Arhiva ‘Konkursi’

Kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obavestenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje fizičkih lica nosilaca  registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za kupovinu zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje fizičkih lica nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u smislu podrške razvojnim projektima u poljoprivredi, radi kupovine zemljišta do 10 ha, sa ciljem ukrupnjavanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 500.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Prebivalište fizičkog lica – nosioca registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad,

Manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta, Manje od 30 ha poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

3.    USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: do RSD 7.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta.
 • otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima.

Prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12.2011. godine, a ostali svakog 15.06. i 15.12. u godini. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do 15.12.2011. godine obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.

 • kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno, EKS od 8,09%.
 • instrumenti obezbeđenja kredita:

–    3 blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku, sa klauzulom „bez protesta“;
–    hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu prihvatljiva za Banku i/ili neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog fonda APV plativa na prvi poziv.

4.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:

–    0,5 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno
–    unapred. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
– RSD 205,00 za podnosioca Zahteva. Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Korisnik kredita snosi sve troškove u vezi sa zasnivanjem i realizacijom instrumenata obezbeđenja.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtev za odobravanje kredita se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje kredita:
 • Predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta; Dokaz o otvorenom računu kod RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavi tog računa
 • Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane
 • Ministarstva finansija RS sa BPG legitimacijom;
 • Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS; Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
 • Rešenje o poreskom zaduženju u posledih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu; Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Zahteva do dana podnošenja Zahteva; Fotokopije ličnih karata korisnika kredita i članova domaćinstva (obe strane);
 • Potvrda o prihodima članova domaćinstva; Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31.10.2011. godine.

Javni poziv – mentoring za 150 MSPP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv – mentoring za 150 MSPP

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju do 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2011. godine.

Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga
•    Dijagnostikovanje- analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika,
•    Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati,
•    Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.
•    Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP,
•    Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata,
•    Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU,
•    Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting,
•    Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju.

USLOVI  JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga,  a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    pozitivan poslovni rezultat u prethodne dve godine;
•    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
•    Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
•    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
•    Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
•    Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2010. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti
Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“-Zrenjanin
Adresa: Čarnojevićeva 1
Telefon: 023/ 510 567; 561 064
www.rcrbanat.rs

Javni poziv

Obrazac – Mentoring

Javni poziv je otvoren do 06.05.2011. godine.

Link

Program prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I TURIZMA RUMUNIJE

Program prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija

Objavilo je drugi poziv za prikupljanje predloga projekata koji će biti finansirani iz IPA fondova Evropske unije, a u okviru Programa prekogranične saradnje IPA Rumunija – Srbija.

Rok za predaju predloga projekata je 27. jun 2011. godine.

Za ovaj poziv Evropska unija je izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 15.3 miliona evra.

Oblasti u okviru kojih potencijalni kandidati mogu prijaviti projekte su:
1.    Ekonomski i socijalni razvoj
2.    Zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama (tematski u skladu sa Strategijom Evropske unije za dunavski region) i
3.    Promovisanje aktivnosti „ljudi ljudima“

Da bi mogle da konkurišu u ovom pozivu, organizacije treba da budu neprofitne i nevladine organizacije ili institucije, javna preduzeća ili lokalni/regionalni organi uprave, kao i da zadovolje kriterijume opisane u Uputstvima za kandidate. Projekat koji prijavljuju treba da ima jasan prekogranični efekat.

Iznos pojedinačnih donacija po projektu kreće se u rasponu od 30.000 do 2 miliona evra, pri čemu Evropska unija maksimalno kofinansira 85% prihvatljivih troškova. Vodeći partner, bilo da je iz Srbije ili Rumunije, kao predfinansiranje iz IPA fondova može dobiti maksimalno 15% vrednosti ugovora.

Više informacija o ovom pozivu, kao i Aplikacioni formular i paket dokumentacije za potencijalne kandidate dostupni su na sledećim internet adresama: www.romania-serbia.net , www.mdrt.ro, www.evropa.gov.rs i www.brct-timisoara.ro

Za dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti Regionalnoj kancelariji za prekograničnu saradnju na ipacbc@brct-timisoara.ro ili Kancelariji za informacije Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Vršcu na:
tel/faks +381 13 834 567  ili estanimirov@seio.gov.rs i pgrubor@seio.gov.rs .

