Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv gradonačelnicima svih gradova u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Na osnovu člana 33. Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i čl. 3-6. Pravilnika o programu, vremenu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima i utvrđenoj osposobljenosti komunalnih policajaca („Službeni glasnik RS”, broj 106/09, 58/10, i 73/10 ),

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu upućuje

Javni poziv gradonačelnicima svih gradova u Republici Srbiji

U skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji, potrebno je da dostavite prijavu kandidata za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnih policajaca.

Rok za dostavljanje prijava je 01. septembar 2011. godine.

Uz prijavu dostaviti i Uverenje o utvrđivanju psihofizičke sposobnosti kandidata potrebne za obavljanje poslova komunalne policije.

Po isteku navedenog roka, Ministarstvo će objaviti termine stručnog osposobljavanja na svojoj web-site stranici.

Ovaj poziv objavljuje se na web-site stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2011. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

I   RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 8.874.000,00 dinara.

II  USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 10. avgust 2011. godine.

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja i asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji projekti su usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, odnosno manifestacije, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ili manifestacija ostvariti;

•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti, odnosno manifestacije, koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;

•    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;

•    Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;

•    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

•    Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III    NAČIN APLICIRANjA

•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 12. jula 2011. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

•    Uz prijavu se obavezno podnosi :

1.    Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3.    Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (Ugovor sa bankom i sl.).

•    Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

•    Prijave se podnose lično,  predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16 ZA KONKURS

Tekst konkursa

Formular za prijavu

Link

Bespovratna finansijska sredstva za direktne investicije

SIEPA

Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Na osnovu člana 16. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni glasnik RS” broj 42/11 i 46/11), Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je 14. po redu Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu je od 8. jula do 9. septembra 2011. godine.

Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Svu neophodnu dokumentaciju i više informacija naći ćete na stranici namenjenoj finansijskoj podršci za investitore.

Podsticajna sredstva za podršku razvoju organske proizvodnje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2011. godinu

 

 

Rok: 31.08.2011.

 

 

 

 

 

Link

Uredba

Podnošenje zahteva za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja

MINISTARSTVO ZDRAVLjA REPUBLIKE SRBIJE

O b a v e š t e nj e

Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane) da do 31. jula 2011. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2012, 2013. i 2014. godinu, shodno pratećim dopisima, koji su u prilogu, sa matricom M1, M2 i Specifikacijom troškova.

Podatke je neophodno dostaviti do 31. jula 2011. godine.

Prateći dopisi:

•    Dopisi
•    Obrazac M1
•    Obrazac M2

 

Link

Prijava za ucesce u popisu za opstinske / gradske instruktore

PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA OPŠTINSKE/GRADSKE INSTRUKTORE

Zadaci opštinskih/gradskih instruktora:

  • obuka popisivača
  • obilazak terena pred popis i provera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu
  • organizacija i praćenje rada 8-10 popisivača
  • pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca
  • drugi poslovi po nalogu popisne komisije i republičkog instruktora

Period angažovanja: od 21. septembra do 15. oktobra 2011. godine (radi se i vikendom).

Popisna komisija može po potrebi angažovati instruktora za obavljanje drugih popisnih aktivnosti i nakon navedenog perioda.

Opšti uslovi za kandidate:

  • državljanstvo Republike Srbije
  • najmanje 18 godina starosti
  • stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju

Prijavljivanje i selekcija kandidata za obuku:

Prijavljuje se isključivo popunjavanjem elektronske prijave, od 5. do 31. jula 2011.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u opštini u kojoj stanuje. Izuzetno, kandidati koji su zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi treba da konkurišu za instruktore u opštini u kojoj rade.

Po isteku termina za prijavljivanje, Republički zavod za statistiku formira spiskove prijavljenih kandidata po opštinama i gradovima i dostavlja ih popisnim komisijama.

