Arhiva ‘Konkursi’

Poziv za dostavljanje ponuda programa edukacije namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Poziv za dostavljanje ponuda za realizaciju programa edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kroz projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS” objavljuje poziv za podnošenje ponuda za realizaciju programa edukacije o potrebama ranjivih populacionih grupa za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u 42 Doma zdravlja.

Podnosioci ponuda su zainteresovane organizacije (fakultet, škola zdravstvene struke, zdravstvena ustanova, udruženje, itd.) koje su akreditovale program edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjen potrebama ranjivih populacionih grupa.

USLOVI KONKURSA:

– da je sadržaj programa usmeren na potrebe i rad sa ranjivim populacionim grupama (deca, mladi, stari, Romi, invalidi).
– da je program akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije
– da je program edukacije namenjen zdravstvenim radnicima i saradnicima u PZZ
– da program edukacije ne traje duže od 3 dana

KRITERIJUMI ZA OCENU PROGRAMA:

– 60 bodova za sadržaj edukacije i usklađenost programa sa strategijama i nacionalnim programom Ministarstva zdravlja
– 40 bodova za budžet programa edukacije

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs :

– detaljan program edukacije sa budžetom,CV predavača
– potvrda o akreditaciji programa edukacije
– prilikom donošenja odluke o izboru biće uzeta u obzir cena akreditovanog programa edukacije, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u okviru DILS projekta za ovu namenu
– DILS projekat zadržava pravo da koriguje budžet prijavljenih programa

Potrebno je dostaviti jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije.

Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja. Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu ili se može doneti lično u prostorije DILS projekta i predati tehničkom sekretaru projekta Danijeli Đurić.

Adresa:
Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS”
Dom zdravlja Savski Venac
Pasterova broj 1
11000 Beograd

Konkurs je otvoren do 13. Maja 2011 godine.

Sve dodatne informacije ili objašnjenja u procesu konkurisanja mogu se dobiti od dr Natalije Petrović, telefon: 011 3606-408 ili na e-mail: natalija.petrovic@zdravlje.gov.rs

Link

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

Raspisuje se Konkurs za dodelu nagrada i priznanja za najbolje akcije ili dela koja doprinose zaštiti, unapređenju stanja životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine.

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeće kategorije učesnika: građani sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, udruženja građana, registrovane firme, institucije, medijske kuće sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i lokalne samouprave i mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 01. juna 2011. godine.

Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke o podnosicu predloga, kao i opis akcije ili dela koja doprinose zaštiti i očuvanju životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine uz priložini video zapis, fotografije ili drugi materijal.

Prijave treba poslati putem e-mail-a na adresu: ekolog@vojvodina.gov.rs, a ukoliko je veći format materijala prijave poslati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na koverti: za Konkurs „Moje zeleno delo“.

Prijavljene predloge će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno određen.

Rezultati konkursa za svaku kategoriju biće objavljeni najkasnije do 4.06.2011. godine na sajtovima Sekretarijata.

Mesto i datum zvaničnog uručenja priznanja i nagrada biće naknadno objavljeni na sajtovima Sekretarijata.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je mr Tatjana Đurić (e mail tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs, broj tefona 021/487-4719

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom aprila, maja i juna 2011. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za  2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2010) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom aprila, maja i juna 2011. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji će u periodu april-juni 2011. godine izlagati na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji  nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
•        troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
•        troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

•    300.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
•    150.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 5. maja 2011. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba  broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu  kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja,  podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Link

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, koja je namenjena za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

–    kombajna,
–    traktora,
–    drugih samohodnih poljoprivrednih mašina i
–    priključnih poljoprivrednih mašina.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – POLjOPRIVREDNICI – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

 • prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Učesnik konkursa svoju zainteresovanost za izdavanje garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine izražava putem podnošenja Prijave na konkurs za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Prijava).

