Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU,  URBANIZAM I GRADITELJSTVO

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

U cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo će u skladu sa Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2010. godinu i likvidnim mogućnostima budžeta su/finansirati :

– prostorne planove jedinica lokalne samouprave
– planove generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika

Visina ukupnih sredstava predviđenih za dodelu po javnom konkursu je 10.953.850,00 dinara.

Opšti uslovi konkursa

Na javnom konkursu za su/finansiranje izrade planskih dokumenata mogu da učestvuju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosioci prijave na konkurs mogu da konkurišu za sredstva samo sa jednom prijavom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.arhiurb.vojvodina.gov.rs., i sadrži:

1) naziv jedinice lokalne samouprave;

2) naziv planskog dokumenta

3) podatke o planskom osnovu za njegovu izradu

4) podatke koji ukazuju na značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave.

Prijava na javni konkurs mora biti overena i potpisana od strane ovlašćenog lica jedinice lokalne samouprave.

Uz prijavu se podnose:

1. Odluka o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa doneta od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog, odnosno gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta;

2. dokumentaciju u skladu sa članom 47. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», broj 72/09 i 81/09), odnosno ugovor o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa ukoliko je takav ugovor zaključen pre raspisivanja konkursa.

3.  fotokopija PIB obrasca

4.  fotokopija kartona deponovanih potpisa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Prijave koje nisu predmet konkursa, koje su neblagovremene, nepotpune i koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim javnim konkursom neće se razmatrati.


Rok za podnošenje prijava je 03. decembar 2010. godine.

Razmatranje, sačinjavanje liste prispelih prijava i predloga odluke o raspodeli sredstava po konkursu vršiće komisija koju obrazuje pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana,
 • stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj  Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
 • stepen završenosti-usaglašenosti planskog dokumenta po Zakonu o    planiranju i izgradnji,
 • visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i jedinice lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva regulisaće se ugovorom.

Rok za objavljivanje rezultata javnog konkursa je 13.12.2010. godine i biće objavljeni na sajtu Sekretarijata.

Rok završetka izrade planskih dokumenata je 31.08.2011. godine.

Prijave na javni konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine» Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4529).

Jedinica lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku izrade planskog dokumenta, odnosno najkasnije do 31.08.2011. godine dostavi izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova overenom od strane odgovornog lica (kompletan postupak javne nabavke, ugovor, račune i izvode).

Link

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa na temu:

ADAPTACIJA, DOGRADNjA, REKONSTRUKCIJA ILI REVITALIZACIJA  ŠKOLE U CILjU POBOLjŠANjA USLOVA RADA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Radovi treba da posluže

 • razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave
 • razvijanju sposobnosti za timski rad učenika
 • razvijanjU takmičarskog duha, komunikativnosti, pravne i moralne odgovornosti učenika
 • ujednačavanju kriterijumima za ocenjivanje učenika
 • podsticanju učenika u primeni softverskih  paketa
 • uključivanju u neposredni istraživački rad i
 • simuliranju konkursnih uslova iz realnog života društvene zajednice.

Pravo učešća imaju timovi sastavljeni od učenika završnog razreda Građevinskih tehničkih škola, Elektrotehničkih škola, Mašinskih škola i Saobraćajnih škola na teritoriji AP Vojvodine.  Pravo učešća na konkursu imaju škole koje se prijave do 04. decembra 2010. godine, kako bi se formirali timovi prijavljenih škola do 17. decembra kada će biti raspisan nagradni konkurs.

Radovi bi trebalo da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Autori moraju biti učenici završnog razreda tekuće školske godine.
 2. Radovi u razmeri 1:200 moraju da zadovolje potrebne tehničke uslove.
 3. Radovi moraju biti  anonimni i šifrirani.
 4. Škola koja je nosilac aktivnosti projektnog tima procenjuje radove i  najbolji/e  dostavlja na adresu: POKRAJINSKI  SEKRETARIJAT  ZA  OBRAZOVANjE NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16.

Idejni projekti mogu biti obrađeni u nekom od kompjuterskih programa ili ručno, savijeni i zapakovani u fascikle A4 formata, a  za potrebe prezentacije – izložbe oblikovani i odštampani  na 1 plakatu 70x100cm, šifrirani, savijeni u rolnu. Takođe je potrebno pripremiti i poslati  i Power point prezentaciju rada.Uz radove je potrebno priložiti i zapečaćenu kovertu na kojoj je napisana šifra rada, sastav tima i  adresu i telefon  škole koja je nosilac aktivnosti projektnog tima.