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata od potrebnog broja instruktora kandidati se rangiraju prema ostvarenom broju bodova, pri čemu prednost imaju kandidati sa višim nivoom obrazovanja, matičari, šefovi mesnih kancelarija, sekretari mesnih zajednica, rukovodioci opštinskih stručnih službi, geodete zaposlene u službama za katastar nepokretnosti, statističari, anketari i statistički saradnici koji su u prethodne tri godine učestvovali u statističkim istraživanjima Republičkog zavoda za statistiku, kao i nezaposlena lica prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Popisne komisije vrše konačan izbor kandidata za obuku, poštujući redosled kandidata na spisku (biraju se najbolje rangirani kandidati). U slučaju kada veći broj kandidata ima isti broj bodova popisna komisija bira kandidate vodeći računa o potrebi da se obezbedi što bolja teritorijalna pokrivenost svih naselja na području opštine/grada, a ukoliko ni na taj način nije moguće odrediti potreban broj kandidata, prednost se daje kandidatima sa većim brojem ostvarenih bodova po osnovu iskustva u statističkim istraživanjima, odnosno po osnovu poslova koje kandidat obavlja.

Spiskovi kandidata koji su izabrani za obuku biće objavljeni najkasnije do 10. avgusta 2011. godine u prostorijama popisnih komisija u opštinama i gradovima.

Svi kandidati za opštinske/gradske instruktore koji su ušli u uži izbor obavezni su da u periodu od 10. do 12. avgusta popisnoj komisiji podnesu na uvid sledeća dokumenta:
– ličnu kartu ili pasoš;
– diplomu ili overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
– uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica;
– uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (samo nezaposleni kandidati);
– potvrdu od poslodavca o poslovima koje kandidat obavlja (samo zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi, Republičkom geodetskom zavodu i zavodima za statistiku).

Iskustvo iz statističkih istraživanja u prethodne tri godine proverava Republički zavod za statistiku iz svojih evidencija.

Obuka i testiranje:
Trodnevna instruktaža za kandidate koji su ušli u uži izbor i koji su podneli svu traženu dokumentaciju organizuje se u periodu od 12. do 14. ili od 15. do 17. septembra. Termin održavanja obuke i raspored kandidata određuje popisna komisija. Prisustvo instruktaži je obavezno. U okviru obuke biće organizovano testiranje kandidata u cilju provere stečenih znanja. Kandidati koji polože završni test angažuju se za rad u popisu u svojstvu opštinskog/gradskog instruktora.

Napomena:
Kandidati za opštinske/gradske instruktore koji ne budu ušli u uži izbor mogu konkurisati za rad u popisu u svojstvu popisivača. Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače biće objavljen u sredstvima javnog informisanja najkasnije do 5. avgusta 2011. godine. Kandidati će se prijavljivati lično u prostorijama popisnih komisija u opštinama u kojima stanuju u periodu od 15. do 19. avgusta.

Ukoliko imate problema sa popunjavanjem elektronske prijave pozovite broj 011/2412-443.

UPUTSTVO

PRIJAVITE SE OVDE

Javni konkurs za dodelu kredita fonda za zaštitu životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs  za dodelu kredita fonda cialis online pharmacy za zaštitu životne sredine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela kredita za ulaganja u projekte kojima je svrha:
– podsticanje upravljanja otpadom i emisijama (od gasova, otpadnih voda itd.) u cilju zaštite životne sredine;
– podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
– podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunca, vetra, biomase, geotermalne energije, itd.).

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa. Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 300.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz prethodnog stava.

Prenos sredstava korisnicima i otplata kredita obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su pravna lica (privredni subjekti u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu osim javnih preduzeća, odnosno privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%) i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove konkursa.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Zahtev za odobrenje kredita (www.sepf.gov.rs),
– zahtev za odobrenje investicionog kredita na obrascu Fonda za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs),
– investicioni program po metodologiji Fonda za razvoj (datum izrade programa ne može biti stariji od 6 meseci) (www.fondzarazvoj.gov.rs),
– odluka nadležnog organa o usvajanju investicionog programa,

Statusna dokumentacija:
– izvod ili rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre,
– statut ili akt o osnivanju,
– rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja (PIB),
– obaveštenje o razvrstavanju privrednog društva,
– OD obrazac overen od strane Poreske uprave, za poslednji obračunati mesec,
– potvrda o izmirenim poreskim obavezama, izdata od strane Poreske uprave, ne starija od 30 dana,
– izjava o povezanim licima na priloženom obrascu (www.fondzarazvoj.gov.rs),

Finansijska dokumentacija:
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine (2009. i 2010.) i to:
– ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks,
– ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– ukoliko je od poslednjeg godišnjeg izveštaja prošlo više od 3 meseca, potrebno je dostaviti i interni bilans stanja i uspeha za 2011. godinu, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva,
– konsolidovani finansijski izveštaj za članove širih poslovnih grupa,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za 2010. godinu i period rada u 2011. godini, posebno po godinama (potvrde banaka),

