Arhiva ‘Konkursi’

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.
Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz  sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.
Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz razvijanje servisa i programa podrške za osobe sa invaliditetom i porodice osoba sa invaliditetom, koje podrazumevaju aktivnosti dopunske podrške, a svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu, odnosno aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
·    da su registrovana udruženja građana;
·    da im je sedište u Republici Srbiji;
·    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
·    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 26.03.2010. godine u 16 časova.

Tel: 011 36 20 928; 361 34 90 i 361 49 60
Mail: osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs

Link

Konkurs za (su)finansiranje projekata udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na nivou AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine, u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata udruženja građana u 2010. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji AP Vojvodine.

Projektne aktivnosti koje će se (su)finansirati su:

 • Zaštita i unapređenje stanja životne sredine, posebno biodiverziteta;
 • Organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa radi podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje projekata je 30. mart 2010. godine.

Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kopiju registracije udruženja; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Troškovi pojedinačnih projekata koje (su)finansira Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj ne mogu prelaziti iznos od 100.000,00 dinara.

Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 2.000.000,00 dinara.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, posebno biodiveriteta;

–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

–   broj učesnika nosioca projekta;

–   sopstveno učešće i učešće lokalne samouprave;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije).

Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 16. april 2010. godine.

Rok završetka projekta je 31.12.2010. godine.

Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i  potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs nevladinih organizacija», Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4486, kontakt osoba Olivia Tešić).

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Rok za podnošenje projekata je 30. mart 2010. godine.

Javni poziv “podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“ za prijavu programa/projekata i skupova nevladinih organizacija za finansijsku podršku i pokroviteljstvo ministarstva zdravlja Republike Srbije

Programe/projekte  mogu  prijaviti sve  zainteresovane  organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim Javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, zagovaranja, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.
OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Svako  udruženje čija je delatnost od opšteg dobra u Republici Srbiji ima pravo da  se  prijavi  na  ovaj  Javni  poziv.  Programi/projekti  i  skupovi  će  se  uzeti u obzir za finansiranje, ako udruženje zadovoljava sledeće opšte uslove:

 • Registrovano je i deluje na području Republike Srbije;
 • Udruženje treba da ima aktivno telo upravljanja (skupština, upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 • Udruženje treba da ima ljudske i materijalne resurse za sprovođenje prijavljenog projekta/programa ili organizaciju skupa;
 • Delatnost udruženja nije finansirana drugim propisima;
 • Jedna od delatnosti udruženja mora da bude povezana sa zdravljem ili sa zdravstvenom zaštitom stanovništva.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije  2010-2015. godine.

Prioritetne oblasti su:

 • reproduktivno zdravlje
 • zdravlje dece i mladih
 • podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
 • bolesti zavisnosti
 • zdravlje starih
 • zdravlje invalida
 • zdravlje Roma
 • sprečavanje nasilja u porodici
 • smanjenje svih oblika diskriminacije nad ženama
 • prevencija hroničnih nezaraznih bolesti

Prijave za konkurs bi trebalo da stignu najkasnije do 05.04.2010. godine.

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 45.500.000,00 dinara.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.500.000,00 dinara.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 6.500.000,00 dinara.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 18.000.000,00 dinara.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 27.500.000,00 dinara.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 19.500.000,00 dinara.
podnose Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 26. marta 2010. godine.

Link

Novi konkursi za projekte iz oblasti omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Novi konkursi za projekte iz oblasti omladinske politike

Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ broj 6 /10 od 12.02.2010. godine) raspisalo konkurse za programe i projekte u oblasti omladinske politike.

1. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike
Rok za dostavljanje predloga projekata je 05. mart 2010. godine.

2. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja i koordinatora kancelarija za mlade za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije
Rok za dostavljanje predloga projekata je 05. mart 2010. godine.

3. Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji projekata udruženja, izradi i primeni sistema praćenja i vrednovanja realizacije projekata udruženja
Rok za dostavljanje predloga projekata je 08. mart 2010. godine.

4. Konkurs za podršku radu i promociji rada kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 08. mart 2010. godine.

Pravo učešća na konkursima imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 301 43 11 za konkurse 1, 2 i 3 odnosno na broj: +381 11 313 09 19 za konkurs 4 ili putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs.

