po ovom programu u 2009. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2008.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikad ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture;
 • kreditiranje trgovine;
 • kreditiranje kupovine putničkih  vozila;
 • kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija.

Potencijalni korisnici sredstava, zahteve podnose Fondu ili najbližoj ekspozituri Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve. Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši namensku kontrolu kredita, nakon isteka perioda počeka otplate kredita.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, odnosno imaju prednost na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom Fonda.

KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike imaju lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Nacionalne službe zapošljavanja i drugih programa Vlade);

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republička agencija za MSPP.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

u iznosu  od 500.000,00 dinara do 1.300.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

rokom otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) ;
 • menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;
 • ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uve
  how to get your ex girlfriend back more…

  ćanog za pripadajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene  menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–           u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara;

kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračuvanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

–           rok otplate od 3-5 godina, sa periodom počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću  kamatu,
 • ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane  pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca  duga.
 • ručna zaloga na opremi, (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja naveden u prethodnom stavu, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima koje će Fond  doneti za  sprovođenje ovog programa.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu, u roku do 60 dana od donošenja odluke.

IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2009.godini, za ove namene, opredeljena su sredstva u iznosu 3.100.000.000,00 dinara.

Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu, Statutom Fonda i programom.

Planirana dinamika povlačenja sredstava je 775.000.000,00 dinara po svakom kvartalu.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će, šestomesečno, dostavljati, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će izveštaj o realizaciji ovog programa, šestomesečno,  dostavljati Vladi.

KONTAKT

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva preko Regionalnih agencija/centara, odnosno kancelarija Republičke agencije za MSPP ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.

zp8497586rq

Dečiji fond Ujedinjenih nacija

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Naziv programa

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju (CPAP, 2005-2009) i podržava Vladu, ministarstva, Skupštinu, civilno društvo i lokalne zajednice. Cilj je da se obezbedi da deca, posebno ona koja žive u siromaštvu i koja su isključena, mogu da uživaju i ostvare svoja prava. UNICEF-ov program za Srbiju se sastoji iz četri programa:

1)    Reforma socijalne politike za decu

2)    Podrška institucijama

3)    Mobilisanje zajednice

4)    Partnerstvo za prava deteta

Cilj programa/projekta

Program reforme socijalne politike za decu teži da podrži stvaranje zakonskih propisa i okvira državne socijalne politike za decu u skladu sa EU i međunarodnim standardima. UNICEF podržava vladu u reformskim procesima, donošenju ili izmenama zakona, smernica i strategija u različitim oblastima poput reforme ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, podrške hraniteljstvu, deinstitucionalizaciji, oblasti maloletničke delinkvencije, zlostavljanja i zapostavljanja dece, kao i sektora za zdravlje i obrazovanje.

Program podrške institucijama sistema ima za cilj da ojača pristup kvalitetnim socijalnim službama posebno siromašnoj i odbačenoj deci u lokalnoj zajednici. Fokus je na 1) podršci modelima kućne posete u vidu promovisanja ranog razvoja deteta 2) poboljšanju ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju, posebno za romsku decu, 3) jačanju inkluzivnog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, 4) promovisanju okruženja podsticajnih za dečiji razvoj kroz program „Škola bez nasilja” i 5) jačanju nacionalnog odgovora na HIV/sidu kroz zdravstveno obrazovanje baziranom na životnim veštinama i zdravstvene usluge za mlade usmerene na najugroženije i one mlade ljude koji praktikuju rizična ponašanja.

Program mobilisanja zajednice ima za cilj da obezbedi da deca, njihove porodice i zajednice imaju svest i da mogu da učestvuju u donošenju odluka i u procesima koji utiču na njihove živote. Pruža se podrška za decentralizaciju Nacionalnog akcionog plana za decu, to jest za razvoj i realizaciju Lokalnih planova akcije za decu (LPA) u odabranim opštinama, koje ne samo da mobilišu celu zajednicu na promociji i zaštiti dečijih prava i identifikaciji marginalizovane

i nevidljive dece, već imaju ulogu katalizatora za povećanje učešća građana. Proces LPA fasilitira realizaciju brojnih međusektorskih aktivnosti koje poboljšavaju praksu u domenu brige o deci; smanjuju nasilje, zlostavljanje i zapuštanje dece; i promovišu zdrave stilove života. Kroz LPA proces, celokupna zajednica, porodica i deca se osposobljavaju za učešće u donošenju odluka koje su od važnosti za njih.

