Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje troškova organizovanog prevoza učenika srednjih škola na sajam obrazovanja

Female resting legs on a train seat with backpack

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na sajam obrazovanja u Novom Sadu, za 2018. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2018. godini, finansirati i sufinansirati projekte u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u APV na Sajam obrazovanja u Novom Sadu, za 2018. godinu u uznosu od 3.000.000,00 dinara.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Navedena sredstva namenjena su za podizanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – za troškove organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u APV na Sajam obrazovanja, koji će se održati u periodu 8-10 marta 2018. godine u Novom Sadu.

Podnosilac prijave, uz prijavu na konkurs, treba da priloži:
1) fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,
2) nevezanu ponudu – predračun o ceni prevoza učenika na Sajam obrazovanja u Novom Sadu sa naznačenim brojem učesnika korisnika usluge.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve.

Kriterijumi za dodelu sredstava u skladu sa članom 11. tačka 2. alineja 1, 2. i 5. Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini su:
– veličina ciljne grupe,
– stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je projekat namenjen,
– uključenost partnerskih institucija u realizaciju projekta.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno ovlašćenje za potpisivanje iste.
Prijava na konkurs se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata.

Jedno pravno lice može da podnese jednu prijavu.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 16. februar 2018. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu
i nacionalne manjine-nacionalne zajednice
„Konkurs za troškove organizovanog prevoza učenika na Sajam obrazovanja“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Komisija neće razmatrati:
– Nepotpune prijave
– neblagovremene prijave
– nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom)
– prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene
– prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja.
Obrazac upitnika se može preuzeti od 5. februara 2018. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na telefon: 021/ 487 41 83, 487 41 57.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova obrazovanja i vaspitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV”, br. 57/2017) i to: za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 150.366.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 95.000.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 33.800.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda 11.871.000,00 dinara i za predškolske ustanove 9.695.000,00 dinara).

Sredstva su namenjena za izvođenje radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i za investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a za koje rešenje o odobravanju izvođenja radova izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole prema članu 145. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr.,64/2010-odluka US, 24/2011,121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Sredstva se ne dodeljuju za finansiranje i sufinansiranje izvođenja radova izgradnje, dogradnje i tekućeg održavanja objekta.

Sredstva se ne dodeljuju za radove čije je finansiranje u punom iznosu obezbeđeno iz drugih izvora.

Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci zahteva
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava jesu:
– škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave;
– jedinice lokalne samouprave (isključivo za potrebe predškolskih ustanova) na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, kao i po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine jesu:

1. značaj realizacije projekta kada je reč o bezbednosti učenika, nastavnika odnosno dece, vaspitača i zaposlenih koji koriste objekte;

2. značaj realizacije projekta za obezbeđivanje kvalitetnih uslova za boravak i izvođenje vaspitno-obrazovnog rada;

3. finansijska opravdanost projekta;

4. održivost projekta;

5. lokalni odnosno regionalni značaj projekta;

6. aktivnosti koje su preduzete s ciljem realizacije projekta (prednost će imati projekti za koje je pribavljeno rešenje o odobrenju izvođenja radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole);

7. obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta (prednost će imati projekti za koje su obezbeđena sredstva za sufinansiranje iz drugih izvora).

OPŠTE SMERNICE KONKURSA
Ukoliko je tehnički moguće, projekat realizovati u više nezavisnih faza izvođenja radova, Korisnik treba da podnese prijavu s jasno navedenim fazama za izvođenje radova i naznačenim finansijskim sredstvima za sve faze.

Priložen predmer i predračun radova treba da bude sa precizno utvrđenom količinom radova i sa tržišnim cenama, jer će se sredstva Korisniku prenositi u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke (a najviše do odobrenog iznosa). Viškove radova i nepredviđene radove Sekretarijat neće moći da finansira.

Nakon dodele sredstva po Konkursu, a pre prenosa sredstava, Korisnik će biti dužan da:
– potpiše ugovor o dodeli budžetskih sredstava sa Sekretarijatom, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana;
– sprovede postupak javne nabavke (za izbor ponuđača odgovoran je Korisnik i odgovorno lice u njemu);
– dostavi fotokopiju bankarske garancije izabranog izvođača radova za dobro izvršenje posla;
– angažuje nezavisno lice kao stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova;
– dostavi rešenje o odobrenju izvođenja predmetnih radova izdato od strane organa opštinske/gradske uprave nadležne za izdavanje građevinske dozvole.

