Arhiva ‘Konkursi’

Krediti za poljoprivrednike

Krediti Credit Agricole banke sa povoljnim kamatnim stopama za poljoprivrednike dostupni do kraja juna

Banka Credit agricole Srbija produžila je svoju sajamsku ponudu kredita sa povoljnim kamatnim stopama za poljoprivrednike do kraja juna, saopštenoje iz te banke.

Poljoprivrednicima su na raspolaganju krediti sa nominalnom kamatnom stopom od 4,99% godišnje i efektivnom kamatnom stopom od 5,54%.

S obzirom na veliki broj podnetih zahteva za finansiranje tokom sajma, odlučili smo da produžimo ponudu, kazala je Marija Marić Mitrović, rukovodilac odeljenja za privredno i poljoprivredno bankarstvo.

Prema Marić Mitrović, uskoro se očekuju i uslovi kreditiranja na osnovu aranžmana sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, na kojima banka intenzivno radi.

Pored toga, Credit agricole Srbija u ponudi ima i novi paket račun “agro confort” za individualna poljoprivredna gazdinstva, koji se sastoji od posebno izabranih bankarskih proizvoda i usluga.

Link

Bolje je udvoje – volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE (BCIF)

Poziv udruženjima građana u Srbiji za prijavu nacrta projekata “Bolje je udvoje” (volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom)

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) je doma a fondacija iji je cilj podsticanje aktivnog uklju ivanja gra ana i gra anki u društvene promene u Srbiji. BCIF podržava proces demokratske tranzicije i osnaživanje civilnog društva u Srbiji kroz razvoj aktivnih i stabilnih lokalnih zajednica. Od po etka rada (1999. godine) do danas BCIF je dodelio preko 700 donacija u ukupnom iznosu od preko 3 miliona evra.

BCIF sprovodi razli ite programe podrške inkluziji ranjivih grupa u Srbiji putem podrške projekata organizacija civilnog društva. U saradnji sa Fondacijom Skan i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i isto nu Evropu (CNF CEE) iz Holandije, pokre emo program Bolje je udvoje, nastoje i da podstaknemo udruženja gra ana na razvijanje i primenu modela Budi drugar/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Program se zasniva na iskustvima iz Holandije i prenošenju uspešnog holandskog modela, a sprovodi se istovremeno u tri zemlje: Srbiji, Crnoj Gori i Ukrajini. Program finansiraju Fondacija Skan i CNF CEE iz Holandije.

Šta model Budi drugar/drugarica podrazumeva?

Model budi drugar/drugarica je osmišljen za ljude koji pripadaju ranjivim društvenim grupama i imaju potrebu za podrškom. Cilj sprovođenja ovakvog modela jeste da ponudi priliku ranjivim grupama, u ovom programu deci i mladima sa invaliditetom, da budu aktivno uklju ene u društvo. Model se može primeniti u radu sa razli itim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja, besku nici, OSI i drugi, sa ciljem da se proširi njihova mreža društvenih kontakata.

Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju pripadnike/ce ranjivih grupa sa volonterima/kama – ljudima koji su spremni da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedni kim aktivnostima. Biti drugar/drugarica zna i jednostavno biti tu za nekog drugog. Drugar/drugarica nikad ne treba niti sme da zameni osobu koja pruža stru nu podršku ili lana porodice. Drugar/drugarica je neko kome se može verovati, ko ume da sluša, ko ume da se druži i ko e provoditi vreme sa korisnicima/cama na raznim aktivnostima, kao npr. izlazak na kafu ili u bioskop, pozorište, šetnju. Od volontera/ki koji žele da budu drugari/drugarice se o ekuje da redovno, u kontinuitetu, provode vreme sa korisnicima/cama, i to periodi no (npr. tri sata nedeljno ili dva puta mese no).

Na osnovu procenjenih potreba i želja i jednih i drugih, deca i mladi sa invaliditetom se povezuju sa volonterima/kama u parove, kako bi imali zajedni ke aktivnosti. Odabranim volonterima/kama pruža se obuka, a nakon toga se povezuju sa decom ili mladima sa invaliditetom, prema sopstvenim kapacitetima i potrebama. Obe ciljne grupe, korisnici/ce, ali i drugari/drugarice, imaju koristi od ovih kontakata.

