Arhiva ‘Konkursi’

Javni radovi na teritoriji APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv za prikupljanje projekata javnih radova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009. godini

Prikupljanje projekata javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u oblastima:

  • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, grobalja, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drug

    i poslovi);

  • održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Pravo učestvovanja

Pravo podnošenja projekata u postupku organizovanja javnih radova imaju privredna društva, javne ustanove, javna preduzeća,organi jedinica lokalne samouprave, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije i udruženja građana.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Projekti za organizovanje javnih radova na tertoriji AP Vojvodine podnose se do 01.06.2009. godine.

zp8497586rq

Subvencije za samozapošljavnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Subvencije za samozapošljavnje

Konkurs za dodelu subevncija za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za samozapošljavanje su namenjene nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja svojim interesima i sposobnostima samostalno ili putem udruživanja mogu obezbediti uslove za sopstveno zapošljavanje osnivanjem preduzeća, radnje, agencije ili drugih oblika poslovnog organizovanja.

Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se za novoregistrovane delatnosti u iznosu od 130.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se:

– nezaposlenom licu koje otvara radnju ili preduzeće u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini utvrđenim Odlukom o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2009. godini po kriterijumu zaposlenosti;

– nezaposlenom licu koje spada u posebno ugrožene kategorije stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća

APV);

– nezaposlenom licu koje udružuje iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za samozapošljavanje i

– nezaposlenom licu koja otvara

radnju ili preduzeće koje je registrovano za proizvodnu, prerađivačku, uslužnu, zanatsku delatnost ili poljoprivredu.

Dodatak na subvenciju može se ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno u maksimalnom iznosu od 25% subvencije.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruže, u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svaki pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju, a ukoliko ispunjava neki od navedenih uslova, i dodatka na subvenciju.

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala i rezervnih delova potrebnih za realizaciju programa, adaptaciju poslovnog prostora ili druge namene neophodne za obavljanje delatnosti.

USLOVI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA

Za subvencije za samozapošljavanje mogu konkurisati nezaposlena lica sa teritorije AP Vojvodine pod uslovom:

1) da se podnosilac zahteva nalazi na evidenciji NSZ;

2) da je poslovni program (biznis plan) ekonomski opravdan i da obezbeđuje povećanje zaposlenosti;

3) da je lice završilo obuku iz oblasti samozapošljavanja;

4) ukoliko je podnosilac zahteva koristio sredstva po programu samozapošljavanja preko NSZ, neophodno je da je ista realizovao u skladu sa ugovornom obavezom, kao i da je istekao period od najmanje 5 godina od

dana odobravanja sredstava.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq

Finansiranje zapošljavanja pripravnika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje zapošljavanja pripravnika

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tektu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu

pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA

mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:

1) 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa visokom stručnom spremom.

2) 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa višom i srednjom stručnom spremom.

Bruto iznos iz tačke 1. i 2. ovog stava predstavlja zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Iznosi iz tačke 1. i 2. ovog stava, isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Poslodavcu koji ne obezbedi odgovarajuća sredstva obezbeđenja, navedeni iznosi će se refundirati svakog meseca po podnošenju dokaza o isplaćenoj bruto zaradi pripravnika.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVOM POZIVU

1. Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indi

rektni budžetski korisnici),

2. Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

3. Poslodavci koji su solvetni;

4. Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

OBAVEZE POSLODAVCA

1. Poslodavac je u obavezi da pripravniku isplati dve zarade, i to u visini od najmanje minimalne bruto zarade, tako što će jednu zaradu isplatiti u šestom mesecu, a drugu u devetom mesecu trajanja pripravničkog staža;

2. da u roku od 15 dana, od dana dostavljanja Odluke o dodeli sredstava, zasnuje radni odnos sa pripravnikom na određeno vreme, u trajanju od 12 meseci, te da mu nakon isteka pripravničkog staža omogući uslove za polaganje stručnog ispita i izda odgovarajuće uverenje o stručnoj

opsposobljenosti;

3. da nije smanjivao broj zaposlenih od 01.04.2009. godine i da ne smanjuje broj zaposlenih za vreme trajanja pripravničkog staža;

4. da mesečno uplaćuje zaradu i pripadajuće poreze i doprinose zaposlenom pripravniku i da o tome dostavi overenu fotokopiju OD obrasca iz prethodnog

tromesečja, kao uslov za isplatu sredstava za naredna tri meseca nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ.

