Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

EVROPSKI POKRET SRBIJA
Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

 • mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo
 • ukazivanju na probleme u svojoj okolini
 • rešavanju uočenih problema

Na konkurs mogu da se prijave omladinske organizacije civilnog društva, organizacije civilnog društva koje se bave mladima i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i sl.). Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 25 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu.

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem prijavnog formulara. Prijavni formular se može preuzeti ovde. Popunjen prijavni formular se dostavlja ISKLJUČIVO elektronskom poštom na adresu resivoje@emins.org sa naznakom „Za konkurs E, mogu i ja! 2009“

Nakon zatvaranja konkursa Komisija konkursa odabraće 12 najboljih predloženih akcija i  podržati njihovu realizaciju u iznosu do 50. 000 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni nakon odluke Komisije konkursa (januar 2010. godine) na sajtu www.resivoje.rs

Predložene akcije moraju biti sprovedene u periodu od 1. februara. do 31. marta 2009. godine.

Društvene akcije se sprovode isključivo na teritoriji Republike Srbije.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje stignu nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete

u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: resivoje@emins.org

Konkurs traje od 9. novembra do 25. decembra 2009. godine

Stipendiranje studenata novinarstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Stipendiranje studenata novinarstva

Konkurs za stipendiranje studenata novinarstva, drugih medijskih struka i ostalih zanimanja neophodnih javnim glasilima

Visina ukupnih sredstava predviđenih za dodelu po konkursu je 2.940.000,00 dinara.

I PREDMET, CILJ USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA

Predmet konkursa je  stipendiranje studenata novinarstva, drugih medijskih struka i ostalih zanimanja neophodnih javnim glasilima u AP Vojvodini.

Uslovi pri odobravanju sredstava su:

– da osnivač javnog glasila koji predlaže kandidata za stipendiju ima sedište na teritoriji AP Vojvodine

– da je sistematizacijom radnih mesta medija predlagača iskazana potreba za  kadrom.

Kriterijumi pri odobravanju sredstava su:

značaj medija, predlagača za javno informisanje građana Vojvodine;

II PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Sredstva se odobravaju za stipendiranje studenata novinarstva, drugih medijskih struka i ostalih zanimanja neophodnih javnim glasilima.

Na  javni konkurs se može prijaviti osnivač javnog glasila, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine  sa predlogom i iskazanom potrebom za kadrom – studentom. Mogu se stipendirati studenti svih godina studija osim studenata prve godine studija i apsolventi.

Mesečni iznos stipendije je 7.000,00 dinara i obezbeđuje se za akademsku 2009-2010. godinu u trajanju od 10 meseci.

Osnivač javnog glasila je dužan da, nakon sticanja diplome studenta na odgovarajućem fakultetu, zasnuje radni odnos sa studentom kome je dodeljena stipendija u istom trajanju koliko traje stipendiranje. Student je dužan da, nakon sticanja diplome na odgovarajućem fakultetu, zasnuje radni odnos u javnom glasilu u istom trajanju koliko traje stipendiranje.

Sredstva se odobravaju na osnovu  prijave na konkurs.

Osnivač javnog glasila podnosi prijavu o potrebi za kadrom koji želi da bude stipendiran od strane Sekretarijata.

Osnivač javnog glasila  uz prijavu prilaže uverenje:

– da je student državljanin Republike Srbije;

– da student ima prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

–  o upisu studenta u tekuću školsku godinu i

– o položenim ispitima.

– da nije ponovio ni jednu godinu studija;

– da je na prethodnim godinama studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,50.

Rok: 20.11.2009. god.

Kredit za ovčarstvo i kozarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJPOLJOPRIVREDE
Kredit za ovčarstvo i kozarstvo

Konkurs za dodelu kredita za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2009 godini

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu ovaca rase: vintemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 12.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 18 meseci,
 • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 4 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanom za prodaju ovaca i koza koje bude odabrao učesnik konkursa.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu  (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini) – procena vrednosti nepokretnosti izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2009. godine.

