Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za:

– sanaciju deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izgradnju transfer stanica

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 30.000.000,00 dinara.

Upinik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
–       popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–       kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,
2. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,
3. vlasnički list (izvod iz katastra),
4. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,
5. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
6. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
7. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
8. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom  i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),
9. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org.  U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr. tehnička dokumentacija za sanaciju deponije).

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) usvojen Urbanistički plan (kojim  su definisana pravila uređenja i građenja, a kojim je obuhvaćena lokacija deponije/transfer stanice).

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od:

– 800.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– 1.500.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za izgradnju transfer stanica.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba:  Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Sufinansiranje projekata sanacije deponija

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od:

– 200.000.000,00 dinara za sanacije deponija,
– 200.000.000,00 dinara za izgradnju transfer stanica.

Sredstva koja se ne rasporede po jednom predmetu konkursa mogu se rasporediti po drugom.

U okviru projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada Fond će sufinansirati sledeće aktivnosti: ograđivanje deponije, nivelisanje postojećeg otpada i radovi na prekrivanju postojećeg otpada, drenažni (obodni) kanali-hidrograđevinski radovi, degazacija, rekultivacija i ozelenjavanje.

Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs internet stranici SKGO www.skgo.org.

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf.gov.rs),
–       popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–       kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,

2. važeći urbanistički plan kojim su definisana pravila uređenja i pravila građenja, koji obuhvata lokaciju deponije/transfer stanice,

3. revidovan glavni projekat (fotokopija naslova, sadržaja, predmera i predračuna),

4. saglasnost na projekat sanacije (izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja),

5. rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja transfer stanice na životnu sredinu ili rešenje o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu (izdaje nadležni organ),

6. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,

7. vlasnički list (izvod iz katastra),

8. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,

9. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),

10.  dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,

11.  potvrda Uprave za trezor o kreditnoj sposobnosti opštine,

12.  potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,

13. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),

14.  ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi.

Prijave za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica podnose se do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd.

sa naznakom: „Poziv za javno prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada/izgradnje transfer stanica.“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org. U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr: sanacija deponije).

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati od strane Fonda.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) tehnička dokumentacija (glavni projekat)

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs , www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 50.000.000,00 dinara.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba:  Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u 2011. godini

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2011. godini su finansira sledeće programske aktivnosti:

 1. Izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih dela;
 2. Organizovanje naučnih skupova u zemlji;
 3. Aktivnosti naučnih i naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređivanja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o očuvanju naučne i tehnološke baštine;
 4. Kolektivne članarine u međunarodnim  udruženjima/ organizacijama;
 5. Učešće naših naučnika na naučnim skupovima u inostranstvu;
 6. Boravak stranih naučnika po pozivu;
 7. Završnu obradu doktorskih disertacija.

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu za prve četiri programske aktivnosti je 27.12. 010. godine, a za programsku aktivnost izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih publikacija će se drugi javni poziv objaviti do kraja prve polovine 2011. godine.

Konkurs po ovom pozivu za petu, šestu i sedmu programsku aktivnost je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem pošte na adresu: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa  naznakom „prijava na javni poziv – sa nazivom programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju finansiraće u 2010. godini projekat za izradu plana komunikacije i promociju primera dobre prakse „Izbor za naj-gradonačelnika u AP Vojvodine“. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 700.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Mere i aktivnosti koje će biti finansirane se odnose na izradu plana komunikacije, promociju primera dobre prakse u podsticanju lokalnog razvoja i promociju izbora za naj-gradonačelnika, izrada akcionog plana za realizaciju programa izbor za naj-gradonačelnika.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta imaju udruženja građana i druge neprofitne organizacije na teritoriji AP Vojvodine.
 2. Podnosioci predloga projekta mogu da konkurišu samo sa jednim predlogom projekta.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i

međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs

Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku:

 • jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i
tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za  otvaranje prijava“.

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu
samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla
Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u
zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 04. decembar 2010. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku
saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za finansiranje
projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor
za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU,  URBANIZAM I GRADITELJSTVO

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

U cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo će u skladu sa Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2010. godinu i likvidnim mogućnostima budžeta su/finansirati :

– prostorne planove jedinica lokalne samouprave
– planove generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika

Visina ukupnih sredstava predviđenih za dodelu po javnom konkursu je 10.953.850,00 dinara.

Opšti uslovi konkursa

Na javnom konkursu za su/finansiranje izrade planskih dokumenata mogu da učestvuju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosioci prijave na konkurs mogu da konkurišu za sredstva samo sa jednom prijavom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.arhiurb.vojvodina.gov.rs., i sadrži:

1) naziv jedinice lokalne samouprave;

2) naziv planskog dokumenta

3) podatke o planskom osnovu za njegovu izradu

4) podatke koji ukazuju na značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave.

Prijava na javni konkurs mora biti overena i potpisana od strane ovlašćenog lica jedinice lokalne samouprave.

Uz prijavu se podnose:

1. Odluka o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa doneta od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog, odnosno gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta;

2. dokumentaciju u skladu sa članom 47. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», broj 72/09 i 81/09), odnosno ugovor o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa ukoliko je takav ugovor zaključen pre raspisivanja konkursa.

3.  fotokopija PIB obrasca

4.  fotokopija kartona deponovanih potpisa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Prijave koje nisu predmet konkursa, koje su neblagovremene, nepotpune i koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim javnim konkursom neće se razmatrati.


Rok za podnošenje prijava je 03. decembar 2010. godine.

Razmatranje, sačinjavanje liste prispelih prijava i predloga odluke o raspodeli sredstava po konkursu vršiće komisija koju obrazuje pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana,
 • stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj  Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
 • stepen završenosti-usaglašenosti planskog dokumenta po Zakonu o    planiranju i izgradnji,
 • visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i jedinice lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva regulisaće se ugovorom.

Rok za objavljivanje rezultata javnog konkursa je 13.12.2010. godine i biće objavljeni na sajtu Sekretarijata.

Rok završetka izrade planskih dokumenata je 31.08.2011. godine.

Prijave na javni konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine» Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4529).

Jedinica lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku izrade planskog dokumenta, odnosno najkasnije do 31.08.2011. godine dostavi izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova overenom od strane odgovornog lica (kompletan postupak javne nabavke, ugovor, račune i izvode).

Link

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa na temu:

ADAPTACIJA, DOGRADNjA, REKONSTRUKCIJA ILI REVITALIZACIJA  ŠKOLE U CILjU POBOLjŠANjA USLOVA RADA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Radovi treba da posluže

 • razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave
 • razvijanju sposobnosti za timski rad učenika
 • razvijanjU takmičarskog duha, komunikativnosti, pravne i moralne odgovornosti učenika
 • ujednačavanju kriterijumima za ocenjivanje učenika
 • podsticanju učenika u primeni softverskih  paketa
 • uključivanju u neposredni istraživački rad i
 • simuliranju konkursnih uslova iz realnog života društvene zajednice.

Pravo učešća imaju timovi sastavljeni od učenika završnog razreda Građevinskih tehničkih škola, Elektrotehničkih škola, Mašinskih škola i Saobraćajnih škola na teritoriji AP Vojvodine.  Pravo učešća na konkursu imaju škole koje se prijave do 04. decembra 2010. godine, kako bi se formirali timovi prijavljenih škola do 17. decembra kada će biti raspisan nagradni konkurs.

Radovi bi trebalo da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Autori moraju biti učenici završnog razreda tekuće školske godine.
 2. Radovi u razmeri 1:200 moraju da zadovolje potrebne tehničke uslove.
 3. Radovi moraju biti  anonimni i šifrirani.
 4. Škola koja je nosilac aktivnosti projektnog tima procenjuje radove i  najbolji/e  dostavlja na adresu: POKRAJINSKI  SEKRETARIJAT  ZA  OBRAZOVANjE NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16.

Idejni projekti mogu biti obrađeni u nekom od kompjuterskih programa ili ručno, savijeni i zapakovani u fascikle A4 formata, a  za potrebe prezentacije – izložbe oblikovani i odštampani  na 1 plakatu 70x100cm, šifrirani, savijeni u rolnu. Takođe je potrebno pripremiti i poslati  i Power point prezentaciju rada.Uz radove je potrebno priložiti i zapečaćenu kovertu na kojoj je napisana šifra rada, sastav tima i  adresu i telefon  škole koja je nosilac aktivnosti projektnog tima.

Svaki tim može imati mentore-studente fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina.

Najbolji radovi će biti nagrađeni.

Radove će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno objavljen.

Raspisivač konkursa se obavezuje da će autore o rezultatima konkursa obavestiti do 10.maja 2011. godine.

Proglašenje pobednika i izložba najboljih radova biće održana tokom maja 2011. godine u holu Izvršnog veća AP Vojvodine

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a isključivo za potrebe Web prezentacije i propratnih događaja u vezi sa manifestacijom u okviru koje se izložba organizuje, upotrebi prijavljene radove.

Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.

Rok za prijem radova je 15.april 2011. godine

Za prijave obratiti se pismenim putem  Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16, a za dodatne informacije članovima Organizacionog odbora  konkursa u sastavu:

 1. Mira Jovanović, TŠ «Jovan Vukanović» Novi Sad, tel. 021/ 443 444
 2. doc.dr Ksenija Hiel, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 021/485-2000,
 3. doc.dr Snežana Babić-Kekez, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Novi Sad, 021/487-4183.
 4. Aurela Šimudvarac-Luči, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Novi Sad,
 5. Nada Radovanović, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, 021/487-4662.

Link

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju finansiraće u 2010. godini realizaciju projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“ s ciljem promovisanja evropskih vrednosti i informisanja šire javnosti o agendi EVROPA -2020. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 2.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za finansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana i ostale neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 03. Decembar 2010. godine, a realizacija projekta u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

5. Pored prijavnih konkursnih obrazaca organizacija je u obavezi da dostavi Akt o registraciji i Statut organizacije.

6. Prijave na Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na konkurs za finansiranje projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“, na adresu Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju; Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-45-42, kontakt osoba Prekodravac Aleksandar).

7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 07. Decembar 2010. godine, a rok za zaključenje ugovora je 07. Decembar 2010.godine

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Odabir projekata za finansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju završni izveštaj o realizaciji projekta;

– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa sa potpisima od odgovornog lica i pečatom), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima.

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju su-finansiraće organizovanje edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (Sl. List APV broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u okviru razdela 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u okviru razdelu 13, pozicije 367, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000,00 dinara.
Cilj Konkursa je finansiranje organizovanja prezentacija i radionica za 150 predstavnika javnog i civilnog sektora iz 6 okruga sa teritorije AP Vojvodine radi unapređenja znanja za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.
Odabir organizatora i realizatora obuke, vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i kriterijumima.

Uslovi Konkursa:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili druge neprofitne organizacije.
2.    Sredstva opredeljena ovim Konkursom odobravaće se bespovratno po konkursnom zahtevu.
3.    Smernice za podnosioce prijava, sa pratećom dokumentacijom su sastavni deo konkursnog materijala i mogu se preuzeti ovde
4.    Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna osnovna i prateća dokumentacija.
5.    Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6.    Prijave i potrebna dokumenatacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „za finansiranje organizovanja edukacija i radionica u okviru IPA programa prekogranične saradnje“ u originalu i u elektronskom obliku na CD-u.
7.    Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 03. decembar 2010. godine, a rok za realizaciju projekta je 31. mart 2011. godine
8.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
9.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni drugo pravno sredstvo.
11.    Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, www.region.vojvodina.gov.rs
12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region.vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-42 021/487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Link

Konkurs za novozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJATO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica romske nacionalnosti, sa evidencije NSZ primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Subvencije ne mogu ostvariti: državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao ni oni poslodavci koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema NSZ i Sekretarijatu.

USLOVI ZA ODOBRAVANjE SREDSTAVA:

 1. da se sedište poslodavca nalazi na teritoriji jedne od opština APV
 2. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 3. da nad poslodavcem nije pokrenut stečajni odnosno likvidacioni postupak
 4. da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupka i kod koga je usvojen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci
 5. da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju
 6. da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja
 7. 7. da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice romske nacionalnosti prijavljeno na evidenciju NSZ
 8. da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidata za zapošljavanje
 9. da u školskoj 2010/11. godini stipendira učenika odnosno studenta romske nacionanosti

PRIJAVE NA KONKURS ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Poslodavac podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 Podnosilac zahteva za dodelu subvencija za novo zapošljavanje Kancelariji podnosi sledeću dokumentaciju:

 • popunjen zahev i biznis plan na obrazcu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM sa opisom poslova na kojim će se zasnovati radni odnos sa nezaposlenim licem romske nacionalnosti
 • izvod iz evidencije nezaposlenih lica NSZ
 • kopiju Rešenja o osnivanju privrednog društva ili preduzetnika
 • kopiju Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 • potvrda poslovne banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih i stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine

Kancelarija za inkluziju Roma zadržava pravo da od poslodavca traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Odluku o odobravanju subvencija za novo zapošljavane donosi direktor Kancelarije na predlog Komisije za sprovođenje konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata, najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka Konkursa.

Na osnovu donete Odluke direktor Kancelarije sa poslodavcem kome se odobravaju sredstva zaključuje ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Prilikom zaključivanja Ugovora poslodavac je dužan da dostavi:

1. dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (Ugovor o radu, prijavu na obavezno socijalno (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) osiguranje)

2. odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to:

 • za preduzetnike: za odobrena sredstva u iznosu do 400.000,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem,

– za odobrena sredstva u iznosu od 400.001,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom , sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja, po izboru

 • za pravno lice: za odobrena sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja

–   za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru

Žirant može biti svako fizičko , poslovno sposobno lice ne starije od 65 godina, koje ima rednovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja. Žirant može biti i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

 • dodatna sredstva obezbeđenja:

–  hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije -založno pravo na pokretnim stvarima 1,5 puta veće vrednosti od iznosa subvencije

–  garanciju banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili ugovorno jemstvo Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Kancelarije za inkluziju Roma.

Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Poslodavac – korisnik sredstava dužan je da:

– sa novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu, odnosno zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, koji mora trajati najduže dve godine;

–    da redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprnosa za lice koje je zaposlio;

–  da zaključi ugovor o stipendiranju;

–  obavesti Kancelariju o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da pre isteka vremena od dve godine licu iz ugovora iz objektivnih razloga prestane radni odnos, poslodavac je dužan da sa danom prestanka radnog odnosa zaključi ugovor o radu sa drugim nezaposlenim licem. Pri izboru drugog nezaposlenog lica primenjuju se kriterijumi iz ovog konkursa, a ugovorne obaveze poslodavca se primenjuju na to lice, u trajanju najmanje do isteka ugovorne obaveze, odnosno dve godine.

Korisnik sredstava je dužan da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte

POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte (privredna društva i preduzetnike) koji su osnovani iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine po Konkursima koje je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine.

Ovim Konkursom finansira se: nabavka osnovnih sredstava-opreme potrebne za obavljanje registrovane delatnosti privrednog subjekta.

Uslovi:

 1. da je privredni subjekt osnovan iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština sa teritorije AP Vojvodine po Konkursima koji je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine
 2. da je korisnik subvencija ispunio uslove predviđene Ugovorom o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine zaključenim sa Sekretarijatom
 3. da privredno društvo odnosno preduzetnik pozitivno posluje

Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na konkurs
 2. fotokopija Ugovora zaključenog sa Sekretarijatom;
 3. fotokopija Rešenja o upisu privrednog subjekta u Registar APR
 4. fotokopija Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja PIB
 5. fotokopija kartona deponovanih potpisa
 6. fotokopija lične karte odgovornog lica
 7. fotokopija Finansijskog izveštaja za svaku godinu poslovanja odnosno godišnji izveštaji dostavljeni poreskoj upravi
 8. potvrda poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu za poslednjih 6 meseci, koji prethode mesecu u kome se podnosi zahtev
 9. uverenje poreske uprave o plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za ukupni period poslovanja
 10. originalni predračun sa specifikacijom opreme odnosno procena vrednosti opreme od strane ovlašćenog procenitelja

Prijave na konkurs se podnose na obrazcu koji je sastavni deo ovog Konkursa.

Kriterijumi za ocenu prijava je uspešnost privrednog subjekta.

Razmatranje prispelih prijava vrši Komisija za sprovođenje Konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata.

Odluku o dodeli sredstava donosi direktor Kancelarije, na predlog Komisije.

Prava i obaveze između Kancelarije i Korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Prijave na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevaar Mihajla Pupina 25.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link