5. da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala na teritoriji AP Vojvodine omogući kontrolu uslova rada i realizaciju ugovornih obaveza.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq

Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih

Konkurs za učešće u finansiranju programa prkvelifikacije/dokvalifikacije nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) u skladu sa Programom rada NSZ za 2009. godinu, raspisuje Konkurs za učešće u finansiranju programa prekvalifikacije/dokvalifikacije (u daljem tekstu: program) 2.589 nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija nezaposlenih lica se organizuje za potrebe poslodavaca u slučaju da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema nezaposlenih lica traženog zanimanja ili ne poseduju znanja i veštine neophodne za rad na slobodnim poslovima.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija može se realizovati:

– po internom programu poslodavca

– kombinovano, po programu poslodavca i obrazovne ustanove i u skladu sa nivoima stručne pripreme :

Nivo 1: Demonstracija do 1 nedelje

Nije potrebno radno iskustvo niti prethodna znanja i veštine za obavljanje poslova.

Nezaposlenima je potrebno nekoliko dana, a manje od 40 časova obuke da bi mogli da se uvedu u posao. Obično im iskusniji radnik pokazuje kako se radi, a lica na obuci prate instrukcije i ponavljaju operacije.

Nivo 2: Osnovni nivo pripreme do 4 nedelje

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koje se odnose na posao mogu biti korisni, ali se obično ne zahtevaju. Nezaposlenima je potrebno od 40 do 160 časova obuke da bi mogli da steknu praktična znanja i veštine, najčešće radeći sa iskusnijim radnicima. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za pružanje usluga.

Nivo 3: Srednji nivo pripreme do 8 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine relevantna za obavljanje posla se uglavnom

zahtevaju. Nezaposlenima je potrebno od 160 do 320 časova obuke da steknu praktična u1079 çnanja i veštine i osposobe se za samostalan rad, najčešće radeći sa iskusnijim radnicima i kroz kombinovanje kraće teorijske pripreme i prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja

i veština za rad na složenijim industrijskim mašinama.

Nivo 4: Viši srednji nivo pripreme do 12 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 320 do 480 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje kraće teorijske pripreme i intenzivnije prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za rad na poslovima višeg nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije.

Nivo 5: Viši nivo pripreme do 16 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 480 do 640 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje teorijske pripreme i intenzivnije prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za rad na poslovima višeg nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije. Za obavljanje nekih poslova se zahteva licenca ili atest.

Nivo 6: Ekstenzivni nivo pripreme do 24 nedelje

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 640 do 1040 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje duže teorijske pripreme i intenzivne prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje visokog nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije. Standardizacija zanimanja najčešće podrazumeva sticanje formalnih kvalifikacija ili licenci za obavljanje posla.

Uslovi

Pravo na učešće u finansiranju programa imaju pravna lica na području Republike Srbije koja su:

– registrovana u Agenciji za privredne registre,

– redovno uplaćuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih

– ispunila ugovorne obaveze u poslednje 3 godine po programu prekvalifikacije i dokvalifikacije za potrebe poznatog poslodavca (ukoliko su korišćena sredstva).

Konkurs traje do popunjenja predviđene kvote, a najkasnije do 20.12.2009. godine

zp8497586rq

Konkurs poslodavcima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Konkurs za poslodavce – Dodela subvencije za zapošljavanje i stručno osposobljavanje 10 hiljada pripravnika

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ) raspisuju Konkurs za dodelu subvencija za stručno sposobljavanje i zapošljavanje deset hiljada pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme.