O programu Bolje je udvoje

BCIF sprovodi ovaj program sa idejom da podrži udruženja gra ana u Srbiji u razvijanju konkretnih projekata koji e se zasnivati na modelu budi drugar/drugarica za decu i mlade sa invaliditetom. Na osnovu prijava na konkurs, bi e odabrano 10 udruženja gra ana koja e dobiti finansijsku podršku u iznosu od po najviše 9.500,00 evra za sprovo enje svojih projekata. Za sve odabrane organizacije bi e obezbe en trening koji e držati holandske ekspertkinje, a pored obuke za primenu modela budi drugar/drugarica, trening ima za cilj i podsticanje saradnje me u organizacijama iz razli itih regiona u Srbiji. Neke od tema kojima e se trening baviti su: regrutovanje i obuka volontera/ki, selekcija volontera/ki i korisnika/ca i sastavljanje parova prema kapacitetima i potrebama, kao i profesionalna podrška volonterima/kama. U okviru treninga, organizacije e, uz pomo trenera, razviti detaljne planove aktivnosti svojih projekata.

Ko se može prijaviti?

Konkurs je namenjen udruženjima gra ana sa podru ja Srbije koja imaju iskustva i postignute zna ajne rezultate u direktnom radu sa mladima i decom sa invaliditetom, kao i udruženjima gra ana sa razvijenim volonterskim programima i iskustvom u direktnom angažovanju volontera/ki. Potrebno je da organizacije budu osnovane i da deluju u lokalnoj zajednici i da njima upravljaju ljudi iz te zajednice.

Udruženje se može prijaviti sa projektom u saradnji sa drugim udruženjima ili institucijama. Ukoliko je institucija partner na projektu, sredstva iz budžeta projekta mogu se koristiti samo za aktivnosti udruženja, ali ne i institucije.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, me unarodne organizacije, politi ke partije, verske organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Kriterijumi

Ideja programa je da podrži udruženja gra ana kroz finansijska sredstva, ali i prenošenjem neophodnih znanja i veština, da primene model budi drugar/drugarica u svoj rad, i time doprinesu poboljšanju kvaliteta života dece i mladih sa invaliditetom u Srbiji.

Od udruženja gra ana se o ekuje da osmisle i putem nacrta projekata predlože aktivnosti putem kojih e sprovoditi ovaj model, koji podrazumeva organizovanje dugoro ne volonterske podrške povezivanjem dece i mladih sa invaliditetom sa ljudima iz redovne populacije kroz druženje.

Nacrti projekata deset organizacija bi e odabrani za podršku i u eš e u programu na osnovu slede ih kriterijuma:

Organizacioni kapacitet udruženja

Najmanje tri godine iskustva i zna ajni rezultati udruženja u radu sa decom i mladima sa invaliditetom i/ili u direktnom radu sa volonterima/kama
Broj parova korisnik/ca – volonter/ka koje projekat okuplja.

Projekat je primarno usmeren na ugroženu grupu korisnika/ca, tj. na decu i mlade sa invaliditetom koji su društveno izolovani i nemaju pristup drugim programima podrške.

Aktivna uključenost dece i mladih osoba sa invaliditetom, članova porodice, volontera/ki i šire lokalne zajednice u planiranje i realizaciju projektnih aktivnosti.

Potencijal projekta za promociju i širenje modela budi drugar/drugarica u lokalnoj zajednici Kreativnost i inovativnost predloženih projektnih aktivnosti
Realisti  nost plana aktivnosti i budžeta

Korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice i udeo volonterskog doprinosa Mogućnost nastavka projekta nakon podrške BCIF-a

Prilikom odlučivanja vodi će se računa o geografskoj rasprostranjenosti projekata, kao i o zastupljenosti korisnika/ca sa razli itim vrstama invaliditeta (mentalni, fizi ki i senzorni).

Važni uslovi

Od organizacija se o  ekuje finansijsko u češće u projektu u iznosu od najmanje 500 evra po projektu.

Predvi   eno trajanje projekata je devet meseci, po  ev od 1. avgusta 2011. godine.

