Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža       

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2011 godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
– rok otplate 36 meseci,
– grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata,
– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom ovlašćenog dobavljača opreme kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
– originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
– original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
– potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 17. jula 2011. do 17. septembra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu kredita za nove objekte za skladištenje žitarica

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nove objekte za skladištenje žitarica     

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa, podnih skladišta).
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 20.000 evra,
– minimalni iznos kredita 10.000 evra,
– rok otplate 48 meseci,
– grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata
– otplata kredita se vrši šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme i izvođaču radova.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
– originalni predračun dobavljača opreme i izvođača radova iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa); kao i predmer i predračun radova sačinjen od strane preduzeća koje je ovlašćeno-registrovano za tu vrstu delatnosti
– kod izgradnje silosa i podnih skladišta potrebno je priložiti lokacijsku i građevinsku dozvolu izdatu od strane nadležnog organa uprave, kao i odobrenje za izgradnju;
– original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
– potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 17. jul 2011. do 17. oktobra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu kredita za nabavku teladi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku teladi       

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2011 godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 5.000 evra,
– rok otplate 12 meseci,
– korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
– originalni predračun registrovanog dobavljača kvalitetne teladi za tov iskazanom u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
– original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
– potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 17. jula 2011. do 17. septembra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou- DILS” objavljuje
Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” (DILS – Delivery of Improved Local Services) finansira se iz Zajma Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7510 YF. Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo rada i socijalne politike, a njegovi osnovni ciljevi su unapređivanje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti  usluga na lokalnom nivou.

Deo sredstava Zajma opredeljen je za finansiranje  projekata koji za cilj imaju unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, u obliku grantova  namenjenih zainteresovanim udruženjima građana čije aktivnosti su usmerene na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Ovaj poziv objavljuje se za podnošenje predloga projekata koji imaju za cilj unapređenje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom i podrška razvoju njihovih aktivnosti usmerenih na socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom kroz poboljšani  pristup uslugama.

Za sredstva granta mogu da konkurišu zainteresovana udruženja građana koja zadovoljavaju sledeće kriterijume:
•     Da su registrovana udruženja građana;
•     Da im je sedište u Republici Srbiji;

Trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci.

Ukupna suma opredeljena  za finansiranje  projekata iznosi 300.000,00 evra.

Svi obrasci i obavezna dokumentacija kao i poželjna prateća dokumentacija su dostupni na  sledećim internet adresama: www.dils.gov.rs  i   www.minrzs.gov.rs.
Ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo Smernice za pripremu predloga projekta koji pruža detaljna uputstva  za podnosioce predloga projekata.

•   Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (92.5 kB)
•   Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta 2011[1] (42.5 kB)
•   Aneks 3 – Narativni budžet[1] (69.5 kB)
•   Aneks 4 – Uputstvo za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (63 kB)
•   Aneks 5 – Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta (112 kB)
•   Smernice za podnosioce predloga projekata MRSP DILS (88 kB)

Svim zainteresovanim udruženja građana se preporučuje da prouče Smernice i svoje predloge projekata pripreme u skladu sa uputstvima koja se odnose na  specifične ciljeve konkursa.

Predlog projekta se podnosi u dva štampana primerka (overeni primerak i kopija), i u elektronskom formatu (isključivo na CD-u), sa svim prilozima koji čine osnovnu dokumentaciju definisanu u Smernicama.

Prijavu na konkurs podnosi  nosilac projekta u zapečaćenoj koverti na adresu: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26,  11 000 Beograd. Na koverti obavezno treba naznačiti: “Prijava za konkurs Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou» – DILS, zatim puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje predloga projekta je 19. avgust 2011. godine.

Blagovremeno dostavljenim predlozima će se smatrati  preporučene pošiljke predate pošti najkasnije do navedenog roka, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo rada i socijalne politike.

Kontakt osoba: Milica Jukić (milica.jukic@minrzs.gov.rs), telefon:  011 361-6130.