Preuzmite dokumentaciju: Tekst konkursa, Aplikacioni paket

Konkurs za pružanje podrške u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja

SKGO

Konkurs za pružanje podrške u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja

Tokom druge godine realizacije, opštine i gradovi kojima je potrebna podrška u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja mogu se prijaviti za pomoć kroz program Exchange 3.

Exchange 3 nudi tehničku podršku u vidu treninga i edukacije, direktne podrške opštini, vođenju radnih grupa i druge vidove podrške koju će opštinama pružati timovi domaćih eksperata.

Odabrane opštine dobiće podršku u periodu od maj 2011. do marta 2012. godine, kako bi osnažile svoje razvojne kapacitete kroz izradu strategija lokalnog održivog razvoja .

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Kako bi bio kvalifikovan, kandidat mora biti grad, opština ili gradska opština sa teritorije Republike Srbije koji/a nema usvojenu krovnu opštu strategiju razvoja (SLOR ili strategiju razvoja koja je u skladu sa kriterijumima SLOR).
Kao dodatni kriterijumi za odabir opština/gradova za ovu vrstu podrške pored validne prijave uzimaće se stepen razvijenosti kao i dosadašnja podrška od strane drugih programa/projekata.

KAKO APLICIRATI
Kako biste učestvovali u procesu selekcije opština, molimo vas da popunite izjavu o motivisanosti kao i  upitnik u kojem ćete navesti osnovne informacije na osnovu kojih će vaša prijava biti vrednovana.

DOKUMENTI KOJI  SE POPUNJAVAJU
•    Izjava
•    upitnik

DOKUMENTI ZA INFORMACIJU
•    Opis ponuđene podrške

Prijave pošaljite u zapečaćenoj koverti na adresu:
Za izradu strategija lokalnog održivog razvoja – Exchange 3
Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22/8, 11000 Beograd

Krajnji rok za prijavu je 8. april 2011. godine

Link

Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

1. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 09. maj 2011. godine.

2. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade – Resurs centri za učešće u procesu podsticanja aktivizma mladih
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. april 2011. godine.

3. Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. april 2011. godine.

4. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja – Obuka iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom
Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. april 2011. godine.

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursima imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).   Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta,

ovde

kao i na adresi omladinskog Internet portala:

www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311 za konkurse 1 i 4, kao i kancelarija broj 307 za konkurse 2 i 3.
Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: + 381 11 301 4311 za konkurse 1 i 4, kao i +381 11 313 09 19 za konkurse 2 i 3 ili putem elektronske pošte na adresu:
omladina@mos.gov.rs.

Socijalna tranzicija

BCIF

Socijalna tranzicija

Pronalaženje inovativnih i održivih načina za pružanje usluga onima kojima je pomoć preko potrebna je u srži socijalne tranzicije kojoj težimo. Smatramo da u ovom procesu važnan činilac mogu biti neprofitne organizacije koje su često u intenzivnom kontaktu sa ugroženim i marginalizovanim licima – stariji, osobe sa invaliditetom, žene, deca, mladi, HIV pozitivne osobe, zavisnici, siromašni, beskućnici itd.

U saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, pokrenuli smo program Socijalna tranzicija koji omogućava donacije do 1.500.000 dinara (15.000 evra) neprofitnim organizacijama koje imaju alternativna rešenja i inovativne pristupe u uspostavljanju i poboljšanju kvaliteta socijalnih usluga za osetljive društvene grupe.

Naša pomoć usmerena je na neprofitne organizacije koje se bave pitanjima socijalne brige i žele da doprinesu menjanju socijalnog sistema i prelasku na savremene metode prevencije i delovanja. Naročito podstičemo uključivanje samih korisnika u sprovođenje tretmana i usluga (npr. obuka roditelja dece sa posebnim potrebama da samostalno rade sa svojom decom), uključivanje volontera/ki kao i povezivanje institucija, lokalnih vlasti i privatnog sektora.

Kako konkurisati za program Socijalna tranzacija

Uputstvo za prijavljivanje
Prijavni formular
Obrazac za budžet

Rok za konkurisanje:
Projekti za program Socijalna tranzicija se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima dva ili tri puta godišnje. Odbor za donacije samo preporučuje projekte Kooperativi holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu, koja donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će finansijski podržati.