Obrazac Prijave za učešće na konkursu može se podići u kancelariji Garancijskog fonda AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova ili preuzeti sa sajta Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Garancijskog fonda AP Vojvodine broj: 335-17051-24.

Učesnik Konkursa uz Prijavu podnosi i sledeću dokumentaciju:

1. Predračun predmeta kreditiranja iskazan u EUR izdat od strane proizvođača poljoprivredne mehanizacije ili generalnog zastupnika proizvođača;

2.    Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS – Uprave za trezor;

3.    Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;

4.    Fotokopiju kartice namenskog računa otvorenog u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavljenog Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

5.    Fotokopiju Rešenja Poreske uprave o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva;

6.    Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Prijave i članova njegovog domaćinstva do dana podnošenja Prijave.;

7.    Fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko je isto upisano u registar gazdinstva;

8.    Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;

9.    Fotokopije ličnih karata podnosioca Prijave i članova domaćinstva (obe strane);

10.    Potvrda o prihodima članova domaćinstva;

11.    Izjava o povezanim licima;

12.    Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Prijave;

13.    Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa;

14.    Ukoliko   učesnik   Konkursa,   kao   sredstvo   obezbeđenja,   ponudi   sadužnika,   dostavlja

Izjavu pravnog lica o spremnosti da bude sadužnik.

Pravno lice koje je izjavilo spremnost da bude sadužnik učesnika ovog Konkursa podnosi sledeću dokumentaciju:

1.    Izvod iz registra privrednih subjekata, Agencije za privredne registre, ne stariji od 10 dana;
2.    Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrzac);
3.    Fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune,
4.    Fotokopiju akta o osnivanju i statuta;
5.    Fotokopiju lične karte lica ovlašćenih za zastupanje;
6.    Fotokopiju akta o dodeli PIB broja;
7.    Rešenje  o razvrstavanju po veličini;
8.    Potvrdu o upisu u registar obveznika PDV;
9.    Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih   prihoda;
10.    Fotokopije finansijskih izveštaja za 2008. 2009. i 2010. godinu sa napomenama i izveštajem revizora (srednja i velika pravna lica).
11.    Bruto bilans sa petocifrenim računima i Specifikacija za poslednji godišnji račun sledećih računa: 03x (učešća u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (kupci u zemlji), 203 (kupci u inostranstvu), 241 (žiro račun), 433 (dobavljači u zemlji), 434 (dobavljači u inostranstvu), 422 (kratkoročni krediti), 414 (dugoročni krediti);
12.    Fotokopiju overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Prijave sa zahtevom pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Podnosilac Prijave će, kao sredstvo obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji Garancijskog fonda AP Vojvodine, obezbediti sledeće:

–    blanko sopstvene menice, sa klauzulom „bez protesta“, i meničnim ovlašćenjima,   i

–    bonitetno kvalitetnog sadužnika, pravno lice čija je delatnost prerada primarnih poljoprivrednih proizvoda (uljare, šećerane, mlekare, mesna industrija i dr.) i založno pravo na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda ili

–    hipoteku  1.  reda  na  poljoprivrednom  zemljištu  bez  tereta,  u  minimalnom  odnosu    1:1 vrednosti   garantovanog   iznosa,   konstituisanu   u   korist   Fonda   i   založno   pravo   na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda.

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

 • Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na području na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
 • fotokopije (obe strane) ličnih karata svih vlasnika, odnosno suvlasnika nepokretnosti;
 • fotokopija (obe strane) lične karate supružnika vlasnika, odnosno supružnika suvlasnika nepokretnosti
 • procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede na osnovu rešenja Ministarstva pravde ili procena tržišne vrednosti nekretnine izvršena od strane Poreske Uprave.

Prijava za učešće na ovom Konkursu sa priloženom dokumentacijom, u slučaju pozitivne odluke o odobrenju garancije, predstavljaće istovremeno i deo potrebne dokumentacije za odobrenje kredita za namene utvrđene ovim Konkursom.

