Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške razvoju inovativnih klastera

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
mere podrške razvoju inovativnih klastera

Meru podrške  razvoju inovativnih klastera (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.
Opšti cilj Mere jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, njihovim povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije.

Specifični ciljevi Mere su:
1) jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija  i njihovim uključivanjem u projekte sa komercijalnim ciljevima;
2) uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti;
3) povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.    Korisnici bespovratnih sredstava:
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji:
1.    su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
2.    imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava, preduzetnika i najmanje tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
3.    imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju.
U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Merom se sredstva dodeljuju za projekte:
1)    novoosnovanim inovativnim klasterima u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2009. godine;
2)    postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.
Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:

Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:
1)    operativni troškovi kancelarije klastera za aktivnosti povezivanja članica:
–    interno povezivanje članica (razvoj zajedničke vizije i ciljeva – strateških i operativnih, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, zajedničko istraživanje tržišta, koordinirana nabavka)
–    eksterno povezivanje (marketing klastera i regiona, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže)
–    privlačenje novih članova;
2)    troškovi organizacije:
–    programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU, relevantnim za oblast poslovanja klastera.
–    seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada:
1)    troškovi razvoja zajedničkih usluga klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, pomoć pri  investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama)
2)    troškovi izrade studija izvodljivosti i drugu projektno tehničku dokumentaciju za zajedničke infrastrukturne projekte
3)    troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga uz učešće  najmanje 3 članice klastera
4)    troškovi izrade i ispitivanja prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
5)    troškovi zaštite intelektualne svojine, otkupa prava na patent i patentnu dokumentaciju;
6)    troškovi organizacije programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU;
7)     troškovi organizacije konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za tačke 2) do 5), opravdani troškovi pokrivaju: troškove osoblja (istraživači, tehničari i drugo pomoćno osoblje) u meri u kojoj rade na projektu; troškove instrumenata i opreme u obimu u kome se koriste za projekat; troškove ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od trećih lica po tržišnim cenama, ukoliko je transakcija izvršena u konkurentnim uslovima, i troškovi savetodavnih i sličnih usluga ukoliko se koriste isključivo za delatnost istraživanja; dodatne režijske troškove nastale direktno kao rezultat istraživačke delatnosti; druge operativne troškove poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i  proizvoda nastalih direktno kao rezultat istraživačke delatnosti.

1.3.    Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular odgovarajućoj regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da su preduzeća, članovi klastera u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
5)    da preduzeća, članovi klastera nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);
6)    da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.
Inovativni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili  za razvojnu fazu rada.
Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Inovativni klasteri koji su se sa svojim projektima prijavili da budu korisnici Mere mogu da ostvare pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti na projektima, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 2.000.000 dinara.  Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000 dinara.

3.    Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje
Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru projekata čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma:
1) za novoosnovane inovativne klastere u početnoj fazi rada: profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
2) za inovativne klastere u razvojnoj fazi rada: zajedničke aktivnosti klastera, profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
3) za projekate novoosnovanih i klastera u razvojnoj fazi rada: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i troškovna efikasnost.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva d.o.o. Subotica;  Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica; Tel: 024/554-107; 535-109; e-mail: smer@subotica.info; www.smer.biz
•    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
•    Regionalna razvojna agencija Bačka; Modene 5, Novi Sad; Tel/faks: 021/450-893; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
•    Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.co.rs
•    Regionalna razvojna agencija Srema; Glavna br.172, Ruma; Tel:022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, Beograd; Tel: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs
•    Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, Požarevac; Tel: 012/510-824; 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, Kragujevac; Tel: 034/300-575; 302-704; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge – Kruševac; Dragomira Gajića 1, Kruševac; Tel: 037/3543-018; 3508-160; e-mail: mspks@ptt.rs;
•    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
•    Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
•    Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA, d.o.o., Novi Pazar; 7. jula bb, Novi Pazar; Tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs
•    Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
•    Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar; Nikole Pašića 37/1, Zaječar; Tel: 019/426-516; 425-380; e-mail: msptimok@tsbest.net; www.msp-timok.org
•    Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
•    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”, d.o.o. Vranje; 22. decembra bb, Vranje; Tel: 017/412-207; 414-893; 404-629; e-mail: leda_vr@yahoo.com; www.veeda.rs

U navedenim agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. Informacije se mogu dobiti i u Nacionalnoj agenciji na sledeće brojeve telefona: 019/445 311 i 011/2060 829.

