Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za korišćenje solarne energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv)   u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima,   kao i centrima za edukaciju na teritoriji AP Vojvodine,  koji su u privatnom vlasništvu

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV”, broj: 20/2009), u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Cilj projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u Sportsko- rekreativnim i turističkim objektima kao i edukativnim centrima u kombinaciji sa toplotnom pumpom, koji bi bili pilot projekti i dobar primer za sve slične projekte na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

–  izgradnje postrojenja za korišćenje energije tla sistemom toplotne pumpe voda/voda ili zemlja/voda za grejanje i klimatizaciju objekata u AP Vojvodini;

–  nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro – oprema);

–  adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima ili

–  rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode. U cenu ulaze neophodni prateći mašinski i elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju sportsko rekreativni objekti i turistički objekti (hoteli, salaši, spa-centri, turistički kampovi) i centri za edukaciju sa teritorije AP Vojvodine, koji su u privatnom vlasništvu, i planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vode (TPV), kao i toplotne pumpe voda/voda (sistem bunara) ili zemlja/voda (sistem sondi) za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju boravišnih (radnih) prostora u energetske svrhe na teritoriji AP Vojvodine u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, s tim da ostatak investicije obezbeđuju sami učesnici konkursa.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti kada učesnik konkursa priloži dokaz o utrošku sopstvenih sredstava, što će biti regulisano ugovorom.

Odobrena sredstva za ove namene koristeće se isključivo za nabavku i montažu novoprojektovanih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama; adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima ili rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorim i za sufinansiranje izgradnje postrojenja za korišćenje energije tla sistemom toplotne pumpe voda/voda ili zemlja/voda za grejanje/klimatizaciju objekata.

Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati.

Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat ”Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima, kao i centrima za edukaciju u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju istih na teritoriji AP Vojvodine”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi

Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i projekat za navedenu namenu. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.


Link

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) utvrđen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 55/10).

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu definiše kriterijume za  sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ), predviđenih u lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

Jedinica lokalne samouprave koja, u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

I.   PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, programi ili mere APZ koji se sufinansiraju su:

 • program pripravnika;
 • obuke;
 • subvencije za zapošljavanje, i to:

–  subvencije za samozapošljavanje,

–  subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim

mestima.

II.  USLOVI

Uslov za odobravanje  sufinansiranja programa ili mera APZ je da teritorijalna autonomija, odnosno jedinica lokalne samouprave ima:

 • Formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • Donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu;
 • Opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa  ili mera APZ;
 • Usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

III.   KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja su:

 • Stepen razvijenosti opštine;
 • Indikatori na lokalnom tržištu rada;
 • Predviđen (očekivani) efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

IV.   PRIORITETI

Prioritet u sufinansiranju programa ili mera APZ u 2011. godini imaju jedinice lokalne samouprave  koje:

 • prema  stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, a posebno devastirana područja. Lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđena je Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 51/2010);
 • imaju izrazito nepovoljne pokazatelje na tržištu rada (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti i aktivnosti);
 • predlažu programe ili mere koje imaju veći obuhvat lica a pri tome obezbeđuju održivost zapošljavanja.

Jedinicama lokalne samouprave koje prema  stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i kada je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

V.   NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011.godini;
 2. Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje;
 3. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu.

VI.   DOSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANjE

Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i u prostorijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.

VII.   ODLUČIVANjE

Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje tako što pregleda prispele zahteve i daje mišljenje o podnetim zahtevima Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja odlučuje o zahtevu teritorijalne autonomije odnosno jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Programe i mere APZ (po odobrenim zahtevima) realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje nakon uplate sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i budžeta RS.

Link

„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

MINISTASRTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za diverzifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2010. godinu, u okviru projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma.

Ovaj konkurs će dati prioritet akcijama čiji je cilj:

 • uspostavljanje i osnazivanje partnerstva između javnog, privatnog i civilnog  sektora;
 • razvijanje partnerstvo unutar lanca proizvodnje i marketinga proizvoda i usluga ruralnog turizma;
 • osnaživanje svesti lokalnog stanovništva o ruralnom turizmu;
 • sprovođenje LEADER pristupa Evropske unije;
 • razvijanje ekonomske inicijative za uspostavljanje udruženja vođenih

interesom;

 • stimulacija saradnje sa privatnim sektorom prema realizaciji  aktivnosti koje će doprineti održivom razvoju ruralne ekonomije.

