Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2011. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2011. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 1. avgust 2011. godine.

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost usmerena na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2011. godini.
•    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
•    Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
•    Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
•    Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III.    NAČIN APLICIRANjA

•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 1. jula 2011. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
•    Uz prijavu se obavezno podnosi :
•    Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
•    Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
•    Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
•    Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
•    Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS „DEKADA ROMA 2011.“

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Link

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za stvaranje uslova za razvoj omladinskog aktivizma i podsticanje rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 20. jul 2011. godine.

Pravo učešća na konkursu:
Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave koje zadovoljavaju opšte uslove da imaju Odluku o formiranju kancelarije za mlade i da nisu dobile sredstva od Ministarstva omladine i sporta po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju Lokalnih akcionih planova za mlade, raspisanog 17. marta 2011. godine.

Podnosioci prijave treba da dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti ovde.

Dokumentacija se može preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: +381 11 313 09 19 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link

Javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva

Vlada je na sednici održanoj 9. juna 2011. godine usvojila Program kojim se utvrđuju način i uslovi korišćenja sredstava u cilju podrške projekata promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva, kako bi se doprinelo realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovim oblastima.
Razvoj informacionog društva i primena informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) doprinosi razvoju u svim aspektima društva.
U okviru Evropske unije IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se „Digitala agenda za Evropu”, što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije.
Digitalnu agendu za Srbiju čine Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10).
Strategijom je istaknuto da dazvoj informacionog društva treba usmeriti ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana Republike Srbije.
Pored toga, razvoj informacionog društva treba da bude praćen:
•  uključenošću svih građana Republike Srbije, što se posebno odnosi na uključenost socijalnih grupa sa posebnim potrebama, regionalni razvoj i jačanje lokalnih inicijativa;
•  razvojem znanja i veština povezanih sa IKT i jačanjem uloge IKT u sistemu obrazovanja; -stalnim ulaganjem u istraživanje i inovacije, da bi se potencijali koje donosi IKT prepoznali, sagledali i na najbolji način iskoristili;
•  odgovorima na izazove koje donosti IKT, kao što su: novi aspekti bezbednosti, ugrožavanje privatnosti, tehnološka zavisnost, nedovoljna interoperabilnost i otvorena pitanja zaštite intelektualne svojine;
•  koordinacijom i kooperacijom između javnog, privatnog i civilnog sektora.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU U OKVIRU OVOG POZIVA
Pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) mogu predložiti projekte za koje smatraju da treba da budu podržani ovim programom.

Predloženi projekti u okviru ovog javnog poziva moraju predstavljati:
-organizaciju konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva;
Predlagači podnose predloge projekata Ministarstvu, prema uslovima iz ovog javnog poziva. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave i obrazac prijave projekta se nalaze na veb adresi www.digitalnaagenda.gov.rs.
Jedan predlagač može predložiti najviše jedan projekat.

FINANSIRANjE PROJEKATA U OKVIRU OVOG POZIVA
Podrška projektu koji je izabran prema uslovima ovog javnog poziva predviđa dodelu bespovratih finansijskih sredstava u maksimalnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: petmilionadinara) po projektu. Sredstva koja će biti dodeljena po ovom javnom pozivu za sve izabrane projekte će biti maksimalno 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara).
Ukupna sredstva potrebna za sprovođenje ovog programa, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, („Službeni glasnik RS“ broj   101/2010), Razdeo 28 ¬Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 460 -funkcionalna klasifikacija, 423-ekonomska klasifikacija, 04 sopstveni prihod.

POSTUPAK PRIJAVE
Obrazac „prijave projekta“ za Program može se preuzeti u elektronskom obliku sa sledećeg linka: Obrazac „prijave projekta“
Obrazac „Obaveštenje o prijavi“ može se preuzeti u elektronskom obliku sa sledećeg linka: Obrazac „Obaveštenje o prijavi“

Prijavu izvršiti na sledeći način:

1. Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave projekta za program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za program podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva – NE OTVARATI“. Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku.

2. Obrazac „Obaveštenje o prijavi“ nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs
Rok za podnošenje prijava je 5. jul 2011. godine u 15:00 sati. Blagovremenom će se smatrati samo prijava prispela do navedenog datuma i vremena.

OCENjIVANjE PRIJAVLjENIH PROJEKATA
Ocenu prijavljenih projekata u okviru ovog poziva vršiće Komisija za ocenu projekata, koju obrazuje Ministarstvo. Komisija može oceniti i da dodeljena sredstva treba da budu manja od traženih sredstava u obrascu prijave.
Komisiju čine predsednik, zamenik predsednika, tri člana – ocenjivači projekata i sekretar Komisije .
Ocenjivanje projekta vršiće se na osnovu sledećih elemenata:
-ocena značaja predmeta promocije, odnosno popularizacije;
-ocena stepena i ukupnog efekta promocije, odnosno popularizacije;
-ocena održivosti projekta;
-ocena opravdanosti zahtevanih finansijskih seredstava;
-ocena dinamike realizacije projekta;
-ocena referenci i kadrovskih kapaciteta predlagača projekta;
-broja i značaja prethodno organizovanih aktivnosti (konferencija i sl.) od
strane predlagača;
-drugi elementi ocenjivanja u skladu sa svrhom i ciljem projekta izraženim u
pozivu.