Javni poziv za podršku 2 poslovna plana

BALKAN CHILDREN AND YOUTH FOUNDATION
Javni poziv za podršku 2 poslovna plana

Za podršku 2 poslovna plana u ukupnom iznosu od 4.000 EUR. Ovaj poziv je namenjen nezaposlenim mladim osobama iz Srbije, starosti od 18-26 godina, koji imaju ideje kako da otpočnu sopstveni posao. Poslovni plan treba da bude namenjen mladim ljudima i treba da odražava aktuelne tržišne trendove u Srbiji. Period implementacije programa će trajati jednu godinu i BCYF je spreman da podrzi pojedince koji pruže najbolji:

 • Opis i obja{njenje održljivosti njihovih poslovnih ideja
 • Dokaz o visokom nivou radne sposobnosti vezane za poslovnu zajednicu u Srbiji
 • Dokaz o njihovom iskustvu potrebnom za potpunu podršku realizaciji njihovih poslovnih ideja
 • Informacije o treninzima za sticanje potrebnih veština ili o poslovnom znanju za li~ni, organizacioni i profesionalni razvoj
 • Informacije o tome: ko su njihovi klijenti, rezultatima istraživanja trzhišta, detaljno objašnjenje zašto smatraju da će njihove poslovne ideje imati uspeha na trzhištu, detaljan opis ciljnih grupa i pozicioniranja na složenom lokalnom tržištu u  sadašnjem, vrlo izazovnom periodu.

Kao dodatni kriterijum u postupku donošenja odluke o odobravanju prijave bice razmatrani i geografski kriterijum kao i kriterijum na koju se privrednu oblast poslovni plan odnosi. Prednost će biti data prijavama koje dolaze izvan Beograda.

Cilj akcije jeste poboljšanje mogućnosti pristupa mladim ljudima u lokalnu poslovnu zajednicu.

Formulari za prijavu mogu se pronaci na web stranici www.balkanyouth.org. Popunjene formulare i drugu prateću dokumentaciju poslati Izvršnom Asistentu BCYF Mr. Kristjan Đambar na e-mail: kristjan@balkanyouth.org

Rok za podnošenje: 30. novembar 2009

Kredit za podizanje zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za podizanje zasada voća

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 24 meseca,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se višegodišnji zasadi jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica;
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2009. godine.

Kredit za podizanje zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada  vinove loze u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
 • Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra
 • grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kreditiraće se:

1.Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.

2. Bagremovi, betonski i metalni stubovi,

3. Pocinkovana žica

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2009. godine.

Kredit za nabavku opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za nabavku opreme za pčelarstvo

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih košnica i opreme za pčelarstvo u 2009. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima
 • za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2009. godine.

Bespovratna sredstva za započinjanje komasacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Bespovratna sredstva za započinjanje komasacije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje novih postupaka komasacije

Sredstva za započinjanje novih postupaka komasacije se dodeljuju u ukupnom iznosu do 15.000.000,00 dinara. Za realizaciju postupaka komasacije AP Vojvodina obezbeđuje 55% potrebnih sredstava gradovi i opštine na čijoj se teritoriji započinje postupak komasacije 45% potrebnih sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs
 • Overena kopija PIB obrazca
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa
 • Overena kopija Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenjapoljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu
 • Overena kopija izvoda iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za realizaciju postupka komasacije (Tabela: Program radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta)
 • Overena kopija akta kojim je skupština opštine donela Program komasacije
 • Program komasacije (na uvid)
 • Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije.

Rok: 19.11.2009. godine

Bespovratna sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Bespovratna sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili opremanje sistema za navodnjavanje

Sredstva za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili opremanje sistema za navodnjavanje po ovom konkursu se dodeljuju u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara.

Sredstava za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili opremanje sistema za navodnjavanje se u celosti obezbeđuju iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole, poljoprivredni fakulteti, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs,
 • Overena kopija PIB obrazca,
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa,
 • Tehničku dokumentaciju (prilaže se ukoliko se radi o izgradnji, sanaciji ili rekonstrukciji sistema za navodnjavanje),
 • Predračun za opremu koja se nabavlja (prilaže se ukoliko se radi o opremanju sistema za navodnjavanje)

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok: 17.11.2009. godine

Bespovratna sredstva za poljozaštine pojaseve

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Bespovratna sredstva za poljozaštine pojaseve

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema

Ukupno raspoloživa sredstva koja će se rasporediti putem konkursa iznose 50.000.000,00 dinara (slovima: pedeset miliona dinara).

Korisnicima sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 65%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenjapoljoprivrednog zemljišta predvideli podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema i koji su doneli odluku o podizanju poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, overena i potpisana od ovlašćenog lica
 • Fotokopija PIB obrazca,
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
 • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema,
 • Akt kojim je nadležni organ grada, odnosno opštine usvojio projektno tehničku dokumentaciju za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema
 • Odluku nadležnog organa grada, odnosno opštine o pristupanju realizaciji radova na podizanju poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema po usvojenoj projektno tehničkoj dokumentaciji
 • Izvođački projekat kao i izvod iz projektno tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva i agrošumskih proizvodnih sistema

Rok: 15.11.2009. godine