Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za opremanje poljočuvarske službe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe i koji su doneli odluku o osnivanju ili odluku o angažovanju poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs,
 • Fotokopija PIB obrazca,
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
 • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe,
 • Overena fotokopija Saglasnosti ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija Odluke kojom je donet opštinski Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
 • Overena fotokopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe,
 • Overen spisak sa i

  menima angažovanih poljočuvara,

 • Pravdanje za sredstava dodeljena za opremanje poljočuvarske službe u 2008. godini (dostavljaju gradovi i opštine koji su u 2008. godini sa Sekretarijatom zaključili ugovor o finansiranju opremanja poljočuvarske službe) .

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ''konkurs- poljočuvarska služba''.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-05 .

Rok: 21.09.2009. god.

zp8497586rq

Kratkoročni krediti za izvoz

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Kratkoročni krediti za izvoz

1.  CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

2.  KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

4. USLOVI KREDITIRANJA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • rok vraćanja kredita: 180 dana
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
 • obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

5.  PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU KREDITA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplati iznosa od 10.000,00 dinara na ime naknade za obradu kreditnog zahteva i 1.200,00 dinara na ime naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev za dodelu kredita podnosi se sledeća dokumentacija:

 • popunjen obrazac zahteva sa dokazom o izvršenim uplatama
 • popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
 • rešenje o upisu preduzeća kod Agencije za privredne registre
 • fotokopija osnivačkog akta
 • potvrda nadležnog

  poreskog organa o izmirenim obavezama za poreze, doprinose i druge javne prihode, ne starija od 30 dana

 • rešenje o utvrđivanju poreskog indetifikacionog broja – PIB
 • odluka o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 • dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor)
 • dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica koja se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura)
 • obrasci finansijskog izveštaja za 2008. godinu
 • scoring privrednog društva, izdat od strane NBS
 • potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci
 • potvrdu poslovne banke o dugovnom i potražnom prometu na deviznom računu u prethodnih godinu dana
 • pismo o namerama poslovne banke da će, u slučaju odobrenja kredita, biti garant za taj kredit.

U slučaju umanjene kreditne sposobnosti podnosioca kreditnog zahteva Fond može tražiti garanciju druge poslovne banke koja bi bila garant vraćanja odobrenog kredita u odnosu na banku koja je izdala pismo o namerama izdavanja garancije.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:

 • sa nižim stepenom ukupne zaduženosti
 • čiji je iznos kreditnog zahteva srazmeran visini deviznog priliva u prethodnoj godini
 • koji se bave proizvodnjom/pružanjem usluga, odnosno izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača
 • koji do sada nisu koristili kredite Fonda
 • koji su uredno izmirivali obaveze po do sada korišćenim sredstvima Fonda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq

Konkurs za ublažavanje posledica ekonomske krize

FOND ZA OTVORNEO DRUŠTVO
Konkurs za podršku projektima za ublažavanje socijalnih posledica ekonomske krize

Ekonomska kriza je dovela do smanjenja privrednih aktivnosti i rasta nezaposlenosti. Kriza proizvodi značajne negativne socijalne posledice kao što su smanjenje kvaliteta ličnog i života u lokalnoj zajednici, sužavanje mogućnosti za zadovoljavanje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih sličnih potreba građana, sužavanje prostora za efektivno ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava i otežano planiranje i obezbeđivanje uslova za održivi razvoj.

Zbog toga je Fond odlučio da razvije novi program i podrži projekte i aktivnosti koje doprinose ublažavaju društvenih posledica ekonomske krize, smanjivanju negativnih efekata krize na koheziju društva i na dalje pogoršavanje položaja pripadnika posebno ranjivih grupa stanovništva.

U dobijanju podrške prednost će imati projekti koji:

– doprinose očuvanju ili razvijanju novih obrazovnih, zdravstvenih i sličnih programa i politika za decu i mlade iz porodica koje su neposredno ili najteže pogođene krizom (npr. porodice onih koji su nedavno izgubili posao ili zbog krize neredovno primaju zarade, porodice teško zapošljivih lica) i za decu i mlade iz drugih ranjivih kategorija;

– osnažuju građane ili im pružaju neposrednu pomoć da pristupe svojim pravima, ostvare ih ili prevaziđu probleme koji su prouzrokovani krizom (npr. kroz osnivanje savetovališta, zastupanje građana, pružanje održivih formi socijalne pomoći i podrške, i sl.) ;

