Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE

Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

OPŠTI PODACI:

1) Predmet Konkursa je izbor Grada domaćina 11. Sportske olimpijade radnika Vojvodine (u daljem tekstu: 11.SORV), koja će se održati u julu mesecu 2015.godine.

2) Pravo da učestvuju na ovom Konkursu imaju: Lokalne samouprave gradova-opština, privredni subjekti i sportski savezi i udruženja sa teritorije AP Vojvodine koji poseduju fizičke i materijalne uslove za realizaciju celokupnog programa 11. SORV, u skladu sa sadržinom iz ovog Konkursa, ili pruže garanciju da će ih obezbediti do 30. aprila 2015.godine.

3) Kandidatura se podnosi u pisanoj formi uz elaborat koji treba da sadrži: prikaz sadašnjeg stepena ispunjavanja uslova za realizaciju olimpijskog programa i plan izgradnje, dogradnje i adaptacije nedostajućih objekata. Plan realizacije poslova i zadataka na pripremi domaćina za organizaciju i realizaciju 11. SORV uz navođenje orijentacionih rokova za završetak planiranih poslova. U elaboratu mogu biti navedeni i drugi podaci o kandidaturi koji daju još jasniju sliku o potencijalnom gradu domaćinu i doprinose njegovom uspešnom predstavljanju. Uz elaborat se mogu dostaviti video i audio zapisi o kandidatu grada domaćina 11. SORV.

4) Svaki kandidat ima pravo da u roku od 5 (pet) dana po završetku Konkursa, pred Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, (u daljem tekstu: Olimpijski komitet 11. SORV) javno predstavi svoju kandidaturu na način koji sam odabere s tim da o mestu i vremenu javnog predstavljanja obavesti sekretara Olimpijskog komiteta 11. SORV, pisanim putem, najkasnije 10 (deset) dana pre dana određenog za javno predstavljanje. Troškovi javnog predstavljanja padaju na teret kandidata za domaćina 11. SORV.

USLOVI:

Kandidat za domaćina 11. SORV treba da pruži dokaz i garanciju da ispunjava, odnosno da će do 30. aprila 2015.godine ispuniti sledeće uslove za realizaciju programa 11. SORV.

a) Sportski tereni i objekti:

1) Objekat sa pratećom opremom koji će poslužiti za svečano otvaranje 11.SORV (fudbalski stadion, sportska hala, uređen i za tu priliku prilagođen gradski trg),

2) Najmanje 2 (dva) travnata fudbalska terena koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih fudbalskih utakmica,

3) Najmanje 1 (jedan) teren (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjava uslove za odigravanje zvaničnih utakmica malog fudbala,

4) Najmanje 2 (dva) rukometna terena (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih rukometnih utakmica,

5) Najmanje 2 (dva) odbojkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih odbojkaških ustakmica,

6) Najmanje 2 (dva) košarkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih košarkaških utakmica,

7) Najmanje 1 (jednu) automatsku kuglanu sa minimum 4 (četiri) staze koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih kuglaških takmičenja.

8) Najmanje 1 (jednu) automatsku streljanu za gadjanje vazdušnom puškom sa minimum 8 (osam) takmičarskih mesta koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u streljaštvu,

9) Salu za takmičenje u Šahu u kojoj se takmičenje može odvijati istovremeno na minimum 20 (dvadeset) tabli koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih šahovskih takmičenja,

10) Salu za takmičenje u stonom tenisu u kojoj se može istovremeno realizovati takmičenje na minimum 8 (osam) stolova i koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih stonoteniskih takmičenja,

11) Teren za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu koji ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

12) Teren za realizaciju takmičenja u Nadvlačenju konopcem koji ispunjava uslove predvidjene pravilima ove sportske discipline,

13) Bazen za realizaciju takmičenja u plivanju, dužine najmanje 25 (dvadesetpet) metara, koji ispunjava uslove za realizaciju zvaničnih plivačkih takmičenja. Ukoliko ne poseduje bazen u sopstvenoj sredini, domaćin 11.SORV može iznaj miti bazen u neposrednom okruženju,

14) Najmanje 3 (tri) teniska terena koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih teniskih takmičenja,

15) Atletska borilišta za takmičenja u atletskim disciplinama: trčanje na 100 (sto) metara, skok u dalj i bacanje kugle. Borilišta moraju ispunjavati uslove za realizaciju zvaničnih atletskih takmičenja za navedene discipline,