Rok za podnošenje prijava je 16. jul 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Mere podrške razvoju inovativnih klastera u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: klasteri.merr.gov.rs, www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs.

5.    Obaveštenje o izboru
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja obaveštenja.

Preuzimanje dokumenta

Link

Dodela bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA (SIEPA)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i iznose  150.000.000,00 dinara. Prijava može biti podneta za jednu ili više aktivnosti.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom:
„Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za pojedinačne privredne subjekte”
ili „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za udruženja privrednih subjekta”
na adresu: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Na koverti naznačiti: naziv, matični broj i adresu podnosioca prijave, kontakt osobu i kontakt telefon.

Rok za podnošenje prijava je 13. jun 2011. godine.

Obrazac prijave za dodelu sredstava, kao i spisak  dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, može se preuzeti na ovoj stranici, u levoj koloni.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484, ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs.

Link

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

ECO-INNOVATION 2008 – 2013


Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, sa ciljem unapređenja inovativne delatnosti u Srbiji, obezbeđuje tehničku i savetodavnu podršku u procesu prijave eko-inovativnih projekata u okviru programa „Programa za preduzetništvo i inovativnost“.

Usluge koje Nacionalna agencija za regionalni razvoj kroz Evropsku mrežu preduzetništva pruža potencijalnim korisnicima su:
•    Informisanje o javnom pozivu
•    Upoznavanje sa procesom prijave za poziv Eko inovacije
•    Provera projektne ideje
•    Pomoć prilikom pronalaženja partnera za zajedničko učešće u pozivu

Kontakt : Trg Nikole Pašića 5/VI, Beograd
een@narr.gov.rs ili 011 2060 832, 011 2060 835

Eko-inovacija predstavlja inovativni proces kreiranja i uvođenja na tržište nove ekološke tehnologije, proizvoda i usluge koji smanjuje ukupni negativni uticaj na životnu sredinu i omogućava da poslovanje i inovacije zajedno stvore održiva rešenja.

CIP eko-inovacije:
•    predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
•    imaju jasan ekološki uticaj
•    imaju dugoročnu tržišu strategiju
•    imaju mogućnost ponavljanja rešenja
•    odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnos

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Lihtenštajn, Island) i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izrael. Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Da bi Vaš proizvod/proces (inovacija) mogao da bude finansiran iz Programa EKO-inovacije potrebno je da:
•    Bude koristan za životnu sredinu
•    Do sada nije tržšno potvrđen (u vezi je sa prvom primenom i uvođenjem na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi, koje su tehnički već oprobane)
•    Ima mogućnost široke primene (ali im zbog raznih rizika treba podsticaj kako bi prodrli na tržište)
•    Bude plod inovativne delatnosti

Uslovi:
•    Maksimalno trajanje aktivnosti je 36 meseci.
•    Finansijska podrška ima oblik granta i iznosi najviše do 50% opravdanih troškova po projektu.
•    Ukupan raspoloživ budžet za ovaj javni poziv iznosi blizu 36.000.000 evra.

Finansiraće se 45 do 50 projekata na nivou EU i zemalja članica CIP-a (od 600.000 do 800.000 evra po projektu)

Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2011. do 17 časova (briselsko lokalno vreme).

•    Projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
•    Kao podnosioci predloga projekta fizička lica nisu prihvatljiva.

Prioritetne oblasti za podnošenje predloga projekta u 2011. godini
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu. U 2011. godini prednost imaju sledeći sektori:

1) Reciklaža
•    Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
•    Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
•    Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
•    Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića
(prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema „organskoj’’ ekonomiji.
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije staklenih gasova i/ili povećanje reciklaže.
•    Povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
•    Obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
•    Procesi, proizvodi i tehnologije koji ističu uštedu vode, posebno procesi bez upotrebe vode,
•    Tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
•    Pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija i slično.

5) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka
•    Kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe politike integrisane proizvodnje (Communication from the Commission „Integrated Product Policy“, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa raznim dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i  proizvodnju i politike održive industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
•    Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
•    Substitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i substituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
•    Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za  novu proizvodnju.
•    Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Inicijativa CIP Eko-inovacije za projekte prve primene i uvođenja na tržište je deo Programa za preduzetništvo i inovacije (EIP) koji ima za cilj podršku inovacijama i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Kompletna dokumentacija za podnošenje prijava može se pruzeti na internet stranici:
Environment – Eco-Innovation

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER FOR Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for the project: “Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river”

 

 

=================

 * The call for tenders shall be repeated and is forecast for August 2011.

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.

Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji urgentna potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:

  • problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema
  • potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
  • kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Za ove namene Finansijskim planom  Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za 2011. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno prema posebnoj odluci Sekretarijata i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «za učešće na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini» na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave preuzima se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u).

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije je:
Ivana Momčilović
telefon 021/487-4633
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Pravilnik

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:
1. unapređenje upravljanja otpadom
– nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklabilne industrije:
● kante zapremine 120 litara za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava;
● kontejneri/ posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada
– izrada i razvijanje lokalnih planova upravljanja otpadom
2. monitoring površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha i izrada studije stanja sa predlogom mera;
3. monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine;
4. edukacija u oblasti zaštite životne sredine;
5. uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva i rekultivacija prostora neadekvatnih odlagališta otpada;
6. unapređenje zaštite i upravljanja zaštićenim područjima;
7. zbrinjavanje povređenih i bolesnih zaštićenih i strogo zaštićenih divljih životinja i ralizacija pilot projekata;
8. podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije i realizacija pilot projekata;
9. aktivnosti na zaštiti, promociji i unapređenju stanja životne sredine u AP Vojvodini

Opšti uslovi Konkursa:
Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:
a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 5. i 9.);
b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektne oblasti 4., 5. i 9.);
c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 3. i 6.);
d) registrovane stručne organizacije, specijalizovane organizacije, fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 7., 8. i 9.)

Podnosioci prijave na Konkurs mogu za jednu projektnu oblast konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se mogu dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.eko.vojvodina.gov.rs;
www.arhiurb.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje projekata je 23. maj 2011. godine.

Konkursna dokumentacija:
Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.
Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Visina sredstava koja se dodeljuju:
e) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;
f) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;
g) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;
h) stručnim organizacijama, specijalizovanim organizacijama fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:
Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 30. maj 2011. godine.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:
Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4486, kontakt osoba mr Olivia Tešić).

Dostavljanje izveštaja:

Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:
– završni izveštaj o realizaciji projekta;
– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima

Link

Formular za konkurs možete preuzeti ovde

Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

SAVEZ SPORT ZA SVE VOJVODINE

Konkurs za izbor grada domaćina 11. sportske olimpijade radnika Vojvodine

OPŠTI PODACI:

1) Predmet Konkursa je izbor Grada domaćina 11. Sportske olimpijade radnika Vojvodine (u daljem tekstu: 11.SORV), koja će se održati u julu mesecu 2015.godine.

2) Pravo da učestvuju na ovom Konkursu imaju: Lokalne samouprave gradova-opština, privredni subjekti i sportski savezi i udruženja sa teritorije AP Vojvodine koji poseduju fizičke i materijalne uslove za realizaciju celokupnog programa 11. SORV, u skladu sa sadržinom iz ovog Konkursa, ili pruže garanciju da će ih obezbediti do 30. aprila 2015.godine.

3) Kandidatura se podnosi u pisanoj formi uz elaborat koji treba da sadrži: prikaz sadašnjeg stepena ispunjavanja uslova za realizaciju olimpijskog programa i plan izgradnje, dogradnje i adaptacije nedostajućih objekata. Plan realizacije poslova i zadataka na pripremi domaćina za organizaciju i realizaciju 11. SORV uz navođenje orijentacionih rokova za završetak planiranih poslova. U elaboratu mogu biti navedeni i drugi podaci o kandidaturi koji daju još jasniju sliku o potencijalnom gradu domaćinu i doprinose njegovom uspešnom predstavljanju. Uz elaborat se mogu dostaviti video i audio zapisi o kandidatu grada domaćina 11. SORV.

4) Svaki kandidat ima pravo da u roku od 5 (pet) dana po završetku Konkursa, pred Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, (u daljem tekstu: Olimpijski komitet 11. SORV) javno predstavi svoju kandidaturu na način koji sam odabere s tim da o mestu i vremenu javnog predstavljanja obavesti sekretara Olimpijskog komiteta 11. SORV, pisanim putem, najkasnije 10 (deset) dana pre dana određenog za javno predstavljanje. Troškovi javnog predstavljanja padaju na teret kandidata za domaćina 11. SORV.

