Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti ”Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list APV”, br. 23/2010 i 8/2011-rebalans), za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.     Pravo učešća na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti.

2.     Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

3.     Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili preuzeti na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4.     Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.     Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik”.

6.     Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7.     Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

8.      Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih projekata će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9.      Osim obrazaca iz tačke 3. potrebno je dostaviti sledeće dokumente, koje će se koristiti u postupku ocenjivanja i izbora najpogodnijih projekata:

•         Rešenje izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, koje potvrdjuje nepostojanje uslova naseljenog mesta za polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, po Članu 240. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Sl.gl. Republike Srbije br. 41/09

NAPOMENA: Posebno zahtevati da Rešenje sadrži razloge/faktore po kojima se potvrdjuje da nepostoji gore navedeni uslov.

•         Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o broju poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici.

NAPOMENA: Potrebno je dostaviti podatke o ukupnom broju poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici za 2005,2006,2007,2008,2009 i 2010. godinu.

•         Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o broju teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici.

NAPOMENA: Potrebno je dostaviti podatke o ukupnom broju teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici za 2005,2006,2007,2008,2009 i 2010. godinu.

10. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

12. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na:

•         telefon: 021 487 43 24;
•         putem faksa: 021 557 084 ili
•         e-mail:endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Prilozi:

Izjava

Kriterijumi

Podaci o opštini

Prijava na konkurs

 

Link

Finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike u 2011. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte u oblasti socijalne politike u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 44.600.000,00 dinara.
Dodela sredstava vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije (“Službeni list APV“, broj 7/11). Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu.

PREDMET KONKURSA

1. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati, programe i projekte kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u
Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (“Službeni list APV“, broj 17/02 i 18/09-izmena naziva akta), u ukupnom iznosu od 29.600.000,00 dinara od čega:ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 15.000.000,00 dinara i udruženjima građana u iznosu od 14.600.000,00 dinara za sledeće posebne oblike socijalne zaštite:
– unapređivanje komunikacije sa javnošću, njeno podsticanje i uključivanje u javne akcije,
– omogućavanje koordinacije rada različitih resursa u integralnoj socijalnoj zaštiti stanovništva,
– kreiranje novih alternativnih programa socijalne zaštite
– realizacija projekata pojedinih problemskih područja rada kao što su sledeće grupe problema i korisnika:
– porodice u riziku od dezintegracije, u razvodnim i postrazvodnim sporovima,
– nasilje u porodici,
– deca i mladi u sukobu sa zakonom,
– deca i mladi u porodičnom i domskom smeštaju,
– zlostavljana i zanemarivana deca,
– psihički i fizički ometena deca, mladi i odrasli, i
– usluge i pomoć starim licima.
– razvijanje programa osposobljavanja za volonterski rad,
– otvaranje dnevnih boravaka, u okviru ustanova za smeštaj korisnika, za kratkoročni smeštaj dece ili odraslih lica sa posebnim potrebama, kako bi se olakšla situacija u porodicama u kojima žive, i
– organizovanje patronažnih službi u okviru ustanova za smeštaj korisnika.

2. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte kojim se realizuju mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara koje su usmerene na podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika putem unapređenja uslova života i bezbednosti korisnika poboljšanjem stanja objekata, nabavke opreme i prevoznih sredstava u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini broj:55-31/2011 od 8. juna 2011. godine.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite
u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz tačke 1. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite čije sedište je na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojima se realizuju mere i aktivnosti u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini iz tačke 2. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog
sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo,
socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 49 (tel. 487-4392).
Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o
poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108
Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:“Za konkurs“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.
Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i
demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom, ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom listu APV“, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava u oblasti socijalne politike sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za
zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.
O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno,pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu javnog
konkursa i vrši procenu prijave prema sledećim kriterijumima:
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
– postojanja povezanosti ciljeva i aktivnosti,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,
– procena ekonomičnosti budžeta,
– usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,
– procene održivosti,
– procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,
– procene efekata realizacije podnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva i doprinosa daljem razvoju
sistema socijalne zaštite.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Link

Program zapošljavanja mladih

NSZ I OPŠTINA KANJIŽA

Program zapošljavanja mladih

Konkurs za dodelu subvencija za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno  ili neodređeno vreme.

Za vreme trajanja pripravničkog staža,

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA:

  • Refundaciju zarade za pripravnika u mesečnom iznosu od:

I    22.000 dinara,za neto-zaradu pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim
obrazovanjem, u trajanju od 12 meseci.
II   20.000 dinara, za neto-zaradu pripravnika sa višim ili visokim trogodišnjim
obrazovanjem u trajanju od 9 meseci
III  18.000 dinara,za neto-zaradu pripravnika sa srednjim obrazovanjem u trajanju od 6 meseci

  • refundaciju svih troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • i troškove poreza iz zarade pripravnika

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU IMAJU:

1)    Poslodavci koji  pripadaju privatnom sektoru
2)    Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
3)    Poslodavci koji nisu u blokadi;
4)    Poslodavci koji imaju kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica

PODNOŠENjE DOKUMENTACIJE

1)   Zahtev za dodelu subvencije na propisanom obrascu
2)   Dokument o registraciji (ukoliko poslodavac nije registrovan u APR) ;
3)    Dokaz o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca);
4)    Odluku o imenovanju mentora

OBAVEZE POSLODAVCA

1)     Nakon  dostavljanja Odluke o dodeli subvencije da zasnuje sa  pripravnikom radni odnos na određeno ili neodređeno vreme;
2)    Da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci;
3)    Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
4)    Poslodavci  koji su sa pripravnikom zasnovali radni odnos na određeno vreme,nemaju obavezu da nakon isteka pripravničkog staža zadrže pripravnike u stalnom radnom odnosu.