16) Staza za takmičenje u maratonu koja zadovoljava uslove za takmičenje u ovoj atletskoj disciplini i koja učesnicima u takmičenju garantuje sigurnost i bezbednost,

17) Salu za realizaciju takmičenja u pikadu, u kojoj se takmičenje može realizovati istovremeno na minimum 8 (osam) tabli i koja ispunjava uslove za realizaciju takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

18) Najmanje 2 (dva) terena za realizaciju takmičenja u bič-voleju koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini.

b) Sportski rekviziti i Priznanja:

Prijavom na Konkurs kandidat za domaćina 11. SORV daje saglasnost da će za potrebe realizacije Sportskog programa obezbediti:

1) svu potrebnu sportsku opremu i rekvizite koji su neophodni za realizaciju takmičenja na 11.SORV, a po specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

2) Potreban broj olimpijskih priznanja u skladu sa Propozicijama i po Specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

c) Smeštaj i ishrana učesnika 11. SORV:

Domaćin 11. SORV ima obavezu da po pitanju ishrane i smeštaja učesnika 11.SORV obezbedi sledeće:

3) da u skladu sa pokazanim interesom i podnetim zahtevima od strane učesnika 11. SORV, za iste obezbedi smeštaj u školama, internatima i drugim uslovnim
objektima koji zadovoljavaju osnovne kriterijume kao što su: smeštaj u
prostorije za najviše 10 osoba, obezbeđen uslovan ležaj za svaku osobu posebno, u objektu smeštaja mora biti dovoljna količina hladne i tople vode, obavezno
postojanje ispravnih sanitarnih čvorova kapaciteta primerenog broju osoba koje
u objektu borave, postojanje uslova za kvalitetnu prirodnu i tehničku
osvetljenost unutrašnjosti obj ekta, mogućnost provetravanja prostorij a i objekta u celini kao i svi drugi uslovi za normalan i bezbedan boravak ljudi u objektu,

– da obezbedi ishranu za iste tokom trajanja 11. SORV u uslovnim ugostiteljskim objektima, a pod materijalnim i drugim uslovima koje objavi najkasnije 120 (stodvadeset) dana pre početka 11. SORV

4) da u dogovoru sa Olimpijskim komitetom 11. SORV obezbedi:

♦ potreban kapacitet smeštaja u hotelskim ili motelskim objektima za goste 11. SORV,
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za službena lica olimpijskih sportskih takmičenja (komesari, sudije, delegati),
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za radna tela 11. SORV (takmičarski organi i komisije),
♦ da obezbedi ishranu za službena lica (komesari, delegati, sudije, zapisničari, merioci vremena) za period njihovog službenog angažovanja tokom trajanja 11. SORV,
♦ da obezbedi ishranu za članove radnih tela 11. SORV tokom njihovog službenog angažovanja.

d) Zdravstvena zaštita:

Domaćin 11.SORV ima obavezu da tokom njenog trajanja, po pitanju zdravstvene zaštite učesnika, uradi sledeće:

5) Organizuje zdravstvenu zaštitu tako da u slučaju n eželjenih pojava tokom trajanja 11. SORV, kao što su: povrede takmičara, trovanja, epidemije i drugi zdravstveni problemi, može efikasno i kvalitetno delovati,

6) Da na sportskim borilištima obezbedi stručno medicinsko dežurstvo koje je po broju medicinskih lica i njihovoj tehničkoj opremljenosti srazmerno broju takmičara na sportskom borilištu,

7) Da tokom trajanja 11. SORV, putem nadležnih inspekcijskih službi, obezbedi stalnu kontrolu uslova u kojima se vrši ishrana učesnika 11. SORV, a posebno namirnica za ishranu i osveženje,

8) Da u slučaju nemogućnosti saniranja povrede i bolesti sa aspekta njihove težine i prirode, obezbedi prevoz takvog lica ili osobe do najbliže zdravstvene ustanove.

e) Prevoz učesnika u takmičenju:

U slučaju održavanja takmičenja na terenima i objektima koji su udaljeni više od 1 kilometra od smeštaja takmičara, grad domaćin 11. SORV ima obavezu da obezbedi prevoz učesnika u takmičenju do mesta takmičenja u oba smera. đ) Uslovi za rad Olimpijskog komiteta 11. SORV i njegovih organa i tela: Domaćin 11. SORV ima obavezu:

-da za period trajanja završne manifestacije 11. SORV obezbedi prostorije i druge neophodne tehničke uslove za rad i funkcionisanje:

o Olimpijskog komiteta 11. SORV,
o Takmičarskog organa,
o Komisije za žalbe,
o Disciplinske komisije,
o Komisij ie za dodelu olimpij skih priznanja,
o Pres – službe.

