Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing

BCIF

Otvoren konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing

U okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva u Srbiji, Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) tokom 2011. i 2012. godine sprovodi program Uspešni fandrejzing. Program za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.
Program u svojoj prvoj fazi obuhvata tri modula edukacije o prikupljanju sredstava i izradu planova prikupljanja sredstava. U narednoj fazi BCIF dodeljuje donacije za tehničku podršku organizacijama čiji su planovi najbolje ocenjeni i one počinju proces prikupljanja sredstava u svojim mestima. Na završetku programa BCIF organizacijama isplaćuje isti iznos koji su organizacije prikupile, tj. prikupljena sredstva se na ovaj način dupliraju.
Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.

Popunjenu prijavu i motivaciono pismo je potrebno poslati do petka, 11. marta 2011. godine do 17h na tijana@bcif.org.

Više o programu i uslovima konkursa možete naći ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Takmičenje projektnih ideja

AIESEC

Želimo da postaneš agent promene u svom okruženju!

Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.

Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat i učestvuj na takmičenju projektnih ideja!Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!
Ovo je prilika da stekneš prektično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijom i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta može podneti:
•    Pojedinac
•    Grupa pojedinaca

Ukoliko je predlog projekta dostavljen od strane pojedinca ili grupe pojedinica, sama osoba – podnosilac – treba da bude osoba između 19 i 27 godina. Podnosilac projekta mora biti fizičko ili pravno lice sa prijavom boravka odnosno registrovanom adresom na teritoriji Republike Srbije

Trajanje konkursa
Konkurs projektnih ideja je otvoren od 10. februara do 01. aprila.

U okviru kog budžeta se podnosi projekat?
Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.
Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom sa kompanijom – mentorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru iznosa koji kompanija donira.

Teme u okviru kojih se podnosi predlog projekta:

1. Utičem na održivu ekonomiju!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije za motivisanje i podsticanje mladih na aktivnosti kojima će sami sebi stvarati šanse za zapošljavanje i edukaciju srednjoškolaca o poslovnom svetu.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Podsticanje i  razvoj preduzetničkog duha i preduzetničkog ambijenta među mladim ljudima.
•    Obuka mladih u osmišljavanju, pokretanju i realizaciji sopstvenog biznisa
•    Obuka srednjoškolaca o biznisu i njihov prvi susret sa poslovnim svetom

2. Utičem na održivost društva!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretnu akciju kojom se mladi  podstiču da doprinesu edukaciji i socijalizaciji osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba.
Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji socijalno ugroženih osoba o ljudskim pravima
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu socijalizaciji osoba sa invaliditetom
•    Projekti koji pozivaju mlade da ucestvuju u školovanju osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba

3. Utičem na zaštitu životne sredine!

Napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije kojom se motivišu i podsticu mladi da razmišljaju i deluju u pravcu povecanja reciklaže, smanjenja otpada i edukacije mladih o energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologija.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

•    Projekti usmereni ka edukaciji mladih o  energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologijau lokalnim sredinama
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu recikliranjui smanjanju otpada u lokalnim sredinama.
•    Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu energetskoj efikasnosti ulokalnim sredinama.

Najbolje ideje biće finansirane odstrane vodećih kompanija  pri cemu cete ucestvovati u realizaciji svog projekta uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte preko kontakt formulara na sajtu.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 01.04.2010. u 18h na najbolja.ideja.omob@gmail.com . U “subject-u” napisati za koji stub održivosti ste se odlučili. (“Utičem na zaštitu životne sredine”, “Utičem na ekonomski faktor” ili “Utičem na socijalni faktor”).

Pokreni promenu! Na tebi je!

Više informacija možete pronaći ovde, a prijavni formular ovde.

Link

Konkurs za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi za 2011. godin

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi koja organizuje boravak dece predškolskog uzrasta, za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (u daljem tekstu: regresiranje) u iznosu od 195.000.000,00 dinara (slovima: stotinu devedeset pet miliona dinara).

Sredstva po ovom konkursu raspoređivaće se mesečno predškolskim ustanovama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se nalaze u mreži ustanova koju utvrđuje opština i onim osnovnim školama koje organizuju vaspitno obrazovni program za decu predškolskog uzrasta (u daljem tekstu: korisnik sredstava), a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (“Sl. list APV” broj: 5/05; 6/05, 2/06 i 2/10).

Konkurs se ne odnosi na privatne vrtiće i privatne osnovne škole.