Za vreme trajanja pripravničkog staža, poslodavac ostvaruje pravo na:

– subvenciju u mesečnom iznosu od:

I 20.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju do 12 meseci.

II 18.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa višim ili v

isokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci, sa mogućnošću produžetka za 3 meseca.

III 16.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, sa mogućnošću produžetka za 6 meseci.

– refundaciju svih troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji idu na teret zaposlenog i poslodavca.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU IMAJU:

1) Poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru

2) Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;

3) Poslodavci koji su solventni;

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev najbližoj jedinici NZS prema mestu rada pripravnika, a najkasnije do 20.12.2009. godine odnosno do popunjenja kvote.

zp8497586rq

Konkurs višim školama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Konkurs višim školama

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u visokoškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

–   usluge obrazovanja i usavršavanja  zaposlenih u visokoškolskim ustanovama;

– unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  kroz pojedinačne  projekte/pr

ograme visokoškolskih ustanova;

– obezbeđivanje administrativnog materijala, materijala za obrazovanje u cilju poboljšanja uslova funkcionisanja rada visokoškolskih ustanova;

– naknade iz budžeta za obrazovanje sa namenom podrške ostvarivanju šire saradnje naših visokoškolskih ustanova sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva, implementacije Bolonjske deklaracije i uključivanja u Evropsku zonu visokog obrazovanja, kao i obezbeđivanja uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja najtalentovanijih studenata, studenata sa posebnim potrebama – studenti sa invaliditetom, studenti iz marginalizovanih grupa i studenti pripadnici nacionalnih zajednica.

Konkurs je otvoren tokom budžetske 2009. godine.

zp8497586rq

Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja NVO-ima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja NVO-ima

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja nevladinim organizacijama, udruženjima građana i drugim neprofitnim institucijama čija se delatnost vezuje za obrazovanje i vaspitanje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama i nacionalnim savetima,  na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

–   unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  kroz pojedinačne  projekte/programe s ciljem osavremenjavanja obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada, formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja na svim nivoima obrazovnog sistema;

– obezbeđivanje materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za obrazovanje u cilju poboljšanja uslova funkcionisanja rada svih obrazovno-vaspitnih ustanova;

– dotacije ostalim neprofitnim institucijama za obrazovanje sa namenom podrške ostvarivanju šire saradnje i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja;

– dotacije ostalim neprofitnim institucijama za obrazovanje u cilju obezbeđivanja uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja najtalentovanijim učenicima, učenicima sa posebnim potrebama (učenici sa hendikepom, invaliditetom, učenici iz marginalizovanih grupa), učenicima pripadnicima nacionalnih zajednica.

Konkurs je otvoren tokom budžetske 2009.  godine.

zp8497586rq

Raspodela sredstava iz namenskih primanja

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 58.450.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 8.350.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i u kojoj je program fazi realizacije;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 8.350.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili dugom nesrećom većih razmera.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 25.050.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavl

http://creditnoproblems.com/post/government-credit-repair-5a.html

janje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 41.750.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;

– finansijska, pravna i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 25.050.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Jedinica lokalne samouprave može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.
Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, V sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 29. aprila 2009. godine.

zp8497586rq
zp8497586rq

Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
Finansiranje projekata u oblasti obrazovanja

Javni konkurs za sufinansiranje  ili finansiranje projekata u oblasti obrazovanja u budžetskoj 2009. godini

U cilju realizacije aktivnosti na podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2009. godini, sufinansirati ili finansirati programe/projekte u oblasti obrazovanja:

– usluge obrazovanja i usavršavanja 

zp8497586rq

Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE
Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009. godini čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana i strukovne organizacije)

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine.

U 2009. godini Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su usmereni ka realizaciji projekta Ministarstva Očistimo Srbiju – edukativnog su karaktera i doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, i dr) ili  koji imaju  za cilj doprinos rešavanju konkretnog problema, kroz jednokratne akcije i kampanje (npr. akcije uređenja prostora, i sl).

Vrednost projekata: Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana  najvi