Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
•    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevimameđunarodnih standarda kvaliteta(standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera,  elektronska prezentacija i sl.);
•    Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
•    Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
•    Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 60.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 28. mart 2011. godine.

Uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u agencijama i centrima.

Link

Start up krediti prvanim licima

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Start-up krediti po programu Fonda za 2011. godinu – pravna lica

 

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010.godine i kasnije. Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.
Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

–    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
–    kreditiranje trgovine;
–    kupovinu polovne opreme
–    kupovinu putničkih vozila;
–    pozajmice drugim licima;
–    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;
–    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
–    za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–    u iznosu od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara
–    rok otplate do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci.
–    kamatna stopa 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule
–    tromesečna otplata kredita

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita-jedan od instrumenata:

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili

– ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za kredite u iznosu do 2.500.000,00 dinara

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

Realizacija sredstava:

Odobrena sredstva se, na osnovu Ugovora o asignaciji, uplaćuju direktno na račun isporučioca opreme.

Ukoliko se kreditom ili delom kredita finansiraju građevinski radovi koji su veći od 1.500.000,00 dinara , sredstva se na osnovu Ugovora o asignaciji uplaćuju izvršiocu građevinskih radova na osnovu dostavljenih situacija.
Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju potrebno je dostaviti lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu pre realizacije odobrenih sredstava.

Podnosilac zahteva može predvideti nabavku trajnih obrtnih sredstava. U strukturi odobrenog kredita učešće trajnih obrtnih sredstava može biti do 20%, odobreni iznos se direktno uplaćuje na račun podnosioca zahteva kredita.

Fond zadržava pravo da traži i dodatno sredstvo obezbeđenja, ukoliko analizom zahteva utvrdi da je to potrebno.

Potencijalni korisnici ili lica ovlašćena od strane korisnika, podnose zahteve, Fondu za razvoj Republike srbije u centrali Fonda u Nišu i filijalama.

Prijem zahteva će se vršiti počev od 01.04.2011.godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu.

Link

Start-up krediti preduzetnicima

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Start-up krediti po programu Fonda za 2011. godinu – preduzetnici

 

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010.godine i kasnije. Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

–    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
–    kreditiranje trgovine;
–    kupovinu polovne opreme
–    kupovinu putničkih vozila;
–    pozajmice drugim licima;
–    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;
–    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
–    za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–    u iznosu od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara
–    rok otplate do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci.
–    kamatna stopa 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule
–    tromesečna otplata kredita

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita-jedan od instrumenata:

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili

– ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica ili preduzetnika za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga,

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

Realizacija sredstava:

Odobrena sredstva se, na osnovu Ugovora o asignaciji, uplaćuju direktno na račun isporučioca opreme.

Ukoliko se kreditom ili delom kredita finansiraju građevinski radovi koji su veći od 1.500.000,00 dinara , sredstva se na osnovu Ugovora o asignaciji uplaćuju izvršiocu građevinskih radova na osnovu dostavljenih situacija.
Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju potrebno je dostaviti lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu pre realizacije odobrenih sredstava.

Podnosilac zahteva može predvideti nabavku trajnih obrtnih sredstava. U strukturi odobrenog kredita učešće trajnih obrtnih sredstava može biti do 20%, odobreni iznos se direktno uplaćuje na račun podnosioca zahteva kredita.

Fond zadržava pravo da traži i dodatno sredstvo obezbeđenja, ukoliko analizom zahteva utvrdi da je to potrebno.

Potencijalni korisnici ili lica ovlašćena od strane korisnika, podnose zahteve, Fondu za razvoj Republike srbije u centrali Fonda u Nišu i filijalama.

Prijem zahteva će se vršiti počev od 01.04.2011.godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu.