Svaki tim može imati mentore-studente fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina.

Najbolji radovi će biti nagrađeni.

Radove će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno objavljen.

Raspisivač konkursa se obavezuje da će autore o rezultatima konkursa obavestiti do 10.maja 2011. godine.

Proglašenje pobednika i izložba najboljih radova biće održana tokom maja 2011. godine u holu Izvršnog veća AP Vojvodine

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a isključivo za potrebe Web prezentacije i propratnih događaja u vezi sa manifestacijom u okviru koje se izložba organizuje, upotrebi prijavljene radove.

Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.

Rok za prijem radova je 15.april 2011. godine

Za prijave obratiti se pismenim putem  Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16, a za dodatne informacije članovima Organizacionog odbora  konkursa u sastavu:

 1. Mira Jovanović, TŠ «Jovan Vukanović» Novi Sad, tel. 021/ 443 444
 2. doc.dr Ksenija Hiel, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 021/485-2000,
 3. doc.dr Snežana Babić-Kekez, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Novi Sad, 021/487-4183.
 4. Aurela Šimudvarac-Luči, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Novi Sad,
 5. Nada Radovanović, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, 021/487-4662.

Link

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju finansiraće u 2010. godini realizaciju projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“ s ciljem promovisanja evropskih vrednosti i informisanja šire javnosti o agendi EVROPA -2020. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 2.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za finansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana i ostale neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 03. Decembar 2010. godine, a realizacija projekta u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

5. Pored prijavnih konkursnih obrazaca organizacija je u obavezi da dostavi Akt o registraciji i Statut organizacije.

6. Prijave na Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na konkurs za finansiranje projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“, na adresu Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju; Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-45-42, kontakt osoba Prekodravac Aleksandar).

7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 07. Decembar 2010. godine, a rok za zaključenje ugovora je 07. Decembar 2010.godine

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Odabir projekata za finansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju završni izveštaj o realizaciji projekta;

– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa sa potpisima od odgovornog lica i pečatom), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima.

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju su-finansiraće organizovanje edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (Sl. List APV broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u okviru razdela 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u okviru razdelu 13, pozicije 367, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000,00 dinara.
Cilj Konkursa je finansiranje organizovanja prezentacija i radionica za 150 predstavnika javnog i civilnog sektora iz 6 okruga sa teritorije AP Vojvodine radi unapređenja znanja za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.
Odabir organizatora i realizatora obuke, vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i kriterijumima.

Uslovi Konkursa:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili druge neprofitne organizacije.
2.    Sredstva opredeljena ovim Konkursom odobravaće se bespovratno po konkursnom zahtevu.
3.    Smernice za podnosioce prijava, sa pratećom dokumentacijom su sastavni deo konkursnog materijala i mogu se preuzeti ovde
4.    Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna osnovna i prateća dokumentacija.
5.    Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6.    Prijave i potrebna dokumenatacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „za finansiranje organizovanja edukacija i radionica u okviru IPA programa prekogranične saradnje“ u originalu i u elektronskom obliku na CD-u.
7.    Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 03. decembar 2010. godine, a rok za realizaciju projekta je 31. mart 2011. godine
8.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
9.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni drugo pravno sredstvo.
11.    Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, www.region.vojvodina.gov.rs
12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region.vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-42 021/487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Link

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJATO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica romske nacionalnosti, sa evidencije NSZ primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Subvencije ne mogu ostvariti: državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao ni oni poslodavci koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema NSZ i Sekretarijatu.