Link

Finansiranje izrade i revizije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja – fekalna i atmosferska kanalizacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: Finansiranje izrade i revizije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja – fekalna i atmosferska kanalizacija

u ukupnom iznosu do 37.700.000,00 dinara. Sekretarijat će u finansiranju projekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 2.500.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća, javna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne vodoprivredne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta;
5.    Saglasnost Grada/Opštine.
6.    Tehnička dokumentacija  obavezno treba da sadrži: Projektni zadatak, Ponudu za izradu projekta, Tehnički opis, Situacioni plan sa trasama glavnih vodova, Izvod iz katastra ili izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima o predmetnim parcelama;
7.  Potvrda o registraciji kod nadležnog organa (Potvrdu prilažu JKP, JP i Privredna društva)

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su: razvijenost opštine i kvalitet podnete konkursne dokumentacije i da je učesnik konkursa dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su pristigli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.
Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati preko uplatnih računa Gradova/Opština po redosledu sa liste.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak aktivnosti po konkursu je 9 (devet) meseci od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs i tekst saglasnosti Grada/Opštine mogu se preuzeti  sa sajta  Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 06.08.2011. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „za konkurs – Finansiranje izrade projektne dokumentacije“

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Odluka po ovom konkursu doneće se najkasnije 45 dana po zatvaranju konkursa.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:021/487-44-30, 063/113-73-62 064/274-22-73 Osoba za kontakt: Veljko Komad,načelnik-savetnik pokrajinskog sekretara.

Download Konkurs

Sufinansiranje projekta “korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti na teritoriji ap vojvodine”

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 23/2010 i 08/2011-rebalans) u iznosu od 11.500.000,00 dinara.
Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u Specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti na teritoriji AP Vojvodine koji bi bili pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: bolnice opšteg tipa, ostale specijalističke bolnice, učenički i studentski domovi, gerontološki centri itd..

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti sa teritorije AP Vojvodine (budžetski korisnici), koje  planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu za potrebe bolnice u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, s tim da se odobrena sredstva isključivo koriste za:
-nabavku i montažu novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

3. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12.2011. godine.

4. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –,, “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti na teritoriji AP Vojvodine”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.
Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta Sekretarijata, kao i tekst Konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

6. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i Glavni termo-mašinski i Glavni prateći elektro projekat za navedenu namenu.
Konkursna dokumentacija se ne vraća učesnicima Konkursa.

7. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za jedan objekat i navedene namene.

8. Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 10. 08. 2011. godine.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.
O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili  informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija za sprovođenje Konkursa koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ( Katica Dragutinović) , 021/487-46-92 (Ljiljana Volić), putem faksa: 021/456-799 ili elektronskom poštom na e-mail adrese: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs ( pravne i opšte prirode) ili katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs ( tehničke prirode-projekti)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina – privredni subjekti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu  bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine

Sredstva za ovu namenu planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (”Sl.list APV” broj 23/2010, 8/2011-rebalans) i obezbeđena su po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini.

Cilj dodele sredstava po ovom Konkursu je:

1.    Uvođenje novih tehnologija i opreme u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) koji za cilj imaju:
–    smanjenje količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;
–    korišćenje sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);
–    smanjenje potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;
–    uvođenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;
–    smanjenje emisije štetnih gasova pre svega ugljendioksida;
–    prečišćavanje otpadnih (rudničkih) voda i njihovo ponovno korišćenje;
–    zaštita kopova od podzemnih i površinskih voda.
2.    Rekultivacij i revitalizaciju napuštenih kopova;
3.    Efektivnije korišćenje raspoloživih hidrogeotermalnih resursa u energetske svrhe.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava po ovom konkursu imaju:
1.    Privredni subjekti koji se bave eksploatacijom mineralnih sriovina, koji nisu u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS” broj 13/2010) i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o geološkim istraživanjima (”Sl.glasnik RS” broj 44/95) i Zakonom o rudarstvu (”Sl.glasnik RS” broj 44/95, 34/06, 104/09) i podzakonskih akata donetih na osnovu ovih zakona.