Link

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija, udruženja građana, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

1. Oblast: OBRAZOVANjE MLADIH
• Izrada baze podataka programa i organizacija neformalnog obrazovanja
• Programi neformalnog obrazovanja (seminari, radionice i sl.) sa akcentom na one koji se sprovode u ruralnim sredinama
•  Unapređenje kvaliteta i kvantiteta programa školskih sekcija (dramska, sportska, literarna, folklorna, novinarska, ekološka, foto…);
•  Istraživanje o potrebama lokalne privrede radi efikasnijeg vođenja i savetovanja prilikom odabira profesije
• Afirmacija školskog sporta, sa ciljem učešća što većeg broja učenika/ca, posebno onih koji se ne bave sportom u sportskim klubovima.
Maksimalni iznos koji se odobrava za svaki od navedenih projektnih zadataka je 200.000,00 dinara.

2. Oblast: ZAPOŠLjAVANjE MLADIH

• Obuka mladih za planiranje karijere, pisanje radne biografije (CV), sastavljanje motivacionog pisma i ponasanja na razgovoru o zaposlenju sa poslodavcem
Maksimalni iznos koji se odobrava 200.000,00 dinara
• Promocija postojećih i novouvedenih programa zapošljavanja mladih (prvo zaposlenje – pripravnici/ce, novo zapošljavanje i dr.) ili promocija programa za samozapošljavanje mladih (preduzetništvo)
Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.
• Razvijanje programa mera zapošljavanja mladih: sa invaliditetom; mladih Roma/Romkinja; rodno osetljivih programa zapošljavanja; samozapošljavanja mladih; ostalim mladim nezaposlenim licima koji spadaju u grupu teže zapošljivih i marginalizovanih grupa
Maksimalni iznos koji se odobrava po jednom projektnom zadatku je 100.000,00 dinara.
•Jačanje kapaciteta udruženja građana koja se bave pitanjima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara.

3. Oblast: ZDRAVLjE MLADIH
• Programi rekreativnih aktivnosti i sportskih takmičenja u obrazovnim ustanovama i van njih, prilagođeni mladima i zdravstvenom stanju mladih
• Programi usmereni na smanjivanje diskriminacije mladih narušenog zdravlja (invaliditet, HIV/Sida i ostalih bolesti)
• Programi оbuke vršnjačkih edukatora u oblasti reproduktivnog zdravlja pri školama, omladinskim klubovima i dr. mestima gde se mladi okupljaju, uz poseban osvrt na specifičnosti i rodne uloge mladića i devojaka
• Preventivni programi iz oblasti reproduktivnog zdravlja i pratećih bolesti (PPI, HIV/AIDS), posebno u manjim i ruralnim sredinama
• Programi obuke vršnjačkih edukatora na polju prevencije bolesti zavisnosti, sa akcentom na sprovođenju ovih programa u manjim i ruralnim sredinama i povećanje broja vršnjačkih edukatora /ki.
Maksimalni iznos koji se odobrava za svaki od navedenih projektnih zadataka je 200.000,00 dinara.

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH

• Podrška projektima mladih i za mlade u oblastima savremenog umetničkog i amaterskog stvaralaštva u službi interkulturalnog dijaloga maldih u AP Vojvodini
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Uspostavljanje Školskog omladinskog kluba podrškom programskim aktivnostima kluba (aplicira škola obezbeđujući prostor, u partnerstvu sa svojim učeničkim parlamentom ili lokalnom omladinskom organizacijom)
Maksimalni iznos koji se odobrava je 120.000,00 dinara

5. Oblast: AKTIVNO UKLjUČIVANjE MLADIH U DRUŠTVO, IZGRADNjA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM

• Projekti volonterskih kampova i volonterskih razmena koji podrazumevaju edukacije iz oblasti predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
Maksimalni iznos koji se odobrava je 300.000,00 dinara
• Učešće na regionalnim i međunarodnim skupovima za razmenu iskustava mladih
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200,000,00 dinara
• Podrška udruženjima mladih radi podizanja funkcionalnih kapaciteta i kompetencija za upravljanje projektima
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Podizanje funkcionalnih kapaciteta Lokalnih Kancelarija za mlade
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Edukacije na temu insturmenata funkcionisanja EU i efekata ulaska u EU
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Unapređenje funkcionalnih kapaciteta omladinskih centara
Maksimalni iznos koji se odobrava je 500.000,00 dinara