Neophodno je da organizacija u estvuje u itavom procesu koji program predvi a, uklju uju i sprovo enje projekta i trening sa obaveznim prisustvom po dva predstavnika/predstavnice organizacije.

Od udruženja se o ekuje posve enost i spremnost da odredi osobu koja e aktivno u estvovati u svim fazama ovog programa i biti odgovorna za koordinaciju parova korisnik/ca – volonter/ka u realizaciji pojedina nih projekata.

Sadržaj i plan programa

Program obezbe uje finansijsku podršku, trening i stalnu konsultativnu podršku za deset projekata udruženja gra ana, odabranih putem ovog konkursa. Podrška e se odvijati slede im tokom:

1.    Nakon procene svih prijava pristiglih na konkurs, bi e odabrano deset projekata za podršku – do 1. jula 2011. godine
2.    Po dva predstavnika/ce deset odabranih organizacija u estvova e na treningu koji e držati holandski stru njaci. Trening e imati za cilj da upozna u esnike/ce sa modelom budi drugar/drugarica i obezbedi organizacijama znanja i veštine neophodne za sprovo enje takvih projekata, kao i mogu nost da podrobnije planiraju aktivnosti i budžet. Tako e, trening e imati komponentu obuke za budu e mentore/ke za sprovo enje projekata budi drugar/drugarica u Srbiji – od 12. do 14.jula 2011. godine
3.    Udruženja koja u estvuju u programu ima e obavezu da, na osnovu treninga, razviju detaljan plan aktivnosti i detaljan budžet i podnesu ih BCIF-u – do 20. Jula 2011. godine
4.    Odobravanje projekata od strane BCIF-a i isplata donacija – do 31. jula 2011. godine
5.    Sprovo   enje podržanih projekata – od 1. avgusta 2011. godine do 31. marta 2012. godine.

Tokom svih faza programa udruženjima gra ana bi e omogu ene konsultacije sa osobljem BCIF-a i bi e im pružena adekvatna stru na podrška.

Procedura prijavljivanja:

Za prijavljivanje na konkurs potrebno je popuniti formular za prijavljivanje koji možete preuzeti na internet strani  www.bcif.org, ili tražiti da vam iz kancelarije BCIF-a pošalju mejlom.

Popunjeni formular pošaljite elektronski na i-mejl adresu:  prijave@bcif.org

Ukoliko niste u mogu nosti da pošaljete elektronsku verziju, pošaljite štampanu na adresu: BCIF, MajkeJevrosime 19/I, 106502 Beograd – Stari Grad

Ukoliko dokument šaljete poštom, obavezno nazna  ite: Prijava za konkurs Bolje je udvoje.

Svi kandidati dobi  e povratnu informaciju o prijemu prijave.

Rok za slanje prijava:

Prijave sa nacrtima projekata prima  će se do 20. juna 2011. godine.

Odluke o izboru nacrta projekata bi  e donete na slede  i način:

1.    Osoblje kancelarije BCIF-a pregleda sve prijave i pravi uži izbor kandidata prema osnovnim kriterijumima;
2.    Nezavisni selekcioni odbor donosi kona  nu odluku o kandidatima koji u  estvuju u programu.

Svi kandidati bi  e obavešteni o rezultatima konkursa najkasnije do 1. jula 2011. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Natalija Simovi  ,  natalija@bcif.org
Jelena Mihailovi  ,  jelena@bcif.org
Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Majke Jevrosime 19/I 106502 Beograd
Tel/faks: 011/ 3288 723 ( etiri linije) I-mejl:  prijave@bcif.org
Veb:  www.bcif.org

Link

Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih akcija “MLADI SU ZAKON”

UDRUŽENjE GRAĐANSKA MREŽA UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ za južnobanatski okrug

Ministarstvo omladine i sporta želi da tokom Međunarodne godine mladih i Evropske godine volontiranja, kao i kontinuiranog sprovođenja Nacionalne strategije za mlade pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama.

Konkurs za finansiranje omladinskih „ad hoc“ volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da se podstaknu za aktivno učešeće u društvu. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da  se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu zadovoljavanju uočenih potreba kroz aktivnosti od opšteg interesa i za dobro svih mladih, kao i celog društva.