Korisnik koji je za određeni projekat konkurisao i na drugim mestima, ima pravo podnošenja prijave i na predmetni konkurs ukoliko u momentu podnošenja prijave nije imao, niti je mogao imati saznanje o tome da li su mu odobrena sredstva po drugom konkursu za predmetni projekat.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 05.02.2018. godine na veb-adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice s naznakom „Za konkurs – za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (prizemlje zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na konkurs, prilaže se:
1. kopija tehničke dokumentacije na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao rešenje o odobrenju izvođenja radova.

U slučaju da ustanova, čiji je osnivač AP Vojvodina, nije pribavila rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ova ustanova podnosi kopiju tehničke dokumentacije na osnovu koje će nakon pribavljanja saglasnosti za izvođenje radova od strane Pokrajinske vlade, nadležan organ izdati rešenje o odobrenju izvođenja radova;

2. kopija rešenja o odobrenju za izvođenje radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.
Ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, koje nisu pribavile rešenje o odobrenju za izvođenje radova, podnose akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da je priložena tehnička dokumentacija kompletna i odgovarajuća, na osnovu koje će se po dobijanju saglasnosti Pokrajinske vlade za izvođenje radova izdati rešenje o odobrenju za izvođenje radova;

3. predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);

4. ako su sredstva obezbeđena i iz drugih izvora (sufinansiranje), dokaz o obezbeđenim sredstvima (ugovor, rešenje i slično);

5. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju ustanove obrazovanja odnosno za predškolske ustanove ‒ jedinice lokalne samouprave (osnivača ustanove).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 02.03.2018. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Komisija neće razmatrati:
– nepotpune prijave;
– neblagovremene prijave (prijave poslate nakon roka koji je označen kao poslednji dan konkursa);
– nedopuštene prijave (prijave koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom);
– prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene;
– prijave korisnika koji u prethodnom periodu finansijskim i narativnim izveštajima nisu opravdali sredstva dodeljena iz pokrajinskog budžeta.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet prezentaciji Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi s realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona: 021/487 4614, 487 4609, 487 4336.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 57.500.000,00 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:
A) sufinansiranje projekata javnih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina) u cilju realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete. Sredstva se dodeljuju javnim ustanovama, koje je osnovala Republika Srbija, AP Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine. I to za:
1. zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme
Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. kupovinu polovnih materijala i opreme;
2. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata iz člana 1. ovog Pravilnika, koji imaju za cilj:
A) Projekti štedljive unutrašnje rasvete kod javnih ustanova sa teritorije AP Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, AP Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine
• podsticanje javnih ustanova za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti unutrašnje rasvete, u skladu sa standarom koji propisuje kvalitet osvetljenja SRPS EN 12464-1 i preporukama Srpskog društva za osvetljenje;
• poboljšanje energetske efikasnosti unutrašnje rasvete kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;
• unapređenje sistema unutrašnje rasvete u skladu sa standardom koji propisuje kvalitet osvetljenja SRPS EN 12464-1 i preporukama Srpskog društva za osvetljenje;
• smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za unutrašnju rasvetu u javnim ustanovama na terotoriji AP Vojvodine;
• smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmaciju primene mera energetske efikasnosti.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 57.500.000,00 dinara (slovima: pedesetsedammilionapetstotina);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po konkursu iznosi:
a. Za projekte štedljive unutrašnje rasvete: 4.000.000,00 dinara (četirimiliona)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) za projekte štedljive unutrašnje
5. Rok za podnošenje prijave je 19. februar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI”, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinska sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

A) Javne ustanove:

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena Prijava za učešće na Konkursu (obrazac se preuzima se sa sajta Sekretarijata);

2. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju (potvrda o izvršenoj registraciji poreskih obveznika);

3. Ovlašćenje za zastupanje javne ustanove (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)

4. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor (fotokopija kartona deponovanih potpisa);

5. Potvrda o izvršenoj registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);

6. Uverenje nadležne Poreske uprave Ministarstva finansija i uverenje odeljenja lokalne poreske administracije odgovarajuće opštinske/gradske uprave da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda, ne starija od 30 dana od dana objave konkursa;

7. Idejni projekat sa predmerom i predračunom (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta, za koji se podnosi prijava na konkurs za dodelu sredstava); projektno-tehnička dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (službeni glasnik RS br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014).

