Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 410.000.000,00 dinara za 2011. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava
1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije(ortačko društvo,komanditno društvo,društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.
2.    Privredno društvo koje dobije sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine AP Vojvodine, iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za godišnji iznos zarade za 50% novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može b

iti veći od 30% od visine ukupno odobrenih sredstava.
4.    Privredno društvo koje je učestvovalo na javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u 2011 god. uz dostavljanje nove prijave, pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
3.    Projekti od posebnog značaja za ostvarivanje ravnomernog razvoja pokrajine
4.    Projekti od izuzetnog značaja za korišćenje obnovljivih izvora energije
5.    Privredna društva koja su učestvovala na javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u realizaciji prve faze projekta.

Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ''za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija'' na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, u tri primerka kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.

Link

zp8497586rq

Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike Srbije

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 42.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 18.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za

dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 30.000.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 18.000.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.
Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 14. aprila 2011. godine.

_________________________
Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da pre dostavljanja zahteva za učešće u raspodeli sredstava, kako bi on bio uzet u razmatranje, dostavi izveštaj o realizaciji ciljeva i načinu utroška sredstava koja su joj odobrena po ranijim javnim pozivima ili delimični izveštaj ukoliko je realizacija u toku.
Jedinica lokalne samouprave (opština, grad i grad Beograd) može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.
Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, IV sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Link

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000 dinara

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja odobravaju se sredstva za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u pisanim ili elektronskim javnim glasilima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine, uključujući i Internet stranice upisane u registar javnih glasila.

Sredstva se odobravaju za sledeće namene: sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja, afirmaciju multikulturalnosti, razvoj višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima značajnim za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75%                      vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je : sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa, unapređenje programskih sadržaja javnih glasila, razvoj obrazovanja i negovanje jezika i kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, informisanje o evropskim vrednostima i razvijanje građanske svesti kreiranjem i proizvodnjom novih sadržaja ili putem poboljšanja i inoviranja postojećih sadržaja, koji se odnose posebno na aktuelnu ekonomsku i ukupnu društvenu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, zatim položaja mladih i starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, afirmaciju demokratskih principa i druge aktuelne teme.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, kreativnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika i programi višejezičnog, multikulturnog i interkulturalnog sadržaja.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila koje je od posebnog značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, izdavači novina i osnivači javnih glasila upisanih u registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa, uključujući i Internet stranice upisane u registar

javnih glasila, i audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Na konkursu ne mogu učestvovati :
–    osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    medijski proizvodi koji se distribuiraju/emituju preko javnih glasila koja većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmatrati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu,
–    neblagovremeno podnete prijave,
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata podsticanja javnog informisanja,
–    nepotpune prijave,
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
–    prijave sa nepotpunom dokumentacijom,
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Podnosioci prijava će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila
–    fotokopija dozvole za emitovanje izdata od Republičke radiodifuzne agencije (za elektronske medije)
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    potpisan ugovor o emitovanju sa emiterima koji imaju dozvolu  od Republičke radiodifuzne agencije (za audio i video produkcije)

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.
2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o namenskom utrošku sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za informacije: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74 .

Link

zp8497586rq

Sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000,00 dinara.
Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 80% vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je sufinansiranje:
– seminara koji se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka.
– medijskih festivala

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka.

Kriterijumi su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila, profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti informisanja koje imaju sedište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
Na konkursu ne mogu učestvovati podnosioci prijava koji su u teškoćama u skladu sa čl. 81. st. 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitan

ju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu
–    neblagovremeno podnete prijave
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja
–    nepotpune prijave
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo.
Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf .

Nosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
– izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

2. Jedan primerak putem elektronske pošte na: mediji.psinf@gmail.com  sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

Korisnik sredstava je dužan da  projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine.
Sredstva se  koriste isključivo za namene za koja su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o realizaciji projekta i  dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 021/487-42-74

Link

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za  sufinansiranje  tehničko-tehnolo How To Beg Ur Ex To Love In A Love Talk Tips škog opremanja javnih glasila

iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000 dinara

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira male privredne subjekte u visini do 70% vrednosti projekta.