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

1.    mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo u cilju aktivnog doprinosa mladima i široj društvenoj zajednici;
2.    zaštiti životne sredine;
3.    uređenju javnih otvorenih ili zatvorenih prostora koji služe (ili bi služili) za potrebe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih;
4.    humanitarnim akcijama.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave registrovana omladinska udruženja i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih) sa teritorije  južnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Očekuje se da realizacija ovih projekata doprinese povećanju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, omogući mladima da iskažu svoj doprinos društvenoj zajednici, humanost i solidarnost, a u skladu sa ciljevima i principima Nacionalne strategije za mlade.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu, a moguće je i animirati i uključiti i širu društvenu zajednicu.

Omladinska volonterska akcija može biti sprovedena isključivo na teritoriji južnobanatskog okruga.

Osnovni kriterijumi za vrednovanje predloženih akcija su:

  • cilj akcije (tačka 1 prijavnog forumalara);
  • broj mladih uključenih u akciju (tačka 2 prijavnog forumalara);
  • kvalitet akcije (inovativnost, korisnost i održivost (tačka 3 prijavnog forumalara);
  • racionalnost budžeta (tačka 4 prijavnog forumalara).

IZNOS SREDSTAVA I VREME IMPLEMENTACIJE:

Predložena akcija mora biti sprovedena u periodu od 12. avgusta do 01. oktobra 2011. godine. Maksimala vrednost predložene akcije može iznositi 90.000,00 dinara.

Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti kroz pregovore sa podnosiocem prijave umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava potreban za realizaciju pojedinih aktivnosti na projektu nerealan.

PODRŠKA U REALIZACIJI OMLADINSKIH VOLONTERSKIH AKCIJA:

Svim odabranim udruženjima i neformalnim grupama mladih će biti obezbeđena podrška od strane Udruženja Građanska mreža – Resurs centra kroz dvodnevnu obuku za po 2-3 predstavnika odabranog udruženja/neformalne grupe (koja će se okvirno održati u periodu od 20 juna do 10. jula 2011. godine), tehničko-stručnu i finansijsku podršku tokom realizacije omladinskih volonterskih akcija, kao i predstavljanja omladinskih volonterskih akcija tokom javnog događaja koji će biti organizovan od strane Udruženja Građanska mreža – Resurs centra.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI:

Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za realizaciju omladinske  volonterske akcije i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.

Neprihvatljivi troškovi, odnosno troškovi koji se neće pokrivati iz budžeta projekta su: honorari nosioca aktivnosti omladinske volonterske akcije, kupovina tehničke opreme i kupovina ili štampanje promotivnog materijala kojim se ili narušava zdravlje ili se promovišu nezdravi načini života i koji nisu u skladu sa principima Nacionalne strategije za mlade.

GDE I KAKO SE ŠALjU PRIJAVE, PROCENA I ODABIR

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara. Popunjen prijavni formular se dostavlja elektronskom poštom na adresu office@gradjanskamreza.org sa naznakom „Za konkurs: Mladi su zakon“ ili poštom na adresu:

Građanska mreža
Trg oslobođenja 3.6
26220 Kovin

Nakon zatvaranja konkursa petočlana Komisija koju formira Građanska mreža u sledećem sastavu: predstavnici lokalnih medija, kancelarija za mlade i udruženja nosioca projekta, će odabrati šest omladinskih volonterskih akcija „Mladi su zakon“ koje će biti finansirana u iznosu do 90.000,00 dinara po akciji.

Konkurs je otvoren od 09.maja do 09. juna 2011. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave. Prijave koje nose datum pošiljke nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti na veb sajtu udruženja: www.gradjanskamreza.org, putem e-maila: office@gradjanskamreza.org ili telefonom 013/742-279 (064/24-23-561).

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. juna nakon odluke Komisije.

Svi učesnici konkursa će biti obavešteni o  rezultatima od strane udruženja, a lista odobrenih akcija iz svih okruga biće objavljena na sajtu Ministarstva omladine i sporta, www.mos.gov.rs  i omladinskom Internet portalu www.zamislizivot.org.

Poziv za konkurs

Prijava

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2011. godini čiji su nosioci nevladine organizacije.

Ministarstvo će sufinansirati projekte koji  su od javnog interesa i mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine, a odnose se na popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine; realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili teme  u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine ili  sprovođenje jednokratnih aktivnosti usmerenih ka rešavanju konkretnog problema.