Program partnerstva za prava deteta se fokusira na promociju kulture dečijih prava i na razvijanje okruženja za lokalno prikupljanje sredstava i partnerstvo sa privatnim sektorom. Ovo podrazumeva jačanje pozitivnih društvenih i kulturnih normi i opštih vrednosti koje su povezane sa ekskluzijom i promocijom međuetničkih odnosa.

Oblast podrške:

Zdravstvo, obrazovanje, zaštita dece, javno zastupanje i partnerstva za dečija prava.

Geografska oblast:

Srbija

Ko može da konkuriše

UNICEF nije klasičan donator. UNICEF obezbeđuje razvojnu podršku Vladi, ministarstvima, civilnom društvu i zajednicama u njihovim naporima da osiguraju da deca, a posebno ona koja žive u siromaštvu i isključena su, uživaju i sprovode svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

UNICEF-ova podrška je bazirana na Akcionom planu za zemlju potpisanom sa Vladom Republike Srbije. U skladu sa tematskim okvirom definisanim godisnjim akcionim planom, podrška se obezbedjuje putem ekspertske i tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjene aktivnosti u zemlji.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta:

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan za zemlju za 2005-2009.god.

Ograničenja:

Samo aktivnosti koje se odnose na petogodišnji Akcioni plan (CPAP) biće razmatrane za podršku.

Posebni zahtevi:

/

Kontakt:

G-đa Maria Luisa Fornara, zamenica direktorke

E-mail: mfornara@unicef.org

G-đa Jadranka Milanovic, referent za komunikacije

E-mail: jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd, Svetozara Markovica 58, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/ 3602 100

Web: www.unicef.org/serbia

zp8497586rq

Izgradnja mini pič terena

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Izgradnja mini pič terena

Početak realizacije projekta mini pič terena za mlade

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje početak realizacije zajedničkog projekta „Izgradnja mini pič terena za mlade“, koji finansira Ministarstvo, Fudbalski savez Srbije i Vlada Kraljevina Norveška. Projektom se finansira izgradnja i opremanje mini pič terena (veštačka trava, standardizovana ograda, koševi, golovi i mreža za odbojku).

Osnovni ciljevi  projekta usklađeni su  prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:
-doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;
-stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;
-sistemsko planiranje razvoja i održavanja sportskih terena;
-unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajedn

click here How to win back your ex

ica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano nacionalnoj, verskoj osnovi).

Kriterijumi i uslovi:
Opšti kriterijumi za učešće u projektu:
1. Obezebeđivanje lokacije za izgradnju terena
2. Obezbeđivanje sopstvenih finansijskih sredstava (finasiranje pripremnih radova, održavanje terena)
3. Aktivno učešće opštinskih sportskih saveza i  kancelarija za mlade (kao i drugih zainteresovanih strana) u realizaciji ciljeva utvrđenih projektom.

Lokalne samouprave koje žele da učestvuju u ovom projektu treba da kontaktiraju Ministartsvo omladine i sporta za dobijanje aplikacionog formulara i preuzimanje konkursne dokumentacije, koju treba popuniti i dostaviti najkasnije do 10. aprila 2009. godine.

Ministartsvo omladine i sporta i Fudbalski savez Srbije održaće 23. marta 2009. godine  prezentaciju projekta. Molimo sve zainteresovane lokalne samouprave da se prijave za učešće na prezentaciji na e-mail adresu sport.tereni@mos.gov.rs najkasnije do 20. 3.2009.godine.

zp8497586rq

Konkurs za snabdevanje naselja vodom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za izbor osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom u čijem finansiranju će u 2009. učestvovati Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2009. godini bespovratnim sredstvima u finansiranjuizgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom.

Pod snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod osnovnim objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će Sekretarijat učestvovati u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u

finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa učestvovati sa najviše 60 % od vrednosti radova ili objekata sa opremom. Pravo učeš

Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE

PROJEKATA KOJIMA SE PODSTIČE ZAPOŠLjAVANjE

POSEBNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru sprovodjenja aktivnih mera zapošljavanja u AP Vojvodini dodeljuje bespovratna sredstva za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva. U navedenu kategoriju spadaju: osobe sa invaliditetom, osobe mladje od 30 godina, osobe starije od 50 godina, žene i izbegla, prognana i raseljena lica.

Ukupan iznos sredstava predvidjen za realizaciju projekata iznosi 4.800.000,00 dinara.

