Arhiva ‘Konkursi’

Krediti za početnike u biznisu

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Krediti za početnike u biznisu

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa regionalnim agencijama, i ove godine učestvuje u realizaciji kreditne linije za početnike u biznisu Fonda za razvoj Republike Srbije.

Opis programa:
Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Kome je namenjen:
Privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Opšti uslovi:
Podnosilac zahteva:
•    lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti
•    lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
•    lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita nije zaposleno u javnim preduzećima i državnim institucijama

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:
•    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
•    kreditiranje trgovine
•    kupovinu polovne opreme
•    kupovinu putničkih vozila
•    pozajmice drugim licima
•    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
•    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
•    za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Uslovi kreditiranja:
Iznos kredita:
•    za preduzetnike od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara
•    za pravna lica od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara

Rok otplate: do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci

Kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

Otplata kredita: tromesečna

Instrumenti obezbeđenja (jedan od instrumenata):
•    hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili
•    ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za pravna lica za kredite u iznosu do 2.500.000,00 dinara

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica

Prijem zahteva počinje od 01.04.2011. godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu

Program, sa pratećom dokumentacijom je dostupan na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i u regionalnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 019/445-311, 019/445-364, 011/2060-810, 011/2060 828, 011/2060-829 ili 011/2060-844

Link

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

BCIF

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je 16. maj 2011. godine do 17.00 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org .

Link

Odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda onih nosioca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji u vlasništvu imaju ispod 30 hektara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

 • prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 • otvoren namenski tekući  račun u Banci,
 • manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta,
 • manje od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu zemljišta sa prijavom na Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev po ovom Konkursu podnosi se Banci, u svim Filijalama, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koje su navedene u tački 7. u ovom Konkursu.

Učesnici Konkursa uz Zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:

–    Overen predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta;
–    Dokaz o otvorenom računu kod Banke i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
–    Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS;
–    Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;
–    Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
–    Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
–    Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
–    Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane);
–    Potvrda o prihodima članova domaćinstva;
–    Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
–    Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;
–    Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
–    Osnov korišćenja zemljišta-Izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu;
–    Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos od 50% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) odobrenom pod sledećim uslovima:

 • Rok vraćanja kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta;
 • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću,  do maksimalnog iznosa od 7.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom i za kupovinu do 10 hektara poljoprivrednog zemljišta;
 • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora,
 • Prevremena otplata kredita:  0%;
 • Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima. Prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12.2011.godine, a ostali svakog 15.06. i 15.12. u godini. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu.

Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta;

 • Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno ( EKS od 8,09%);
 • Naknada Banke: 0,5% od iznosa odobrenog kredita koja se plaća  jednokratno unapred;
 • Bez učešća i depozita.

Kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Fondu i Banci služiće:

 • blanko sopstvene menice Korisnika kredita za Banku i Fond, sa klauzulom „bez protesta“;
 • hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

 • Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na području na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
 • Obavezna procena tržišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili građevinarstva na osnovu Rešenja Ministarstva pravde ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane Poreske Uprave.

Provizija Fonda: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred, a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije do 31. oktobra 2011. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda: (021) 489-37-00 i na navedene telefone filijala Banke i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4634 i 488-4457.

Obrazac Zahteva može se preuzeti u Banci  na navedenim adresama, ili sa sajta Fonda i Banke.

Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Fonda, www.garfondapv.org.rs i sajtu Banke, www.rbv.rs.

Link

Kredit za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje razvoja projekata, podsticanje privredne aktivnosti, povećanje i podizanje stepena konkurentnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja u sektoru proizvodnje i usluga, obezbeđenje energetske efikasnosti, stvaranje uslova za povećanje obima i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje, povećanje izvoza i povećanje zaposlenosti. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 1.500.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Krediti nisu namenjeni za finansiranje sledećih delatnosti:

 • organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; proizvodnje oružja i municije uključujući i sportsko naoružanje, vojnu i policijsku opremu;
 • trgovina hartijama od vrednosti i trgovina valutama.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Pozitiva ocena sposobnosti urednog izmirivanja dugoročnih finansijskih obaveza (kredit neće biti odobren ukoliko neto dobit podnosioca Zahteva uvećana za troškove amortizacije u celosti ne pokrivaju godišnji nivo obaveza po osnovu otplate dugoročnih i srednjoročnih kredita i lizinga); Poslovanje sa neto dobitkom i poslovnim dobitkom koji u celosti pokriva neto rashode finansiranja; Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana;

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 100.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 5 godina, period mirovanja otplate kredita do 12 meseci, klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečno, kvartalno ili u šestomesečnim anuitetima u skladu sa delatnošću klijenta.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,17% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,18%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

5.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:

–    1 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno unapred. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:

–    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;

–    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.

Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 5.000,00.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za odobravanje plasmana se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:

Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana; Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa;

Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične karte preduzetnika;

Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB); Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);

Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;

Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine: 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list;

Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti);

Dokumenta kojima se verifikuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike;

Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva; Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;

Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom; Izjava o povezanim licima;

OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link

Kratkoročni kredit za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Oaveštenje o uslovima odobravanja kratkoročnih kredita za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje podsticaja izvoza. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 2.775.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Krediti nisu namenjeni za finansiranje sledećih delatnosti:

 • proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; proizvodnje oružja i municije uključujući i sportsko naoružanje, vojnu i policijsku opremu.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Usklađenost Zahteva sa obimom poslovanja u prethodnoj godini (Kredit neće biti odobren u iznosu većem od 10% iznosa ostvarenog poslovnog prihoda iskazanog u poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju podnosioca Zahteva); Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom;

Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 50.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 12 meseci, period mirovanja otplate kredita do 3 meseca,  klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečni anuiteti.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,60% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,61%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

5.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:
–    0,5   %   od  iznosa  odobrenog  kredita,   plaća  se  jednokratno   unapred,   odnosno   minimum   RSD
5.000,00.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
–    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;
–    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.

Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 3.000,00.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za odobravanje plasmana može se preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:

Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana; Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa; Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične karte preduzetnika;

Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB); Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);

Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;

Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine – 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu,; Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list; Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti); Dokumenta kojima se dokazuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike; Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;

Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;

Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;

Izjava o povezanim licima;

Dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor); Dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica/preduzetnike koji se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura); OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link

Kredit za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje

1.    NAMENA KREDITA

Dugoročno finansiranje izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata namenjenih skladištenju, kao i za opremanje objekata navedene namene nabavkom nove opreme, a odobravaće se i realizovati na osnovu priložene tražene dokumentacije.

Sredstva po ovom kreditu nisu namenjena za kupovinu zemljišta.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 600.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća imaju: pravna lica, preduzetnici i zemljoradničke zadruge.

3. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Pozitiva ocena sposobnosti urednog izmirivanja dugoročnih finansijskih obaveza (kredit neće biti odobren ukoliko neto dobit podnosioca Zahteva uvećana za troškove amortizacije u celosti ne pokrivaju godišnji nivo obaveza po osnovu otplate dugoročnih i srednjoročnih kredita i lizinga); Poslovanje sa neto dobitkom i poslovnim dobitkom koji u celosti pokriva neto rashode finansiranja; Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana.

4. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 50.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 5 godina, period mirovanja otplate kredita do 12 meseci,
 • klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečno, kvartalno ili u šestomesečnim anuitetima u skladu sa delatnošću klijenta.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,17% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,18%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

6.    TROŠKOVI KREDITA

 • Naknada za obradu Zahteva: –    1 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno unapred.
 • Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa: –    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;  –    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.
 • Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.
 • Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 5.000,00.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtev za odobravanje plasmana se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:
 • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana;
 • Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa;
 • Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopiju lične karte preduzetnika;
 • Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB);
 • Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;
 • Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine – 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu,;
 • Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list; Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji
 • godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti); Dokumenta kojima se verifikuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike;
 • Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;
 • Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
 • Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;
 • Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Predračun sa specifikacijom radova i opreme na izgradnji, adaptaciji i opremanju skladišnih kapaciteta;
 • Kod izgradnje i adaptacije skladišnih objekata – lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave; Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti poljoprivredne proizvodnje) sa aktivnim statusom gazdinstva; Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom; Izjava o povezanim licima;
 • OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva;

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahtev se može podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link

Kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obavestenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje fizičkih lica nosilaca  registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za kupovinu zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje fizičkih lica nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u smislu podrške razvojnim projektima u poljoprivredi, radi kupovine zemljišta do 10 ha, sa ciljem ukrupnjavanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 500.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Prebivalište fizičkog lica – nosioca registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad,

Manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta, Manje od 30 ha poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

3.    USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: do RSD 7.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta.
 • otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima.

Prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12.2011. godine, a ostali svakog 15.06. i 15.12. u godini. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do 15.12.2011. godine obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.

 • kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno, EKS od 8,09%.
 • instrumenti obezbeđenja kredita:

–    3 blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku, sa klauzulom „bez protesta“;
–    hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu prihvatljiva za Banku i/ili neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog fonda APV plativa na prvi poziv.

4.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:

–    0,5 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno
–    unapred. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
– RSD 205,00 za podnosioca Zahteva. Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Korisnik kredita snosi sve troškove u vezi sa zasnivanjem i realizacijom instrumenata obezbeđenja.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtev za odobravanje kredita se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje kredita:
 • Predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta; Dokaz o otvorenom računu kod RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavi tog računa
 • Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane
 • Ministarstva finansija RS sa BPG legitimacijom;
 • Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS; Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
 • Rešenje o poreskom zaduženju u posledih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu; Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Zahteva do dana podnošenja Zahteva; Fotokopije ličnih karata korisnika kredita i članova domaćinstva (obe strane);
 • Potvrda o prihodima članova domaćinstva; Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31.10.2011. godine.