Stoga, ovaj konkurs će podržavati inicijative, koje uspostavljaju veze  i donose povezivanje preduzetnika lokalnog ruralnog razvoja, rezultirajući jednom vezom koja će doprineti razvoju lokalne ruralne ekonomije i poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima.

TEME PREDVIĐENE ZA SPROVOĐENjE GRANT ŠEME

U skladu sa definisanim problemima i prioritetima u oblasti diverzifikacije ruralne ekonomije kroz podršku razvoju ruralnog turizma u ime Zajedničkog programa Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica  iz dole navedena četiri regiona Republike Srbije da dostave svoje prijave za dodelu grantova od strane španskog MDG fonda za sledeće teme:

 1. Proizvodnja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i aktivnosti za potrebe lokalnog/regionalnog turističkog tržišta;
 2. Podrška za projekte ekološki održivog turizma.

Aktivnosti koje se odnose na temu 2 moraju predstavljati partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora i uključivati neke od sledećih tema:

 • zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa;
 • razvoj turizma kroz aktivno učenje;

Napomena:

Navedene aktivnosti koje se odnose na temu 2 predstavljaju samo predloge, a udruženja imaju pravo da predlažu i druge aktivnosti koje smatraju odgovarajućim.

KRITERIJUM PODOBNOSTI – TERITORIJALNI OBIM

Projekti mogu biti implementirani isključivo u predmetna četiri ciljna regiona – Centralna Srbija, Donje Podunavlje, Južni Banat i Istočna Srbija, koji obuhvataju sledeće opštine:

1. Centralna Srbija: Ljig, Valjevo, Kosjerić, Mionica, Gornji Milanovac;

2. Donje Podunavlje: Golubac, Kladovo, Majdanpek, Požarevac, Veliko Gradište;

3. Južni Banat: Alibunar, Bela Crkva, Kovin, Vršac; i

4. Istočna Srbija: Knjaževac, Zaječar, Pirot, Dimitrovgrad, Negotin.

PODOBNOST APLIKANATA: KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Kako bi imali pravo na grant, aplikanti moraju biti:

 • grupe registrovanih zemljoradnika, preduzetnika i drugih stanovnika sela koji se bave pružanjem usluga u turizmu, organizovanih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva razvoja ruralnog turizma, a koji imaju najmanje šest meseci stalnog boravka i imovinu u ciljnim regionima za projekte na području četiri projektna ciljna regiona (za temu 1);
 • pripadnici lokalnih ruralnih zajednica ili klasteri tih zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji 4 projektna ciljna regiona, koji predlažu zajedničke aktivnosti koje će doprineti razvoju integrisanih turističkih ponuda na nivou opština ili regiona definisanih u projektu (za temu 1); i
 • udruženja građana registrovana na teritoriji ciljnih regiona, u partnerstvu sa institucijama javnog sektora i privatnim sektorom (za temu 2).

Kako bi dobili mogućnost da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu, grupe registrovanih zemljoradnika, malih i srednjih preduzeća i drugih stanovnika sela, pripadnici lokalnih zajednica ili klasteri zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji ciljnih regiona, moraju da kroz projekat za koji traže finansijsku pomoć demonstriraju sposobnost ostvarenja ekonomske koristi kroz zajedničku akciju.

Kako bi imali mogućnost da se prijave za sredstva, koja se dodeljuju na ovom konkursu, udruženja moraju da ispune sledeće kriterijume:

 • da budu registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije i da imaju sedište u nekoj od navedenih opština ciljnih regiona na čijoj će se teritoriji sprovoditi aktivnosti;
 • da imaju obezbeđeno inicijalno partnerstvo nevladinih organizacija (NVO) sa privatnim sektorom i  javnim sektorom iz svog ciljnog regiona, s tim da će prioritet prilikom evaluacije projekata biti dat onim partnerstvima koja uključuju veći broj opština iz svog ciljnog regiona;
 • da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;
 • da imaju sposobnost uspostavljanja komunikacije i partnerstva sa predstavnicima  javnog sektora i privatnog sektora;
 • da imaju sposobnost da pripremaju izveštaje na srpskom; kao i
 • da se predložene aktivnosti sprovode na teritoriji/teritorijama opština navedenih ciljnih regiona i da budu usklađene sa lokalnim razvojnim strategijama (ukoliko postoje).