8. Obavezni elementi idejnog projekta su:

a. Opis postojeće rasvete: u predmetnom objektu (za svaku prostoriju u objektu navesti naziv i namenu prostorije, tip izvora svetlosti, električnu snagu svetiljke (W), ukupan broj svetiljki u prostoriji, ukupnu električnu snagu svih svetiljki u predmetnom objektu).

b. Opis projektom predviđene rasvete: u predmetnom objektu (za svaku prostoriju u objektu navesti naziv i namenu prostorije, tip izvora svetlosti, električnu snagu svetiljke (W), ukupan broj svetiljki u prostoriji, ukupnu električnu snagu svih svetiljki u predmetnom objektu).

c. Fotometrijski proračun: za svaku prostoriju u predmetnom objektu (ukoliko su prostorije identične po dimenzijama i broju svetiljki, dovoljno je obraditi jednu prostoriju i navesti nazive svih identičnih prostorija), za svaku prostoriju prikazati srednji nivo osvetljenosti i ravnomernost rasprostiranja osvetljaja na radnim površinama.

d. Predmer i predračun radova i materijala: za svaki tip svetiljke koja je predviđena i obrađena u fotometrijskom proračunu navesti električnu snagu svetiljke (W), tip izvora svetlosti, temperaturu boje svetlosti (K), svetlosni fluks (lm), indeks reprodukcije boja (CRI/Ra), radni vek svetiljke (h), proizvođača svetiljke, tačan naziv svetiljke (kataloški broj).

e. Grafičku dokumentaciju: Osnova objekta na kojoj su ucrtane sve prostorije objekta, dispozicija svih predviđenih svetiljki u njima, broj i vrsta svetiljki.

f. Prilog projekta gde je potrebno da se dostavi izvod iz kataloga za svaku specificiranu svetiljku u projektu na kome se vide svi podaci o svetiljcinapisani u predmeru i predračunu radova (električna snaga svetiljke (W), tip izvora svetlosti, temperatura boje svetlosti (K), svetlosni fluks (lm), indeks reprodukcije boja (CRI/Ra), radni vek svetiljke (h), proizvođač svetiljke, tačan naziv svetiljke (kataloški broj)).

g. Dokaz o garantnom roku za projektovane svetiljke: Izjava proizvođača o garanciji

9. Studija opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje savremenih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti, odnosno svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti; u studiji opravdanosti ili tehno-ekonomskoj analizi moraju biti dati sledeći podaci (osim tekstualnog dela i proračuna, obavezno dati i tabelarni prikaz): ukupna godišnja potrošnja električne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna godišnja ušteda električne energije primenom novog rešenja (u kWh i u %), ukupna godišnja emisija SO2 sa postojećim i novim rešenjem (u tonama), ukupno godišnje smanjenje emisije SO2 primenom novog rešenja (u tonama i u %), ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti i montažu istih, odnosno ukupna vrednost investicije u svetiljke sa štedljivim izvorima svetlosti i opremu za upravljanje i montažu istih, vrsta, broj i snaga postojećih i novih izvora svetlosti (pojedinačna snaga svetiljke u svakoj prostoriji objekta u W i ukupna snaga svih svetiljki u kW), kao i period otplate investicije; ukoliko je cilj realizacije projekta podizanje obima i kvaliteta unutrašnje rasvete, tada i to iskazati kroz odgovarajuće parametre (stepen osvetljenosti, povećanje broja svetiljki…)

10. Predmer i predračun radova sa rekapitualicojm radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci od datuma objavljivanja konkursa, sa numerisanim sranama (dokument obavezno sadrži datum izrade)

11. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – Obrazac 1);

12. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – Obrazac 2);

13. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata energetiku i mineralne sirovine i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – Obrazac 3);

14. Izjava podnosioca zahteva (nalazi se na sajtu Sekretarijata – Obrazac 4):

a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;

b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o planiranju i izgradnji i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;

c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.

15. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor dužan je da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
• neblagovremene prijave (prijave koje pristignu nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave u kovertama koje nisu obeležene prema zahtevu iz Pravilnika, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i za izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi

Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminenti stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.

Komisija sačinjava predlog o dodeli sredstava na osnovu Pravilnika o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete u, koji se nalazi na sajtu Sekretarijata www.psemr.vojvodina.gov.rs

Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima televizija koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 72.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 500.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 5.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu ima:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa ne može angažovati neko drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na konkursu.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 50% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:

• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
• dozvola za emitovanje TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
• overena izjava/saglasnost medija koji je upisan u Registar medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
• fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
• sinopsis predloženog medijskog sadržaja;
• izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja;

Konkurs se raspisuje u periodu od 5. februara do 8. marta 2018.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone: 011/3398-671

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 58.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za projekte namenjene internet medijima po projektu iznosi 300.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za projekte namenjene radiju po projektu iznosi 400.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu ima:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa ne može da angažuje drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na konkursu.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.
Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
• dozvola za emitovanje programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
• fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
• overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
• izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

Konkurs se raspisuje u periodu od 5. februara do 8. marta 2018.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone: 011/3398-671.

Detaljnije

Mogućnost studiranja na Univerzitetu „Hazar“ u Republici Azerbejdžan u školskoj 2018/2019. godini

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Mogućnost studiranja na Univerzitetu „Hazar“ u Republici Azerbejdžan u školskoj 2018/2019. godini

Ambasada Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji je Ministarsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prosledila informaciju o mogućnostima studiranja na osnovnim, master i doktorskim studijama na Univerzitetu „Hazar“ u Azerbejdžanu. Stipendija uključuje školarinu za jednu godinu studija, dok se nastavak stipendiranja odobrava na osnovu postignutog akademskog uspeha. Troškovi smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi nisu pokriveni ovom stipendijom.

Detaljne informacije o programima studiranja i o načinu apliciranja mogu se dobiti na sajtu Univerziteta „Hazar“ http://khazar.org/en/menus/496/how_to_apply_sup_style_color_red_new_sup

Rok za prijavljivanje je 15.04.2018. godine.

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe i projekte od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina u 2018. godini u oblastima zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva i izdavačke delatnosti u ukupnom iznosu od 8.600.000,00 dinara (slovima: osammilionašestohiljadadinara i 00/100).

I RASPODELA SREDSTAVA

1. U oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva Sekretarijat će finansirati – sufinansirati:

• programe i projekte u oblasti umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini koji se odnose na:

– književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije);
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju i repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (pozorišne predstave, radionice, festivali, nagrade);
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, festivali, ples);
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice);
– programe gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti.

• programe i projekte sa ciljem zaštite, negovanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica AP Vojvodine, koji se odnose na oblasti:

– izvorni narodni ples, izvorne narodne pesme i muziku, narodne običaje i verovanja i stare narodne zanate;
– očuvanje, razvoj i podsticanje negovanja tradicionalne narodne kulture;
– festivale i takmičenja od izuzetnog značaja za očuvanje posebnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;
– prikupljanje podataka na terenu, istraživanje, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga;
– stvaranje uslova za rad folklornih ansambala, izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa, radionica starih narodnih zanata (izrada narodnih nošnji, nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, nabavku osnovnih sirovina i opreme za rad radionica starih narodnih zanata);
– stvaranje, prezentaciju i promovisanje novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa (izrada novih koreografija za folklorne ansamble, izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom, gostovanja i sl.);
– izložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad);
– unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva kroz edukaciju (stručni seminari, kursevi, letnji kampovi, radionice);

U ukupnom iznosu od 6.500.000,00 dinara (slovima: šestmilionapetsto-hiljadadinara i 00/100)

2. U oblasti izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina Sekretarijat će finansirati – sufinansirati objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga i časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica od značaja za kulturu i umetnost nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa teritorije AP Vojvodine, iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 dinara (slovima: dvamilionastohiljadadinara i 00/100)

II POSEBNI USLOVI KONKURSA

• OBLAST: ZAŠTITA NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA

1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica, udruženja građana i ustanove kulture (osim ustanova kojima je osnivač APV) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, čija je pretežna delatnost kultura i koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihovog nacionalnog identiteta.

2. Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, zakup prostora i sl.), plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, nabavku kancelarijske i krupne opreme i troškove reprezentacije. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Ugostiteljske usluge i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.), a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Na konkursu se neće sufinansirati gastronomski i turistički festivali.

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije za oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4872 ili e-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

4. Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
– potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
– svi prilozi koji su navedeni u prijavama.

• OBLAST: IZDAVAČKA DELATNOST NA JEZICIMA NACIONALNIH ZAJEDNICA – NACIONALNIH MANJINA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću i koji posluju najmanje godinu dana pre objavljivanja konkursa (u daljem testu: Podnosilac prijave).
Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja knjiga jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica odnosno na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije za oblast izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4437 ili e-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

2. Pod potpunom Prijavom za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja knjiga podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave;
• dostavljen detaljan opis projekta odnosno podaci o autoru, prevodiocu, priređivaču/uredniku; (prilog br. 2 u Prijavi);
• detaljan nacrt budžeta po vrstama troškova (prilog br. 3 u Prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, projekta (u Prijavi);
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena (fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji kod APR), dokaz o regulisanim autorskim pravima (potpisan ugovor sa autorom/prevodiocem/priređivačem)i potpisana recenzija).
U slučaju troškova štampanja, Sekretarijat će priznati troškove štampanja do 300 primeraka u standardnim formatima (A4, A5 i B5) i na standardnom papiru

3. Pod potupnom prijavom za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja časopisa podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave
• dostavljen detaljan opis projekta odnosno opis koncepcije časopisa i sadržaja svake pojedine sveske (Prilog br.1 u Prijavi)
• detaljan nacrt budžeta po vrstama troškova (prilog br. 2 u Prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, projekta (u Prijavi)
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena (fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji kod APR), poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa)
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

III OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

2. Prijave sa obaveznim prilozima se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije

3. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

4. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

5. Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom. Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

6. Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata/programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:

– koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
– ispunjavaju sve opšte uslove propisane Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟ br. 105/2016 i 112/17), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini

PREDMET konkursa je podrška projektima i programima na teritoriji AP Vojvodine u oblasti kulture, u tematskim oblastima:
1. Muzičko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija i izdavaštvo;
2. Likovno stvaralaštvo, vizuelna umetnost, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura;
3. Scensko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija;
4. Književno stvaralaštvo i izdavaštvo, manifestacije, festivali i smotre.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe, projekte, manifestacije i festivale u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti kao i u oblasti amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini u ukupnom iznosu od 45.450.000,00 dinara (slovima: četrdeset pet miliona četiristo pedeset hiljada dinara i 00/100) iz sledećih tematskih oblasti:

1. Muzičko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija i izdavaštvo:
• muzičko stvaralaštvo – komponovanje muzičkog dela;
• muzičko izdavaštvo – partiture i produkcija autorskog materijala (CD i DVD);
• projekti, festivali i manifestacije od pokrajinskog značaja;
• takmičenja u oblasti muzike;
• obeležavanje značajnih proslava i dodela nagrada;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi, privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4560, nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

2. Likovno stvaralaštvo, vizuelna umetnost, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura:
• samostalne i kolektivne izložbe, kolonije, nagrade, rezidencijalni programi i projekti;
• manifestacije, festivali od pokrajinskog značaja;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina i udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4507, mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

3. Scensko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija:
• Produkcija i interpretacija pozorišnih predstava;
• Projekti, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja, operske predstave, operete, baletske predstave (umetnička igra);
• nagrade;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: javna nefinansijska preduzeća i organizacije, ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4264, natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

4. Književno stvaralaštvo i izdavaštvo, manifestacije, festivali i smotre:
• susreti pisaca, književne tribine, memorijali,projekti, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja;
• nagrade, gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva;
• objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga nastalih na srpskom jeziku iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture;
• objavljivanje časopisa koji izlaze na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi za kulturu, književnost i umetnost, kao i časopisa za decu;
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, javna nefinansijska preduzeća i organizacije, privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi, preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4437, bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansiraju – sufinansiraju projekti podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture i popularizaciji turističkih sredina u AP Vojvodini u kojima bi projekti bili realizovani, i okupili bi značajan broj posetilaca.