Procedura dodele donacija
Za sve programe BCIF ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom javnog procesa selekcije projektni predlozi za program Socijalna tranzicije se razmatraju na četiri nivoa:
1. Kancelarija BCIF-a
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Socijalnu tranziciju
4. Konačnu odluku o finansiranju projekata donosi Kooperativa holandskih fondacija za    centralnu i istočnu Evropu

Link

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2011. godini

Odlukom o  budžetu opštine Kanjiža za 2011. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 9/2010) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara.
Podnosioci zahteva konkurišu sa najviše dva projekta.
Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja kalendarske godine.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 1/2011), podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta opštine Kanjiža su sportske organizacije – klubovi.

Podnosioci zahteva treba da ispunjavaju sledeće OPŠTE USLOVE:
•    da imaju sedište na teritoriji opštine Kanjiža
•    da je član Sportskog saveza opštine Kanjiža
•    da klub ima osiguran prostor za treninge i održavanje takmičenja (uz zahtev se prilaže fotokopija ugovora o zakupu, korišćenju i sl. ili fotokopija lista nepokretnosti)
•    da je klub uključen u redovni sistem takmičenja granskog saveza (kao dokaz se prilaže završni bilten lige za ekipne sportove odnosno završni bilteni pojedinačnih takmičenja koja ulaze u sistem finansiranja)
•    da predsednik i organi kluba imaju važeće mandate (prilaže se izvod iz zapisnika sa sednice na kojoj je izabran predsednik i organi kluba)

Podnosioci zahteva treba da ispune i sledeće POSEBNE USLOVE:

•    sportski stručnjaci koji neposredno realizuju aktivnosti u okviru programa/projekata moraju imati najmanje srednje obrazovanje u oblasti sporta i odgovarajuću licencu izdatu od strane strukovnog saveza.
•    da imaju urednu evidenciju o članstvu – koju dokazuju listom članova kluba koju su potpisali članovi kluba, a za maloletne članove kluba listu potpisuje jedan od roditelja

2. PROGRAMI/PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju/sufinansiraju se:
1. programi/projekti sportskih klubova
2. organizacija sportskih manifestacija
3. programi/projekti iz oblasti školskog sporta
4. sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s posebnim potrebama
5. rekreativni projekti/programi

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze ugovornih strana definišu se ugovorom koji zaključuje korisnik budžetskih sredstava sa predsednikom opštine Kanjiža.

3.  NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sportskom savezu opštine Kanjiža  na obrascima (OS-1) koji su objavljeni na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža i Sportskog saveza opštine Kanjiža.

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Sportski savez opštine Kanjiža, Narodni park br. 4., 24420 Kanjiža, ili neposredno u prostorijama Sportskog saveza na navedenoj adresi.

4. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PROGRAMA/PROJEKATA

Kriterijumi za ocenjivanje i bodovanje programa/projekata su:
1.    ostvareni rezultati u prethodnoj godini – 0-20 bodova
2.    tradicija sporta u opštini – 0-20 bodova
3.    masovnost – broj aktivnih/registrovanih članova – 0-20 bodova
4.    značaj za opštinu – 0-20 bodova
5.    materijalna i kadrovska opremljenost – 0-20 bodova
Maksimalan broj bodova je 100.

5. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA I ODLUČIVANJE PO ZAHTEVIMA

Konkurs je otvoren do 31. marta 2011. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Obradu podnetih zahteva vrši Sportski savez opštine Kanjiža, nakon čega Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa u oblasti sporta vrši izbor programa/projekata koji se predlažu za finansiranje/sufinansiranje i dostavlja predsedniku opštine predlog akta o izboru programa/projekata i  raspodeli sredstava u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva. Akt o izboru programa/projekata je konačan i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Nakon konačnosti akta o izboru programa/projekata sklapa se ugovor sa podnosiocima zahteva. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sportskom savezu opštine Kanjiža na telefon 024/874-733.

Link

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Da bi mogli da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu, podnosioci prijave moraju da ispune sledeće kriterijume:

1)    da su njihove projektne ideje odobrane na Konkursu za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata iz 2010. godine i da su učestvovala u obukama iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom;
2)    da do sada nisu realizovali projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina);
3)    da su tokom trajanja obuka, kao jedan od rezultata, razvila svoje projektne ideje u predloge projekata;
4)    da su registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije;
5)    da mogu da obezbede kroz realizaciju projektnih ili programskih aktivnosti jasno merljive rezultate u odnosu na predložene troškove koji su definisani u Smernicama konkursa i konkursnoj dokumentaciji;
6)    da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Podnosioci prijava mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri podnosioca prijave učestvuju u pisanju i realizaciji projekta, i za njihove troškove važe isti kriterijumi kao i za troškove koje će napraviti Korisnik sredstava.

