Arhiva ‘Konkursi’

Javni oglas za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Javni oglas za sufinansiranje  nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini  nabavku knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  sredstvima u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: tekući transferi ostalim nivoima vlasti i to: za matičnu delatnost 800.000,00 dinara, i 3.000.000,00 dinara za nabavku).

Sredstvima namenjenim za obavljanje matične delatnosti sufinansiraće se poslovi propisani članom 26. Zakona o bibliotečkoj delatnosti («Sl. Glasnik RS» broj:34/94 i 101/05) kao poslovi matične delatnosti, u iznosu od 100.000,00 dinara po biblioteci, i to:

1) vođenje registra biblioteka;

2) vođenje kataloga bibliotečke građe;

3) pružanje stručne pomoći bibliotekama;

4) nadzor nad stručnim radom biblioteka;

5) staranje o usavršavanju kadrova za obavljanje bibliotečke delatnosti,

6) praćenje i proučavanje stanja, potreba i uslova rada u bibliotečkoj delatnosti,

7) predlaganje mera za unapređivanje bibliotečke delatnosti i njihovo sprovođenje.

Sredstvima namenjenim za nabavku knjiga sufinansiraće se popunjavanje i  obnavljanje knjižnog fonda opštinskih i narodnih biblioteka na teritoriji AP Vojvodine, proporcionalno broju njihovih ogranaka, u iznosu od 11.000,00 dinara po ogranku.

Publikacije namenjene nabavci moraju ispunjavati izdavačke i bibliotečke standarde.

OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA

Na Javnom oglasu mogu da učestvuju biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

Prijava na Javni oglas podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini  u  u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. 02. 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje  projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 14.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) amatersko i narodno stvaralaštvo:

 • projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije)
 • nabavku osnovnih sredstava neophodnih za rad ( isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih  programa, nabavka i popravka instrumenta)
 • naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja,  muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja,  narodne poezije),  čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija, muldimedijalnih zapisa

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  registrovana na teritoriji AP Vojvodine čija je pretežna delatnost kultura (ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti).

Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

Prijava na Konkurs podnosi se na formularu Upitnika za sufinansiranje programa i projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od 01. februara  do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za manifestacije od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  manifestacije od pokrajinskog značaja  u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 73.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 16.150.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 37.150.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) manifestacije od  pokrajinskog značaja za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji iz oblasti:

 • muzičko-scenskog stvaralaštva ;
 • pozorišnog stvaralaštva ;
 • likovnog stvaralaštva ;
 • književnog stvaralaštva : književne manifestacije i nagrade ;
 • vizuelnog  i multimedijalnog stvaralaštva ;
 • kinematografije: filmski festivali i manifestacije

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi (zadužbine, fondacije kao i privredna društva i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura).

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju  udruženja koja se bave amaterskim stvaralaštvom.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Upitnika za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od  01. februara 2010. godine do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte kojima se promoviše pomoć srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekte kojima se promoviše saradnja AP Vojvodine sa srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
 • projekti koji podrazumevaju razmenu i gostovanja kulturnih programa srpskih manjinskih zajednica u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link

Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte međunarodne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • projekte kojima se, putem međuregionalne saradnje, promoviše savremeno i tradicionalno kulturno stvaralaštvo u Vojvodini,
 • projekte kojima se promoviše kulturna saradnja sa drugim evropskim regionima na osnovu potpisanih protokola o saradnji, ali i sa svim drugim evropskim regionima,
 • međuregionalni kulturni projekti u okviru evropskih asocijacija i manifestacija,
 • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju eksperata iz oblasti menadžmenta ustanova kulture, kulturnih industrija i zaštite kulturnog nasleđa,
 • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju umetnika

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje časopisa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini časopise koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz sredstva utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 3.650.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 750.000,00 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 800.000,00 – Ostale tekuće dotacije i transferi i 1.500.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
 • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

USLOVI KONKURSA I NAČIN APLICIRANJA

Pravo učešća na Konkursu imaju izdavači i druga pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću.

Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu – obrzac Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa.

Prijava za sufinansiranje objavljivanja časopisa može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu (zgrada Vlade AP Vojvodine, treći sprat, soba 20) ili na veb adresi Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi

Uz prijavu se obavezno podnosi:

fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;

fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;

Zvaničan dokaz o overenom računu u banci.

Uz prijavu na Konkurs treba dostaviti i poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu web site-a, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukpis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.
Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje programa  i projekata u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u 2010. godini

Opšti uslovi konkursa

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini programe i projekte od pokrajinskog značaja koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i promociji kulture i umetnosti u AP Vojvodini u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, u ukupnom iznosu od 20.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 8.900.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti; 9.200.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

 • muzičke, muzičko-scenske programe i projekte;
 • programe i projekte likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajna i umetničke fotografije;
 • programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti;
 • književne programe i projekte.

Posebni uslovi konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove kulture, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koji ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti,  a koji svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

Na Konkursu mogu da učestvuju programi i projekti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

2. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju: programi i projekti kulture i umetnosti ustanova čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji se redovno finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora.

3. Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

od pokrajinskog značaja u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže neophodna dokumentacija.

Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine.

Konkurs za proizvodnju kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za  proizvodnju  kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih  i animiranih filmova  u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju dokumentarnih, dokumentarno-igranih, kratkometražnih  i animiranih filmova  u ukupnom iznosu od 4.050.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.800.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima i 1.250.000,00 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama),

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji su:

 • od posebnog značaja za razvoj filma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • predstavljaju vrhunski sadržinski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
 • doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
 • svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • u kojima se kreativno primenjuju nove tehnologije, alternativni smerovi i istraživanja u oblasti filmske umetnosti.

Opšti uslovi Konkursa

1. Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

2.  Producent može da prijavi najviše jedan dokumentarni i dokumentarno–igrani, kratkometražni i animirani  film .

Prijave na Konkurs podnose se od 1 do 15. februara   2010. godine

Link

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju igranih filmova koji doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine finansijski sredstvima u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima),

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji:

 • doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine predstavljaju vrhunski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva u Vojvodini;
 • doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
 • svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • kreativno primenjivanje  novih tehnologija, alternativnih smerova i istraživanja u oblasti filmske umetnosti;
 • doprinose obeležavanju značajnih jubileja;
 • imaju obezbeđenu podršku sufinansiranja i drugih izvora i subjekata u realizaciji projekta.

Opšti uslovi Konkursa

1. Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

2. Producent može da prijavi najviše jedan igrani   film .

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za sufinansiranje igranih filmova u AP Vojvodini za 2010. godinu Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija.

Navedena prijava sastavni je deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za  kulturu, ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara  2010. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs  za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu u cilju unapređenja izdavačke delatnosti, razvoja kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica kao i afirmisanja kulturne osobenosti AP Vojvodine, u 2010. godini sufinansiraće objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i prevođenje značajnih dela u ukupnom iznosu od 13.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.400.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 7.500.000,00-ostale tekuće dotacije i transferi i 1.700.000,00 –dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

 • objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica;
 • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski ili jezike nacionalnih zajednica;
 • objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih manjina.
 • Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora biti primarna, a ne sporedna ili povremena poslovna aktivnost podnosioca projekta

Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. i 2. jedan izdavač može podneti ukupno najviše pet prijava, a za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 3 jedan izdavač može podneti najviše pet prijava

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP  Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini. Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata zakulturu:www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi ili se može  dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Mihajla Pupina 16, treći sprat, kancelarija br. 49 ili na web adresi Sekretarijata

Rok za podnošenje prijava je od 1. do 15. februara 2010. godine.

Link