Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACINALNE ZAJEDNICE

Konkurs za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini u 2011. godini za studente koji se školuju za deficitarna nastavnička zanimanja u osnovnim i srednjim školama

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu planirana su sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od  3.327.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa finansijskim planom Sekretarijata i likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011.

RASPODELA SREDSTAVA:

A) Ustanove visokog obrazovanja
1.    Jednokratna naknada za fakultete u iznosu od 1.867.000,00 dinara.

Namena sredstava:
Sredstva  su namenjena  fakultetu na kojem se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja, za jednokratnu naknadu studentima prve godine osnovnih studija koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta.

Pravo učestvovanja na Konkursu ima fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem se školuju studenti za deficitarna nastavnička zanimanja u osnovnim školama i opšteobrazovnim predmetima u srednjim školama vezanim za prirodne nauke, po zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje –Pokrajinske službe za zapošljavanje, Novi Sad.

Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1.    Broj naknada ne može biti veći od 35;
2.   Broj bodova osvojen na prijemnom ispitu;
3. Izabrani studenti su upisani u školskoj 2011/2012. godini na fakultet gde se školuju studenti za deficitarna zanimanja i stekli su pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Podnosilac prijave uz Upitnik treba da priloži:
a)  Overen spisak upisanih studenata koji nije veći od 35, sa ukupnim
brojem osvojenih bodova na prijemnom ispitu;
b)  Fotokopiju registracije Ustanove kod nadležnog organa sa opisom
delatnosti za koju je ustanova registrovana;
v) Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Ukoliko je spisak prijavljenih studenata, od strane fakulteta manji od 35, iznos jednokratne naknade se uvećava, s tim što iznos ne može biti veći od 100.000,00 dinara po studentu.

B) Studenti pojedinci
1.     Jednokratna naknada studentima u iznosu od 1.460.000,00 dinara.

Namena sredstava:
Sredstva su namenjena studentima prve godine osnovnih studija na smerovima navedenih deficitarnih zanimanja, koji su:
•    u teškom socijalnom položaju,
•    pripadnici nacionalnih manjina, i
•    sa posebnim potrebama

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studenti koji su:

•    Školske 2010/2011. godine završili srednju školu na teritoriji AP Vojvodine;
•    Studenti koji su upisani u školskoj 2011/2012. godini na fakultet  Univerziteta u Novom Sadu, gde se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja i  koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se do kraja prvog upisnog roka.

Dokument možete preuzeti ovde

Link

Konkurs Budžetskog fonda za šume RS

MINISTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2011.godinu

Konkurs možete pogledati ovde

Sredstva za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju

MINISTASRTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini

Uredba

Link

Sredstva za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini

Uredba

Link

Podsticajna sredstva za podizanje zasada voćaka, vinove loze i hmelja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja
Preuzmite Uredbu

Link

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjin

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2011. godinu

Sredstva     u     iznosu     od     6.650.000,00        (slovima: šestmilionašestopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

•    organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;

•    mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;

•    drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

•    osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;

•    troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

•    broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celojteritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;

•    procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;

•    ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;

•    postojanje drugih izvora finansiranja projekata;

•    kontinuitet u finansiranju projekata od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 30. juna 2011. godine.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene i potpisane od ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu i za ove potrebe dostavljaju se dva primerka prijava na konkurs sa izjavama.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do kraja godine.

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

Link

Dodela sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini – profesionalna rehabilitacija

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini – profesionalna rehabilitacija

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu predstavljaju osnov za dodelu horizontalne državne pomoći iz čl. 28. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, broj 13/10) i koriste se za:
I.    obezbeđivanje građevinsko-tehničkih standarda i/ili
II.    obezbeđivanje standarda u pogledu opreme.
Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 420.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 12.000.000,00 dinara po preduzeću.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se u roku od šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.merr.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    dokaz o visini i nameni sredstava potrebnih za obezbeđivanje građevinsko tehničkih standarda, odnosno standarda u pogledu opreme;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti programa;
3.    za namenu I. po potrebi dostaviti kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju sa građevinskom dozvolom i dokazom o vlasništvu nepokretnosti ukoliko se investira u proširenje, odnosno rekonstrukciju postojećih objekata;
4.    mišljenje nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje o potrebi za obukama na tržištu rada;
5.    plan sprovođenja programa obuke (dosadašnja iskustva u sprovođenju programa obuka, profil kandidata, vrste obuka, planirani broj lica koja mogu biti uključena u obuku i dr.);
6.    pisana izjava podnosioca prijave o svim drugim državnim pomoćima koje je koristio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste namene ili izjava podnosioca prijave da nije koristio državnu pomoć.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:
•    očekivani efekti
•    opravdanost korišćenja sredstava.

4.    Odlučivanje i rokovi za dodelu sredstava

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za zapošljavanje, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje ne ispunjavaju uslove iz ovog poziva.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji Komisija sačinjava, najmanje jednom mesečno.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. oktobra 2011. godine.

5.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstva preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavljaju se isključivo putem pošte na sledeću adresu:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Sektor za zapošljavanje
Bulevar kralja Aleksandra br. 15
11120 Beograd

Preuzimanje dokumenta

Link

Dodela sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – obrtna sredstva

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 

 

 

Javni poziv za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu predstavljaju osnov za dodelu de minimis državne pomoći i koriste se za:

I.    pokrivanje operativnih troškova poslovanja nastalih do 31. decembra 2010. godine i/ili

II.    podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repro materijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju, u skladu sa godišnjim programom rada preduzeća.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 350.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos sredstava po preduzeću za pojedinačnu namenu utvrđenu ovim javnim pozivom jeste 10.000.000,00 dinara.
Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se u roku od šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.merr.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    dokaz o visini i nameni potrebnih sredstava;
2.    pisana izjava podnosioca prijave o svim drugim de minimis državnim        pomoćima koje je koristio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste namene ili izjava podnosioca prijave da nije koristio državnu pomoć.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:
•    ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću i
•    očekivani efekti.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za zapošljavanje, najkasnije do 30. juna 2011. godine.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji Komisija sačinjava u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog poziva.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

4.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstva preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavljaju se isključivo putem pošte na sledeću adresu:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Sektor za zapošljavanje
Bulevar kralja Aleksandra br. 15
11120 Beograd

Preuzimanje dokumenta

Link

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini (u daljem tekstu: mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).
Javnim oglasom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere utvrđuju se ciljevi, uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava, način korišćenja sredstava, način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora, način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava, kao i obaveštenje o izboru.

Ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mere su:
1)    podrška razvoju poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti i
2)    razvoj usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, promocija regionalnog identiteta i brendiranje regiona.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1)    jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika i
2)    akreditovane regionalne razvojne agencije, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS“ br. 74/10), koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstava su namenjena za:
Podršku jedinicama lokalne samouprave za pripremu i realizaciju ekonomskih projekata, uključujući direktne investicije sa efektima obnavljanja i unapređenja proizvodnje i zapošljavanja i to:
a)    Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj (u daljem tekstu: izvori finansiranja);
b)    sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
c)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za:
d)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Projekti od značaja za regionalni razvoj, kao i njihovi opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja bliže su definisani u Uputstvu za podnosioce zahteva.

1.3.     Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu ili Pokrajinskom sekretarijatu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva;
2)    da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije za akreditovane regionalne razvojne agencije;
5)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za akreditovane regionalne razvojne agencije;
6)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

Specifični uslovi:
7)    za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
8)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.
Ministarstvo će izabranim podnosiocima zahteva isplatiti odobrena sredstava najkasnije do  15. decembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a)    Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, a u maksimalnom iznosu do 300.000,00 RSD bez poreza na dodatu vrednost u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, što je bliže definisano u Uputstvu za podnosioce zahteva.

b)    Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 RSD, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

c)    Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

– do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave,
– do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe,
– do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe,
– do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe i
– do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost, tako da maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 RSD biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 RSD i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

d)    Sufinansiranje troškova učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte akreditovanih regionalnih razvojnih agencija vrednosti do 200.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati do 30% opravdanih troškova od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Preostali iznos sredstava podnosioci zahteva su obavezna da finansiraju iz drugih izvora.

3.    Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora

Ispunjenost uslova po javnom oglasu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova koji su detaljnije razrađeni u Uputstvu za podnosioce zahteva.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca  koji su ispunili formalne uslove iz Javnog oglasa.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili Pokrajinskog sekretarijata ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd ili Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas – sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom „NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas, Uputstvo za podnosioce zahteva i prijavni formular su dostupni i na Internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Pokrajinskog sekretarijata na adresi: www.region.vojvodina.gov.rs.

Javni oglas je otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229 begin_of_the_skype_highlighting              011/285-5229      end_of_the_skype_highlighting, 011/285-5231, 011/285-5132 i 011/285-5212  ili slanjem pošte na elektronsku adresu: marija.stosic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , marija.stoskovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , milja.joveski@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i jovanka.jovanovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili u Pokrajinskom sekretarijatu na sledeći broj telefona: 021/4874-686 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: vesna.piperski@vojvodina.gov.rs

5.    Obaveštenje o izboru

Ministarstvo će pismeno obavestiti izabrane podnosioce zahteva u roku od osam dana od dana donošenja odluke od strane Komisije i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od prijema pismenog obaveštenja.

Potrebnu dokumentaciju preuzmite ovde

Link

Konkurs Kanadskog fonda za 2011

AMBASADA KANADE U SRBIJI

Konkurs Kanadskog fonda za 2011

Ambasada Kanade u Srbiji poziva zainteresovane da podnesu predloge za finansijsku podršku Kanadskog fonda. Kanadski fond finansira male projekte koji pospešuju demokratske, ekonomske, kulturne i socijalne vrednosti života ljudi u Srbiji i u Crnoj Gori.

Sredstva fonda su namenjena NVO i organizacijama civilnog društva.

Od 2006. godine, Kanadski fond pruža podršku projektima koji promovišu:
•    dobro upravljanje u lokalnim institucijama;
•    održivi demokratski razvoj na svim nivoima društva, i
•    podržavanje potpunih ljudskih prava ranjivih grupa.

Rodna ravnopravnost je jedan od ciljeva ovog programa. Očekuje se podjednako učešće i integracija oba pola u svim projektima od faze nacrta do konačnog izvršenja. Prednost će imati projekti koji direknto utiču na poboljšanje života žena i koji omogućuju ženama da steknu iskustvo kroz rad na projektu.
Maksimalni iznos podrške Kanadskog fonda po jednom projektu je do C$ 30.000.

Rok za podnošenje predloga je 15. juli 2011. godine.

Predlozi se podnose elektronskom poštom u .doc ili .rtf formatu na sledeću adresu:

Koordinator za Kanadski fond
Ambasada Kanade
Kneza Miloša 75
111711 Beograd
email: canada.fund2010@gmail.com

Uputstva i formulari za podnošenje projekata trazite preko: canada.fund2010@gmail.com

Informacije o kanadskom fondu su dostupne ovde

Link