Arhiva ‘Konkursi’

Samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.
Ukoliko se više nezaposlenih lica, udruži u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na podnošenje zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje i lice koje je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva  i
 • završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

 • za obavljanje delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i društvenih organizacija;
 • za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, trgovine, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
 • ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
 • ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
–    zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
–    dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
–    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana.
Pri oceni biznis plana uzimaju se u obzir sledeći elementi za bodovanje: rezultat instruktivne obuke, delatnost u kojoj se planira započinjanje novog biznisa, kategorija lica, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema) i finansijski pokazatelji.

DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, najmanje jednom mesečno.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 30.11. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar ukoliko nije registrovan u APR-u;
 • fotokopija rešenja o PIB-u;
 • fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
 • sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
 • fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 • fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
 • pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:

 • dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim  žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
 • založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

OBAVEZE PODNOSIOCA ZAHTEVA NAKON ZAKLjUČIVANjA UGOVORA
Nakon zaključivanja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:

 • obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
 • ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije.

OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.
Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 (besplatan poziv) ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.
Dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2011. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 23/2010) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 177.580.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije (klubovi) registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu i koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Sportske organizacije za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
4.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
5.    Javna preduzeća za obavljanje sportskih delatnosti;
6.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine;

Pravna lica od 1. do 4. iz prethodnog člana posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

 • da postoje najmanje 2 godine, o čemu dokaz prilažu rešenje o registraciji;
 • da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Omladinske i studentske organizacije i udruženja koja se bave mladima;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine;
3.    Kancelarije za mlade
4.    Vaspitno-obrazovne i kulturne ustanove za mlade;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

 • delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za podizanje kvaliteta života mladih;
 • da imaju iskustvo u realizaciji istih ili sličnih projekata;
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

2.    PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Izgradnju sporskih objekata i terena;
 • Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;
 • Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
 • Programe kojima se doprinosi razvoju sporta, a posebno dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
 • Obeležavanje jubilarnih godišnjica sporskih organizacija od posebnog značaja za AP Vojvodinu;
 • Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
 • Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
 • Programe koji doprinose razvoju sporta u APV u skladu sa Akcionim planom projekta izrade Strategije razvoja sporta u APV;

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
 • organizovanje i realizacija edukativnih kampova za mlade;
 • projekte koji se odnose na monitoring i evaluaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini;
 • izrada i realizacija Lokalnih akcionih planova za mlade;
 • podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima – pomoć talentima (takmičenja, stručni skupovi, seminari, studijska i sl. putovanja).

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

4.    ODLUČIVANjE PO ZAHTEVIMA:

O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinski sekretar za sport i omladinu na predlog Konkursnih komisija (za svaki sektor posebna) koje razmatraju pristigle zahteve. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstava za sufinansiranje određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2011. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2011.
godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs
Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Link

Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća

BCIF

Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva raspisuje poziv socijalnim preduzećima u Srbiji za stručnu podršku u unapređenju poslovanja. Konkurs je deo projekta pod nazivom Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća koji finansijski podržava španski Fond za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDG F) u okviru programa “Zapošljavanje i migracije mladih“.

Polazeći od stanovišta da je model socijalnog preduzeća značajan u društvenim, ekološkim i ekonomskim promenama, odnosno verovanja da korišćenjem principa tržišta socijalna preduzeća mogu umnogome doprineti rešavanju aktuelnih društvenih problema, organizujemo program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća. Ideja programa je da se već pokrenutim socijalnim preduzećima obezbedi stručna podrška i tako unapredi njihovo poslovanje, kao i da se primeri dobre prakse prepoznaju, promovišu i posluže kao podsticaj drugima za pokretanje sličnih inicijativa.

Konkurs je namenjen socijalnim preduzećima (programima socijalnog preduzetništva) sa područja Srbije bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, privatna preduzeća, zadruge, konzorcijumi itd.).

Pojedinci, međunarodne organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Prijave se primaju do 31. januara 2011. godine (do 17:00h).