USLOVI ZA ODOBRAVANjE SREDSTAVA:

 1. da se sedište poslodavca nalazi na teritoriji jedne od opština APV
 2. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 3. da nad poslodavcem nije pokrenut stečajni odnosno likvidacioni postupak
 4. da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupka i kod koga je usvojen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci
 5. da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju
 6. da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja
 7. 7. da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice romske nacionalnosti prijavljeno na evidenciju NSZ
 8. da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidata za zapošljavanje
 9. da u školskoj 2010/11. godini stipendira učenika odnosno studenta romske nacionanosti

PRIJAVE NA KONKURS ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Poslodavac podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 Podnosilac zahteva za dodelu subvencija za novo zapošljavanje Kancelariji podnosi sledeću dokumentaciju:

 • popunjen zahev i biznis plan na obrazcu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM sa opisom poslova na kojim će se zasnovati radni odnos sa nezaposlenim licem romske nacionalnosti
 • izvod iz evidencije nezaposlenih lica NSZ
 • kopiju Rešenja o osnivanju privrednog društva ili preduzetnika
 • kopiju Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 • potvrda poslovne banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih i stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine

Kancelarija za inkluziju Roma zadržava pravo da od poslodavca traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Odluku o odobravanju subvencija za novo zapošljavane donosi direktor Kancelarije na predlog Komisije za sprovođenje konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata, najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka Konkursa.

Na osnovu donete Odluke direktor Kancelarije sa poslodavcem kome se odobravaju sredstva zaključuje ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Prilikom zaključivanja Ugovora poslodavac je dužan da dostavi:

1. dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (Ugovor o radu, prijavu na obavezno socijalno (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) osiguranje)

2. odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to:

 • za preduzetnike: za odobrena sredstva u iznosu do 400.000,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem,

– za odobrena sredstva u iznosu od 400.001,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom , sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja, po izboru

 • za pravno lice: za odobrena sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja

–   za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru

Žirant može biti svako fizičko , poslovno sposobno lice ne starije od 65 godina, koje ima rednovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja. Žirant može biti i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

 • dodatna sredstva obezbeđenja:

–  hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije -založno pravo na pokretnim stvarima 1,5 puta veće vrednosti od iznosa subvencije

–  garanciju banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili ugovorno jemstvo Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Kancelarije za inkluziju Roma.

Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Poslodavac – korisnik sredstava dužan je da:

– sa novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu, odnosno zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, koji mora trajati najduže dve godine;

–    da redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprnosa za lice koje je zaposlio;

–  da zaključi ugovor o stipendiranju;

–  obavesti Kancelariju o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da pre isteka vremena od dve godine licu iz ugovora iz objektivnih razloga prestane radni odnos, poslodavac je dužan da sa danom prestanka radnog odnosa zaključi ugovor o radu sa drugim nezaposlenim licem. Pri izboru drugog nezaposlenog lica primenjuju se kriterijumi iz ovog konkursa, a ugovorne obaveze poslodavca se primenjuju na to lice, u trajanju najmanje do isteka ugovorne obaveze, odnosno dve godine.

Korisnik sredstava je dužan da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte

POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte (privredna društva i preduzetnike) koji su osnovani iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine po Konkursima koje je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine.

Ovim Konkursom finansira se: nabavka osnovnih sredstava-opreme potrebne za obavljanje registrovane delatnosti privrednog subjekta.

Uslovi:

 1. da je privredni subjekt osnovan iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština sa teritorije AP Vojvodine po Konkursima koji je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine
 2. da je korisnik subvencija ispunio uslove predviđene Ugovorom o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine zaključenim sa Sekretarijatom
 3. da privredno društvo odnosno preduzetnik pozitivno posluje

Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na konkurs
 2. fotokopija Ugovora zaključenog sa Sekretarijatom;
 3. fotokopija Rešenja o upisu privrednog subjekta u Registar APR
 4. fotokopija Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja PIB
 5. fotokopija kartona deponovanih potpisa
 6. fotokopija lične karte odgovornog lica
 7. fotokopija Finansijskog izveštaja za svaku godinu poslovanja odnosno godišnji izveštaji dostavljeni poreskoj upravi
 8. potvrda poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu za poslednjih 6 meseci, koji prethode mesecu u kome se podnosi zahtev
 9. uverenje poreske uprave o plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za ukupni period poslovanja
 10. originalni predračun sa specifikacijom opreme odnosno procena vrednosti opreme od strane ovlašćenog procenitelja

Prijave na konkurs se podnose na obrazcu koji je sastavni deo ovog Konkursa.

Kriterijumi za ocenu prijava je uspešnost privrednog subjekta.

Razmatranje prispelih prijava vrši Komisija za sprovođenje Konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata.

Odluku o dodeli sredstava donosi direktor Kancelarije, na predlog Komisije.