Dokumentacija za planirana ulaganja
– original ponude ili profakture isporučioca opreme, ne starije od 30 dana,
Dokumentacija za obezbeđenje kredita – jedan od instrumenata

a) pismo o namerama izdavanja garancija, odnosno avaliranja menice od strane poslovne banke (kod realizacije: karton deponovanih potpisa banke kod NBS, ukoliko pečat nije na depo kartonu kod NBS potrebno je dostaviti dokaz da je predmetni pečat u upotrebi u banci) ili

b) dokazi o vlasništvu na nepokretnosti, i to:
1.izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ne stariji od 30 dana sa uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra; ili izvod iz novog katastra ne stariji od 30 dana sa potvrdom suda da na imovini nema tereta; ili tapija sa posedovnim listom, potvrdom suda da na imovini nema tereta i uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra, i
2. original kopije plana iz katastra,
3. procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane sudskog veštaka sa spiska veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs), sa fotografijama ponuđenih nepokretnosti overenim od strane veštaka,
4. fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti,
5. odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu,
6. rešenje o regiistraciji privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut ili akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice,

c) ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica
– finansijski izveštaj za 2009. i 2010. godinu – bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– interni bilans stanja i uspeha za 2011. godinu, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za 2010. godinu i period rada u 2011. godini, posebno po godinama (potvrde banaka),
– rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre,
– osnivački akt i/ili Statut jemca/pristupaoca posle 2004. godine,
– izjava o spremnosti davanja jemstva/pristupanja dugu overena od strane ovlašćenog lica jemca/pristupaoca,

d) založno pravo na proizvodnoj opremi
-specifikacija proizvodne opreme koja se predlaže za zalogu (vrsta, inventarski broj, količina, godina proizvodnje),
– mesto i adresa gde je oprema locirana,
– dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi, kao i dokazi da su sve obaveze po osnovu sticanja istih izmirene (ugovori o kupovini, fakture, sa carinskom dokumentacijom ukoliko se radi o uvozu, sa dokazima o isplati cene itd.),
– kopiju/prepis knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava koja se vodi za predmetnu opremu, odnosno popisne liste overene od ovlašćenog lica firme (samo ako je firma vlasnik stvari koje se daju u zalogu),
– dokaz o vlasništvu na nepokretnosti u kojoj se nalazi proizvodna oprema (izvod iz zemljišnih knjiga ili ugovor o sticanju nepokretnosti),
– odluka nadležnog organa firme kojom se dozvoljava zasnivanje ručne zaloge na predmetnoj opremi,
– procena vrednosti stvari koje se predlažu za zalogu, izrađenu od strane ovvašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fond za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs), sa fotografijama ponuđene opreme overenim od strane veštaka,

e) zaloga na akcijama privrednih društava koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi
– izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti/izvod sa vlasničkog računa hartija od vrednosti, kojim se dokazuje vlasništvo nad akcijama i koji sadrži ISIN i CFI broj,

f) zaloga na obveznicama stare devizne štednje
– izvod iz vlasničkog računa kojim se dokazuje vlasništvo nad obveznicama,

g) cesija potraživanja državnih institucija i privrednih subjekata (kada je obaveza plaćanja nastala)
– ugovor koji se odnosi na osnovni posao
– dokaze o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa i to 1.200,00 dinara (pravna lica), odnosno 500,00 dinara (jemac) – navedene uplate je potrebno izvršiti na račun Fonda za razvoj broj: 840-2724-07 uz poziv na broj 7123 za izveštaj Kreditnog biroa
– saglasnost korisnika za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa na obrascu (www.fondzarazvoj.gov.rs),

4. Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:
– najviši iznosa kredita je 50.000.000,00 dinara,
– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 7 godina, sa odloženim rokom otplate do 1 godine u kome se obračunava interkalarna kamata u iznosu od 3% i pripisuje glavnom dugu,
– tromesečna otplata kredita (anuiteti)
Odluka o visini odobrenih sredstava donosi se u skladu sa ocenom investicionog programa koju vrši Fond za razvoj a koja obuhvata ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti, ocenu instrumenata obezbeđenja i ekonomsku ocenu projekta, a prema Programu rada Fonda za razvoj za 2011. godinu.
Prilikom prvog puštanja kredita u tečaj plaća se provizija Fondu za razvoj u iznosu 1% vrednosti odobrenog kredita.

