Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju su-finansiraće organizovanje edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (Sl. List APV broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u okviru razdela 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u okviru razdelu 13, pozicije 367, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000,00 dinara.
Cilj Konkursa je finansiranje organizovanja prezentacija i radionica za 150 predstavnika javnog i civilnog sektora iz 6 okruga sa teritorije AP Vojvodine radi unapređenja znanja za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.
Odabir organizatora i realizatora obuke, vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i kriterijumima.

Uslovi Konkursa:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili druge neprofitne organizacije.
2.    Sredstva opredeljena ovim Konkursom odobravaće se bespovratno po konkursnom zahtevu.
3.    Smernice za podnosioce prijava, sa pratećom dokumentacijom su sastavni deo konkursnog materijala i mogu se preuzeti ovde
4.    Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna osnovna i prateća dokumentacija.
5.    Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6.    Prijave i potrebna dokumenatacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „za finansiranje organizovanja edukacija i radionica u okviru IPA programa prekogranične saradnje“ u originalu i u elektronskom obliku na CD-u.
7.    Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 03. decembar 2010. godine, a rok za realizaciju projekta je 31. mart 2011. godine
8.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
9.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni drugo pravno sredstvo.
11.    Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, www.region.vojvodina.gov.rs
12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region.vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-42 021/487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Link

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJATO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica romske nacionalnosti, sa evidencije NSZ primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Subvencije ne mogu ostvariti: državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao ni oni poslodavci koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema NSZ i Sekretarijatu.

USLOVI ZA ODOBRAVANjE SREDSTAVA:

 1. da se sedište poslodavca nalazi na teritoriji jedne od opština APV
 2. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 3. da nad poslodavcem nije pokrenut stečajni odnosno likvidacioni postupak
 4. da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupka i kod koga je usvojen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci
 5. da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju
 6. da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja
 7. 7. da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice romske nacionalnosti prijavljeno na evidenciju NSZ
 8. da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidata za zapošljavanje
 9. da u školskoj 2010/11. godini stipendira učenika odnosno studenta romske nacionanosti

PRIJAVE NA KONKURS ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Poslodavac podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 Podnosilac zahteva za dodelu subvencija za novo zapošljavanje Kancelariji podnosi sledeću dokumentaciju:

 • popunjen zahev i biznis plan na obrazcu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM sa opisom poslova na kojim će se zasnovati radni odnos sa nezaposlenim licem romske nacionalnosti
 • izvod iz evidencije nezaposlenih lica NSZ
 • kopiju Rešenja o osnivanju privrednog društva ili preduzetnika
 • kopiju Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 • potvrda poslovne banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih i stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine

Kancelarija za inkluziju Roma zadržava pravo da od poslodavca traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Odluku o odobravanju subvencija za novo zapošljavane donosi direktor Kancelarije na predlog Komisije za sprovođenje konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata, najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka Konkursa.

Na osnovu donete Odluke direktor Kancelarije sa poslodavcem kome se odobravaju sredstva zaključuje ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Prilikom zaključivanja Ugovora poslodavac je dužan da dostavi:

1. dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (Ugovor o radu, prijavu na obavezno socijalno (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) osiguranje)

2. odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to:

 • za preduzetnike: za odobrena sredstva u iznosu do 400.000,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem,

– za odobrena sredstva u iznosu od 400.001,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom , sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja, po izboru

 • za pravno lice: za odobrena sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja

–   za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru

Žirant može biti svako fizičko , poslovno sposobno lice ne starije od 65 godina, koje ima rednovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja. Žirant može biti i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

 • dodatna sredstva obezbeđenja:

–  hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije -založno pravo na pokretnim stvarima 1,5 puta veće vrednosti od iznosa subvencije

–  garanciju banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili ugovorno jemstvo Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Kancelarije za inkluziju Roma.

Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Poslodavac – korisnik sredstava dužan je da:

– sa novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu, odnosno zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, koji mora trajati najduže dve godine;

–    da redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprnosa za lice koje je zaposlio;

–  da zaključi ugovor o stipendiranju;

–  obavesti Kancelariju o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da pre isteka vremena od dve godine licu iz ugovora iz objektivnih razloga prestane radni odnos, poslodavac je dužan da sa danom prestanka radnog odnosa zaključi ugovor o radu sa drugim nezaposlenim licem. Pri izboru drugog nezaposlenog lica primenjuju se kriterijumi iz ovog konkursa, a ugovorne obaveze poslodavca se primenjuju na to lice, u trajanju najmanje do isteka ugovorne obaveze, odnosno dve godine.

Korisnik sredstava je dužan da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte

POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte (privredna društva i preduzetnike) koji su osnovani iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine po Konkursima koje je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine.

Ovim Konkursom finansira se: nabavka osnovnih sredstava-opreme potrebne za obavljanje registrovane delatnosti privrednog subjekta.

Uslovi:

 1. da je privredni subjekt osnovan iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština sa teritorije AP Vojvodine po Konkursima koji je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine
 2. da je korisnik subvencija ispunio uslove predviđene Ugovorom o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine zaključenim sa Sekretarijatom
 3. da privredno društvo odnosno preduzetnik pozitivno posluje

Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na konkurs
 2. fotokopija Ugovora zaključenog sa Sekretarijatom;
 3. fotokopija Rešenja o upisu privrednog subjekta u Registar APR
 4. fotokopija Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja PIB
 5. fotokopija kartona deponovanih potpisa
 6. fotokopija lične karte odgovornog lica
 7. fotokopija Finansijskog izveštaja za svaku godinu poslovanja odnosno godišnji izveštaji dostavljeni poreskoj upravi
 8. potvrda poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu za poslednjih 6 meseci, koji prethode mesecu u kome se podnosi zahtev
 9. uverenje poreske uprave o plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za ukupni period poslovanja
 10. originalni predračun sa specifikacijom opreme odnosno procena vrednosti opreme od strane ovlašćenog procenitelja

Prijave na konkurs se podnose na obrazcu koji je sastavni deo ovog Konkursa.

Kriterijumi za ocenu prijava je uspešnost privrednog subjekta.

Razmatranje prispelih prijava vrši Komisija za sprovođenje Konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata.

Odluku o dodeli sredstava donosi direktor Kancelarije, na predlog Komisije.

Prava i obaveze između Kancelarije i Korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Prijave na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevaar Mihajla Pupina 25.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link

Poziv za prikupljanje predloga projekata za zajednički razvoj prekogranične saradnje

NACIONALNA AGENCIJA ZA RAZVOJ REPUBLIKE MAĐARSKE I KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Poziv za prikupljanje predloga projekata za zajednički razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije (HUSRB/1002)

Nacionalna agencija za razvoj Republike Mađarske i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuju drugi javni Poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije.

Šta je predmet Poziva?
Na teritoriji obuhvaćenoj Programom finansiraće se projekti usmereni na jačanje ekonomske i socijalne kohezije, zaštite životne sredine, zajedničkih aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostavljanje prekograničnih tematskih puteva kulturnog nasleđa, kao i na uspostavljanje poslovnih veza.

Ko može da prijavljuje predloge projekata?
Neprofitne organizacije, između ostalih lokalne samouprave, udruženja lokalnih samouprava, fondacije, udruženja, neprofitna društva sa ograničenom odgovornošću, obrazovne institucije, komore. U projektu moraju da budu zastupljene najmanje po jedna organizacija iz Mađarske i Srbije, sa teritorije obuhvaćene programom.

Koliki je ukupni iznos finansiranja?
U okviru ovog Poziva za prijavljivanje predloga projekata ukupno je na raspolaganju 12.359.230 evra iz IPA fondova Zajednice. U Republici Mađarskoj projekti će biti finansirani putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i Republike Mađarske, au Republici Srbiji putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Korisna informacija:
Dodatne informacije o sadržaju prijavnog paketa potencijalni aplikanti mogu da saznaju na Informativnim Danima, koji će biti organizovani po sledećem rasporedu:

 • 29. novembra 2010. u Subotici
 • 30. novembra 2010. u Segedinu
 • 01. decembra 2010. u Baji
 • 6. decembra 2010. u Novom Sadu
 • 7. decembra 2010. u Zrenjaninu

Za detalje pogledati na www.hu-srb-ipa.com.