– nude različite oblike profesionalnih obuka i prekvalifikacije za novonezaposleno i teško zapošljivo stanovništvo (npr. programi subvencionisane prekvalifikacije na radnom mestu; brze obuke za nove, tražene poslove; informisanje i savetovanje za pokretanje novog posla; savetodavna i druga podrška poslodavcima (npr. gašenje firme, racionalno otpuštanje radnika, uvođenje šema fleksibilnog zapošljavanja);

– doprinose očuvanju postojećeg obima aktivnosti i zaposlenosti u MSP, obrazovnim, medijskim, socijalnim, institucijama kulture i sl. i podstiču stvaranje uslova za održivi razvoj ili promovišu socijalno odgovorno poslovanje (npr. osnivanje fondova solidarnosti; savetovanja i mentorstvo za uspešno vođenje poslova u uslovima krize; uvođenje inovativnih modela organizacije i upravljanja u MSP-ima, institucijama kulture i medijima kojima se unapređuje produktivnost rada, podiže kvalitet usluga ili smanjuju troškovi i sl.)

– doprinose zadovoljenju najhitnijih potreba mladih (npr. doprinose bržem zapošljavanju mladih i povećavaju njihovu zapošljivost; olakšavaju ispunjavanje njihovih kulturnih, sportskih i drugih potreba ili doprinose rešavanju njihovih problema vezanih za nasilje i rizične oblike ponašanja; obezbeđuju praktikovanje zdravih stilova života i stvaraju prostor za korišćenje kreativnih kapaciteta mladih i njihovo angažovanje u unapređivanju kvaliteta života u loklanoj zajednici);

– obezbeđuju očuvanje intenziteta i kvaliteta kulturne ponude i očuvanju nezavisnih uređivačkih politika u medijima i institucijama kulture (npr. kroz ponudu inovativnih kulturnih sadržaja, promociju kulture solidarnosti i građanskog aktivizma; intenziviranje horizontalne i vertikalne razmene kulturnih sadržaja, i sl.);

Takođe, prednost u dobijanju podrške će imati projekti koji su obezbedili su-finansiranje od drugih donatora ili iz javnih i drugih izvora.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni organi i institucije (obdaništa, škole, fakulteti, centri za socijalni rad, služba za zapošljavanje i sl.); lokalni organi uprave i lokalne institucije, nevladine organizacije, sindikati, strukovna, poslovna i druga udruženja građana.

Prvi rok za podnošenje projekata je 30. septembar 2009. godine.

Podizanje kapaciteta građanskog društva

INSTITUT ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE (ISC)
Podizanje kapaciteta građanskog društva

Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi petogodišnji program, u vrednosti od 14 miliona USD, a koji ima za cilj podizanje kapaciteta građanskog društva u Srbiji u njegovom uticaju u sferi javnog života, nadzora izvršnih organa vlasti, kao i sprovođenje stalnih kampanja javnog zagovaranja po čitavom nizu reformskih pitanja. Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI) pomaže građanima da preuzmu odgovornost za oblikovanje društva u kome žive povećavajući njihovo učešće u svim aspektima javnog života. Putem grantova, obuka i pružanja mogućnosti povezivanja, CSAI pomaže građanskim inicijativama i organizacijama građanskog društva da efikasnije sprovedu svoje prioritete i usklade ih sa radom vlade i privatnog sektora, kako bi značajno unapredili svakodnevni život građana. Projekat je realizovan zahvaljujući podršci američkog naroda kroz program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Grantovi za javno zagovaranje koje sprovodi Institut za održive zajednice dodeljuju se organizacijama građanskog društva, u cilju realizacije projekata javnog zagovaranja koji su specifični, konkretni i usredsređeni na ostvarivanje pozitivnih promena kroz konkretne aktivnosti.

ISC objavljuje ovaj konkurs za podnošenje predloga projekata sa ciljem da:

Podrži rad OGD koje se bave problemima građana

Podrži inovativne i kreativne aktivnosti

Podstakne OGD van Beograda da učestvuju u ovom konkursu

Podrži inicijative javnog zagovaranja u kojima je jedna od komponenata snažno učešće građana

Premosti jaz između krupnih reformskih politika na nacionalnom i problema građana na lokalnom nivou

Podrži aktivnosti sa dokazanim potencijalom i integrisanom strategijom odnosa sa javnošću da bi se podstakla vidljivost građanskog društva.