U skladu sa čl. 2. st. 1. tač. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), mali privredni subjekat je privredni subjekat koji zapošljava manje od 50 ljudi, čiji je godišnji promet i/ili ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila:
-nabavka redakcijske opreme
-nabavka i instalacija studijske opreme
-nabavka i instalacija računarskih sistema i softvera
-osposobljavanje zaposlenih u medijima za tehničko-tehnološke inovacije

Cilj konkursa je: unapređenje rada javnih glasila putem nabavke nove opreme.
Kriterijumi pri odobravanju sredstava su:
– značaj tehničko-tehnološkog opremanja javnog glasila za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine,
– značaj tehničko-tehnološkog opremanja za unapređenje prava na informisanje na jezicima nacionalih zajednica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– kvalitet, aktuelnost, kreativnost, eksperiment u žanru,
– racionalnost projekta.

II  USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, izdavači novina i osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa, uključujući i Internet stranice upisane u Registar javnih glasila, čiji projekti doprinose: razvoju medija i njihove delatnosti, razvoju programa u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, promovisanju kulture dijaloga, toleranciji, slobodi, razvoju civilnog društva u kome će građani biti informisani o svim relevantnim društvenim pitanjima. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila koje je od posebnog značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati :
–    osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine,
–    osnivači javnih glasila koji su u teškoćama u skladu sa čl. 7. st. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume

za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitanju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmatrati :
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu,
–    neblagovremeno podnete prijave,
–    prijave koje nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila,
–    nepotpune prijave,
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.
Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Podnosioci prijava će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Prateća dokumentacija:
– Fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata,
– Fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila,
– Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
– Fotokopija dozvole za emitovanje izdate od Republičke radiodifuzne agencije (za elektronske medije),
– Izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.
Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs TTO.
2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o realizaciji projekata i dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije obaveza na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74 .

Link

How To Beg Ur Ex To Love In A Love Talk Tips

zp8497586rq

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2011. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novo otvorenom radnom mestu.
Dodatak na  subvenciju  u visini od 20.000,00 dinara (ukupni iznos subvencije: 150.000,00 dinara) dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava lice starije od  50 godina.
U toku trajanja Javnog poziva poslodavac može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije.
Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela subvencije, pod uslovom da isti u momentu zaključenja ugovora kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza dostavi garanciju banke u iznosu subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
–    da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
–    da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
–    da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci;
–    da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
–    državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije,  udruženja građana i neprofitne organizacije;
–    podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva  i dr;
–    korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema nacionalnoj službi ili pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;
–    privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/10);
–    podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 6 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–    zahtev sa biznis planom;
–    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
–    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
–    potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
–    poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
–    završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
–    obrazložen zahtev

nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim u alinejama 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).
U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog Odluke o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta donosi direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.
Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti, donosi Pokrajinski sekretar  za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije, odnosno najkasnije do 15. novembra tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se  zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
–    odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa
–    pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

1.    ZA PREDUZETNIKA:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,
–    za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije, ili
  • ugovorno jemstvo.

2.    ZA PRAVNO LICE:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:
–    zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;
–    redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupan iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione delatnosti u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

zp8497586rq

Subvencija za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2011. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u    jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom (osim za osnivanje zadruge) svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:
-prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), na teritoriji AP Vojvodine, najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva i
– završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija,
–  za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  i dr;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnosti polova.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–  zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana unapred definisanih kriterijuma. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.
Prioritet u postupku odobravanja ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog Odluke o dodeli subvencij

e  za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor filijale NSZ.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje
Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti,  donosi pokrajinski sekretar za rad, zapošljvanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar  za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva, u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 31.11. tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
– fotokopija rešenja o PIB-u;
– fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija ugovora o otvaranju tekućeg računa ili kartice istog;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– fotokopija lične karte korisnika sredstava i
– fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
– pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza i to:
– dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima, ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije, ili
– garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65  godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon donošenja odluke, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za samozapošljavanje dužan je da:
– registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
– redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci i dostavi dokaze o uplati doprinosa.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupan iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili  putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

zp8497586rq

Podsticaji proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTASRTVO POLJOPRIVREDE

Uredba o utvrđivanju i ostvarivanju prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 14/11 od 4. marta 2011. godine

Član 1.
Ovom uredbom utvrđuje se obim, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu.

