Arhiva ‘Konkursi’

EXCHANGE 3 – otovoren konkrus

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
EXCHANGE 3 – otovoren konkrus

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKATA 1
Budžetska linija: 07SER01/02/31

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisuje poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa sopstvenim razvojnim prioritetima. Projekti će biti finansirani u okviruprograma EXCHANGE 3, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.
Posebni ciljevi ovog poziva za podnošenje predloga projekata su:

 • Unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje, menadžment i pružanje usluga
 • Poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou
 • Zaštita životne sredine kroz održivo korišćenje resursa

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
Nosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti – opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije.

Kandidati moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom:
(1) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije, i/ili
(2) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština (okrug) iz države članice EU .

Pored navedenih obaveznih partnera, sledeće organizacije takođe mogu učestvovati kao partneri:
(a) Nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji,
(b) Organizacije i institucije koje su potpuno/delimično finansirane iz republičkog ili gradskog/opštinskog budžeta,
(c) Regionalne/okružne razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji,
(d) Regionalne vlasti iz zemalja članica EU.

VELIČINA DONACIJA
Donacije za odobrene projekte iznosiće između €100,000 i €300,000 za period realizacije od minimum 12 do maksimum 15 meseci.

Konkurs za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose 70.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici) nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednog gazdinstva i to;

 • da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, da je stariji od 65 godina, da daje u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja ugovora.
 • da je Ugovor o dugoročnom zakupu, zaključen u godini u kojoj se podnosi zahtev, i da isti ne može biti zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
 • da nije korisnik penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika.
 • da već ne koristi podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini ;

 • do 5.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu, koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovom da zakupac nije stariji od 60 godina.
 • do 8.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.
 • do 10.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Uz zahtev, koji je sastavni deo konkursa, i koji mora biti čitko popunjen štampanim slovima, budući korisnik podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zamljište dato u zakup mora podneti sledeću dokumentaciju najkasnije do 20.12.2009. godine.

Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za pristupačnost službi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za  fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  258.000,00 dinara  (slovima:dvestapedesetosamhiljada dinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju arhitektonske pristupačnosti u lokalnom okruženjju  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– podizanje kapaciteta lokalnih zajednica za fizičku raspoloživost i pristupačnost službi i usluga

– preduzimanje aktivnosti za uklanjanje prepreka koje onemogućavaju jednako učešće građana/ki  u fizičkoj sredini

USLOVI KONKURSA:

1.        Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • osnovne podatke o lokalnoj samoupravi
 • popunjen konkursni  obrazac  uz opis projekta
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 14.12. 2009. godine, do 10 časova.

Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje projekata koji unapređuju kulturno stvaralaštvo žena

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju kulturnog stvaralaštva žena na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  164.000,00 dinara  (slovima:stošezdesetčetirihiljadadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju kulturnog stvaralaštva žena u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  kulturnim stvaralaštvom sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta ženskih organizacija za unapređenje kulturne ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog kulturnog stvaralaštva.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
 • podatke o neprofitnoj organizaciji
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 11.12. 2009. godine.

Jačanje dijaloga civilnih društava Srbije i Evrope

Evropska Komisija
Jačanje dijaloga civilnih društava Srbije i Evrope

JAČANJE DIJALOGA CIVILNIH DRUŠTAVA SRBIJE I EVROPE

STRENGTHENING SERBIA-EU CIVIL SOCIETY DIALOGUE

Rok: 01.03.2010.

Ukupan iznos donacije: 3.500.000 EUR

Minimalan iznos projekta: 50.000 EUR
Maksimalan iznos projekta: 100.000 EUR

Sopstveno učešće: minimum 10%
Tip finansiranja: Predfinansiranje 80% (kao susedski do sada)

Opšti ciljevi: razvoj održivog dijaloga između civilnih društava iz Srbije i  iz zemalja članica Evropske Unije.