Svaki od kriterijuma će biti posebno vrednovan, a najviše će biti vrednovan značaj projekta u odnosu na ciljeve Programa i postignut efekat promocije, odnosno popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva.
Sve aktivnosti koje su predložene projektom moraju biti sprovedene do kraja 2011. godine na teritoriji Republike Srbije.

Predlagač projekta čiji projekat bude izabran za finansiranje dužan je da po završetku svih aktivnosti predviđenih projektom dostavi detaljan izveštaj Ministarstvu. U slučaju da se odobrena sredstva ne iskoriste namenski ista će morati biti vraćena u skladu sa Ugovorom koji će biti potpisan sa predlagačima izabranih projekata. Ministarstvo zadržava pravo uvida u realizaciju svake od predložene aktivnosti, a sve u cilju praćenja korišćenja sredstava.

Radi realizacije ovog programa Ministarstvo će zaključiti ugovore sa predlagačima izabranih projekata.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs  ili telefonom na 011/2020057.

Link

Nagradni konkurs za najbolju preduzetnicu godine – „Žena za 5“

OPPORTUNITY BANKA

Nagradni konkurs za najbolju preduzetnicu godine – „Žena za 5“

Opportunity Banka, drugi put za redom, raspisuje konkurs izbor najbolje preduzetnice godine u nameri da ženama u preduzetništvu pruži  javnu podršku, da ih motiviše ka samozapošljavanju i da im pruži pomod u razvoju sopstvenog biznisa kao i da promoviše uspešne modele ženskog preduzetništva.

Pravo učešća na konkursu imaju državljanke Republike Srbije sa stalnim boravkom u Republici Srbiji koje ulaze u jednu od ovih kategorija:
•    žene koje imaju malo ili srednje preduzede registrovano na svoje ime i  aktivno učestvuju u poslovnim aktivnostima
•    žene samostalne preduzetnice
•    žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Preduzeće ili gazdinstvo u ime koga konkurišu mora da posluje najmanje godinu dana.

Način prijavljivanja na konkurs:
Molba za učešće na konkursu podnosi se u vidu motivacionog pisma, koje treba da sadrži:
•    kratku poslovnu biografiju žene, podnosioca molbe
•    kratki istorijat poslovanja preduzeda ili poljoprivrednog gazdinstva
•    činjenice koje potvrđuju uspešnost, osobenost, inventivnost i društvenu odgovornost opis aktuelnih poslovnih aktivnosti
•    plan ulaganja sredstava od nagrade

Uz molbu se prilažu slededi dokumenti:
•    Kopija lične karte žene, podnosioca molbe
•    Jedna fotografija u radnom okruženju, žene podnosioca molbe
•    Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno dokaz o registraciji gazdinstva
•    Finansijski izveštaj za 2010. godinu koji svedoči o uspešnosti poslovanja

Vrednovanje postignutih rezultata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
•    uspešnost poslovanja koja se potvrđuje finansijskim dokumentima
•    inovativnost, odnosno primena savremenih poslovnih ili poljoprivrednih rešenja društvena odgovornost prilikom poslovanja, zapošljavanja i
•    organizacije rada inventivnost u planiranju proširenja poslovnih aktivnosti
•    plan investiranja sredstava od nagrade

Prijavljivanje na Konkurs vrši se slanjem molbe u pisanom obliku na e-mail adresu konkurs@obs.rs sa naznakom “Za konkurs-Žena za 5“ ili poštom na adresu Opportunity banka a.d. Novi Sad (za Marketing odeljenje), Bulevar Oslobođenja 2a, 21 000 Novi Sad

Konkurs je otvoren od 23. juna do 5. Avgusta, 2011. godine.

Zvanično proglašenje pobednice konkursa bide javno objavljeno 5. Septembra, 2011. godine.

Učesnice u konkursu treba da budu spremne da prihvate I organizuju posetu ocenjivačkog tima Opportunity banke sa ciljem potvrđivanja informacija datih u Molbi za učešde u Konkursu i pruže sve potrebne podatke ocenjivačima I žiriju za dodeljivanje nagrade, osim onih koji se smatraju strogo poverljivima.
Nagrada je robnog karaktera i dodeljuje se u vrednosti od  500.000,00 dinara, za namensko investiranje u razvoj i unapređenje poslovanja koje je opisano u molbi.