OBAVEZE:

Grad Domaćin 11.SORV, pored obaveze stvaranja fizičkih uslova za realizaciju programskih sadržaja 11.SORV, ima i sledeće obaveze:

1) da na odgovarajući način predstavlja i propagira radnički sport Vojvodine, a naročito sadržaje i aktivnosti koji se odnose na 11. SORV,

2) da vrši izradu propagandnog materijala i prigodnih publikacija vezanih za 11. SORV,

3) da na što reprezentativniji način izvrši predstavljanje i promociju domaćina 11. SORV,

4) da blagovremeno preduzima akcije i radnje u cilju stvaranja uslova za uspešnu realizaciju programa i sadržaja 11. SORV,

5) da na zahtev Olimpijskog komiteta 11. SORV ili njegovog ovlašćenog organa pruži dokaz o programskom toku priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV,

6) da obezbedi fizičke, materijalne i kadrovske uslove za svečano otvaranje 11.SORV po scenariju koji će sačiniti u saradnji sa Olimpijskim komitetom 11. SORV,

7) da vrši prevoz učesnika tokom trajanja 11. SORV kada se za to javi potreba bez prava naknade usluge od strane učesnika 11. SORV,

8) da bez prava nadoknade od strane neposrednih korisnika, obezbedi tokom trajanja 11. SORV, smeštaj i ishranu za Olimpijski komitet 11. SORV, njegova radna tela i organe kao i za službena lica u takmičenju,

9) da Savezu sport za sve Vojvodine – Olimpijskom komitetu 11 SORV uplaćuje u visini i po dinamici Ugovorom utvrđeni iznos tokom trajanja olimpijskog ciklusa koji služi za funkcionisanje olimpijskog ciklusa i razvoj Radničkog sporta Vojvodine. Ekonomska ponuda domaćina 11. SORV ne može biti manja od iznosa koji je uplaćivao Domaćin 10. SORV, uvećanog za najmanje 35%,

10) da u saradnji i dogovoru sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV preduzima sve potrebne aktivnosti u cilju uspešne organizacije i realizacije 11. SORV.

PRAVA:

Grad Domaćin 11. SORV u saradnji sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV ostvaruje sledeća prava:

1) da pod nazivom i znakom 11. SORV vrši propagandu sopstvenih privrednih, turističkih i drugih potencij ala,

2) da od društvene zajednice (opština-grad, Pokrajina, Republika) zahteva sredstva za pokriće dela troškova organizacije i realizacije 11. SORV,

3) da zaključuje Ugovore o sponzorstvu i donatorstvu za aktivnosti grada domaćina 11. SORV,

4) da iznalazi i druge izvore sredstava u svrhu finansiranja potrebe organizacije i realizacije 11.SORV,

5) da tokom trajanja 11.SORV vrši prodaju prava reklame, prometa roba i usluga, prodaju lokacije za obavljanje određenih delatnosti i druge profitabilne poslove koj i su legalni i dozvoljeni sa aspekta važećih zakonskih propisa,

6) da bude domaćin Prvenstva Vojvodine koje se održava u drugoj godini olimpijskog ciklusa pod uslovima koje propiše nadležni organ Olimpijskog komiteta 11. SORV,

7) da na Prvenstvu Vojvodine i na 11. SORV 2015. godine nastupi samostalno u kompletno sportskom programu sa takmičarima iz svoj e opštine – grada,

8) da od Olimpijskog komiteta 11. SORV zahteva saradnju, pomoć i informacije u cilju uspešne realizacije poslova oko priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV.

Kandidat čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je da zaključi ugovor sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, kojim će biti bliže regulisana prava i obaveze grada domaćina 11. SORV, a u skladu sa raspisanim konkursom i konkursnim uslovima. Ugovor se zaključuje u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke o izboru domaćina 11. SORV.

Savez sport za sve Vojvodine – Olimpijski komitet 11. SORV zadržava pravo da u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim konkursom i Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama od strane grada domaćina 11. SORV i nemogućnosti rešavanja nastalih poteškoća, oduzme već dodeljeno domaćinstvo i dodeli ga drugom subjektu.

Konkurs je otvoren 40 (četrdeset) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” i na sajtu Saveza sport za sve Vojvodine

Prijavu na Konkurs sa prilozima predati lično u kancelariju Saveza sport za sve Vojvodine, Novi Sad, Masarikova 25. Telefon/fah za kontakte: 021/423-951 i 021/557 911.