Ako se projekat odnosi na izdavanje CD-a, DVD-a ili partitura, Podnosilac prijave je dužan da dostavi i dokaz o regulisanim autorskim pravima, kao i potpisanu recenziju.

Sve navedene aktivnosti odnose se i na programe i projekte koji omogućavaju unapređivanje rodne ravnopravnosti, dostupnost kulturnih sadržaja deci i mladima, kao i osobama sa invaliditetom, u okviru navedenih oblasti.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

Način prijavljivanja
Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na elektronski popunjenom obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini, (osim za: objavljivanje knjiga i objavljivanje časopisa za koje se aplicira na posebnom obrascu), koji se može preuzeti na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs i u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 sati) ili se upućuju poštom na adresu sa naznakom:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
– Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini.-

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Pod potpunom prijavom se podrazumeva uredno popunjen i overen adekvatan Prijavni obrazac (sa pripadajućim Prilozima), kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu Konkursa i Prijavnog obrazca.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.

Ukoliko podnosilac prijave nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržan na konkursu, može naknadno da otvori račun.

Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

O izboru programa i projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija, koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava koje je konačno i koje će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismenim putem obavestiti podnosioce prijave.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama neće uzimati u razmatranje prijave kojima se aplicira nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku ili je utvrđen nenamenski utrošak dodeljenih sredstava.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Detaljnije

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

Predmet konkursa je podrška organizovanju javnih, kreativnih višednevnih manifestacija u lokalnim samoupravama, koje podrazumevaju istovremenu realizaciju različitih progamskih sadržaja iz minimum četiri oblasti konkursa, koristeći prevashodno kulturne resurse svoje lokalne samouprave; podrazumevaju veliki broj učesnika i namenjeni su velikom broju posetilaca.

RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće/sufinansiraće manifestacije sredstvima u iznosu od 2.200.000,00 dinara (slovima: dvamilionadvestohiljadadinara i 00/100), po klasifikaciji korisnika: 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.000.000,00 dinara i 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 1.200.000,00 dinara.
KONKURS SE ODNOSI NA REALIZACIJU MANIFESTACIJA koje podrazumevaju skup pojedinih aktivnosti iz najmanje četiri navedenih oblasti:

I Muzika
• organizovanje i realizacija gitarijada (sa akcentom na mlade neafirmisane bendove);
• gostovanja u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije moderne, kvalitetne savremene muzike i edukacije nove mlade publike (detaljan opis muzičkog segmenta, muzički izvođači i njihove profesionalne biografije, vreme, mesto, koncertni prostor održavanja);
• koncerti, radionice, takmičenja i promocija popularne kulture (džez, rok, pop…), koje predstavljaju platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
• koncerti i smotre lokalnih ansambala, kao i gostovanja ansambala i solista uz podsticanje saradnje sa lokalnim ansamblima;
• koncerti, smotre i promocija horskog amaterskog stvaralaštva.

II Scensko – stvaralaštvo, produkcija, interpretacija
• realizacija i izvođenje amaterskih predstava, kao i predstava za decu i odrasle;
• interaktivne radionice, osmišljene na atraktivan način.

III Književno stvaralaštvo
• predstavljanje književnih dela i stvaralačkog opusa autora svoje sredine (promocije, književne večeri, tribine).

IV Likovno – primenjena i vizuelna umetnost, dizajn, multimedija
• organizovanje i realizacija likovnih kolonija i izložbi umetnika svoje sredine;
• interaktivne likovne, multimedijalne, strip i dr. radionice za decu i mlade, osmišljene na atraktivan način.

V Filmska umetnost i ostalo audio – vizuelno stvaralaštvo
• filmske priredbe sa jasnim umetničkim konceptom;
• programi interaktivne edukacije/radionice za mlade na temu audio-vizuelnog stvaralaštva, animiranog filma…;
• kulturno-obrazovni programi kojima se čini dostupnom kinematografska i audio-vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma.

VI Aktivnosti dece, mladih i za mlade u oblasti kulture
• realizacija participativnih projekata u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i/ili realizaciji;
• sajam organizacija mladih i za mlade.