Formalni partneri na realizaciji projekata mogu biti: udruženja registrovana na teritoriji Republike Srbije, kao i organizacije koje se (su)finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

KRITERIJUMI VEZANI ZA TROŠKOVE KOJI MOGU BITI FINANSIRANI

Maksimalni iznos sredstava po projektu koji se odnosi na finansiranje/sufinansiranje od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru ovog Konkursa ne može biti veći od 150.000,00 dinara.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od ovog iznosa, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz međunarodnih fondova i sl.

Neophodno je da se u projektnu aplikaciju i budžet projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o planiranim aktivnostima projekta i u cilju promocije i vidljivosti projektnih aktivnosti kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mlade.

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”.

Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za izvođenje projekta;
•    budu stvarni troškovi Korisnika projekta ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta, bez obzira na vreme stvarne isplate od strane Korisnika ili partnera;
•    da tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.
•    U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
•    prihvatljivi troškovi uključuju:
•    Troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama,
•    Troškovi ugos

titeljskih usluga (koji za organizaciju jednodnevnih aktivnosti podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
•    Troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
•    Ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, troškove organizacije obuka i sl.,
•    promocija, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
•    Troškove putovanja u zemlji za osobe koje učestvuju u projektu,
•    Troškovi PDV-a.
Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira;
•    kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija;
•    kupovina opreme.

PODNOŠENjE PRIJAVE – OSNOVNA I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs, kao i na adresi www.zamislizivot.org a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Osnovna dokumentacija:
•    Predlog projekta;
•    Predlog budžeta sa narativnim prikazom budžeta projekta;
•    Lista članova Upravnog odbora;
•    Biografije osoba angažovanih na projektu;
•    Izjava podnosioca prijave i Izjava partnera projekta ukoliko je predviđeno formalno partnerstvo (lice ovlašćeno za zastupanje partnera ili lice koje je lice ovlašćeno za zastupanje partnera ovlastilo posebnim aktom da ima pravo potpisa i pečata) koje su u sklopu Predloga projekta.

Prateća dokumentacija:

•    Statut podnosioca prijave i formalnih partnera (ukoliko su partneri udruženja);
•    Overena kopija akta o registraciji podnosioca prijave i formalnih partnera (ukoliko su partneri udruženja);
•    Overena kopija Potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije za privredne registre, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za finansijsku 2010. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije za privredne registre u toku,
•    Overena kopija obrasca PDN poreske prijave koji je predat Poreskoj upravi.

NAPOMENA:
Potrebno dostaviti 1 štampani original prijave sa pratećom dokumentacijom, kao i CD sa prijavom i svim prilozima.

GDE I KAKO SE ŠALjU PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva dokumentacija i CD moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu. Za projektni predlog čija je prijava poslata u više odvojenih paketa, smatraće se da nije ispunio formalne uslove.

Prijava se šalje poštom ili se predaje lično na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta Sektor za omladinu Bulevar Mihajla Pupina 2 11 070 Beograd

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. april 2011. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo omladine i sporta.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs Ministarstva omladine i sporta zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: omladina@mos.gov.rs ili telefonom na broj: 011/ 301 43 11.

zp8497586rq
zp8497586rq

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

TRAJANjE KONKURSA I TRAJANjE PROJEKTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja će biti otvoren sve do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a najduže do 01. septembra 2011. godine.

Maksimalno predviđeno trajanje projekta je do 3 meseca. Početak projekta se računa od dana potpisivanja ugovora, a vremenski period trajanja projekta se računa u onolikom vremenskom intervalu koliko je definisano u predlogu projekta osim ukoliko predloženom projektnom dokumentacijom nije definisan kasniji početak realizacije projekta.

VAŽNA NAPOMENA: Poželjno je da predlog projekta bude podnet minimum 2 meseca pre planiranog početka realizacije projekta.Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava odobrenih od strane Ministarstva omladine i sporta može početi tek nakon realizovane uplate od strane Ministarstva omladine i sporta, u skladu sa ugovorom.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

Podnosioci prijava mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri podnosioca prijave učestvuju u pisanju i realizaciji projekta, i za njihove troškove važe isti kriterijumi kao i za troškove koje će napraviti podnosilac projekta kao korisnik sredstava.