Provizija za izdavanje garancije: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred, a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću svakog anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda.

Garancija će se izdati na iznos odobrenog kredita uvećan za iznos ugovorne kamate i eventualne zatezne kamate, po uplati provizije i po uspostavljanju sredstava obezbeđenja.

Konkurs  ostaje  otvoren  do  iskorišćenja  garantnog  potencijala,  a  najkasnije  do  31.  oktobra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene Prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma) i na telefon: (021) 489-37-00.

Link

Javni poziv seoskim udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

1. Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.
Ukupno 50 (pedeset) kompjutera biće nabavljeno iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

2. Pravo učestvovanja
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

3. Podnošenje zahteva i rok
Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.” Uz zahtev podneti:

1. dokaz o registraciji organizacije;
2. Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3. opis dosadašnjih aktivnosti i realizrvanih projekata;
4. plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu.

Organizacija koja je podnela zahtev po Javnom pozivu seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini, potrebno je da uz novi zahtev, ukoliko je eventualno došlo do značajnih promena, podnese kompletnu dokumentaciju. Ukoliko u periodu od novembra 2010. godine do dana podnošenja novog zahteva nije bilo nikakvih izmena, potrebno je da organizacija, uz novi zahtev dostavi propratno pismo – obaveštenje da se u razmatranje uzme dokumentacija dostavljena u 2010. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4610 ili na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podiošenje zahteva je 29. april 2011. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera
1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2. Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera
Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link

Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za učešće u projektu „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje početak realizacije projekta „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“,koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projektom se finansira izgradnja i opremanje malih sportskih terena (veštačka trava, standardizovana ograda, koševi, golovi i mreža za odbojku).

Ciljevi projekta:

Osnovni ciljevi projekta usklađeni su prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:

– doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;

– stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;

– sistemsko planiranje razvoja i održavanja sportskih terena;

– unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajednica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano nacionalnoj, verskoj osnovi).

Kriterijumi i uslovi:

Opšti kriterijumi za učešće u projektu:

1. Obezebeđivanje lokacije za izgradnju terena,

2. Obezbeđivanje sopstvenih finansijskih sredstava (finasiranje pripremnih radova, održavanje terena),

3. Aktivno učešće opštinskih sportskih saveza i kancelarija za mlade (kao i drugih zainteresovanih strana) u realizaciji ciljeva utvrđenih projektom.

Lokalne samouprave koje žele da učestvuju u ovom projektu mogu da preuzmu aplikacioni formular i konkursnu dokumentaciju ovde.

Traženu dokumentaciju dostaviti lično ili poslati poštom u jednoj koverti na adresu: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd, sa naznakom – Prijava na konkurs, Projekat „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“.

Rok za dostavljanje tražene dokumentacije je 4. maj 2011. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 311 1781

Krediti za početnike u biznisu

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Krediti za početnike u biznisu

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa regionalnim agencijama, i ove godine učestvuje u realizaciji kreditne linije za početnike u biznisu Fonda za razvoj Republike Srbije.

Opis programa:
Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Kome je namenjen:
Privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Opšti uslovi:
Podnosilac zahteva:
•    lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti
•    lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
•    lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita nije zaposleno u javnim preduzećima i državnim institucijama

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:
•    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
•    kreditiranje trgovine
•    kupovinu polovne opreme
•    kupovinu putničkih vozila
•    pozajmice drugim licima
•    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
•    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
•    za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Uslovi kreditiranja:
Iznos kredita:
•    za preduzetnike od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara
•    za pravna lica od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara

Rok otplate: do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci

Kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

Otplata kredita: tromesečna

Instrumenti obezbeđenja (jedan od instrumenata):
•    hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili
•    ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za pravna lica za kredite u iznosu do 2.500.000,00 dinara

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica

Prijem zahteva počinje od 01.04.2011. godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu

Program, sa pratećom dokumentacijom je dostupan na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i u regionalnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 019/445-311, 019/445-364, 011/2060-810, 011/2060 828, 011/2060-829 ili 011/2060-844

Link

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

BCIF

Otvoren majski konkurs programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je 16. maj 2011. godine do 17.00 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org .