Kako prijaviti predlog projekta?
Sve prijave na engleskom jeziku treba da budu podnete Zajedničkom tehničkom sekretarijatu u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 14. februar 2011. godine. Prijave podnete posle roka neće se razmatrati.

Dokumentacija poziva za prikupljanje predloga projekata, procedure za podnošenje prijava i dodatne infomacije mogu se naći na Intenet stranici Programa: www.hu-srb-ipa.com.

Konkurs za poljoprivredne srednje škole

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinsiranje korišćenja sopstvene biomase u energetske svrhe u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine, koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV”, broj: 20/2009, 18/2010-rebalans), u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje (poljoprivredne i ostale) biomase u energetske svrhe, u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane. Ove škole bi bile pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: ostali objekti javne potrošnje (opštinske i ostale zgrade državne administracije, domovi kulture, sportsko-rekreativni centri, osnovne i srednje škole i predškolske  ili komunalni sistemi centralnog grejanja u manjim gradovima/selima), a sve u cilju  smanjenja energetskih troškova pri korišćenju uvoznih fosilnih goriva, povećanja energetske samostalnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Sredstva po ovom Konkursu se dodeljuju za sufinansiranje:

-nabavke i montaže novih postrojenja za sagorevanje biomase–kotlovi, sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluatomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro-oprema)

-adaptacija/sanacija postojećeg sistema za grejanje (koji proizvodi toplotnu energiju iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase iz poljoprivrede i ostale biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeći ili da u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu. U cenu ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluatomatizovan rad kotlovskog poostrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovani rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd..).

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju poljoprivredne škole sa teritorije AP Vojvodine koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane i :

 • koje planiraju da koriste sopstvenu poljoprivrednu i ostalu biomasu u energetske svrhe, za proizvodnju toplotne energije za potrebe grejanja boravišnih-radnih prostorija kao i za ostale potrebe (npr. priprema TPV za potrebe doma učenika, kuhinje ili sl.) kao i za potrebe grejanja proizvodnih objekata (staje, plastenici, staklenici itd..) u cilju smanjenja energetskih troškova, zaštite životne sredine i korišćenja domaćih obnovljivih energetskih resursa.
 • koje raspolažu poljoprivrednim zemljištem (u vlasništvu ili koriste zemlju po drugom osnovu) sa ratarskim (ili povrtarskim, voćarskim i vinogradarskim ostacima ili zasadima drveta kao i otpadnom biomasom  bilo kog porekla-drvni otpad od prerade drveta itd..).

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati.

3. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –”Korišćenje sopstvene biomase za energetske svrhe u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

4. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i projekat za navedenu namenu. Učesnici Konkursa (poljoprivredne škole) mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

5. Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 07.12.2010. godine.

6. Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

7. Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodo pribavljeno mišljenje komisije.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i    mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ili elektronskom poštom: katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs kao i na tel:021/487-47-93 ili na telefon 021/487-46-92 kao i putem elektronske pošte ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Poziv za lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

Cilj programa: Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini, kao i kriterijumi za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) predviđenih lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalna samouprava, koja u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja obezbeđuje minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja, može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

Jedinicama lokalne samouprave, koje prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i ako je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, programi ili mere APZ koji se sufinansiraju su:

 • program pripravnika;
 • obuke;
 • subvencije za zapošljavanje, i to:

–  subvencije za samozapošljavanje,
–  subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima.