Prenos sredstva vrši se mesečno za prethodni mesec korisnicima sredstava preko računa budžeta opštine, odnosno grada.

Prijave na ovaj konkurs podnose se na uredno popunjenim obrascima koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (“Sl. list APV” broj: 5/05; 6/05, 2/06 i 2/10).

Predškolska ustanova popunjava obrazac CB1 i PB2 o prisutnosti u celodnevnom i poludnevnom boravku za svako treće i četvrto dete za koje je doneto rešenje o priznavanju prava za regresiranje i nakon overe obrazaca od strane nadležnog opštinskog / gradskog organa uprave, u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Za decu predškolskog uzrasta koja borave u vaspitnim grupama organizovanim pri osnovnim školama, nadležan opštinski / gradski organ uprave, na osnovu mesečnih izveštaja osnovnih škola na obrascima PB2 i CB1, o prisutnosti dece, popunjava propisan zbirni obrazac, koji overava i u dva primerka  dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

Nakon razmatranja podnetih prijava, komisija dostavlja mesečni predlog za raspodelu sredstava za regresiranje pokrajinskom sekretaru. Pokrajinski sekretar za svaki mesec tokom 2011. godine odlučuje o dodeli sredstava korisnicima, svojim rešenjem.

Konkurs je otvoren do 31.12.2011. godine.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, dnevnom listu “Dnevnik” i na internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.demograf.vojvodina.gov.rs

Link

Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2011. godini

Opis programa i visina sredstava

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu romske nacionalnosti, u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

Ukoliko se više nezaposlenih lica romske nacionalnosti udruži u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju u iznosu od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje ostvaruje se pod uslovom da je lice:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);
 • pripadnik romske nacionalnosti;
 • završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke  u  organizaciji  Nacionalne  službe  ili  druge  odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

 • za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i društvenih organizacija;
 • za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
 • ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje ili preko programa samozapošljavanja Nacionalne službe;
 • ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,
 • pisana izjava da je lice pripadnik romske nacionalnosti;
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge, dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Prioriteti za dodelu subvencija

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet pri dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Donošenje odluke

Odluku o odobravanju subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, najmanje jednom mesečno.

Zaključivanje ugovora

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Obaveze podnosioca zahteva nakon zaključenja ugovora

Nakon zaključenja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:

 • obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
 • ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31.05.2011. godine.

Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 (besplatan poziv), kao i na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

Link

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2011. godini

Opis programa i visina sredstava

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju do 19 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica romske nacionalnosti, koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine u kojoj se lica zapošljavaju, i to:

 • 100.000,00 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi opština,
 • 200.000,00 dinara po licu u trećoj grupi opština,
 • 300.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim opštinama kada se zapošljava do 10 lica,
 • 400.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim područijima kada se zapošljava 11 i više lica.

Tabela sa prikazom razvijenosti opština u skladu je sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku objave Javnog poziva i sastavni je deo teksta Javnog poziva.

Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta poslodavac može ostvariti pod uslovom:

 • da nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
 • da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
 • da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci;
 • da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i eksteritorijalne organizacije;
 • podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja;
 • privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br. 13/10);
 • korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;
 • podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica koja su u prethodnom periodu od 6 meseci od dana podnošenja zahteva bila u radnom odnosu kod podnosioca zahteva, odnosno poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • pisane izjave nezaposlenih lica da su pripadnici romske nacionalnosti;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahtva nije registrovan u APR;
 • potvrda o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica romske nacionalnosti, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje ne odnosi se na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Prioriteti za dodelu subvencija

Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet pri dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Donošenje odluke

Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, najmanje jednom mesečno.

Zaključivanje ugovora

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lica koja se zapošljavaju (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje),
 • odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza,
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa i
 • pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja su sledeća:

1.  za preduzetnika:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima.

3.    za pravno lice

 • za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru

Obaveze korisnika sredstava

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:

1)    zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i
2)    izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije.

Ostale informacije

Zahtev sa biznis planom podnosi se, u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema sedištu poslodavca ili organizacione delatnosti u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe, www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31.05.2011. godine.