Podstičemo podnosioce predloga projekata da razviju nove ideje i pristupe u okviru sledećih ključnih oblasti:

odgovornost i transparentnost organa vlasti

socijalna i ekonomska prava

zaštita životne sredine

Podnosioci predloga projekata treba da dostave nacrt narativnog predloga projekta na ISC prijavnom formularu i predlog budžeta na ISC budžetskom formularu.

ISC će obezbediti određenu tehničku pomoć podnosiocima zahteva za grantove u izradi njihovih predloga projekata. ISC će održati informativne sastanke  o izradi predloga projekata u četiri grada u Srbiji. Raspored ovih sastanaka će biti naknadno objavljen.

ROK ZA PRIJEM PREDLOGA PROJEKATA: 15. oktobar 2009. godine u 16:00h.

Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

Poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava iz Fonda za pilot projekte namenjenog primeni alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije

Fond za pilot projekte, formiran u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i uz finansijsku podršku Evropske unije, upućuje javni poziv organizacijama koje se bave primenom alternativnog rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom da podnesu predloge projekata za finansiranje aktivnosti koje podstiču primenu alternativnih načina rešavanja sporova (u daljem tekstu ARS) u slučajevima diskriminacije.

Sredstvima Fonda za pilot projekte podržaće se sledeće projektne aktivnosti:

1.2.1    Podizanje svesti u javnosti u cilju prepoznavanja diskriminacije, podsticanje aktivnog odnosa prema situacijama diskriminacije uz prepoznavanje ARS tehnika kao jednog od načina pristupa problemu diskriminacije.

1.2.2    Osnaživanje relevantnih društvenih aktera na lokalnom nivou da, putem veština koje su deo ARS tehnika, unaprede svoj rad sa korisnicima/žrtvama diskriminacije.

1.2.3    Pružanje usluga ARS u slučajevima diskriminacije

Ograničenja koja se odnose na finansijska sredstva: Konkursom će se izabrati ukupno petnaest projekata za primenu alternativnog rešavanja sporova u oblasti antidiskriminacije, svaki u vrednosti od 11.000,00 EUR, koji će biti isplaćeni u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu na dan isplate. Jedna organizacija može podneti više od jednog projekta.

Podnosioci predloga projekata mogu biti: Organizacije koje se bave primenom alternativnih načina rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom , a čiji programi predlažu rešavanje konkretnih problema u gore navedenim oblastima.

Rok do 18.09.2009. godine u 16 časova.

Inkluzivno obrazovanje

SAVE THE CHILDREN
Inkluzivno obrazovanje

Program za Srbiju Save the Children UK u okviru kampanje “STVARNO”

Konkurs za podnošenje predloga projekata koji promovišu inkluzivno obrazovanje u Srbiji
Sredstva koja će biti dodeljena na ovom Konkursu prikupljena su putem SMS poruka koje su građani upućivali na broj 6898 kako bi podržali kvalitetno obrazovanje za svu decu.

Konkursom će biti finansirani projekti koji unapređuju kvalitet obrazovanja za svu decu, a posebno decu iz marginalizovanih grupa. Prioritet će imati projekti za:
1. nabavku opreme i didaktičkog materijala
2. obuku nastavnog kadra za rad po inkluzivnom modelu

Podnosioci prijava mogu biti:
1. predškolske ustanove
2. osnovne škole

Projekti moraju biti realizovani na teritoriji Republike Srbije, a maksimalno trajanje projekata je mesec dana. Iznos sredstava po projektu biće od 1.000 do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. O izboru projekata odlučivaće stručna komisija.
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, otkucan na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Tekst treba da bude pisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca neće se uzimati u razmatranje.

Predloge projekata u štampanoj formi treba dostaviti isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Save the Children UK, Ljutice Bogdana 20, 11 040 Beograd, sa naznakom „za Konkurs” do 11. septembra 2009.

Obrasci za prijavljivanje na konkurs mogu se preuzeti elektronskim putem, upućivanjem zahteva na adresu recruitment@savethechildren.org.rs

Rok: 11. septembar 2009. god.