USLOVI

Uslov za odobravanje sufinansiranja programa ili mera APZ je da teritorijalna autonomija, odnosno jedinica lokalne samouprave, ima:

 • formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu;
 • opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa ili mera APZ;
 • usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja su:

 • stepen razvijenosti opštine;
 • indikatori na lokalnom tržištu rada;
 • predviđen (očekivani) efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI

Prioritet u sufinansiranju programa ili mera APZ u 2011. godini imaju jedinice lokalne samouprave koje:

 • prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, a posebno devastirana područja (lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđena je Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenostiregiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu, „Službeniglasnik RS”, broj 51/2010);
 • imaju izrazito nepovoljne pokazatelje na tržištu rada (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti i aktivnosti);
 • predlažu programe ili mere koje imaju veći obuhvat lica, a pri tome obezbeđuju održivost zapošljavanja.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini
 2. Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje
 3. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu

DOSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANjE

Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i u prostorijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.

ODLUČIVANjE

Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ, u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje, tako što pregleda prispele zahteve i daje mišljenje o podnetim zahtevima Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja odlučuje o zahtevu teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Programe i mere APZ (po odobrenim zahtevima) realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, nakon uplate sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i budžeta RS.


Link

Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. književne manifestacije i nagrade;
 2. izdavačka delatnost – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
 3. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 4. likovne i vizuelne umetnosti;
 5. primenjena umetnost, arhitektura i multimedija;
 6. scensko stvaralaštvo i interpretacija (oblast: drama, opera, balet i ples);
 7. kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo (filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
 8. projekti u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 9. izvorno narodno, amatersko stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 10. kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
 11. kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;
 12. kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
 13. kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije priznatih umetnika i stručnjaka.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije biće vrednovani u skladu sa sledećim kriterijumima:

 1. kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
 2. podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
 3. sposobnost podnosioca da izvede projekat i održivost projekta;
 4. obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
 5. promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
 6. podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
 7. podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
 8. obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
 9. omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
 10. primena novih tehnologija i umrežavanje;
 11. da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
 12. dugoročnost projekta;
 13. realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
 14. da je autor, odnosno organizator projekta, izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, osim za redni broj 11, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju: ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, shodno članu 74. a u vezi sa članom 6. Zakona o kulturi.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 1. poštom (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs stvaralaštva»), pojedinačno za svaki projekat/program;
 2. u 4 primerka (osim za redni broj 10, gde je neophodno dostaviti 5 primeraka) na Formularu za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa).
 3. uz dokaz o uplati republičke administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07) u jednom primerku. Račun na koji se uplaćuje administrativna taksa je: 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, tarifni broj 1, iznos 150,00 dinara), osim za redni broj 11.

Na prijavnici Ministarstva kulture Republike Srbije (Beograd, Vlajkovićeva 3) i na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:

Na zahtev podnosioca prijave sa prebivalištem van Beograda formular može biti dostavljen poštom.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 20. novembra 2010. godine do 20. decembra 2010. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva kulture.

Posebno će biti objavljen i konkursi za:

 • otkup publikacija za biblioteke;
 • izdavačku delatnost – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture;
 • izdavačku delatnost – vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti;
 • prevođenje reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/33-98-911 svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

Link

Kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata u okviru instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije – IPA

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa Evropske unije kod kojih se finansiranje realizacije projekata sprovodi uz primenu predfinansiranja.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati lokalnim samoupravama –  gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine i institucijama osnovanim od strane Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja su zaključila ugovore o realizaciji projekata po IPA programu i započela njihovu implementaciju.

Krediti će se odobravati za realizaciju projekata koji se odnose na unapređenje infrastrukture, zaštite životne sredine i aktivnosti institucija kulture.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 15% ukupnog budžeta projekta
 • rok vraćanja kredita: do 12 meseci
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou
 • instrument obezbeđenja kredita: tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i predaju kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po izvršenoj uplati naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 5.000,00 dinara.

Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev, u opštinskoj kancelariji Fonda dobijaju se usmena uputstva u vezi konkursa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenog iznosa naknade za obradu kreditnog zahteva
 2. Osnivački akt (institucije)
 3. Fotokopija potpisanog ugovora o donaciji
 4. Prikaz prihvaćenog budžeta projekta sa projektovanom dinamikom realizacije i visinom i strukturom troškova po fazama realizacije
 5. Specifikacija javnih nabavki koje se sprovode radi realizacije projekta
 6. Odluka nadležnog organa o zaduživanju, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i opštim aktima
 7. Ovlašćenje licu koje sprovodi postupak zaduživanja, dato od strane nadležnog organa
 8. Dokumentacija o otvorenom namenskom deviznom računu kod Narodne banke Srbije i dinarskom podračunu Konsolidovanog računa trezora za potrebe realizacije projekta
 9. Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 10. Odluku o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 11. Završni račun za prethodnu godinu
 12. Dokumentacija za obezbeđenje kredita: – tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:

–      koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava

–      čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

ADRESE / TELEFONI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE:

Sedište Fonda: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Master centar,VI sprat
Centralna kancelarija Fonda:  021/4830-653; 4830-659; 4830-662; faks 021/4830-668
www.vdf.org.rs

ADRESE / TELEFONI  Lokalnih opštinskih kancelarija Fonda:

1. SO ADA, Trg oslobođenja 1, 024 / 852-106/lok.126

2. SO ALIBUNAR, Trg slobode 5,  013 / 641-031

3. SO APATIN, Srpskih vladara 29, 025 / 772-122/lok.557

4. SO BAČ, Trg Dr Zorana Đinđića 2, 021 / 770- 075

5. SO BAČKA PALANKA, Kralja Petra I 16,  021 / 75-59-144

6. SO BAČKA TOPOLA, M.Tita 38, 024 / 715-310

7. SO BAČKI PETROVAC,Kolarova 6, 021 / 780-301

8. SO BEČEJ,Trg Oslobođenja 2, 021 / 69-11-720

9. SO BELA CRKVA, Miletićeva 2, 013 / 851-012

10.SO BEOČIN, Svetosavska 25,  021 / 870-260

11.SO VRBAS, Maršala Tita 89, 021 / 79-54-071

12.SO VRŠAC, Trg pobede 1, 013 / 800-561

13.SO ŽABALj, Nikole Tesle 45, 021 / 831-089

14.SO ŽITIŠTE,Cara Dušana 15,  023 / 821-306

15.SO ZRENjANIN, Trg slobode 10,  023 / 566-020/lok.266

16.SO IRIG,Vojvode Putnika 1, 022 / 400-619

17.SO INĐIJA,Železnička bb, 022 / 551-693

18.SO KANjIŽA, Glavni trg 1, 024 / 875-166

19.SO KIKINDA,Trg sprpskh dobrovoljaca 30, 0230 / 401-660

20.SO KOVAČICA, M.Tita 50, 013 / 661-122

21.SO KOVIN, JNA 5, 013 / 742-268/lok.124

22.SO KULA, Lenjinova 11, 025 / 729-650

23.SO MALI IĐOŠ, Glavna 32, 024 / 730-010

24.SO NOVA CRNjA, JNA 110, 023 / 815-030

25.SO NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,  023/772-321

26.SO NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I Karađorđevića 1, 0230 / 82-055/lok.120

27.SO NOVI SAD, Rumenačka 110 a, 021/66-24-282

28.SO OPOVO, Borisa Kidriča 10,  013 / 681-950

29.SO ODžACI, Knez Mihajlova 24, 025 / 543-211

30.SO PANČEVO, Kralja Petra I 2-4, 013 / 308-881

31.SO PEĆINCI, Slobodana Bajića 5, 022 /400 -734

32.SO PLANDIŠTE, Vojvode Putnika 38, 013 / 862-335

33.SO RUMA, Orlovićeva 5, 022 / 433-910

34.SO SEČANj, Vožda Kararđorđa 63, 023 /841-412

35.SO SENTA, Glavni trg 1, 024 / 813 -574/lok.155

36.SO SOMBOR, Konjovićeva 1,  025 / 23-968

37.SO SRBOBRAN,Trg slobode 2,  021 / 730-020

38.SO SREMSKA MITROVICA, Sv.Dimitrija 13,  022 / 610-566

39.SO SR. KARLOVCI, Trg Branka Radičevića 1,  021 / 685-3009

40.SO STARA PAZOVA, Svetosavska 11,  022 / 310-170/ lok. 211

41.SO SUBOTICA, Trg slobode 1,  024 / 626-876

42.SO TEMERIN, Novosadska 326, 021 / 843-888

43.SO TITEL, Glavna 1, 021 / 860-165

44.SO ČOKA, Potiska 20, 0230 / 71-000

45.SO ŠID, Karađorđeva 2,  022 / 712-022

Link

Bespovratna sredstva za izradu projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara,