Link

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

U okviru realizacije projekta “Biomass and Geothermal capacity and barriers assessment in Serbia”, koji finansira Republika Češka,  a implementira Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO),    Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike objavljuje:

Poziv za učešće malim i srednjim preduzećima na projektu “Biomass and Geothermal Capacity and Barriers Assessment in Serbia”

Cilj poziva je pružanje pomoći malim i srednjim preduzećima (MSP) u cilju izrade prethodne studije izvodljivosti (pre-feasibility  study) projekata  smanjenja korišćenja fosilnih goriva upotrebom obnovljivih izvora energije (biomase i geotermalne energije) i sagledavanja mogućih investicionih barijera.

Pozivaju se zainteresovana mala i srednja preduzeća (MSP), da prijavu i  dokumentaciju dostave na srpskom jeziku na adresu:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Za: mr Slobodana Cvetkovića, (slobodan.cvetkovic@ekoplan.gov.rs,)
Telefon./011 3132572, 3132575
Sa naznakom: OIE- (UNIDO)
Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  možete preuzeti ovde. Uslove učešća i  potrebnu dokumentaciju  na engleskom jeziku možete preuzetiovde.

Rok za podnošenje prijava je do 7.3.2011.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje.

Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom.

Prijave korisnika kojima je Ministarstvo kulture ranije dodelilo sredstva za sufinansiranje projekata/programa, a koji nisu podneli adekvatne izveštaje o njihovoj realizaciji, neće biti razmatrane. Ukoliko rok za podnošenje izveštaja, utvrđen Ugovorom, nije istekao, potrebno je podneti izveštaj za deo realizovanog projekta do momenta raspisivanja Konkursa
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta.
Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost, dostupnost većem broju korisnika, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost, značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva i informisanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja njihovog položaja.

U budžetu Ministarstva kulture je za namenu ovog konkursa opredeljeno 2.000.000,00 dinara

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta, na stranici Sektora za medije „Konkursi u oblasti medija“.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.

Konkurs je otvoren do: 09.03.2011. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; cialis online pharmacy podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Prednost u razmatranju će imati projekti koji za cilj imaju:
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i edukaciju dece i mladih;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva;
•    uvođenje novih informacionih tehnologija i razvoj medijske pismenosti
•    doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    značaj projekta za razvoj Republike Srbije, regiona i/ili opštine.

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, servisi novinskih agencija, kao i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa projektom za koji su već dobili sredstva iz javnih prihoda.

Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 1.000.000,00 dinara. Ministarstvo kulture sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 37.000.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta, na stranici Sektora za medije u opciji „Konkursi“

Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na internet stranici Ministarstva kulture.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671
Link

Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška izdavanju bar jednog štampanog glasila na manjinskim jezicima i proizvodnja i distribucija audio i audiovizuelnih radova na manjinskim jezicima.

Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su:

 • kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
 • adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti, kao i održivost projekta.
 • Prednost u razmatranju imaju projekti koji za cilj imaju:
 • unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
 • informisanje i edukaciju dece i mladih;
 • jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina;
 • uvođenje novih informacionih tehnologija, dostupnost većem broju korisnika;
 • programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica.

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, servisa novinskih agencija i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 30.000.000,00 dinara, kao i 5.000.000,00 dinara za projekte/programe namenjene Dekadi Roma.

Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na Internet stranici Ministarstva kulture.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link

Bespovratna finansijska sredstva za investicije

SIEPA – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije oglašava

Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije u oblastima proizvodnje i usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine

Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

 • referenci investitora;
 • udela domaćih dobavljača i efekta investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru;
 • održivosti investicije / trajnosti poslovanja;
 • novih tehnologija i prenosivosti znanja i veština na domaće dobavljače;
 • efekata investicija na ljudske resurse;
 • ocene uticaja na životnu sredinu;
 • obima izvoza;
 • supstitucije uvoza;
 • efekata investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;
 • pisma podrške, odnosno pisma o namerama opštine, odnosno grada kojim se pružaju olakšice i povoljnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije u koje investitor namerava da ulaže.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenja kriterijuma predviđenih uredbom, i to:

 • za investicije u proizvodni sektor: od 2.000 do 5.000 evra, odnosno od 4.000 do 10.000 evra za devastirana područja i područja od posebnog interesa (Zaječar, Kraljevo, Niš, Novi Pazar) po novom radnom mestu;
 • za investicije u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija u područja od posebnog interesa: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
 • za investicije u sektor usluga: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu.

Rok za podnošenje prijava za trinaesti krug odobravanja finansijskih sredstava je 4. mart 2011. godine. Dokumentacija dostavljena nakon ovog roka neće se uzimati u obzir.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: “Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za investicije” na dole navedenu adresu:
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije
ul. Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Link