Link

Podrška udruženjima preduzetnika

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Podrška udruženjima preduzetnika

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je raspisala javni poziv za  podršku udruženjima preduzetnika za 2011. godinu, kojim se pruža bespovratna finansijska podrška za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja preduzetnika i njihovih članova.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 11 miliona 300 hiljada dinara.

Javni poziv će trajati od 27. juna do 25. jula, finansiraće se aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja  Javnog poziva, dok je krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata 30. novembar 2011. godine.

Prijave sa pratećom dokumentacijom podnose se lično najbližoj regionalnoj agenciji odnosno centru.

Link

Putovanje u Nemačku 2011

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Putovanje u Nemačku 2011

Studenti

Pozivamo društveno aktivne studente/studentkinje osnovnih i master studija fakulteta univerziteta u Srbiji do 25 godina starosti da se prijave na konkurs.

Konkurs 2011
Formular za konkursanje

Informacije možete dobiti na e-mail:
partneri@dobrodosliunemacku.org
Najčešće postavljena pitanja možete pogledati ovde.

Link

ANSWERS TO QUESTIONS OF POTENTIAL TENDERERS

FOR THE PROCUREMENT OF Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for the EU-funded HU-SRB IPA CBC project Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river.

Download link:

document.doc

document.pdf

Subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza, maline

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uredbao uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i ako je u periodu od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatilo iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine za period najviše do šest meseci, za pun mesec od dana izdavanja robnog zapisa za poljoprivredne proizvode koji su uskladišteni u periodu od 1. jula 2011. godine do 31. maja 2012. godine, i to u mesečnom iznosu od:

1)    1200 dinara po toni za roland kategoriju zamrznute maline;
2)    1000 dinara po toni za griz kategoriju zamrznute maline;
3)    1000 dinara po toni za blok kategoriju zamrznute maline;
4)    800 dinara po toni za polublok kategoriju zamrznute maline;
5)    120 dinara  po toni za A-1 klasu  pšenice;
6)    100  dinara po toni za A-2 klasu  pšenice;
7)    80 dinara po toni za A-3 klasu  pšenice;
8)    100 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ostvaruju se za ukupnu površinu do 20 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos maline do 20 tona po hektaru prijavljene površine.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ostvaruju se za ukupnu površinu do 100 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos pšenice do šest tona po hektaru prijavljene površine, a prinos kukuruza do osam tona po hektaru prijavljene površine.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje zamrznute maline roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice i kukuruza roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se posle isteka roka skladištenja u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. septembra 2011. godine do 31. maja 2012. godine.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se ugovor o skladištenju, faktura za usluge skladištenja i kopija robnog zapisa izdata na osnovu ugovora o skladištenju.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava iz člana 1. ove uredbe utvrđuje Uprava na osnovu priložene dokumentacije i ispostavlja nalog za prenos sredstava na osnovu subvencionisanja skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta sa posebnog računa za subvencije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na namenski račun korisnika sredstava.

Preuzimanje Uredbe

Link

Konkurs “Dobrota”

DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE i BCIF

Konkurs “Dobrota”

Otvoren novi konkurs programa „Dobrota” Državne lutrije Srbije
Državna lutrija Srbije u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative, objavljuje četvrti konkurs „Dobrota“, kojim želi da podstakne udruženja građana u Srbiji da prijave svoje projekte koji će biti usmereni na unapređenje međugeneracijske saradnje, druženje i međusobnu podršku starih i mladih u lokalnim zajednicama širom Srbije. Kroz podršku projektima udruženja građana usmerenim na kulturno i društveno oživljavanje lokalnih zajednica putem razmene iskustava, veština i zanata, DLS želi da podstakne međugeneracijsku saradnju, solidarnosti i volonterski duh, koji su deo kulture i tradicije u Srbiji.

Formulare za prijavu projekata možete naći na veb sajtu Državne lutrije Srbije ili preuzeti ovde:
Konkurs za projekte.pdf
Prijavni formular.doc

Konkurs administrira Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), koji od 1999. godine sprovodi različite programe donacija. Do danas je BCIF podržao preko 700 projekata u iznosu od preko 3 miliona evra.

Sledeći svoje strateško opredeljenje i posvećenost razvoju društva, te posebno pomoć ranjivim grupama, Državna lutrija Srbije sprovodi program donacija „Dobrota“. U okviru ovog programa, putem različitih konkursa, finansiraju se raznovrsni projekti koji su u skladu sa strateškim ciljevima DLS-a. U okviru  programa „Dobrota“ do sada je dodeljeno 13 donacija u 12 lokalnih zajednica sa sredstvima od 6.314.306 dinara putem 3 javna konkursa.

Konkurs je otvoren do 22. avgusta 2011. godine.

BCIF

Državna lutrija Srbije

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u 2011. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara. Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije (”Službeni list APV”, broj 7/11).

Link

Preuzimanje dokumenata