Kako konkurisati za program
Uputstvo za prijavljivanje
Prijavni formular

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva je posvećena razvoju i unapređenju socijalnog preduzetništva u Srbiji. Osnovana je od strane organizacija koje su u svom dosadašnjem radu kroz različite aktivnosti pokrenule primenu ovog koncepta u Srbiji: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS), SMart Kolektiv i Grupa 484. Koalicija sprovodi programe za podršku razvoju socijalnih preduzeća, zalaže se za stvaranje podsticajnog okruženja i promoviše značaj koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva, sa ciljem da se uspostavi platforma/okvir za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Link

Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti

SKGO

Projekat “Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti”
SKGO u saradnji sa Asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti Norveške (KS) i Centrom za liberalno demokratske studije (CLDS), uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, sprovodi trogodišnji projekat „Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti”.

Cilj projekta je da se pruži podrška u integrisanju preuzetih decentralizovanih funkcija i javnih usluga, kako bi bile uspostavljene perspektive dalje decentralizacije u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U okviru projekta predviđeno je uspostavljanje 3 mreže – Unapeđene decentralizovane usluge – (Decentralised Service Improvement networks) radi unapređenja decentralizovanih usluga kroz proces učenja, poređenje dostignuća, pružanje mentorske i ekspertske podrške kroz razmenu evropskih i nacionalnih primera dobre prakse i iskustava. Mreže će omogućiti zaposlenima u lokalnoj samoupravi da uče jedni od drugih, da diskustuju i usaglase se oko najboljeg načina za primenu primera dobre prakse u cilju unapređenja usluga. Mreže će omogućiti lokalnim samoupravama da formulišu zajednički osnov za poređenje rezultata načina korišećnja resursa na dinamičan i efikasan način.

Odabir prvih 6 gradova/opština za direktno učešće na projektu u ovoj fazi baziraće se prvenstveno na spremnosti lokalne samouprave da aktivno učestvuje na ovom projektu.

Molimo Vas da u cilju sprovođenja projekta i uspostavljanja mreže prijavite za učešće najkasnije do 31.01.2011.

Za dodatne informacije vezane za učešće u radu mreže i projektne aktivnosti kontaktirate menadžera projekta Aleksandra Popovića, tel. 011 3223-446.

Link

Politika Evropske unije u oblasti životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Politika Evropske unije u oblasti životne sredine

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program “Politika Evropske unije u oblasti životne sredine”. Program se izvodi u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 7. februara 2011. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije koja su zadužena za životnu sredinu. Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije.

Program “Politika Evropske unije u oblasti životne sredine” realizovaće se u dva navrata, od 7. do 11. marta i od 4. do 8. aprila 2011. godine, za 60 polaznika. Nakon realizovanog modula u Beogradu, za polaznike koji budu ispunili sve obaveze predviđene programom biće organizovana studijska poseta institucijama EU u Briselu.

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i  ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Molim Vas da obavezno pogledate opis projekta u prilogu i prijavnu dokumentaciju i pozivamo da podržite učešće zainteresovanih predstavnica i predstavnika Vaše institucije/opštine.

Sve dodatne informacije o obuci možete preuzeti na sajtu  www.bos.rs/sa4eu2 ili ih dobiti  u Beogradskoj otvorenoj školi:
tel: 011 30 61 372,
fax: 011 36 13 112,
i-mejl: sa4eu@bos.rs

Link

Program Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

u saradnji sa

Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine

poziva sve zainteresovane lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine da se uključe u Program Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Javni poziv je otvoren od 20. decembra 2010. godine, a pravo učešća na konkursu imaju sve zainteresovane lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

Prijavu dostaviti poštom najkasnije do 21.1.2011. godine na adresu NALED-a, Zetska 4a/2, 11000 Beograd, ili na e-mail adresu certifikacija@naled-serbia.org.

Zajednička komisija NALED-a i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine će izabrati lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje će bez nadoknade pristupiti Programu certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona:
011/32 21 999 i putem e-mail adrese naled@naled-serbia.org, radnim danima od 9:00 do 17:00 časova.

Lokalne samouprave-kandidati prijavni formular i ostalu dokumentaciju mogu preuzeti sa sajta NALED-a:
Prijavni formular
Uputstva za kandidate

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011. godini.

RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00  dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2011. godine.

 • Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
 • Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
 • Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
 • Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
 • Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
 • Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

NAČIN APLICIRANjA

 • Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane odstrane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnimobrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od utorka 04. januara 2011. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
 • Uz prijavu se obavezno podnosi :
 1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
 2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
 3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
 • Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 16.