Kriterijum za i zbor najpovoljnijeg kandidata je stepen sadašnje izgrađenosti sportskih objekata za realizaciju olimpijskog programa, plan realizacije, ponuđene garancije i ekonomski najpovoljnija kandidatura u smislu tačke 9. iz Obaveza Grada Domaćina 11.SORV.

Neblagovremene i nekompletne ponude kao i ponude koje nisu u skladu sa Konkursom neće biti razmatrane.

Izbor grada domaćina 11. SORV, po osnovu prispelih prijava, u Savezu sport za sve Vojvodine, izvršiće Olimpijski komitet 10. SORV u roku od 40 (četrdeset) dana od dana zaključivanja Konkursa i svoju odluku saopštiti pisanim aktom koji će dostaviti svim učesnicima konkursa

Dodatne informacije:
Slavko Perković
Sekretar
Telefon/faks:
+381 (0)21 423 951
Mobil: 063/84-71-823

Link

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini sa ukupnim iznosom od 6.000.000,00 dinara, obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011 godinu («Službeni list APV», broj 23/2010) na poziciji broj 99, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije – ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata, organizovanja turističkih manifestacija, navaku opreme i investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji AP Vojvodine.
2. Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4. Rok za podnošenje prijava je 16. maj 2011 godine
5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, III sprat, soba 59, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji nevladine organizacije;
2. Potvrda o izvršenoj registraciji;
3. Ugovor o otvorenom računu u banci;

Odlučivanje po prijavama
Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

Poziv za dostavljanje ponuda programa edukacije namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Poziv za dostavljanje ponuda za realizaciju programa edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kroz projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS” objavljuje poziv za podnošenje ponuda za realizaciju programa edukacije o potrebama ranjivih populacionih grupa za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u 42 Doma zdravlja.

Podnosioci ponuda su zainteresovane organizacije (fakultet, škola zdravstvene struke, zdravstvena ustanova, udruženje, itd.) koje su akreditovale program edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjen potrebama ranjivih populacionih grupa.

USLOVI KONKURSA:

– da je sadržaj programa usmeren na potrebe i rad sa ranjivim populacionim grupama (deca, mladi, stari, Romi, invalidi).
– da je program akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije
– da je program edukacije namenjen zdravstvenim radnicima i saradnicima u PZZ
– da program edukacije ne traje duže od 3 dana

KRITERIJUMI ZA OCENU PROGRAMA:

– 60 bodova za sadržaj edukacije i usklađenost programa sa strategijama i nacionalnim programom Ministarstva zdravlja
– 40 bodova za budžet programa edukacije

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs :

– detaljan program edukacije sa budžetom,CV predavača
– potvrda o akreditaciji programa edukacije
– prilikom donošenja odluke o izboru biće uzeta u obzir cena akreditovanog programa edukacije, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u okviru DILS projekta za ovu namenu
– DILS projekat zadržava pravo da koriguje budžet prijavljenih programa

Potrebno je dostaviti jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije.

Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja. Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu ili se može doneti lično u prostorije DILS projekta i predati tehničkom sekretaru projekta Danijeli Đurić.

Adresa:
Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS”
Dom zdravlja Savski Venac
Pasterova broj 1
11000 Beograd

Konkurs je otvoren do 13. Maja 2011 godine.

Sve dodatne informacije ili objašnjenja u procesu konkurisanja mogu se dobiti od dr Natalije Petrović, telefon: 011 3606-408 ili na e-mail: natalija.petrovic@zdravlje.gov.rs

Link

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

Raspisuje se Konkurs za dodelu nagrada i priznanja za najbolje akcije ili dela koja doprinose zaštiti, unapređenju stanja životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine.

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeće kategorije učesnika: građani sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, udruženja građana, registrovane firme, institucije, medijske kuće sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i lokalne samouprave i mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 01. juna 2011. godine.

Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke o podnosicu predloga, kao i opis akcije ili dela koja doprinose zaštiti i očuvanju životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine uz priložini video zapis, fotografije ili drugi materijal.

Prijave treba poslati putem e-mail-a na adresu: ekolog@vojvodina.gov.rs, a ukoliko je veći format materijala prijave poslati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na koverti: za Konkurs „Moje zeleno delo“.

Prijavljene predloge će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno određen.