6. Oblast: MOBILNOST I INFORMISANjE MLADIH
• Istraživanje informativnih potreba mladih (Uslov: istraživanjem obuhvatititi celokupnu teritoriju AP Vojvodine)
Maksimalni iznos koi se odobrava je 300.000,00 dinara
• Projekti koji doprinose mobilnosti mladih, radi razmene i sticanje iskustava u oblastima predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara
• Realizacija informativno-obrazovnih programa za mlade (Uslov: partnerstvo između omladinske organizacije i medija, kao i izveštavanje o projektima podržanih ovim konkursom, vidljivost Akcionog plana za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014)
Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 200.000,00 dinara
• Osnivanje info-punktova radi informisanja mladih o postojećim omladinskim inicijativama i programima
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara.

7. Oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
• Ozelenjavanje i čišćenje životne sredine
• Zaštita prirodne baštine i biodiverziteta
• Razvoj kapaciteta omladinskih organizacija koje imaju programe za mlade u ruralnim sredinama, radi postizanja održivog korišćenja prirodnih resursa.
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedene projektne zadatke je  200.000,00 dinara.

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
• Podržati raznovrsne usluge socijalne zaštite za mlade kao što su “pomoć u kući”, “dnevni centar/boravak” i sl.
• Podržati postojeće i osnivanje novih servisa (npr. Savetovališta, SOS telefoni i sl.) za mlade iz osetljivih grupa
• Podržati inovativne programe u radu sa mladima (npr. muzikoterapija, art terapija i sl.), a koje imaju inkluzivan karakter
• Podržati predbračno savetovalište za mlade ili savetovališta za brak i porodicu
• Podržati neformalne aktivnosti usmerene ka senzibilizaciji rodne ravnopravnosti (kampovi, tribine, akcije i sl.)
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedene projektne zadatke  je 250.000,00 dinara

9. Oblast: BEZBEDNOST MLADIH
• Projekti koji promovišu kulturu nenasilja i unapređuju bezbednost u školama
• Projekti koji imaju za cilj angažovanje i učešće mladih u konkretnim akcijama na lokalnom nivou, usmerene ka unapređenju bezbednosti mladih
• Projekti koji imaju za cilj kreiranje bezbednog okruženja na internetu i prevencija elektronskog nasilja/syber nasilje
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedene projektne zadatke je 250.000,00 dinara.

Dokument Akcionog plana plitike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i omladin.info
Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:
1.    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (Vlada AP Vojvodine, soba br. 16 u prizemlju) ili preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
2.    Udruženja građana moraju da prilože i nova rešenja iz APPR-a
3.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
4.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–15,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu. Navesti oblast za koju se konkuriše!
5.    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 13.685.000,00 dinara
6.    Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
7.    Projekat ne može trajati kraće od 30 dana i duže od 9 meseci
8.    Jedna organizacija može da konkuriše sa više projekata
Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-15,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Link

Konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing

BCIF

Otvoren konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing

U okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva u Srbiji, Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) tokom 2011. i 2012. godine sprovodi program Uspešni fandrejzing. Program za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.
Program u svojoj prvoj fazi obuhvata tri modula edukacije o prikupljanju sredstava i izradu planova prikupljanja sredstava. U narednoj fazi BCIF dodeljuje donacije za tehničku podršku organizacijama čiji su planovi najbolje ocenjeni i one počinju proces prikupljanja sredstava u svojim mestima. Na završetku programa BCIF organizacijama isplaćuje isti iznos koji su organizacije prikupile, tj. prikupljena sredstva se na ovaj način dupliraju.
Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.

Popunjenu prijavu i motivaciono pismo je potrebno poslati do petka, 11. marta 2011. godine do 17h na tijana@bcif.org.

Više o programu i uslovima konkursa možete naći ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Takmičenje projektnih ideja

AIESEC

Želimo da postaneš agent promene u svom okruženju!

Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.

Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat i učestvuj na takmičenju projektnih ideja!Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!
Ovo je prilika da stekneš prektično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijom i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta može podneti:
•    Pojedinac
•    Grupa pojedinaca

Ukoliko je predlog projekta dostavljen od strane pojedinca ili grupe pojedinica, sama osoba – podnosilac – treba da bude osoba između 19 i 27 godina. Podnosilac projekta mora biti fizičko ili pravno lice sa prijavom boravka odnosno registrovanom adresom na teritoriji Republike Srbije

Trajanje konkursa
Konkurs projektnih ideja je otvoren od 10. februara do 01. aprila.