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2011. godine.

Ovde možete preuzeti tekst Konkursa, formular za prijavljivanje, detaljnije informacije i uputstva i obrazac za podnošenje izveštaja.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/ 3132- 936 ili 3132 – 571.

Kontakt osoba: Verica Ćurčić-Pantelić.

Link

Putujemo u Evropu

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

«Putujemo u Evropu»

Striktni vizni režim, koji je bio na snazi proteklih godina nije glavni razlog i prepreka putovanju naših studenata, već nedostatak finansijskih sredstava. Iako je od pre godinu i po dana građanima Srbije omogućeno slobodno, bezvizno putovanje u države potpisnice Šengenskog ugovora, veliki broj studenata, koji imaju odličan uspeh na fakultetima, i dalje nije u mogućnosti da priušti sebi putovanje u ove države. S toga, ove godine, konkurs posebno posvećujemo njima.

Cilj konkursa je da se omogući da 70 najboljih studenata završnih godina (studenti osnovnih i master studija i apsolventi) sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji leto 2011. godine provede kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući i upoznajući evropske gradove i narode.

Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-rail karte (22 dana u kontinuitetu), Visa kartice Hypo banke sa džeparcem, Delta Generali putno osiguranje, studentske kartice EURO26 i ISIC, za putovanje Evropom prema sopstvenom izboru tokom leta 2011. godine.

Osnovni kriterijumi, na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su sledeći:
1.    Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima, svi starosti do 26 godina (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža).
2.    Socijalni status studenta – kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine, koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.
3.    Uspeh studenta:
a.    Prosečna ocena minimum 8,5 (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
b.    Dužina studiranja
4.    Znanje stranog jezika – engleski, nemački, francuski, italijanski jezik (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).
5.    Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrda da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Prijavni formular, Uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa Web Site-a projekta: www.putujemouevropu.org

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:
Za konkurs «Putujemo u Evropu»
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31
11 000 Beograd

Konkurs je otvoren od 18. maja do 15. juna 2011. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave sa svom neophodnom pratećom dokumentacijom navedenom u Uputstvu za konkurisanje, koje stignu na naznačenu adresu.
Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje su poslate posle datuma zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke ili nepotpunu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.
Informacije možete dobiti na e-mail: info@putujemouevropu.org

Sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sufinansirati programe i projekte u oblasti visokog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 8.841.577,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA  SREDSTAVA

A) Ustanove visokog  obrazovanja

1.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 5.778.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za unapređenje visokog obrazovanja kroz pojedinačne programe i projekte ustanova, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i usluge informisanja.

2.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 1.833.577,00 dinara, koji iznos je namenjen za obezbeđivanje materijala za obrazovanje.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove visokog  obrazovanja u AP Vojvodini.

B) Nevladine organizacije i  udruženja studenata

1. Za programe i projekte nevladinih organizacija i udruženja studenata na nivou visokog obrazovanja – 1.230.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za:

•    unapređivanje  visokog  obrazovanja;
•    obezbeđivanje  uslova za podizanje kvaliteta visokog  obrazovanja;
•    poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija i udruženja studenata u cilju realizacije projekata u oblasti visokog obrazovanja;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti visokog obrazovanja, i
•    obezbeđivanje uslova talentovanim studentima, studentima sa posebnim potrebama i studentima pripadnicima nacionalnih manjina.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja studenata u AP Vojvodini.

ZAJEDNIČKI  USLOVI  KONKURSA:

I    Raspodela  sredstava  vrši  se  na  osnovu  sledećih  kriterijuma:
1.    značaj programa (projekta) za unapređenje visokog obrazovanja;
2.    ukupni troškovi  potrebni za  realizaciju programa (projekta),
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekta),
4.    kontinuitet u finansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekta)

II    Podnosilac  prijave,  uz  Upitnik,  treba  da  priloži:

1.    kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj, mesto i vreme održavanja skupa, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa (projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija potvrde  o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE  PO  ZAHTEVIMA  I  NAČIN  APLICIRANjA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o  rezultatima Konkursa pismeno  obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije programa (projekta). Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa (projekta).