Posebni ciljevi: Podrška saradnje između stručnih organizacija u Srbiji i EU putem jačanja kontakata i uzajamne razmene iskustava između udruženja preduzetnika, stručnih organizacija i društvenih udruženja.
Poboljšanje kapaciteta društvenih organizacija u formulaciji javih regulativa, njihove analize i zagovaranje.
Podsticanje novih partnerstava i mreženja između civilnih organizacija između Srbije i zemalja članica Evropske Unije.

Ko može da konkuriše:
–    neprofitna pravna lica koja pripadaju sledećim tipovima organizacija:
–    stručne organizacije,
–    učesnici na tržištu rada (sindikati, unije poslodavaca),
–    organizacije koje predstavljaju društvene i ekonomske učesnike,
–    nevladine organizacije i nove organizacije,
–    kulturne organizacije, umetnički klubovi i asocijacije,
–    udruženja medija.

RSEDP2 Regionalni socio ekonomski razvoj

Evropska Komisija
RSEDP2 Regionalni socio ekonomski razvoj

REGIONALNI SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJNI PROGRAM 2

Rok: 08.03.2010.

Ukupan iznos donacije: 3.000.000 EUR

Minimalan iznos projekta: 300.000 EUR
Maksimalan iznos projekta: 500.000 EUR

Sopstveno učešće: minimum 10%
Tip finansiranja: Predfinansiranje 80% (kao Susedski programi do sada)

Opšti ciljevi: ojačati kapacitete Srbije za stvaranje i implementaciju politika ujednačenog teritorijalnog socio-ekonomskog razvoja uz ostvarenje zehteva EU integracija

Posebni ciljevi: ojačati kapacitete Regionalnih razvojnih agencija (RDA) i ostalih regionalnih i opštinskih  činilaca u smislu intervencija povodom stvaranja novih poslova na regionalnom i sub-regionalnom nivou.
Ko može da konkuriše: grad/opština ili Reg.razv.agencija, u partnerstvu najmanje 3 opštine ili reg.agencije. iz najmanje 2 dozvoljena okruga.

Distrikti/oblasti tj okruzi:
Severni Banat
Braničevski
Zaječarski
Nišavski
Centralni Banat
Borski
Zlatiborski
Pirotski
South Banat
Šumadijski
Moravički
Jablanički
Podunavski
Pomoravski
Raški
Pčinjski
Toplički

Subregionalni projekti moraju da sadrže neke od sledećih veza:

Fizičke/topografske (rečne doline, planinski masiv)
Istorijske
Ekonomske

Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju ribnjačkih površina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju ribnjačkih površina

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u finansiranju rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju ribe bespovratnim sredstvima, u ukupnom iznosu do 60.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici i ribnjaci za sportski ribolov).

Korisnicima sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 100 % vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su registrovana ili ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti  mrešćenja i uzgoja ribe u ribnjacima (delatnost 05020).

Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjačkih površina:

 • Prijava na konkurs;
 • Overena kopija PIB obrazca;
 • Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Overena kopija Rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu sa veterinarsko – sanitarnim uslovima – registracija objekta;
 • Overenu kopiju vodoprivredne dozvole i dokaz o plaćenim vodoprivrednim naknadama;
 • Dokaz o vlasništvu na parcelama ribnjačkih površina (izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina);
 • Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane ovlašćenog projektanta;
 • Predračun izvođača radova.

Potrebna dokumentacija za izgradnju objekata za proizvodnju ribe:

 • Prijava na konkurs;
 • Overena kopija PIB obrazca;
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 • Dokaz o vlasništvu na parcelama poljoprivrednog zemljišta (izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina);
 • Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina;
 • Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane ovlašćenog projektanta;
 • Rešenje o odobrenju za gradnju i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, faza realizacije projekta i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 09.12.2009. godine.