II Finansiranje izrade projekata otpadnih i atmosferskih voda u ukupnom iznosu do 63.183.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta; ponuda za izradu projekta;
 5. Tehnička dokumentacija (projektni zadatak) obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama glavnih vodova i izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima i
 6. Saglasnost Grada/opštine.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su: razvijenost opštine i kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak aktivnosti po konkursu je 9 (devet) meseci od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs i tekst saglasnosti Grada/opštine mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat, kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 03.12.2010. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

sa naznakom za konkurs – Finansiranje izrade projektne dokumentacije“

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:021/487-44-05 i 064/274-22-73 Osoba za kontakt: Veljko Komad

Link

Podsticajna sredstva za uvođenje dobre poljoprivredne prakse

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a, u 2010.godini

Na osnovu člana 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu , sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda-APF, sufinansiraće se troškovi uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u 2010. godini, u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Iznos dodeljenih podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u oblasti proizvodnje voća i povrća ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. Fizička lica – nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;
 2. Zemljoradničke zadruge
 3. Privredna društva
 4. Preduzetnici

Fizička lica – nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10 – u daljem tekstu: Pravilnik) i da su izmirili sve poreze, doprinose i javne dažbine.

Zemljoradničke zadruge, privredna društva i preduzetnici imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar privrednih subjekata za obavljanje poljoprivredne delatnosti, odnosno proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao pretežne delatnosti i ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Učesnici konkursa iz tačaka 1, 2, 3 i 4 moraju da imaju minimalnu površinu i to: za proizvodnju voća 2.5 ha, odnosno za proizvodnju povrća 0.5 ha na otvorenom polju ili 0,2 ha u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici), koje moraju biti upisane u Registar poljoprivrednog gazdinstva.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs
 2. Kratak opis korisnika sredstava (delatnost, proizvodi, plasman, kretanje izvoza);
 3. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 4. Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva i fotokopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava, koju izdaje Ministarstvo finansija-Uprava za trezor;
 5. Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za zemljoradničke zadruge, privredna društva i preduzetnike;
 6. Potvrdu o bonitetu Agencije za privredne registre za privredna društva i zemljoradničke zadruge za period 01.01-30.09.2010. godine;
 7. Uverenje nadležnog poreskog organa da su izmireni svi porezi, doprinosi i druge javne dažbine, ne starije od 30 dana od datuma objavljivanja konkursa;
 8. ugovor sa konsultantskom organzacijom koji ne sme biti stariji od šest meseci;
 9. Za konsultantsku organizaciju rešenje o upisu u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti, kao i biografiju konsultanta koji će biti zadužen za uvođenje dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP;
 10. Ugovor sa sertifikacionom organizacijom;
 11. Za sertifikacionu organizaciju dokaz o akreditaciji u oblasti sertifikacije proizvoda prema  ISO Upustvu 65 (EN 45011) i odobrenje od Sekreterijata za sertifikaciju GLOBALGAP –a (FoodPLUS-Keln-Nemačka).

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija. Komisija će dati prednost zahtevima kod kojih:

 • Proizvođači koji već izvoze voće, odnosno povrće;
 • Projekti omogućuju rast proizvodnje i ukrupnjivanje površina;
 • Projekti omogućuju povećavanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • Projekti omogućuju visok stepen ekološke zaštite  i poboljšanje kvaliteta života.

Rok za realizaciju aktivnosti, za dobijanje i dostavljanje sertifikata je 30.11.2011. godine.

Prava i obaveze između Korisnika sredstava, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, regulisaće se  ugovorom.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“, dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava za konkurs podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 43 ili sa sajta www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa u zatvorenoj koverti, zaključno sa 27.11.2010. godine,  na adresu: Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 sa naznakom za program “Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda – APF”, ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na telefon: 021/487-4416.

Link