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnim novinama “Dnevnik” i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave se podnose na priloženom Upitniku.
Prijave sa   potrebnom dokumentacijom   se podnose na  adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Upitnik za visokoškolske ustanove u AP Vojvodini

Upitnik za nevladine organizacije i udruženja studenata sa sedištem u AP Vojvodini

Sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sufinansirati tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od
29.609.343,00  dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA  SREDSTAVA

Sredstva  se raspodeljuju:

1. Za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ustanova visokog obrazovanja – 16.709.343,00 dinara;

2.      Za  nabavku mašina  i  opreme  za  ustanove  visokog  obrazovanja  –  12.900.000,00 dinara.

Pravo  učestvovanja  na  Konkursu  imaju ustanove  visokog  obrazovanja u  AP  Vojvodini.

KRITERIJUMI  I USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela  sredstava  vrši  se  na osnovu sledećih  kriterijuma:
1.    vrsta, značaj i razlog planiranih radova po osnovu tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavke mašina i opreme, kao i njihov značaj za nastavno-naučni proces,
2.    ukupni  troškovi  potrebni  za  realizaciju,
3.    postojanje drugih  izvora za  finansiranje,
4.    kontinuitet u finansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekta)

II   Posebni uslovi  i  kriterijumi  za  razmatranje prijava ustanova:
1.    havarije  na  objektima nastale  pod uticajem  elementarnih  nepogoda  ili  starosti,
2.    havarije na grejnim, vodovodnim, kanalizacionim, strujnim i drugim instalacijama i postrojenjima u zgradi ustanove,
3.    hitnost tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i hitnost u nabavci mašina i opreme,
4.    spremnost ustanove da sufinansira tekuće popravke i održavanje zgrade i opreme, odnosno nabavku mašina i opreme.

III    Podnosilac  prijave,  uz  Upitnik,  treba da  priloži:
1.    kratak opis tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavke mašina i opreme;
2.    detaljan finansijski plan, sa preciznom specifikacijom radova, odnosno opreme i predračunom troškova;
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija  potvrde  o poreskom  identifikacionom  broju.

ODLUČIVANjE  PO  ZAHTEVIMA  I  NAČIN  APLICIRANjA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat  će  o  rezultatima  Konkursa pismeno  obavestiti  podnosioce zahteva.

Za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, kao i nabavku mašina i opreme čija je vrednost iznad iznosa koji je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu oslobođen javnih nabavki, primenjuje se postupak javnih nabavki, odnosno dodela sredstava u skladu sa propisima kojima se regulišu javne nabavke.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavku mašina i opreme. Izuzetno, rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnim novinama “Dnevnik” i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave  se  podnose na  priloženom Upitniku.
Prijave  sa   potrebnom  dokumentacijom   se  podnose na  adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Upitnik za sufinansiranje nabavke mašina i opreme

Upitnik za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme za 2011. godinu

Bespovratna sredstva malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj na prostoru Bačke sprovodi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mera podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele.

Prijave se podnose u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Modene 5, 21000 Novi Sad.

Preuzmite javni poziv

Link

Podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA JAČANjE INOVATIVNOSTI

Meru podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.

Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti.

Specifični ciljevi Mere su:
1) podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija u MSPP;
2) povezivanje MSPP sa naučnoistraživačkim organizacijama, fakultetima, naučno-tehnološkim parkovima i konsultantskim kućama, kao i transfer znanja i tehnologije;
3) povećanje vrednosti i obima prometa MSPP na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) povećanje broja MSPP koja investiraju u inovativne aktivnosti.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.    Korisnici bespovratnih sredstava:
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
2)  preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
3) zadruge.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Privredni subjekti iz tačke 1.1 mogu ostvariti pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće inovativne aktivnosti:
•    razvoj novog proizvoda ili usluge;
•    značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
•    uvođenje novog procesa proizvodnje;
•    otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju, registrovan pre datuma objavljivanja  Javnog poziva;
•    novi dizajn proizvoda;
•    marketing plan novog proizvoda/usluge.