Program unapreúenja programa rada udruženja odgajivača stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Program unapreúenja programa rada udruženja odgajivača stoke

Konkurs za raspodelu sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2009. godinu

Sredstva za  sufinansiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odg

Konkurs za unapređenje stočarstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za unapređenje stočarstva

Sredstva za sprovođenje Programa  selekcijskih mera za unapređenje  stočarstva u AP Vojvodini za 2009. godinu, u iznosu od 36.500.000,00 dinara koristiće se za:

1. Sprovođenje mera selekcije u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu i alternativnim proizvodnjama, kod kopitara i u pčelarstvu.

Mere selekcije obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u  tabelama 1. do 6. za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:

Tabela 1. Mere selekcije u govedarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase goveda
– Podolska rasa
1. Selekcijske smotre 100 350 35.000
– Buša
1. Selekcijske smotre 20 350 7.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih krava 10 500 5.000
Plemenite rase goveda
– Simentalska rasa
1. Selekcijske smotre 2.500 300 750.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 800 1.350 1.080.000
3. Kontrola bikovskih majki 40 3.000 120.000
4. Performans test bikova 4 25.000 100.000
5. Biološki test bikova 10 20.000 200.000
6. Progeni test na mlečnost 5 30.000 150.000
– Holštajn-frizijska rasa
1. Selekcijske smotre 15.500 300 4.650.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 5.000 1.350 6.750.000
3. Kontrola bikovskih majki 120 3.000 360.000
4. Performans test bikova 3 25.000 75.000
5. Biološki test bikova 14 32.000 448.000
6. Progeni test na mlečnost 13 30.000 390.000
Svega govedarstvo 15.120.000

Tabela 2. Mere selekcije u svinjarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase svinja
– Mangulica
1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 50 300 15.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 5 90

Sufinansiranje održavanja izložbi stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava za  održavanja lokalnih i regionalnih izložbi  stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2009. godinu

Sredstva za  sufinansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Raspodela sredstava vršiće se za organizovanje izložbi goveda, ovaca i koza, kopitara  i svinja, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Predviđena raspodela sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi vršiće se po vrstama stoke i to:

Govedarstvo                    400.000,00

Ovčarstvo i kozarstvo        350.000,00

Kopitari                           690.000,00

Svinjarstvo                        60.000,00

UKUPNO, dinara             1.500.000,00

Planirana, a nerealizovana sredstva kod izložbi pojedine vrsta stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na izložbe druge vrste stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Učesnici konkursa treba da dostave:

Zahtev koji sadrži podatke o Programu održavanja i nazivu izložbe, datumu i mestu održavanja izložbe, vrsti i kategoriji stoke, broju grla po izložbi i navesti iznos traženih sredstava;

2. Popunjen konkursni obrazac koji se nalazi na sajtu Sekretarijata;

3. Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja;

4. Fotokopija PIB obrasca;

5. Fotokopija depo kartona;

6. Izveštaj sa rekapitulacijom troškova (original-pečat i potpis);

7. Fotokopije: Računa, Izvoda od banke o utrošku sredstava, Naloga blagajni za isplatu sredstava.

Sufinansiranje  dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškovi prevoza i osiguranja životinja, troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora, ozvučenje, mediji, bina, nagrade za najbolja grla i izrada pehara, medalja, plaketa, gravura, lenti, rozeti, diploma, zahvalnica i kataloga; rad komisije za ocenu stoke, dežurnog veterinara i radnika.

Organizatori izložbi stoke kao korisnici sredstava,  konkurišu za nadoknadu troškova, i ostvaruju pravo na sredstva, preko Regionalne selekcijske službe – odgajivačke organizacije (član 14. Zakona o merama za unapređenje stočarstva, “Službeni glasnik RS”, broj: 61/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05; i Program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2008 – 2012. godine, “Službeni list APV”, broj: 19/07)  na čijoj  su teritoriji održali izložbu stoke, a koja je vršila kontrolu njihovog rada.

Regionalna odgajivačka organizacija je dužna da sredstva ostvarena po tom osnovu isplati korisnicima sredstava na njihov račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Raspodelu sredstava utvrdiće Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na osnovu rezultata ovog konkursa. Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.12.2009. godine.