Link

Odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda onih nosioca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji u vlasništvu imaju ispod 30 hektara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

 • prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 • otvoren namenski tekući  račun u Banci,
 • manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta,
 • manje od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu zemljišta sa prijavom na Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev po ovom Konkursu podnosi se Banci, u svim Filijalama, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koje su navedene u tački 7. u ovom Konkursu.

Učesnici Konkursa uz Zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:

–    Overen predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta;
–    Dokaz o otvorenom računu kod Banke i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
–    Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS;
–    Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;
–    Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
–    Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
–    Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
–    Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane);
–    Potvrda o prihodima članova domaćinstva;
–    Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
–    Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;
–    Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
–    Osnov korišćenja zemljišta-Izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu;
–    Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos od 50% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) odobrenom pod sledećim uslovima:

 • Rok vraćanja kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta;
 • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću,  do maksimalnog iznosa od 7.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom i za kupovinu do 10 hektara poljoprivrednog zemljišta;
 • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora,
 • Prevremena otplata kredita:  0%;
 • Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima. Prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12.2011.godine, a ostali svakog 15.06. i 15.12. u godini. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu.

Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta;

 • Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno ( EKS od 8,09%);
 • Naknada Banke: 0,5% od iznosa odobrenog kredita koja se plaća  jednokratno unapred;
 • Bez učešća i depozita.

Kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Fondu i Banci služiće:

 • blanko sopstvene menice Korisnika kredita za Banku i Fond, sa klauzulom „bez protesta“;
 • hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

 • Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na području na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
 • Obavezna procena tržišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili građevinarstva na osnovu Rešenja Ministarstva pravde ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane Poreske Uprave.

Provizija Fonda: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred, a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije do 31. oktobra 2011. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda: (021) 489-37-00 i na navedene telefone filijala Banke i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4634 i 488-4457.

Obrazac Zahteva može se preuzeti u Banci  na navedenim adresama, ili sa sajta Fonda i Banke.

Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Fonda, www.garfondapv.org.rs i sajtu Banke, www.rbv.rs.

Link

Kredit za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje razvoja projekata, podsticanje privredne aktivnosti, povećanje i podizanje stepena konkurentnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja u sektoru proizvodnje i usluga, obezbeđenje energetske efikasnosti, stvaranje uslova za povećanje obima i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje, povećanje izvoza i povećanje zaposlenosti. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 1.500.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Krediti nisu namenjeni za finansiranje sledećih delatnosti:

 • organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; proizvodnje oružja i municije uključujući i sportsko naoružanje, vojnu i policijsku opremu;
 • trgovina hartijama od vrednosti i trgovina valutama.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Pozitiva ocena sposobnosti urednog izmirivanja dugoročnih finansijskih obaveza (kredit neće biti odobren ukoliko neto dobit podnosioca Zahteva uvećana za troškove amortizacije u celosti ne pokrivaju godišnji nivo obaveza po osnovu otplate dugoročnih i srednjoročnih kredita i lizinga); Poslovanje sa neto dobitkom i poslovnim dobitkom koji u celosti pokriva neto rashode finansiranja; Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana;

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 100.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 5 godina, period mirovanja otplate kredita do 12 meseci, klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečno, kvartalno ili u šestomesečnim anuitetima u skladu sa delatnošću klijenta.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,17% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,18%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

5.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:

–    1 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno unapred. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:

–    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;

–    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.

Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 5.000,00.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za odobravanje plasmana se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:

Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana; Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa;

Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične karte preduzetnika;

Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB); Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);

Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;

Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine: 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list;

Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti);

Dokumenta kojima se verifikuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike;

Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva; Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;

Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom; Izjava o povezanim licima;

OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link