Projekti kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva se odnose na:

1. poboljšanje informisanja o zakonskoj regulativi u oblasti zapošljavanja i podsticajnim merama za zapošljavanje;

2. organizovanje obuke za poslovnu komunikaciju i samozapošljavanje i druge veštine radi lakšeg nalaženja posla;

3. organizovanje seminara, tribina i kampanja radi razvijanja preduzetničkog duha;

4. organizovanje konferencija o povezivanju lokalnih vlasti i organizacija koje podstiču zapošljavanje u cilju predstavljanja kapaciteta lokalnog tržišta rada.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti

– podizanje sposobnosti zapošljavanja posebno ugroženih kategorija stanovništva na viši nivo,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja gradjana i organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine,

2. Najviši iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom udruženju je 400.000,00 (četiristotinehiljada) dinara.

3. Prijave na Konkurs se podnose na formularima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu o nazivu, sedištu i pravnom statusu nosioca projekta, sa obra

zloženjem projekta, ciljevima i aktivnostima u projektu, vremenu i mestu realizacije projekta, očekivanim rezultatima i iznosu sredstava koja su potrebna za realizacijuprojekta, sa detaljno navedenim budžetskim stavkama pri čemu indirektni troškovi ne mogu

premašiti 20% od ukupnih troškova projekta.

5. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na

adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad,

Bulevar Mihajla Pupina 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Nablagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno dodatne uslove ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata doneće, na predlog Komisije, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

9. Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.przpr.vojvodina.gov.rs

10. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kojim se utvrćuju medjusobna prava i obaveze, iznos sredstava finansiranja projekta, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

KONKURS JE OTVOREN DO 20.03.2009. GODINE.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje

i ravnopravnost polova: tel. 021/487-4610

zp8497586rq

Kredit za podizanje zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze u 2008. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Fond neće kreditirati manju površinu za podizanje vinograda od 0,1 hektara niti veću od 2 hektara,
 • grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 24 meseca,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati  5000 loznih kalemova po hektaru ili ožiljene standardne reznice.

2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi ( do 800 stubova po hektaru),

3.Pocinkovane žice, i to  1200 kg po hektaru

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sled

eću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku bagremovih stubova koji će izdavati JP «Vojvodinašume» ;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku betonskih i metalnih stubova
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku žice;

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije ,
 • pismo o namerama izdavanja garancije
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti kuće izdata od ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren do 15. marta 2009. godine.

zp8497586rq

Kredit za zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA AZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za zaštićenih bašta

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici i opreme u njima) u 2009. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,4% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 10.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseci,
 • grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Pored popun

jene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini),
 • procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.marta 2009. godine

zp8497586rq

Konkurs za podsticajna sredstva

SIEPA
Konkurs za podsticajna sredstva

Agencija za promociju izvoza i strana ulaganja SIEPA raspisala je  novi konkurs za podsticajna sredstva namenjena srpskim izvoznicima.

Sredstva će biti odobrena za ulaganje u proizvodnju i to od 2.000 do 5.000 evra po novom radnom mestu, pri čemu je uslov da se otvori najmanje 50 radnih mesta i da je investicija vredna najmanje između milion i tri miliona evra, u zavisnosti od stope nezaposlenosti u opštini u kojoj se ulaže.

Za investicije u sektoru usluga ulagači mogu dobiti između 2.000 i 10.000 evra po novom radnom mestu, a uslovi su investicija od najmanje 500.000 evra i otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Ulagači u sektor istraživanja i razvoja mogu dobiti između 5.000 i 10.000 evra za investiciju od najmanje 250.000 evra uz otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta.

Iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih prema kriterijumima:

reference investitora,

udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,

održivost investicije/trajnost poslovanja,

efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,

efekti investicije na ljudske resurse,

uticaj investicije na životnu sredinu,

obim međunarodnog prometa usluga za investicije u sektoru usluga,

efekti investicije na razvoj opštine

podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave za dodelu sredstava podnose se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti dodeljivana izabranim kompanijama u skladu sa ukupnim brojem bodova. Isplata će biti vršena periodično tokom trajanja projekta u jednakim iznosima od 25 % vrednosti dodeljenih sredstava i to:

     po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;

     po dobijanju građevinske dozvole;

     po dobijanju upotrebne dozvole;

     po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Konkurs je otvoren 03. marta, a  prijavljivanje traje do 24. aprila.

zp8497586rq

Kredit za nabavku sistema za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini


Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,8 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesn

ici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku), ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije,
 • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu(za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • fotokopija lične karte( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
 • procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja(ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.mart.2009 godine.


zp8497586rq