ZA KONKURS

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Link

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova za 2011. godinu

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE i FILMSKI CENTAR SRBIJE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova za 2011. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) kao i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa u smislu Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08 i 53/10), a koji pri tom ispunjavaju i posebne uslove utvrđene ovim konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju sledeće uslove:

 • da je producent dela državljanin Republike Srbije ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, registrovano u skladu sa zakonima Republike Srbije za obavljanje delatnosti proizvodnje kinematografskih dela, sa većinskim udelom srpskog kapitala i u kome su reditelj i scenarista i značajan broj članova autorske, glumačke, saradničke i izvođačke ekipe državljani Republike Srbije, sa značajnim učešćem srpskog jezika ili jezika nacionalnih manjina;

Zainteresovani učesnici konkursa, obavezni su da uz prijavu na konkurs dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: konkursnu dokumentaciju na formularima Filmskog centra Srbije, završnu verziju scenarija, sinopsis, scenario sa likovnim predlošcima (za animirani film), rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće, sa potpunim izvodom iz Agencije za privredne registre (ne starijim od tri meseca), dokaz o regulisanim autorskim pravima, kopije ugovora zaključenih sa scenaristom i rediteljem, finansijski plan filma, odnosno predračun filma, plan finansiranja, očekivani priliv sredstava; relevantne dokaze za zatvaranje finansijske konstrukcije, ukoliko ih poseduju u ovoj fazi konkursa (bankarske garancije, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcioni ugovor sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovarajućih tehničkih kapaciteta ili dokaze o učešću pravnih lica koje takve kapacitete poseduju i sl.), vremenski plan realizacije filma, zaključno sa terminom izrade prve tonske kopije filma (odgovarajućeg mastera u digitalnoj formi). Pored prethodno navedene dokumentacije reditelji – debitanti dostavljaju dosadašnje radove na DVD formatu, a minimum jedan kratki igrani film ili srednjemetražni igrani film, koji je javno prikazan, kao i preporuku renomiranog reditelja.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • Pravna lica i preduzetnici – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, šifra delatnosti 5911 i 5912. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pravna lica prilikom prijave na ovaj konkurs, prilažu fotokopiju rešenja o registraciji.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 22. Zakona o kulturi, odnosno „indirektni korisnici budžeta“, direktor, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije, članovi Konkursne komisije, revizor, zaposleni u Filmskom centru Srbije, lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije, kao i sva druga lica koja su na bilo koji način povezana sa organizovanjem konkursa ili dodelom sredstava.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju producenti i reditelji, dobitnici sredstava za domaći dugometražni igrani film na prethodnom konkursu za 2010. godinu.

Na ovom konkursu nemaju pravo učešća ni fizička ili pravna lica, koja su trenutno, ili su bila povezana upravljački, kapitalom ili kao zastupnici, sa licima, koja uprkos pravnosnažnoj sudskoj presudi, donetoj zbog neplaćenih dospelih ugovornih obaveza prema Filmskom centru Srbije, nisu ispunila te obaveze zbog stečaja, prinudnog poravnanja, blokade, likvidacije, ili drugih razloga na strani tih lica, i to dok te obaveze ne izmire, odnosno do isteka roka od pet godina od pravnosnažnosti pomenute presude.

Na ovaj konkurs nije dozvoljeno aplicirati sa naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami.

Podnosioci prijava na konkursu za domaći dugometražni film mogu konkurisati samo sa jednim projektom.

Prilikom podnošenja prijave na ovaj konkurs, podnosioci imaju mogućnost konkurisanja sa projektima u jednoj od tri kategorije:

 • debitantski film;
 • niskobudžetni igrani film;
 • ostali filmovi.

Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „ Večernje novosti“ i na internet sajtu Filmskog centra Srbije, zaključno sa 28. januarom 2011. godine.

Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima sredstava doneće Konkursna komisija za domaće dugometražne filmove imenovana od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, dok će konačnu odluku o konkretnoj visini novčanih sredstava koja će biti dodeljena svakom od izabranih projekata doneti Upravni odbor Filmskog centra Srbije.

Po donošenju odluke i objavljivanju rezultata konkursa, Filmski centar Srbije sa dobitnikom sredstava po konkursu zaključuju ugovor kojim se precizno i na detaljan način regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava odobrene finansijske podrške, vremenskim trajanjem prava na korišćenje sredstava.