USLOVI:

Kandidat za domaćina 11. SORV treba da pruži dokaz i garanciju da ispunjava, odnosno da će do 30. aprila 2015.godine ispuniti sledeće uslove za realizaciju programa 11. SORV.

a) Sportski tereni i objekti:

1) Objekat sa pratećom opremom koji će poslužiti za svečano otvaranje 11.SORV (fudbalski stadion, sportska hala, uređen i za tu priliku prilagođen gradski trg),

2) Najmanje 2 (dva) travnata fudbalska terena koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih fudbalskih utakmica,

3) Najmanje 1 (jedan) teren (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjava uslove za odigravanje zvaničnih utakmica malog fudbala,

4) Najmanje 2 (dva) rukometna terena (otvoreni ili zatvoreni prostor) koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih rukometnih utakmica,

5) Najmanje 2 (dva) odbojkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih odbojkaških ustakmica,

6) Najmanje 2 (dva) košarkaška terena od kojih najmanje 1 (jedan) mora biti u zatvorenom prostoru, koji ispunjavaju uslove za odigravanje zvaničnih košarkaških utakmica,

7) Najmanje 1 (jednu) automatsku kuglanu sa minimum 4 (četiri) staze koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih kuglaških takmičenja.

8) Najmanje 1 (jednu) automatsku streljanu za gadjanje vazdušnom puškom sa minimum 8 (osam) takmičarskih mesta koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u streljaštvu,

9) Salu za takmičenje u Šahu u kojoj se takmičenje može odvijati istovremeno na minimum 20 (dvadeset) tabli koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih šahovskih takmičenja,

10) Salu za takmičenje u stonom tenisu u kojoj se može istovremeno realizovati takmičenje na minimum 8 (osam) stolova i koja ispunjava uslove za održavanje zvaničnih stonoteniskih takmičenja,

11) Teren za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu koji ispunjava uslove za održavanje zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

12) Teren za realizaciju takmičenja u Nadvlačenju konopcem koji ispunjava uslove predvidjene pravilima ove sportske discipline,

13) Bazen za realizaciju takmičenja u plivanju, dužine najmanje 25 (dvadesetpet) metara, koji ispunjava uslove za realizaciju zvaničnih plivačkih takmičenja. Ukoliko ne poseduje bazen u sopstvenoj sredini, domaćin 11.SORV može iznaj miti bazen u neposrednom okruženju,

14) Najmanje 3 (tri) teniska terena koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih teniskih takmičenja,

15) Atletska borilišta za takmičenja u atletskim disciplinama: trčanje na 100 (sto) metara, skok u dalj i bacanje kugle. Borilišta moraju ispunjavati uslove za realizaciju zvaničnih atletskih takmičenja za navedene discipline,

16) Staza za takmičenje u maratonu koja zadovoljava uslove za takmičenje u ovoj atletskoj disciplini i koja učesnicima u takmičenju garantuje sigurnost i bezbednost,

17) Salu za realizaciju takmičenja u pikadu, u kojoj se takmičenje može realizovati istovremeno na minimum 8 (osam) tabli i koja ispunjava uslove za realizaciju takmičenja u ovoj sportskoj disciplini,

18) Najmanje 2 (dva) terena za realizaciju takmičenja u bič-voleju koji ispunjavaju uslove za realizaciju zvaničnih takmičenja u ovoj sportskoj disciplini.

b) Sportski rekviziti i Priznanja:

Prijavom na Konkurs kandidat za domaćina 11. SORV daje saglasnost da će za potrebe realizacije Sportskog programa obezbediti:

1) svu potrebnu sportsku opremu i rekvizite koji su neophodni za realizaciju takmičenja na 11.SORV, a po specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

2) Potreban broj olimpijskih priznanja u skladu sa Propozicijama i po Specifikaciji Takmičarskog organa Olimpijskog komiteta 11. SORV.

c) Smeštaj i ishrana učesnika 11. SORV:

Domaćin 11. SORV ima obavezu da po pitanju ishrane i smeštaja učesnika 11.SORV obezbedi sledeće:

3) da u skladu sa pokazanim interesom i podnetim zahtevima od strane učesnika 11. SORV, za iste obezbedi smeštaj u školama, internatima i drugim uslovnim
objektima koji zadovoljavaju osnovne kriterijume kao što su: smeštaj u
prostorije za najviše 10 osoba, obezbeđen uslovan ležaj za svaku osobu posebno, u objektu smeštaja mora biti dovoljna količina hladne i tople vode, obavezno
postojanje ispravnih sanitarnih čvorova kapaciteta primerenog broju osoba koje
u objektu borave, postojanje uslova za kvalitetnu prirodnu i tehničku
osvetljenost unutrašnjosti obj ekta, mogućnost provetravanja prostorij a i objekta u celini kao i svi drugi uslovi za normalan i bezbedan boravak ljudi u objektu,

– da obezbedi ishranu za iste tokom trajanja 11. SORV u uslovnim ugostiteljskim objektima, a pod materijalnim i drugim uslovima koje objavi najkasnije 120 (stodvadeset) dana pre početka 11. SORV

4) da u dogovoru sa Olimpijskim komitetom 11. SORV obezbedi:

♦ potreban kapacitet smeštaja u hotelskim ili motelskim objektima za goste 11. SORV,
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za službena lica olimpijskih sportskih takmičenja (komesari, sudije, delegati),
♦ da obezbedi uslovan smeštaj za radna tela 11. SORV (takmičarski organi i komisije),
♦ da obezbedi ishranu za službena lica (komesari, delegati, sudije, zapisničari, merioci vremena) za period njihovog službenog angažovanja tokom trajanja 11. SORV,
♦ da obezbedi ishranu za članove radnih tela 11. SORV tokom njihovog službenog angažovanja.

d) Zdravstvena zaštita:

Domaćin 11.SORV ima obavezu da tokom njenog trajanja, po pitanju zdravstvene zaštite učesnika, uradi sledeće:

5) Organizuje zdravstvenu zaštitu tako da u slučaju n eželjenih pojava tokom trajanja 11. SORV, kao što su: povrede takmičara, trovanja, epidemije i drugi zdravstveni problemi, može efikasno i kvalitetno delovati,

6) Da na sportskim borilištima obezbedi stručno medicinsko dežurstvo koje je po broju medicinskih lica i njihovoj tehničkoj opremljenosti srazmerno broju takmičara na sportskom borilištu,

7) Da tokom trajanja 11. SORV, putem nadležnih inspekcijskih službi, obezbedi stalnu kontrolu uslova u kojima se vrši ishrana učesnika 11. SORV, a posebno namirnica za ishranu i osveženje,

8) Da u slučaju nemogućnosti saniranja povrede i bolesti sa aspekta njihove težine i prirode, obezbedi prevoz takvog lica ili osobe do najbliže zdravstvene ustanove.

e) Prevoz učesnika u takmičenju:

U slučaju održavanja takmičenja na terenima i objektima koji su udaljeni više od 1 kilometra od smeštaja takmičara, grad domaćin 11. SORV ima obavezu da obezbedi prevoz učesnika u takmičenju do mesta takmičenja u oba smera. đ) Uslovi za rad Olimpijskog komiteta 11. SORV i njegovih organa i tela: Domaćin 11. SORV ima obavezu:

-da za period trajanja završne manifestacije 11. SORV obezbedi prostorije i druge neophodne tehničke uslove za rad i funkcionisanje:

o Olimpijskog komiteta 11. SORV,
o Takmičarskog organa,
o Komisije za žalbe,
o Disciplinske komisije,
o Komisij ie za dodelu olimpij skih priznanja,
o Pres – službe.