U 2011.godini za navedene namene planirana su sredstva i za subvencije privrednim subjektima 44.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti uz prijavu podnose:

 • Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;
 • Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;
 • – Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu;
 • – Izvod iz registra privrednih subjekata;
 • – Potvrdu o bilansnim rezervama, ne stariju od četiri godine;
 • Odobrenje za eksploataciju;
 • Dokaz da izmiruju naknadu za korišćenje mineralnih sirovina (na način propisan Pravilnikom o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina (”Sl.glasnik RS” broj 102/2006, 46/2010);
 • Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i/ili da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi pre stupanja u posed sadašnjeg vlasnika;
 • Pisanu izjavu da nisu u teškoćama u smislu člana 2.stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS” broj 13/2010);
 • Pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su dobili u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i izjavu da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjavu da nije koristio državnu pomoć;
 • Prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje radova u visini odobrenih bespovratnih sredstava (dostavlja se samo za odobrene projekte pre potpisivanja ugovora).

 

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili da se uslovi provere na licu mesta.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije obezbeđuju sami učesnici.

Maksimalan iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 4.000.000,00 dinara.

Zajednički kriterijumi za ocenjivanje i izbor prioritetnih projekata su: sprečavanje i trajno otklanjanje štetnih posledica od eksploatacije mineralnih sirovina, obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih i revitalizovanih prostora, unapređenje tehnološkog procesa rada u cilju sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i održivog korišćenja neobnovljivih resursa, veće sopstveno učešće i kraći rokovi za početak i završetak projektom predviđenih radova.

Posebni kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za finansiranje projekata iz oblasti korišćenja geotrmalnih resursa na području AP Vojvodine iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su od strane Saveta za geotermalnu energiju obrazovanog Rešenjem pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine broj 115-02-00100/2009-01 od 08.05.2009.godine i objavljeni su na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za enregetiku i mineralne sirovine.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.    

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

Odluka pokrajinskog sekretara je konačna. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti učesnike konkursa. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku se ne može uložiti žalba ili drugi pravni lek.

Prijave na Konkurs se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za enrgetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ne otvarati-Prijava na Konkurs za Projekte koji imaju za cilj sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Korisnici sredstava čiji su Projekti prihvaćeni od strane Komisije zaključuju ugovore sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstva, način i uslovi plaćanja kao i druga pitanja u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, soba 59 i 62), na telefone broj  021/487-4118  i 487-4492 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: branislava.vasic@vojvodina.gov.rs. i tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs

Link

Bespovratna sredstva u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu  bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine

Sredstva za ovu namenu planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (”Sl.list APV” broj 23/2010, 8/2011-rebalans) i obezbeđena su po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini.

Cilj dodele sredstava po ovom Konkursu je:

1.    Uvođenje novih tehnologija i opreme u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) koji za cilj imaju:
–    smanjenje količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;
–    korišćenje sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);
–    smanjenje potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;
–    uvođenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;
–    smanjenje emisije štetnih gasova pre svega ugljendioksida;
–    prečišćavanje otpadnih (rudničkih) voda i njihovo ponovno korišćenje;
–    zaštita kopova od podzemnih i površinskih voda.
2.    Rekultivaciju i revitalizaciju napuštenih kopova;
3.    Efektivnije korišćenje raspoloživih hidrogeotermalnih resursa u energetske svrhe.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava po ovom konkursu imaju:
1.    Javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine i u čijim se granicama nalaze napušteni rudarski objekti; površinski kopovi i podzemne prostorije, bez titulara.
2.    Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice u AP Vojvodini, na čijoj teritriji se nalaze napušteni rudarski objekti bez titulara, a u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica od rudarske delatnosti i eksploatacije mineralnih sirovina.

U 2011.godini za navedene namene planirana su sredstva za javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 30.000.000,00 dinara; za transfer ostalim nivoima vlasti u iznosu od 80.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrom uz podnetu prijavu podnosi:
– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;
– Izvod iz Agencije za privredne registre;
– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim prostornim planovima;
– Uslove nadležnog organa za zaštitu prirode za realizaciju planiranih radova;
–    Dokaz da se napušteni kop nalazi na zemljištu koje je u granicama zaštićenog prirodnog dobra i da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice uz podnetu prijavu podnose:
– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;
– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;
– Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu;
–    Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i da su na predmetnom kopu  radovi izvođeni od strane privrednog subjekta koji je u  međuvremenu trajno prestao da radi i brisan je iz APR.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili da se uslovi provere na licu mesta.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice mogu podneti najviše dve prijave projekta tokom jedne kalendarske godine, a pod uslovom da su radovi po već odobrenom projektu u celini realizovani, kao i da su dostavljeni i usvojeni konačni tehnički i finansijski izveštaji.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno za lokalne samouprave (opštine i mesne zajednice) do 100% vrednosti investicije.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno: za javna preduzeća do 80% vrednosti investicije prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije obezbeđuju sami učesnici.