U okviru kog budžeta se podnosi projekat?
Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.
Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom sa kompanijom – mentorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru iznosa koji kompanija donira.

Teme u okviru kojih se podnosi predlog projekta:

1. Utičem na održivu ekonomiju!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije za motivisanje i podsticanje mladih na aktivnosti kojima će sami sebi stvarati šanse za zapošljavanje i edukaciju srednjoškolaca o poslovnom svetu.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Podsticanje i  razvoj preduzetničkog duha i preduzetničkog ambijenta među mladim ljudima.
•    Obuka mladih u osmišljavanju, pokretanju i realizaciji sopstvenog biznisa
•    Obuka srednjoškolaca o biznisu i njihov prvi susret sa poslovnim svetom

2. Utičem na održivost društva!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretnu akciju kojom se mladi  podstiču da doprinesu edukaciji i socijalizaciji osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji socijalno ugroženih osoba o ljudskim pravima
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu socijalizaciji osoba sa invaliditetom
•    Projekti koji pozivaju mlade da ucestvuju u školovanju osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba

3. Utičem na zaštitu životne sredine!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije kojom se motivišu i podsticu mladi da razmišljaju i deluju u pravcu povecanja reciklaže, smanjenja otpada i edukacije mladih o energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologija.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji mladih o  energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologijau lokalnim sredinama
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu recikliranjui smanjanju otpada u lokalnim sredinama.
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu energetskoj efikasnosti ulokalnim sredinama.

Najbolje ideje biće finansirane odstrane vodećih kompanija  pri cemu cete ucestvovati u realizaciji svog projekta uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte preko kontakt formulara na sajtu.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 01.04.2010. u 18h na najbolja.ideja.omob@gmail.com . U “subject-u” napisati za koji stub održivosti ste se odlučili. (“Utičem na zaštitu životne sredine”, “Utičem na ekonomski faktor” ili “Utičem na socijalni faktor”).

Pokreni promenu! Na tebi je!

Više informacija možete pronaći ovde, a prijavni formular ovde.

Link

Konkurs za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi za 2011. godin

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi koja organizuje boravak dece predškolskog uzrasta, za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (u daljem tekstu: regresiranje) u iznosu od 195.000.000,00 dinara (slovima: stotinu devedeset pet miliona dinara).

Sredstva po ovom konkursu raspoređivaće se mesečno predškolskim ustanovama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se nalaze u mreži ustanova koju utvrđuje opština i onim osnovnim školama koje organizuju vaspitno obrazovni program za decu predškolskog uzrasta (u daljem tekstu: korisnik sredstava), a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (“Sl. list APV” broj: 5/05; 6/05, 2/06 i 2/10).

Konkurs se ne odnosi na privatne vrtiće i privatne osnovne škole.

Prenos sredstva vrši se mesečno za prethodni mesec korisnicima sredstava preko računa budžeta opštine, odnosno grada.

Prijave na ovaj konkurs podnose se na uredno popunjenim obrascima koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (“Sl. list APV” broj: 5/05; 6/05, 2/06 i 2/10).

Predškolska ustanova popunjava obrazac CB1 i PB2 o prisutnosti u celodnevnom i poludnevnom boravku za svako treće i četvrto dete za koje je doneto rešenje o priznavanju prava za regresiranje i nakon overe obrazaca od strane nadležnog opštinskog / gradskog organa uprave, u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Za decu predškolskog uzrasta koja borave u vaspitnim grupama organizovanim pri osnovnim školama, nadležan opštinski / gradski organ uprave, na osnovu mesečnih izveštaja osnovnih škola na obrascima PB2 i CB1, o prisutnosti dece, popunjava propisan zbirni obrazac, koji overava i u dva primerka  dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

Nakon razmatranja podnetih prijava, komisija dostavlja mesečni predlog za raspodelu sredstava za regresiranje pokrajinskom sekretaru. Pokrajinski sekretar za svaki mesec tokom 2011. godine odlučuje o dodeli sredstava korisnicima, svojim rešenjem.