OBAVEZE:

Grad Domaćin 11.SORV, pored obaveze stvaranja fizičkih uslova za realizaciju programskih sadržaja 11.SORV, ima i sledeće obaveze:

1) da na odgovarajući način predstavlja i propagira radnički sport Vojvodine, a naročito sadržaje i aktivnosti koji se odnose na 11. SORV,

2) da vrši izradu propagandnog materijala i prigodnih publikacija vezanih za 11. SORV,

3) da na što reprezentativniji način izvrši predstavljanje i promociju domaćina 11. SORV,

4) da blagovremeno preduzima akcije i radnje u cilju stvaranja uslova za uspešnu realizaciju programa i sadržaja 11. SORV,

5) da na zahtev Olimpijskog komiteta 11. SORV ili njegovog ovlašćenog organa pruži dokaz o programskom toku priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV,

6) da obezbedi fizičke, materijalne i kadrovske uslove za svečano otvaranje 11.SORV po scenariju koji će sačiniti u saradnji sa Olimpijskim komitetom 11. SORV,

7) da vrši prevoz učesnika tokom trajanja 11. SORV kada se za to javi potreba bez prava naknade usluge od strane učesnika 11. SORV,

8) da bez prava nadoknade od strane neposrednih korisnika, obezbedi tokom trajanja 11. SORV, smeštaj i ishranu za Olimpijski komitet 11. SORV, njegova radna tela i organe kao i za službena lica u takmičenju,

9) da Savezu sport za sve Vojvodine – Olimpijskom komitetu 11 SORV uplaćuje u visini i po dinamici Ugovorom utvrđeni iznos tokom trajanja olimpijskog ciklusa koji služi za funkcionisanje olimpijskog ciklusa i razvoj Radničkog sporta Vojvodine. Ekonomska ponuda domaćina 11. SORV ne može biti manja od iznosa koji je uplaćivao Domaćin 10. SORV, uvećanog za najmanje 35%,

10) da u saradnji i dogovoru sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV preduzima sve potrebne aktivnosti u cilju uspešne organizacije i realizacije 11. SORV.

PRAVA:

Grad Domaćin 11. SORV u saradnji sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV ostvaruje sledeća prava:

1) da pod nazivom i znakom 11. SORV vrši propagandu sopstvenih privrednih, turističkih i drugih potencij ala,

2) da od društvene zajednice (opština-grad, Pokrajina, Republika) zahteva sredstva za pokriće dela troškova organizacije i realizacije 11. SORV,

3) da zaključuje Ugovore o sponzorstvu i donatorstvu za aktivnosti grada domaćina 11. SORV,

4) da iznalazi i druge izvore sredstava u svrhu finansiranja potrebe organizacije i realizacije 11.SORV,

5) da tokom trajanja 11.SORV vrši prodaju prava reklame, prometa roba i usluga, prodaju lokacije za obavljanje određenih delatnosti i druge profitabilne poslove koj i su legalni i dozvoljeni sa aspekta važećih zakonskih propisa,

6) da bude domaćin Prvenstva Vojvodine koje se održava u drugoj godini olimpijskog ciklusa pod uslovima koje propiše nadležni organ Olimpijskog komiteta 11. SORV,

7) da na Prvenstvu Vojvodine i na 11. SORV 2015. godine nastupi samostalno u kompletno sportskom programu sa takmičarima iz svoj e opštine – grada,

8) da od Olimpijskog komiteta 11. SORV zahteva saradnju, pomoć i informacije u cilju uspešne realizacije poslova oko priprema za organizaciju i realizaciju 11.SORV.

Kandidat čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je da zaključi ugovor sa Savezom sport za sve Vojvodine – Olimpijskim komitetom 11. SORV, kojim će biti bliže regulisana prava i obaveze grada domaćina 11. SORV, a u skladu sa raspisanim konkursom i konkursnim uslovima. Ugovor se zaključuje u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke o izboru domaćina 11. SORV.

Savez sport za sve Vojvodine – Olimpijski komitet 11. SORV zadržava pravo da u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim konkursom i Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama od strane grada domaćina 11. SORV i nemogućnosti rešavanja nastalih poteškoća, oduzme već dodeljeno domaćinstvo i dodeli ga drugom subjektu.

Konkurs je otvoren 40 (četrdeset) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” i na sajtu Saveza sport za sve Vojvodine

Prijavu na Konkurs sa prilozima predati lično u kancelariju Saveza sport za sve Vojvodine, Novi Sad, Masarikova 25. Telefon/fah za kontakte: 021/423-951 i 021/557 911.

Kriterijum za i zbor najpovoljnijeg kandidata je stepen sadašnje izgrađenosti sportskih objekata za realizaciju olimpijskog programa, plan realizacije, ponuđene garancije i ekonomski najpovoljnija kandidatura u smislu tačke 9. iz Obaveza Grada Domaćina 11.SORV.