Javni poziv – mentoring za 150 MSPP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv – mentoring za 150 MSPP

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju do 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2011. godine.

Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga
•    Dijagnostikovanje- analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika,
•    Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati,
•    Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.
•    Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP,
•    Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata,
•    Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU,
•    Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting,
•    Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju.

USLOVI  JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga,  a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    pozitivan poslovni rezultat u prethodne dve godine;
•    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
•    Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
•    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
•    Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
•    Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2010. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti
Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“-Zrenjanin
Adresa: Čarnojevićeva 1
Telefon: 023/ 510 567; 561 064
www.rcrbanat.rs

Javni poziv

Obrazac – Mentoring

Javni poziv je otvoren do 06.05.2011. godine.

Link

Program prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I TURIZMA RUMUNIJE

Program prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija

Objavilo je drugi poziv za prikupljanje predloga projekata koji će biti finansirani iz IPA fondova Evropske unije, a u okviru Programa prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija.

Rok za predaju predloga projekata je 27. jun 2011. godine.

Za ovaj poziv Evropska unija je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 15.3 miliona evra.

Oblasti u okviru kojih potencijalni kandidati mogu prijaviti projekte su:
1.    Ekonomski i socijalni razvoj
2.    Zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama (tematski u skladu sa Strategijom Evropske unije za dunavski region) i
3.    Promovisanje aktivnosti „ljudi ljudima“

Da bi mogle da konkurišu u ovom pozivu, organizacije treba da budu neprofitne i nevladine organizacije ili institucije, javna preduzeća ili lokalni/regionalni organi uprave, kao i da zadovolje kriterijume opisane u Uputstvima za kandidate. Projekat koji prijavljuju treba da ima jasan prekogranični efekat.

Iznos pojedinačnih donacija po projektu kreće se u rasponu od 30.000 do 2 miliona evra, pri čemu Evropska unija maksimalno kofinansira 85% prihvatljivih troškova. Vodeći partner, bilo da je iz Srbije ili Rumunije, kao predfinansiranje iz IPA fondova može dobiti maksimalno 15% vrednosti ugovora.

Više informacija o ovom pozivu, kao i Aplikacioni formular i paket dokumentacije za potencijalne kandidate dostupni su na sledećim internet adresama: www.romania-serbia.net , www.mdrt.ro, www.evropa.gov.rs i www.brct-timisoara.ro

Za dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti Regionalnoj kancelariji za prekograničnu saradnju na ipacbc@brct-timisoara.ro ili Kancelariji za informacije Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Vršcu na:
tel/faks +381 13 834 567  ili estanimirov@seio.gov.rs i pgrubor@seio.gov.rs .

Preuzmite dokumentaciju: Tekst konkursa, Aplikacioni paket

Konkurs za pružanje podrške u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja

SKGO

Konkurs za pružanje podrške u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja

Tokom druge godine realizacije, opštine i gradovi kojima je potrebna podrška u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja mogu se prijaviti za pomoć kroz program Exchange 3.

Exchange 3 nudi tehničku podršku u vidu treninga i edukacije, direktne podrške opštini, vođenju radnih grupa i druge vidove podrške koju će opštinama pružati timovi domaćih eksperata.

Odabrane opštine dobiće podršku u periodu od maj 2011. do marta 2012. godine, kako bi osnažile svoje razvojne kapacitete kroz izradu strategija lokalnog održivog razvoja .

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Kako bi bio kvalifikovan, kandidat mora biti grad, opština ili gradska opština sa teritorije Republike Srbije koji/a nema usvojenu krovnu opštu strategiju razvoja (SLOR ili strategiju razvoja koja je u skladu sa kriterijumima SLOR).
Kao dodatni kriterijumi za odabir opština/gradova za ovu vrstu podrške pored validne prijave uzimaće se stepen razvijenosti kao i dosadašnja podrška od strane drugih programa/projekata.

KAKO APLICIRATI
Kako biste učestvovali u procesu selekcije opština, molimo vas da popunite izjavu o motivisanosti kao i  upitnik u kojem ćete navesti osnovne informacije na osnovu kojih će vaša prijava biti vrednovana.

DOKUMENTI KOJI  SE POPUNJAVAJU
•    Izjava
•    upitnik

DOKUMENTI ZA INFORMACIJU
•    Opis ponuđene podrške

Prijave pošaljite u zapečaćenoj koverti na adresu:
Za izradu strategija lokalnog održivog razvoja – Exchange 3
Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22/8, 11000 Beograd

Krajnji rok za prijavu je 8. april 2011. godine

Link