Sufinansiranje troškova uvođenja sistema GLOBALGAP-a

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Sufinansiranje troškova uvođenja sistema GLOBALGAP-a

Konkurs za raspodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a, u 2009.godini

Iznos podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u oblasti proizvodnje voća i povrća ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

 1. Fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstava
 2. Zemljoradničke zadruge
 3. Privredna društva
 4. Preduzetnici

Zemljoradničke zadruge i preduzetnici imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08, 21/09 i 36/09) i ako su upisani u Registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Privredna društva imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisana u Registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Učesnici konkursa iz tačaka 1, 2, 3 i 4 moraju da imaju minimalnu površinu i to: za proizvodnju voća 2.5 ha, odnosno za proizvodnju povrća 0.5 ha, koje moraju biti upisane u Registar poljoprivrednog gazdinstva.

Uz zahtev  za dodelu podsticajnih sredstava prilaže se:

 • Kratak opis korisnika sredstava (delatnost, proizvodi, plasman, kretanje izvoza, očekivani rok za dobijanje sertifikata i sl.);
 • Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 • Fotokopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava za poljoprivrednike – fizička lica i zemljoradničke zadruge, koju izdaje Ministarstvo finansija-Uprava za trezor;
 • Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za privredna društva i preduzetnike;
 • Finansijski izveštaj za 2008. godinu za privredna društva, zemljoradničke zadruge i  preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo;
 • Potvrdu o bonitetu Narodne banke Srbije za privredna društva i zemljoradničke zadruge;
 • Uverenje nadležnog poreskog organa da su izmireni svi porezi, doprinosi i druge javne dažbine, ne starije od 30 dana od datuma objavljivanja konkursa ;
 • ugovor sa konsultantskom organzacijom koji ne sme biti stariji od šest meseci;
 • Za konsultantsku organizaciju rešenje o upisu u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti;
 • ugovor sa sertifikacionom organizacijom;
 • za sertifikacionu organizaciju dokaz o ispunjenju zahteva prema ISO Upustvu 65 (EN 45011) i odobrenje od Sekreterijata za sertifikaciju GLOBALGAP -a (FoodPLUS-Keln-Nemačka)

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija. Komisija će dati prednost zahtevima kod kojih:

 • Proizvođači već izvoze voće, odnosno povrće;
 • Projekti omogućuju rast proizvodnje i ukrupnjivanje površina;
 • Projekti omogućuju povećavanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • Projekti omogućuju visok stepen ekološke zaštite  i poboljšanje kvaliteta života.

Rok: 17.11.2009. godine.

Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave.
1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život graðana na njenoj teritoriji.
2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogoðena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera
4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim graðanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Mogu konkurisati: Jedinice lokalne samouprave

Iznos: Ukupan iznos sredstava:
1. 42.000.000 dinara
2. 6.000.000 dinara
3. 6.000.000 dinara
4. 18.000.000 dinara
5. 30.000.000 dinara
6. 18.000.000 dinara

Otvoren do: 12.09.2009.

Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

Realizacija obuke na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama

Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom podrazumeva angažovanje jednog udruženja građana, agencije, fonda ili pravnog lica za

stručno-tehničku podršku u organizaciji i realizovanju treninga na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama.

Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama.

Sistemska briga o mladima je integralni deo strategije svake zemlje, a mladi treba da zauzmu neophodno mesto u procesima donošenja odluka. Kao prvi korak u uspostavljanju ovakvog sistema, Ministarstvo omladine i sporta je videlo u kreiranju Nacionalne strategije za mlade putem partnerskog odnosa između mladih i Ministarstva omladine i sporta, drugih ministarstava i vladinih institucija, predstavnika civilnog društva, poslovnog sektora, lokalne

samouprave, stručne javnosti.

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: Strategija) 9. maja 2008. godine a Akcioni plan za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) 22.01.2009. godine. U cilju ostvarivanja vizije Strategije i aktvnosti iz Akcionog plana izuzetno je važna međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike.

Ministarstvo omladine i sporta je od osnivanja aktivno na evropskoj omladinskoj sceni, posvećuje veliku pažnju povezivanju sa drugim međunarodnim akterima iz oblasti

omladinske politike i ima bogato iskustvo u organizovanju evropskih manifestacija.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, uočeno je da  konferencije/seminari/treninzi predstavljaju najbolju priliku da se na jednom mestu okupe predstavnici različitihzemalja, sektora i institucija i daju svoj doprinos daljem razvoju

omladinske politike na evropskom nivou.