Neblagovremene i nekompletne ponude kao i ponude koje nisu u skladu sa Konkursom neće biti razmatrane.

Izbor grada domaćina 11. SORV, po osnovu prispelih prijava, u Savezu sport za sve Vojvodine, izvršiće Olimpijski komitet 10. SORV u roku od 40 (četrdeset) dana od dana zaključivanja Konkursa i svoju odluku saopštiti pisanim aktom koji će dostaviti svim učesnicima konkursa

Dodatne informacije:
Slavko Perković
Sekretar
Telefon/faks:
+381 (0)21 423 951
Mobil: 063/84-71-823

Link

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini sa ukupnim iznosom od 6.000.000,00 dinara, obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011 godinu («Službeni list APV», broj 23/2010) na poziciji broj 99, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije – ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata, organizovanja turističkih manifestacija, navaku opreme i investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji AP Vojvodine.
2. Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4. Rok za podnošenje prijava je 16. maj 2011 godine
5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, III sprat, soba 59, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji nevladine organizacije;
2. Potvrda o izvršenoj registraciji;
3. Ugovor o otvorenom računu u banci;

Odlučivanje po prijavama
Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

Poziv za dostavljanje ponuda programa edukacije namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Poziv za dostavljanje ponuda za realizaciju programa edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kroz projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS” objavljuje poziv za podnošenje ponuda za realizaciju programa edukacije o potrebama ranjivih populacionih grupa za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u 42 Doma zdravlja.

Podnosioci ponuda su zainteresovane organizacije (fakultet, škola zdravstvene struke, zdravstvena ustanova, udruženje, itd.) koje su akreditovale program edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjen potrebama ranjivih populacionih grupa.

USLOVI KONKURSA:

– da je sadržaj programa usmeren na potrebe i rad sa ranjivim populacionim grupama (deca, mladi, stari, Romi, invalidi).
– da je program akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije
– da je program edukacije namenjen zdravstvenim radnicima i saradnicima u PZZ
– da program edukacije ne traje duže od 3 dana

KRITERIJUMI ZA OCENU PROGRAMA:

– 60 bodova za sadržaj edukacije i usklađenost programa sa strategijama i nacionalnim programom Ministarstva zdravlja
– 40 bodova za budžet programa edukacije

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs :

– detaljan program edukacije sa budžetom,CV predavača
– potvrda o akreditaciji programa edukacije
– prilikom donošenja odluke o izboru biće uzeta u obzir cena akreditovanog programa edukacije, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u okviru DILS projekta za ovu namenu
– DILS projekat zadržava pravo da koriguje budžet prijavljenih programa

Potrebno je dostaviti jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije.

Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja. Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu ili se može doneti lično u prostorije DILS projekta i predati tehničkom sekretaru projekta Danijeli Đurić.

Adresa:
Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS”
Dom zdravlja Savski Venac
Pasterova broj 1
11000 Beograd

Konkurs je otvoren do 13. Maja 2011 godine.

Sve dodatne informacije ili objašnjenja u procesu konkurisanja mogu se dobiti od dr Natalije Petrović, telefon: 011 3606-408 ili na e-mail: natalija.petrovic@zdravlje.gov.rs

Link

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

Raspisuje se Konkurs za dodelu nagrada i priznanja za najbolje akcije ili dela koja doprinose zaštiti, unapređenju stanja životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine.

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeće kategorije učesnika: građani sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, udruženja građana, registrovane firme, institucije, medijske kuće sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i lokalne samouprave i mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 01. juna 2011. godine.

Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke o podnosicu predloga, kao i opis akcije ili dela koja doprinose zaštiti i očuvanju životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine uz priložini video zapis, fotografije ili drugi materijal.

Prijave treba poslati putem e-mail-a na adresu: ekolog@vojvodina.gov.rs, a ukoliko je veći format materijala prijave poslati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na koverti: za Konkurs „Moje zeleno delo“.

Prijavljene predloge će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno određen.

Rezultati konkursa za svaku kategoriju biće objavljeni najkasnije do 4.06.2011. godine na sajtovima Sekretarijata.

Mesto i datum zvaničnog uručenja priznanja i nagrada biće naknadno objavljeni na sajtovima Sekretarijata.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je mr Tatjana Đurić (e mail tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs, broj tefona 021/487-4719

Link