Učesnici konkursa podnose konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku, u jednom štampanom primerku i jednom identičnom primerku u elektronskoj formi u pdf formatu i to neposredno, u sedištu Filmskog centra Srbije ili putem pošte. Prijava mora biti potpisana i overena od strane producenta i parafirana od strane reditelja na svakoj strani. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova u kategoriji…“, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka 9/3.

Prijave sa konkursnom dokumentacijom se mogu dostaviti neposredno, predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.

Podnošenjem prijave i propisane konkursne dokumentacije po raspisivanju konkursa, podnosilac istovremeno potvrđuje da je upoznat i da prihvata odredbe Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva Filmskog centra Srbije.

Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet sajtu Filmskog centra Srbije: www.fcs.rs, a na zahtev podnosioca prijave čije je sedište van teritorije grada Beograda, konkursna dokumentacija može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131 ili putem elektronske pošte preko adresa bristic@fcs.rs, kontakt osoba – Bojana Ristić.

USAID – Agribusiness Project

USAID – Agribusiness Project

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške marketinškim i promotivnim aktivnostima u agrobiznisu

USAID Agrobiznis projekat je petogodišnji program stručne i finansijske podrške lancima vrednosti u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u Srbiji, koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Osnovni cilj USAID Agrobiznis projekta je podizanje konkuretnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, povećanje prodaje i otvaranje novih radnih mesta.

U sklopu finansijske podrške, USAID Agrobiznis projekat organizuje program finansijske podrške poljoprivredno-prehrambenim firmama i zadrugama, čiji je cilj unapređenje vlastitog marketinga i promocije na domaćem i stranom tržištu, i koji se na teritoriji Republike Srbije bave proizvodnjom svežeg i prerađenog povrća, jagodastog i drvenastog voća, mesa i mesnih prerađevina, posebnih sireva, kajmaka i drugih mlečnih proizvoda, pećuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova.

Individualna podrška po firmi ili zadruzi iznosi 25,000 američkih dolara za finansiranje do 50% ukupnih troškova marketiniških i promotivnih usluga. Svaka aktivnost mora biti završena u periodu od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju po principu refundacije stvarnih troškova, koje ostvari primalac bespovratnih sredstava tokom realizacije odobrenog projekta. Poljoprivredno-prehrambene firme i zadruge, čiji se proizvodni i/ili prerađivački kapaciteti nalaze u nedovoljno razvijenim područjima Srbije sa visokom stopom nezaposlenosti, imaće prednost u dodeli bespovratnih sredstava.

Zainteresovane poljoprivredno-prehrambene firme i zadruge treba da dostave svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtevima opisanim u dokumentu pod nazivom „Finansijska podrška (grantovi) za marketing i promotivne aktivnosti u agrobiznisu – Opis programa i kriterijumi”, na sledeću poštansku adresu:
USAID AGROBIZNIS PROJEKAT Ref. Grants Program for Marketing and Promotional Activities Internacionalnih brigada 57, 11 000 Beograd

Detaljne informacije o programu i uslovima za dobijanja bespovratnih sredstava, kao i obrasce za prijavu možete naći na Internet adresi
http://www.agrobiznis.net/serbian/31/javni-pozivi-konkursi/
ili putem elektronske pošte na sledećoj
e-adresi: Slavenko_Djokic@agrobiznis.net

Javni poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren najdalje do 15. februara 2011. godine, tj. do ispunjenja kvote predviđene ukupnim budžetom za ovaj program finansijske podrške.
USAID Agrobiznis projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu  bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA SPREČAVANjA I OTKLANjANjA ŠTETNIH POSLEDICA NASTALIH EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Sredstva za ovu namenu planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (”Sl.list APV” broj 20/2009, 18/2010-rebalans) i obezbeđena su po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini.

Cilj dodele sredstava po ovom Konkursu je:

 1. 1. Uvođenje novih tehnologija i opreme u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) koji za cilj imaju:

–  smanjenje količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;

–  korišćenje sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);

–  smanjenje potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;

–  uvođenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;

–  smanjenje emisije štetnih gasova pre svega ugljendioksida;

–  prečišćavanje otpadnih (rudničkih) voda i njihovo ponovno korišćenje;

–  zaštita kopova od podzemnih i površinskih voda.