 • Ministarstvo omladine i sporta organizovaće u saradnji sa Savetom Evrope trening „Demokratska participacija mladih“ (19-24. oktobar 2009). Cilj ovog treninga je uvođenje obrazovnih metoda Saveta Evrope u nacionalni okvir;
 • podizanje nivoa informisanosti i obučenosti mladih učesnika (25 mladih lidera) čiji zadatak će biti dalje širenje znanja stečenog tokom treninga;
 • stvaranja preduslova za uvođenje koncepta ko-menadžmenta i aktivnijeg učešća mladih u svim društvenim procesima, od lokalnog do evropskog nivoa;
 • podsticanje saradnje među različitim akterima u oblasti omladinske politike.

Donošenjem ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13.03.2009. godine), u okviru razdela 22 –

Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – aproprijacija 424 – za projekte i programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom, stvoreni su uslovi za organizovanje treninga u saradnji sa Obrazovnom jedinicom Saveta Evrope.

Planirani broj učesnika treninga je 40 (25 predstavnika nacionalnih omladinskih organizacija ili organizacija koje se bave mladima izabranih putem konkursa, čije smernice će definisati Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, 5 predstavnika međunarodnih organizacija izabranih od strane Saveta Evrope, 4 trenera, 4 facilitatora i 2 organizatora iz Ministarstva omladine i sporta i Saveta Evrope).

OPIS AKTIVNOSTI

Za podršku u realizaciji ovog konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje građana, agenciju, fond ili pravno lice koje će biti zaduženo za tehničko-stručnu podršku u pripremi i realizaciji treninga.

Konkretne obaveze odabrane organizacije pri realizaciji navedenog konkursa podrazumevaju:

1. Pripremu, organizaciju i realizaciju treninga kroz:

– obezbeđivanje smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnike treninga;

– logističku podršku u pripremi i realizaciji treninga;

– pripremu materijala;

– pripremu izveštaja.

2. Kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta prilikom pripreme i realizacije treninga.

TRAJANJE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 2 meseca u periodu septembar-oktobar 2009. godine.

Rok: 25. avgust 2009. god.

Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata
i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije

 1. Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike
 2. Obuka mladih za pisanje projekata u EU formatu

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira

projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

OPIS AKTIVNOSTI

Za podršku u realizaciji ovog dela konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće:

jedno udruženje građana, agenciju, fond ili pravno lice koje će sprovoditi obuku za pisanje projekata i vođenje projektnog ciklusa, pružiti administrativno-tehničku podršku u procesu evaluacije predloga projekata i biti zaduženo za praćenje realizacije odabranih projekata.

Zadatak ovog udruženja građana, agencije, fonda ili pravnog lica jeadministrativno-stručna podrška Ministarstvu omladine i sporta u realizaciji Konkursa za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata.

A. Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike

Konkretne obaveze odabrane organizacije pri realizaciji navedenog konkursa  uključuju:

1. Pripremu, organizaciju i realizaciju obuka za pripremu (pisanje) projekata i upravljanja projektnim ciklusom za 32 odabrane omladinske organizacije na Konkursu za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske

politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata;

2. Podnošenje evaluacionog izveštaja Ministarstvu omladine i sporta o rezultatima koje su omladinske organizacije postigle tokom obuke;

3. Pomoć omladinskim udruženjima koja su uključena u program obuke u razvijanju odobrenih projektnih ideja u kvalitetne predloge projekata i podnošenju predloga projekata Ministarstvu omladine i sporta;

4. Pružanje tehničko-administrativne podrške Ministarstvu omladine i sporta u procesu ugovaranja i isplate grantova (odobrenih novčanih sredstava) omladinskim udruženjima za odobrene projekte (prikupljanje podataka o računima u banci i ostale dokumentacije od omladinskih

udruženja i dostavanje istih Ministarstvu);

5. Pružanje stručne podrške omladinskim udruženjima prilikom realizacije projekata u svim fazama projektnog ciklusa i u procesu izveštavanja;

6. Podnošenje redovnih mesečnih i finalnih izveštaja Ministarstvu omladine i sporta, čiji je sastavni deo izveštaj o toku realizacije i sprovođenju projekata odobrenih na konkursu.

TRAJANJE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 10 meseci.

PRIORITET

Prioritet će imati udruženje građana, agencija, fond ili pravno lice koje:

 • može da demonstrira kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference;
 • ima iskustva i odgovarajuće kapacitete za izvođenje i organizaciju seminara, radionica i edukacija iz oblasti pisanja, monitoringa ievaluacije projekata;
 • ima iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom;
 • ima visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

Rok: 25. avgust 2009.