Napomene za sve podnosioce konkursne prijave:

Grantovi se ne mogu dodeljivati individualnim kandidatima, bilo da se radi o privatnim poslovnim entitetima, organizacijama – udruženjima, ili individualnim zemljoradnicima ili stanovnicima sela, kao i institucijama javnog sektora.

TRAJANjE

Vremenski rok predviđen za sprovođenje projektnih aktivnosti iznosi šest meseci od dana potpisivanja ugovora.

Rok za slanje prijava na konkurs je 10. Oktobar 2010. godine sa evidentnim datumom slanja, pečatom na pošiljci ili datumom dokaza o uplati poštarine za preporučenu pošiljku. U slučaju ličnih predaja, rok za prijem je 10. oktobar 2010 godine u 12 časova, evidentiran potpisom i datumom prijema.

http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Javni konkurs za sufinansiranje pogona

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 455.000.000,00 dinara za 2010. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava

 1. Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.
 2. Privredno društvo koje dobije sredstva u skladu sa Javnim pozivom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
 3. Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine AP Vojvodine, iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za godišnji iznos zarade za 50% novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine ukupno odobrenih sredstava.
 4. Privredno društvo koje je učestvovalo na javnom pozivu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom pozivu u 2010 god. uz dostavljanje nove prijave, pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

Prednost prilikom odlučivanja imaće:

 1. Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
 2. Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
 3. Projekti od posebnog značaja za ostvarivanje ravnomernog razvoja pokrajine
 4. Projekti od izuzetnog značaja za korišćenje obnovljivih izvora energije
 5. Privredna društva koja su učestvovala na javnom pozivu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u realizaciji prve faze projekta.

Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:

–          izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,

–          adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,

–          nabavku novih mašina i opreme,

–          nabavku repromaterijala,

–          zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologije” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, u tri primerka kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.

VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju

Konkurs za VIRTUS nagradu za korporativnu filantropiju otvara se u utorak, 7. septembra 2010. godine.

Balkanski fond za lokalne inicijative, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), dodeljuje ovu nagradu već četvrti put za redom.

Konkurs će biti otvoren do 7. oktobra 2010. godine, a mogu se prijaviti sve domaće i strane kompanije, javna i državna, mala i srednja preduzeća, medijske kuće, kao i korporativni fondovi i fondacije, sa izuzetkom neprofitnih organizacija i državnih institucija. Kandidate za nagrade mogu nominovati svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije, a i same kompanije mogu prijaviti svoje programe. Fond takođe poziva i celokupnu javnost da podrži i nominuje kandidate za koje veruje da zaslužuju ovo ugledno priznanje.

Nagrada se već tradicionalno dodeljuje kompanijama i preduzećima koja su tokom 2009/10. godine, materijalnom i finansijskom podrškom nekoj društvenoj ili neprofitnoj akciji ili organizaciji i svojim ulaganjima u opšte dobro potpomogli reafirmaciju ideje filantropije u svetu odgovornog poslovanja.

VIRTUS nagrada za 2010. godinu biće dodeljena u četiri glavne i dve posebne kategorije:
glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou, nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, nagrada za malo i srednje preduzeće i nagrada za podršku najinovativnijem projektu godine.

Pored glavnih kategorija, kao i prethodnih godina biće dodeljena i posebna priznanja, Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora i Specijalna nagrada za medijski doprinos. Svečana ceremonija proglašenja dobitnika biće održana u Beogradu, početkom decembra meseca. Odluku o dobitnicima nagrada doneće nezavisni žiri koji čine istaknuti pojedinci iz sveta privrede, nevladinog sektora, medija i marketinga.

Link

Krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Garancijski fond Vojvodine odobrava kredite za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Garancijski fond Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje dugoročnih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije namenjen malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.