 1. 2. Rekultivaciju i revitalizacija napuštenih kopova;
 2. 3. Efektivnije korišćenje raspoloživih hidrogeotermalnih resursa u energetske svrhe.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava po ovom oglasu imaju:

 1. Javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine i u čijim se granicama nalaze napušteni rudarski objekti; površinski kopovi i podzemne prostorije, bez titulara.
 2. Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice u AP Vojvodini, na čijoj teritriji se nalaze napušteni rudarski objekti bez titulara, a u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica od rudarske delatnosti i eksploatacije mineralnih sirovina
  1. Privredni subjekti koji se bave eksploatacijom mineralnih sriovina i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o geološkim istraživanjima (”Sl.glasnik RS” broj 44/95) i Zakonom o rudarstvu (”Sl.glasnik RS” broj 44/95, 34/06, 104/09) i podzakonskih akata donetih na osnovu ovih zakona.

U 2010.godini za navedene namene planirana su sredstva za javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 30.000.000,00 dinara; za transfer ostalim nivoima vlasti u iznosu od 50.000.000,00 dinara, i za subvencije privrednim subjektima 40.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrom uz podnetu prijavu podnosi:

– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Izvod iz Agencije za privredne registre;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim prostornim planovima;

– uslove nadležnog organa za zaštitu prirode za realizaciju planiranih radova;

–  Dokaz da se napušteni kop nalazi na zemljištu koje je u granicama zaštićenog prirodnog dobra i da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice uz podnetu prijavu podnose:

Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;

– Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu.

–  Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i da su na predmetnom kopu  radovi izvođeni od strane privrednog subjekta koji je  međuvremeno trajno prestao da radi i brisan je iz APR.

Privredni subjekti uz prijavu podnose:

– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;

– Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu

– Izvod iz registra privrednih subjekata;

– Potvrdu o bilansnim rezervama, ne stariju od četiri godine;

– Odobrenje za eksploataciju;

– Dokaz da izmiruju naknadu za korišćenje mineralnih sirovina (na način propisan Pravilnikom o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina-(”Sl.glasnik RS” broj 102/2006, 46/2010);

– Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i/ili da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi pre stupanja u posed sadašnjeg vlasnika.

– Prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje radova u visini odobrenih bespovratnih sredstava (dostavlja se samo za odobrene projekte pre potpisivanja ugovora).

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili da se uslovi provere na licu mesta.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice i privredni subjekti mogu podneti najviše dve prijave projekta tokom jedne kalendarske godine, a pod uslovom da su radovi po već odobrenom projektu u celini realizovani, kao i da su dostavljeni i usvojeni konačni tehnički i finansijski izveštaji.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije obezbeđuju sami učesnici.

Maksimalan iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 4.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima u čijim se granicama nalazi veći broj napuštenih rudarskih objekta mogu podneti integrisani projekat za više objekata s tim da pojedinačna vrednost po jednom objektu ne može biti veća od 4.000.000,00 dinara.

Zajednički kriterijumi za ocenjivanje i izbor prioritetnih projekta su: sprečavanje i trajno otklanjanje štetnih posledica od eksploatacije mineralnih sirovina, obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih i revitalizovanih prostora, unapređenje tehnološkog procesa rada u cilju sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i održivog korišćenja neobnovljih resursa, veće sopstveno učešće i kraći rokovi za početak i završetak projektom predviđenih radova.

Posebni kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za finansiranje projekata iz oblasti korišćenja geotrmalnih resursa na području AP Vojvodine iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su od strane Saveta za geotermalnu energiju obrazovanog Rešenjem pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine broj 115-02-00100/2009-01 od 08.05.2009.godine i objavljeni su na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za enregetiku i mineralne sirovine.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstva ostvarenih po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

Odluka pokrajinskog sekretara je konačna. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti učesnike konkursa. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku se ne može uložiti žalba ili drugi pravni lek.

Prijave na Konkurs se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za enrgetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ne otvarati-Prijava na Konkurs za Projekte koji imaju za cilj sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Korisnici sredstava čiji su Projekti prihvaćeni od strane Komisije zaključuju ugovore sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstva, način i uslovi plaćanja kao i druga pitanja u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, soba 59 i 62), na telefone broj  021/487-4118 i 487-4492 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: branislava.vasic@vojvodina.gov.rs. i tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs


Link