5. Instrumenti obezbeđenja
– garancija ili avalirane menice poslovne banke, ili
– menica i menično ovlašćenje dužnika,
– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupaoca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta),
– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara društva,
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima – u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita, zavisno od vrste hipotekovane nekretnine, može iznositi:
– 80% tržišne vrednosti stambenog objekta (stanovi i porodične kuće),
– 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.),
– 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.,
– 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta,
– 50% tržišne vrednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta; ili
– zaloga na proizvodnoj opremi – u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 70% tržišne vrednosti nove opreme i do 50% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine)
– zaloga na akcijama privrednih društava koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda,
– zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja,
– cesija potraživanja državnih institucija i privrednih subjekata, ukoliko iznos potraživanja pokriva celokupan iznos potraživanja Fonda

U slučaju nedovoljnog boniteta investitora može se prihvatiti više različitih instrumenata obezbeđenja.

Korisnici kredita dužni su da snose sve troškove u vezi sa instrumentima obezbeđenja.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja podnosilac zahteva dostvlja i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica, što se reguliše Ugovorom.

6. Realizacija dodeljenih sredstava
Upravni odbor Fonda donosi odluku o dodeli kredita. Odluke se donose mesečno. Na osnovu navedene odluke Fond i Fond za razvoj sa korisnikom sredstava zaključiju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Za svaku godinu se zaključuje poseban ugovor.

7. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Zahtev za odobrenje kredita“
Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.
Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se u dva primerka na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26,
sa naznakom: „Prijava za dodelu kredita Fonda za zaštitu životne sredine“- ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs

Nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz tačke 1. Konkursa.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.
Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet strani Fonda: www.sepf.gov.rs

Kontakt osoba: Ljiljana Stojanac (tel: 011/2169-368, 011/22-77-442; e mail: ljiljana.stojanac@sepf.gov.rs _CLOAKING )
Broj: 401-00-533/2011-01
U Beogradu, 24.05.2011. godine.
ČLAN UPRAVNOG ODBORA Po ovlašćenju broj: 110-00-001/2011-01/2 od16.03.2011. godine Verica Noveski

Tekst konkursa možete preuzeti ovde

Obrazac možete preuzeti ovde

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa  iz oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini:
(1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća i
(2) Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u 2011. godini

Konkurs se raspisuje u cilju podsticanja proizvodnje programskih sadržaja iz oblasti kulture i umetnosti, kao i praćenja događaja i objavljivanja informacija, mišljenja i ideja o pojavama i ličnostima u oblasti kulture i umetnosti o kojima javnost ima opravdan interes da bude informisana. Televizijske stanice, u okviru svojih programskih sadržaja, kreiraće emisije u kojima će obuhvatiti kulturu i umetnost.

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2011. godini  proizvodnju programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i  jezicima nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini sredstvima u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima: sedammilionadinara) i to za: Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: petmilionadinara), po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima i za Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u ukupnom iznosu od  2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara), po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4819 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu imaju isključivo emiteri televizijskog programa koji  imaju dozvolu za emitovanje programa  – privatna preduzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
2. Jedan emiter može podneti konkursnu dokumentaciju samo za jedan programski sadržaj.
3. Prijava  na  konkurs podnosi se isključivo na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursa i uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija. Obrazac prijave može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog   sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, 3. sprat, kancelarija br. 50 ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

4. Rok za podnošenje prijava traje od 01. do 18. jula 2011. godine.

5.  Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

6. Prijave za konkurs se podnose u dva primerka sa naznakom: ZA KONKURS, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad ili lično predajom prijave Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Uz prijavu na konkurs podnosilac prijave dostavlja dokumente: potvrdu o registraciji delatnosti, dozvolu za emitovanje televizijskog programa koju je izdala Republička radiodifuzna agencija (RRA) i fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.
7. Prijave koje se dostave posle navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, kao i nepotpisane i neoverene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Takođe, prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu tokom 2010. godine dodelio sredstva za sufinansiranje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji neće se uzimati u razmatranje.
8. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumenaciju i informacije, ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
9. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Sredstva se odobravaju emiteru televizijskog programa čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i to za podsticanje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti, a prvenstveno:
1.    radi praćenja događaja i objavljivanja informacija, mišljenja i ideja o pojavama i ličnostima u oblasti kulture i umetnosti o kojima javnost ima opravdan interes da bude informisana. Televizijske stanice u okviru svojih programskih struktura kreiraće emisije u kojima će obuhvatiti kulturu i umetnost. Regionalni i lokalni elektronski emiteri kreiraće posebne emisije iz oblasti kulture i umetnosti, odnosno 20   posebnih  emisija   u   navedenoj oblasti u najmanjem trajanju od 25 minuta po emisiji;
2.    sredstva su direktno usmerena na stvaranje TV programa  od kulturnog značaja, koji treba da ispunjava sledeće uslove:
a)  da bude usmeren na pružanje podrške kulturi Republike Srbije,
b)  da promoviše kulturno nasleđe Republike Srbije ili evropskog ekonomskog
područja i
c)  da jeusmeren na privlačenje talenata;
3.    programski sadržaji – emisije u oblasti kulture i umetnosti emituju se utvrđenom programskom šemom televizijske  stanice (jednom nedeljno) do 1.maja 2012. godine;
4.    režiseru je dozvoljeno da potroši van teritorije Republike Srbije 20% budžeta produkcije TV programa;
5.    visina dodeljenih sredstava ne sme biti viša od 50% budžeta produkcije;
6.    sredstva se mogu dodeljivati samo za troškove koji su povezani sa razvojem i produkcijom TV programa, a ne i za posebne aktivnosti, kao što je postprodukcija.

Link

Konkurs za stipendiranje nastavka studija u inostranstvu šk. 2011/12.

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje nastavka studija u inostranstvu šk. 2011/12.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata  završne godine studija prvog stepena studija i studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2011/2012. godinu

Prijave na konkurs se dostavljaju do 5. OKTOBRA 2011. GODINE

LinkFinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2011. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje i rekonstrukcije vodnih  objekata u javnoj svojini, u ukupnom iznosu do 246.700.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice i elektromašinska oprema, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja. Pod  snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknade za korišćenje vodnog dobra. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju svi investitori osnovnih  objekata za vodosnabdevanje  ( Gradovi, Opštine, a Javna preduzeća, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne-vodoprivredne delatnosti i Mesne zajednice) uz saglasnost matične Opštine/Grada, izuzev investitora industrijskih objekata.

Smatra se da je investitor ispunio uslove za učešće na konkursu ukoliko je:

–  Sekretarijatu izmirio obavezu za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra, a zaključno sa martom 2011. godine; Ukoliko investitor nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu;
–  Dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su pristigli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);
– Obezbedio investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;
–  Pribavio dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
–  Pribavio uverenje nadležnog organa lokalne samouprave (Opština)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).
–  Pribavio prethodne uslove i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa i institucija.

UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

1.  Naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u finansiranju;
2.  Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.  Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora      da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji  pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov  položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za  snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u  pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);
4.  Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5. Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se  građenje finansira udruženim sredstvima ili iz  kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno  kredita);
6. Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7. Ishodovana Lokacijska dozvola;
8. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
9.    Saglasnost Grada/Opštine.
10.    Izjava (za Mesne zajednice)
11.     Ponuda za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na  adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 11.08.2011. godine. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

KRITERIJUMI ZA OCENU DOSPELIH PRIJAVA:

1.  Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
2. Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
3.  Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
4.  Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.  Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava;
6.  Da li je investitor već koristio sredstva iz Budžeta AP Vojvodine;
7.    Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije
9.    Ostali specifični uslovi (razvijenost opštine…).

– Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
– Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.
–  Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati preko uplatnih računa Gradova/Opština po redosledu sa liste prioriteta i po dinamici koja bude omogućena prihodima od  vodne naknade za korišćenje vodnog dobra.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti od Stručne službe Sekretarijata na telefon 021/487-4430 ili 064/274-22-73, 063/113-73-62.

Obrasce Prijave na konkurs, Saglasnosti Grada/Opštine i Izjave preuzeti sa sajta: www.psp.vojvodina.gov.rs

Osoba za kontakt:  Veljko Komad, načelnik-savetnik pokrajinskog sekretara

Odluka po ovom konkursu doneće se najkasnije 30 dana po zatvaranju konkursa.

Link