Prava i obaveze između Kancelarije i Korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Prijave na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevaar Mihajla Pupina 25.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link

Poziv za prikupljanje predloga projekata za zajednički razvoj prekogranične saradnje

NACIONALNA AGENCIJA ZA RAZVOJ REPUBLIKE MAĐARSKE I KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Poziv za prikupljanje predloga projekata za zajednički razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije (HUSRB/1002)

Nacionalna agencija za razvoj Republike Mađarske i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuju drugi javni Poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije.

Šta je predmet Poziva?
Na teritoriji obuhvaćenoj Programom finansiraće se projekti usmereni na jačanje ekonomske i socijalne kohezije, zaštite životne sredine, zajedničkih aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostavljanje prekograničnih tematskih puteva kulturnog nasleđa, kao i na uspostavljanje poslovnih veza.

Ko može da prijavljuje predloge projekata?
Neprofitne organizacije, između ostalih lokalne samouprave, udruženja lokalnih samouprava, fondacije, udruženja, neprofitna društva sa ograničenom odgovornošću, obrazovne institucije, komore. U projektu moraju da budu zastupljene najmanje po jedna organizacija iz Mađarske i Srbije, sa teritorije obuhvaćene programom.

Koliki je ukupni iznos finansiranja?
U okviru ovog Poziva za prijavljivanje predloga projekata ukupno je na raspolaganju 12.359.230 evra iz IPA fondova Zajednice. U Republici Mađarskoj projekti će biti finansirani putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i Republike Mađarske, au Republici Srbiji putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Korisna informacija:
Dodatne informacije o sadržaju prijavnog paketa potencijalni aplikanti mogu da saznaju na Informativnim Danima, koji će biti organizovani po sledećem rasporedu:

 • 29. novembra 2010. u Subotici
 • 30. novembra 2010. u Segedinu
 • 01. decembra 2010. u Baji
 • 6. decembra 2010. u Novom Sadu
 • 7. decembra 2010. u Zrenjaninu

Za detalje pogledati na www.hu-srb-ipa.com.

Kako prijaviti predlog projekta?
Sve prijave na engleskom jeziku treba da budu podnete Zajedničkom tehničkom sekretarijatu u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 14. februar 2011. godine. Prijave podnete posle roka neće se razmatrati.

Dokumentacija poziva za prikupljanje predloga projekata, procedure za podnošenje prijava i dodatne infomacije mogu se naći na Intenet stranici Programa: www.hu-srb-ipa.com.

Konkurs za poljoprivredne srednje škole

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinsiranje korišćenja sopstvene biomase u energetske svrhe u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine, koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV”, broj: 20/2009, 18/2010-rebalans), u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje (poljoprivredne i ostale) biomase u energetske svrhe, u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane. Ove škole bi bile pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: ostali objekti javne potrošnje (opštinske i ostale zgrade državne administracije, domovi kulture, sportsko-rekreativni centri, osnovne i srednje škole i predškolske  ili komunalni sistemi centralnog grejanja u manjim gradovima/selima), a sve u cilju  smanjenja energetskih troškova pri korišćenju uvoznih fosilnih goriva, povećanja energetske samostalnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Sredstva po ovom Konkursu se dodeljuju za sufinansiranje:

-nabavke i montaže novih postrojenja za sagorevanje biomase–kotlovi, sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluatomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro-oprema)

-adaptacija/sanacija postojećeg sistema za grejanje (koji proizvodi toplotnu energiju iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase iz poljoprivrede i ostale biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeći ili da u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu. U cenu ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluatomatizovan rad kotlovskog poostrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovani rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd..).

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju poljoprivredne škole sa teritorije AP Vojvodine koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane i :

 • koje planiraju da koriste sopstvenu poljoprivrednu i ostalu biomasu u energetske svrhe, za proizvodnju toplotne energije za potrebe grejanja boravišnih-radnih prostorija kao i za ostale potrebe (npr. priprema TPV za potrebe doma učenika, kuhinje ili sl.) kao i za potrebe grejanja proizvodnih objekata (staje, plastenici, staklenici itd..) u cilju smanjenja energetskih troškova, zaštite životne sredine i korišćenja domaćih obnovljivih energetskih resursa.
 • koje raspolažu poljoprivrednim zemljištem (u vlasništvu ili koriste zemlju po drugom osnovu) sa ratarskim (ili povrtarskim, voćarskim i vinogradarskim ostacima ili zasadima drveta kao i otpadnom biomasom  bilo kog porekla-drvni otpad od prerade drveta itd..).