Konkurs je otvoren do 31.12.2011. godine.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, dnevnom listu “Dnevnik” i na internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.demograf.vojvodina.gov.rs

Link

Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2011. godini

Opis programa i visina sredstava

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu romske nacionalnosti, u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

Ukoliko se više nezaposlenih lica romske nacionalnosti udruži u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju u iznosu od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje ostvaruje se pod uslovom da je lice:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);
 • pripadnik romske nacionalnosti;
 • završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke  u  organizaciji  Nacionalne  službe  ili  druge  odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

 • za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i društvenih organizacija;
 • za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
 • ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje ili preko programa samozapošljavanja Nacionalne službe;
 • ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,
 • pisana izjava da je lice pripadnik romske nacionalnosti;
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge, dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Prioriteti za dodelu subvencija

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet pri dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Donošenje odluke

Odluku o odobravanju subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, najmanje jednom mesečno.

Zaključivanje ugovora

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Obaveze podnosioca zahteva nakon zaključenja ugovora

Nakon zaključenja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:

 • obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
 • ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31.05.2011. godine.

Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 (besplatan poziv), kao i na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

Link

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2011. godini

Opis programa i visina sredstava

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju do 19 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica romske nacionalnosti, koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine u kojoj se lica zapošljavaju, i to:

 • 100.000,00 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi opština,
 • 200.000,00 dinara po licu u trećoj grupi opština,
 • 300.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim opštinama kada se zapošljava do 10 lica,
 • 400.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim područijima kada se zapošljava 11 i više lica.

Tabela sa prikazom razvijenosti opština u skladu je sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku objave Javnog poziva i sastavni je deo teksta Javnog poziva.

Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta poslodavac može ostvariti pod uslovom:

 • da nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
 • da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
 • da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci;
 • da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i eksteritorijalne organizacije;
 • podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja;
 • privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br. 13/10);
 • korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;
 • podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica koja su u prethodnom periodu od 6 meseci od dana podnošenja zahteva bila u radnom odnosu kod podnosioca zahteva, odnosno poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • pisane izjave nezaposlenih lica da su pripadnici romske nacionalnosti;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahtva nije registrovan u APR;
 • potvrda o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica romske nacionalnosti, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje ne odnosi se na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Prioriteti za dodelu subvencija

Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet pri dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Donošenje odluke

Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, najmanje jednom mesečno.

Zaključivanje ugovora

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lica koja se zapošljavaju (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje),
 • odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza,
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa i
 • pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja su sledeća:

1.  za preduzetnika:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima.

3.    za pravno lice

 • za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru

Obaveze korisnika sredstava

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:

1)    zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i
2)    izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije.

Ostale informacije

Zahtev sa biznis planom podnosi se, u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema sedištu poslodavca ili organizacione delatnosti u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe, www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31.05.2011. godine.

Link

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

U okviru realizacije projekta “Biomass and Geothermal capacity and barriers assessment in Serbia”, koji finansira Republika Češka,  a implementira Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO),    Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike objavljuje:

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

Cilj poziva je pružanje pomoći malim i srednjim preduzećima (MSP) u cilju izrade prethodne studije izvodljivosti (pre-feasibility  study) projekata  smanjenja korišćenja fosilnih goriva upotrebom obnovljivih izvora energije (biomase i geotermalne energije) i sagledavanja mogućih investicionih barijera.

Pozivaju se zainteresovana mala i srednja preduzeća (MSP), da prijavu i  dokumentaciju dostave na srpskom jeziku na adresu:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Za: mr Slobodana Cvetkovića, (slobodan.cvetkovic@ekoplan.gov.rs,)
Telefon./011 3132572, 3132575
Sa naznakom: OIE- (UNIDO)
Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  možete preuzeti ovde. Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  na engleskom jeziku možete preuzetiovde.

Rok za podnošenje prijava je do 7.3.2011.

Link