1.3. Opravdani troškovi
Ministarstvo će sufinansirati samo troškove ugovornih usluga koje će domaće naučnoistraživačke organizacije, fakulteti, laboratorije, konsultantske kuće i druge firme i organizacije pružiti u realizaciji navedenih aktivnosti, odnosno troškove kupovine prava intelektualne svojine kada je reč o patentima.

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 1.2. priznaće se troškovi:
•    izrade studije izvodljivosti;
•    troškovi istraživanja, tehničkog znanja, materijala i korišćenja instrumenata i opreme pri izradi prototipa proizvoda;
•    testiranja/ispitivanja;
•    izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod/uslugu/proces;
•    otkupa patenta;
•    izrade dizajna proizvoda/usluge;
•    izrade marketing plana.

Za izradu prototipa proizvoda i testiranje/ispitivanje priznaće se troškovi materijala institucije koja aktivnost realizuje, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti.

Navedeni troškovi moraju biti izraženi u sledećem obliku:
– troškovi ugovornih usluga-cena ekspert sata i broj potrebnih sati;
– troškovi materijala-cena materijala  i količina potrebnog materijala i
– troškovi korišćenja opreme-cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana.

Korisnik je dužan da pomoć koristi za pribavljanje usluga po tržišnim cenama ili ukoliko je pružalac usluga neprofitni privredni subjekat, po ceni koja predstavlja pune troškove usluga uz razumnu maržu.

1.4. Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu ;
5)    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
6)    da nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);
7)    da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
8)    da su osnovani najkasnije u 2008. godini, odnosno imaju finansijske izveštaje za dve poslednje poslovne godine;
9)    da su u periodu od 01. januara 2011. godine do dana podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
10)    da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir

Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

3.    Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje

Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru zahteva čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma: kvalitet predložene inovativne aktivnosti i njen uticaj na povećanje konkurentnosti, ulaganja u inovativne aktivnosti u prethodnom periodu, prethodna saradnja sa NIO, fakultetima, laboratorijama, konsultantskim kućama, kretanje prihoda od prodaje u prethodne dve godine, promene broja zaposlenih u prethodne dve godine, predložena visina sufinansiranja troškova inovativne aktivnosti iz sopstvenih izvora, nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave  na kojoj je privredni subjekat registrovan i korišćenje sredstava po Programu podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:

•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva d.o.o. Subotica;  Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica; Tel: 024/554-107; 535-109; e-mail: smer@subotica.info; www.smer.biz
•    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
•    Regionalna razvojna agencija Bačka; Modene 5, Novi Sad; Tel/faks: 021/450-893; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
•    Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.co.rs
•    Regionalna razvojna agencija Srema; Glavna br.172, Ruma; Tel:022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, Beograd; Tel: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs
•    Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, Požarevac; Tel: 012/510-824; 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.mspne-serbia.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, Kragujevac; Tel: 034/300-575; 302-704; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge – Kruševac; Dragomira Gajića 1, Kruševac; Tel: 037/3543-018; 3508-160; e-mail: mspks@ptt.rs;
•    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
•    Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
•    Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA, d.o.o., Novi Pazar; 7. jula bb, Novi Pazar; Tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs
•    Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
•    Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar; Nikole Pašića 37/1, Zaječar; Tel: 019/426-516; 425-380; e-mail: msptimok@tsbest.net; www.msp-timok.org
•    Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
•    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”, d.o.o. Vranje; 22. decembra bb, Vranje; Tel: 017/412-207; 414-893; 404-629; e-mail: leda_vr@yahoo.com; www.veeda.rs

U navedenim agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.
Informacije se mogu dobiti i u Nacionalnoj agenciji na sledeće brojeve telefona: 019/445-364 i 011/2060-832.

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške MSPP za jačanje inovativnosti u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs.

5.    Obaveštenje o izboru
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Preuzimanje dokumenta

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške razvoju inovativnih klastera

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
mere podrške razvoju inovativnih klastera

Meru podrške  razvoju inovativnih klastera (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.
Opšti cilj Mere jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, njihovim povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije.