USLOVI ZA NEZAPOSLENA LICA

1)    Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;
2)    Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju,bez obzira na godine živote nezaposlenog lica;

Ukoliko ima potrebu poslodavac može zatražiti pomoć od NSZ prilikom izbora kandidata za pripravnike koje će angažovati.

ODLUČIVANjE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

1)     Odlučivanje će se vršiti po podnetom zahtevu poslodavca u filijali Kikinda, a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje/ Komisije.
2)     O međusobnim pravima i obavezama  zaključiće se ugovor, između korisnika sredstava, Opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje, nakon uplate sredstava od strane Opštine.

OSTALE INFORMACIJE

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev Filijali Kikinda  prema mestu rada pripravnika, od momenta objavljivanja konkursa na sajtu NSZ-a (www.nsz.gov.rs),i trajaće do utroška predviđenih sredstava.

Link

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje – opština Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA  I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

 

I OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.
Ukoliko se više nezaposlenih lica, udruži u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje i lice koje je:
–    prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva  i
–    svi potencijalni podnosioci zahteva da završe instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
–    za obavljanje delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i za obavljanje delatnosti društvenih organizacija;
–    za obavljanje delatnosti u oblasti taksi prevoza ,za obavljanje delatnosti u oblasti menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
–    ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
–    ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi za iste namene.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
–    zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
–    dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
–    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana.

Pri oceni biznis plana uzimaju se u obzir sledeći elementi za bodovanje: rezultat instruktivne obuke, delatnost u kojoj se planira započinjanje novog biznisa, kategorija lica, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema) i finansijski pokazatelji.

IV DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, po prethodno pribavljenom mošljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje/ Komisije najmanje jednom mesečno.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe, podnosilac zahteva i Opština u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 30.11. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije. Ugovori se neće potpisivati i zaključivati pre prebacivanja finansijskih sredstava od strane Opštine predviđenih sporazumom.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar ukoliko nije registrovan u APR-u;
–    fotokopija rešenja o PIB-u;
–    fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
–    sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
–    fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa;
–    fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
–    fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
–    pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
–    dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim  žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
–    založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
–    hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
–    garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
–    ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE PODNOSIOCA ZAHTEVA NAKON ZAKLjUČIVANjA UGOVORA
Nakon zaključivanja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:
–    obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
–    ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati preostali iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu www.nsz.gov.rs do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Link

Konkurs za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACINALNE ZAJEDNICE

Konkurs za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini u 2011. godini za studente koji se školuju za deficitarna nastavnička zanimanja u osnovnim i srednjim školama

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu planirana su sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od  3.327.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa finansijskim planom Sekretarijata i likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011.

RASPODELA SREDSTAVA:

A) Ustanove visokog obrazovanja
1.    Jednokratna naknada za fakultete u iznosu od 1.867.000,00 dinara.

Namena sredstava:
Sredstva  su namenjena  fakultetu na kojem se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja, za jednokratnu naknadu studentima prve godine osnovnih studija koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta.

Pravo učestvovanja na Konkursu ima fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem se školuju studenti za deficitarna nastavnička zanimanja u osnovnim školama i opšteobrazovnim predmetima u srednjim školama vezanim za prirodne nauke, po zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje –Pokrajinske službe za zapošljavanje, Novi Sad.

Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1.    Broj naknada ne može biti veći od 35;
2.   Broj bodova osvojen na prijemnom ispitu;
3. Izabrani studenti su upisani u školskoj 2011/2012. godini na fakultet gde se školuju studenti za deficitarna zanimanja i stekli su pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Podnosilac prijave uz Upitnik treba da priloži:
a)  Overen spisak upisanih studenata koji nije veći od 35, sa ukupnim
brojem osvojenih bodova na prijemnom ispitu;
b)  Fotokopiju registracije Ustanove kod nadležnog organa sa opisom
delatnosti za koju je ustanova registrovana;
v) Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Ukoliko je spisak prijavljenih studenata, od strane fakulteta manji od 35, iznos jednokratne naknade se uvećava, s tim što iznos ne može biti veći od 100.000,00 dinara po studentu.

B) Studenti pojedinci
1.     Jednokratna naknada studentima u iznosu od 1.460.000,00 dinara.

Namena sredstava:
Sredstva su namenjena studentima prve godine osnovnih studija na smerovima navedenih deficitarnih zanimanja, koji su:
•    u teškom socijalnom položaju,
•    pripadnici nacionalnih manjina, i
•    sa posebnim potrebama

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studenti koji su:

•    Školske 2010/2011. godine završili srednju školu na teritoriji AP Vojvodine;
•    Studenti koji su upisani u školskoj 2011/2012. godini na fakultet  Univerziteta u Novom Sadu, gde se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja i  koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se do kraja prvog upisnog roka.

Dokument možete preuzeti ovde

Link

Konkurs Budžetskog fonda za šume RS

MINISTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2011.godinu

Konkurs možete pogledati ovde

Sredstva za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju

MINISTASRTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini

Uredba

Link

Sredstva za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini

Uredba

Link

Podsticajna sredstva za podizanje zasada voćaka, vinove loze i hmelja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja
Preuzmite Uredbu

Link

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjin

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2011. godinu

Sredstva     u     iznosu     od     6.650.000,00        (slovima: šestmilionašestopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

•    organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;

•    mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;

•    drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

•    osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;

•    troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

•    broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celojteritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;

•    procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;

•    ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;

•    postojanje drugih izvora finansiranja projekata;

•    kontinuitet u finansiranju projekata od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 30. juna 2011. godine.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene i potpisane od ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu i za ove potrebe dostavljaju se dva primerka prijava na konkurs sa izjavama.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do kraja godine.

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

Link