Član 3.
Pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe ima pravno lice i preduzetnik, kao i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa posebnim propisom (u daljem tekstu: izvoznik), koji u 2011. godini izvezu, odnosno koji su izvezli u 2010. godini i naplatili poljoprivredne i prehrambene proizvode domaćeg porekla u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana, pravo na korišćenje podsticaja iz ove uredbe ima samo za izvoz sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Robom domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, smatra se roba čije je domaće poreklo u skladu sa propisima odredio nadležni organ.

Za proizvode iz tar. br. 2204, 2205 i 2208 Carinske tarife podsticaji iz člana 2. ove uredbe isplaćuju se samo ako su proizvedeni od grožđa i voća koji potiču sa teritorije Republike Srbije.

Član 4.
Izuzetno od člana 3. ove uredbe, pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe ne odnosi se na:
1) izvoz ostvaren u okviru kompenzacionih poslova i poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu;
2) izvoz robe domaćeg porekla na teritorije zemalja potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006);
3) izvoz kvalitetnih penušavih vina i vina od svežeg grožđa na tržište Evropske unije u okviru preferencijalne kvote.

Član 5.
Osnovicu za obračun podsticaja iz ove uredbe predstavlja dinarska protivvrednost deviza naplaćenih za izvezenu robu po odbitku stranih troškova (bankarski troškovi, troškovi provizije, prevoza, osiguranja, iznosa carinskih dažbina plaćenih za robu koja je uvezena radi proizvodnje robe za izvoz i slično).

Osnovica iz stava 1. ovog člana utvrđuj

e se primenom zvaničnog srednjeg kursa koji važi na dan podnošenja Narodnoj banci Srbije zahteva za korišćenje podsticaja iz ove uredbe.

Član 6.
Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe izvoznik podnosi Narodnoj banci Srbije dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe, u roku od 90 dana od dana sticanja prava iz člana 3. stav 1. ove uredbe.

Za proizvode iz člana 3. stav 4. ove uredbe uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavlja se zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedeni.

Član 7.
Narodna banka Srbije propisuje dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe.

Član 8.
Narodna banka Srbije proverava podnetu dokumentaciju i obrazac iz člana 6. ove uredbe i ako utvrdi da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava iz ove uredbe overava propisani obrazac koji, sa pregledom kontrolisanih i overenih obrazaca, dostavlja izvozniku.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti u podnetom obrascu i dokumentaciji pozvaće izvoznika da te nepravilnosti otkloni u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva za otklanjanje nepravilnosti.

Član 9.
Zahtev za korišćenje podsticaja iz ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac (u daljem tekstu: Uprava), za svaki tarifni broj iz člana 2. ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:
1) obrazac overen od strane Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe, u originalu;
2) pregled kontrolisanih i overenih   obrazaca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi na odlučivanje u roku od 30 dana od dana izrade pregleda kontrolisanih i overenih obrazaca.

Član 10.
Podsticaji iz ove uredbe isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom Vlade kojim se vrši raspodela i korišćenje sredstava za te namene.

Član 11.
Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 12.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Link

zp8497586rq

Genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

Član 1.
Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.
Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava sa aktivnim statusom, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10 i 89/10 – u daljem tekstu: Pravilnik);
2) je prijavilo vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstvo na kojem drži ili uzgaja životinje, u skladu sa Pravilnikom;
3) je vlasnik grla za koje podnosi zahtev za podsticaje ili je vlasnik grla član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva;
4) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da je od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatio iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Član 3.
Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nema utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda ako:
1) na dan 31. decembra 2009. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada  u poljoprivredi  („Službeni glasnik RS”, br. 3 /10, 6/10 i 13/10); 2) je podneo zahtev za grla koja drži i uzgaja na gazdinstvu sa teritorije opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Član 4.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: odgajivačke organizacije) i posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase u skladu sa Zakonom o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju reprodukciju na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva.