Specifični ciljevi Mere su:
1) jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija  i njihovim uključivanjem u projekte sa komercijalnim ciljevima;
2) uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti;
3) povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.    Korisnici bespovratnih sredstava:
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji:
1.    su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
2.    imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava, preduzetnika i najmanje tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
3.    imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju.
U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Merom se sredstva dodeljuju za projekte:
1)    novoosnovanim inovativnim klasterima u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2009. godine;
2)    postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.
Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:

Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:
1)    operativni troškovi kancelarije klastera za aktivnosti povezivanja članica:
–    interno povezivanje članica (razvoj zajedničke vizije i ciljeva – strateških i operativnih, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, zajedničko istraživanje tržišta, koordinirana nabavka)
–    eksterno povezivanje (marketing klastera i regiona, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže)
–    privlačenje novih članova;
2)    troškovi organizacije:
–    programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU, relevantnim za oblast poslovanja klastera.
–    seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada:
1)    troškovi razvoja zajedničkih usluga klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, pomoć pri  investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama)
2)    troškovi izrade studija izvodljivosti i drugu projektno tehničku dokumentaciju za zajedničke infrastrukturne projekte
3)    troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga uz učešće  najmanje 3 članice klastera
4)    troškovi izrade i ispitivanja prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
5)    troškovi zaštite intelektualne svojine, otkupa prava na patent i patentnu dokumentaciju;
6)    troškovi organizacije programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU;
7)     troškovi organizacije konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za tačke 2) do 5), opravdani troškovi pokrivaju: troškove osoblja (istraživači, tehničari i drugo pomoćno osoblje) u meri u kojoj rade na projektu; troškove instrumenata i opreme u obimu u kome se koriste za projekat; troškove ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od trećih lica po tržišnim cenama, ukoliko je transakcija izvršena u konkurentnim uslovima, i troškovi savetodavnih i sličnih usluga ukoliko se koriste isključivo za delatnost istraživanja; dodatne režijske troškove nastale direktno kao rezultat istraživačke delatnosti; druge operativne troškove poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i  proizvoda nastalih direktno kao rezultat istraživačke delatnosti.

1.3.    Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular odgovarajućoj regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da su preduzeća, članovi klastera u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
5)    da preduzeća, članovi klastera nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);
6)    da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.
Inovativni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili  za razvojnu fazu rada.
Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Inovativni klasteri koji su se sa svojim projektima prijavili da budu korisnici Mere mogu da ostvare pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti na projektima, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 2.000.000 dinara.  Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000 dinara.

3.    Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje
Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru projekata čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma:
1) za novoosnovane inovativne klastere u početnoj fazi rada: profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
2) za inovativne klastere u razvojnoj fazi rada: zajedničke aktivnosti klastera, profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
3) za projekate novoosnovanih i klastera u razvojnoj fazi rada: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i troškovna efikasnost.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva d.o.o. Subotica;  Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica; Tel: 024/554-107; 535-109; e-mail: smer@subotica.info; www.smer.biz
•    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
•    Regionalna razvojna agencija Bačka; Modene 5, Novi Sad; Tel/faks: 021/450-893; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
•    Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.co.rs
•    Regionalna razvojna agencija Srema; Glavna br.172, Ruma; Tel:022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, Beograd; Tel: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs
•    Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, Požarevac; Tel: 012/510-824; 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, Kragujevac; Tel: 034/300-575; 302-704; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge – Kruševac; Dragomira Gajića 1, Kruševac; Tel: 037/3543-018; 3508-160; e-mail: mspks@ptt.rs;
•    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
•    Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
•    Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA, d.o.o., Novi Pazar; 7. jula bb, Novi Pazar; Tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs
•    Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
•    Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar; Nikole Pašića 37/1, Zaječar; Tel: 019/426-516; 425-380; e-mail: msptimok@tsbest.net; www.msp-timok.org
•    Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
•    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”, d.o.o. Vranje; 22. decembra bb, Vranje; Tel: 017/412-207; 414-893; 404-629; e-mail: leda_vr@yahoo.com; www.veeda.rs

U navedenim agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. Informacije se mogu dobiti i u Nacionalnoj agenciji na sledeće brojeve telefona: 019/445 311 i 011/2060 829.

Rok za podnošenje prijava je 16. jul 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Mere podrške razvoju inovativnih klastera u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: klasteri.merr.gov.rs, www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs.

5.    Obaveštenje o izboru
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja obaveštenja.

Preuzimanje dokumenta

Link