Direktorka Garancijskog fonda Teodora Vlahović rekla je na konferenciji za novinare da je za realizaciju konkursa predviđen garantni potencijal fonda u iznosu od 150 miliona dinara i kreditna linija Razvojne banke Vojvodine u iznosu od 100 miliona.

Do 30. novembra za te kredite mogu konkurisati registrovana poljoprivredna preduzeća iz Vojvodine koja se bave primarnom proizvodnjom više od dve godine, imaju završni račun veći od 10 miliona dinara, posluju sa dobitkom i nisu bila u blokadi duže od 15 dana.

Po ovom konkursu garancije se izdaju za kredite iz sredstava Razvojne banke Vojvodine, kao i krediti koji su sufinasirani u visini od 40% preko Ministarstva poljoprivrede.

Direktorka Direkcije za upravljanje poslovnim projektima Razvojne banke Jelena Cvjetan rekla je da je po prvom modelu minimalan iznos kredita milion, a maksimalan 15 miliona dinara.

Nominalna kamatna stopa iznosi 7,5% na godišnjem nivou, sa rokom otplate od sedam godina i grejs periodom do 15. juna 2011. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa odobrenog kredita.

Kredit uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede daje se sa rokom otplate od pet godina, a može minimalno iznositi 10.000 EUR, dok je maksimalan iznos 150.000 EUR.

Fiksna nominalna kamatna stopa je 7,5% na godišnjem nivou na 60% iznosa kredita koja se obračunava do isteka prve tri godine otplate. Poslednje dve godine otplate kredita su bez kamate i odnose se na 40% preostalog iznosa.

Period mirovanja otplate kredita je do 15. juna 2011. godine, a korisnici plaćaju i naknadu za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 1,8% od kredita odobrenog iz sredstava Razvojne banke.

Kako je danas najavljeno, aktuelna kreditna linija Razvojne banke Vojvodine i Garancijskog fonda namenjena individualnim proizvođačima za nabavku poljoprivredne mehanizacije biće otvorena do kraja septembra.

Od početka marta Razvojna banka odobrila je 48 takvih kredita i plasirala preko milion evra. Kupovani su uglavnom traktori, a svi korisnici opredelili su se za model kreditiranja uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede.

Link

“Digitalna škola”

MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Javni poziv za učešće u programu “Digitalna škola”

Program obuhvata opremanje digitalnih kabineta u osnovnim školama. Digitalni kabinet uključuje do 30 mesta za rad učenika na savremenim personalnim računarima, prateću opremu potrebnu nastavniku, odgovarajući softver i povezanost računara u kabinetu.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

U programu „Digitalna škola“ mogu učestvovati osnovne škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Svaka škola za učešće u Programu može prijaviti jedan ili više školskih objekata u kojima ta škola organizuje redovnu nastavu.

Za svaki prijavljeni školski objekat, škola se može opredeliti za jednu od sledećih opcija:

1. jedan digitalni kabinet sa 5, 10, 15, 20, 25 ili 30 mesta za rad učenika na računarima i jednim mestom za rad nastavnika na računaru, pri čemu broj mesta za rad učenika u digitalnom kabinetu ne može biti veći od jedne osmine broja učenika škole koji pohađaju nastavu u školskom objektu, a učionica koja je određena za digitalni kabinet mora da ima barem dva kvadratna metra po mestu za rad učenika;

ili

2. jedan prenosni računar i projektor, za šta se škola može opredeliti samo u slučaju da u školskom objektu nastavu pohađa manje od 40 učenika.

Škola koja je prijavila školski objekat za opremanje digitalnog kabineta treba da odredi učionicu u kojoj će obezbediti:

 1. električno napajanje na koje se može priključiti oprema snage do 150W po mestu za rad učenika i sa najmanje jednom šuko utičnicom na svakih deset mesta za rad učenika;
 2. vezu ka Internetu u učionici, preciznije RJ45 utičnicu za lokalnu mrežu preko koje se ostvaruje veza ka Internetu;
 3. da je učionica fizički obezbeđena od provala;
 4. stolove sa radnom površinom od barem 60 cm širine i 50 cm dubine po mestu za rad učenika.

Izuzetno, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će pomoći u obezbeđivanju uslova iz tačaka 1, 2 i 3, školama u jedinicama lokalne samouprave koje su Zakonom o regionalnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 30/2010) određene kao izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave.