VII Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
• promocija projekata koji podstiču i unapređuju kreativni razvoj;
• kreativne interaktivne radionice, seminari koji se odnose na amatersko kulturno stvaralaštvo;
• amaterske smotre, kolonije, pesnički susreti…;
• sajam starih zanata, domaće radinosti, suvenira, negovanje tradicije karakteristične za lokalnu sredinu.

Sve navedene aktivnosti odnose se i na programe koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja deci, mladima, osobama sa invaliditetom, participativni programi, kao i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture, koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

2. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 sati) ili se upućuju poštom na adresu sa naznakom:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici sekretarijata.

4. Pod potpunom prijavom se podrazumeva: uredno popunjen i overen obrazac prijave; detaljan opis programa; detaljno razrađen budžet programa; podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora programa; drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

5. Uz popunjeni obrazac Prijave, na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave;
– fotokopija potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– dokaz o saradnji sa drugim subjektima u kreiranju i realizaciji projekta.
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.
Napomena: Ukoliko udruženje nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržano na konkursu, može naknadno da otvori račun.

6. Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

7. O izboru programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismenim putem obavestiti podnosioce prijave.

9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama neće uzimati u razmatranje prijave kojima se aplicira nakon navedenog roka; sa nepotpunom dokumentacijom; poslate putem faksa ili elektronske pošte; nepotpisane i neoverene prijave; prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku.

10. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

11. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 021/487 47 39 ili na mejl: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

III POSEBNI USLOVI KONKURSA

1. PRAVO UČEŠĆA: na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi, zadužbine i fondacije u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi sa svojim projektima iz oblasti kulture kojima doprinose promociji kulturnog života u lokalnoj zajednici i autentičnosti manjih kulturnih sredina u AP Vojvodini.

2. Izuzetno, komisija može da odluči da se finansiraju ili sufinansiraju programi podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture, i okupili bi značajan broj posetilaca.

3. Manifestacija mora da obuhvati realizaciju pojedinih aktivnosti iz bar četiri navedenih oblasti konkursa.

4. U prilogu formulara dostaviti: a) preporuku lokalne samouprave; b) dokaz o partnerstvu sa turističkom organizacijom (ugovor, sporazum i sl.); c) detaljan program i spisak učesnika; d) dokaz o partnerstvu sa drugim udruženjem, ustanovom.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe koji su u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016), koja je istaknuta na internet stranici sekretarijata.
Konkursom će biti podržani programi koji podrazumevaju – specifični ciljevi: obogaćenu kulturnu ponudu i podignut kvalitet sadržaja uz povećan broj učesnika i posetilaca; očuvanu i unapređenu kulturnu raznolikost; unapređenje međusobne saradnje između udruženja, ustanova kulture i drugih subjekata kulture sa organima lokalnih samouprava, turističkim organizacijama i poslovnim partnerima; unapređenu dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija, sa posebnim osvrtom na mlade i osetljive društvene grupe; podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju jedinica lokalne samouprave u skladu sa njihovim strateškim prioritetima; povećanje ukupne turističke ponude i turističkog prometa u lokalnoj samoupravi.

Troškovi reprezentacije se priznaju najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Troškovi goriva, smeštaja i ishrane učesnika mogu biti priznati najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Ovi troškovi mogu biti priznati u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima, kada je manifestacija takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod podnosioca prijave, poklone, a takođe ni nabavku opreme, osim u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) u 2018. godini sufinansiraće nabavku knjiga i drugih publikacija za potrebe javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem popunjavanja bibliotečkih fondova javnih biblioteka u Vojvodini, a u iznosu od 1.000,000.00 dinara (slovima: jedanmilionadinara i 00/100).

I OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine (indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine).

2. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

4. Prijava se podnosi lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini)

5. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

7. Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon broj 021/487-4872, kontakt osoba Tamara Benc, i-mejl: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno. Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

9. Prijave na konkurs podnose se na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2) detaljan opis projekta;
3) detaljno razrađen budžet projekta;
4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5) drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.
10. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

II KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Sredstva za nabavku knjiga i drugih publikacija raspodeliće se u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br. 105/2016 i 112/2017), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata, proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske ili gradske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine ili grada, a u skladu s visinom sredstava planiranih za Konkurs.

Detaljnije