Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2011. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o    Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

o    JAGODASTE VOĆNE VRSTE ( jagoda, malina, kupina, ribizla, ogrozd, dud i aktinidija),
– grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 36 meseci
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

o    JABUČASTE VOĆNE VRSTE (jabuka, dunja, mušmula i oskoruša ) i KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE (šljiva, breskva, kajsija, nektarina, višnja)
– grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda                                                                                          obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 24 meseca
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

o    JEZGRASTE VOĆNE VRSTE (orah, leska, badem i kesten) i DEFICITARNE VOĆNE VRSTE ( kruška, trešnja)
– grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 12 meseci
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
•    originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica;
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
•    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
•    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
•    original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 06. februara 2011. do 01. marta 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2011. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
–    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
–    rok otplate 36 meseci,
–    grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
–    otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 06. februara 2011. do 01. marta 2011. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Link

zp8497586rq

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);
–    potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Link

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini nabavku knjiga biblioteka u APV u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo javne opštinske biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Sufinansiranje programa u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u APV


I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.400.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).
Na konkurs mogu da se prijave projekti iz oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva, koji podrazumeva materijalno nematerijalno kulturno nasleđe.

Nematerijalna kultura:
1. Izvorni narodni ples:
–    očuvanje tradicionalnog plesa naroda,
–    prikupljanje podataka o izvornim narodnim plesovima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga,
–    izrada novih koreografija za folklorne ansamble,
–    programi, obezbeđivanje uslova za rad folklornih ansambala,
–    stručni seminari, škole i kursevi narodnih plesova,
–    letnji kampovi za podučavanje narodnih plesova,
–    folklorni festivali i takmičenja,
–    propagiranje značaja očuvanja izvornih narodnih plesova

2. Izvorne narodne pesme i muzika:
–    očuvanje izvornih narodnih pesama i muzike,
–    prikupljanje podataka o izvornoj narodnoj muzici manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    festivali i takmičenja izvorne narodne muzike i pesama,
–    škole narodne muzike i narodnih pesama,
–    nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, koji su potrebni za obuku,
–    letnji kampovi za podučavanje narodne muzike i pesama,
–    izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom,
–    programi i rad izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa,
–    propagiranje značaja očuvanja izvorne narodne muzike i pesama.

3. Narodni običaji, verovanja
–    očuvanje narodnih običaja,
–    prikupljanje podataka o narodnim običajima manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    festivali i takmičenja vezana za narodne običaje,

–    letnji kampovi za podučavanje starih narodnih zanata
–    propagiranje značaja očuvanja narodnih običaja i verovanja

Materijalna kultura – stari narodni zanati
–    očuvanje starih narodnih zanata
–    prikuljanje podataka o starim narodnim zanatima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    škole starih narodnih zanata
–    stvaranje uslova za rad škola narodnih zanata (nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad)
–    iložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad)
–    takmičenja starih narodnih zanata
–    kursevi, škole, seminari za izradu nardonih nošnji
–    propagiranje značaja očuvanja starih narodnih zanata

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije i udruženja na teritoriji AP Vojvodine, koji svojim vrhunskim umetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju narodne umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave).

Na Konkurs ne mogu aplicirati privatna preduzeća

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše najviše sa 5 projekta na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se u dva primerka isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za  izbor projekata međuregionalne saradnje u 2011. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 – 4631 tekući trensferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara  – 4819 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

•    projekte kojima se, putem međuregionalne saradnje, promoviše savremeno i tradicionalno kulturno stvaralaštvo u Vojvodini,
•    međuregionalni kulturni projekti u okviru evropskih asocijacija i manifestacija,
•    projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju eksperata iz oblasti menadžmenta ustanova kulture, kulturnih industrija i zaštite kulturnog nasleđa,
•    projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju umetnika

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove i nevladine organizacije koja svojim aktivnostima doprinose razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti oblasti međuregionalne kulturne saradnje (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave na konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara –   4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

1. projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije).

2. nabavku osnovnih sredstava neophodnih za rad (isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih  programa, nabavka i popravka instrumenta).

3. naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja, muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja i  narodne poezije),  čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija i muldimedijalnih zapisa.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Ruminije, Hrvatske i Mađarske i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove, nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva, a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Ruminiji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Sufinansiranje pozorišne produkcije nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje podsticanja pozorišne produkcije nacionalnih zajednica u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini pozorišnu produkciju nacionalnih zajednica u APV u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 5.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

•     pozorišno stvaralaštvo na jezicima nacionalnih zajednica;
•    razvoj pozorišne kulture nacionalnih zajednica u AP Vojvodini;
•    razmena gostovanja pozorišnih predstava nacionalnih zajednica u sredinama gde žive manjinske nacionalne zajednice.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na konkursu mogu da učestvuju isključivo ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (zadužbine, fondacije kao  i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura) ( u daljem tekstu: Podnosilac  prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje podsticanja pozorišne produkcije nacionalnih zajednica i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02.2011 godine.
Link

zp8497586rq

Konkurs za proizvodnju dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za proizvodnju kratkometražnih , dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju kratkometražnih,dokumentarnih,dokumentarno-igranih i animiranih filmova, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4.000.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.000.000,00 dinara– 4819  dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo privatna preduzeća i neprofitne organizacije registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi  (u daljem tekstu: Podnosilac  prijave) i čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa jednim projektom  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika proizvodnju kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara .

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju dugometražnih  igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2.Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim  scenariom i može konkurisati dva puta uzastopno sa istim scenariom na Konkursu .

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za proizvodnju igranih filmova i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link