Podnošenjem prijave škola se obavezuje da će:

1. odrediti nastavnika koji će biti zadužen da se stara o tehničkom funkcionisanju digitalnog kabineta, za koga će Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo organizovati obuku za tehničko postupanje sa opremom;

2. direktor osnovne škole izveštavati Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo o stanju i aktivnostima u digitalnom kabinetu za svako tromesečje školske godine, u roku od 15 dana po isteku tromesečja;

3. digitalni kabinet u vreme rada škole, a u periodima kada se u kabinetu ne održava nastava, biti slobodno dostupan đacima škole, da će postojati istaknut raspored slobodnih termina i biti organizovano dežurstvo nastavnika u tim terminima;

4. Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, odnosno licu koje  to ministarstvo odredi, radi praćenja realizacije Programa, omogućiti neposredan uvid u rad Digitalnog kabineta, uključujući i uvid u tehničku ispravnost opreme.

Prava i obaveze škole i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo u vezi realizacije opremanja digitalnog kabineta biće bliže uređene ugovorom koji će biti potpisan pre isporuke opreme.

POSTUPAK PRIJAVE

Obrazac prijave za program „Digitalna škola“ može se preuzeti u elektronskom obliku na veb stranici www.digitalnaskola.rs

Za svaki školski objekat koji se prijavljuje potrebno je posebno popuniti obrazac prijave u elektronskom obliku, odštampati ga, potpisati i overiti.

Uz prijavu, na listu papira formata A4, prilaže se crtež osnove učionice koja je određena za digitalni kabinet sa označenim dimenzijama, kao i položajem vrata, prozora, klupa, katedre i table.

Obrazac prijave poslati i u elektronskom obliku i poštom, i to:

– Popunjen obrazac prijave za program „Digitalna škola“ u elektronskom obliku poslati elektronskom poštom na adresu digitalna.skola@mtid.gov.rs. Ukoliko škola ima tehničke mogućnosti, elektronskom poštom treba poslati i crtež osnove učionice.

– Popunjen, odštampan, potpisan i overen obrazac prijave za program „Digitalna škola“  sa priloženim crtežom osnove učionice poslati na adresu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, sa naznakom „Prijava za program Digitalna škola“.

Rok za podnenje prijava je 15. septembar 2010. godine.

Primer popunjenog obrasca prijave i primer crteža osnove učionice, kao i sve druge informacije u vezi programa „Digitalna škola“ mogu se pronaći na veb adresi www.digitalnaskola.rs

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem, škole se mogu obratiti telefonom na broj 011/ 20 20 200 ili elektronskom poštom na adresu digitalna.skola@mtid.gov.rs

Konkurs za projekte iz oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata ostalih nivoa vlasti u 2010. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine, razvoj sistema regionalnog planiranja upravljanja otpadom, smanjenje zagađenja životne sredine i degradacije prostora.

Projektne aktivnosti koje će se (su)finansirati su:

1. Izrada i implementacija Projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija, oplemenjivanje degradiranih prostora i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva)

2. Nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom)

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju opštine, gradovi sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

2.Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje projekata je 06. septembar 2010. godine.

3. Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 1.900.000,00 dinara,  s tim što su sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 1. planirana u iznosu od 1.000.000,00 dinara a sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 2. planirana u iznosu od 900.000,00 dinara. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.

6. Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

– unapređenje sistema upravljanja otpadom;

– stepen obuhvaćenosti organizovanog sakupljanja otpada

7. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 13. septembar 2010. godine.

8. Rok završetka projekta je 31.12.2010. godine.

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini» Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4735, kontakt osoba Svetlana Marušić).

12. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Link

Kredit za košnice i opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za  košnice i opreme za pčelarstvo u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–         za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;

–          za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima

–         za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču  košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava- podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

–            originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)

–            fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)

–          procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010 do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu  u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u voćarstvu i vinogradarstvu. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Kreditiraće se nabavka pogonskih mašina jačine do 40KW
 • Maksimalan iznos kredita 15.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

–            originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

–            original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

–            potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljenog u 2010. godini);

–            potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)

–            procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren od 29. avgusta 2010. do 20. septembra 2010. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs