Arhiva ‘Konkursi’

Subvencionisanje troškova učešća na INVESTEXPO-u

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU
Subvencionisanje troškova učešća na INVESTEXPO-u

Konkurs za dodelu sredstava za subvencionisanje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na Novosadskom sajmu  „INVESTEXPO“

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju subvencionisaće troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na Novosadskom sajmu investicija, nekretnina i energetike „INVESTEXPO“ od 10. do 13. novembra 2009. godine.

Za ove namene obezbeđena su sredstva Odlukom o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2009. godinu u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 dinara.

Cilj Konkursa je predstavljanje lokalnih razvojnih, ekonomskih, infrastrukturnih i društvenih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u cilju unapređivanja institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 80% od ukupne vrednosti učestvovanja JLS na Sajmu, a maksimalni iznos po podnetom zahtevu je 80.000,00 dinara. Subvencionisaće se: troškovi zakupa i opremanja štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na Sajmu „INVESTEXPO“.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 1. Pravo učešća na konkursu imaju sve jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
 2. Sredstva za subvencionisanje dodeljivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 80.000,00 dinara po podnetom zahtevu, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuju sami učesnici.
 3. Prijave na konkurs jedinice lokalnih samouprava za nastup na Sajmu „INVESTEXPO“ podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija. Navedeni obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju www.psloksam.vojvodina.sr.gov.yu.
 4. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na Sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju na konkursnim obrascima iz tačke 3. u roku od 10 dana  od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.
 5. Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Izvršnog veća AP Vojvodine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.
 7. Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
 8. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova doneće na predlog Komisije Pokrajinska sekretarka za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju u roku od 7 dana od dana zaključenja konkursa.
 9. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.
 10. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 11. Korisnici sredstava zaključiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća na Novosadskom sajmu „INVESTEXPO“, sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju a nakon realizacije projekta priložiće detaljne narativne i finansijske izveštaje.

Rok: 01.11.2009. god.

Konkurs za nabavku matica riba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za nabavku matica riba

Konkurs za sufinansiranje nabavke matičnog materijala – matica riba (autohtoni šaran – divlji tip i linjak) za veštačka mrestilišta u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini, bespovratnim sredstvima, sufinansiraće nabavku matičnog materijala – matica riba (autohtoni šaran – divlji tip i linjak) za veštačka mrestilišta u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 dinara.

Program

1. Nabavku kvalitetnog matičnog materijala – matica riba

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Za sufinansiranje Programa navedenog pod tačkom 1. mogu da konkurišu pravna i fizička lica, koja poseduju registraciju i opremu za obavljanje veštačkog mresta riba i čije se sedište nalazi na području AP Vojvodine.

Za Program 1. kandidati su dužni da podnesu:

 • Prijavu na konkurs;
 • Fotokopiju PIB obrazca;
 • Fotokopiju kartona deponovanih potpisa;
 • Fotokopiju rešenja o registraciji veštačkog mrestilišta i ispunjenosti uslova za obavljanje ove delatnosti;
 • Pregled smeštajnih kapaciteta za matični materijal (mesto i površina objekata);
 • Spisak opreme i kapacitet veštačkog mrestilišta;
 • Pregled proizvedenih i isporučenih larvi riba po vrstama i količinama za prethodne tri godine (2007. – 2009. god.).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i ostali specifični uslovi.  Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.11.2009. godine.

Socijalna tranzicija

BALKAN COMMUNITY INITIATIVES FUND (BCIF)
Socijalna tranzicija

Cilj programa Socijala tranzicija u Srbiji jeste da dodelom donacija podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima.

Program ima za cilj da:
– Promoviše i uvede alternativne metodologije i postupke u oblast socijalne zaštite (i akcija i prevencija); pod alternativnim metodologijama i postupcima se podrazumaveju one usluge (servisi) koji nisu obezbeđeni/finasirani od strane države u državnim institucijama, već ih sprovode nevladine organizacije i na taj način omogućavaju pluralizam usluga sistema socijalne zaštite
– Pomaže razvoj i održivost usluga koje pružaju neprofitne organizacije; pod razvojem usluga podrazumevaju se usluge koje pružaju nevladine organizacije i koje su inovativne u odnosu na sistem socijalne zaštite a nisu osnovne (bazične) usluge koje već pružaju nevladine oragnizacije koje se bave pitanj ima socijalne zaštite
– Radi na izgradnji kapaciteta neprofitnih organizacija koji će im omogućiti da se bave pitanjima socijalne zaštite

Mogu konkurisati: Sve registrovane nevladine organizacije, neprofitne organizacije iz Srbije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite. Nacionalne i međunarodne organizacije sa sedištem izvan zajednice o kojoj je reč mogu da deluju kao partnerske organizacije aplikanata, ali ne mogu da imaju finansijse koristi od donacije ili da budu primaoci donacije od CNF CEE. Prijave državnih institucija, vladinih tela i profitnih inicijativa neće biti uzimane u obzir.

Iznos: Do 20.000 eura

Otvoren do: 12.11.2009.

Konkurs za revitalizaciju ribljih plodišta, nabavka ribočuvarske opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za sufinansiranje radova na revitalizaciji ribljih plodišta i  sufinansiranje nabavke ribočuvarske opreme

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini bespovratnim sredstvima, sufinansiraće radove na revitalizaciji ribljih plodišta i nabavku ribočuvarske opreme u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara.

Programe

1. Uređenja i osposobljavanja ribljih plodišta na ribolovnim vodama u AP Vojvodini.

2. Dopunskog opremanja ribočuvarskih službi korisnika ribarskih područja u AP Vojvodini.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Za sufinansiranje Programa navedenog pod tačkom 1. mogu da konkurišu korisnici ribarskih područja sa prostora AP Vojvodine, koji su godišnjim programom unapređenja ribarstva, odnosno posebnim projektima – elaboratima predvideli radove na revitalizaciji ribljih plodišta u 2009. godini.

Za sufinansiranje Programa navedenog pod tačkom 2. mogu da konkurišu korisnici ribarskih područja sa teritorije AP Vojvodine, koji su godišnjim programom unapređenja ribarstva i planom nabavki opreme predvideli nabavku iste u 2009. godini.

Rok: 05.11.2009.

Konkurs za finansiranje udruženja sportskih ribolovaca

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za finansiranje programskih aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini, finansiraće programske aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 dinara.

Program

1. Aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca, koje se odnose na unapređenje ribolova, ribolovnog turizma i očuvanja ribljeg fonda.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Za finansiranje Programa navedenog pod tačkom 1. mogu da konkurišu registrovana udruženja sportskih ribolovaca, koja realizuju programom predviđene aktivnosti  na području AP Vojvodine, a kroz organizovanje škola ribolova, akcije uređenja priobalja, uređenja i popularizacije posebnih ribolovnih revira, volonterskog čuvanja ribolovnih voda, organizovanje ribolovnih takmičenja i drugih manifestacija  koje su neposredno vezane za unapređenje i popularizaciju ribarstva.

Rok: 05.11.2009. godine.

Konkurs – “Kup tolerancije 2009.”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE
Konkurs – “Kup tolerancije 2009.”

Konkurs za sufinansiranje projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini – podprojekta „Kup tolerancije 2009“

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini u 2009. godini – podprojekta „Kup tolerancije 2009“.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 5.500.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja i savezi sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na promovisanju razvoja školskog sporta na nivou Autonomne Pokrajine Vojvodine.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima.

• Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava 23. oktobar 2009. godine.

Konkurs za izbor prodajnih objekata starih zanata

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
Konkurs za izbor prodajnih objekata starih zanata

Javni poziv za učešće na konkursu za izbor proizvodno – izložbeno – prodajnih objekata starih zanata

I Ministarstvo trgovine i usluga poziva sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave da podnesu prijave za objekte koji mogu biti adaptirani i preuređeni za potrebe proizvodnje, izlaganja i prodaje proizvoda starih zanata.

II Komisija Ministarstva trgovine i usluga će izabrati objekte koji će sredstvima Nacionalnog investicionog plana, kojima Ministarstvo trgovine i usluga raspolaže u okviru projekta Podrška očuvanju i unapređenju starih zanata,

biti adaptirani za proizvodnju, izlaganje i prodaju proizvoda starih zanata.

Potrebno je da predloženi koncept razvoja prijavljenih objekata:

1. Obuhvati što veći broj starih zanata po kojima je lokalna sredina prepoznatljiva;

2. Doprinosi unapređenju svesti o značaju starih zanata za razvoj lokalne sredine;

3. Doprinosi povećanju broja zaposlenih u sektoru starih zanata;

4. Obezbeđuje uslove za povećanje obima poslovnih aktivnosti i proizvodnje proizvoda i usluga starih zanata;

5. Unapređuje prodaju proizvoda i usluga starih zanata;

6. Obezbeđuje efektnu prezentaciju proizvoda i usluga starih zanata i unapređuje tržišni nastup starih zanata;

7. Doprinosi pozicioniranju starih zanata kao važnog elementa identiteta nacionalnog brenda Srbije.

III Opšti uslovi konkursa

1. Prijavljeni objekat mora sadržati tri komponente, odnosno namene: proizvodni, prodajni i izložbeni deo.

2. Potrebno je da prijavljeni objekat bude u vlasništvu grada odnosno opštine.

3. Lokacija na kojoj se nalazi objekat mora imati svu neophodnu komunalnu infrastukturu.

4. Potrebno je da se objekat nalazi na reprezentativnoj gradskoj lokaciji.

5. Potrebno je da koncept razvoja objekta obuhvata najmanjetri stara zanata.

6. Potrebno je da proizvodi i usluge starih zanata koji će se naći u objektu imaju komercijalnu upotrebu.

7. Potrebno je da tehnički projekat uređenja prijavljenog objekta odgovara budućoj nameni objekta.

Rok za dostavljanje prijava je 22. oktobar 2009. god.

Konkurs “Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE – BCIF
Konkurs “Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način BCIF u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.
Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs, izabraće se do 10 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 10 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara, a ceo trening će biti organizovan u decembru 2009. godine, januaru i februaru 2010. godine.

• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekati dobiće novčanu podršku za početak realizacije, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti)

Rok prijave: do 16. novembra 2009. godine (do 17h).

Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javni poziv za dodelu sredstava po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2009. godini

1. Sredstva po Programima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Program) koriste se za sledeće namene:

I. finansiranje investicionih radova usmerenih ka obezbeđivanju, odnosno unapređivanju pristupačnosti radnog mesta osobama sa invaliditetom, podizanju

kvaliteta (prostorno – tehničkih) uslova i osnaživanju kapaciteta za obavljanje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije s ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

II. finansiranje nabavke nove opreme (delimično ili u potpunosti), s ciljem održanja i proširenja postojećih kapaciteta i uvođenja novih proizvodnih programa,

tržišno orijentisanih, primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i usklađenih sa delatnošću preduzeća kojom se bavi pretežno, odnosno delatnošću za koju se poslodavac opredeljuje u narednom periodu, a u skladu sa dostavljenim biznis planom i perspektivama daljeg razvoja preduzeća.

2. Uslovi za dodelu sredstava

Pravo na podnošenje zahteva imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1) koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po Javnom pozivu za poboljšanje uslova rada i unapređenje proizvodnog programa u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida iz 2008. godine;

2) koja za iste aktivnosti i programe do sada nisu koristila budžetska sredstva.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jedan Program za namene utvrđene pod tačkama I. i II. ovog poziva.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po Programu iznosi 5.000.000,00 dinara.

Rok: 22. oktobar 2009. god.

Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Konkurs za unapređenje položaja žena na selu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih   unapređenju položaja i afirmaciji stvaralaštva žena na selu na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva  Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Odluci o budžetu AP Vojvodine (“Službeni list APV”, broj 4/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od  2.000.000,00 dinara  (slovima:dvamilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena na selu  u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja:

– unapređenje rada neprofitnih organizacija koje se bave položajem žena i  seoskih udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine,

– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i      turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja,

– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena iz seoskih sredina na viši nivo sticanjem novih znanja i veština,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.      Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije koje se bave afirmacijom ženskog stvaralaštva i unapređenjem položaja žena na selu.

2.      Prijave na Konkurs se podnose na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

3.      Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • popunjen konkursni  obrazac uz opis projekta
 • podatke o neprofitnoj organizaciji
 • budžet projekta

Konkurs je otvoren do 15.10. 2009. godine.