Link

“Start up” krediti preduzetnicima

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Kreditna podrška za početnike – ”Start up” krediti (preduzetnici) po programu za 2010.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Sredstva se odobravaju licima koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje osnivanjem preduzetničkih radnji, za obavljanje zanatske, proizvodne ili uslužne delatnosti delatnosti registrovana u Agenciji za privredne registre od

01.06.2009.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikada ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena na neodređeno vreme u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Prednost u korišćenju kredita će imati preduzetnici do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade Republike Srbije (program obuke preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj (Republičke agencije za razvoj MSP) i Nacionalne službe

zapošljavanja i drugih programa Vlade)

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koje sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (Republička agencija za razvoj MSP), odnosno lica starosti do 40 godina.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za:

– kreditiranje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

– kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;

– kreditiranje infrastrukture;

– kupovinu polovne opreme

– kreditiranje trgovine;

– kreditiranje kupovine putničkih vozila;

– kreditiranje organizovanja igara na sreću, lutrija i sl.delatnost;

– pozajmice drugim licima

Zahtevi za dodelu ovih sredstava podnose se isključivo lično Fondu ili ovlašćenim predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj do 30.aprila 2010. godine.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

– krediti se odobravaju u iznosu od 500.000,00 do 1.300.000,00 dinara

– rok otplate od 3-5 godina, u okviru kojeg je period počeka do dvanaest meseci.

– kamatna stopa 2,5% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

– tromesečna otplata kredita

Prihvataju se samo zahtevi koji su podneti do navedenog datuma.(30.04.2010)

Link

“Start up” krediti za pravna lica

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Kreditna podrška za početnike – ”Start up” krediti (pravna lica) po programu za 2010.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju novoosnovana pravna lica na području Republike Srbije, proizvodne i uslužne delatnosti registrovana u Agenciji za privredne

registre od 01.06.2009.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikada ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena na neodređeno vreme u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica) do 40 godina starosti.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za:

– kreditiranje proizvodnih i uslužnih delatnosti

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

– kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;

– kreditiranje infrastrukture;

– kupovinu polovne opreme

– kreditiranje trgovine;

– kreditiranje kupovine putničkih vozila;

– kreditiranje organizovanja igara na sreću, lutrija i sl.delatnost;

– pozajmice drugim licima

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

– krediti se odobravaju u iznosu od 500.000,00 do 2.500.000,00 dinara

– rok otplate od 3-5 godina, u okviru kojeg je period počeka do dvanaest meseci.

– kamatna stopa 2,5% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

– tromesečna otplata kredita

Rok za podnošenje zahtvea je 30. april 2010. godine.

Finansijska podrška za investitore u Srbiji

SIEPA
Finansijska podrška za investitore u Srbiji

O Programu privlačenja direktnih investicija

Pored postojećih prednosti, kao što su obrazovana i jeftina radna snaga, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, strateški geografski položaj i najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 10%, Srbija nudi i finansijsku pomoć potencijalnim investitorima. Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, donete krajem juna 2006. godine, investicioni projekti u svim delatnostima, osim trgovine, turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede, mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava iz državnog budžeta. Sredstva su namenjena za finansiranje investicionih projekata u oblastima proizvodnje, usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i istraživanja i razvoja.

Investicije u proizvodnom sektoru:

 • Ukupna sredstva: od 2.000 do 5.000 evra po novom radnom mestu;
 • Minimalna vrednost ulaganja: između 1 i 3 miliona evra, u zavisnosti od visine stope nezaposlenosti u opštini u kojoj se vrši ulaganje;
 • Minimalan broj novih radnih mesta: 50.

Investicije u sektoru usluga:

 • Ukupna sredstva: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
 • Minimalna vrednost ulaganja: 500.000 evra;
 • Minimalan broj novih radnih mesta: 10.

Investicije u sektoru istraživanja i razvoja:

 • Ukupna sredstva: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
 • Minimalna vrednost ulaganja: 250.000 evra;
 • Minimalan broj novih radnih mesta: 10.

Investicioni projekti biće ocenjivani i bodovani na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Reference investitora,
 • Udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,
 • Održivost investicije / trajnost poslovanja,
 • Efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,
 • Efekti investicije na ljudske resurse,
 • Uticaj investicije na životnu sredinu,
 • Obim međunarodnog prometa,
 • Efekti investicije na razvoj opštine, i
 • Podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave za dodelu sredstava podnose se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti dodeljivana izabranim kompanijama u skladu sa ukupnim brojem bodova. Isplata će biti vršena periodično tokom trajanja projekta u jednakim iznosima od 25% vrednosti dodeljenih sredstava i to:

 • po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;
 • po dobijanju građevinske dozvole;
 • po dobijanju upotrebne dozvole;
 • po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 545, 3398 750, 3398 653, 3398 629 ili elektronskom poštom:office@siepa.gov.rs.

U toku je prijava za dodelu bespovratnih sredstava i poziv traje od 15. februara do 5. marta 2010.

Link

Kredit za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • za nabavku pčelinjih rojeva, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
 • za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima
 • za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava- podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
 • procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 14. februara 2010 do 07. marta 2010. godine.

Link

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze u 2010. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
 • Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra
 • grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 36 meseci,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.

2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi,

3.Pocinkovana žica

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
 • originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku bagremovih stubova koji će izdavati JP «Vojvodinašume» ;JP „Nacionalni park Fruška Gora“
 • originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku betonskih i metalnih stubova,
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku žice;
 • *napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije,
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren od 14. februara 2010.  do 07. marta 2010. godine.

Link