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati.

3. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –”Korišćenje sopstvene biomase za energetske svrhe u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

4. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i projekat za navedenu namenu. Učesnici Konkursa (poljoprivredne škole) mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

5. Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 07.12.2010. godine.

6. Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

7. Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodo pribavljeno mišljenje komisije.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i    mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ili elektronskom poštom: katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs kao i na tel:021/487-47-93 ili na telefon 021/487-46-92 kao i putem elektronske pošte ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Poziv za lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

Cilj programa: Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini, kao i kriterijumi za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) predviđenih lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalna samouprava, koja u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja obezbeđuje minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja, može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

Jedinicama lokalne samouprave, koje prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i ako je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, programi ili mere APZ koji se sufinansiraju su:

 • program pripravnika;
 • obuke;
 • subvencije za zapošljavanje, i to:

–  subvencije za samozapošljavanje,
–  subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima.

USLOVI

Uslov za odobravanje sufinansiranja programa ili mera APZ je da teritorijalna autonomija, odnosno jedinica lokalne samouprave, ima:

 • formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu;
 • opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa ili mera APZ;
 • usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja su:

 • stepen razvijenosti opštine;
 • indikatori na lokalnom tržištu rada;
 • predviđen (očekivani) efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI

Prioritet u sufinansiranju programa ili mera APZ u 2011. godini imaju jedinice lokalne samouprave koje:

 • prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, a posebno devastirana područja (lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđena je Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenostiregiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu, „Službeniglasnik RS”, broj 51/2010);
 • imaju izrazito nepovoljne pokazatelje na tržištu rada (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti i aktivnosti);
 • predlažu programe ili mere koje imaju veći obuhvat lica, a pri tome obezbeđuju održivost zapošljavanja.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini
 2. Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje
 3. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu

DOSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANjE

Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i u prostorijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.

ODLUČIVANjE

Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ, u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje, tako što pregleda prispele zahteve i daje mišljenje o podnetim zahtevima Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja odlučuje o zahtevu teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Programe i mere APZ (po odobrenim zahtevima) realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, nakon uplate sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i budžeta RS.


Link

Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. književne manifestacije i nagrade;
 2. izdavačka delatnost – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
 3. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 4. likovne i vizuelne umetnosti;
 5. primenjena umetnost, arhitektura i multimedija;
 6. scensko stvaralaštvo i interpretacija (oblast: drama, opera, balet i ples);
 7. kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo (filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
 8. projekti u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 9. izvorno narodno, amatersko stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 10. kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
 11. kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;
 12. kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
 13. kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije priznatih umetnika i stručnjaka.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije biće vrednovani u skladu sa sledećim kriterijumima:

 1. kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
 2. podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
 3. sposobnost podnosioca da izvede projekat i održivost projekta;
 4. obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
 5. promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
 6. podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
 7. podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
 8. obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
 9. omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
 10. primena novih tehnologija i umrežavanje;
 11. da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
 12. dugoročnost projekta;
 13. realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
 14. da je autor, odnosno organizator projekta, izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, osim za redni broj 11, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju: ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, shodno članu 74. a u vezi sa članom 6. Zakona o kulturi.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 1. poštom (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs stvaralaštva»), pojedinačno za svaki projekat/program;
 2. u 4 primerka (osim za redni broj 10, gde je neophodno dostaviti 5 primeraka) na Formularu za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa).
 3. uz dokaz o uplati republičke administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07) u jednom primerku. Račun na koji se uplaćuje administrativna taksa je: 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, tarifni broj 1, iznos 150,00 dinara), osim za redni broj 11.

Na prijavnici Ministarstva kulture Republike Srbije (Beograd, Vlajkovićeva 3) i na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:

Na zahtev podnosioca prijave sa prebivalištem van Beograda formular može biti dostavljen poštom.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 20. novembra 2010. godine do 20. decembra 2010. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva kulture.

Posebno će biti objavljen i konkursi za:

 • otkup publikacija za biblioteke;
 • izdavačku delatnost – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture;
 • izdavačku delatnost – vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti;
 • prevođenje reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/33-98-911 svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

Link