Rezultati konkursa za svaku kategoriju biće objavljeni najkasnije do 4.06.2011. godine na sajtovima Sekretarijata.

Mesto i datum zvaničnog uručenja priznanja i nagrada biće naknadno objavljeni na sajtovima Sekretarijata.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je mr Tatjana Đurić (e mail tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs, broj tefona 021/487-4719

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom aprila, maja i juna 2011. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za  2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2010) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom aprila, maja i juna 2011. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji će u periodu april-juni 2011. godine izlagati na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji  nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
•        troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
•        troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

•    300.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
•    150.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 5. maja 2011. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba  broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu  kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja,  podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Link

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, koja je namenjena za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

–    kombajna,
–    traktora,
–    drugih samohodnih poljoprivrednih mašina i
–    priključnih poljoprivrednih mašina.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – POLjOPRIVREDNICI – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

  • prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
  • otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Učesnik konkursa svoju zainteresovanost za izdavanje garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine izražava putem podnošenja Prijave na konkurs za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Prijava).

Obrazac Prijave za učešće na konkursu može se podići u kancelariji Garancijskog fonda AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova ili preuzeti sa sajta Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Garancijskog fonda AP Vojvodine broj: 335-17051-24.

Učesnik Konkursa uz Prijavu podnosi i sledeću dokumentaciju:

1. Predračun predmeta kreditiranja iskazan u EUR izdat od strane proizvođača poljoprivredne mehanizacije ili generalnog zastupnika proizvođača;

2.    Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS – Uprave za trezor;

3.    Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;

4.    Fotokopiju kartice namenskog računa otvorenog u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljenog Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

5.    Fotokopiju Rešenja Poreske uprave o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva;

6.    Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva do dana podnošenja Prijave.;

7.    Fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko je isto upisano u registar gazdinstva;

8.    Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;

9.    Fotokopije ličnih karata podnosioca Prijave i članova domaćinstva (obe strane);

10.    Potvrda o prihodima članova domaćinstva;

11.    Izjava o povezanim licima;

12.    Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Prijave;

13.    Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa;

14.    Ukoliko   učesnik   Konkursa,   kao   sredstvo   obezbeđenja,   ponudi   sadužnika,   dostavlja

Izjavu pravnog lica o spremnosti da bude sadužnik.

Pravno lice koje je izjavilo spremnost da bude sadužnik učesnika ovog Konkursa podnosi sledeću dokumentaciju:

1.    Izvod iz registra privrednih subjekata, Agencije za privredne registre, ne stariji od 10 dana;
2.    Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrzac);
3.    Fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune,
4.    Fotokopiju akta o osnivanju i statuta;
5.    Fotokopiju lične karte lica ovlašćenih za zastupanje;
6.    Fotokopiju akta o dodeli PIB broja;
7.    Rešenje  o razvrstavanju po veličini;
8.    Potvrdu o upisu u registar obveznika PDV;
9.    Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih   prihoda;
10.    Fotokopije finansijskih izveštaja za 2008. 2009. i 2010. godinu sa napomenama i izveštajem revizora (srednja i velika pravna lica).
11.    Bruto bilans sa petocifrenim računima i Specifikacija za poslednji godišnji račun sledećih računa: 03x (učešća u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (kupci u zemlji), 203 (kupci u inostranstvu), 241 (žiro račun), 433 (dobavljači u zemlji), 434 (dobavljači u inostranstvu), 422 (kratkoročni krediti), 414 (dugoročni krediti);
12.    Fotokopiju overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Prijave sa zahtevom pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Podnosilac Prijave će, kao sredstvo obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji Garancijskog fonda AP Vojvodine, obezbediti sledeće:

–    blanko sopstvene menice, sa klauzulom „bez protesta“, i meničnim ovlašćenjima,   i

–    bonitetno kvalitetnog sadužnika, pravno lice čija je delatnost prerada primarnih poljoprivrednih proizvoda (uljare, šećerane, mlekare, mesna industrija i dr.) i založno pravo na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda ili

–    hipoteku  1.  reda  na  poljoprivrednom  zemljištu  bez  tereta,  u  minimalnom  odnosu    1:1 vrednosti   garantovanog   iznosa,   konstituisanu   u   korist   Fonda   i   založno   pravo   na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda.

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

  • Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na području na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
  • fotokopije (obe strane) ličnih karata svih vlasnika, odnosno suvlasnika nepokretnosti;
  • fotokopija (obe strane) lične karate supružnika vlasnika, odnosno supružnika suvlasnika nepokretnosti
  • procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede na osnovu rešenja Ministarstva pravde ili procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane Poreske Uprave.