Maksimalan iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 4.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima u čijim se granicama nalazi veći broj napuštenih rudarskih objekta mogu podneti integrisani projekat za više objekata s tim da pojedinačna vrednost po jednom objektu ne može biti veća od 4.000.000,00 dinara.

Zajednički kriterijumi za ocenjivanje i izbor prioritetnih projekata su: sprečavanje i trajno otklanjanje štetnih posledica od eksploatacije mineralnih sirovina, obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih i revitalizovanih prostora, unapređenje tehnološkog procesa rada u cilju sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i održivog korišćenja neobnovljivih resursa, veće sopstveno učešće i kraći rokovi za početak i završetak projektom predviđenih radova.

Posebni kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za finansiranje projekata iz oblasti korišćenja geotrmalnih resursa na području AP Vojvodine iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su od strane Saveta za geotermalnu energiju obrazovanog Rešenjem pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine broj 115-02-00100/2009-01 od 08.05.2009.godine i objavljeni su na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za enregetiku i mineralne sirovine.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstva ostvarenih po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.  

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

Odluka pokrajinskog sekretara je konačna. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti učesnike konkursa. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku se ne može uložiti žalba ili drugi pravni lek.

Prijave na Konkurs se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za enrgetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ne otvarati-Prijava na Konkurs za Projekte koji imaju za cilj sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Korisnici sredstava čiji su Projekti prihvaćeni od strane Komisije zaključuju ugovore sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstva, način i uslovi plaćanja kao i druga pitanja u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, soba 59 i 62), na telefone broj  021/487-4118  i 487-4492 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: branislava.vasic@vojvodina.gov.rs. i tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs

Link

Sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala u postojećim sportsko-rekreativnim centrimana na teritoriji AP Vojvodine (budžetski korisnici), čiji je osnivač opština/grad”

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (,,Službeni list APV”, broj: 23/2010 i 08/2011-rebalans), u iznosu od 12.500.000,00 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe sportskih hala, sa pratećim prostorom (sanitarni, garderobni, spremišni i dr.) u postojećim Sportsko-rekreativnim centrima na teritoriji AP Vojvodine (budžetski korisnici), čiji je osnivač opština/grad, koji bi bili pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: bolnice, studentski domovi, gerontološki centri, hoteli itd.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju postojeći Sportsko-rekreativni centri sa teritorije AP Vojvodine (budžetski korisnici), čiji je osnivač opština/grad, a koji planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu za potrebe sportskih hala u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, s tim da se odobrena sredstva isključivo koriste za
-nabavku i montažu novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

3. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12.2011. godine.

4. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –,, Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe sportskih hala u postojećim sportsko-rekreativnim centrima na teritoriji AP Vojvodine (budžetski korisnici), čiji je osnivač opština/grad”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.
Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta Sekretarijata, kao i tekst Konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

6. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i Glavni termo-mašinski i Glavni prateći elektro projekat za navedenu namenu.
Konkursna dokumentacija se ne vraća učesnicima Konkursa.

7. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za jedan objekat i navedene namene.

8. Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 10. 08. 2011. godine.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa.
Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili  informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija za sprovođenje Konkursa koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ( Katica Dragutinović) , 021/487-46-92 (Ljiljana Volić), putem faksa: 021/456-799 ili elektronskom poštom na e-mail adrese: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs ( pravne i opšte prirode) ili  katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs ( tehničke prirode-projekti)

Link

Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS” broj 101/2010) i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RSˮ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-15/2011-02 od 13.7.2011. godine objavljuje Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji.

Konkurs je otvoren od 18.07.2011. do 1.08.2011. godine u 16:30 časova.

Ceo tekst konkursa sa prilozima možete preuzeti ovde.