Član 5.
Podsticaji se isplaćuju u vidu novčanih iznosa po grlu kvalitetne priplodne domaće životinje i to za goveda, ovce, koze i svinje, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 6.
Podnosilac  zahteva  ostvaruje  pravo  na  podsticaje  jednom  u  toku
godine.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 7.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste stoke, i to za sledeći broj grla:
1)   najmanje   jedno,   a   najviše   30   grla,   za   kvalitetne   priplodne prvotelke;
2) najmanje četiri grla, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave, odnosno za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje tri, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave;
3)    najmanje 30 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne ovce;
4)    najmanje 10 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne koze;
5)    najmanje  15  grla,  a  najviše  100  grla,  za  kvalitetne  priplodne krmače.

Član 8.
Podsticaji  se  utvrđuju po  grlu,  u zavisnosti  od  vrste  stoke,  i  to u iznosu od:
1)    25.000 dinara za kvalitetne priplodne prvotelke;
2)    25.000 dinara za kvalitetne priplodne krave;
3)    4.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze;
4)    4.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače.

Član 9.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje u iznosu od 50% iznosa sredstava utvrđenih u članu 8. ove uredbe, u slučaju da grla iz člana 7. ove uredbe za koja je podneo zahtev otuđi u tekućoj godini, pod uslovom da su ta grla provela na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva najmanje šest meseci u tekućoj godini.

Član 10.
Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja iz člana 8. tačka 1) ove uredbe podnosi se kvartalno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to:

1) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar 2011. godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra 2011. godine;

2) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar 2011. godine) – od 1. januara do 15. januara 2012. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz registra teladi za kvalitetne priplodne prvotelke za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja iz člana 8. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe podnosi se Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, najkasnije do 15. jula 2011. godine.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Uprava, po službenoj dužnosti, u saradnji sa nadležnim organima pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Uprava, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenoj vrsti i brojnom stanju životinja i gazdinstva na kojem se životinje drže ili uzgajaju iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 11.
Isplatu podsticaja iz člana 8. ove uredbe vrši Uprava korisniku podsticaja na namenski račun otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja.

Član 12.
Isplata podsticaja iz člana 8. tač. 1), 3) i 4) ove uredbe vrši se u propisanim ukupnim iznosima.
Isplata podsticaja iz člana 8. tačka 2) ove uredbe vrši se u visini od 50% od propisanog iznosa podsticaja, a isplata ostatka podsticaja izvršiće se u zavisnosti od priliva raspoloživih sredstava namenjenih za ove podsticaje.

Član 13.
Ako se utvrdi da je korisnik podsticaja dao neistinite podatke u zahtevu iz člana 10. st. 1. i 3. ove uredbe, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticaje, gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja za koji se obračunava zatezna kamata.

Član 14.
Novčanom kaznom od 700.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – odgajivačka organizacija ako overi izvod iz člana 10. st. 2. i 4. ove uredbe, na osnovu kojih korisnik podsticaja ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove predviđene ovom uredbom.
Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik podsticaja ako ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 15.
Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 16.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Link

zp8497586rq

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.

Maksimalni iznos kredita iznosi 5.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 4,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
–    rok otplate je do 4 godine i odloženim rokom otplate do jedne godine,
–    tromesečna otplata kredita.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše najkasnije šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, uz dostavljanje adekvatnih dokaza o prethodno izvršenim ulaganjima.

Obaveza korisnika kredita je da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika.

Sredstva po ovom Programu se koristiti za kreditiranje svih privrednih grana osim za:

–    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
–    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
–    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
–    za proizvodnju i promet bilo kojim proizvodom ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

–    garancija ili avalirane menice poslovne banke;  ili
–    menica i menično ovlašćenje dužnika
–    menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta
–    menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika
–    hipoteka prvog reda na nepokretnostima-u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita, zavisno od vrste hipotekovane nepokretnosti, može iznositi:
1)    do 80% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
2)    do 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelatrije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);
3)    do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl;
4)    do 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta;
5)    do 50% tržišne vrednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta

–    zaloga na poizvodnoj opremi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 70% tržišne vrednosti nove opreme i do 50% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine
–    zaloga na akcijama privrednog društva, koje se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda;
–    zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja;
–    cesija potraživanja državnih institucija i privrednih društava, ukoliko iznos potraživanja pokriva celokupan iznos potraživanja Fonda.

Link