Formalni partneri na realizaciji projekata mogu biti: udruženja registrovana na teritoriji Republike Srbije i strana udruženja, kao i organizacije/javne ustanove koje se (su)finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

PRIORITET

Prioritet će imati udruženja koja dokumentuju da učestvuju u međunarodnoj saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama na osnovu pozivnog pisma i programa sa detaljno definisanim aktivnostima; imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predloženog omladinskog projekta ili programa; mogu da demonstriraju kapacitete za učešće u pomenutoj saradnji ili za vođenje pomenutih projekata ili programa; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA

Neophodno je da

se u projektnu aplikaciju i budžet projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o planiranim aktivnostima projekta i u cilju promocije i vidljivosti projektnih aktivnosti kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mlade, kao i utvrđeni mehanizmi i procedure za praćenje i evaluaciju projekta.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz međunarodnih fondova i sl.

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”. Istovremeno, prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu i planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

U skladu sa rezultatima i preporukama procene projekata, može se pojaviti situacija koja zahteva izmenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za izmenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
–    budu neophodni za izvođenje projekta;
–    budu stvarni troškovi Korisnika projekta ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
–    tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
prihvatljivi troškovi uključuju:
– Troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama, – Troškovi ugostiteljskih usluga (koji za organizaciju jednodnevnih  aktivnosti podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
–    Troškovi promocije projekta,
–    Troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
–    Ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, troškove organizacije obuka, konferencija i sl., promocije, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
–    Troškove putovanja u zemlji i inostranstvu za osobe koje učestvuju u projektu,
–    Troškove revizije (uz finalni izveštaj o projektu neophodno je dostaviti i revizorski izveštaj),
–    Troškovi PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b) pristigle pasivne kamate;
c) kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija; g) kupovina opreme; d) stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata.

zp8497586rq

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Konkurs je otvoren za lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
–    imaju kancelariju za mlade
–    imaju usvojen Lokalni akcioni plan za mlade od strane Skupštine opštine/grada

Nosilac projektne prijave je lokalna samouprava.

Nosilac projektne prijave je odgovoran za sprovođenje projekta.

TRAJANjE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je do 5 meseci od dana potpisivanja ugovora osim ukoliko predloženom projektnom dokumentacijom nije drugačije definisano.

Svi odobreni projektu moraju biti završeni do 15. oktobra 2011. godine.

SREDSTVA NAMENjENA FINANSIRANjU I SUFINANSIRANjU PROJEKATA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava iznose 32.000.000,00 dinara.

Ugovarač zadržava pravo da ne raspodeli sva raspoloživa sredstva ukupne raspoložive sume.

Maksimalni iznos sredstava po projektu koji se traži u okviru ovog Konkursa ne može biti veći od 350.000,00 dinara.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od ovog iznosa, a razlika podrazumeva obavezno učešće lokalne samouprave ili drugih izvora finansiranja.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”. Istovremeno, prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu i planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati i odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

U skladu sa rezultatima i preporukama procene projekata, može se pojaviti situacija koja zahteva izmenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za izmenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prija

ve da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
–    budu neophodni za izvođenje projekta;
–    budu stvarni troškovi Korisnika projekta tokom perioda realizacije projekta;
–    tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
prihvatljivi troškovi uključuju:
– troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama, – troškovi ugostiteljskih usluga (koje za organizaciju jednodnevnih aktivnosti  podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
–    Troškovi promocije projekta,
–    troškove organizacije sastanaka ili promotivnih događaja,
–    troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
–    troškove putovanja u zemlji za osobe koje učestvuju u projektu,
– ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, promocija, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
–    troškove kupovine opreme neophodne za ostvarivanje rezultata projekta, a koja će se nakon završetka projekta koristiti od strane kancelarije za mlade;
–    troškove PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
a)    pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b)    pristigle pasivne kamate;
c)    stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 04. april 2011. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo omladine i sporta.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs Ministarstva omladine i sporta zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: omladina@mos.gov.rs ili telefonom na broj: 011 313 09 19.

zp8497586rq