Prijava za učešće na ovom Konkursu sa priloženom dokumentacijom, u slučaju pozitivne odluke o odobrenju garancije, predstavljaće istovremeno i deo potrebne dokumentacije za odobrenje kredita za namene utvrđene ovim Konkursom.

Provizija za izdavanje garancije: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred, a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću svakog anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda.

Garancija će se izdati na iznos odobrenog kredita uvećan za iznos ugovorne kamate i eventualne zatezne kamate, po uplati provizije i po uspostavljanju sredstava obezbeđenja.

Konkurs  ostaje  otvoren  do  iskorišćenja  garantnog  potencijala,  a  najkasnije  do  31.  oktobra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene Prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma) i na telefon: (021) 489-37-00.

Link

Javni poziv seoskim udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

1. Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.
Ukupno 50 (pedeset) kompjutera biće nabavljeno iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

2. Pravo učestvovanja
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

3. Podnošenje zahteva i rok
Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.” Uz zahtev podneti:

1. dokaz o registraciji organizacije;
2. Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3. opis dosadašnjih aktivnosti i realizrvanih projekata;
4. plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu.

Organizacija koja je podnela zahtev po Javnom pozivu seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini, potrebno je da uz novi zahtev, ukoliko je eventualno došlo do značajnih promena, podnese kompletnu dokumentaciju. Ukoliko u periodu od novembra 2010. godine do dana podnošenja novog zahteva nije bilo nikakvih izmena, potrebno je da organizacija, uz novi zahtev dostavi propratno pismo – obaveštenje da se u razmatranje uzme dokumentacija dostavljena u 2010. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4610 ili na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podiošenje zahteva je 29. april 2011. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera
1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2. Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera
Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link

Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za učešće u projektu „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje početak realizacije projekta „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“,koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projektom se finansira izgradnja i opremanje malih sportskih terena (veštačka trava, standardizovana ograda, koševi, golovi i mreža za odbojku).

Ciljevi projekta:

Osnovni ciljevi projekta usklađeni su prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:

– doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;

– stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;

– sistemsko planiranje razvoja i održavanja sportskih terena;

– unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajednica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano nacionalnoj, verskoj osnovi).

Kriterijumi i uslovi:

Opšti kriterijumi za učešće u projektu:

1. Obezebeđivanje lokacije za izgradnju terena,

2. Obezbeđivanje sopstvenih finansijskih sredstava (finasiranje pripremnih radova, održavanje terena),

3. Aktivno učešće opštinskih sportskih saveza i kancelarija za mlade (kao i drugih zainteresovanih strana) u realizaciji ciljeva utvrđenih projektom.

Lokalne samouprave koje žele da učestvuju u ovom projektu mogu da preuzmu aplikacioni formular i konkursnu dokumentaciju ovde.

Traženu dokumentaciju dostaviti lično ili poslati poštom u jednoj koverti na adresu: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd, sa naznakom – Prijava na konkurs, Projekat „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“.

Rok za dostavljanje tražene dokumentacije je 4. maj 2011. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 311 1781

Krediti za početnike u biznisu

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Krediti za početnike u biznisu

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa regionalnim agencijama, i ove godine učestvuje u realizaciji kreditne linije za početnike u biznisu Fonda za razvoj Republike Srbije.

Opis programa:
Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Kome je namenjen:
Privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Opšti uslovi:
Podnosilac zahteva:
•    lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti
•    lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
•    lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita nije zaposleno u javnim preduzećima i državnim institucijama

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:
•    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
•    kreditiranje trgovine
•    kupovinu polovne opreme
•    kupovinu putničkih vozila
•    pozajmice drugim licima
•    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
•    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
•    za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Uslovi kreditiranja:
Iznos kredita:
•    za preduzetnike od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara
•    za pravna lica od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara

Rok otplate: do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci

Kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

Otplata kredita: tromesečna

Instrumenti obezbeđenja (jedan od instrumenata):
•    hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili
•    ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za pravna lica za kredite u iznosu do 2.500.000,00 dinara

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica

Prijem zahteva počinje od 01.04.2011. godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu

Program, sa pratećom dokumentacijom je dostupan na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i u regionalnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 019/445-311, 019/445-364, 011/2060-810, 011/2060 828, 011/2060-829 ili 011/2060-844

Link

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

BCIF

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je 16. maj 2011. godine do 17.00 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org .

Link